Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
1
download

Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A  B é  X © Y  D ù N G   S è  15/B X D­Q L N   G µ Y  25­8­1994 N S ö A  ® æ I  T H « N G  T  S è  27/LB­T T  N G µ Y   31­12­1992 C ñ A   LIªN B é  L A O  ® é N G  ­ T H ¬ N G  BI N H  V µ   X∙ H é I T µI C H Ý N H  ­  X © Y  D ù N G  H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N  VI Ö C  ® A  TI Ò N  N H µ  ë  V µ O   Ò N  L ¬ N G TI Ngµy  12­ 31­ 1992    é   LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi,Tµi chÝnh, v x∙ h       X ©y  ùng  ∙  d ® ban  µnh  h Th«ng   è  ts 27/LB­ híng dÉn    µnh  TT    thih Quy Õt  nh   ®Þ sè 118­TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò    c Th t   ph "v gi¸cho    µ    µ  a  Òn nhµ    thuªnh ë v ® ti   ë vµo ¬ng". l C¨n  Quy Õt  nh  cø  ®Þ 118/TTg,thùc tiÔn tr Ón khait¹ c¸c ®Þa  ¬ng,vµ       i    i    ph   sau    èng  Êt ý  Õn  íic¸c Bé   khith nh   ki v     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ  é   v X∙    B TµichÝnh,Bé  ©y  ùng  íng dÉn  öa  æi  ét  è  iÓ m      X d h  s® m s® quy  nh  ¹ Th«ng  ®Þ t i t27/LB­ nh    TT  sau: 1. Bá   iÓ m   M ôc    ña   ® 1  IIc Th«ng   t27/LB­ vµ  TT  thay thÕ    b»ng  o¹n    ® sau ®©y: "1.§èit ng vµ     î   møc  îcmiÔn    Òn thuªnhµ  : ®  tr¶ti     ë C¸n  é  ¹t®éng  b ho   c¸ch  ¹ng  íc n¨m  m tr   1945, Anh  ïng  ùc l ng  ò    h l  î v trang,   Anh  ïng    ng, th ng  h lao ®é   ¬ binh h¹ng    Önh    I,b binh h¹ng    ©n  ©n  ñ  Õu     I,th nh ch y cã con  c  Êt lµliÖtsü  ®é nh       hoÆc   ©n  ©n  ñ  Õu  ã  õ hailiÖtsÜ   ëlªn th nh ch y c t       tr     kh«ng  ëng ¬ng  µ   ëng  î Êp  h l mh tr c hoÆc   ô  Êp  µng  ph c h th¸ng,®ang    thuªnhµ    do  µ   íc qu¶n  ý th×  Nh n   l  kh«ng  ph¶i tr¶ toµn  é  Òn     b ti thuª nhµ      ghi trong  îp h  ®ång    thuª(kh«ng  ©n  Ötngêi®ã   µchñ  îp ®ång  ph bi     l  h  hay  µthµnh    ã    l  viªnc tªn tronghîp ®ång    µ).    thuªnh Trêng  îp    i îng  h c¸c ®è t nªu    ëng ¬ng  ×  ä  trªnh l th h chØ  ph¶itr¶tiÒn     thuª   nhµ  èi®a   t   kh«ng   qu¸ kho¶n  Òn  ti quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  ®Þ ti§i 2  ®Þ 118­TTg  ngµy  11­ 27­ 1992  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph (kh«ng  ©n  Öt c¸c thµnh    ph bi     viªn kh¸ccã      tªntrong hîp ®ång    µ  îchëng ¬ng     thuªnh ®   l hay kh«ng  ëng ¬ng). h l Trêng  îp c¸c ®èi îng trªnkh«ng  ùc ë  µ   h    t   th   m cho  thuªl¹ nhµ    ña  µ      i ë c Nh níc hoÆc   ö  ông  µo    ôc  ch    sd v c¸c m ®Ý kh¸c ®Ò u     ph¶i®Çy     Òn    ®ñ ti thuª nhµ    theo quy  nh  µ  ®Þ v ph¶i lµm    nghÜa  ô  íing©n  v v  s¸ch  i  íiho¹t®éng  ®è v     kinh  doanh  µ    nh ë theo luËt®Þnh".    2.Ch Õ     Ôn  Òn thuªnhµ    ông  õngµy  1­   ®é mi ti     ¸p d t  1­ 1994.
Đồng bộ tài khoản