Thông tư 17/2000/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
229
lượt xem
56
download

Thông tư 17/2000/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/2000/TT-BXD về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2000/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/TT-BXD Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 17/2000/TT-BXD NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N PHÂN LO I V T LI U TÍNH VÀO CHI PHÍ TR C TI P TRONG D TOÁN XÂY L P CÔNG TRÌNH XÂY D NG qu n lý th ng nh t và ch t ch chi phí xây d ng i v i công trình thu c các D án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c quy nh t i i u 10, 11 và 12 ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây d ng ư c quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph ; B Xây d ng hư ng d n phân lo i v t li u tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình xây d ng như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1- Chi phí v t li u (bao g m v t li u chính, v t li u ph ) trong ơn giá d toán xây d ng cơ b n là m t ph n chi phí trong d án u tư c a công trình. Do c i m riêng c a s n phNm xây d ng, vi c xác nh v t li u ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình xây d ng ph i ư c quy nh th ng nh t, và phù h p v i c i m, tính ch t k thu t, yêu c u công ngh c a quá trình xây d ng. 2- Hao phí v t li u bao g m hao phí v t li u chính, v t li u ph , v t li u luân chuy n các c u ki n, bán thành phNm và các v t li u khác cho m t ơn v s n phNm xây d ng xác nh trên cơ s các nh m c, các ch tiêu kinh t k thu t, ư c quy nh phù h p v i công ngh và i u ki n th c t thi công công trình. 3- Nh ng lo i v t li u ư c quy nh trong Thông tư này và nh ng lo i v t li u ã quy nh trong các t p nh m c d toán xây d ng cơ b n hi n hành, nh m c d toán chuyên ngành ư c B Xây d ng tho thu n u ư c coi là v t li u và ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình. 4- T t c các công trình thu c các d án u tư xây d ng s d ng ngu n v n Ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c khi l p t ng d toán, d toán h ng m c xây l p ph i th c hi n theo các quy nh t i Thông tư này.
  2. II. QUY NNH V T LI U Ư C TÍNH VÀO CHI PHÍ TR C TI P TRONG D TOÁN XÂY L P CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Quy nh các lo i v t li u ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình. 1.1. V t li u xây d ng thông d ng Các lo i v t li u xây d ng thông d ng như vôi, cát, xi măng, g ch, á và các lo i v t li u khác c u thành trong m t ơn v s n phNm xây d ng ã ư c quy nh trong nh m c d toán XDCB hi n hành, nh m c d toán XDCB chuyên ngành ã ư c B Xây d ng tho thu n u ư c coi là v t li u xây d ng và ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình. 1.2. M t s lo i v t li u c thù ư c quy nh như sau: 1.2.1. V t li u ư ng ng ng nh a, ng bê tông thư ng, và các ph ki n kèm theo ư ng ng không phân bi t ng s n xu t trong nư c hay ng nh p khNu, không phân bi t kích thư c ng ( ư ng kính ng, chi u dài ng) u ư c coi là v t li u và ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình. ng gang bao g m gang xám, gang c u, ng thép và các lo i ph ki n kèm theo, s n xu t trong nư c hay nh p khNu ư c coi là v t li u và tính vào chi phí tr c ti p xây l p theo quy nh sau: - ng d n nư c và ph ki n có ư ng kính < 600mm, ng d n d u, khí và ph ki n có ư ng kính < 400mm. - ng d n nư c và ph ki n có ư ng kính > 600mm, ng d n d u, khí và ph ki n có ư ng kính > 400mm ư c quy v ng và ph ki n có ư ng kính b ng 600mm ( i v i ư ng ng d n nư c) và b ng 400mm ( i v i ư ng ng d n d u, khí) tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p công trình. Giá tr chênh l ch ng và ph ki n có ư ng kính > 600mm so v i ư ng ng và ph ki n b ng 600mm ( i v i ư ng ng d n nư c) và > 400mm so v i ư ng ng có ư ng kính b ng 400mm ( i v i ư ng ng d n d u, khí) ư c tính vào sau giá tr d toán xây l p trư c thu trong b ng t ng h p d toán xây l p. ng bê tông áp l c c p nư c các lo i và ph ki n kèm theo s n xu t trong nư c hay nh p khNu ư c coi là v t li u và tính vào chi phí tr c ti p xây l p theo quy nh sau: - ng và ph ki n có ư ng kính < 800mm; - ng và ph ki n có ư ng kính >800mm ư c quy v ng và ph ki n có ư ng kính b ng 800mm tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p công trình;
  3. - Giá tr chênh l ch ng và ph ki n có ư ng kính > 800mm v i ng và ph ki n có ư ng kính b ng 800mm ư c tính vào sau giá tr d toán xây l p trưóc thu trong b ng t ng h p d toán xây l p (như ph l c kèm theo Thông tư này); 1.2.2. K t c u thép K t c u thép g m khung, giàn và các k t c u khác gia công t i hi n trư ng xây l p, khi l p t ư c coi là v t li u và ư c tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p công trình; Các k t c u thép (tính cho m t c u ki n) ã gia công l p ráp thành s n phNm công nghi p hoàn ch nh có tr ng lư ng Ê 15 t n thì ư c coi là v t li u và ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán xây l p công trình; K t c u thép có tr ng lư ng > 15 t n ư c quy v k t c u thép có tr ng lư ng b ng 15 t n tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p công trình. Giá tr chênh l ch k t c u thép có tr ng lư ng > 15 t n và k t c u thép có tr ng lư ng b ng 15 t n ư c tính vào sau giá tr d toán xây l p trư c thu trong b ng t ng h p d toán xây l p. 1.2.3. C u ki n bê tông úc s n C u ki n bê tông úc s n các lo i u ư c tính vào chi phí tr c ti p trong giá thành xây l p bao g m các lo i: - C c bê tông c t thép vuông, tròn các lo i. - C c ng có ư ng kính < 600mm. - T m an, panel các lo i. - C t xà d m nhà các lo i. - D m c u: D m c u có khNu < 25m, c c ng có ư ng kính < 600mm thì ư c coi là v t li u và ư c tính vào chi phí tr c ti p trong d toán công trình; d m c u có khNu > 25m, c c ng có ư ng kính > 600mm ư c quy v d m c u có khNu b ng 25m và ư ng kính ng b ng 600mm tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p công trình; Giá tr chênh l ch d m c u có khNu > 25m v i d m c u có khNu b ng 25m và c c ng b ng 600mm ư c tính vào sau giá tr d toán xây l p trư c thu trong b ng t ng h p d toán xây l p. 1.24. V t li u, ph ki n i n và v t li u, ph ki n thông tin V t li u, ph ki n i n và v t li u, ph ki n thông tin s n xu t trong nư c ho c nh p khNu ư c coi là v t li u và tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p như sau: 1.2.41. V t li u và ph ki n thông tin n i m ng
  4. - Nút n các lo i (k c thông tin và i n l c). - Rơle ti p i m các lo i (k c thông tin và i n l c). - C u dao i n h th các lo i (k c thông tin và i n l c). - Công t c và phích c m các lo i (k c thông tin và i n l c). - c m các lo i, b khoá th t , i u ch nh ánh sáng (k c thông tin và i n l c). - C u dao chuy n m ch liên ng (ATS). - ng h óng c t èn ư ng, t bào quang i n. - S cách i n h th các lo i. - S cách i n cao th các lo i. - Dây cáp i n cao h th , dây d n i n cao h th , cáp quang và dây thông tin các lo i. - Dây i n t các lo i. - Dây cho m ng vi tính các lo i. - èn chi u sáng, èn chùm, èn tín hi u các lo i. - ng h o m i n các lo i (k c thông tin và i n l c). - T , b ng i n dân d ng các lo i (tr t , b ng i n tr n b trong thi t b nh p ng b ). - Bóng èn (bóng èn huỳnh quang, bóng èn s i t, bóng èn Halogen...). - Dây d n i n thông d ng các lo i. - Ph ki n c u ho ( u báo cháy, báo khói, bình c u ho ). - Và các lo i v t li u khác. 1.2.4.2. Ph ki n i n - Aptomat có dòng i n < 1000A. - Kh i ng t dòng i n < 1000A. -V t i n các lo i. - Vòng móc các lo i.
  5. - Khoá treo, khoá néo, khoá các lo i. - K p ôi, k p n i, k p r nhánh các lo i. - ng n i, ng n i dây, u n i các lo i. - T ch ng rung, t bù các lo i. - Khánh ơn, khánh kép các lo i. - Vòng d p h quang các lo i. - H p n i cáp, h p u cáp, ch p u cáp, h p u dây, giá ph i dây các lo i (cao và h th ). - ng lu n cáp, b o h cáp các lo i. - Qu t i n dân d ng (không k qu t bàn). - Thanh cái ng, nhôm các lo i. - uc t ng các lo i. - Công t c dòng các lo i. - ng ng, nhôm, tôn và ph ki n kèm theo c a máy i u hoà nhi t . - ng thông gió i u hoà trung tâm. - L ng thép b o v các lo i. - Acquy c a Liên Xô cũ ho c tương ương v c u t o, ch t li u. - Và các lo i v t li u khác. 1.2.5. V t li u và ph ki n v sinh V t li u và ph ki n v sinh s n xu t trong nư c ho c nh p khNu ư c coi là v t li u và tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p bao g m: - Ch u r a các lo i - Thuy n t m các lo i và ph ki n (không k lo i ch u t m có bu ng kính b o v ). - Ch u xí x m, xí b t các lo i. - Ch u ti u nam, ti u n các lo i. - Vòi r a các lo i.
  6. - Vòi t m hương sen các lo i. - Thùng un nư c nóng các lo i. - Ph u thu rác các lo i. - ng ki m tra. - Gương soi và các ph ki n kèm theo (h p xà phòng, giá khăn, m c treo qu n áo). - Vòi r a v sinh. - B n ch a nư c các dung tích. - B s y khô. - ng nh a d n nư c, ng thép tráng k m các lo i và ph tùng kèm theo. - ng h o lưu lư ng. - ng h o áp l c. - Nút b t u ng. - Van c a, van s khí, van phao d n nư c s ch các lo i. - L ng thép b o v i u hoà. - Và các lo i v t li u khác. 2. Quy nh v giá các lo i v t li u Giá c a các lo i v t li u quy nh t kho n 1.1 n 1.2 ư c tính vào chi phí tr c ti p c a d toán xây l p công trình theo các quy nh như sau: 2.1. Các lo i v t li u thông d ng tính vào chi phí tr c ti p ư c tính giá theo thông báo giá c a liên S Tài chính V t giá - Xây d ng a phương; nh ng lo i v t li u không có trong thông báo giá ư c tính theo giá bán phù h p v i m t b ng giá t i th i i m tính toán. 2.2. Các lo i v t li u nh p khNu t nư c ngoài khi tính vào chi phí tr c ti p ư c tính theo giá nh p khNu g m giá mua, chi phí v n chuy n t c ng ho c t nơi mua n công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi t i c ng Vi t Nam, chi phí b o qu n, b o dư ng t i kho bãi hi n trư ng, thu và b o hi m. Giá v t li u nh p khNu ư c quy i ra ti n Vi t Nam theo t giá quy nh hi n hành t i th i i m nh p khNu. III. T CH C TH C HI N Thông tư này áp d ng th ng nh t trong c nư c, có hi u l c t ngày 01/01/2001. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b .
  7. i v i công trình xây d ng có kh i lư ng xây l p s d ng các lo i v t li u c thù chuy n ti p t năm trư c sang năm 2001 thì ch u tư và ơn v nh n th u xác nh kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n ngày 31/12/2000 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/01/2001 áp d ng vi c i u ch nh d toán xây l p theo nguyên t c sau: + i v i kh i lư ng xây l p công trình, h ng m c công trình ã th c hi n n ngày 31/12/2000 không i u ch nh các lo i v t li u c thù quy nh trong Thông tư này; + i v i kh i lư ng xây l p công trình, h ng m c công trình th c hi n t ngày 01/01/2001 thì ư c i u ch nh các lo i v t li u c thù quy nh trong Thông tư này; Trong quá trình áp d ng, n u có vư ng m c ho c chưa phù h p ngh các B , ngành, a phương và các ch u tư ph n nh v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t. Nguy n H ng Quân ( ã ký) PH L C B NG T NG H P D TOÁN XÂY L P H NG M C CÔNG TRÌNH XÂY D NG STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u m VL SQj x Djvl + CLvl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC SQj x Djnc(1 + + ) j=1 h1n h2n 3 Chi phí máy thi công m M SQj x Djm j=1 C ng chi phí tr c ti p VL+NC+M T II Chi phí chung P x NC C
  8. III Thu nh p ch u thu tính trư c (T+C) x t l quy nh TL Giá tr d toán xây l p trư c thu (T+C+TL) gxl Giá tr chênh l ch v t li u c thù n CL SQj x (Djvlvt - Djvlc) j=1 IV Thu giá tr gia tăng u ra (gxl +CL) x TxlGTGT VAT Giá tr d toán xây l p sau thu (T+C+TL+CL) + VAT Gxl Trong ó Qj: Kh i lư ng công tác th j Djvl, Djnc, Djm: Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th j Djvlvt, Djvlc: Giá c a v t li u c thù th j v i quy cách tương ng F1: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. F2: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng h1n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n Nhóm I : h11 = 2,342 Nhóm II : h11 = 2,493 Nhóm III : h11 = 2,638 Nhóm IV : h11 = 2,796 h2n: H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n Nhóm I : h11 = 1,378 Nhóm II : h11 = 1,370 Nhóm III : h11 = 1,363 Nhóm IV : h11 = 1,357
  9. P: nh m c chi phí chung (%) theo quy nh hi n hành TL: Thu nh p ch u thu tính trư c (%) theo quy nh hi n hành gXL: Giá tr d toán xây l p trư c thu GXL: Giá tr d toán xây l p sau thu CLvl: Chênh l ch v t li u thông d ng (n u có) TXLGTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t. VAT: T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p).
Đồng bộ tài khoản