Thông tư 160/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư 160/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 160/1998/TT-BTC về việc hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu và bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu và bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 160/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 160/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 160/1998/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N B SUNG THÔNG TƯ S 83/1998/TT-BTC NGÀY 20/6/1998 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N HOÀN THU DOANH THU NGUYÊN V T LI U VÀ BÁN THÀNH PH M MUA C A CƠ S S N XU T S N XU T HÀNG XU T KH U khuy n khích các doanh nghi p s n xu t và gia công hàng xu t khNu; Th c hi n kho n 2 i u 13, Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và m b o ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài vào Vi t nam; i m 2 Ngh quy t s 02/1998/NQ-CP ngày 26/1/1998 c a Chính ph v chính sách, bi n pháp khuy n khích xu t khNu, B Tài chính hư ng d n b sung 1 s i m qui nh t i Thông tư s 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n hoàn thu thu doanh thu nguyên v t li u và bán thành phNm mua c a cơ s s n xu t s n xu t hàng xu t khNu như sau: 1. B sung i tư ng ư c hoàn thu doanh thu qui nh t i i m 1, m c I: Cơ s tr c ti p gia công hàng xu t khNu có mua nguyên v t li u, bán thành phNm c a cơ s s n xu t khác trong nư c ã có thu doanh thu gia công hàng xu t khNu, thu c i tư ng ư c hoàn thu doanh thu. 2. B sung i m 1, kho n 4 m c II: -H p ng xu t khNu ho c h p ng gia công ký v i nư c ngoài. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành cùng v i ngày có hi u l c thi hành c a Thông tư s 83/1998/TT-BTC ngày 20/6/1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương và cơ s tr c ti p gia công hàng xu t khNu ph n ánh v B Tài chính xem xét hư ng d n b sung cho phù h p. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản