Thông tư 16/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
108
lượt xem
5
download

Thông tư 16/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a b é  x © y  d ù n g  s è  16/2000/TT­B é  x © y  d ù n g   n g µ y 11 th¸ng 12 n¨ m   2000 h í ng d É n   Ö c q u ¶ n  lý x © y  d ù n g  ® è i víi vi   h o ¹t ® é n g  ® Ç u    n íc n g o µ i v µ  q u ¶ n  lý c¸c  t n h µ  th Ç u  n íc n g o µ i v µ o  n h Ë n  th Ç u   © y  d ù n g   µ   x v t v Ê n  x © y  d ù n g  c«n g  tr× nh t¹i Ö t N a m  Vi Thùc  Ön  Òu  cña  hi §i 12  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    é, ngµnh  ã  ®Þ c¸c B   c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ¹t®éng     h  ho   ®Ç u    ícngoµitrong lÜnh  ùc  tn       v qu¶n  ý; ùc  Ön  l  Th hi chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc l  n  vÒ   ©y  ùng  ña  é   ©y   ùng  x d c BX d quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994 cña  Ýnh  ñ.Bé  ©y  ùng  íng dÉn  Öc    Ch ph   X d h  vi qu¶n  ýx©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    ùctiÕp  ña  íc ngoµi,qu¶n  ýho¹t®éng  ña    tr   v ®Ç t tr   c n    l    c c¸c tæ  chøc  ©y  ùng  µ   vÊn  ©y  ùng  îc thµnh  Ëp  x d vt x d ®  l theo  Ët  Çu    níc Lu § t   ngoµi t¹  Öt Nam   µ    iVi   v qu¶n  ý c¸c nhµ  Çu  íc ngoµi vµo  Ën  Çu  ©y   l    th n     nh th x dùng  µ   Ên  ©y  ùng  v tv x d c«ng  ×nh t¹ ViÖtNam     tr    i   nh sau: I­ u ¶ n  l ý x © y  d ù n g  c¸c c « n g  tr × nh c ã  v è n   Q ® Ç u  t n í c n g o µ i 1.ThÈ m   nh  Ò     ®Þ v quy  ¹ch,kiÕn  ócc«ng  ×nh x©y  ùng: ho   tr   tr   d 1.1.§èit ng thÈm  nh:    î   ®Þ 1.1.1.C¸c  ù  ®Ç u      d ¸n  t theo  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   ã  Lu   tn    i Vi   c c«ng  tr×nh  ©y  ùng  u   x d ®Ò ph¶i ® îc thÈm   nh  Ò      ®Þ v quy  ¹ch  µ  ¬ng  kiÕn  ho v ph ¸n  trócc«ng  ×nh trong qu¸ tr×nh thÈm  nh  ù    u  .   tr        ®Þ d ¸n ®Ç t 1.1.2.§èi víidù  ®Ç u    íc ngoµi thuéc  Ön        ¸n  tn     di chØ   Çn  c "§¨ng  ý  Êp  kc giÊy  Ðp  u  " th× vÒ   ph ®Ç t     quy  ¹ch c«ng  ×nh ph¶itho¶ m∙n  iÒu  Ön    ho   tr       ® ki quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  1b  §iÒu 105 cña NghÞ  ®Þnh  sè  24/2000/N§­  ngµy  i CP 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò  Öc  ù    ïhîp víi   Ch ph (v vi d ¸n ph       quy  ¹ch ®∙  îcduyÖt). ho   ®   1.2.Néi dung  Èm  nh:    th ®Þ 1.2.1.Néi dung  Èm  nh  Ò      th ®Þ v quy  ¹ch c«ng  ×nh lµxem   Ðt sù  ï ho   tr     x   ph   hîp cña  ÕtkÕ   ¬  é    thi   s b trong hå  ¬  ù    víichøng    s d ¸n so    chØ quy  ¹ch (®èivíi ho      khu  ùc  u    ∙  ã  v ®Ç t® c quy  ¹ch    Õt® îcduyÖt)hoÆc     ho chiti       v¨n b¶n tho¶  Ën  thu vÒ   Õn  ócvµ  ki tr   quy  hoÆc   c«ng  ×nh (®èivíikhu  ùc  a  ã  tr      v ch c quy  ¹ch    ho chi tiÕt® îcduyÖt)theo      Çu  îcquy  nh  ¹ ®iÓ m        c¸c yªu v ®   ®Þ ti  4.2.5§iÒu  ch¬ng    42  4 cña Quy  chuÈn x©y dùng tËp 1 ® îc ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  682/BXD­CSXD   µy  ng 14/12/1996 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d 1.2.2.Néi    dung  Èm   nh  Ò   ¬ng  kiÕn  óc c«ng  ×nh  µ xem   th ®Þ v ph ¸n  tr   tr l  xÐt sù  ï hîp cña  ÕtkÕ   ¬  é    ph     thi   s b c«ng  ×nh vÒ   ¬ng  bè  Ý tæng  Æt   tr   ph ¸n  tr   m b»ng, tæ  îp  ×nh  èi kh«ng   hh kh   gian, kiÕn  óc c¸c m Æt   Ýnh    tr     ch c«ng  ×nh, tr   trang trÝ ngo¹ithÊt,bè  Ý c¶nh         tr   quan  ©n  ên  víi Õn  óc,c¶nh  s v so    ki tr   quan  µ  v m«i  êng  tr khu  ùc  v xung  quanh  ¬icã  n   c«ng  ×nh. tr 1.3.Hå   ¬  ×nh  Èm   nh    s tr th ®Þ quy  ¹ch,kiÕn  óc c«ng  ×nh  ã  ho   tr   tr c trong  hå  ¬  ×nh thÈm  inh  ù    s tr   ® d ¸n,bao  å m: g
 2. 2 1.3.1.Hå   ¬  ÕtkÕ   ¬  é    s thi   s b c«ng  ×nh phï hîp víi tr         cÇu yªu  nªu  ¹  tikho¶n  1A  ña  ô  ôcsè  thuéc "Quy  nh  c ph l   1    ®Þ qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng" l   î   tr   d   ® îcban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/2000/Q§­BXD   µy  ng 02/8/2000 cña    Bé  ëng  é  ©y  ùng. tr BX d 1.3.2.B¶n    chøng  chØ  quy  ¹ch hoÆc   ho   b¶n tho¶  Ën  Ò   Õn  ócvµ  thu v ki tr   quy  ¹ch  ho c«ng  ×nh  Së   ©y  ùng  a   ¬ng  Êp. Riªng  i  íitr ng  tr do  X d ®Þ ph c  ®è v   ê hîp c«ng  ×nh  tr n»m  trong khu c«ng  nghiÖp, khu  Õ   Êt hoÆc     ch xu   khu  c«ng  nghÖ  cao (sau  y  äichung  µKCN)  ×  ®© g   l  th c«ng    tykinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  KCN   Ých sao  tr   quy  ¹ch    Õtl«®Êt  ©y  ùng  ho chiti     xd trong KCN     ¬  ë      trªnc s quy ho¹ch chitiÕtKCN   ∙  îcduyÖt      ®®   thay thÕ    cho b¶n chøng  chØ quy  ¹ch.B¶n  ho   chøng  chØ quy  ¹ch  hoÆc   ho   b¶n tho¶  Ën  Ò   Õn  ócvµ  thu v ki tr   quy  ¹ch  îcho ®  xinvµ  Êp    c theo m É u   ¹ phô  ôcsè    t i l   1. 1.4.C¬     quan  Èm  nh: th ®Þ 1.4.1.Bé   ©y   ùng  Èm   nh   Ò    X d th ®Þ v quy  ¹ch  µ  ¬ng  kiÕn  óc ho v ph ¸n  tr   c«ng  ×nh cña  ù    ã m   (trõdù    tr   d ¸n nh A    ¸n trong KCN   ∙  ã    ® c quy  ¹ch chitiÕt) ho     . 1.4.2.Së   ©y  ùng  óp  û    X d gi U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Èm   nh    th ®Þ quy ho¹ch  µ  ¬ng  kiÕn  ócc«ng  ×nh trong hå  ¬  ù  nhã m   (trõdù    v ph ¸n  tr   tr     s d ¸n  B    ¸n trongKCN   ∙  ã    ® c quy  ¹ch chitiÕt) ho     1.4.3.  Ban qu¶n  ýKCN   Êp  l  c tØnh  Èm  nh  Ò   th ®Þ v quy  ¹ch vµ  Õn  óc ho   ki tr   c«ng  ×nh cña  ù    u    tr   d ¸n ®Ç ttrongKCN   ∙  ã    ® c quy  ¹ch chitiÕt. ho     1.5.ThÈ m   nh  Ò     ®Þ v quy  ¹ch vµ  Õn  óc®èi víi ù    u    ¬  ë  ¹ ho   ki tr       ¸n ®Ç tc s h   d tÇng  KCN: Khi thÈm   nh  ù  ®Ç u    ¬  ë  ¹  Çng    ®Þ d ¸n  tc s h t KCN,  Öc  Èm   nh  Ò   vi th ®Þ v quy  ¹ch,kiÕn  óc lµ viÖc  Èm   nh  i  íib¶n  ÕtkÕ   ho   tr     th ®Þ ®è v   thi   quy  ¹ch    ho chi tiÕtKCN   chñ  u    ×nh.Theo    do  ®Ç ttr   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  3  23  NghÞ   ®Þnh  è  s 36/CP  µy  ng 24/4/1997,Bé   ©y  ùng  µ c¬   X d l   quan  ã  Èm   Òn   c th quy thÈm   nh   µ  ®Þ v phª  duyÖt quy  ¹ch    Õt KCN   õ tr ng  îp  ã  ho chi ti   (tr   ê h c quyÕt  ®Þnh  kh¸ccña  ñ íng ChÝnh  ñ).   Th t   ph 2.ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh:   ®Þ thi   k thu   tr 2.1.Néi dung  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët:    th ®Þ thi   k thu 2.1.1.     c¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ: T      tæ  thi   a. §èi víidù  do  chøc   Ên  ÕtkÕ   Öt Nam   ùc  Ön  ×          ¸n  tæ  t v thi   Vi   th hi th tæ chøc   Ên, thiÕtkÕ   tv     c«ng  ×nh  tr ph¶i cã  ¨ng  ý   ® k kinh doanh, dÞch  ô  Õt     v thi   kÕ   Nhµ   íc ViÖt Nam   Êp. §èi víidù  do  chøc    Ên, thiÕtkÕ   íc do  n    c       ¸n  tæ  tv     n  ngoµithùc hiÖn  ×      th sau    îcchän  Çu  khi®   th hoÆc   óng thÇu,tæ  tr     chøc   Ên, tv   thiÕtkÕ   ícngoµiph¶i®¨ng  ý    îccÊp  Êy phÐp  Çu   Ên  ©y  ùng    n      k ®Ó ®   gi   th tv x d theo quy  nh  ¹ phÇn  I ña    ®Þ t i II c Th«ng   µy.   tn b. ViÖc    kh¶o    ôc  ô  ÕtkÕ   s¸tph v thi   c«ng  ×nh  tr (bao  å m   g kh¶o    a   s¸t®Þ h×nh,kh¶o    a  Êt c«ng  ×nh,®Þa  Êt thuû    µ    s¸t®Þ ch   tr   ch   v¨n v m«i  êng) ph¶ido  tr     tæ  c  ch kh¶o    ã   s¸tc tc¸ch ph¸p  ©n  Öt Nam   ùc hiÖn.Trêng  îp kh¶o      nh Vi   th     h  s¸t cã yªu  Çu  ü  Ët® Æc   Öt m µ     chøc  c k thu   bi   c¸c tæ  kh¶o    Öt Nam   s¸tVi   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  ×  ñ  u    îc chän  chøc  th   th ch ®Ç t ®   tæ  kh¶o    íc ngoµithùc s¸tn       hiÖn. Tæ     chøc  kh¶o    íc ngoµi nµy  s¸tn     ph¶i®¨ng  ý    îc cÊp  Êy  Ðp    k ®Ó ®   gi ph kh¶o    ¹ Bé  ©y  ùng. s¸tt   X i d 2.1.2. ù  ïhîp cña    ph     S b¶n  ÕtkÕ   Ò   thi   v quy  ¹ch vµ  Õn  óc: ho   ki tr
 3. 3 a. Xem   Ðt  ù  ï hîp  Ò     x s ph   v quy  ¹ch  µ  Õn  ócc«ng  ×nh  ña  Õt ho v ki tr   tr c thi   kÕ   ü  Ëtso  íi ù    ∙  îcthÈm  nh    Êp  Êy  Ðp  u  ,phï hîp k thu   v   ¸n ® ®   d ®Þ khic gi ph ®Ç t      víi  chøng  chØ quy  ¹ch hoÆc   ho   b¶n  tho¶ thuËn  Ò   Õn  ócvµ    v ki tr   quy  ¹ch ® îc ho     cÊp. N Õ u     quy  ¹ch  ho tæng  Æt   m b»ng  µ  Õn  ócc«ng  ×nh trong thiÕtkÕ   v ki tr   tr       kü  Ët cã  ù  thu   s thay ® æi  víithiÕtkÕ   ¬  é  ×  éi dung  Èm   nh      so      s b th n   th ®Þ quy ho¹ch vµ  Õn  ócsÏthùc hiÖn    ki tr       theo néidung  ¹ ®iÓ m       y.    t  i 1.2 trªn®© b.Trêng  îp c¬  ë  ü  Ëth¹ tÇng  í ngoµihµng  µo    h   s k thu     t  i   r c«ng  ×nh (tíbªn  tr     i ngoµi     t  ña  ù    µ   a  ã    l« ®Ê c d ¸n) m ch c hoÆc   kh«ng  ï hîp  íithiÕtkÕ   ph   v    c«ng  tr×nh th× chñ  u    Çn  ã  ¬ng    ö  ývµ  ã     ®Ç tc c ph ¸n x l   c tho¶ thuËn  íi ¬    v   quan  c qu¶n  lýchuyªn ngµnh      (theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t  i 103  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­ CP). 2.1.3.Sù   ï hîp cña  ÕtkÕ   ü  Ëtvíi   ph     thi   k thu     quy  Èn, tiªuchuÈn  îc¸p chu     ®    dông: a. ThiÕt kÕ       c«ng  ×nh  îc thùc  Ön  tr ®  hi theo Quy  Èn  ©y  ùng, tiªu chu x d    chuÈn  ©y  ùng  ña  Öt Nam.  êng  îp ¸p dông    Èn  ícngoµiph¶i xd c Vi   Tr h   tiªuchu n       ® îcBé  ©y  ùng  Êp  Ën   X d ch thu b»ng   v¨n b¶n. b. ViÖc  Èm   nh  Ò   ù  ©n  ñ      th ®Þ v s tu th c¸c quy  Èn, tiªuchuÈn  dông  chu     ¸p  ®Ó   ÕtkÕ   îcthùc hiÖn  i víinéidung  thi   ®     ®è       b¶n thuyÕt minh  ÕtkÕ   µ      thi   v c¸c b¶n  Ï cña  å  ¬  ÕtkÕ   v  h s thi   b¶o  ¶m   îc sù  ï hîp víicÊp  ® ®   ph       c«ng  ×nh,®iÒu  tr   kiÖn  Ò   toµn  v an  c«ng  ×nh,an  µn  tr   to phßng  èng  ch ch¸ynæ   µ    v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng. 2.2.Tæ     chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët: th ®Þ thi   k thu 2.2.1Ph ©n  Êp  Èm  nh  ÕtkÕ:   c th ®Þ thi   a.  é   ©y   ùng  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng  ×nh  ©y  ùng  BX d th ®Þ thi   k thu   tr x d thuéc c¸cdù    ã m     õdù    ã m   quy    ©y  ¾p  á  ã gi¸trÞx©y      ¸n nh A, tr   ¸n nh A  m« x l nh (c       l¾p  á  ¬n  nh h 10%   víitæng  so    møc   u    ng  ®Ç tnh kh«ng  ính¬n  tr Öu USD)  l  10  i   vµ  õ c¸c dù  ®Ç u    theo  ×nh  tr     ¸n  t h thøc  îp  ng  ©y  ùng  kinh  h ®å x d ­  doanh    ­ chuyÓn  giao BOT,  îp ®ång  ©y  ùng      h  xd ­ chuyÓn giao ­ kinh doanh       BTO,  îp h  ®ång  ©y  ùng   xd ­chuyÓn  giao BT.   b. Së   ©y  ùng     X d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng  chøc  ¬ tæ  thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    ã m   vµ  ù  ®Þ thi   k thu   tr   d thu   ¸n nh B  d ¸n  ã m     nh A quy    ©y  ¾p  á  ãi t¹  iÓ m   trªn®©y   µ  ×nh  û     m« x l nh n   i® a    v tr U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Õt  nh  Êp  Ën  ÕtkÕ   õdù    quy ®Þ ch thu thi   (tr   ¸n BOT,  BTO,  BT). c.C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  Nh n   th quy kk h  BOT, BTO,  chñ  BT  tr×,phèihîp víi é   ©y  ùng,Bé  ã         X B d   c qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh,Uû         ban nh©n  ©n  d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ù      Èm  nh   v th ph tr     ¬ c d ¸n ®Ó th ®Þ thiÕtkÕ   ü  Ëtc¸cc«ng  ×nh thuéc hîp ®ång    k thu     tr      BOT, BTO, BT. 2.2.2. å   ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët:   s tr   H ®Þ thi   k thu Chñ   u    nép  ùc tiÕp  ®Ç t tr   cho  ¬  c quan  Èm   nh   ®îc ph©n  Êp  ¹ th ®Þ (  c ti  ®iÓ m   2.2.1trªn®©y)  bé  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:    04  h s thi   m g a. §¬n    Þ  Èm  nh  ÕtkÕ   µ    Ðp  ©y  ùng    ®Ò ngh th ®Þ thi   v xinph xd c«ng  ×nh tr   (do  ñ  u    ® øng     ý  µ  ng  Êu)  ch ®Ç t tªn k v ®ã d theo  É u   ¹  ô  ôc sè  cña  m t iph l   2  Th«ng   µy. tn b. C¸c      v¨n b¶n    nh   x¸c ®Þ tc¸ch ph¸p  ýcña  chøc  ÕtkÕ     l  tæ  thi   c«ng  ×nh tr   theo quy  nh  ¹ m ôc    ®Þ t i 2.1.1trªn®©y.   
 4. 4 c. K Õt  Ën  Èm   nh     lu th ®Þ quy  ¹ch  µ  ¬ng  kiÕn  óc c«ng  ×nh ho v ph ¸n  tr   tr   tronggiai o¹n  Èm  nh  Êp  Êy phÐp  u  .    ® th ®Þ c gi   ®Ç t d.C¸c  µiliÖu thiÕtkÕ   ü  Ëtgå m   ã:   t      k thu   c d.1.B¶n    thuyÕt minh    tæng  îp thiÕtkÕ   h    c«ng  ×nh cã  Ìm  tr   k theo  è  Öu s li   kh¶o    Ò   Ý  Ëu, ®Þa   Êt c«ng  ×nh,m«i  êng, c¸c sè  Öu  s¸tv kh h   ch   tr   tr     li kh¸c li     ªn quan  n   ÕtkÕ   µ  ®Õ thi   v b¶n        Èn  ícngoµidïng ®Ó   ÕtkÕ   ∙  ­ kª c¸ctiªuchu n       thi   ® ® îc Bé   ©y  ùng  Êp  Ën, b¶n  ch¬ng  ×nh  Çn  Ò m   ïng    Õt  X d ch thu   kª  tr ph m d ®Ó thi   kÕ  c«ng  ×nh; tr d.2.B¶n  Õt  Ën  ña  chøc   Ên  Èm    ÕtkÕ   Õu  ã).   k lu c tæ  tv th trathi   (n c d.3.C¸c    b¶n  Ïtæng  Æt   v  m b»ng  µ  v b¶n  Ïtæng  îp bè  Ý d©y  v  h   tr   chuyÒn  c«ng  Ö. ngh d4. C¸c  b¶n  Ï kiÕn  óc tæng  Ó   v  tr   th c«ng  ×nh  å m:  tr g c¸c b¶n  Ï m Æt   v  b»ng, m Æt   øng,  Æt   ¾t    ® m c c«ng  ×nh,c¸c b¶n  Ï kÕt  Êu  Ýnh  Ò   Òn   tr    v  c ch vn m ãng  µ  ©n  v th c«ng  ×nh; tr d.5.C¸c    b¶n  Ïtæng  îp h Ö   èng  ü  Ëth¹ tÇng  v  h   th k thu     c«ng  ×nh vµ  ¬    tr   s ®å ®Êu  èivµo    n  c¸cc«ng  ×nh kü  Ëtchung; tr   thu   d.6.Chøng    chØ  quy  ¹ch  ho hoÆc  b¶n tho¶  Ën  Ò   Õn  óc vµ    thu v ki tr   quy ho¹ch x©y  ùng.   d d.7.B¶n    sao  îp  h ph¸p  Õt  nh  quy ®Þ cho thuª ®Êt    hoÆc   îp  ng  h ®å thuª  ®Êt hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ìm  nh quy sd ®Ê k theo  Ých  ôc b¶n    tr l  ®å ÷ 1/500; ®Þa  Ýnh  ch 1/200    d.8.B¶n    sao  Êy  Ðp  u    vµ    gi ph ®Ç t c¸c v¨n b¶n tho¶  Ën  ña    ¬  thu c c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   m«i  êng  µ  tr v phßng  èng  ch ch¸y,næ;   d.9.B¶ng  Ötkª khèil ng vµ    Èn    Ët liÖu x©y  ùng  Æc   Öt   li      î   tiªuchu c¸cv     d ® bi   cña  ù    d ¸n (theo thiÕtkÕ)  ã      c nhu  Çu  Ëp  Èu  µo  ÖtNam. c nh kh v Vi   2.2.3.Khi  Èm   nh   Õt kÕ   ã  ªnquan  n     th ®Þ thi   c li   ®Õ chuyªn  µnh  ©y  ng x dùng kh¸c,c¬    quan  Èm  nh  ÕtkÕ   th ®Þ thi   ph¶im êi  é     B hoÆc   ë   S qu¶n  ýx©y  l  dùng  chuyªn  µnh  µ  ng (v Ban  qu¶n  ý KCN   Õu   l  n c«ng  ×nh  tr n»m  trong KCN)  tham    Èm  nh  µ  Ëp  gia th ®Þ v l b¸o   c¸o theo  É u   t¹  ô  ôcsè  cña  m 1  iph l   3  Th«ng t nµy. K Õt qu¶  Èm  nh  ÕtkÕ   µ v¨n b¶n  Õt  nh  Êp  Ën  Õt th ®Þ thi   l     quy ®Þ ch thu thi   kÕ   ü  Ëtvµ  ©y  ùng  k thu   x d c«ng  ×nh do  ¬  tr   c quan  Èm  nh  th ®Þ ban  µnh  h theo  m É u   t¹ phô  ôcsè  cña  2   i l   3  Th«ng   µy. tn 2.2.4.Hå   ¬  ÕtkÕ   ∙    s thi   ® qua  Èm   nh   th ®Þ ph¶i ® îc ®ãng  Êu  ña  ¬     d cc quan  Èm   nh  µ  îc giao  ¹ cho  ñ  u      é, l t¹  ¬  th ®Þ v®  li   ch ®Ç t hai b  u  i quan  Èm   c th ®Þnh  ét  é, giao  m b  cho  ë   ©y  ùng  a   ¬ng  SX d ®Þ ph (hoÆc  Ban  qu¶n  ý KCN   l  n Õu  c«ng  ×nh n»m   tr   trong KCN)  ét  é      m b ®Ó theo dâithùc hiÖn.      2.2.5.Thêi h¹n  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët toµn      th ®Þ thi   k thu   c«ng  ×nh  tr hoÆc   theo  õng    o¹n  ÕtkÕ   µ 20  µy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  t giai® thi   l   ng l vi k t   nh ®ñ h s hîp lÖ.§èivíihå  ¬  ép          s n kh«ng  y    ®Ç ®ñ theo quy  nh  ®Þ trªn,trong thêih¹n         5 ngµy  µm  Öc  l vi sau    Ën  å  ¬  ¬  khinh h s c quan  Èm   nh  Çn  ã  b¶n    th ®Þ c c v¨n  yªu cÇu  ñ  u      ch ®Ç tbæ sung  å  ¬  h s cho  y    µ  êigian thÈm  nh  ÕtkÕ   ®Ç ®ñ v th     ®Þ thi   ® îckÐo  µit ng    d  ¬ øng  íi êigian bæ   v    th   sung  ÕtkÕ. thi   2.2.6.Chñ   u    ép  Ö  Ý   Èm   nh  ÕtkÕ     ®Ç t n l ph th ®Þ thi   cho  ¬  c quan  Èm   th ®Þnh theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.     ®Þ c BT 
 5. 5 2.2.7.Sau  th¸ng  Ó   õ    Ën  îc quyÕt  nh   Ò   Èm   nh     12  k t khi nh ®  ®Þ v th ®Þ thiÕtkÕ   µ  ©y  ùng    vx d c«ng  ×nh m µ   tr   c«ng  ×nh vÉn  a  îctiÕn hµnh  ©y  tr   ch ®     x dùng  × v¨n b¶n  Õt ®Þnh    th     quy   ®ã kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh.N Õ u   Çn  Õp  hi l     h   c ti tôc x©y  ùng    d c«ng  ×nh,chñ  u    tr×nh  µy  ý do  tr   ®Ç t b l   b»ng  v¨n b¶n    ¬  ®Ó c quan  Èm  nh  th ®Þ xem   Ðt cho  Õp tôcthùc hiÖn  x  ti       hoÆc   Èm  nh  ¹  th ®Þ l iTrong  . qu¸ tr×nh x©y  ùng,sù      d   thay ® æi  Ò   Õn  óc,   v ki tr   quy  ¹ch,kÕt  Êu  Ýnh  ña  ho   c ch c c«ng  ×nh so  íi ÕtkÕ   ∙  îcthÈm  nh  tr   v   thi   ® ®   ®Þ chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    ã  ù  khic s chÊp  Ën  ña  ¬  thu c c quan  Èm  nh  ÕtkÕ.  th ®Þ thi     2.2.8.C¬     quan  Èm   nh  ÕtkÕ   Þu  th ®Þ thi   ch tr¸chnhiÖ m   íc Nhµ   íc vµ    tr   n  ph¸p luËtViÖtNam   Ò   Öc  Èm  nh  µ  Õt ®Þnh  ña  × nh.      v vi th ®Þ v quy   cm 2.3.TriÓn    khaix©y  ùng    d c«ng  ×nh. tr Sau    Ën  îc quyÕt  nh   Ò   Èm   nh   ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  khi nh ®  ®Þ v th ®Þ thi   v x d c«ng  ×nh cña  ¬  tr   c quan  Èm  nh  ×  ñ  u    îc tiÕn  µnh  ©y  ùng  th ®Þ th ch ®Ç t ®   h xd c«ng  ×nh theo  ÕtkÕ   ∙  îcthÈm  nh;  tr   thi   ® ®   ®Þ hoÆc     êih¹n  ngµy  µm  qu¸ th   20  l viÖc  Ó   õ ngµy  ép    å  ¬    Èm   nh  ÕtkÕ   k t  n ®ñ h s xin th ®Þ thi   (c¨n cø  µo    v b¶n  ý  k nhËn  å  ¬) m µ   ¬  h s   c quan  Èm  nh  ÕtkÕ   th ®Þ thi   kh«ng  th«ng b¸o  Õt  nh   quy ®Þ cña  × nh  × chñ  u    îctiÕn hµnh  ©y  ùng  m th   ®Ç t®     xd c«ng  ×nh theo  å  ¬  Õt tr   h s thi   kÕ   ∙  ép. Chñ   u    ®n   ®Ç t ph¶ith«ng    b¸o  êi®iÓ m   ëic«ng  ©y  ùng  íc 10  th   kh   xd tr   ngµy  cho  ¬  c quan  Èm  nh  ÕtkÕ   µ  Ýnh  Òn  a  ¬ng  µ Ban  th ®Þ thi   v ch quy ®Þ ph (v   qu¶n  ýKCN   Õu  l  n c«ng  ×nh n»m   tr   trong KCN).   3.KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  u  Çu    travi th   ®Ê th trong x©y  ùng    d C¬  quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  µ   Ên  ©y  c th quy c gi ph th x d v tv x dùng  Óm     Öc  ùc  Ön  u   Çu  ki tra vi th hi ®Ê th trong  ©y  ùng    Ðt  Êp  Êy  x d khi x c gi phÐp  Çu  th cho  µ  Çu  íc ngoµi theo  nh th n     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  3  94  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph bao  å m     g c¸c néidung    sau: 3.1.TÝnh  îp lÖ  ña    h   c ph¸p  ©n  ícngoµi®¨ng  ý  ùc hiÖn  ©y  ùng  nh n    k th   xd so  íiv¨n b¶n    Ën  Õt  v    x¸c nh k qu¶  u   Çu  ña  ¬  ®Ê th c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo  Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th 3.2.ViÖc  ùc  Ön    th hi cam   Õt  ña  µ  Çu  k c nh th theo  Õt  k qu¶  Ðt  Çu  µ  x th v quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   u  Çu. ch ®Ê th 4.Qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng    l   î   tr   d 4.1 Tr¸chnhiÖ m  ¶m       ® b¶o  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng: ch  î   tr   d 4.1.1.Chñ   u    chÞu    ®Ç t tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët ViÖt    tr   lu   Nam   Ò   Öc  v vi ®¶m  b¶o  Êt l ng  ©y  ùng  ch  î x d c«ng  ×nh,an  µn  µ    nh  tr   to v æn ®Þ c«ng  ×nh, tr   phßng  èng  ch ch¸y,næ,    b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong thêikú  ©y  ùng    x d c«ng  ×nh tr   còng    nh trongsuètthêigian sö  ông        d c«ng  ×nh. tr 4.1.2.     chøc  Tæ kh¶o    ÕtkÕ,  µ  Çu  ©y  ùng  Þu  s¸t,thi   nh th x d ch tr¸chnhiÖ m     tr c chñ  u    µ  í  ®Ç t v ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   Çn  lu     v ph c«ng  Öc  µ  vi v s¶n  È m   ña  ph c m × nh  ªnquan  n   Êtl ng c«ng  ×nh. li   ®Õ ch  î   tr 4.2.Ch Êt îng    l c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  èn  u    íc ngoµi(kÓ  ®èi tr   d c v ®Ç t n     c¶    víic«ng  ×nh    tr trong KCN,  c«ng  ×nh  éc  îp  ng  tr thu h ®å BOT, BTO,  BT)  îc ®  qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  l   th   theo quy  nh  ¹  ¬ng        µ  cña  ®Þ tich 1, 3, 4, v 5  B¶n  quy  Õ   ch Qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  ùng  îc ban  µnh  Ìm  tr   d ®  h k theo Quy Õt  nh   ®Þ sè  17/2000/Q§­ BXD   µy  ng 02/8/2000  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  õnéidung  c B tr BX d tr     li   ªnquan  n   éi ®ång  ®Õ H   nghiÖm     µ   ícnªu  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    thu Nh n   t   i 3  19  b¶n
 6. 6 Q uy  nh  .  ®Þ ®ã Riªng ®èi víi      c«ng  ×nh x©y  ùng  éc hîp ®ång  tr   d thu     BOT,  BTO,  BT   ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ý  îp  ng  k h ®å BOT, BTO,    BT ph¶i tæ    chøc  é  Ën  b ph chuyªn m«n  ña  × nh    cm tham    gia gi¸m    Öc    s¸tvi thic«ng,nghiÖm     thu chÊt l ng c«ng  ×nh trong qu¸ tr×nh x©y  ùng  µ     î   tr        d v nghiÖm     µn  µnh  thu ho th x©y  ùng  a  d ® c«ng  ×nh vµo  ö  ông. tr   sd 4.3.KhikÕt  óc x©y  ùng     th   d c«ng  ×nh (®∙tæ  tr     chøc  nghiÖ m    a  thu ® c«ng  tr×nh hoµn  µnh  µo  ö  ông),nhµ  u      th v sd   ®Ç t b¸o  c¬  c¸o  quan  ã  Èm  Òn  c th quy thÈm  nh  ÕtkÕ   ®îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ thi   (   ®Þ ti  2.2.1trªn®©y).B¸o    îclËp      c¸o ®     theo  É u   m quy  nh  ¹ phô  ôcsè  cña  ®Þ ti  l   4  Th«ng   µy.Sau    ùc hiÖn  Öc  tn   khith   vi b¸o    ,  µ  u    îcphÐp  a  c¸o ®ã nh ®Ç t®   ® c«ng  ×nh vµo  ö  ông.Nhµ   u    tr   sd   ®Ç tph¶i   hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  × nh  c¸o.Trêng  îp cÇn  Õt   v n  m b¸o    h  thi   c¬ quan  ã  Èm  Òn  Èm  nh  ÕtkÕ   Õn hµnh  Óm    c th quy th ®Þ thi   ti   ki trac«ng  ×nh; tr   n Õu    Ön  ã    ¹m  ÕtkÕ   ∙  îcthÈm  nh  ph¸thi c viph thi   ® ®   ®Þ hoÆc     c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v x©y  ùng  ÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña  d s   x l    ®Þ c ph¸p luËt.   4.4.Trong  êih¹n 6    th     th¸ngkÓ   õngµy  µn  µnh  ©y  ùng,® a  µn  é    t  ho th xd   to b c«ng  ×nh  µo  ö  ông, chñ  u    ph¶i nép  å  ¬  µn  µnh  ©y  ùng  tr v sd   ®Ç t   h s ho th x d c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  µ   ícvÒ  u  ÷hå  ¬  µiliÖu. tr     ®Þ c Nh n   l tr   s t   II  ­ Q u ¶ n  l ý h o ¹t ® é n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  x © y  d ù n g     v µ  t v Ê n  x © y  d ù n g  ® î c th µ nh l Ë p theo  L u Ë t ® Ç u  t n í c n g o µ i t¹i Ö t N a m    Vi Sau    îccÊp  Êy phÐp  u  ,doanh  khi®   gi   ®Ç t  nghiÖp  ©y  ùng  µ   Ên  ©y  xd v tv x dùng  Çn  c b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c ® ki kinh doanh  theo      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   nh  sau: 1. Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  ©y  ùng    ¹t®éng    vxd khiho   kinh  doanh  ¹  Öt  t iVi Nam   ph¶i b¶o  ¶m   ã  y     Òu  Ön    ® c ®Ç ®ñ "§i ki kinh  doanh  ©y  x dùng" ® îc ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  27/2000/Q§­ BXD  ngµy  08/12/2000  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  µ  Êp  µnh    c B tr BX d v ch h c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p luËtcã  ªnquan  n   ©y  ùng.     li   ®Õ x d 2. §èivíidoanh       nghiÖp   Ên  ©y  ùng  ã  ¹t®éng  Ò   ÕtkÕ   tv x d c ho   v thi   c«ng  tr×nh x©y  ùng  × m ét    d th   trong sè  êi®¹idiÖn    ng     cho ph¸p  ©n  nh doanh nghiÖp  vµ  ÷ng  êi lµm  ñ  × thiÕtkÕ   ña  nh ng   ch tr     c doanh  nghiÖp  ph¶i ®¨ng  ý  ¹  ¬    k t ic quan  ã  Èm  Òn    îccÊp  c th quy ®Ó ®   chøng chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh tr   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtt¹  lu   i "Quy  Õ   Êp  ch c chøng  chØ  µnh  Ò   Õt h ngh thi   kÕ  c«ng  ×nh" ® îc ban  µnh  tr    h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 23/2000/Q§­ BXD   µy  ng 13/11/2000 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d III  ­ Q u ¶ n  l ý n h µ  th Ç u n í c n g o µ i v µ o  n h Ë n  th Ç u t v Ê n  x © y   d ù n g, th Ç u x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh t¹i Ö t N a m  Vi C¸c  µ  Çu  íc ngoµi vµo  Ën  Çu  Ò    Ên  ©y  ùng, thÇu  ©y  nh th n     nh th v t v x d   x dùng c«ng  ×nh t¹  Öt Nam   th¾ng  Çu  tr   i Vi   do  th hoÆc   îcchän  Çu  ®  th theo  Quy  chÕ   u   Çu  ña  Öt  ®Ê th c Vi Nam,  ph¸p  Ët vÒ   u    níc ngoµi t¹  Öt  lu   ®Ç t     iVi Nam   hoÆc  theo tho¶  Ën  èc  Õ  µ   µ   íc ViÖt Nam   ý  Õt,khiho¹t®éng  thu qu t m Nh n     kk      
 7. 7 ph¶itu©n    theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy  õtr ng  îp Ch Ýnh  ñ      t  i tn (tr   ê h   ph hoÆc   Öp  Hi ®Þnh  èc  Õ  µ   µ   ícViÖtNam   ý  Õt  ã  qu t m Nh n     k k c quy  nh  ®Þ kh¸c): 1.Quy  nh    ®Þ chung 1.1.C¸c  µ  Çu  íc ngoµigå m   Çu   Ên  ©y  ùng    nh th n     th t v x d (bao  å m    Ên  g tv vÒ   qu¶n  ýdù    ©y  ùng,kh¶o    ÕtkÕ,  Èm    ÕtkÕ,  Óm  nh, l   ¸n x d   s¸t,thi   th trathi   ki ®Þ   qu¶n  ýchÊtl ng x©y  ùng  µ    l   î   d v c¸cc«ng  Öc   Ên  ©y  ùng  vi tv x d kh¸c), µ    µ    c¸cnh v thÇu  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh  tr (sau  y   äi chung  µ nhµ  Çu) khinhËn  Çu  ®© g   l  th     th thùc hiÖn  ù    ©y  ùng  ¹  Öt Nam   u     d ¸n x d tiVi   ®Ò ph¶ilËp  å  ¬    h s theo  íng dÉn  ¹ h  t  i Th«ng   µy    îc cÊp  Êy  Ðp  Çu   Ên  ©y  ùng, hoÆc   Êy  Ðp  t n ®Ó ®   gi ph th t v x d   gi ph thÇu  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh. tr 1.2.GiÊy  Ðp  Çu   vÊn  ©y  ùng, giÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  äi   ph th t x d   ph th x d (g   chung  µ giÊy  Ðp  Çu)  îc cÊp  l  ph th ®  cho  µ  Çu  íc ngoµi theo  õng  îp nh th n     t h  ®ång  Ën  Çu.§èivíi îp ®ång  haitrë®i  Õu    nh th         h thø      n ph¸tsinh trong cïng n¨m        th× thñ tôcxingiÊy phÐp  Çu         th chØ bao  å m   n  µ  µiliÖu bæ   g ®¬ v t     sung  kh¸cso    víi å  ¬  ∙  ã  íc®ã.   s ® c tr   h 1.3.GiÊy  Ðp  Çu  Êp    ph th c cho  µ  Çu  ícngoµilµ chøng  nh th n      chØ  ph¸p  ý l  ®Ó   µ  Çu  íc ngoµi thùc hiÖn  îp  ng   Ên  ©y  ùng, thùc hiÖn  ©y  nh th n       h ®å tv x d     x l¾p c«ng  ×nh t¹  Öt Nam,    tr   i Vi   ®Ó quan  Ö   íic¸c c¬  h v     quan  µ   ícViÖt Nam   Nh n     trongviÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan  ¹ ViÖtNam.     li   t  i   1.4    Ën  Êy  Ðp  Çu, nhµ  Çu  íc ngoµi ph¶i nép  Khi nh gi ph th   th n       kho¶n  Ö  l phÝ  theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  2. Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng  nhµ  Çu  ícngoµinép    s xin c gi ph th x d do  th n     gå m   bé  èc  µ  bé  01  g v 03  sao  (photocopy); é  èc  å m   ã:  gg b c 2.1.§¬n    Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng    xingi ph th x d c«ng  ×nh (theo m É u   ¹  ô  ôc tr     ti ph l   sè  5). 2.2.B¶n    sao  c¸o qu¸ tr×nh ®Êu  Çu,®¸nh    µ  Õt  b¸o        th   gi¸v k qu¶  u  Çu  ®Ê th cña  ñ  u    µ    ch ®Ç tv v¨n b¶n    Ën  Õt  x¸c nh k qu¶  u   Çu  ña  ¬  ®Ê th c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  hoÆc   Õt ®Þnh  än  Çu  îp ph¸p cña  ñ  u  . quy   ch th h     ch ®Ç t 2.3.B¶n    sao  Êy  Ðp  u    ù  do  ¬  gi ph ®Ç t d ¸n  c quan  ã  Èm   Òn  Êp  c th quy c hoÆc   Õt  nh  u     i  íic«ng  ×nh  èn  µ   íc hoÆc   Êy  Ðp  quy ®Þ ®Ç t ®è v   tr v Nh n   gi ph x©y  ùng  i víi d ®è    c«ng  ×nh kh«ng  tr   ph¶ithuéc vèn  µ   íc.     Nh n 2.4.Chøng    chØ  ph¸p  ©n  ña  µ  Çu  íc ngoµi:GiÊy  Ðp  µnh  nh c nh th n     ph th lËp  µ  Òu  Ö  v §i l c«ng    ty(hoÆc  Êy  ¨ng  ý  Gi ® k kinh doanh) vµ      chøng  chØ  µnh  h nghÒ   ña  Ýnh  èc  Êp  c ch qu c cho  µ  Çu  nh th (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng  ¹  Ýnh  ti ch quèc  hoÆc   îc c¬  ®   quan  ¹igiao  ã  Èm   ngo   c th quyÒn   ña  Öt  c Vi Nam   hoÆc   chÝnh  èc    Ën). qu x¸cnh 2.5.Hîp  ng  ªndoanh  íinhµ  Çu  Öt Nam     ®å li   v  th Vi   hoÆc  b¶n cam   Õt  ö  ks dông  Çu  ô  ÖtNam   th ph Vi   theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   Çu  Çu  ÖtNam. ch § th Vi   3.Hå   ¬    Êy phÐp  Çu  ©y  ùng  nhµ  Çu  ícngoµinép  bé    s xingi   th x d do  th n     01  gèc  µ  bé  v 03  sao  (photocopy); é  èc  å m   ã:  gg b c 3.1.§¬n    Êy phÐp  Çu   Ên  ©y  ùng    xingi   th tv x d (theo m É u   ¹ phô  ôcsè    t  i l   5). 3.2.B¶n    sao b¸o    ¸nh    µ  Õt  c¸o ® gi¸v k qu¶  u   Çu  ña  ñ  u  ;v¨n ®Ê th c ch ®Ç t    b¶n    Ën  Õt  x¸c nh k qu¶  u   Çu  ña  ¬  ®Ê th c c quan  ã  Èm   Òn;  c th quy hoÆc   Õt  quy ®Þnh  än  Çu  îp ph¸p cña  ñ  u  . ch th h     ch ®Ç t
 8. 8 3.3.B¶n    sao  Êy  Ðp  u    ù  do  ¬  gi ph ®Ç t d ¸n  c quan  ã  Èm   Òn  Êp  c th quy c hoÆc   Õt  nh  u     i  íic«ng  ×nh  èn  µ   íc hoÆc   Êy  Ðp  quy ®Þ ®Ç t ®è v   tr v Nh n   gi ph x©y  ùng  i víi d ®è    c«ng  ×nh kh«ng  éc vèn  µ   íc. tr   thu   Nh n 3.4.Chøng    chØ ph¸p  ©n  Ò    Ên  ©y  ùng  ña  µ  Çu  ícngoµi nh v tv x d c nh th n     ® îccÊp  ¹  Ýnh  èc    tich qu (b¶n  sao  c«ng chøng);b¶n      kª khaikinh nghiÖm   Õt     thi   kÕ  c«ng  ×nh. tr 4.Tæ     chøc  Êp  Êy phÐp  Çu: c gi   th 4.1. Bé   ©y   ùng  Ðt  Êp  Êy  Ðp  Çu  i  íic¸c  µ   Çu  íc  X d xc gi ph th ®è v   nh th n   ngoµithùc hiÖn    ãithÇu  éc dù    ã m   vÒ   ©y  ¾p  õ10  iÖuUSD       c¸cg   thu   ¸n nh A  x l t   tr   hoÆc  ¬ng  ¬ng  ëlªnvµ  ãithÇu  Ò    Ên  ©y  ùng  õ 1  iÖu USD   t ® tr     g   v tv x d t   tr   hoÆc   t ng  ¬ng  ë lªn (c«ng  ×nh  ã  èn  u     íc ngoµi hoÆc   ¬® tr     tr c v ®Ç t n     c«ng  ×nh  ã  tr c vèn  u    trong  íc);vµ  ®Ç t n   c¸c  êng  îp  tr h kh«ng  éc  Èm   thu th quyÒn  Êp  Êy  c gi phÐp  Çu  ña  ë  ©y  ùng  th c S X d quy  nh  iÓ m     íi y. ®Þ ® 5.2 d   ®© 4.2.Së   ©y  ùng  Êp  Êy  Ðp  Çu   X d c gi ph th cho    µ  Çu  ícngoµithùc c¸c nh th n       hiÖn    ãithÇu  éc dù    ã m   (c«ng  ×nh cã  èn  u    ícngoµi)vµ  c¸cg   thu   ¸n nh B  tr   v ®Ç tn     nhã m   ­C   B   (c«ng  ×nh vèn  u    tr   ®Ç ttrongníc)t¹ ®Þa  µn       i b tØnh  µ    ãithÇu  v c¸cg   nhá  ña  ù    ã m   thÊp  ¬n  c d ¸n nh A  h møc  quy  nh  ¹ ®iÓ m       y. ®Þ t  i 4.1 trªn®© 4.3.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬    Êy  Ðp  5  l vi k t   nh h s xingi ph thÇu, n Õu  Êy  å  ¬    th h s kh«ng  y     ®Ç ®ñ hoÆc   kh«ng  îp  Ö  ×  ¬  h l th c quan  Êp  c giÊy  Ðp  ph yªu  Çu  µ  Çu    c nh th bæ sung  µiliÖu.ViÖc  Ðt  µ  Êp  Êy  Ðp   t    x v c gi ph cho  µ  Çu  ícngoµi® îcthùc hiÖn  nh th n        trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ     20  l vi k t   ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ. nh ®ñ h s h   GiÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  µ   Ên  ©y  ùng  ph th x d v tv x d cho  µ  Çu  íc ngoµi nh th n     thùc hiÖn    theo m É u   ¹ phô  ôcsè      t  i l   6. 5. Nh÷ng  Öc  µ  Çu  íc ngoµiph¶ithùc hiÖn    vi nh th n         sau    îc cÊp  Êy khi®   gi   phÐp  Çu: th 5.1.§¨ng  ý  a     k ®Þ chØ  giao dÞch, sè  iÖn  ¹i sè     ® tho   Fax  ¹  Öt Nam   µ  , ti Vi   v ngêi ®¹idiÖn  îp     h ph¸p  íiUû   v   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i cã  n   c«ng  ×nh vµ  tr   th«ng  cho  é   ©y  ùng  µ  ë   ©y  ùng  a  ¬ng    µ Ban  b¸o  BX d vSX d ®Þ ph ®ã (v   qu¶n  ý l  KCN   Õu  n c«ng  ×nh n»m   tr   trong KCN).Khicã  ù        s thay ® æi,ph¶i®¨ng  ý  ¹ vµ        k l i th«ng      b¸o nh trªn. 5.2.Ch Êp  µnh      h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   lu     v qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng.  x d 5.3.Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh    ®Þ ghitrong giÊy  Ðp  Çu,chÊp  µnh      ph th   h c¸c ph¸p  Ëtkh¸c cña  Öt Nam   ã  ªnquan  n   ¹t®éng  Ën  Çu  ¹  Öt lu     Vi   c li   ®Õ ho   nh th t i Vi   Nam. 5.4.B¸o    nh  ú  th¸ng m ét  Çn  µ    c¸o ®Þ k 6    l v b¸o      Õt  óc hîp ®ång  c¸o khik th     vÒ   Öc  ¹t®éng  vi ho   theo  Êy  Ðp  Çu  îccÊp  öivÒ   é   ©y  ùng  µ  ë   gi ph th ®   g  BX d vS X ©y  ùng  d (theom É u   ¹ phô  ôcsè    t  i l   7). IV­ æ  c h ø c ki Ó m  tra v µ  th ù c hi Ö n  T 1.Tæ     chøc  Óm  ki tra:
 9. 9 1.1.C¨n  vµo    cø  tr¸chnhiÖ m  îcph©n  Êp  ¹ Th«ng   µy  é  ©y  ùng,   ®  c t  i tn B X d   Së   ©y  ùng    X d c¸c tØnh  µ  µnh  è  chøc  Óm     Öc  ©y  ùng    v th ph tæ  ki tra vi x d c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    ícngoµi,ho¹t®éng  ña  tr   v ®Ç tn      c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tníc ngoµikinh doanh  Ò   ©y  ùng, t vÊn  ©y  ùng  µ  Óm     ¹t®éng         vx d    xd v ki traho   cña  µ  Çu  ícngoµitheo  nh  ú  ét  nh th n     ®Þ k m n¨m  ét  Çn.Khi tiÕn hµnh  Óm   ml     ki traph¶ith«ng        b¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy phÐp  u    Õt®Ó   èihîp. c gi   ®Ç tbi   ph   ViÖc  Óm    t  Êt ® îcthùc hiÖn      Ön  µ  Çu  ©y  ùng  ki tra®é xu       khiph¸thi nh th x d cã  Êu  Öu    ¹m  d hi viph ph¸p  ËtvÒ   ©y  ùng, khicã  Õu  ¹icña    lu   x d     khi n   c¸c bªn  ã  c li   ªnquan  n   ©y  ùng  ®Õ x d c«ng  ×nh hoÆc     ã  ù  è  tr   khic s c c«ng  ×nh;c¬  tr   quan  kiÓm     traph¶itiÕn  µnh  Óm     ö  ýtheo  ng  ñ  ôc do    h ki tra,x l   ®ó th t   ph¸p  Ëtquy  lu   ®Þnh. Chñ   u    µ  µ  Çu  ã  ®Ç t v nh th c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó       t  ki thu l  i c¸c c¬  quan  Óm    ùc hiÖn  ètchøc  ki trath   t  n¨ng  ña  × nh. cm 1.2.Nghiªm  Ê m   äi  ¹t®éng  Óm    ú tiÖn kh«ng    c m ho   ki tratu     theo  quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m   i® 1.1    µ  ©y  Òn  µ  trªnv g phi h cho  qu¸  ×nh  ©y  ùng  tr x d c«ng  ×nh.M äi  tr   viÖc  î dông  Òn  ùc kiÓm     ©y  Òn  µ  l i quy l  trag phi h cho  ñ  u     µ  µ  Çu  ch ®Ç t v nh th ®Ò u   Þ  ö  ýnghiªm  b x l  theo ph¸p luËt.     1.3.ChË m   Êt 10  µy    nh   ng sau    Õt  óc viÖc  Óm      ¬  khik th   ki tra, c quan    c¸c khi thùc hiÖn    thanh    Óm    tra,ki traph¶ilËp v¨n b¶n      é  ëng  é  ©y  ùng,     b¸o c¸o B tr BX d   Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ñ  Þch  û   tr B K ho   § tv Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i (n   cã c«ng  ×nh)®Ó   Õtvµ  ö  ýkhicÇn  Õt. tr   bi   x l     thi 1.4 §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  ë   ©y  ùng      k 6    lSX d c¸c tØnh,thµnh  è    ph b¸o    c¸o Bé   ©y  ùng  Ò   Öc  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng, t×nh  ×nh  ¹t®éng  X d v vi c gi ph th x d   h ho   vµ  ùc  Ön  Öc  ©y  ùng    th hi vi x d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u     íc ngoµi t¹  a   tr c v ®Ç t n    i ®Þ ph¬ng  theo m É u   ô  ôcsè    ph l   8. 2.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   2.1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  îcký    tn c hi l   15  ®   ban  µnh  µ  h v thay thÕ    cho Th«ng   è  t s 01/BXD­CSXD   µy  ng 15/4/1997,Th«ng   è    t s 03/1998/TT­ BXD   ngµy 12/6/1998  ña  é   ©y  ùng  íng  Én  Ò   c BX d h d v qu¶n  ý x©y  ùng    l  d c¸c c«ng  tr×nh  ã  èn  u    ùc tiÕp  ña  íc ngoµi,nhµ  Çu  íc ngoµi nhËn  Çu  c v ®Ç t tr   c n    th n     th x©y  ùng  ¹  Öt  d t iVi Nam   µ  v thay  Õ  th cho  Th«ng   sè  t 02/1998/TT­BXD   µy  ng 29/4/1998  ña  é   ©y   ùng  íng  Én  Ò   ¨ng  ý  ¹t ®éng  i  íic¸c c BX d h d v® k ho   ®è v     doanh  nghiÖp  ©y  ùng, t Ên  ©y  ùng  ã  èn  u    trùc tiÕp  ña  íc x d    v x d c v ®Ç t   c n  ngoµit¹ ViÖtNam.    i   2.2.C¸c  ¬    c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  chøc  ùc hiÖn  Nh n   th quy tæ  th   theo    quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy; Trong  tn   qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c   tr th   n cv m hoÆc   ph¸thiÖn  ã  Ên    Çn  Õtcha  îc®Ò   Ëp  × b¸o    é  ©y  ùng      c v ®Ò c thi   ®   c th   c¸o B X d ®Ó kÞp  êinghiªncøu    Õt. th     gi¶iquy
 10. 10 P h ô  l ô c s è  1 ( M É u  1) C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin c h ø n g  c h Ø  q u y  h o ¹ ch K Ý nh   öi:Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  g  ®è S X d tØnh... . .............. . . .............. 1.Hä   µ      v tªn: Chøc  ô: v §¹idiÖn    cho  ¬ quan,doanh  (c     nghiÖp.. . . : . .) Quy Õt  nh: ®Þ §Þa  chØ:  è  µ  s nh ® êng  è) (ph   phêng  (x∙) Qu Ën  (huyÖn) TØnh  µnh phè) N íc (th     §iÖn  ¹i tho   : Fax: 2.Xin chøng     chØ  quy  ¹ch cña: ho   §Þa  iÓ m   t: ® ®Ê Nguån  èc  µ  Ön  ¹ng: g v hi tr 3.ý  nh  u  :Tªn  ù      ®Þ ®Ç t  d ¸n (hoÆc  ¹ dù  lo i ¸n):   Chøc  n¨ng  c«ng  ×nh: tr Quy    ©y  ùng  m« x d (tæng  Ön  Ých  µn  ©y  ùng    di t sxd m2 hoÆc  c«ng  Êt su   nhµ  m¸y,s¶n  È m,.. . ..:   ph . . .) ChiÒu  cao  ù  Õn: d ki Nhu  Çu  ö  ông  t  c sd ®Ê (m2): Nhu  Çu  ö  ông  c sd c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  «  Þ: tr   thu     ® th +  Êp  iÖn      : C ®        KW +  Êp  íc     : C n         m3/h +  ç    «      Ch ®ç xe  t« : chiÕc +  èira vµo     :       L                +  Êt    µ  nh îng chÊtth¶i Ch th¶iv ®Þ l    : T«ixincam   Õt  ùc hiÖn  y         k th   ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ña  µ   ícViÖtNam   ®Þ c Nh n     vÒ   quy  ¹ch x©y  ùng. ho   d .. . ......ngµy.. . ..t ¸ng. . ... n . . .... . . .....  ., . . .. h . . ... ¨m. . .... Ng êilµm  n   ®¬ (Ký  µ  ng  Êu) v ®ã d
 11. 11 P h ô  l ô c s è  1 ( M É u  2) C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N (Uû ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc TW) ph tr     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (C¬ quan  Êp  c chøng  chØ    quy ho¹ch)  Sè:.. . ................ . . ................ C h ø n g  c h Ø  q u y  h o ¹ ch (Ho Æ c  tho¶ thu Ë n v Ò  q u y  h o Æ c h  v µ   ki Õ n tr ó c c « n g  tr× nh) 1.C Êp    cho: §Þa  chØ:  è  µ: s nh §êng  è): (ph Phêng    (x∙): Qu Ën  (huyÖn): TØnh, Thµnh  è:   ph Quèc  Þch  ña nhµ  u  ): t (c   ®Ç t 2.Néi dung     chøng  chØ  quy  ¹ch: ho 2.1.Tªn    t:   l«®Ê Tæng  Ön  Ých  di t (m2):      è  µ:    S nh §êng:      êng  :    Ph (x∙) Qu Ën  (huyÖn): 2.2.   Quy  ¹ch vµ  ö  ông  t  ai: ho   s d ®Ê ® 1.Chøc    n¨ng  khu  t: ®Ê Lo¹ic«ng  ×nh ® îcx©y  ùng:   tr     d C Ê m   ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh: tr 2.ChØ   í® êng  ,  åi   gi   i ®á l   ra: 3.Cèt    san  Òn:                   (m) so  íi Æt   Ón n                       v   m bi 4.B Ò     ngang  èi Óu: t  thi XD c«ng  ×nh/diÖn tÝch    t)×  5.M Ët    ©y  ùng:(diÖn  Ých      ®é x d   t tr   l«®Ê   100: 6.  Ö   è  ö  ông  t  H ssd ®Ê (tæng  Ön  Ých  µn  di t s c«ng  ×nh/diÖn  Ých    tr t l« ®Êt): 7.ChiÒu    cao  èi a:          (m)     èithiÓu:             (m) t  ®               T                  8.ChØ   íx©y  ùng    gi   i d (kho¶ng  ï ) l i: 9.Yªu  Çu  Õn  óc: M µ u  ¾c:   c ki tr     s VËt  Öu: li M¸i   :       10.Yªu  Çu  Ò   ©y    c v c xanh,m«i  êng:   tr 11.Chç      ®ç xe:
 12. 12 2.3.Nh÷ng  iÒu  Çn u      ® c l ý kh¸c (nguån  iÖn, nguån  íc,® êng    íc,   ®   n  th¶in   yªu cÇu  ö  ýchÊtth¶i)   x l    : 3. Chó   :Chøng    ý  chØ  quy  ¹ch  µy  ã    Þ trong.. . .. ho n c gi¸tr   . . .. lµc¨n cø    n¨m      ®Ó   Ëp  ù   vµ  Õt kÕ   l d ¸n  thi   c«ng  ×nh, kh«ng  ã    Þ  µm  tr   c gi¸ tr l chøng  õ  Ò   tv quyÒn  ö  ông  t  µ  sd ®Ê v kh«ng thay thÕ    Êy phÐp    c¸cgi   kh¸c. Ngµy     th¸ng     n¨m              (C¬  quan  Êp  c chøng  chØ quy  ¹ch ho   ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 13. 13 P h ô  l ô c s è  2   (Tªn ch ñ  ® Ç u  t) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. . ..ngµy     th¸ng   n¨m    . . .  .,                  § ¬ n  tr× nh th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t c« n g  tr× nh: K Ýnh  öi: é  ëng  é  ©y  ùng g   tr B BX d (hoÆc  ñ  Þch  Ch t UBND   tØnh.. . ...) . . ... (hoÆc   ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ý  îp  ng  k h ®å BOT,  BTO,  BT) ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ    Ch ph Quy  nh    ÕtLuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti     tn     i   ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 16/2000/TT­BXD   µy  ng 11/12/2000  ña  é   ëng  é  c B tr B X ©y  ùng  íng dÉn  Öc  d h  vi qu¶n  ýx©y  ùng  i víi ¹t®éng  u    ícngoµi l  d ®è       ho ®Ç tn     vµ qu¶n  ý c¸c nhµ  Çu  íc ngoµi vµo  Ën  Çu  ©y  ùng  µ   vÊn  ©y  l    th n     nh th x d vt x dùng c«ng  ×nh t¹ ViÖtNam. tr    i   ­C¨n  GiÊy  Ðp  u    è.. . ..... gµy. . ......c a . .........   cø  ph ®Ç ts . . .... n . . ...... ñ . . ........ Chñ  u    ®Ç t(hoÆc  idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u  )lµ: . .......... ®¹   h    ch ®Ç t  . . .......... Xin  ×nh  é   ëng  é   ©y  ùng  tr B tr BX d (hoÆc  UBND  tØnh.. . .  Èm   nh   . . .th ) ®Þ thiÕt   kÕ   kü   thuËt   c«ng   tr×nh   (hoÆc   h¹ng   m ôc   c«ng  tr×nh). . ............................. . . ............................. ­Thuéc  ù    d ¸n: ­§Þa  iÓ m   ©y  ùng  ¹ :   ® xd ti ­ Danh  ôc  å  ¬  ×nh thÈm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ®ît. . ..... åm   m h s tr   ®Þ thi   k thu   . . .... g   cã: (Danh  m ôc  hå  s¬  theo quy  ®Þnh  t¹ m ôc  I.2.2.2 ña  Th«ng  t i  c   sè.. . ........ ña é  ©y  ùng  µ    µiliÖu bæ   . . .......c   X B d v c¸ct     sung  Õu  ã). n c T«ixincam   oan, toµn  é  µiliÖu thiÕtkÕ   ü  Ët® îctr×nh kÌm     ®   b t      k thu       theo  ®¬n  µy  ∙  îcthùc hiÖn  ïhîp víi   n ®®     ph       quy  Èn,tiªuchuÈn  ü  Ët®∙  ­ c¸c chu     k thu   ® îc Bé   ©y  ùng  Êp  Ën,phï hîp  íiquy  ¹ch  µ  Õn  óc®∙  îc thÈm    X d ch thu     v   ho v ki tr   ®   ®Þnh  trong giai®o¹n  Ðt cÊp  Êy phÐp  u    µ     x  gi   ®Ç tv b¶o  ¶m   iÒu  Ön  Ò     ® ® ki v an toµn c«ng  ×nh,an  µn  tr   to phßng  èng  ch ch¸ynæ   µ    v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr Chñ  u   ®Ç t (HoÆc  idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u  ) ®¹   h    ch ®Ç t
 14. 14 Ký    µ  ng  Êu tªnv ®ã d P h ô  l ô c s è  3 (M É u  s è  1) B é  X © y   ù n g d C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N (HoÆc  UBND   Êp  c §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph tØnh): Sè:                      /BXD­ .. . ...ngµy      . . ..  .,     th¸ng    n¨m       (Sè:   /UB­      ) B¸o c¸o v Ò  vi Ö c th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t c«n g  tr× nh....................................... KÝnh  öi:   é  ëng  é  ©y  ùng g   B tr ­ BX d (HoÆc  ñ  Þch  Ch t UBND  tØnh.. . ....) . . .... ­(Chñ  u  ).. . ..............   ®Ç t . . .............. C¨n  vµo  n   µ  å   ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng  cø  ®¬ v h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh.. . ....... éc dù  ¸n .. . ..................... ña ñ  ®Ç u  t . . .......  thu . . ....................c  ch   lµ. . .................. . . .................. C¨n  c¸c quy  nh  Ò   Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtthuéc    ù    cø    ®Þ v th ®Þ thi   k thu   c¸c d ¸n cã vèn ®Ç u  t ùc tiÕp  ña  íc   tr   c n ngoµi. NghÞ   nh     ®Þ 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ®Þ chiti     Lu   tn     i ViÖt Nam,  µ    v Th«ng   è  ts 16/2000/TT­ BXD   µy  ng 11/12/2000  ña  é   ëng  é  c B tr B X ©y  ùng  íng dÉn  Öc  d h  vi qu¶n  ýx©y  ùng  i víi ¹t®éng  u    ícngoµi l  d ®è       ho ®Ç tn     vµ qu¶n  ý c¸c nhµ  Çu  íc ngoµi vµo  Ën  Çu  ©y  ùng  l    th n     nh th x d c«ng  ×nh  ¹ tr t  i ViÖtNam.   Sau   khi nghiªn cøu  å   ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng    h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh.. . .......µ  i  Õu  íic¸c quy  nh  Ön  µnh, c¬  . . .....  ®è chi v     . v ®Þ hi h   quan  ñ  × ch tr   thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët(lµV¨n  ®Þ thi   k thu     phßng  Èm  nh  éc Bé   ©y  ùng, th ®Þ thu   X d   hoÆc   ë  ©y  ùng  SX d tØnh.. . ..... . . ....th«ng    Õt    ) b¸o k qu¶  Èm  nh    th ®Þ nh sau: 1. C«ng  Ën  ñ  u    ∙  ép    å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü    nh ch ®Ç t® n c¸ch s tr   ®Þ thi   k thuËttheo quy  nh  å m:     ®Þ g ­ ­ ­ vµ      c¸cv¨n b¶n  kh¸c(nÕu  ã)lµ:   c 
 15. 15 2.Hå   ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  t® îcc¸cyªu cÇu    s tr   ®Þ thi   k thu   ®¹         theo  quy  nh    ®Þ nh sau: a.V Ò      tc¸ch ph¸p nh©n  ña  chøc  ÕtkÕ:     c tæ  thi   ­ ­ ­ b.V Ò   éidung  ÕtkÕ     n  thi   quy  ¹ch vµ  Õn  óc: ho   ki tr ­ ­ ­ c.V Ò   ù  ©n  ñ tiªuchuÈn  ü  ËtthiÕtkÕ   µ  toµn    s tu th     k thu     v an  c«ng  ×nh: tr ­ ­ ­ 3.Nh÷ng  Ên      v ®Ò cßn  ån t¹ cÇn  îcgi¶i t    i ®     Õt: quy ­ ­ ­ C¬   quan  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët th ®Þ thi   k thu Ký    µ  ng  Êu tªnv ®ã d
 16. 16 P h ô  l ô c s è  3 M É u  s è  2 (Trang  × a) b C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Q uy Õ t  Þ nh ® Cña:  é  ëng  é   ©y  ùng,  (B tr BX d hoÆc   UBND.... . ...) . .... V Ò   Öc  È m   nh   Õtk Õ   µ  ©y  ùng  vi Th ®Þ thi   v x d c«ng  ×nh: tr Sè  Öu : hi   Ngµy      :
 17. 17   C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N Bé  ©y  ùng X d §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (UBND   tØnh,TP  ùcthuéc   tr     TW) (C¬  quan  Èm  nh  Õt th ®Þ thi   Hµ   éi,ngµy     th¸ng     n¨m N               kÕ)  (HoÆc  tØnh.. . . ).................. . . . ,................. Sè:    /             /Q§­BXD       /               /Q§­UB Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a  é   ë n g  B é  X © y  d ù n g B tr (Quy Õ t ® Þ n h   ñ a U B N D  tØ n h..................) c V Ò   Öc  Êp  Ën  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ©y  ùng  vi ch thu thi   k thu   x d c«ng  tr×nh.. . ............. . . ............ B é   ë ng B é   © y  d ù ng (ho Æ c  U B N D  tØnh...................) tr X ­C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam;   cø    tn      i   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy   ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é   ©y  ùng    v  h v c c tæ  c BX d (hoÆc  Èm  Òn  th quy ban  µnh    h v¨n b¶n  ña  c UBND   tØnh.. . ..; . . .) ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 cña  Ýnh    Ch phñ Quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam   µ  ®Þ chiti     Lu   tn    i     v Th«ng  t sè 16/2000/TT­BXD   µy  ng 11/12/2000  ña  é   ëng  é   ©y   ùng  íng  Én  c B tr BX d h d viÖc qu¶n  ýx©y  ùng  i  íiho¹t®éng  u    íc ngoµivµ  l  d ®è v     ®Ç t n     qu¶n  ýc¸c nhµ  l    thÇu  íc ngoµi vµo  Ën  Çu  ©y  ùng  µ   vÊn  ©y  ùng  n    nh th x d vt x d c«ng  ×nh  ¹ tr t i ViÖtNam.   X Ðt   hå   s¬   tr×nh   thÈm   ®Þnh   thiÕt   kÕ   c«ng  tr×nh.. . .......................cña   . . ....................... chñ   ®Ç u   t   lµ.. . ........................................................   . . ....................................................... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ch Êp   thuËn   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   vµ   x©y   dùng   c«ng  tr×nh:. . .................... . . ....................   cã   ký  hiÖu:. . ............... o . .................................. h Õ . . .............. d : ..................................t i   t lËp G å m     ¹ng  ôc    c¸ch m sau  y: ®© Trªn l«®Êt:   
 18. 18 §êng  è,sè  µ:               Phêng,x∙: ph   nh                    Qu Ën,  Ön:                     TØnh, thµnh  è: huy                         ph Theo  Quy Õt  nh  ®Þ cho    t  thuª®Ê (hoÆc  îp ®ång    t)sè: h  thuª®Ê   cña  ¬  c quan:   cÊp  µy ng Chñ  u    µ: ®Ç tl Cã   a  ®Þ chØ  ¹ : ti §îc   phÐp   ®Ç u   t x©y   dùng   theo   G Êy   phÐp   ®Ç u   t     sè.. . .............. ® ® îc thiÕtkÕ   ï hîp  íiquy  nh  ña  . . ..............      ∙   ph   v  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖt Nam   µ  t tiªuchuÈn  ü  ËtvÒ   toµn    v ®¹     k thu   an  c«ng  ×nh ®∙  îc c¬  tr   ®   quan  (tæ chøc   vÊn... . .  Èm     ÕtkÕ   t . . .th ) tra thi   theo  v¨n b¶n  è  . . ....... µkÕt  s .. . .......v  qu¶  Èm  nh  ña  ¬  th ®Þ c c quan  chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ   éc Bé  ©y     th ®Þ thi   thu   X dùng (hoÆc  UBND   tØnh)t¹ v¨n b¶n  è.. . ........ n µy. . ............      i s . . ........ g . . ........... §i Ò u 2. C«ng  ×nh  îc tiÕn  µnh  ©y  ùng  tr ®  h x d theo  ÕtkÕ   ∙  îc thÈm   nh   thi   ® ®   ®Þ theo v¨n b¶n  µy  Ó   õngµy.. . .... h . . .. n . . ......     iÒu  Ön:    n k t  . . ...t ¸ng . ... ¨m. . ......vc¸c® í i ki 1. M Æt     b»ng c«ng  ×nh  ∙  îc ®Ò n   ï,gi¶iphãng  µ  ã  b¶n  µn  tr ®®  b    v c v¨n  b giao cña  a  ¬ng.   ®Þ ph 2. §∙ chuÈn  Þ   iÒu  Ön  toµn  ©y  ùng    ëi c«ng  ©y  ùng     b® ki an  x d ®Ó kh   x d c«ng  ×nh. tr 3. §∙ cã      th«ng  ngµy  ëic«ng  b¸o  kh   cho UBND   Êp  c tØnh,vµ  Ën  Ön    qu huy së  ¹ tr ckhikhëic«ng  ©y  ùng  t  í    i   xd c«ng  ×nh. tr §i Ò u 3. Chñ   u    ph¶i hoµn  µn  Þu  ®Ç t   to ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët ViÖt Nam     tr   lu     n Õu  © m   ¹m  c¸c quyÒn  î hîp  x ph    l i ph¸p  ña  êi cã  ªnquan    Õn  µnh  c ng   li   khi ti h x©y  ùng  d c«ng  ×nh vµ  tr   ph¶ithùc hiÖn        c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý,sau  ét  ®Þ n c hi l     k  m n¨m  c«ng  ×nh  a  tr ch ® îc tiÕn  µnh  ©y  ùng    h xd hoÆc   ∙  ëic«ng  ©y  ùng  ng    ¾t  ® kh   xd nh ®Ó ng qu∙ng   trªnm ét    n¨m  × chñ  u    th   ®Ç tph¶ib¸o c¸o lýdo  µ      ¹n.         v xingiah Bé   ëng  é   ©y  ùng tr BX d (TM,UBND   tØnh... ) . Ghi chó:   V¨n b¶n  µy  c¬  n do  quan  ã  Èm c th ®Þnh  ¹n ®Ó   ×nh Bé  ëng  é  ©y so   tr   tr BX dùng  hoÆc   ñ  Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh.
 19. 19 P h ô  l ô c s è  4 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ...  µy.. . ..t ¸ng. . ... ¨m. . ....... . . ...ng . , . . .. h . . .. n . . ....... B¸o c¸o c ñ a c h ñ  ® Ç u  t v Ò  c h Ê t lî ng x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh .. . .......................... . . .......................... (B¸oc¸o khihoµn  µnh      th c«ng  ×nh) tr K Ý nh   öi: g 1.Chñ  u  :   ®Ç t 2.§Þa  iÓ m   ©y  ùng:   ® xd 3. Quy      m« c«ng  ×nh (nªu tãm  ¾t vÒ   Õn  óc,kÕt  Êu, h Ö   èng  ü  tr     t   ki tr   c   th k thuËt,  c«ng  Ö,  ngh c«ng  Êt.. . ...) su . . .... 4. Danh    s¸ch c¸c ®¬n  Þ   Ên  ©y  ùng:kh¶o    ÕtkÕ,     v tv x d   s¸t,thi   gi¸m      s¸tthi c«ng  ©y  ¾p,kiÓm   nh  ©y  ùng  Õu  ã),nh÷ng  xl  ®Þ xd (n c   c«ng  Öc  c¸c ®¬n   vi do    vÞ    ùc hiÖn. ®ã th   5. C¬     quan  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù      è,ngµy, d to¸n(ghis     th¸ngcña      v¨n b¶n  Èm  nh). th ®Þ 6.C¬     quan    Öt ®èi víi phª duy     : ­  ù   ®Ç u    (ghisè, ngµy, th¸ng cña  D ¸n  t        Quy Õt  nh   ®Þ phª  Öt  duy hoÆc   GiÊy  Ðp  u  ). ph ®Ç t ­  Õt kÕ   ü  Ët vµ  Thi   k thu   tæng  ù  d to¸n (ghisè, ngµy, th¸ng  ña         c Quy Õt  ®Þnh    Öt). phª duy 7. Danh    s¸ch c¸c nhµ  Çu  ©y  ¾p  Ýnh, phô);nh÷ng     th x l (ch     c«ng  Öc    vi do c¸c®¬n  Þ    ùc hiÖn.   v ®ã th   8. Nh÷ng  öa  æi  ínvÒ       s® l   gi¶iph¸p  µ  èil ng trong qu¸ tr×nh thic«ng  v kh  î         so  íithiÕtkÕ   ∙  îc phª  Öt  ýdo  öa  æi, ý  Õn  ña  Êp  ã  Èm   v    ®®  duy (l   s ®   ki c c c th quyÒn  Êp  Ën  ÷ng  öa  æi  ). ch thu nh s® ®ã 9.V Ò   êih¹n thi   th       c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh: tr ­Ngµy  ëic«ng;   kh   ­Ngµy  µn  µnh.   ho th 10.Khèil ng chÝnh  ña    ¹ c«ng    ©y  ¾p  ñ  Õu  îcthùc hiÖn     î   c c¸clo i   t¸cx l ch y ®    tronggiai o¹n      Òn  ãng, bª     ® b¸o c¸o (n m   t«ng,cètthÐp,kÕt  Êu  Ðp,khèix©y,      c th       hoµn  Ön, l¾p  Æt   ÕtbÞ... . .cña    ¹ng  ôc   ñ  Õu  µ  µn  é  thi   ® thi   . .  ) c¸c h m ch y v to b c«ng  ×nh  s¸nh  èil ng  ∙  ùc hiÖn  íikhèil ng  tr (so  kh  î ® th   v   î theo  ÕtkÕ   ∙  îc thi   ® ®   chÊp  Ën). thu
 20. 20 11. H Ö   èng  Óm     µ    Ön    th ki trav c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m   Êt l ng c«ng  ×nh ® ch  î   tr   cña  ñ  u  ,nhµ  Çu  ©y  ¾p,tvÊn  ch ®Ç t  th x l    gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p,tvÊn  Õt x l    thi   kÕ   (gi¸m s¸tt¸cgi¶).     12.C«ng      t¸cnghiÖm     thu:c«ng    ©y  ¾p,giai®o¹n  ©y  ¾p,l¾p  Æt   t¸cx l     xl  ® thiÕtbÞ     ö    khith tæng  îp,hoµn  µnh    ¹ng  ôc  µ  µn  é  h  th c¸c h m v to b c«ng  ×nh, tr   bµn giao.. . . . .. 13.NhËn  Ðt vÒ   Õt    x   k qu¶  quan  ¾c  µ    Ý  tr v c¸cth nghiÖm  Ön  êng  víi hi tr so    yªu cÇu  ña  ÕtkÕ   ∙  îcchÊp  Ën.   c thi   ® ®   thu 14. Sù   è  µ  Õm     c v khi khuyÕt  Ò   Êt l ng (nÕu  ã):thêigian  v ch  î   c   x¶y    Þ  ra,v trÝ,thiÖth¹i,      nguyªn nh©n, t×nh  ×nh  ¾c  ôc.     h kh ph 15. Quy    a  µo  ö  ông  ña    m« ® v s d c c«ng  ×nh  tr (quy    ©y  ùng, c«ng  m« x d   suÊt,c«ng  Ö,      ngh c¸cth«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu... . : s k thu   y .) ­Theo  ÕtkÕ   ∙  îcchÊp  Ën;   thi   ® ®   thu ­Theo  ùc tÕ  t® îc.   th   ®¹   16. K Õt  Ën  Ò   Êt l ng    ¹ng  ôc  µ  µn  é    lu v ch  î c¸c h m v to b c«ng  ×nh  tr (trong  giai o¹n     ® b¸o c¸o). 17.KiÕn  Þ  Õu  ã)   ngh (n c Chñ   u   ®Ç t N¬i nhËn:   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản