Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
238
lượt xem
15
download

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi s è   15/L§T B X H­T T  n g µ y     10 T H¸ N G  4 n¨ m   1997 H í ng d É n  s ö   ô n g  s æ  l n g d ¬ c ñ a d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Thihµnh  Òu      §i 4, NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/3/1997 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   æi  íi qu¶n  ýtiÒn ¬ng, thu  Ëp  ® m  l  l   nh trong c¸c doanh     nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 238/L§THXH­Q§   µy  ng 8/4/1997  ña  é   ëng  é  c B tr B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh X∙  éivÒ   Öc    h   vi ban  µnh  É u    ¬ng  ña  h m sæ l c doanh  nghiÖp  µ  ­ nh n íc sau      æi    Õn  íiBé   µi chÝnh, Tæng   ªn®oµn    ng  Öt    khitrao ® ý ki v   T     li   lao ®é Vi Nam   µ  ét  è  é, ngµnh  ªnquan, Bé   vm sB  li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héih­   X∙    íng dÉn  ö  ông   ¬ng  ña    sd Sæ l c doanh  nghiÖp  µ  ícnh  nh n   sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Doanh    nghiÖp  µ  íc ph¶i lËp   ¬ng  nh n     sæ l theo  É u   èng  Êt  Ìm  m th nh k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 238/L§BTXH­TT  µy ng 8/4/1997  ña  é   ëng  é     c B tr B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ X∙  éi,   h  bao  å m: g Doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     s¶n  Êt kinh doanh  xu     theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp  µ   íc; Nh n Doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp  nhµ  íc,NghÞ   nh  è  n  ®Þ s 56/CP  µy  ng 02/10/1996  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   t sè  BKH/DN  µy  01  ng 29/01/1997 cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     B K ho   § tquy  nh  µ  íng ®Þ vh   dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  Ó  c¸c tæ  c th vi th   (k c¶    chøc,®¬n  Þ  ¹t®éng    v ho   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 56/CP  µ  v Th«ng   è  ts 01/BKH/DN  nªu    ng  a  trªnnh ch cã  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp); C¸c  chøc, ®¬n  Þ  îc phÐp  ¹t®éng  tæ    v®  ho   s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  xu       vô  éc    ¬  thu c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang,§¶ng, §oµn      thÓ,Héi quÇn  óng,tùtrang tr¶i Ò   µichÝnh;    ch        t  v C«ng      Çn  ã    ty cæ ph c trªn50%  tæng  è  èn  ña  µ  íc hoÆc   c¸c s v c nh n   do    doanh nghiÖp  µ  íc®ãng  ãp  nh n   g theo  Ët c«ng    µ  Lu   tyv NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  ngµy  7/5/1996 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph C¸c  i t ng trªngäichung  µdoanh  ®è  î       l  nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc, chØ   o  Öc      tæ    ®¹ vi ghi sæ  ¬ng  µ  l v qu¶n  ý sæ  ¬ngcña  n   Þ   µnh  l  l ®¬ v th viªn trùc tiÕp  ö  ông        sd lao ®éng, ký  îp ®ång    ng vµ   ¬ng.Sæ  ¬ng  îcghitheo 12   h  lao®é   tr¶l   l ®     th¸ngtrong     n¨m  ¬ng  Þch vµ u  ¹ doanh  d l   l t  i nghiÖp  trong 5    n¨m 3. Ng êi lao ®éng  ã       c tr¸ch nhiÖ m   Óm         ki tra c¸c kho¶n  Òn ¬ng  µ    ti l v thu nhËp  îcnhËn, c¸c kho¶n  ®     ph¶inép    theo  Ët ®Þnh  µ  è  Òn thùc lÜnh    Lu   v s ti     ghi trongsæ  ¬ng  íckhiký  Ën  µng   l tr     nh h th¸ng.
 2. 2 II.  C¸ch g hi s æ  l¬ n g Ch÷  Õttrong sæ  ¬ng  vi    l b»ng  Õng  Öt,m µ u   en  ti Vi   ® hoÆc   xanh,kÝch  ì,   c  kiÓu  ÷  ch ph¶irâ rµng  Ô   c.    d ®ä Sæ  ¬ng  l ph¶i ghi ®Çy   ,  Ýnh       ®ñ ch x¸c theo  éi dung  n  trong sæ,  kh«ng  tÈy,dËp    Õ u   Ëp      xo¸.N d xo¸ ph¶idïng  ót ®á   ¹ch  ç  Õtsai,söa  ¹ vµ  êi   b  g ch vi     l   ng   i söa  ý    c¹nh. k tªnbªn  C¸ch      étquy  nh  ghic¸cc   ®Þ trong m É u    ¬ng      sæ l nh sau: Cét      è  tùngêilao®éng  1:Ghi s thø       trong doanh    nghiÖp; Cét      ä  µ   cña  êilao®éng  doanh  2:Ghi h v tªn  ng     do  nghiÖp   ¬ng,kÓ     tr¶l   c¶ chñ  Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ (®èi víidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ); tr   Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c),ngêilao ®éng  ã  îp ®ång  ¾n  ¹n,theo  ïa, ®è      ch  ng h  m  vô  íi n¨m. d  1  Ghi theo  ×nh  ù:t¸ch riªng tõng  é  Ën, tõng  ©n  ëng, ®éi  tr t      b ph   ph x   tæ...  ; theo chøc  ô  õcao  èng  Êp  µ    v t  xu th v theo   Çn  ÷    Õng ViÖt;  v ch c¸i ti   Cét    3:Ghi  chøc  ô    o  v l∙nh®¹ hoÆc   chøc  danh  Ò   ngh nghiÖp  ña  êilao c ng     ®éng; Cét    4: Ghi  Ö   è  h s møc  ¬ng  l chøc  ô, cÊp  Ëc  îc xÕp  ña  êi lao v  b ®  c ngu     ®éng  trong doanh nghiÖp theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  c ChÝnh  ñ  ph hoÆc   møc ¬ng  ña  êilao®éngdo    tho¶ thuËn    l c ng     haibªn    ghitrong  hîp ®ång    ng   lao®é Cét    5: Ghi  Òn ¬ng  îc nhËn  ti l ®  theo  n     Òn ¬ng, l ng  ®¬ gi¸ti l  ¬ kho¸n  í (v   i nh÷ng  êilµm ¬ng  ng   l s¶n  È m, ¬ng  ph l kho¸n)hoÆc   Òn l ng    ti  ¬ theo  êigian ® ­ th     îcnhËn    theo n¨ng  Êt,chÊtl ng vµ  Õt    su    î   k qu¶  ùc hiÖn  th   c«ng  Öc  îcgiao; vi ®   Cét    6: Ghi    c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  µ  Õ     ph c l v ch ®é kh¸c(nÕu  ã) kh«ng  îc c  ®  tÝnh trong  n     Òn ¬ng, vÝ   ô: phô  Êp  îlÆn,  ëng  toµn  µng  ®¬ gi¸ti l   d  c th   th an  h kh«ng.. ; . Cét    7: Ghi  tæng  è  Òn th ng    ¹  :L Ô,  Õt  iÒn lÔ,T Õt  ¬ivµo  s ti   ë c¸c lo i   nh T (t     r  th¸ng  ¬ng  Þch  µo  ×    µo  d l n th ghi v th¸ng  ), th ng  µng  ®ã   ë h th¸ng, th ng  t   ë ®é xuÊt.. ; . Cét      8:Ghi tæng  è  Òn l ng  îchëng  s ti  ¬ ®   thªm  ê; gi Cét      è  Òn ¨n ca  îchëng  9:Ghi s ti     ®   trong th¸ng(t Òn¨n gi÷a ca  µy     i      n kh«ng  bao  µ m   Òn ¨n båidìng hiÖn  Ët,nÆng  äc,®éc  ¹i,   nh îng); h ti         v  nh   h   ®Þ ¨n l Cét    10: Ghi  è  Òn  s ti b¶o  Ó m     éi tr¶thay tiÒn ¬ng ¬ng  hi x∙ h       l t øng  íisè  v  ngµy  nghØ   îc hëng    Õ     ®  c¸c ch ®é BHXH   c¬  do  quan  b¶o  Ó m     éi thanh  hi x∙ h   to¸n,     tr¶; chi Cét    11: Ghi  è  Òn  s ti thu  Ëp  nh kh¸c(nÕu  ã) tõ bÊt  nguån  µo  ña  c    cø  n c doanh  nghiÖp; Cét      12:Ghi tæng  è  Òn l ng  µ    Ëp  îcnhËn  s ti  ¬ v thu nh ®   trong th¸ng(Cét12        =  ét  C 5+6+7+8+9+10+11); Cét 13: Ghi  è  Òn  ng    s ti ®ã 5% b¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh; Cét  Ghi sè  Òn ®ãng    14    ti   1% b¶o  Ó m   tÕ theo quy  nh  Ön  µnh; hi y      ®Þ hi h
 3. 3 Cét    15:Ghi  è  Òn båith ng  Õu  ã) ph¶ikhÊu  õvµo  Òn l s ti     ê (n c     tr   ti  ong  theo  quy  nh  ña  é  Ëtlao®éng. ®Þ c B lu     Cét    16: Ghi  è  Òn  s ti ph¶i nép  Õ    thu thu  Ëp  nh theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  lÖnh  Õ    Ëp  i víi êicã    Ëp  thu thu nh ®è     ng   thu nh cao; Cét    17: Ghi  tæng  è  Òn ph¶inép  s ti     theo  quy  nh  ®Þ trong th¸ng (Cét17         = Cét  13+14+15); Cét      è  Òn l ng  µ  Ëp  ùc lÜnh  18:Ghi s ti  ¬ v nh th   trong th¸ng(Cét18  Cét          =  12 ­Cét    17); Cét    ÷  ý  ña  êilao®éng. 19:Ch k c ng     III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1. Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c)  ®è doanh  nghiªpnhµ  íc chÞu    n  tr¸chnhiÖm     tæ chøc,chØ  o  é  Ën  µm    ®¹ b ph l c«ng      ng    Òn ¬ng  èihîp víic¸c t¸clao ®é ­ ti l ph         bé  Ën     ph liªnquan, lËp,ghi,qu¶n  ývµ u   ¬ng      l   l sæ l theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ ®Þ t i Th«ng   µy. tn 2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng01    tn c hi l     h t  01    n¨m  1997. C¸c  ¹   ¬ng    ông  íc ®©y     íiquy  nh  ¹  lo i l sæ ¸p d tr   tr¸ v   i ®Þ ti Th«ng   µy  u   t n ®Ò bÞ    á. b∙ib Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   ×    Þ  qu¸ tr       cv   g ®Ò ngh ph¶n  vÒ   ¸nh  Bé  Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh X∙  éixem   Ðt,gi¶i  h  x     Õt.quy
 4. 4 Tª B é,N gµnh,® Þ a  ­¬ng n      ph Tª doanh  n  nghi p Ö Sæ  ­¬ng l cña  doanh  nghi p Ö N ¨ :............ m .............
 5. Th¸ng  1 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 6. Th¸ng  2 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 200
 7. §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Th¸ng  3 Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 201
 8. Th¸ng  4 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 202
 9. Th¸ng  5 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 203
 10. Th¸ng  6 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 204
 11. Th¸ng  7 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 205
 12. Th¸ng  8 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 206
 13. Th¸ng  9 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 14. 207 Th¸ng  10 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 208
 15. Th¸ng  11 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÐ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 209
 16. Th¸ng  12 §¬n  Þ  Ýnh:1.000® vt   Sè  Hä   µ  v Chøc   H Ö   è  s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn ti l v thu  ®  C¸c  kho¶n  ph¶inép    theo  quy  nh ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v thu TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh ®  ngh Ò l ng ¬ Chia  ra Tæng   Chia  ra Tæng   TiÒn Ký   nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­ b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn  th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn chøc  ô  ¬ng  v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n  c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith  ­ thu  ® îcx Õ p   ®¬n    phô    gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c     x∙héi   y  Õ t êng  nhËp hoÆc   l ng  cÊp  µ  ¬ v giê h.vËt, l ng  ¬ theo møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ     l ®é ®éc  ¹i, h  Bé   Ët lu   ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c    l ¨n ®Þ nh     L§ hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng  ®å c l ng) î lao ®éng   bËc,   tÝnh  chøc  ô trong  v §.G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Céng  trongth¸ng   Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (Ký,hä      tªn,chøc  danh) (Kü,hä    tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản