Thông tư 166/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư 166/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 166/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu lệ phí đăng ký quyền tác giả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 166/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Bé Tµi chÝnh Sè 166/1998/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1998 Híng dÉn chÕ ®é thu lÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ - C¨n cø §iÒu 24 NghÞ ®Þnh sè 76/CP ngµy 29/11/1996 cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh mét sè quy ®Þnh vÒ quyÒn t¸c gi¶ trong Bé LuËt d©n sù; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 276/CT ngµy 28/7/1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng (nay lµ Thñ tíng ChÝnh phñ) vÒ viÖc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ nh sau: i/ ®èi tîng nép: Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi khi ®îc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o hé quyÒn t¸c gi¶ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. ii/ møc thu: 1/ Møc thu lÖ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ quy ®Þnh nh sau. TT Lo¹i t¸c phÈm §¬n vÞ Møc thu 1 T¸c phÈm ®îc thÓ hiÖn trªn §ång/1 t¸c phÈm 50.000 giÊy hoÆc trªn c¸c vËt liÖu t¬ng tù kh¸c 2 T¸c phÈm t¹o h×nh §ång/1 t¸c phÈm 50.000 3 T¸c phÈm ®îc thÓ hiÖn trªn §/1 b¨ng ch¬ng 50.000 b¨ng ©m thanh tr×nh 4 T¸c phÈm ®îc thÓ hiÖn trªn §ång/1 ®Üa ch- 100.000 ®Üa ©m thanh ¬ng tr×nh 5 T¸c phÈm kiÕn tróc §ång/1 t¸c phÈm 150.000 6 T¸c phÈm mü thuËt øng §ång/1 t¸c phÈm 200.000 dông 7 T¸c phÈm ®îc thÓ hiÖn trªn §ång/1 t¸c phÈm 250.000 phim nhùa, b¨ng h×nh, ®Üa h×nh
  2. 2 8 T¸c phÈm phÇn mÒm m¸y §ång/1 t¸c phÈm 400.000 tÝnh hoÆc c¸c ch¬ng tr×nh ch¹y trªn m¸y tÝnh 2/ Møc thu trªn ¸p dông ®èi víi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ lÇn ®Çu. Trêng hîp xin cÊp l¹i th× ph¶i nép 50% møc thu lÇn ®Çu ®èi víi tõng lo¹i t¸c phÈm t¬ng øng. 3/ C¬ quan thu kh«ng ph¶i hoµn tr¶ lÖ phÝ ®èi víi nh÷ng giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ bÞ thu håi, huû bá hiÖu lùc. iii/ tæ chøc thu nép 1/ C¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ: C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o hé quyÒn t¸c gi¶ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 76/CP ngµy 29/11/1996 cña ChÝnh phñ thùc hiÖn tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu). 2/ Thñ tôc thu, nép: a) Tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký b¶n quyÒn t¸c gi¶ ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ cho c¬ quan thu tríc khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶; khi nép tiÒn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu ngêi thu tiÒn cÊp cho m×nh chøng tõ thu tiÒn theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng nép hoÆc nép kh«ng ®ñ tiÒn lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶. b) C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ b»ng tiÒn §ång ViÖt nam; khi thu ph¶i sö dông chøng tõ thu tiÒn (biªn lai phÝ, lÖ phÝ) do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh, ghi ®óng sè tiÒn ®· thu tríc khi giao cho ngêi nép tiÒn lÖ phÝ. C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc më tµi kho¶n t¹m gi÷ ®Ó qu¶n lý riªng tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së; Tuú theo sè tiÒn thu ®îc nhiÒu hay Ýt mµ ®Þnh kú hµng ngµy, 5 ngµy hoÆc 15 ngµy mét lÇn c¬ quan thu thùc hiÖn nép tiÒn lÖ phÝ ®· thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ ®ã. c) Nép Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø vµo sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu ®îc, mçi th¸ng mét lÇn c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i lµm thñ tôc t¹m nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc 60% sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu ®îc trong kú theo quy ®Þnh sau ®©y: - Tríc ngµy 5 hµng th¸ng, c¬ quan thu lËp tê khai vÒ sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu, sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng tríc göi cho c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. - NhËn ®îc tê khai cña c¬ quan thu göi ®Õn, c¬ quan ThuÕ thùc hiÖn kiÓm tra tê khai, ®èi chiÕu víi sè chøng tõ thu ®· ph¸t hµnh, ®· sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn ®· thu, ph¶i nép ng©n s¸ch trong kú vµ th«ng b¸o cho c¬
  3. 3 quan thu vÒ sè tiÒn ph¶i nép, thêi h¹n nép, ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 35, tiÓu môc 15 môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc quy ®Þnh. Th«ng b¸o ph¶i göi ®Õn cho c¬ quan Thu lÖ phÝ tríc ba ngµy so víi ngµy ph¶i nép lÖ phÝ ghi trªn th«ng b¸o. Thêi h¹n nép tiÒn vµo ng©n s¸ch cña th¸ng tríc ghi trªn th«ng b¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo. - C¨n cø vµo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ, c¬ quan thu lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n t¹m gi÷ nép vµo tµi kho¶n cña Ng©n s¸ch Nhµ níc t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i c¬ quan ®ãng trô së. 3/ Qu¶n lý sö dông sè tiÒn ®îc t¹m trÝch: C¬ quan trùc tiÕp thu lÖ phÝ ®îc t¹m trÝch 40% (Bèn m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc trong kú ®Ó chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ theo c¸c néi dung sau ®©y: - In (hoÆc mua) mÉu ®¬n, tê khai, giÊy chøng nhËn vµ c¸c hå s¬ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ. - C¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c phôc vô viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶. - Chi thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¬ quan trùc tiÕp thu lÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶, møc thëng tèi ®a mét n¨m kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc tÕ. Toµn bé sè tiÒn ®îc t¹m trÝch ®Ó l¹i (40%) c¬ quan thu ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých theo ®Þnh møc chi cña Nhµ níc quy ®Þnh vµ ph¶i cã chøng tõ hîp lý. §Þnh kú hµng quý, hµng n¨m ®¬n vÞ thu phÝ ph¶i quyÕt to¸n víi c¬ quan Tµi chÝnh cÊp trªn vµ c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999 TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN vµ nÕu kÕt thóc n¨m cha sö dông hÕt sè tiÒn ®· trÝch th× ph¶i nép hÕt sè tiÒn cßn l¹i vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i tiÕt c, ®iÓm 2 môc nµy. iv/ tæ chøc thùc hiÖn: 1/ C¬ quan thu lÖ phÝ ®¨ng ký quyÒn t¸c gi¶ cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: a) Tæ chøc thu, th«ng b¸o c«ng khai møc thu, thñ tôc thu lÖ phÝ t¹i n¬i tæ chøc thu lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; b) Kª khai thu, nép lÖ phÝ víi Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè n¬i c¬ quan thu ®ãng trô së; nép ®Çy ®ñ, ®óng kú h¹n sè tiÒn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ; c) Thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch, chøng tõ, b¸o c¸o kÕ to¸n theo dâi viÖc thu, nép tiÒn lÖ phÝ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh. 2/ C¬ quan ThuÕ, n¬i c¬ quan thu lÖ phÝ ®ãng trô së, cã tr¸ch nhiÖm cÊp biªn lai thu lÖ phÝ theo yªu cÇu cña c¬ quan thu, kiÓm tra, ®«n ®èc c¬ quan thu lÖ phÝ thùc hiÖn chÕ ®é thu, nép, sö dông lÖ phÝ theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, qu¶n lý vµ sö dông biªn lai thu tiÒn; thùc hiÖn sæ, chøng tõ kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh
  4. 4 3/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Mäi quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản