Thông tư 17/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
92
lượt xem
2
download

Thông tư 17/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghi định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dung đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 7 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   0 3   t h ¸ n g   0 3   n ¨ m  2005 Söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 63/2004/TT­BTC  ngµy 28/6/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ híng dÉn NghÞ ®Þnh  sè 106/2004/N§­CP ngµy 01/4/2004 cña ChÝnh phñ vÒ  tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§­CP ngµy 01/4/2004 cña   ChÝnh phñ;  ®Ó  thèng nhÊt thùc hiÖn quy  ®Þnh vÒ  tÝn dông   ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, Bé Tµi chÝnh söa ®æi ®iÓm 2   môc VI cña Th«ng t  sè  63/2004/TT­BTC ngµy 28/6/2004 cña   Bé Tµi chÝnh nh sau:  1. §iÓm 2 môc VI ®îc söa ®æi nh sau: “§èi víi c¸c chñ   ®Çu t  cã  dù  ¸n (bao gåm dù  ¸n vay  vèn  ®Çu t, hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t, b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t) ®∙ ký hîp ®ång (vay vèn ®Çu t, hç trî l∙i suÊt sau  ®Çu t, b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t) víi Quü hç trî ph¸t triÓn  tríc ngµy NghÞ   ®Þnh sè  106/2004/N§­CP cã  hiÖu lùc (ngµy  27/4/2004), ®îc thùc hiÖn theo hîp ®ång tÝn dông ®∙ ký vµ   c¸c  quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªn quan.” 2. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn vµ  chñ   ®Çu t  c¸c dù  ¸n sö  dông vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña  Nhµ  níc chÞu tr¸ch  nhiÖm  thi hµnh  Th«ng t nµy.
Đồng bộ tài khoản