Thông tư 16/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
157
lượt xem
25
download

Thông tư 16/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2009/TT-BTNMT về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2009/TT-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 16/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH QUY CHU N K THU T QU C GIA V MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , V trư ng V Pháp ch , QUY Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này hai (02) Quy chu n k thu t qu c gia v môi trư ng: 1. QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng không khí xung quanh; 2. QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v m t s ch t đ c h i trong không khí xung quanh. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010. Đi u 3. T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng, Th trư ng các đơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo Trung ương - y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án NDTC, Vi n KSNDTC; Nguy n Xuân Cư ng - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL thu c B Tư pháp; - T ng c c TCĐLCL thu c B Khoa h c và Công ngh ; - Các S Tài nguyên và Môi trư ng; - Các đơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; - Các đơn v tr c thu c T ng c c Môi trư ng; - Công báo; C ng TTĐT Chính ph ; - Website c a B Tài nguyên và Môi trư ng; - Lưu: VT, TCMT, KHCN, PC, Th(230).
  2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 05 : 2009/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National technical regulation on ambient air quality HÀ N I – 2009 L i nói đ u QCVN 05: 2009/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng không khí biên so n, T ng c c Môi trư ng, V Khoa h c và Công ngh , V Pháp ch trình duy t, ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng.
  3. QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National technical regulation on ambient air quality 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi áp d ng 1.1.1. Quy chu n này quy đ nh giá tr gi i h n các thông s cơ b n, g m lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon (CO), nitơ oxit (NOx), ôzôn (O3), b i lơ l ng, b i PM10 (b i ≤ 10µm) và chì (Pb) trong không khí xung quanh. 1.1.2. Quy chu n này áp d ng đ đánh giá ch t lư ng không khí xung quanh và giám sát tình tr ng ô nhi m không khí. 1.1.3. Quy chu n này không áp d ng đ đánh giá ch t lư ng không khí trong ph m vi cơ s s n xu t ho c không khí trong nhà. 1.2. Gi i thích t ng Trong quy chu n này các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.2.1. Trung bình m t gi : Là trung bình s h c các giá tr đo đư c trong kho ng th i gian m t gi đ i v i các phép đo th c hi n hơn m t l n trong m t gi , ho c giá tr phép đo th c hi n 01 l n trong kho ng th i gian m t gi . Giá tr trung bình đư c đo nhi u l n trong 24 gi (m t ngày đêm) theo t n su t nh t đ nh. Giá tr trung bình gi l n nh t trong s các giá tr đo đư c trong 24 gi đư c l y so sánh v i giá tr gi i h n quy đ nh t i B ng 1. 1.2.2. Trung bình 8 gi : Là trung bình s h c các giá tr đo đư c trong kho ng th i gian 8 gi liên t c. 1.2.3. Trung bình 24 gi : là trung bình s h c các giá tr đo đư c trong kho ng th i gian 24 gi (m t ngày đêm). 1.2.4. Trung bình năm: là trung bình s h c các giá tr trung bình 24 gi đo đư c trong kho ng th i gian m t năm. 2. QUY CHU N K THU T Giá tr gi i h n c a các thông s cơ b n trong không khí xung quanh đư c quy đ nh t i B ng 1 B ng 1: Giá tr gi i h n các thông s cơ b n trong không khí xung quanh 3 Đơn v : Microgam trên mét kh i (µg/m ) TT Thông s Trung bình 1 Trung bình 3 Trung bình Trung bình gi gi 24 gi năm 1 SO2 350 - 125 50 2 CO 30000 10000 5000 - 3 NOx 200 - 100 40 4 O3 180 120 80 - 5 B i lơ l ng (TSP) 300 - 200 140 6 B i ≤ 10 µm (PM10) - - 150 50 7 Pb - - 1,5 0,5 Ghi chú: D u (-) là không quy đ nh 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH Phương pháp phân tích xác đ nh các thông s ch t lư ng không khí th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia ho c tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t .
  4. - TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980). Ch t lư ng không khí. Xác đ nh n ng đ kh i lư ng c a lưu huỳnh điôxit trong không khí xung quanh. Phương pháp tr c quang dùng thorin. - TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) Không khí xung quanh. Xác đ nh n ng đ kh i lư ng c a lưu huỳnh điôxit. Phương pháp tetrachloromercurat (TCM)/Pararosanilin. - TCVN 7726:2007 (ISO 10498:2004) Không khí xung quanh. Xác đ nh Sunfua điôxit. Phương pháp huỳnh quang c c tím. - TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989) Không khí xung quanh. Xác đ nh n ng đ kh i lư ng c a carbon monoxit (CO). Phương pháp s c ký khí. - TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000) Không khí xung quanh. Xác đ nh carbon monoxit. Phương pháp đo ph h ng ngo i không phân tán. - TCVN 5067:1995 Ch t lư ng không khí. Phương pháp kh i lư ng xác đ nh hàm lư ng b i. - TCVN 6138:1996 (ISO 7996:1985) Không khí xung quanh. Xác đ nh n ng đ kh i lư ng c a các nitơ ôxit. Phương pháp quang hóa h c. - TCVN 7171:2002 (ISO 13964:1998) Ch t lư ng không khí. Xác đ nh ôzôn trong không khí xung quanh. Phương pháp tr c quang tia c c tím. - TCVN 6157:1996 (ISO 10313:1993) Không khí xung quanh. Xác đ nh n ng đ kh i lư ng ôzôn. Phương pháp phát quang hóa h c. - TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993) Không khí xung quanh. Xác đ nh hàm lư ng chì b i c a sol khí thu đư c trên cái l c. Phương pháp tr c ph h p th nguyên t . 4. T CH C TH C HI N Quy chu n này áp d ng thay th tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5937:2005 – Ch t lư ng không khí – Tiêu chu n ch t lư ng không khí xung quanh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2006/QĐ- BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b t bu c áp d ng các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng. Trư ng h p các tiêu chu n qu c gia ho c qu c t v phương pháp phân tích vi n d n trong Quy chu n này s a đ i, b sung ho c thay th thì áp d ng theo văn b n m i.
  5. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 06 : 2009/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V M TS CH T Đ C H I TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National technical regulation on hazardous substances in ambient air HÀ N I – 2009 L i nói đ u QCVN 06 : 2009/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng không khí biên so n, T ng c c Môi trư ng, V Khoa h c và Công ngh , V Pháp ch trình duy t, ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng.
  6. QUY CHU N K THU T QU C GIA V M TS CH T Đ C H I TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National technical regulation on hazardous substances in ambient air 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi áp d ng 1.1.1. Quy chu n này quy đ nh n ng đ t i đa cho phép c a m t s ch t đ c h i trong không khí xung quanh. 1.1.2. Quy chu n này áp d ng đ đánh giá ch t lư ng không khí xung quanh và giám sát tình tr ng ô nhi m không khí. 1.1.3. Quy chu n này không áp d ng đ đánh giá ch t lư ng không khí trong ph m vi cơ s s n xu t ho c không khí trong nhà. 1.2. Gi i thích t ng Trong quy chu n này các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.2.1. Trung bình m t gi : Là trung bình s h c các giá tr đo đư c trong kho ng th i gian m t gi đ i v i các phép đo th c hi n hơn m t l n trong m t gi , ho c giá tr phép đo th c hi n 01 l n trong kho ng th i gian m t gi . Giá tr trung bình đư c đo nhi u l n trong 24 gi (m t ngày đêm) theo t n su t nh t đ nh. Giá tr trung bình gi l n nh t trong s các giá tr đo đư c trong 24 gi đư c l y so sánh v i giá tr gi i h n quy đ nh t i B ng 1. 1.2.2. Trung bình 8 gi : Là trung bình s h c các giá tr đo đư c trong kho ng th i gian 8 gi liên t c. 1.2.3. Trung bình 24 gi : là trung bình s h c các giá tr đo đư c trong kho ng th i gian 24 gi (m t ngày đêm). 1.2.4. Trung bình năm: là trung bình s h c các giá tr trung bình 24 gi đo đư c trong kho ng th i gian m t năm. 2. QUY CHU N K THU T N ng đ t i đa cho phép c a m t s ch t đ c h i trong không khí xung quanh quy đ nh t i B ng 1. B ng 1: N ng đ t i đa cho phép c a m t s ch t đ c h i trong không khí xung quanh 3 Đơn v : Microgam trên mét kh i (µg/m ) TT Thông s Công th c hóa Th i gian trung N ng đ cho h c bình phép Các ch t vô cơ 1 Asen (h p ch t, tính theo As) As 1 gi 0,03 Năm 0,005 2 Asen hydrua (Asin) AsH3 1 gi 0,3 Năm 0,05 3 Axit clohydric HCl 24 gi 60 4 Axit nitric HNO3 1 gi 400 24 gi 150 5 Axit sunfuric H2SO4 1 gi 300 24 gi 50 Năm 3 6 B i có ch a ôxít silic > 50% 1 gi 150
  7. 24 gi - 50 3 7 B i ch a amiăng Chrysotil Mg3Si2O3(OH) - 1 s i/m 8 Cadimi (khói g m ôxit và kim Cd 1 gi 0,4 lo i – theo Cd) 8 gi 0,2 Năm 0,005 9 Clo Cl2 1 gi 100 24 gi 30 +6 10 Crom VI (h p ch t, tính theo Cr 1 gi 0,007 Cr) 24 gi 0,003 Năm 0,002 11 Hydroflorua HF 1 gi 20 24 gi 5 Năm 1 12 Hydrocyanua HCN 1 gi 10 13 Mangan và h p ch t (tính Mn/MnO2 1 gi 10 theo MnO2) 24 gi 8 Năm 0,15 14 Niken (kim lo i và h p ch t, Ni 24 gi 1 tính theo Ni) 15 Th y ngân (kim lo i và h p Hg 24 gi 0,3 ch t, tính theo Hg) Các ch t h u cơ 16 Acrolein CH2=CHCHO 1 gi 50 17 Acrylonitril CH2=CHCN 24 gi 45 Năm 22,5 18 Anilin C6H5NH2 1 gi 50 24 gi 30 19 Axit acrylic C2H3COOH Năm 54 20 Benzen C6H6 1 gi 22 Năm 10 21 Benzidin NH2C6H4C6H4NH2 1 gi KPHT 22 Cloroform CHCl3 24 gi 16 Năm 0,04 23 Hydrocabon CnHm 1 gi 5000 24 gi 1500 24 Fomaldehyt HCHO 1 gi 20 25 Naphtalen C10H8 8 gi 500 24 gi 120 26 Phenol C6H5OH 1 gi 10
  8. 27 Tetracloetylen C2Cl4 24 gi 100 28 Vinyl clorua CICH=CH2 24 gi 26 Các ch t gây mùi khó ch u 29 Amoniac NH3 1 gi 200 30 Acetaldehyt CH3CHO 1 gi 45 Năm 30 31 Axit propionic CH3CH2COOH 8 gi 300 32 Hydrosunfua H2S 1 gi 42 33 Methyl mecarptan CH3SH 1 gi 50 24 gi 20 34 Styren C6H5CH=CH2 24 gi 260 Năm 190 35 Toluen C6H5CH3 M t l n t i đa 1000 1 gi 500 Năm 190 36 Xylen C6H4(CH3)2 1 gi 1000 Chú thích: KPHT: không phát hi n th y 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH Phương pháp phân tích xác đ nh các thông s ch t lư ng không khí th c hi n theo hư ng d n c a các tiêu chu n qu c gia ho c tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t : - TCVN 5969:1995 (ISO 4220:1983) Không khí xung quanh. Xác đ nh ch s ô nhi m không khí b i các khí axit. Phương pháp chu n đ phát hi n đi m cu i b ng ch t ch th màu ho c đo đi n th . - TCVN 6502:1999 (ISO 10312:1995) Không khí xung quanh. Xác đ nh s i amiăng. Phương pháp kính hi n vi đi n t truy n d n tr c ti p. Các thông s quy đ nh trong Quy chu n này chưa có tiêu chu n qu c gia hư ng d n phương pháp phân tích thì áp d ng các tiêu chu n phân tích tương ng c a các t ch c qu c t . 4. T CH C TH C HI N Quy chu n này áp d ng thay th tiêu chu n Vi t Nam TCVN 5938:2005 – Ch t lư ng không khí – N ng đ t i đa cho phép c a m t s ch t đ c h i trong không khí xung quanh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b t bu c áp d ng các tiêu chu n Vi t Nam v môi trư ng. Trư ng h p các tiêu chu n qu c gia ho c qu c t v phương pháp phân tích vi n d n trong Quy chu n này s a đ i, b sung ho c thay th thì áp d ng theo văn b n m i.
Đồng bộ tài khoản