Thông tư 16/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư 16/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2000/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 16/2000/TT-BXD NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C QU N LÝ XÂY D NG I V I HO T NG U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ QU N LÝ CÁC NHÀ TH U NƯ C NGOÀI VÀO NH N TH U XÂY D NG VÀ TƯ V N XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I VI T NAM Th c hi n i u 12 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh các B , ngành có trách nhi m hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c qu n lý; Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng c a B Xây d ng quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph . B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, qu n lý ho t ng c a các t ch c xây d ng và tư v n xây d ng ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và qu n lý các nhà th u nư c ngoài vào nh n th u xây d ng và tư v n xây d ng công trình t i Vi t Nam như sau: I- QU N LÝ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI 1. ThNm nh v quy ho ch, ki n trúc công trình xây d ng: 1.1. i tư ng thNm nh: 1.1.1. Các d án u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có công trình xây d ng u ph i ư c thNm nh v quy ho ch và phương án ki n trúc công trình trong quá trình thNm nh d án u tư. 1.1.2. i [V1] v i d án u tư nư c ngoài thu c di n ch c n " ăng ký c p gi y phép u tư" thì v quy ho ch công trình ph i tho mãn i u ki n quy nh t i i m 1b i u 105 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph (v vi c d án phù h p v i quy ho ch ã ư c duy t). 1.2. N i dung thNm nh: 1.2.1. N i dung thNm nh v quy ho ch công trình là xem xét s phù h p c a thi t k sơ b trong h sơ d án so v i ch ng ch quy ho ch ( i v i khu v c u tư ã có quy ho ch chi ti t ư c duy t) ho c văn b n tho thu n v ki n trúc và quy ho c công trình ( i v i khu v c chưa có quy ho ch chi ti t ư c duy t) theo các yêu v u ư c quy nh t i i m 4.2.5 i u 42 chương 4 c a Quy chuNn xây d ng t p 1 ư c ban hành theo Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 c a B trư ng B Xây d ng.
 2. 1.2.2. N i dung thNm nh v phương án ki n trúc công trình là xem xét s phù h p c a thi t k sơ b công trình v phương án b trí t ng m t b ng, t h p hình kh i không gian, ki n trúc các m t chính công trình, trang trí ngo i th t, b trí c nh quan sân vư n so v i ki n trúc, c nh quan và môi trư ng khu v c xung quanh nơi có công trình. 1.3. H sơ trình thNm nh quy ho ch, ki n trúc công trình có trong h sơ trình thNm inh d án, bao g m: 1.3.1. H sơ thi t k sơ b công trình phù h p v i yêu c u nêu t i kho n 1A c a ph l c s 1 thu c "Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng" ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02/8/2000 c a B trư ng B Xây d ng. 1.3.2. B n ch ng ch quy ho ch ho c b n tho thu n v ki n trúc và quy ho ch công trình do S Xây d ng a phương c p. Riêng i v i trư ng h p công trình n m trong khu công nghi p, khu ch xu t ho c khu công ngh cao (sau ây g i chung là KCN) thì công ty kinh doanh cơ s h t ng KCN trích sao quy ho ch chi ti t lô t xây d ng trong KCN trên cơ s quy ho ch chi ti t KCN ã ư c duy t thay th cho b n ch ng ch quy ho ch. B n ch ng ch quy ho ch ho c b n tho thu n v ki n trúc và quy ho ch ư c xin và c p theo m u t i ph l c s 1. 1.4. Cơ quan thNm nh: 1.4.1. B Xây d ng thNm nh v quy ho ch và phương án ki n trúc công trình c a d án nhóm A (tr d án trong KCN ã có quy ho ch chi ti t). 1.4.2. S Xây d ng giúp U ban nhân dân c p t nh thNm nh quy ho ch và phương án ki n trúc công trình trong h sơ d án nhóm B (tr d án trong KCN ã có quy ho ch chi ti t) 1.4.3. Ban qu n lý KCN c p t nh thNm nh v quy ho ch và ki n trúc công trình c a d án u tư trong KCN ã có quy ho ch chi ti t. 1.5. ThNm nh v quy ho ch và ki n trúc i v i d án u tư cơ s h t ng KCN: Khi thNm nh d án u tư cơ s h t ng KCN, vi c thNm nh v quy ho ch, ki n trúc là vi c thNm nh i v i b n thi t k quy ho ch chi ti t KCN do ch u tư trình. Theo quy nh t i kho n 3 i u 23 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997, B Xây d ng là cơ quan có thNm quy n thNm nh và phê duy t quy ho ch chi ti t KCN (tr trư ng h p có quy t nh khác c a Th tư ng Chính ph ). 2. ThNm nh thi t k k thu t công trình: 2.1. N i dung thNm nh thi t k k thu t: 2.1.1. Tư cách pháp lý c a t ch c thi t k : a. i v i d án do t ch c tư v n thi t k Vi t Nam th c hi n thì t ch c tư v n, thi t k công trình ph i có ăng ký kinh doanh, d ch v thi t k do Nhà nư c Vi t Nam c p. i v i d án do t ch c tư v n, thi t k nư c ngoài th c hi n thì sau khi
 3. ư c ch n th u ho c trúng th u, t ch c tư v n, thi t k nư c ngoài ph i ăng ký ư c c p gi y phép th u tư v n xây d ng theo quy nh t i ph n III c a Thông tư này. b. Vi c kh o sát ph c v thi t k công trình (bao g m kh o sát a hình, kh o sát a ch t công trình, a ch t thu văn và môi trư ng) ph i do t chưc kh o sát có tư cách pháp nhân Vi t Nam th c hi n. Trư ng h p kh o sát có yêu c u k thu t c bi t mà các t ch c kh o sát Vi t Nam không có kh năng th c hi n thì ch u tư ư c ch n t ch c kh o sát nư c ngoài th c hi n. T ch c kh o sát nư c ngoài này ph i ăng ký ư c c p gi y phép kh o sát t i B Xây d ng. 2.1.2. S phù h p c a b n thi t k v quy ho ch và ki n trúc: a. Xem xét s phù h p v quy ho ch và ki n trúc công trình c a thi t k k thu t so v i d án ã ư c thNm nh khi c p gi y phép u tư, phù h p v i ch ng ch quy ho ch ho c b n tho thu n v ki n trúc và quy ho ch ư c c p. N u quy ho ch t ng m t b ng và ki n trúc công trình trong thi t k k thu t có s thay i so v i thi t k sơ b thì n i dung thNm nh quy ho ch và ki n trúc s th c hi n theo n i dung t i i m 1.2 trên ây. b. Trư ng h p cơ s k thu t h t ng t i ngoài hàng rào công trình (t i bên ngoài lô t c a d án) mà chưa có ho c không phù h p v i thi t k công trình thì ch u tư c n có phương án x lý và có tho thu n v i cơ quan qu n lý chuyên ngành (theo quy nh t i i u 103 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP). 2.1.3. S phù h p c a thi t k k thu t v i quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng: a. Thi t k công trình ư c th c hi n theo Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng c a Vi t Nam. Trư ng h p áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài ph i ư c B Xây d ng ch p thu n b ng văn b n. b. Vi c thNm nh v s tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn áp d ng thi t k ư c th c hi n i v i n i dung b n thuy t minh thi t k và các b n v c a h sơ thi t k b o m ư c s phù h p v i c p công trình, i u ki n v an toàn công trình, an toàn phòng ch ng cháy n và b o v môi trư ng. 2.2. T ch c thNm nh thi t k k thu t: 2.2.1 Phân c p thNm nh thi t k : a. B Xây d ng thNm nh thi t k k thu t công trình xây d ng thu c các d án nhóm A, tr d án nhóm A quy mô xây l p nh (có giá tr xây l p nh hơn 10% so v i t ng m c u tư nhưng không l n hơn 10 tri u USD) và tr các d án u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao BOT, h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh BTO, h p ng xây d ng - chuy n giao BT. b. S Xây d ng các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương t ch c thNm nh thi t k k thu t công trình xây d ng thu c d án nhóm B và d án nhóm A quy mô xây l p nh nói t i i m a trên ây và trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh ch p thu n thi t k (tr d án BOT, BTO, BT).
 4. c. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT, BTO, BT ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B có qu n lý xây d ng chuyên ngành, U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có d án thNm nh thi t k k thu t các công trình thu c h p ng BOT, BTO, BT. 2.2.2. H sơ trình thNm nh thi t k k thu t: Ch u tư n p tr c ti p cho cơ quan thNm nh ( ư c phân c p t i i m 2.2.1 trên ây) 04 b h sơ thi t k , m i b g m: a. ơn ngh thNm nh thi t k và xin phép xây d ng công trình (do ch u tư ng tên ký và óng d u) theo m u t i ph l c s 2 c a Thông tư này. b. Các văn b n xác nh tư cách pháp lý c a t ch c thi t k công trình theo quy nh t i m c 2.1.1 trên ây. c. K t lu n thNm nh quy ho ch và phương án ki n trúc công trình trong giai o n thNm nh c p gi y phép u tư. d. Các tài li u thi t k k thu t g m có: d.1. B n thuy t minh t ng h p thi t k công trình có kèm theo s li u kh o sát v khí h u, a ch t công trình, môi trư ng, các s li u khác liên quan n thi t k và b n kê các tiêu chuNn nư c ngoài dùng thi t k ã ư c B Xây d ng ch p thu n, b n kê chương trình ph n m m dùng thi t k công trình; d.2. B n k t lu n c a t ch c tư v n thNm tra thi t k (n u có). d.3. Các b n v t ng m t b ng và b n v t ng h p b trí dây chuy n công ngh . d4. Các b n v ki n trúc t ng th công trình g m: các b n v m t b ng, m t ng, m t c t công trình, các b n v k t c u chính v n n móng và thân công trình; d.5. Các b n v t ng h p h th ng k thu t h t ng công trình và sơ u n i vào các công trình k thu t chung; d.6. Ch ng ch quy ho ch ho c b n tho thu n v ki n trúc và quy ho ch xây d ng. d.7. B n sao h p pháp quy t nh cho thuê t ho c h p ng thuê t ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng t kèm theo trích l c b n a chính 1/200 á 1/500; d.8. B n sao gi y phép u tư và các văn b n tho thu n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng và phòng ch ng cháy, n ; d.9. B ng li t kê kh i lư ng và tiêu chuNn các v t li u xây d ng c bi t c a d án (theo thi t k ) có nhu c u nh p khNu vào Vi t Nam. 2.2.3. Khi thNm nh thi t k có liên quan n chuyên ngành xây d ng khác, cơ quan thNm nh thi t k ph i m i B ho c S qu n lý xây d ng chuyên ngành (và Ban qu n
 5. lý KCN n u công trình n m trong KCN) tham gia thNm nh và l p báo cáo theo m u 1 t i ph l c s 3 c a Thông tư này. K t qu thNm nh thi t k là văn b n quy t nh ch p thu n thi t k k thu t và xây d ng công trình do cơ quan thNm nh ban hành theo m u 2 t i ph l c s 3 c a Thông tư này. 2.2.4. H sơ thi t k ã qua thNm nh ph i ư c óng d u c a cơ quan thNm nh và ư c giao l i cho ch u tư hai b , lưu t i cơ quan thNm nh m t b , giao cho S Xây d ng a phương (ho c Ban qu n lý KCN n u công trình n m trong KCN) m t b theo dõi th c hi n. 2.2.5. Th i h n thNm nh thi t k k thu t toàn công trình ho c theo t ng giai o n thi t k là 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . i v i h sơ n p không y theo quy nh trên, trong th i h n 5 ngày làm vi c sau khi nh n h sơ cơ quan thNm nh c n có văn b n yêu c u ch u tư b sung h sơ cho y và th i gian thNm nh thi t k ư c kéo dài tương ng v i th i gian b sung thi t k . 2.2.6. Ch u tư n p l phí thNm nh thi t k cho cơ quan thNm nh theo quy nh c a B Tài chính. 2.2.7. Sau 12 tháng k t khi nh n ư c quy t nh v thNm nh thi t k và xây d ng công trình mà công trình v n chưa ư c ti n hành xây d ng thì văn b n quy t nh ó không còn hi u l c thi hành. N u c n ti p t c xây d ng công trình, ch u tư trình bày lý do b ng văn b n cơ quan thNm nh xem xét cho ti p t c th c hi n ho c thNm nh l i. Trong quá trình xây d ng, s thay i v ki n trúc, quy ho ch, k t c u chính c a công trình so v i thi t k ã ư c thNm nh ch ư c th c hi n sau khi có s ch p thu n c a cơ quan thNm nh thi t k . 2.2.8. Cơ quan thNm nh thi t k ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t Vi t Nam v vi c thNm nh và quy t nh c a mình. 2.3. Tri n khai xây d ng công trình. Sau khi nh n ư c quy t nh v thNm nh thi t k và xây d ng công trình c a cơ quan thNm nh thì ch u tư ư c ti n hành xây d ng công trình theo thi t k ã ư c thNm nh; ho c quá th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày n p h sơ xin thNm nh thi t k (căn c vào b n ký nh n h sơ) mà cơ quan thNm nh thi t k không thông báo quy t nh c a mình thì ch u tư ư c ti n hành xây d ng công trình theo h sơ thi t k ã n p. Ch u tư ph i thông báo th i i m kh i công xây d ng trư c 10 ngày cho cơ quan thNm nh thi t k và chính quy n a phương (và Ban qu n lý KCN n u công trình n m trong KCN). 3. Ki m tra vi c th c hi n u th u trong xây d ng Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép th u xây d ng và tư v n xây d ng ki m tra vi c th c hi n u th u trong xây d ng khi xét c p gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài theo quy nh t i kho n 3 i u 94 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph bao g m các n i dung sau:
 6. 3.1. Tính h p l c a pháp nhân nư c ngoài ăng ký th c hi n xây d ng so v i văn b n xác nh n k t qu u th u c a cơ quan có thNm quy n theo Quy ch u th u. 3.2. Vi c th c hi n cam k t c a nhà th u theo k t qu xét th u và quy nh c a Quy ch u th u. 4. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 4.1 Trách nhi m m b o ch t lư ng công trình xây d ng: 4.1.1. Ch u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v vi c m b o ch t lư ng xây d ng công trình, an toàn và n nh công trình, phòng ch ng cháy, n , b o v môi trư ng trong th i kỳ xây d ng công trình cũng như trong su t th i gian s d ng công trình. 4.1.2. T ch c kh o sát, thi t k , nhà th u xây d ng ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t Vi t Nam v ph n công vi c và s n phNm c a mình liên quan n ch t lư ng công trình. 4.2. Ch t lư ng công trình xây d ng có v n u tư nư c ngoài (k c i v i công trình trong KCN, công trình thu c h p ng BOT, BTO, BT) ư c qu n lý và th c hi n theo quy nh t i chương 1, 3, 4, và 5 c a B n quy ch Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02/8/2000 c a B trư ng B Xây d ng tr n i dung liên quan n H i ng nghi m thu Nhà nư c nêu t i kho n 3 i u 19 c a b n Quy nh ó. Riêng i v i công trình xây d ng thu c h p ng BOT, BTO, BT cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng BOT, BTO, BT ph i t ch c b ph n chuyên môn c a mình tham gia giám sát vi c thi công, nghi m thu ch t lư ng công trình trong quá trình xây d ng và nghi m thu hoàn thành xây d ng ưa công trình vào s d ng. 4.3. Khi k t thúc xây d ng công trình ( ã t ch c nghi m thu ưa công trình hoàn thành vào s d ng), nhà u tư báo cáo cơ quan có thNm quy n thNm nh thi t k ( ư c quy nh t i i m 2.2.1 trên ây). Báo cáo ư c l p theo m u quy nh t i ph l c s 4 c a Thông tư này. Sau khi th c hi n vi c báo cáo ó, nhà u tư ư c phép ưa công trình vào s d ng. Nhà u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung mình báo cáo. Trư ng h p c n thi t cơ quan có thNm quy n thNm nh thi t k ti n hành ki m tra công trình; n u phát hi n có vi ph m thi t k ã ư c thNm nh ho c các quy nh v xây d ng s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4.4. Trong th i h n 6 tháng k t ngày hoàn thành xây d ng, ưa toàn b công trình vào s d ng, ch u tư ph i n p h sơ hoàn thành xây d ng công trình theo quy nh c a Nhà nư c v lưu tr h sơ tài li u. II - QU N LÝ HO T NG C A DOANH NGHI P XÂY D NG VÀ TƯ V N XÂY D NG Ư C THÀNH L P THEO LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Sau khi ư c c p gi y phép u tư, doanh nghi p xây d ng và tư v n xây d ng c n b o m các i u ki n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t như sau:
 7. 1. Doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c xây d ng khi ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam ph i b o m có y " i u ki n kinh doanh xây d ng" ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2000/Q -BXD ngày 08/12/2000 c a B trư ng B Xây d ng và ch p hành các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n xây d ng. 2. i v i doanh nghi p tư v n xây d ng có ho t ng v thi t k công trình xây d ng thì m t trong s ngư i i di n cho pháp nhân doanh nghi p và nh ng ngư i làm ch trì thi t k c a doanh nghi p ph i ăng ký t i cơ quan có thNm quy n ư c c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình theo quy nh c a pháp lu t t i "Quy ch c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình" ư c ban hành theo Quy t nh s 23/2000/Q -BXD ngày 13/11/2000 c a B trư ng B Xây d ng. III - QU N LÝ NHÀ TH U NƯ C NGOÀI VÀO NH N TH U TƯ V N XÂY D NG, TH U XÂY D NG CÔNG TRÌNH T I VI T NAM Các nhà th u nư c ngoài vào nh n th u v tư v n xây d ng, th u xây d ng công trình t i Vi t Nam do th ng th u ho c ư c ch n th u theo Quy ch u th u c a Vi t Nam, pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c theo tho thu n qu c t mà Nhà nư c Vi t Nam ký k t, khi ho t ng ph i tuân theo hư ng d n t i Thông tư này (tr trư ng h p Chính ph ho c Hi p nh qu c t mà Nhà nư c Vi t Nam ký k t có quy nh khác): 1. Quy nh chung 1.1. Các nhà th u nư c ngoài g m th u tư v n xây d ng (bao g m tư v n v qu n lý d án xây d ng, kh o sát, thi t k , thNm tra thi t k , ki m nh, qu n lý ch t lư ng xây d ng và các công vi c tư v n xây d ng khác), và các nhà th u xây d ng công trình (sau ây g i chung là nhà th u) khi nh n th u th c hi n d án xây d ng t i Vi t Nam u ph i l p h sơ theo hư ng d n t i Thông tư này ư c c p gi y phép th u tư v n xây d ng, ho c gi y phép th u xây d ng công trình. 1.2. Gi y phép th u tư v n xây d ng, gi y phép th u xây d ng (g i chung là gi y phép th u) ư c c p cho nhà th u nư c ngoài theo t ng h p ng nh n th u. i v i h p ng th hai tr i n u phát sinh trong cùng năm thì th t c xin gi y phép th u ch bao g m ơn và tài li u b sung khác so v i h sơ ã có trư c ó. 1.3. Gi y phép th u c p cho nhà th u nư c ngoài là ch ng ch pháp lý nhà th u nư c ngoài th c hi n h p ng tư v n xây d ng, th c hi n xây l p công trình t i Vi t Nam, quan h v i các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t có liên quan t i Vi t Nam. 1.4 Khi nh n gi y phép th u, nhà th u nư c ngoài ph i n p kho n l phí theo quy nh c a B Tài chính. 2. H sơ xin c p gi y phép th u xây d ng do nhà th u nư c ngoài n p g m 01 b g c và 03 b sao (photocopy); b g c g m có: 2.1. ơn xin gi y phép th u xây d ng công trình (theo m u t i ph l c s 5).
 8. 2.2. B n sao báo cáo quá trình u th u, ánh giá và k t qu u th u c a ch u tư và văn b n xác nh n k t qu u th u c a cơ quan có thNm quy n ho c quy t nh ch n th u h p pháp c a ch u tư. 2.3. B n sao gi y phép u tư d án do cơ quan có thNm quy n c p ho c quy t nh u tư i v i công trình v n Nhà nư c ho c gi y phép xây d ng i v i công trình không ph i thu c v n Nhà nư c. 2.4. Ch ng ch pháp nhân c a nhà th u nư c ngoài: Gi y phép thành l p và i u l công ty (ho c Gi y ăng ký kinh doanh) và ch ng ch hành ngh c a chính qu c c p cho nhà th u (b n sao có công ch ng t i chính qu c ho c ư c cơ quan ngo i giao có thNm quy n c a Vi t Nam ho c chính qu c xác nh n). 2.5. H p ng liên doanh v i nhà th u Vi t Nam ho c b n cam k t s d ng th u ph Vi t Nam theo quy nh c a Quy ch u th u Vi t Nam. 3. H sơ xin gi y phép th u xây d ng do nhà th u nư c ngoài n p 01 b g c và 03 b sao (photocopy); b g c g m có: 3.1. ơn xin gi y phép th u tư v n xây d ng (theo m u t i ph l c s 5). 3.2. B n sao báo cáo ánh giá và k t qu u th u c a ch u tư; văn b n xác nh n k t qu u th u c a cơ quan có thNm quy n; ho c quy t nh ch n th u h p pháp c a ch u tư. 3.3. B n sao gi y phép u tư d án do cơ quan có thNm quy n c p ho c quy t nh u tư i v i công trình v n Nhà nư c ho c gi y phép xây d ng i v i công trình không thu c v n Nhà nư c. 3.4. Ch ng ch pháp nhân v tư v n xây d ng c a nhà th u nư c ngoài ư c c p t i chính qu c (b n sao công ch ng); b n kê khai kinh nghi m thi t k công trình. 4. T ch c c p gi y phép th u: 4.1. B Xây d ng xét c p gi y phép th u i v i các nhà th u nư c ngoài th c hi n các gói th u thu c d án nhóm A v xây l p t 10 tri u USD ho c tương ương tr lên và gói th u v tư v n xây d ng t 1 tri u USD ho c tương ương tr lên (công trình có v n u tư nư c ngoài ho c công trình có v n u tư trong nư c); và các trư ng h p không thu c thNm quy n c p gi y phép th u c a S Xây d ng quy nh i m 5.2 dư i ây. 4.2. S Xây d ng c p gi y phép th u cho các nhà th u nư c ngoài th c hi n các gói th u thu c d án nhóm B (công trình có v n u tư nư c ngoài) và nhóm B - C (công trình v n u tư trong nư c) t i a bàn t nh và các gói th u nh c a d án nhóm A th p hơn m c quy nh t i i m 4.1 trên ây. 4.3. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ xin gi y phép th u, n u th y h sơ không y ho c không h p l thì cơ quan c p gi y phép yêu c u nhà th u b sung tài li u. Vi c xét và c p gi y phép cho nhà th u nư c ngoài ư c th c hi n trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l .
 9. Gi y phép th u xây d ng và tư v n xây d ng cho nhà th u nư c ngoài th c hi n theo m u t i ph l c s 6. 5. Nh ng vi c nhà th u nư c ngoài ph i th c hi n sau khi ư c c p gi y phép th u: 5.1. ăng ký a ch giao d ch, s i n tho i, s Fax t i Vi t Nam và ngư i i di n h p pháp v i U ban nhân dân c p t nh nơi có công trình và thông báo cho B Xây d ng và S Xây d ng a phương ó (và Ban qu n lý KCN n u công trình n m trong KCN). Khi có s thay i, ph i ăng ký l i và thông báo như trên. 5.2. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý u tư và xây d ng. 5.3. Th c hi n các quy nh ghi trong gi y phép th u, ch p hành các pháp lu t khác c a Vi t Nam có liên quan n ho t ng nh n th u t i Vi t Nam. 5.4. Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và báo cáo khi k t thúc h p ng v vi c ho t ng theo gi y phép th u ư c c p g i v B Xây d ng và S Xây d ng (theo m u t i ph l c s 7). IV- T CH C KI M TRA VÀ TH C HI N 1. T ch c ki m tra: 1.1. Căn c vào trách nhi m ư c phân c p t i Thông tư này B Xây d ng, S Xây d ng các t nh và thành ph t ch c ki m tra vi c xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài, ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài kinh doanh v xây d ng, tư v n xây d ng và ki m tra ho t ng c a nhà th u nư c ngoài theo nh kỳ m t năm m t l n. Khi ti n hành ki m tra ph i thông báo cho cơ quan c p gi y phép u tư bi t ph i h p. Vi c ki m tra t xu t ư c th c hi n khi phát hi n nhà th u xây d ng có d u hi u vi ph m pháp lu t v xây d ng, khi có khi u n i c a các bên có liên quan n xây d ng công trình ho c khi có s c công trình; cơ quan ki m tra ph i ti n hành ki m tra, x lý theo úng th t c do pháp lu t quy nh. Ch u tư và nhà th u có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các cơ quan ki m tra th c hi n t t ch c năng c a mình. 1.2. Nghiêm c m m i ho t ng ki m tra tuỳ ti n không theo quy nh t i i m 1.1 trên và gây phi n hà cho quá trình xây d ng công trình. M i vi c l i d ng quy n l c ki m tra gây phi n hà cho ch u tư và nhà th u u b x lý nghiêm theo pháp lu t. 1.3. Ch m nh t 10 ngày sau khi k t thúc vi c ki m tra, các cơ quan khi th c hi n thanh tra, ki m tra ph i l p văn b n báo cáo B trư ng B Xây d ng, B trư ng B K ho ch và u tư và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh (nơi có công trình) bi t và x lý khi c n thi t. 1.4 nh kỳ 6 tháng m t l n S Xây d ng các t nh, thành ph báo cáo B Xây d ng v vi c c p gi y phép th u xây d ng, tình hình ho t ng và th c hi n vi c xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài t i a phương theo m u ph l c s 8.
 10. 2. T ch c th c hi n: 2.1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày ư c ký ban hành và thay th cho Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997, Thông tư s 03/1998/TT-BXD ngày 12/6/1998 c a B Xây d ng hư ng d n v qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài nh n th u xây d ng t i Vi t Nam và thay th cho Thông tư s 02/1998/TT-BXD ngày 29/4/1998 c a B Xây d ng hư ng d n v ăng ký ho t ng i v i các doanh nghi p xây d ng, tư v n xây d ng có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam. 2.2. Các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c th c hi n theo quy nh c a Thông tư này; Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ho c phát hi n có v n c n thi t chưa ư c c p thì báo cáo B Xây d ng k p th i nghiên c u gi i quy t. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) PH L C S 1 (M U 1) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN CH NG CH QUY HO CH Kính g i: Giám c S Xây d ng t nh.................................. 1. H và tên: Ch c v : i di n cho (cơ quan, doanh nghi p......): Quy t nh: a ch : s nhà ư ng (ph ) phư ng (xã) Qu n (huy n) T nh (thành ph ) Nư c i n tho i: Fax: 2. Xin ch ng ch quy ho ch c a: a i m t: Ngu n g c và hi n tr ng: 3. Ý nh u tư: Tên d án (ho c lo i d án):
 11. Ch c năng công trình: Quy mô xây d ng (t ng di n tích sàn xây d ng m2 ho c công su t nhà máy, s n phNm,........): Chi u cao d ki n: Nhu c u s d ng t (m2): Nhu c u s d ng công trình k thu t h t ng ô th : + C p i n : KW + C p nư c : m3/h + Ch xe ô tô : chi c + L i ra vào : + Ch t th i và nh lư ng ch t th i: Tôi xin cam k t th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam v quy ho ch xây d ng. ................., ngày.........tháng..........năm............ Ngư i làm ơn (Ký và óng d u) PH L C S 1 (M U 2) (U ban nhân dân t nh, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T thành ph tr c thu c TW) NAM (Cơ quan c p ch ng ch quy ho ch) c l p - T do - H nh phúc S :..................................... CH NG CH QUY HO CH (HO C THO THU N V QUY HO CH VÀ KI N TRÚC CÔNG TRÌNH) 1. C p cho: a ch : s nhà: ư ng (ph ): Phư ng (xã): Qu n (huy n): T nh, Thành ph : Qu c t ch (c a nhà u tư): 2. N i dung ch ng ch quy ho ch:
 12. 2.1. Tên lô t: T ng di n tích (m2): S nhà: ư ng: Phư ng (xã): Qu n (huy n): 2.2. Quy ho ch và s d ng t ai: 1. Ch c năng khu t: Lo i công trình ư c xây d ng: C m xây d ng các công trình: 2. Ch gi i ư ng , l i ra: 3. C t san n n: (m) so v i m t bi n 4. B ngang t i thi u: 5. M t xây d ng: (di n tích XD công trình/di n tích lô t) ´ 100: 6. H s s d ng t (t ng di n tích sàn công trình/di n tích lô t): 7. Chi u cao t i a: (m) T i thi u: (m) 8. Ch gi i xây d ng (kho ng lùi): 9. Yêu c u ki n trúc: Màu s c: V t li u: Mái : 10. Yêu c u v cây xanh, môi trư ng: 11. Ch xe: 2.3. Nh ng i u c n lưu ý khác (ngu n i n, ngu n nư c, ư ng th i nư c, yêu c u x lý ch t th i): 3. Chú ý: Ch ng ch quy ho ch này có giá tr trong......... năm là căn c l p d án và thi t k công trình, không có giá tr làm ch ng t v quy n s d ng t và không thay th các gi y phép khác. Ngày tháng năm (Cơ quan c p ch ng ch quy ho ch ký tên, óng d u) PH L C S 2
 13. (TÊN CH U TƯ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ........., ngày tháng năm ƠN TRÌNH TH M NNH THI T K K THU T CÔNG TRÌNH: Kính g i: B trư ng B Xây d ng (ho c Ch t ch UBND t nh...........) (ho c cơ quan Nhà nư c có th m quy n ký h p ng BOT, BTO, BT) - Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph Quy nh chi ti t Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Căn c Thông tư s 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý xây d ng i v i ho t ng u tư nư c ngoài và qu n lý các nhà th u nư c ngoài vào nh n th u xây d ng và tư v n xây d ng công trình t i Vi t Nam. - Căn c Gi y phép u tư s ..............ngày................c a.................... Ch u tư (ho c i di n h p pháp c a ch u tư) là:....................... Xin trình B trư ng B Xây d ng (ho c UBND t nh.......) thNm nh thi t k k thu t công trình (ho c h ng m c công trình).............................................................. - Thu c d án: - a i m xây d ng t i: - Danh m c h sơ trình thNm nh thi t k k thu t t.............g m có: (Danh m c h sơ theo quy nh t i m c I.2.2.2 c a Thông tư s ....................c a B Xây d ng và các tài li u b sung n u có). Tôi xin cam oan, toàn b tài li u thi t k k thu t ư c trình kèm theo ơn này ã ư c th c hi n phù h p v i các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t ã ư c B Xây d ng ch p thu n, phù h p v i quy ho ch và ki n trúc ã ư c thNm nh trong giai o n xét c p gi y phép u tư và b o m i u ki n v an toàn công trình, an toàn phòng ch ng cháy n và b o v môi trư ng. Ch u tư (Ho c i di n h p pháp c a ch u tư) Ký tên và óng d u PH L C S 3
 14. (M U S 1) B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc (Ho c UBND c p t nh): ..........., ngày tháng năm S : /BXD- (S : /UB- ) BÁO CÁO V VI C TH M NNH THI T K K THU T CÔNG TRÌNH....................................... Kính g i: - B trư ng B Xây d ng (Ho c Ch t ch UBND t nh.............) - (Ch u tư)................................. Căn c vào ơn và h sơ trình thNm nh thi t k k thu t công trình................... thu c d án ..............................................c a ch u tư là........................................ Căn c các quy nh v thNm nh thi t k k thu t thu c các d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài. Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, và Thông tư s 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý xây d ng i v i ho t ng u tư nư c ngoài và qu n lý các nhà th u nư c ngoài vào nh n th u xây d ng công trình t i Vi t Nam. Sau khi nghiên c u h sơ trình thNm nh thi t k k thu t công trình.................. và i chi u v i các quy nh hi n hành, cơ quan ch trì thNm nh thi t k k thu t (là Văn phòng thNm nh thu c B Xây d ng, ho c S Xây d ng t nh..............) thông báo k t qu thNm nh như sau: 1. Công nh n ch u tư ã n p các h sơ trình thNm nh thi t k k thu t theo quy nh g m: - - - và các văn b n khác (n u có) là: 2. H sơ trình thNm nh thi t k k thu t ã t ư c các yêu c u theo quy nh như sau:
 15. a. V tư cách pháp nhân c a t ch c thi t k : - - - b. V n i dung thi t k quy ho ch và ki n trúc: - - - c. V s tuân th tiêu chuNn k thu t thi t k và an toàn công trình: - - - 3. Nh ng v n còn t n t i c n ư c gi i quy t: - - - Cơ quan thNm nh thi t k k thu t Ký tên và óng d u PH L C S 3 M US 2 (TRANG BÌA) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY T NNH C a: (B trư ng B Xây d ng, ho c UBND.............) V vi c Th m nh thi t k và xây d ng công trình:
 16. S hi u : Ngày : B Xây d ng C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (UBND t nh, TP tr c thu c TW) c l p - T do - H nh phúc (Cơ quan thNm nh thi t k ) S : / /Q -BXD Hà N i, ngày tháng năm / /Q -UB (Ho c t nh.......),................................... QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG (QUY T NNH C A UBND T NH..................) V vi c ch p thu n thi t k k thu t và xây d ng công trình.............................. B TRƯ NG B XÂY D NG (HO C UBND T NH...................) - Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng (ho c thNm quy n ban hành văn b n c a UBND t nh........); - Căn c vào Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Thông tư s 16/2000/TT- BXD ngày 11/12/2000 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý xây d ng i v i ho t ng u tư nư c ngoài và qu n lý các nhà th u nư c ngoài vào nh n th u xây d ng và tư v n xây d ng công trình t i Vi t Nam. Xét h sơ trình thNm nh thi t k công trình...................................................c a ch u tư là .................................................................................................................... QUY T NNH i u 1. Ch p thu n thi t k k thu t và xây d ng công trình:............................................ có ký hi u:.................................do:.....................................................................thi t l p G m các h ng m c sau ây: Trên lô t: ư ng ph , s nhà: Phư ng, xã: Qu n, huy n: T nh, thành ph : Theo Quy t nh cho thuê t (ho c h p ng thuê t) s :
 17. c a cơ quan: c p ngày Ch u tư là: Có a ch t i: ư c phép u tư xây d ng theo G y phép u tư s ................................. ã ư c thi t k phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và t tiêu chuNn k thu t v an toàn công trình ã ư c cơ quan (t ch c tư v n........) thNm tra thi t k theo văn b n s ...................và k t qu thNm nh c a cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k thu c B Xây d ng (ho c UBND t nh) t i văn b n s .....................ngày........................... i u 2. Công trình ư c ti n hành xây d ng theo thi t k ã ư c thNm nh theo văn b n này k t ngày............tháng........năm................v i các i u ki n: 1. M t b ng công trình ã ư c n bù, gi i phóng và có văn b n bàn giao c a a phương. 2. ã chuNn b i u ki n an toàn xây d ng kh i công xây d ng công trình. 3. ã có thông báo ngày kh i công cho UBND c p t nh, và qu n huy n s t i trư c khi kh i công xây d ng công trình. i u 3. Ch u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam n u xâm ph m các quy n l i h p pháp c a ngư i có liên quan khi ti n hành xây d ng công trình và ph i th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, sau m t năm công trình chưa ư c ti n hành xây d ng ho c ã kh i công xây d ng nhưng ng t quãng trên m t năm thì ch u tư ph i báo cáo lý do và xin gia h n. B trư ng B Xây d ng (TM,UBND t nh....) Ghi chú: Văn b n này do cơ quan có thNm nh so n trình B trư ng B Xây d ng ho c Ch t ch UBND c p t nh. PH L C S 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 18. ............, ngày.........tháng.........năm.................. BÁO CÁO C A CH U TƯ V CH T LƯ NG XÂY D NG CÔNG TRÌNH ......................................................... (Báo cáo khi hoàn thành công trình) Kính g i: 1. Ch u tư: 2. a i m xây d ng: 3. Quy mô công trình (nêu tóm t t v ki n trúc, k t c u, h th ng k thu t, công ngh , công su t...........). 4. Danh sách các ơn v tư v n xây d ng: kh o sát, thi t k , giám sát thi công xây l p, ki m nh xây d ng (n u có), nh ng công vi c do các ơn v ó th c hi n. 5. Cơ quan thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán (ghi s , ngày, tháng c a văn b n thNm nh). 6. Cơ quan phê duy t i v i: - D án u tư (ghi s , ngày, tháng c a Quy t nh phê duy t ho c Gi y phép u tư). - Thi t k k thu t và t ng d toán (ghi s , ngày, tháng c a Quy t nh phê duy t). 7. Danh sách các nhà th u xây l p (chính, ph ); nh ng công vi c do các ơn v ó th c hi n. 8. Nh ng s a i l n v gi i pháp và kh i lư ng trong quá trình thi công so v i thi t k ã ư c phê duy t (lý do s a i, ý ki n c a c p có thNm quy n ch p thu n nh ng s a i ó). 9. V th i h n thi công xây d ng công trình: - Ngày kh i công; - Ngày hoàn thành. 10. Kh i lư ng chính c a các lo i công tác xây l p ch y u ư c th c hi n trong giai o n báo cáo (n n móng, bê tông, c t thép, k t c u thép, kh i xây, hoàn thi n, l p t thi t b .......) c a các h ng m c ch y u và toàn b công trình (so sánh kh i lư ng ã th c hi n v i kh i lư ng theo thi t k ã ư c ch p thu n). 11. H th ng ki m tra và các bi n pháp b o m ch t lư ng công trình c a ch u tư, nhà th u xây l p, tư v n giám sát thi công xây l p, tư v n thi t k (giám sát tác gi ).
 19. 12. Công tác nghi m thu: công tác xây l p, giai o n xây l p, l p t thi t b khi th t ng h p, hoàn thành các h ng m c và toàn b công trình, bàn giao....... 13. Nh n xét v k t qu quan tr c và các thí nghi m hi n trư ng so v i yêu c u c a thi t k ã ư c ch p thu n. 14. S c và khi m khuy t v ch t lư ng (n u có): th i gian x y ra, v trí, thi t h i, nguyên nhân, tình hình kh c ph c. 15. Quy mô ưa vào s d ng c a công trình (quy mô xây d ng, công su t, công ngh , các thông s k thu t ch y u.....): - Theo thi t k ã ư c ch p thu n; - Theo th c t t ư c. 16. K t lu n v ch t lư ng các h ng m c và toàn b công trình (trong giai o n báo cáo). 17. Ki n ngh (n u có) Nơi nh n: Ch u tư (Ký tên, óng d u) PH L C S 5 ƠN XIN GI Y PHÉP TH U XÂY D NG (Ho c ơn xin gi y phép th u tư v n xây d ng) Văn b n s :.................................... ............, ngày............tháng.........năm............... Kính g i: Ông B trư ng B Xây d ng Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam (Ho c ông Giám c S Xây d ng) Tôi (H tên): Ch c v : ư c u quy n c a: theo gi y u quy n: i di n cho (Công ty): a ch ăng ký (t i chính qu c): S i n tho i: Fax: a ch văn phòng i di n t i Vi t Nam (n u có):
 20. S i n tho i: Fax: Công ty chúng tôi ã ư c ch u tư là:...................................thông báo th ng th u (ho c ư c ch u tư là ........................ch n th u) làm.........................(th u chính, ho c th u t ng công vi c......, ho c th u ph .........., ho c.....................) công trình.......................t i................................................... Chúng tôi ngh B Xây d ng Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam (ho c S Xây d ng.....) xét c p Gi y phép th u xây d ng cho Công ty th c hi n vi c nh n th u nêu trên. H sơ g i kèm theo g m: 1. 2. 3. v.v.... N u h sơ c a chúng tôi c n b sung ho c làm rõ thêm i u gì, xin báo cho ông (bà)........................ a ch ......................... i n tho i................................ Khi ư c c p Gi y phép th u xây d ng, tôi xin cam oan th c hi n y quy nh trong Gi y phép và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan. Thay m t (ho c th a u quy n)............................. (Ký tên, óng d u) H tên ngư i ký..................................................... Ch c v .................................................................. PH L C S 6 (TRANG BÌA) B XÂY D NG (HO C S XÂY D NG...........................) GI Y PHÉP TH U XÂY D NG (HO C TH U TƯ V N XÂY D NG) S : Ngày c p:
Đồng bộ tài khoản