Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
188
lượt xem
34
download

Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  17/2000/TT­B X D  n g µ y  29 th¸ng 12 n¨ m  2000  í ng  d H d É n  p h © n   ¹i Ë t li Ö u t Ý nh v µ o  c hi p h Ý  trù c  Õ p trong d ù  to¸n x © y  lo  v ti l ¾ p  c« n g  tr× nh x © y   ù n g d §Ó  qu¶n  ýthèng  Êt vµ  l  nh   chÆt  ÏchiphÝ  ©y  ùng  i víi ch     xd ®è     c«ng  ×nh  tr thuéc c¸c Dù     u    µ  ©y  ùng  ö  ông  èn  ©n      ¸n ®Ç tv x d sd v ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn    n  t dông  Nhµ   íc b¶o  do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn   i   Nh n   ®Ç u    t ph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  µ   íc quy  nh  ¹  Òu    vµ    Nh n   ®Þ ti§i 10, 11  12 ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy 08/7/1999 cña  CP ChÝnh  ñ;ph Thùc  Ön  hi chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   ©y  ùng  îc quy  nh  ¹  l  n  x d ®  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Bé   ©y  ùng  íng  Én  ©n  ¹  Ët  Öu  Ýnh  µo    Ý   ùc tiÕp  X d h d ph lo iv li t v chi ph tr   trongdù    ©y  ¾p    to¸nx l c«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1­ Chi  Ý   Ët liÖu (bao  å m   Ët liÖu chÝnh, vËt liÖu phô) trong ®¬n   ph v     g v             gi¸dù    ©y  ùng  ¬    to¸nx d c b¶n  µm ét  Çn    Ý  l  ph chiph trong dù    u    ña    ¸n ®Ç tc c«ng  tr×nh.Do  Æc   iÓ m    ® ® riªngcña    s¶n  È m   ©y  ùng, viÖc    nh  Ët liÖu ph xd   x¸c ®Þ v    ® îc tÝnh  µo    Ý   ùc tiÕp    v chiph tr   trong  ù  d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d ph¶i® îcquy  nh  èng  Êt,vµ  ïhîp víi Æc   iÓ m,  Ýnh  Êt kü  Ët,    ®Þ th nh   ph       ® ® t ch   thu   yªu cÇu    c«ng  Ö   ña    ×nh x©y  ùng. ngh c qu¸ tr   d 2­ Hao  Ý  Ët liÖu bao  å m     ph v     g hao  Ý  Ët liÖu chÝnh,vËt liÖu phô,vËt ph v            liÖu lu©n    chuyÓn    Êu  Ön,b¸n  µnh  È m   µ    Ët liÖu kh¸ccho  ét  c¸cc ki   th ph v c¸cv       m ®¬n  Þ  v s¶n  È m   ©y  ùng    nh    ¬  ë    nh  ph xd x¸c ®Þ trªnc s c¸c ®Þ møc,    c¸c chØ    tiªu kinh tÕ  ü  Ët,® îc quy  nh  ï hîp  íic«ng  Ö   µ  iÒu  Ön  ùc tÕ    k thu     ®Þ ph   v   ngh v ® ki th   thi  c«ng  c«ng  ×nh. tr 3­ Nh÷ng  ¹ vËt liÖu ® îcquy  nh    lo i         ®Þ trong Th«ng   µy  µ  ÷ng  ¹ vËt   tn v nh lo i     liÖu  ∙  ® quy  nh   ®Þ trong    Ëp  nh  c¸c t ®Þ møc   ù  d to¸n x©y  ùng  ¬    d c b¶n  Ön  hi hµnh,®Þnh    møc  ù    d to¸nchuyªn ngµnh  îcBé   ©y  ùng    ®  X d tho¶ thuËn  u   ­   ®Ò ® îc coi lµ vËt  Öu  µ  îc tÝnh  µo    Ý   ùc tiÕp       li v ®   v chi ph tr   trong  ù  d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  ×nh. tr 4­ TÊt  c¸cc«ng  ×nh thuéc c¸cdù    u    ©y  ùng  ö  ông  ån    c¶    tr       ¸n ®Ç tx d sd ngu vèn  ©n   Ng s¸ch  µ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o  Nh n   td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông    td ®Ç u      iÓncña  µ   íc,vèn  u      iÓncña  tph¸ttr   Nh n   ®Ç tph¸ttr   doanh nghiÖp  µ   íc Nh n   khilËp    tæng  ù  d to¸n,dù    ¹ng  ôc  ©y  ¾p    to¸nh m x l ph¶ithùc hiÖn      theo      c¸c quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn II. u y  ® Þ n h  v Ë t li Ö u ® î c t Ý nh v µ o  c hi p h Ý  tr ù c ti Õ p trong d ù   Q to¸n x © y  l ¾ p c « n g  tr × nh x © y  d ù n g
  2. 2 1. Quy  nh    ¹  Ët liÖu  îc tÝnh  µo    Ý   ùc tiÕp    ®Þ c¸c lo i   v ®  v chi ph tr   trong  ù  d to¸nx©y  ¾p    l c«ng  ×nh. tr 1.1.V Ët  Öu x©y  ùng    li   d th«ng  ông d C¸c  ¹  Ët liÖu x©y  ùng  lo i   v   d th«ng  ông          d nh v«i,c¸t,xim¨ng, g¹ch,®¸  µ     v c¸clo¹ vËt liÖu kh¸ccÊu  µnh   i        th trong m ét  n  Þ    ®¬ v s¶n  È m   ©y  ùng  ∙  îc ph xd ®®  quy  nh   ®Þ trong  nh   ®Þ møc   ù   d to¸n XDCB   Ön  µnh, ®Þnh     hi h   møc   ù   d to¸n  XDCB   chuyªn ngµnh  ∙  îcBé   ©y  ùng    ®®   X d tho¶ thuËn  u   îccoilµvËt liÖu   ®Ò ®           x©y  ùng  µ  îc tÝnh  µo    Ý   ùc tiÕp  d v®  v chi ph tr   trong  ù   d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  tr×nh. 1.2.M ét  è  ¹ vËtliÖu ® Æc   ï® îcquy  nh      s lo       i th    ®Þ nh sau: 1.2.1. Ët  Öu ® êng  ng  V li   è èng  ùa,èng  t«ng  êng,vµ    ô  Ön  Ìm  nh   bª  th   c¸cph ki k theo ® êng  ng    è kh«ng  ph©n  Ötèng  bi   s¶n  Êttrong níchay  ng  Ëp  Èu,kh«ng  ©n  ÖtkÝch  xu      è nh kh   ph bi   th cèng  ®êng  Ýnh  ng,chiÒu  µièng) ®Ò u   îccoilµvËt liÖu vµ  îctÝnh  í  ( k è  d    ®          ®   vµo    Ý  ùctiÕp trong dù    ©y  ¾p  chiph tr       to¸nx l c«ng  ×nh. tr èng gang bao  å m   g gang x¸m, gang  Çu, èng  Ðp  µ    ¹  ô  Ön    c  th v c¸c lo iph ki kÌm theo,s¶n  Êt trong níc hay  Ëp  Èu  îc coilµ vËt liÖu vµ  Ýnh  µo    xu      nh kh ®          t v chiphÝ  ùctiÕp x©y  ¾p    tr     l theo quy  nh    ®Þ sau: ­ èng  Én  ícvµ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh      d n   ph ki c ® k < 600mm,  ng  Én  Çu, khÝ  èd d   vµ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh    ph ki c ® k < 400mm. ­ èng  Én  ícvµ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh  600mm,  ng  Én  Çu, khÝ    d n   ph ki c ® k >  èd d   vµ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh  400mm   îc quy  Ò   ng  µ  ô  Ön  ã  êng  ph ki c ® k >  ®  v è v ph ki c ® kÝnh b»ng  600mm   ®èivíi êng  ng  Én  íc)vµ  (    ® è d n   b»ng  400mm   ®èivíi êng  (    ® èng  Én  Çu, khÝ)    Ýnh  µo    Ý  ùctiÕp cña  ù    ©y  ¾p  dd   ®Ó t v chiph tr     d to¸nx l c«ng  tr×nh. Gi¸trÞchªnh  Öch  ng  µ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh  600mm   víi êng     l è v ph ki c ® k >  so    ® èng  µ  ô  Ön  v ph ki b»ng  600mm   ®èivíi êng  ng  Én  íc)vµ  400mm   víi (    ® è d n   >  so    ® êng  ng  ã  êng  Ýnh  è c® k b»ng  400mm   ®èivíi® êng  ng  Én  Çu, khÝ)  îc (    èd d   ®  tÝnh  µo  v sau    Þ dù  gi¸tr   to¸n x©y  ¾p  íc thuÕ    l tr   trong b¶ng    tæng  îp  ù    h d to¸n x©y  ¾p. l èng  t«ng  lùccÊp  ícc¸c lo¹  µ  ô  Ön  Ìm  bª  ¸p    n     i ph ki k theo  v s¶n  Êt trong xu     níchay  Ëp  Èu  îccoilµvËt liÖu vµ  Ýnh  µo    Ý  ùctiÕp x©y  ¾p    nh kh ®           t v chiph tr     l theo quy  nh    ®Þ sau: ­èng  µ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh      v ph ki c ® k < 800mm; ­ èng  µ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh    v ph ki c ® k >800mm   îcquy  Ò   ng  µ  ô  Ön  ®  v è v ph ki cã  êng  Ýnh  ® k b»ng 800mm     Ýnh  µo    Ý   ùctiÕp  ña  ù    ©y  ®Ó t v chiph tr   c d to¸nx l¾p c«ng  ×nh; tr ­ Gi¸trÞchªnh  Öch  ng  µ  ô  Ön  ã  êng  Ýnh  800mm   íi ng  µ      l è v ph ki c ® k >  v  èv phô  Ön  ã  êng  Ýnh  ki c ® k b»ng  800mm   îc tÝnh  µo  ®  v sau    Þ dù  gi¸tr   to¸n x©y    l¾p  ãc  Õ   tr thu trong  b¶ng tæng  îp  ù  h d to¸n x©y  ¾p   phô  ôc kÌm    l (nh l  theo  Th«ng   µy); tn 1.2.2. Õt  Êu  Ðp  K c th K Õt  Êu  Ðp  å m   c th g khung,giµn vµ    Õt  Êu      c¸c k c kh¸c gia c«ng  ¹ hiÖn  ­    ti   tr êng  ©y  ¾p, khil¾p  Æt   îc coilµ vËt liÖu  µ  îc tÝnh  µo    Ý   ùc x l   ® ®        v®  v chiph tr   tiÕp cña  ù    ©y  ¾p    d to¸nx l c«ng  ×nh; tr
  3. 3 C¸c  Õt  Êu  Ðp  Ýnh  kc th (t cho  ét  Êu  Ön) ®∙    mc ki   gia c«ng  ¾p    µnh  l r¸p th c tr  î ≤ 15  s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  µn  ho chØnh  ã  äng l ng    tÊn  ×  îccoilµvËt th ®         liÖu vµ  îctÝnh  µo    Ý  ùctiÕp trong dù    ©y  ¾p   ®  v chiph tr       to¸nx l c«ng  ×nh; tr K Õt  Êu  Ðp  ã  äng l ng >  tÊn  îcquy  Ò   Õt  Êu  Ðp  ã  ängl c th c tr  î   15  ®   v k c th c tr  ­ îng b»ng  tÊn    Ýnh  µo    Ý   ùc tiÕp  ña  ù  15  ®Ó t v chi ph tr   c d to¸n x©y  ¾p    l c«ng  tr×nh.Gi¸ trÞ chªnh  Öch  Õt  Êu  Ðp  ã  äng îng  15  Ên  µ  Õt  Êu      l kc th c tr l >  t v k c thÐp  ã  äng l ng b»ng  tÊn  îctÝnh  µo  c tr  î   15  ®  v sau    Þ dù    ©y  ¾p  íc gi¸tr   to¸nx l tr   thuÕ trong b¶ng    tæng  îp dù    ©y  ¾p. h   to¸nx l 1.2.3. Êu  Ön  t«ng ®óc  ½n  C ki bª    s C Êu   Ön  t«ng  c  ½n    ¹  u   îctÝnh  µo    Ý  ùctiÕp ki bª  ®ó s c¸c lo i®Ò ®   v chiph tr     tronggi¸thµnh  ©y  ¾p     x l bao  å m     ¹ : g c¸clo i ­Cäc  t«ng cètthÐp    bª     vu«ng,trßnc¸clo¹ .     i ­Cäc  ng  ã  êng  Ýnh      è c® k < 600mm. ­TÊ m   an, panelc¸clo¹ .   ®     i ­Cét  µ  Ç m   µ    ¹ .   xd nh c¸clo i ­D Ç m   Çu:   c D Ç m   Çu  ã  Èu      c c kh ®é < 25m,  äc  ng  ã  êng  Ýnh    c è c® k < 600mm   ×  îc th ®   coi lµ vËt liÖu  µ  îc tÝnh  µo    Ý   ùc tiÕp       v®  v chi ph tr   trong  ù  d to¸n c«ng  ×nh;   tr   dÇ m   Çu  ã  Èu    25m,  äc  ng  ã  êng  Ýnh  600mm   îc quy  Ò   c c kh ®é >  c è c® k >  ®  v dÇ m   Çu  ã  Èu    c c kh ®é b»ng  25m   µ  êng  Ýnh  ng  v® k è b»ng  600mm     Ýnh  ®Ó t vµo    Ý  ùctiÕp cña  ù    ©y  ¾p  chiph tr     d to¸nx l c«ng  ×nh; tr Gi¸ trÞ chªnh  Öch  Ç m   Çu  ã  Èu    25m   íidÇ m   Çu  ã  Èu     l d c c kh ®é >  v  c c kh ®é  b»ng 25m   µ  äc  ng  v c è b»ng  600mm   îctÝnh  µo  ®  v sau    Þ dù    ©y  gi¸tr   to¸nx l¾p  ícthuÕ  tr   trongb¶ng    tæng  îp dù    ©y  ¾p. h   to¸nx l 1.24.VËt  Öu,phô  Ön  iÖn  µ  ËtliÖu,phô  Ön    li   ki ® vv    ki th«ng  tin V Ët  Öu,phô  Ön  iÖn  µ  Ët liÖu,phô  Ön  li   ki ® vv    ki th«ng    tins¶n  Êt trong xu     níchoÆc   Ëp  Èu  îccoilµvËt liÖu vµ  Ýnh  µo    Ý  ùctiÕp cña  ù    nh kh ®           t v chiph tr     d to¸nx©y  ¾p      l nh sau: 1.2.41.V Ët  Öu vµ  ô  Ön    li   ph ki th«ng    èim¹ng tinn   ­Nót  n    ¹ (kÓ  th«ng    µ  iÖn  ùc).   Ê c¸clo i   c¶  tinv ® l ­R¬le tiÕp ®iÓ m     ¹ (kÓ  th«ng    µ  iÖn  ùc).       c¸clo i   c¶  tinv ® l ­C Ç u     dao  iÖn  ¹ thÕ    ¹ (kÓ  th«ng    µ  iÖn  ùc). ® h  c¸clo i   c¶  tinv ® l ­C«ng  ¾c  µ  Ých  ¾ m     ¹ (kÓ  th«ng    µ  iÖn  ùc).   t v ph c c¸clo   i c¶  tinv ® l ­    ¾ m     ¹   é  æc c¸c lo ib kho¸ thÎtõ,®iÒu  ,     chØnh ¸nh s¸ng  Ó  th«ng    (k c¶  tin vµ  iÖn  ùc). ® l ­C Ç u     dao  chuyÓn  ¹ch  ªn®éng  m li   (ATS). ­§ång  å  ng  ¾t  n  êng,tÕ  µo    h ®ã c ®Ì ®   b quang  iÖn. ® ­Sø    c¸ch ®iÖn  ¹ thÕ    ¹ .   h  c¸clo i ­Sø    c¸ch ®iÖn    cao  Õ    ¹ . th c¸clo i ­  ©y   D c¸p  iÖn  ® cao  ¹  Õ, d©y  Én  iÖn  h th   d ® cao  ¹  Õ, c¸p  h th   quang  µ  v d©y  th«ng      ¹ . tinc¸clo i
  4. 4 ­D ©y  iÖn  õc¸clo¹ .   ® t    i ­D ©y    cho  ¹ng    Ýnh    ¹ . m vit c¸clo i ­§Ìn chiÕu     s¸ng,®Ìn  ïm,®Ìn  Ýn  Öu    ¹ .   ch   t hi c¸clo i ­§ång  å  o  m   iÖn    ¹ (kÓ  th«ng    µ  iÖn  ùc).   h ® ®Õ ® c¸clo   i c¶  tinv ® l ­ Tñ, b¶ng  iÖn  ©n  ông    ¹  õtñ,b¶ng  iÖn  änbé     ® d d c¸c lo i     (tr ® tr   trong thiÕt     bÞ  Ëp  ng  é). nh ®å b ­ Bãng  ®Ìn (bãng ®Ìn huúnh quang, bãng ®Ìn sîi ®èt, ãng ®Ìn     b Halogen.. ) .. ­D ©y  Én  iÖn    d® th«ng  ông    ¹ . d c¸clo i ­Phô  Ön    ki cøu  ho¶  ®Çu  ch¸y,b¸o  ãi, ×nh  ( b¸o    kh   b cøu  ho¶). ­Vµ    ¹ vËtliÖu kh¸c.   c¸clo       i 1.2.4.2. ô  Ön  iÖn  Ph ki ® ­Aptomat cã      dßng  iÖn    ® < 1000A. ­Khëi®éng  õdßng  iÖn        t  ® < 1000A. ­Vá  ñ®iÖn    ¹ .   t  c¸clo i ­Vßng  ãc    ¹ .   m c¸clo i ­Kho¸ treo,kho¸nÐo, kho¸®ì    ¹ .             c¸clo i ­K Ñp  «i,kÑp  èi, Ñp  Ïnh¸nh    ¹ .   ®  n  k r  c¸clo i ­èng  èi, ng  èid©y, ®Ç u   èic¸clo¹ .   n  è n    n    i ­T¹  èng    ch rung,t¹bïc¸clo¹ .        i ­Kh¸nh  n, kh¸nh kÐp    ¹ .   ®¬     c¸clo i ­Vßng  Ëp  å    d h quang    ¹ . c¸clo i ­ Hép  èic¸p,hép  u     ôp  u     ép  u   ©y, gi¸phèid©y    n    ®Ç c¸p,ch ®Ç c¸p,h ®Ê d      c¸clo¹ (cao vµ  ¹ thÕ).    i   h  ­èng  ån c¸p,b¶o  é      ¹ .   lu     h c¸p c¸clo i ­Qu¹t®iÖn  ©n  ông      d d (kh«ng  Ó   ¹tbµn). k qu   ­Thanh    ng, nh«m     ¹ .   c¸i®å   c¸clo i ­§Çu  èt®ång    ¹ .   c  c¸clo i ­C«ng  ¾c    t dßng    ¹ . c¸clo i ­ èng  ng, nh«m,  vµ  ô  Ön  Ìm    ®å   t«n  ph ki k theo  ña  c m¸y  iÒu  µ  Öt ® ho nhi   ®é. ­èng    th«ng  ã®iÒu  µ  gi   ho trung t©m.   ­Lång  Ðp    th b¶o  Ö     ¹ . v c¸clo i ­Acquy  ña    cò    c LiªnX«  hoÆc  ¬ng  ¬ng  Ò   Êu  ¹o, ÊtliÖu. t ® vc t  ch   ­Vµ    ¹ vËtliÖu kh¸c.   c¸clo       i 1.2.5. Ët  Öu vµ  ô  Ön  Ö    V li   ph ki v sinh
  5. 5 V Ët  Öu vµ  ô  Ön  Ö   li   ph ki v sinh s¶n  Êt trong níc hoÆc   Ëp  Èu  îc   xu      nh kh ®   coilµvËtliÖu vµ  Ýnh  µo    Ý  ùctiÕp cña  ù    ©y  ¾p         t v chiph tr     d to¸nx l bao  å m: g ­ChËu  öa c¸clo¹   r  i ­ ThuyÒn  ¾ m     ¹  µ  ô  Ön    t c¸c lo i ph ki (kh«ng  Ó   ¹  Ëu  ¾ m   ã  ång  v k lo i ch t c bu kÝnh  b¶o  Ö). v ­ChËu  Ý    x xæm,  Ý  Öt    ¹ . x b c¸clo i ­ChËu  Óu nam,  Óu n÷    ¹ .   ti   ti   c¸clo i ­Vßi röa c¸clo¹ .     i ­Vßi t¾ m   ¬ng     h sen    ¹ . c¸clo i ­Thïng  un  ícnãng    ¹ .   ® n  c¸clo i ­Ph Ôu        ¹ .   thu r¸cc¸clo i ­èng  Óm    ki tra. ­ G ¬ng    µ    ô  Ön  Ìm    soiv c¸c ph ki k theo  ép  µ  (h x phßng, gi¸kh¨n,m ¾ c          treo quÇn ¸o). ­Vßi röa vÖ         sinh. ­Bån    chøa  ícc¸cdung  Ých. n    t ­Bé  Êy    s kh«. ­èng  ùa  Én  íc,èng  Ðp    nh d n   th tr¸ngkÏm    ¹ vµ  ô  ïngkÌm    c¸clo i ph t     theo. ­§ång  å  o u îng.   h ® ll ­§ång  å  o    ùc.   h ® ¸p l ­Nót  Þt ®Ç u   ng.   b  è ­Van  öa,van  khÝ,van    c  s¶    phao  Én  ícs¹ch c¸clo¹ . d n    i ­Lång  Ðp    th b¶o  Ö   iÒu  µ. v® ho ­Vµ    ¹ vËtliÖu kh¸c.   c¸clo       i 2.Quy  nh  Ò       ¹ vËtliÖu   ®Þ v gi¸c¸clo     i Gi¸ cña    ¹  Ët liÖu quy  nh  õ kho¶n  ®Õ n   ® îc tÝnh  µo    c¸c lo i   v   ®Þ t  1.1  1.2    v chiphÝ  ùctiÕp cña  ù    ©y  ¾p    tr     d to¸nx l c«ng  ×nh theo c¸cquy  nh    tr      ®Þ nh sau: 2.1.C¸c  ¹  Ët liÖu th«ng  ông  Ýnh  µo    Ý  ùctiÕp ® îctÝnh      lo i     v d t v chiph tr      gi¸ theo th«ng  b¸o    ña  ªnSë   µi chÝnh  Ët    X ©y   ùng  a   ¬ng; gi¸c li   T   V gi¸ ­  d ®Þ ph   nh÷ng  ¹  Ët liÖu kh«ng  ã  lo i     v c trong th«ng  gi¸® îctÝnh    b¸o      theo    phï hîp gi¸b¸n      víi Æt    m b»ng    ¹ thêi®iÓ m   Ýnh  gi¸t     i t to¸n. 2.2.C¸c  ¹  Ët liÖu nhËp  Èu  õ níc ngoµi khitÝnh  µo    Ý   ùc   lo i   v   kh t        v chiph tr   tiÕp  îctÝnh  ®  theo    Ëp  Èu  å m     gi¸nh kh g gi¸mua,    Ý  Ën  chiph v chuyÓn  õ c¶ng  t  hoÆc   õn¬imua  n   t    ®Õ c«ng  ×nh,chiphÝ u  tr    l kho,l b∙i ¹ c¶ng  ÖtNam,     u      ti Vi   chi phÝ b¶o  qu¶n,b¶o  ìng t¹ kho    Ön  êng,thuÕ  µ    d    i b∙ihi tr   v b¶o  Ó m.    Ët liÖu hi Gi¸v     nhËp  Èu  îcquy  æi    Òn ViÖt Nam   kh ®   ® ra ti     theo  û gi¸quy  nh  Ön  µnh  ¹ t    ®Þ hi h t i thêi®iÓ m   Ëp  Èu.   nh kh
  6. 6 III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Th«ng   nµy  dông  èng  Êt trong  t ¸p  th nh c¶ níc, cã  Öu  ùc  õ  µy    hi l t ng 01/01/2001.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b §èi víic«ng  ×nh  ©y  ùng  ã  èi l ng  ©y  ¾p  ö  ông    ¹  Ët    tr x d c kh  î x l sd c¸c lo iv   liÖu ® Æc   ïchuyÓn  Õp  õ n¨m  íc sang    th   ti t   tr   n¨m  2001  ×  ñ  u    µ  n   th ch ®Ç t v ®¬ vÞ  nhËn  thÇu x¸c ®Þnh  khèi l ng x©y  dùng ®∙ thùc hiÖn ®Õ n  ngµy  î 31/12/2000 vµ  èil ng x©y  ùng    kh  î   d cßn  ¹ thùc hiÖn  õ01/01/2001 ®Ó     ông  l i   t    ¸p d viÖc  iÒu  ® chØnh  ù    ©y  ¾p  d to¸nx l theo nguyªn t¾c      sau: +  èivíi èil ng x©y  ¾p  §   kh  î   l c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  ùc hiÖn  tr   th   ®Õ n   µy  ng 31/12/2000 kh«ng  iÒu    ® chØnh    ¹ vËt liÖu ® Æc   ïquy  nh   c¸clo i       th  ®Þ trongTh«ng   µy;   tn +  èivíi èil ng x©y  ¾p  §   kh  î   l c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh thùc hiÖn  õ tr     t  ngµy  01/01/2001  ×  îc ®iÒu  th ®   chØnh c¸c  ¹  Ët  Öu  Æc   ïquy  nh   lo iv li ® th   ®Þ trongTh«ng   µy;   tn Trong    ×nh ¸p dông,n Õu  ã  íng m ¾ c   qu¸ tr       cv   hoÆc   a  ï hîp ®Ò   Þ  ch ph     ngh c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ    ñ  u         ph v c¸c ch ®Ç t ph¶n  ¶nh  Ò   é   ©y  ùng    vBX d ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
  7. 7 P h ô  l ô c B ¶ n g  t æ n g  h î p d ù  to¸n x © y  l ¾ p h ¹ ng m ô c  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g STT Kho¶n  ô c     Ý m chi ph C¸ch  Ýnh t K Õt  qu¶ I Chi phÝ  ùctiÕp   tr   1 Chi phÝ  ËtliÖu   v            m ΣQ  x D VL   CL vl +  j jvl     j=1      2 Chi phÝ  ©n    nh c«ng                1   F2  m            F     ΣQ  x D NC (1 +        )      +     j jnc               1n    2n  j=1          h   h 3 Chi phÝ    m¸y    thic«ng                 m ΣQ  x D M   j jm        j=1         Céng    Ý  ùctiÕp chiph tr   VL+NC+M T II Chi phÝ    chung P  NC x  C II Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc I nh ch thu t tr (T+C) x  ûlÖ    t   quy  nh®Þ TL Gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ     to¸nx l tr   (T+C+TL) gxl Gi¸ trÞ chªnh  Öch  Ët  Öu  Æc      l v li ® n Σ thï CL Q j x  jvlvt­D jvlc   (D    )     j=1      IV Thu Õ     Þgiat¨ng®Ç u   gi¸tr       ra (g   xl +CL)  T GTGT x  xl VAT Gi¸trÞdù    ©y  ¾p      to¸nx l sau  Õ thu (T+C+TL+CL)  VAT +  G xl Trong  ®ã Q j   èil ng c«ng    j :Kh  î   t¸cthø  D jvl  jnc, D jm: Chi  Ý   Ët liÖu,nh©n  ,D     ph v     c«ng, m¸y      thic«ng trong ®¬n      gi¸ x©y  ùng  ña  d c c«ng    ©y  ¾p  j t¸cx l thø  D jvlvt  jvlc    ña  ËtliÖu ® Æc   ïthø   íi ,D :Gi¸c v     th  jv   quy  c¸ch t ng   ¬ øng F1: C¸c    kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn ¬ng  èithiÓu  µ   ti l t  m cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng.   gi¸x d F2: C¸c    kho¶n  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) tÝnh  ph c l (n c   theo  Òn ¬ng  èithiÓu  µ   ti l t  m cha  îctÝnh  ®  hoÆc   a    ch ®ñ trong®¬n    ©y  ùng   gi¸x d h1n:H Ö   è  Óu  Þ    s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ   ©n  h gi     nh c«ng trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  èi Óu cña    ã m  ¬ng  n  ti  ¬ t   thi   c¸cnh l thø  Nhã m     : h11 =  I      2,342 Nhã m     :   11 =  II    h   2,493 Nhã m   I   h11 =  II  :     2,638 Nhã m    :   11 =  IV    h 2,796
  8. 8 h2n:H Ö   è  Óu  Þ    s bi th quan  Ö   ÷a chiphÝ   ©n  h gi     nh c«ng trong ®¬n        gi¸so víi Òn l ng  Êp  Ëc  ña    ã m  ¬ng  n  ti  ¬ c b c c¸cnh l thø  Nhã m       h11 =  I  :   1,378 Nhã m     :   11 =  II    h   1,370 Nhã m   I   h11 =  II  :     1,363 Nhã m    :   11 =  IV    h 1,357 P:  Þnh  § møc    Ý  chiph chung  (%)  theo quy  nh  Ön  µnh   ®Þ hi h TL: Thu  Ëp  Þu  Õ  Ýnh  íc(%)    nh ch thu t tr   theo quy  nh  Ön  µnh   ®Þ hi h gXL:Gi¸trÞdù    ©y  ¾p  ícthuÕ       to¸nx l tr   G XL:Gi¸trÞdù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ thu CL vl   :Chªnh  Öch  ËtliÖu th«ng  ông  Õu  ã) l v    d (n c TXLGTGT :Møc  Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ngquy  nh    thu su   gi¸tr       ®Þ cho  c«ng    ©y  t¸cx dùng,l¾p  Æt.   ® VAT: Tæng   è  Õ    Þ gia t¨ng ®Ç u   (gåm  Õ    Þ gia t¨ng s thu gi¸tr       ra  thu gi¸tr       ®Ç u   µo        v ®Ó tr¶ khi mua     ¹  Ët  , vËt  Öu,nhiªn liÖu,n¨ng îng..  µ  c¸c lo iv t   li       l .v phÇn  Õ    Þgiat¨ngm µ   thu gi¸tr       doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶inép).  
Đồng bộ tài khoản