Thông tư 151/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư 151/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 151/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 151/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 151/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÔNG TÁC GIÁM SÁT C A Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C I V I HO T NG TRONG LĨNH V C CH NG KHOÁN C A S GIAO DNCH CH NG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CH NG KHOÁN Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn c Ngh nh s 14/2007/N -CP ngày 19/01/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn c Ngh nh s 36/2007/N -CP ngày 08/03/2007 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 63/2007/Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c thu c B Tài chính; B Tài chính hư ng d n v công tác giám sát c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán, như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n công tác giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán trong vi c tuân th theo úng các quy nh c a Lu t Ch ng khoán và các quy nh pháp lu t có liên quan. 2. y ban Ch ng khoán Nhà nư c có trách nhi m theo quy nh t i Kho n 1 i u 8 Lu t Ch ng khoán, Kho n 5 và Kho n 6 i u 2 Quy t nh s 63/2007/Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph , liên quan n công tác giám sát c a U ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. nh kỳ 6 tháng, hàng năm t ng h p báo cáo, ánh giá công tác giám sát ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán báo cáo B Tài chính. 3. Phương th c giám sát a) y ban Ch ng khoán Nhà nư c th c hi n công tác giám sát d a trên thông tin t các ngu n: Báo cáo c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng
 2. khoán; Báo cáo c a các công ty ch ng khoán; Báo cáo c a các công ty i chúng; Báo cáo, ph n ánh c a các t ch c, cá nhân tham gia giao d ch trên th trư ng và các ngu n tin trên các phương ti n thông tin i chúng, tin n. b) y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra nh kỳ ho c b t thư ng i v i S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. II. N I DUNG GIÁM SÁT C A Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C I V I S GIAO DNCH CH NG KHOÁN y ban Ch ng khoán Nhà nư c giám sát các ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán theo quy nh t i i u 37 Lu t Ch ng khoán, như sau: 1. V vi c ban hành các văn b n quy nh v ho t ng nghi p v ch ng khoán: - Lo i văn b n: Quy ch thành viên; Quy ch giao d ch ch ng khoán; Quy ch giám sát giao d ch; Quy ch niêm y t; Quy ch công b thông tin và các quy ch , quy nh, quy trình khác do S Giao d ch ch ng khoán ban hành liên quan n ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. - Trình t , th t c ban hành văn b n. - N i dung ban hành, s a i và b sung văn b n. 2. V qu n lý giao d ch ch ng khoán: - Ho t ng qu n lý giao d ch: T ch c ho t ng giao d ch ch ng khoán; Thay i h th ng giao d ch; Thay i th i gian giao d ch, t m ng ng giao d ch; Thay i phương th c giao d ch; Thay i biên dao ng giá; Xác l p và h y b giao d ch và các ho t ng khác liên quan n qu n lý giao d ch. - Trình t , th t c, t ch c th c hi n. 3. Qu n lý thành viên giao d ch: - Trình t , th t c ch p thu n thành viên giao d ch. - ình ch tư cách thành viên giao d ch. - Ch m d t tư cách thành viên giao d ch. - C p, ình ch và thu h i th i di n giao d ch; c p l i và gia h n th i di n giao d ch. - Các ho t ng khác liên quan n qu n lý thành viên giao d ch. 4. Qu n lý niêm y t/ ăng ký giao d ch ch ng khoán: - Trình t , th t c ăng ký và ch p thu n niêm y t/ ăng ký giao d ch l n u.
 3. - Trình t , th t c thay i ăng ký niêm y t/ ăng ký giao d ch. - Trình t , th t c hu niêm y t/ ăng ký giao d ch. - Các ho t ng khác liên quan n qu n lý niêm y t/ ăng ký giao d ch. 5. T ch c u giá c ph n, u th u trái phi u t i S Giao d ch Ch ng khoán: - Trình t , th t c ăng ký và ch p thu n t ch c u giá, u th u. - T ch c ho t ng u giá, u th u. 6. Ho t ng giám sát t i S Giao d ch Ch ng khoán: a) T ch c và ho t ng c a b máy giám sát. b) Giám sát giao d ch: - Giám sát giao d ch ch ng khoán t i S Giao d ch Ch ng khoán. - Ch ng khoán b ki m soát và t m ng ng giao d ch. - Ch báo cáo và công b thông tin c a c ông l n, c ông n i b và ngư i có liên quan c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch. - Ho t ng hoà gi i tranh ch p phát sinh trong giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán. c) Giám sát thành viên giao d ch: - Giám sát vi c duy trì i u ki n thành viên giao d ch. - Giám sát ho t ng giao d ch ch ng khoán c a thành viên giao d ch. - Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo và công b thông tin c a thành viên giao d ch. - X lý hành vi vi ph m c a thành viên giao d ch. d) Giám sát niêm y t/ ăng ký giao d ch: - Giám sát vi c duy trì i u ki n niêm y t/ ăng ký giao d ch ch ng khoán c a các t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch. - Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo và công b thông tin c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch. - X lý hành vi vi ph m v niêm y t/ ăng ký giao d ch ch ng khoán. 7. Th c hi n ch báo cáo và công b thông tin c a S Giao d ch Ch ng khoán:
 4. - Công b thông tin theo quy nh c a pháp lu t. - Báo cáo nh kỳ. - Báo cáo b t thư ng. - Báo cáo theo yêu c u. 8. Xây d ng, duy trì, b o v cơ s d li u và lưu gi các ch ng t g c liên quan n ho t ng nghi p v v ch ng khoán. 9. H th ng công ngh thông tin ph c v công tác giám sát c a S Giao d ch Ch ng khoán. 10. Công tác ki m soát n i b i v i các ho t ng nghi p v c a S Giao d ch Ch ng khoán. 11. Các ho t ng khác do S Giao d ch Ch ng khoán t ch c liên quan n ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. III. N I DUNG GIÁM SÁT C A Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C I V I TRUNG TÂM LƯU KÝ CH NG KHOÁN y ban Ch ng khoán Nhà nư c giám sát các ho t ng c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán theo quy nh t i i u 45 và i u 46 Lu t Ch ng khoán, như sau: 1. V vi c ban hành các văn b n: - Lo i văn b n: Quy ch thành viên lưu ký; Quy ch ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán; Quy ch th c hi n quy n c a ngư i s h u ch ng khoán; Quy ch c p mã ch ng khoán; Các quy ch , quy nh, quy trình khác do Trung tâm lưu ký ch ng khoán ban hành. - Trình t , th t c ban hành văn b n. - N i dung ban hành, s a i và b sung văn b n. - T ch c th c hi n quy nh m i ban hành, s a i, b sung văn b n. 2. Qu n lý, giám sát thành viên lưu ký: - Trình t , th t c ch p thu n thành viên lưu ký; - Trình t , th t c ình ch , ch m d t tư cách thành viên lưu ký; - Ho t ng ăng ký, lưu ký và các ho t ng liên quan c a thành viên lưu ký. - X lý hành vi vi ph m c a thành viên lưu ký.
 5. 3. Ho t ng cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán và d ch v khác có liên quan n ch ng khoán lưu ký. 4. Ho t ng s a l i sau giao d ch. 5. Ho t ng qu n lý r i ro cho t ng nghi p v c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 6. B i thư ng thi t h i cho khách hàng c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 7. C p và qu n lý mã s giao d ch c a nhà u tư nư c ngoài. 8. C p và qu n lý mã ch ng khoán. 9. Xây d ng, duy trì, b o v cơ s d li u và lưu gi các ch ng t g c v ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 10. Cung c p các thông tin liên quan n vi c s h u ch ng khoán theo yêu c u. 11. Th c hi n ch báo cáo và công b thông tin v ho t ng lưu ký ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. 12. H th ng công ngh thông tin ph c v công tác giám sát c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 13. Công tác ki m soát n i b i v i các ho t ng nghi p v c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. 14. Các ho t ng khác c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán liên quan n ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. IV. NGHĨA V C A S GIAO DNCH CH NG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CH NG KHOÁN S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán th c hi n các nghĩa v liên quan n công tác giám sát theo quy nh t i i u 38, i u 46 và i u 107 Lu t Ch ng khoán c th như sau: 1. Nghĩa v c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán a) Th c hi n y các nghĩa v theo quy nh c a Lu t Ch ng khoán và các văn b n pháp lu t có liên quan; Cung c p k p th i, y , chính xác các thông tin, tài li u, d li u i n t liên quan n n i dung giám sát theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c và ph i ch u trách nhi m v tính y , chính xác c a thông tin, tài li u, d li u i n t ã cung c p. b) Tuân th quy nh t i i u l S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; Tuân th Quy ch , quy trình do S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán ban hành.
 6. c) T ch c, th c hi n ho t ng ki m soát n i b m b o tuân th quy nh c a pháp lu t và quy nh do S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán ban hành. 2. Th c hi n báo cáo nh kỳ cho y ban Ch ng khoán Nhà nư c a) Báo cáo tháng: S Giao d ch Ch ng khoán l p báo cáo theo các n i dung quy nh t i i m 1, 2, 3, 4, 5 và 6 M c I Ph l c 01 Thông tư này. Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán l p báo cáo theo các n i dung quy nh t i i m 1, 2, 3 và 4 M c I Ph l c 02 Thông tư này. Báo cáo tháng ph i ư c g i v y ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 10 ngày làm vi c u tiên c a tháng ti p theo. b) Báo cáo năm: S Giao d ch Ch ng khoán l p báo cáo theo các n i dung quy nh t i Ph l c 01 Thông tư này. Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán l p báo cáo theo các n i dung quy nh t i Ph l c 02 Thông tư này. Báo cáo năm ph i ư c g i v y ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vòng 20 ngày làm vi c u tiên c a năm ti p theo. c) Các báo cáo quy nh t i ti t a, b i m 2 M c này ư c l p dư i hình th c văn b n và d li u i n t . S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có trách nhi m lưu gi thông tin ã báo cáo theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n báo cáo b t thư ng cho y ban Ch ng khoán Nhà nư c S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có trách nhi m g i cho y ban Ch ng khoán Nhà nư c các báo cáo b t thư ng theo quy nh sau: a) Các trư ng h p ph i báo cáo b t thư ng bao g m: - Ban hành văn b n m i, ho c b sung, s a i các văn b n hi n hành; - X lý các hành vi vi ph m c a các thành viên ho c c a các i tư ng thu c lĩnh v c qu n lý; - Khi có ki n ngh , khi u n i, khi u ki n c a t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. b) Báo cáo g i cho y ban Ch ng khoán Nhà nư c v các s ki n nêu t i ti t a i m 3 M c này ph i b ng văn b n và b ng d li u i n t và trong th i h n hai mươi b n (24) gi , k t khi ban hành, x lý ho c S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán nh n ư c các ki n ngh , khi u n i. 4. Báo cáo theo yêu c u c a B Tài chính, y ban Ch ng khoán Nhà nư c S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có trách nhi m g i báo cáo theo yêu c u c a B Tài chính, y ban Ch ng khoán Nhà nư c. Báo cáo g i B Tài chính, y ban Ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n và b ng d li u i n t theo th i h n B Tài chính, y ban Ch ng khoán Nhà nư c quy nh. 5. Nghĩa v gi i trình và ch u s ki m tra y ban Ch ng khoán Nhà nư c
 7. a) Khi có yêu c u, S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có nghĩa v gi i trình và ch u s ki m tra c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vi c tuân th quy nh c a pháp lu t, i u l và các quy nh c a S Giao d ch Ch ng khoán và c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán. b) S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có nghĩa v ch p hành quy t nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. V. X LÝ VI PH M 1. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n trong vi c th c hi n giám sát có hành vi sách nhi u, gây khó khăn nh hư ng n ho t ng úng quy nh pháp lu t c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; không gi i quy t k p th i theo quy nh pháp lu t các v n thu c ch c trách, nhi m v thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán có hành vi vi ph m pháp lu t liên quan n các n i dung giám sát theo quy nh t i Thông tư này thì tùy theo m c và tính ch t vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. VI. T CH C TH C HI N 1. y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch u trách nhi m trư c B Tài chính trong vi c th c hi n giám sát theo chương trình, k ho ch hàng năm i v i ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán trong vi c tuân th quy nh c a pháp lu t ch ng khoán theo quy nh t i Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. 3. Vi c s a i, b sung Thông tư này do B trư ng B Tài chính quy t nh. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m soát nhân dân t i cao; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Tr n Xuân Hà - Website Chính ph ; website B Tài chính; - Ki m toán Nhà nư c; - Các ơn v thu c B Tài chính; - S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán; - Các ơn v thu c UBCKNN; - Lưu: VT, UBCK. PH L C 01:
 8. BÁO CÁO HO T NG C A SGDCK (Ban hành kèm theo Thông Tư s 151/2009/TT-BTC ngày 23/7/2009 c a B Tài chính hư ng d n công tác giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán c a S Giao d ch ch ng khoán và Trung tâm lưu ký ch ng khoán) S GIAO DNCH CH NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T KHOÁN... NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /SGD... Hà N i, ngày tháng năm 200... I. V ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán 1. Báo cáo ánh giá chung tình hình ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán 2. V vi c ban hành các văn b n - Tên văn b n ban hành m i, s văn b n - Tên văn b n cũ, s văn b n - Tóm t t n i dung văn b n m i ban hành, n i dung s a i chính 3. V qu n lý, giám sát thành viên giao d ch 3.1. Ch p thu n, h y b tư cách thành viên Bi u 1: Th ng kê thành viên giao d ch S thành viên u S thành viên ư c S thành viên b S thành viên cu i kỳ ch p thu n h y b tư cách kỳ Bi u 2: Ho t ng ch p thu n, h y b tư cách thành viên Tên Th i gian Ngư i i di n Ngày nh n Ngày ch p Ngư i i di n Thành x lý công b thông h sơ thu n / h y b theo pháp lu t viên (ngày) tin - Thuy t minh v nguyên nhân c a vi c h y b tư cách thành viên; - Thuy t minh v vi c s ngày x lý (ch p thu n ho c h y b tư cách thành viên) vư t s ngày quy nh theo quy nh hi n hành.
 9. 3.2. Qu n lý i di n giao d ch c a thành viên Bi u 3: Qu n lý i di n giao d ch c a thành viên S lư ng th i di n giao d ch i di n giao d ch H và H và tên tên nhân nhân Tên C p viên viên b CTCK m i/c p Thu Cu i Lý do ư c S u kỳ thu h i l i/gia h i kỳ thu h i c p th CMND th i h n i di n di n giao giao d ch d ch 3.3. Giám sát thành viên - Giám sát ho t ng c a thành viên. - Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo, công b thông tin c a thành viên. Bi u 4: Th ng kê vi ph m ch báo cáo, công b thông tin c a thành viên Công b thông tin Báo cáo S l n th c hi n S l n th c hi n S l n th c S l n th c Tên thành viên ch m ho c ch m ho c hi n ch m ho c hi n ch m ho c không th c hi n không th c hi n không th c không th c trong kỳ trong năm hi n trong kỳ hi n trong năm Ghi chú: + Gi i trình v vi c ch m ho c không th c hi n công b thông tin ho c báo cáo c a thành viên (n u có); + X lý c a S giao d ch ch ng khoán i v i các vi ph m này (n u có); - Giám sát ho t ng c a i di n giao d ch c a thành viên - Ki m tra thành viên trong năm ( nh kỳ/b t thư ng): S lư ng, tên công ty, th i gian ki m tra.
 10. 3.4. X lý các hành vi vi ph m c a thành viên Bi u 5: Th ng kê x lý vi ph m c a thành viên và i di n giao d ch c a thành viên X lý vi ph m c a i di n giao d ch c a thành X lý vi ph m c a thành viên viên Tên thành Lý Hành S Hình S l nx Hình viên Ngày Hành vi vi do Ngày vi vi l n vi th c lý vi th c x lý ph m x x lý ph m ph m x lý ph m x lý lý 4. V qu n lý, giám sát niêm y t/ ăng ký giao d ch 4.1. C p phép, h y b niêm y t Bi u 6: Ho t ng ch p thu n niêm y t/ ăng ký giao d ch, thay i niêm y t/ ăng ký giao d ch Thay i niêm Ngày Niêm y t l n u S y t/ ăng ký S ch p Ngư i lư ng giao d ch lư ng thu n Tên t Ngư i ư c ch ng ch ng ho c ch c C p S i y Ngày khoán khoán thay i niêm phép H y b di n quy n n p S niêm lư ng niêm ho c n y t/ ăng niêm niêm S theo công h y t/ ăng niêm Thay y t/ ăng h yb x ký giao lư ng y t/ ăng y t/ ăng lư ng i ký giao pháp b sơ u ký giao y t/ ăng niêm d ch ký giao ký giao cu i kỳ d ch u ký giao khác d ch lu t thông kỳ y t/ ăng d ch l n d ch d ch b tin kỳ cu i kỳ ký giao u sung d ch 5=2+3- 14 1 2 3 4 6 7 8 9=6+7 10 11 12 13 4 Ghi chú: Gi i trình v vi c x lý ch m c p phép niêm y t/ ăng ký giao d ch l n u, thay i niêm y t/ ăng ký giao d ch, h y b niêm y t/ ăng ký giao d ch (n u có) so v i th i gian quy nh hi n hành. 4.2. Giám sát niêm y t/ ăng ký giao d ch - Giám sát ho t ng c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch; - Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo, công b thông tin c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch Bi u 7: Th ng kê vi ph m ch báo cáo, công b thông tin c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch
 11. Công b thông tin Báo cáo Tên t ch c niêm S l n th c hi n S l n th c S l n th c hi n S l n th c hi n y t/ ăng ký giao ch m ho c hi n ch m ch m ho c ch m ho c d ch ho c không không th c hi n không th c hi n không th c hi n th c hi n trong kỳ trong năm trong kỳ trong năm Ghi chú: + Gi i trình v vi c ch m ho c không th c hi n công b thông tin ho c báo cáo c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch (n u có); + X lý c a S giao d ch ch ng khoán i v i các vi ph m này (n u có); 4.3. X lý vi ph m Bi u 8: Th ng kê x lý vi ph m c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao d ch và ngư i liên quan X lý vi ph m c a c ông l n ho c Tên t X lý vi ph m c a t ch c niêm c ông n i b và ngư i có liên quan ch c y t/ ăng ký giao d ch c a t ch c niêm y t/ ăng ký giao niêm d ch y t/ ăng ký giao Hành S l n Hình Hành S l n Hình Ngày Ngày d ch vi vi vi th c x vi vi vi th c x x lý x lý ph m ph m lý ph m ph m lý 5. V t ch c u giá c ph n, u th u trái phi u 6. Các ho t ng khác do S Giao d ch Ch ng khoán t ch c liên quan n ch ng khoán. II. Báo cáo c a ki m soát n i b v ho t ng c a S Giao d ch Ch ng khoán tuân th quy nh c a pháp lu t, i u l và quy nh c a S Giao d ch Ch ng khoán III. ánh giá ưu i m, h n ch c a các ho t ng nêu t i ph n I và II IV. Ki n ngh 1. V chính sách ch 2. Ki n ngh khác (n u có)
 12. Nơi nh n: S Giao d ch Ch ng khoán - UBCKNN Ghi chú: - Báo cáo t i Ph l c 1 ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Thông tư c a B Tài Chính hư ng d n công tác giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán c a S Giao d ch ch ng khoán và Trung tâm lưu ký ch ng khoán. - Báo cáo ư c l p dư i hình th c d li u i n t và văn b n, font ch unicode Time New Roman. PH L C 02: BÁO CÁO HO T NG C A TTLKCK (Ban hành kèm theo Thông Tư s 151/2009/TT-BTC ngày 23/7/2009 c a B Tài chính hư ng d n công tác giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán c a S Giao d ch ch ng khoán và Trung tâm lưu ký ch ng khoán) TRUNG TÂM LƯU KÝ CH NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T KHOÁN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : /TTLKCK Hà N i, ngày tháng năm 200... I. V vi c t ch c ho t ng c a TTLKCK 1. Báo cáo ánh giá chung tình hình t ch c ho t ng c a Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán 2. V vi c ban hành các văn b n - Tên văn b n ban hành m i, s văn b n - Tên văn b n cũ, s văn b n - Tóm t t n i dung s a i chính 3. V qu n lý, giám sát thành viên lưu ký
 13. 3.1. Ch p thu n, h y b tư cách thành viên Bi u 1: Ho t ng ch p thu n, h y b tư cách thành viên lưu ký Ngày ch p Ngư i i Ngư i i Ngày nh n S ngày x Tên công ty thu n / h y di n theo di n công h sơ lý b pháp lu t b thông tin - Thuy t minh v vi c h y b tư cách thành viên (n u có); - Thuy t minh v vi c s ngày x lý (ch p thu n ho c h y b tư cách thành viên) vư t s ngày quy nh theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. Qu n lý mã s giao d ch c a nhà u tư nư c ngoài Bi u 2: Ho t ng c p mã s giao d ch c a nhà u tư nư c ngoài Phát sinh trong kỳ S u kỳ S cu i kỳ Cá nhân T ch c Cá T ch c C p H y C p H y Cá nhân T ch c nhân m i m i (2) (4) (6) (7)=(1)+(3)- (8)=(2)+(5)- (1) (3) (5) (4) (6) Ghi chú: Gi i trình v vi c s ngày x lý vư t s ngày quy nh theo Quy ch thành viên giao d ch t i S /Trung tâm giao d ch ch ng khoán (n u có). 3.3. Qu n lý giao d ch ngoài h th ng giao d ch Bi u 3: Th ng kê giao d ch ngoài h th ng giao d ch Tên cá nhân/t Tên cá nhân/t Tài kho n giao Kh i Ngày Lo i Ghi ch c bên ch c bên nh n d ch lư ng giao giao chú chuy n kho n chuy n kho n th c d ch d ch (A) (B) hi n (A) (B) 3.4. Giám sát thành viên - Giám sát ho t ng c a thành viên - Giám sát vi c th c hi n ch báo cáo, công b thông tin c a thành viên
 14. Bi u 4: Th ng kê vi ph m ch báo cáo, công b thông tin c a thành viên lưu ký Công b thông tin Báo cáo S S l n ngày S l n th c th c hi n ch m S l n th c hi n S l n th c hi n Tên thành viên hi n ch m ch m so ch m ho c ch m ho c ho c không ho c v i không th c hi n không th c hi n th c hi n không quy trong kỳ trong năm trong kỳ th c hi n nh trong năm Ghi chú: + Gi i trình v vi c ch m ho c không th c hi n công b thông tin ho c báo cáo c a thành viên (n u có); + X lý c a Trung tâm lưu ký ch ng khoán i v i các vi ph m này (n u có); + Ki n ngh . 3.5. X lý vi ph m Bi u 5: Th ng kê x lý vi ph m c a thành viên lưu ký X lý vi ph m c a thành viên Tên thành viên S l n x lý vi Hình th c x Lý do x lý Ngày x lý ph m lý 4. Các ho t ng khác do Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán t ch c. II. Báo cáo c a ki m soát n i b v ho t ng c a Trung tâm Lưu ký khoán tuân th quy nh c a pháp lu t, i u l và quy nh c a Trung tâm lưu ký ch ng khoán III. ánh giá ưu i m, h n ch c a các ho t ng nêu t i ph n I và II IV. Ki n ngh 1. V chính sách ch 2. Ki n ngh khác (n u có)
 15. Nơi nh n: Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán - UBCKNN. Ghi chú: - Báo cáo t i Ph l c 2 ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2 M c IV Thông tư c a B Tài chính hư ng d n công tác giám sát c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c i v i ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán và Trung tâm lưu ký ch ng khoán. - Báo cáo ư c l p dư i hình th c d li u i n t và văn b n, font ch unicode Time New Roman.
Đồng bộ tài khoản