Thông tư 16/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
5
download

Thông tư 16/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/2009/TT-BYT về hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C TI P NH N, CHĂM SÓC Y T VÀ TH NG KÊ, BÁO CÁO Đ I V I NGƯ I B NH LÀ N N NHÂN B O L C GIA ĐÌNH T I CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH Căn c Lu t Phòng, ch ng b o l c gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh đ nh s 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Phòng, ch ng b o l c gia đình; Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; B Y t hư ng d n vi c ti p nh n, chăm sóc y t và th ng kê, báo cáo đ i v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c, tư nhân như sau: ChươngI TI P NH N NGƯ I B NH LÀ N N NHÂN B O L C GIA ĐÌNH Đi u 1. Ti p nh n ngư i b nh Ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình đư c ti p nh n vào c p c u, khám và đi u tr t i cơ s khám b nh, ch a b nh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v khám b nh, ch a b nh. Đi u 2. Sàng l c phát hi n n n nhân b o l c gia đình 1. Sàng l c: a) Khi ngư i b nh đ n khám b nh, ch a b nh t i các cơ s khám b nh, ch a b nh, trong quá trình thăm khám, khai thác ti n s b nh, th y thu c và nhân viên y t c n h i thêm v b o l c gia đình liên quan đ n tình tr ng b nh t t c a ngư i b nh đ phát hi n n n nhân b o l c gia đình. b) Th y thu c và nhân viên y t ti n hành sàng l c v b o l c gia đình đ i v i trư ng h p ngư i b nh tai n n thương tích, tai n n sinh ho t; ngư i b nh có d u hi u c a b o l c gia đình; ngư i b nh là n t 15 tu i tr lên. 2. Nguyên t c sàng l c: a) B o đ m s kín đáo và gi bí m t thông tin cá nhân c a ngư i b nh. b) Thăm khám t m và toàn di n đ không b sót các t n thương th ch t, tình d c, ch n thương tâm lý do hành vi b o l c gia đình gây ra. c) Th y thu c và nhân viên y t ph i có thái đ chu đáo, chia s , thân thi n, không phán xét, thư ng xuyên đ ng viên ngư i b nh. d) B o đ m s an toàn c a ngư i b nh t i cơ s khám b nh, ch a b nh. 3. Chú ý phát hi n các d u hi u, tri u ch ng b xâm ph m v m t th ch t, tinh th n và tình d c c a ngư i b nh; xem xét m i tương quan gi a tình tr ng t n thương và ti t l c a ngư i b nh v nguyên nhân gây nên t n thương đó. Trư ng h p ngư i b nh mu n che d u vi c b b o l c, th y thu c và nhân viên y t c n đ ng viên đ ngư i b nh ti t l . 4. Ngư i b nh đư c ph ng v n khi không có các thành viên trong gia đình đ b o đ m s riêng tư, tính khách quan và an toàn khi cung c p thông tin. N u ngư i b nh đư c thành viên gia đình đi kèm, th y thu c và nhân viên y t c n tách riêng ngư i b nh kh i thành viên gia đình khi sàng l c đ thành viên đó không gây nh hư ng t i vi c sàng l c. Trư ng h p ngư i b nh c p c u
  2. không th t tr l i ph ng v n, vi c ph ng v n đư c ti n hành sau khi ngư i b nh đã đư c đi u tr n đ nh. 5. L p Phi u sàng l c và Phi u ghi chép thông tin n n nhân b o l c gia đình: a) Th y thu c và nhân viên y t ghi chép k t qu vào Phi u sàng l c n n nhân b o l c gia đình theo m u quy đ nh t i Ph l c s 1 ban hành kèm Thông tư này. b) Trư ng h p ngư i b nh ti t l ho c xác nh n là n n nhân b o l c gia đình, sau khi ghi Phi u sàng l c, th y thu c và nhân viên y t ph i ghi chép các thông tin liên quan vào Phi u ghi chép thông tin n n nhân b o l c gia đình theo m u quy đ nh t i Ph l c s 2 ban hành kèm Thông tư này. c) Phi u sàng l c và Phi u ghi chép thông tin n n nhân b o l c gia đình đư c lưu tách riêng v i h sơ b nh án nhưng đư c đánh mã s và ghi mã s đó trong h sơ b nh án đ ph c v cho theo dõi ngư i b nh và th ng kê, báo cáo v b o l c gia đình. 6. Th y thu c và nhân viên y t th c hi n tư v n đ i v i ngư i b nh theo quy đ nh t i Đi u 5 Chương II c a Thông tư này và hư ng d n, gi i thích cho ngư i b nh v vi c sàng l c phát hi n n n nhân b o l c gia đình, quy n đư c b o v khi b b o l c gia đình đ ngư i b nh h p tác v i th y thu c và nhân viên y t trong quá trình sàng l c. Đi u 3. Phát hi n hành vi b o l c gia đình có d u hi u t i ph m 1. Trong quá trình ti p nh n và chăm sóc y t cho ngư i b nh, n u phát hi n hành vi b o l c gia đình có d u hi u t i ph m, ngay khi phát hi n, th y thu c và nhân viên y t có trách nhi m báo cáo ngư i đ ng đ u cơ s khám b nh, ch a b nh. 2. Ngư i đ ng đ u cơ s khám b nh, ch a b nh có trách nhi m trình báo b ng văn b n, đi n tho i ho c c ngư i tr c ti p đi trình báo cho cơ quan công an nơi g n nh t v hành vi b o l c gia đình có d u hi u t i ph m và đ ngh cơ quan công an có bi n pháp h tr , b o đ m an toàn cho n n nhân b o l c gia đình. Chương II CHĂM SÓC Y T Đ I V I NGƯ I B NH LÀ N N NHÂN B O L C GIA ĐÌNH Đi u 4. Khám b nh, ch a b nh cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình 1. Ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình đư c khám b nh, ch a b nh theo quy đ nh chung như đ i v i m i ngư i b nh t i cơ s khám b nh, ch a b nh. 2. Yêu c u khi khám đ i v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình: a) Th y thu c c n thăm h i đ y đ ngư i b nh v ti n s b b o l c gia đình. b) Khám toàn di n ngư i b nh đ tránh b sót nh ng t n thương th ch t, tinh th n, tình d c liên quan đ n b o l c gia đình. c) Đánh giá ngư i b nh đ y đ theo các d u hi u t n thương v th ch t, tinh th n, tình d c và các d u hi u liên quan khác. Trong đó, th y thu c c n chú ý đ n các tri u ch ng có th nh n bi t và các d u hi u c a b o l c, t đó có phương pháp đi u tr phù h p. d) Ghi chép đ y đ k t qu thăm khám, b o đ m không b sót b t c thông tin c n thi t nào. 3. Yêu c u khi đi u tr đ i v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình: a) B o đ m nh ng t n thương th ch t và tinh th n c a ngư i b nh đ u đư c đi u tr đúng. b) Trư ng h p ngư i b nh b cư ng ép quan h tình d c, ngư i b nh c n đư c tư v n, cung c p thu c tránh thai kh n c p trong th i gian s m nh t. Trong đi u ki n có th , n n nhân n nên đư c th y thu c n đi u tr . N u ngư i b nh có thai ngoài ý mu n, th y thu c c n tư v n cho ngư i b nh đ n cơ s y t phù h p nh n các tư v n và l a ch n v d ch v phá thai an toàn. Đi u 5. Tư v n chăm sóc s c kh e
  3. 1. N i dung tư v n: a) Cung c p thông tin cơ b n đ nâng cao nh n th c c a ngư i b nh v b o l c gia đình. b) Tư v n cho ngư i b nh v cách chăm sóc, ph c h i s c kh e và phòng b nh. c) Tư v n tâm lý cho ngư i b nh. d) Gi i thi u ngư i b nh đ n các cơ s tr giúp n n nhân b o l c gia đình ho c các cơ quan, t ch c có liên quan như công an, chính quy n cơ s , các t ch c h i, đoàn th đ đư c tr giúp. đ) Thông báo v các quy n và l i ích h p pháp dành cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình mà cơ s khám b nh, ch a b nh s n có như cung c p nơi t m lánh; mi n gi m chi phí khám b nh, ch a b nh (n u có); ch đ b o hi m y t ; c p gi y xác nh n vi c khám và đi u tr n n nhân b o l c gia đình. 2. Cách th c tư v n: a) Th y thu c và nhân viên y t tr c ti p tư v n cho ngư i b nh. b) Cung c p các tài li u thông tin, tuyên truy n dư i d ng t p tin ng n, t rơi, các cu n sách nh , tranh nh, đo n phim ng n v b o l c gia đình; phòng, ch ng b o l c gia đình; các quy n, l i ích h p pháp và các thông tin h tr khác dành cho ngư i b nh. c) Th y thu c và nhân viên y t đưa ra các phương án, giúp ngư i b nh l a ch n và đ ngư i b nh t quy t đ nh v i thái đ thân thi n, không phán xét. Đi u 6. B trí nơi t m lánh 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c, tùy theo kh năng và đi u ki n th c t , b trí cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t m lánh t i cơ s trong th i gian không quá 01 ngày theo yêu c u c a n n nhân. Khuy n khích cơ s khám b nh, ch a b nh tư nhân b trí nơi t m lánh cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình. 2. B trí giư ng n m, qu n áo, chăn màn cho n n nhân như ngư i b nh đư c đi u tr n i trú. 3. Trong th i gian t m lánh, n u n n nhân không có ngư i thân thích h tr , không th t lo ăn u ng, cơ s khám b nh, ch a b nh h tr ăn u ng cho n n nhân theo kh năng và đi u ki n th c t c a cơ s . 4. Cơ s khám b nh, ch a b nh có trách nhi m thông báo và ph i h p v i cơ quan công an, y ban nhân dân c p xã nơi cơ s ho t đ ng ho c nơi x y ra b o l c gia đình b o đ m an toàn cho th y thu c, nhân viên y t và n n nhân b o l c gia đình trong th i gian đi u tr t i cơ s khám b nh, ch a b nh; thông báo và ph i h p v i y ban nhân dân c p xã nơi x y ra b o l c gia đìnhh tr kh n c p các nhu c u thi t y u cho n n nhân b o l c gia đình trong trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b o l c gia đình. 5. Trư ng h p đã h t th i h n t m lánh nhưng n n nhân b o l c gia đình v n c n đư c h tr nơi t m lánh, tùy theo kh năng và đi u ki n th c t , cơ s khám b nh, ch a b nh xem xét l a ch n m t trong các trư ng h p sau: a) Ti p t c b trí cho n n nhân b o l c gia đình t m lánh t i cơ s khám b nh, ch a b nh. b) Có văn b n đ ngh y ban nhân dân c p xã nơi cơ s ho t đ ng ho c nơi x y ra b o l c gia đình ti p nh n và t ch c b trí nơi t m lánh cho n n nhân t i các cơ s tr giúp n n nhân b o l c gia đình phù h p theo quy đ nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b o l c gia đình. c) Liên h , đ ngh các cơ s tr giúp n n nhân b o l c gia đình ti p nh n và b trí nơi t m lánh cho n n nhân t i cơ s phù h p. Đi u 7. Chi phí khám và đi u tr cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình 1. Chi phí cho vi c khám và đi u tr đ i v i n n nhân b o l c gia đình do Qu b o hi m y t chi tr đ i v i ngư i có b o hi m y t theo quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m y t .
  4. 2. Chi phí khám và đi u tr t i cơ s khám b nh, ch a b nh cho n n nhân b o l c gia đình không có b o hi m y t do n n nhân t chi tr . Khuy n khích các cơ s khám b nh, ch a b nh xem xét mi n gi m chi phí khám và đi u tr t i cơ s khám b nh, ch a b nh cho n n nhân b o l c gia đình có hoàn c nh khó khăn không có kh năng t chi tr . 3. Cơ s khám b nh, ch a b nh có th ti p nh n các kho n kinh phí h tr c a các cá nhân, t ch c theo quy đ nh c a pháp lu t đ tr giúp cho n n nhân b o l c gia đình t i các cơ s khám b nh, ch a b nh. Đi u 8. Xác nh n vi c khám và đi u tr cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình 1. N n nhân b o l c gia đình đư c cơ s khám b nh, ch a b nh xác nh n vi c khám và đi u tr n u n n nhân có đơn yêu c u. 2. Cơ s khám b nh, ch a b nh đã ti p nh n và chăm sóc y t cho n n nhân b o l c gia đình có trách nhi m c p Gi y xác nh n vi c khám và đi u tr ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình theo m u quy đ nh t i Ph l c s 3 ban hành kèm Thông tư này. Chương III TH NG KÊ, BÁO CÁO CÁC TRƯ NG H P NGƯ I B NH LÀ N N NHÂN BAO L C GIA ĐÌNH T I CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH Đi u 9. Quy đ nh chung v th ng kê, báo cáo 1. Bi u m u th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình áp d ng cho các cơ s khám b nh, ch a b nh trong toàn qu c đư c th c hi n theo m u quy đ nh t i Ph l c s 4 ban hành kèm Thông tư này. 2. Vi c công b và lưu tr s li u th ng kê các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Hình th c báo cáo: a) Báo cáo đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm. b) Báo đ t xu t theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 4. H th ng báo cáo: a) Tuy n trung ương: B Y t (C c Qu n lý Khám, ch a b nh). b) Tuy n t nh và tương đương: S Y t , Y t b , ngành. c) Tuy n huy n: B nh vi n huy n ho c Trung tâm y t huy n có ch c năng khám, ch a b nh. d) Cơ s khám b nh, ch a b nh trong toàn qu c. Đi u 10. Trách nhi m th ng kê, báo cáo 1. C c Qu n lý Khám, ch a b nh: a) Xây d ng, ch đ o, hư ng d n các ho t đ ng th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình trong toàn qu c. b) T ch c ki m tra, giám sát và đánh giá công tác th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình trong toàn qu c. c) T ng h p, thu th p, x lý s li u th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình c a các cơ s khám b nh, ch a b nh tr c thu c B và trong toàn qu c. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương: a) Hư ng d n, t ch c ki m tra, giám sát, đánh giá công tác th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i các cơ s khám b nh, ch a b nh đ a phương.
  5. b) T ng h p, thu th p, x lý s li u th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i các cơ s khám b nh, ch a b nh thu c đ a phương; 3. Y t các B , ngành ch u trách nhi m t ng h p, thu th p, x lý s li u th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i các cơ s khám b nh, ch a b nh thu c B , ngành. 4. B nh vi n huy n (Trung tâm y t huy n có ch c năng khám, ch a b nh) ch u trách nhi m thu th p, x lý, t ng h p và qu n lý toàn b s li u th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i các cơ s khám b nh, ch a b nh thu c huy n. 5. Tr m y t xã ch u trách nhi m t ch c th c hi n ch đ ghi chép ban đ u và th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i Tr m. 6. Các cơ s khám b nh, ch a b nh trong toàn qu c có trách nhi m th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i cơ s . Chương IV T CH C TH C HI N Đi u 11. Trách nhi m c a ngư i đ ng đ u cơ s khám b nh, ch a b nh 1. T ch c th c hi n vi c ti p nh n và chăm sóc y t đ i v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình theo quy đ nh t i Thông tư này. 2. B trí nơi t m lánh cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình theo quy đ nh c a Thông tư này. 3. T ch c trưng bày, cung c p các tài li u, thông tin v b o l c gia đình và các d ch v s n có đ tr giúp và chăm sóc y t cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i cơ s khám b nh, ch a b nh do mình ph trách. 4. Xây d ng, hư ng d n chi ti t v quy trình ti p nh n, chăm sóc y t và ng x phù h p v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình đ áp d ng t i cơ s khám b nh, ch a b nh do mình ph trách trên cơ s hư ng d n c a Thông tư này. 5. T ch c đào t o, b i dư ng nghi p v v ti p nh n, chăm sóc y t và tư v n cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình cho t t c các th y thu c, nhân viên y t c a cơ s do mình ph trách. 6. Xây d ng và duy trì các m i liên h v i các cơ quan nhà nư c có th m quy n, các cơ s tr giúp n n nhân b o l c gia đình và các t ch c h i, đoàn th t i đ a bàn đ k p th i ph i h p h tr , b o v ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình. 7. Lưu tr tư li u t ng trư ng h p b o l c gia đình; t ch c th ng kê, báo cáo các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình theo quy đ nh. Đi u 12. Quy n, trách nhi m c a th y thu c, nhân viên y t 1. Th y thu c và nhân viên y t đư c pháp lu t b o v trong quá trình th c hi n chăm sóc y t và h tr ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i cơ s khám b nh, ch a b nh. 2. Th y thu c và nhân viên y t có trách nhi m: a) Th c hi n đúng quy đ nh c a Thông tư này trong quá trình ti p nh n, chăm sóc y t cho ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i cơ s khám b nh, ch a b nh. b) Gi bí m t thông tin cá nhân v ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình. c) Th c hi n ng x phù h p v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình v i thái đ đ ng c m, thân thi n, đ ng viên và không phán xét. d) Tham gia các l p t p hu n phù h p v b o l c gia đình.
  6. đ) Theo dõi và đánh giá v s an toàn trư c m t c a ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình, con cái h và d báo h qu liên quan v s c kh e khi th c hi n ki m tra sàng l c. Đi u 13. Kinh phí th c hi n công tác phòng, ch ng b o l c gia đình Hàng năm, căn c vào chương trình, k ho ch v phòng, ch ng b o l c gia đình c a cơ quan nhà nư c có th m quy n c p trên, cơ s khám b nh, ch a b nh d toán kinh phí cho công tác phòng, ch ng b o l c gia đình c a cơ s mình theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 14. Trách nhi m t ch c th c hi n 1. C c Qu n lý Khám, ch a b nh ch trì, ph i h p v i V S c kh e bà m và tr em và các V , C c có liên quan ch đ o, hư ng d n, ki m tra các cơ s khám b nh, ch a b nh v vi c ti p nh n, chăm sóc y t đ i v i ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình t i cơ s khám b nh, ch a b nh; ch trì, ph i h p v i V K ho ch - Tài chính t ng h p và hư ng d n các cơ s khám b nh, ch a b nh th c hi n th ng kê, báo cáo v các trư ng h p ngư i b nh là n n nhân b o l c gia đình. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Y t các b , ngành có trách nhi m ch đ o các cơ s khám b nh, ch a b nh c a đ a phương, b , ngành th c hi n đúng các quy đ nh c a Thông tư này. Chương V ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Đi u 16. Trách nhi m thi hành Th trư ng các cơ quan, t ch c, đơn v liên quan có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n, tri n khai th c hi n Thông tư cho các đ i tư ng bi t và th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v B Y t đ xem xét s a đ i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản