Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: vanson

Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp Nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 15/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATATh«ng t
c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  x∙ h éi s è   15/L§T B X H­T T  n g µ y    
10
T H¸ N G  4 n¨ m   1997 H í ng d É n  s ö   ô n g  s æ  l n g
d ¬
c ñ a d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc
n


Thihµnh  Òu   
  §i 4, NghÞ   nh  è 
®Þ s 28/CP  µy 
ng 28/3/1997 cña  Ýnh  ñ 
  Ch ph
vÒ   æi  íi qu¶n  ýtiÒn ¬ng, thu  Ëp 
® m  l  l   nh trong c¸c doanh 
   nghiÖp  µ   íc vµ 
Nh n  
Quy Õt  nh  è 
®Þ s 238/L§THXH­Q§   µy 
ng 8/4/1997  ña  é   ëng  é 
c B tr B Lao  ng   
®é ­
Th¬ng  binh X∙  éivÒ   Öc 
  h   vi ban  µnh  É u    ¬ng  ña 
h m sæ l c doanh  nghiÖp  µ  ­
nh n
íc sau      æi    Õn  íiBé   µi chÝnh, Tæng   ªn®oµn    ng  Öt 
  khitrao ® ý ki v   T     li   lao ®é Vi
Nam   µ  ét  è  é, ngµnh  ªnquan, Bé  
vm sB  li     Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héih­
  X∙   
íng dÉn  ö  ông   ¬ng  ña 
  sd Sæ l c doanh  nghiÖp  µ  ícnh 
nh n   sau:

I. u y  ® Þ n h  c h u n g:
 Q


1. Doanh 
  nghiÖp  µ  íc ph¶i lËp   ¬ng 
nh n     sæ l theo  É u   èng  Êt  Ìm 
m th nh k
theo Quy Õt  nh   è 
®Þ s 238/L§BTXH­TT  µy ng 8/4/1997  ña  é   ëng  é    
c B tr B Lao
®éng   ¬ng 
­Th binh vµ X∙  éi,
  h  bao  å m:
g
Doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng 
nh n     s¶n  Êt kinh doanh 
xu     theo  Ët doanh 
Lu  
nghiÖp  µ   íc;
Nh n
Doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng 
nh n     c«ng  ch 
Ý theo  Ët 
Lu doanh  nghiÖp 
nhµ  íc,NghÞ   nh  è 
n  ®Þ s 56/CP  µy 
ng 02/10/1996  ña  Ýnh  ñ  µ 
c Ch ph v Th«ng   t
sè  BKH/DN  µy 
01  ng 29/01/1997 cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu  
  B K ho   § tquy  nh  µ  íng
®Þ vh  
dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  Ó  c¸c tæ 
c th vi th   (k c¶    chøc,®¬n  Þ  ¹t®éng 
  v ho   theo  ng 
®ó
quy  nh  ¹ 
®Þ tiNghÞ   nh 
®Þ 56/CP  µ 
v Th«ng   è 
ts 01/BKH/DN  nªu    ng  a 
trªnnh ch
cã  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh 
quy   th l  nghiÖp);
C¸c  chøc, ®¬n  Þ  îc phÐp  ¹t®éng 
tæ    v®  ho   s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch 
xu      
vô  éc    ¬ 
thu c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù 
h ch s nghiÖp, lùc l ng  ò 
   î v trang,§¶ng, §oµn 
   
thÓ,Héi quÇn  óng,tùtrang tr¶i Ò   µichÝnh;
   ch        t 
v
C«ng      Çn  ã   
ty cæ ph c trªn50%  tæng  è  èn  ña  µ  íc hoÆc   c¸c
s v c nh n   do   
doanh nghiÖp  µ  íc®ãng  ãp 
nh n   g theo  Ët c«ng    µ 
Lu   tyv NghÞ   nh  è 
®Þ s 28/CP 
ngµy 
7/5/1996 cña  Ýnh  ñ;
  Ch ph
C¸c  i t ng trªngäichung  µdoanh 
®è  î       l  nghiÖp  µ  íc.
nh n
2. Gi¸m  c 
  ®è doanh  nghiÖp  ã 
c tr¸chnhiÖ m   chøc, chØ   o  Öc   
  tæ    ®¹ vi ghi
sæ  ¬ng  µ 
l v qu¶n  ý sæ  ¬ngcña  n   Þ   µnh 
l  l ®¬ v th viªn trùc tiÕp  ö  ông   
    sd lao
®éng, ký  îp ®ång    ng vµ   ¬ng.Sæ  ¬ng  îcghitheo 12 
 h  lao®é   tr¶l   l ®     th¸ngtrong
   
n¨m  ¬ng  Þch vµ u  ¹ doanh 
d l   l t  i nghiÖp  trong 5 
  n¨m
3. Ng êi lao ®éng  ã 
     c tr¸ch nhiÖ m   Óm      
  ki tra c¸c kho¶n  Òn ¬ng  µ   
ti l v thu
nhËp  îcnhËn, c¸c kho¶n 
®     ph¶inép 
  theo  Ët ®Þnh  µ  è  Òn thùc lÜnh   
Lu   v s ti     ghi
trongsæ  ¬ng  íckhiký  Ën  µng 
 l tr     nh h th¸ng.
2

II.
 C¸ch g hi s æ  l¬ n g


Ch÷  Õttrong sæ  ¬ng 
vi    l b»ng  Õng  Öt,m µ u   en 
ti Vi   ® hoÆc  
xanh,kÝch  ì,
  c 
kiÓu  ÷ 
ch ph¶irâ rµng  Ô   c.
   d ®ä
Sæ  ¬ng 
l ph¶i ghi ®Çy   ,  Ýnh   
   ®ñ ch x¸c theo  éi dung 
n  trong sæ,  kh«ng 
tÈy,dËp    Õ u   Ëp   
  xo¸.N d xo¸ ph¶idïng  ót ®á   ¹ch  ç  Õtsai,söa  ¹ vµ  êi
  b  g ch vi     l   ng  
i
söa  ý    c¹nh.
k tªnbªn 
C¸ch      étquy  nh 
ghic¸cc   ®Þ trong m É u    ¬ng   
  sæ l nh sau:
Cét      è  tùngêilao®éng 
1:Ghi s thø       trong doanh 
  nghiÖp;
Cét      ä  µ   cña  êilao®éng  doanh 
2:Ghi h v tªn  ng     do  nghiÖp   ¬ng,kÓ    
tr¶l   c¶
chñ  Þch  éi  ng 
t H ®å qu¶n  Þ (®èi víidoanh 
tr      nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ);
tr  
Gi¸m  c 
®è (Tæng  gi¸m  c),ngêilao ®éng  ã  îp ®ång  ¾n  ¹n,theo  ïa,
®è      ch  ng h  m 
vô  íi n¨m.
d  1 
Ghi theo  ×nh  ù:t¸ch riªng tõng  é  Ën, tõng  ©n  ëng, ®éi 
tr t      b ph   ph x   tæ... 
;
theo chøc  ô  õcao  èng  Êp  µ 
  v t  xu th v theo   Çn  ÷    Õng ViÖt;
 v ch c¸i ti  
Cét   
3:Ghi 
chøc  ô    o 
v l∙nh®¹ hoÆc  
chøc 
danh  Ò  
ngh nghiÖp  ña  êilao
c ng    
®éng;
Cét   
4: Ghi  Ö   è 
h s møc  ¬ng 
l chøc  ô, cÊp  Ëc  îc xÕp  ña  êi lao
v  b ®  c ngu    
®éng  trong doanh nghiÖp theo NghÞ   nh   è 
®Þ s 26/CP  µy 
ng 23/5/1993  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph hoÆc   møc ¬ng  ña  êilao®éngdo    tho¶ thuËn   
l c ng     haibªn    ghitrong 
hîp ®ång    ng
  lao®é
Cét   
5: Ghi  Òn ¬ng  îc nhËn 
ti l ®  theo  n     Òn ¬ng, l ng 
®¬ gi¸ti l  ¬ kho¸n  í
(v  
i
nh÷ng  êilµm ¬ng 
ng   l s¶n  È m, ¬ng 
ph l kho¸n)hoÆc   Òn l ng 
  ti  ¬ theo  êigian ® ­
th    
îcnhËn 
  theo n¨ng  Êt,chÊtl ng vµ  Õt 
  su    î   k qu¶  ùc hiÖn 
th   c«ng  Öc  îcgiao;
vi ®  
Cét   
6: Ghi   
c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  µ  Õ    
ph c l v ch ®é kh¸c(nÕu  ã) kh«ng  îc
c  ® 
tÝnh trong  n     Òn ¬ng, vÝ   ô: phô  Êp  îlÆn,  ëng  toµn  µng 
®¬ gi¸ti l   d  c th   th an  h
kh«ng.. ;
.
Cét   
7: Ghi 
tæng  è  Òn th ng    ¹  :L Ô,  Õt  iÒn lÔ,T Õt  ¬ivµo 
s ti   ë c¸c lo i   nh T (t     r 
th¸ng  ¬ng  Þch  µo  ×    µo 
d l n th ghi v th¸ng  ), th ng  µng 
®ã   ë h th¸ng, th ng  t 
 ë ®é
xuÊt.. ;
.
Cét     
8:Ghi tæng  è  Òn l ng  îchëng 
s ti  ¬ ®   thªm  ê;
gi
Cét      è  Òn ¨n ca  îchëng 
9:Ghi s ti     ®   trong th¸ng(t Òn¨n gi÷a ca  µy 
   i      n kh«ng 
bao  µ m   Òn ¨n båidìng hiÖn  Ët,nÆng  äc,®éc  ¹i,   nh îng);
h ti         v  nh   h   ®Þ
¨n l
Cét   
10: Ghi  è  Òn 
s ti b¶o  Ó m     éi tr¶thay tiÒn ¬ng ¬ng 
hi x∙ h       l t øng  íisè 

ngµy  nghØ   îc hëng    Õ    
®  c¸c ch ®é BHXH   c¬ 
do  quan  b¶o  Ó m     éi thanh 
hi x∙ h  
to¸n,  
  tr¶;
chi
Cét   
11: Ghi  è  Òn 
s ti thu  Ëp 
nh kh¸c(nÕu  ã) tõ bÊt  nguån  µo  ña 
c    cø  n c
doanh 
nghiÖp;
Cét     
12:Ghi tæng  è  Òn l ng  µ    Ëp  îcnhËn 
s ti  ¬ v thu nh ®   trong th¸ng(Cét12 
     
=  ét 
C 5+6+7+8+9+10+11);
Cét 13: Ghi  è  Òn  ng   
s ti ®ã 5% b¶o  Ó m     éi theo 
hi x∙ h   quy  nh   Ön 
®Þ hi
hµnh;
Cét  Ghi sè  Òn ®ãng   
14    ti   1% b¶o  Ó m   tÕ theo quy  nh  Ön  µnh;
hi y      ®Þ hi h
3

Cét   
15:Ghi  è  Òn båith ng  Õu  ã) ph¶ikhÊu  õvµo  Òn l
s ti     ê (n c     tr   ti  ong 
theo 
quy  nh  ña  é  Ëtlao®éng.
®Þ c B lu    
Cét   
16: Ghi  è  Òn 
s ti ph¶i nép  Õ 
  thu thu  Ëp 
nh theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p 
lÖnh  Õ    Ëp  i víi êicã    Ëp 
thu thu nh ®è     ng   thu nh cao;
Cét   
17: Ghi 
tæng  è  Òn ph¶inép 
s ti     theo 
quy  nh 
®Þ trong th¸ng (Cét17   
     =
Cét 
13+14+15);
Cét      è  Òn l ng  µ  Ëp  ùc lÜnh 
18:Ghi s ti  ¬ v nh th   trong th¸ng(Cét18  Cét   
      =  12
­Cét 
  17);
Cét    ÷  ý  ña  êilao®éng.
19:Ch k c ng    


III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h
   h


1. Gi¸m  c 
  ®è (Tæng  gi¸m  c) 
®è doanh  nghiªpnhµ  íc chÞu 
  n  tr¸chnhiÖm  
 
tæ chøc,chØ  o  é  Ën  µm 
  ®¹ b ph l c«ng      ng    Òn ¬ng  èihîp víic¸c
t¸clao ®é ­ ti l ph        
bé  Ën    
ph liªnquan, lËp,ghi,qu¶n  ývµ u   ¬ng 
    l   l sæ l theo  ng 
®ó quy  nh  ¹
®Þ t i
Th«ng   µy.
tn
2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng01 
  tn c hi l     h t  01    n¨m 
1997.
C¸c  ¹   ¬ng    ông  íc ®©y     íiquy  nh  ¹ 
lo i l
sæ ¸p d tr   tr¸ v  
i ®Þ ti Th«ng   µy  u  
t n ®Ò
bÞ    á.
b∙ib
Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   ×    Þ 
qu¸ tr       cv   g ®Ò ngh ph¶n  vÒ  
¸nh 
Bé 
Lao  ng­ ¬ng 
®é Th binh X∙  éixem   Ðt,gi¶i
 h  x     Õt.quy
4
Tª B é,N gµnh,® Þ a  ­¬ng
n      ph
Tª doanh 
n  nghi p
Ö
Sæ  ­¬ng
l
cña 
doanh  nghi p
Ö

N ¨ :............
m .............
Th¸ng 
1 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
Th¸ng 
2 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


200
§¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  
Th¸ng 
3


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


201
Th¸ng 
4 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


202
Th¸ng 
5 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


203
Th¸ng 
6 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


204
Th¸ng 
7 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


205
Th¸ng 
8 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


206
Th¸ng 
9 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
207
Th¸ng 
10 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


208
Th¸ng 
11 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÐ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


209
Th¸ng 
12 §¬n  Þ  Ýnh:1.000®
vt  


Sè  Hä   µ 
v Chøc   H Ö   è 
s Tæng   Òn ¬ng  µ  nhËp  îcnhËn
ti l v thu  ®  C¸c 
kho¶n 
ph¶inép 
  theo 
quy  nh
®Þ TiÒn ¬ng  µ   
l v thu
TT tªn danh møc nhËp  îclÜnh
® 
ngh Ò l ng
¬ Chia 
ra Tæng   Chia 
ra Tæng   TiÒn Ký  
nghiÖp cÊp  Ëc, TiÒn ­
b   l C¸c  TiÒn  ­ TiÒn ­ TiÒn    TiÒn 
th l ¨n C¸c  céng B¶o   B¶o   TiÒn  Thu Õ   céng nhËn
chøc  ô  ¬ng 
v theo  kho¶n  ëng   ¬ng  µm  ca  õ BHXH   kho¶n 
c¸c l (tr   hiÓ m hiÓ m båith
 ­ thu 
® îcx Õ p   ®¬n    phô 
  gi¸, lo¹i thªm  båidìng tr¶thay  kh¸c
    x∙héi
  y  Õ
t êng  nhËp
hoÆc   l ng  cÊp  µ 
¬ v giê h.vËt, l ng
 ¬ theo
møc  ¬ng  kho¸n  ch Õ    
l ®é ®éc  ¹i,
h  Bé   Ët
lu  
ghi trong  hoÆc  ­ kh¸c 
  l ¨n ®Þ nh  
  L§
hîp  ng   ¬ng  Êp   kh«ng 
®å c l ng)
î
lao ®éng
  bËc,   tÝnh 
chøc  ô trong 
v
§.G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Céng 
trongth¸ng
 Ng êilËp  Óu
  bi KÕ  
to¸n tr ng
 ë Gi¸m  c 
®è doanh 
nghiÖp
(Ký,hä   
  tªn,chøc 
danh) (Kü,hä 
  tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản