Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
135
lượt xem
4
download

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  17/L§T B X H­T T  n g µ y  2  th¸ng 6 n¨ m  1993 h í ng d É n  th ù c  Ö n hi c h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  tr¸ch n hi Ö m Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh   ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi ®èi  íic«ng  ®Þ t th   ®é ti l m  v  chøc, viªn chøc     hµnh  Ýnh, sù  ch   nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang vµ   NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy    ng 23 th¸ng 5    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi ®Þ t th   ®é ti l m  trong c¸c doanh     nghiÖp;sau    ã  ù    khic s tho¶ thuËn  ña  é   µi chÝnh  ¹    c BT  tic«ng   v¨n sè    973  TC/C§TC  µy  5­ ng 27­ 1993.Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héih­   X∙    íng dÉn  ùc hiÖn  Õ     ô  Êp    th   ch ®é ph c tr¸chnhiÖ m      nh sau: I. ô c  ® Ý c h, ý  n g h Ü a  M Phô   Êp  c tr¸chnhiÖ m     nh»m   ï ®¾ p   b  cho  ÷ng  êi võa  ùc tiÕp    nh ng   tr   s¶n xuÊt hoÆc   µm  l c«ng   t¸c chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  õa  v v kiªm  Öm   nhi c«ng    t¸c qu¶n  ýkh«ng  éc chøc  ô    o    Ö m,  l  thu   v l∙nh®¹ bæ nhi hoÆc   ÷ng  êilµm  nh ng   c«ng  viÖc  ßi  áitr¸chnhiÖ m  ® h    cao  a  îcx¸c®Þnh  ch ®     trongmøc ¬ng.   l II. ø c  p h ô  c Ê p  v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g  M Phô   Êp  c tr¸ch nhiÖ m   å m   møc:    g 3  0,3;0,2  µ    v 0,1  víimøc  ¬ng  èi so    l t  thiÓu ® îc¸p dông  ô  Ó         c th nh sau: Møc HÖ   è s Møc  ô  Êp  ùc hiÖn  õ1­ 1993 ph c th   t   4­ 1 0,3 21.600  ® 2 0,2 14.400  ® 3 0,1 7.200  ® 1.Møc    Ö   è      ông  i víi   1,H s 0,3 ¸p d ®è   ­ Tr¹m  ëng, tr¹ tr ng    ¹m,tr¹ nghiªn cøu, øng  ông  ùc nghiÖ m     tr     ë c¸c tr     i i     d th   khoa  äc  ü  Ëtcña    µnh  h k thu   c¸cng n«ng,l©m, thuû s¶n.         ­  ÷ng  êi lµm  Öc  Nh ng   vi trong  b¶o  Ö   tæ  v søc  Î c¸n  é    o    kho   b l∙nh ®¹ cao cÊp  ña  c §¶ng  µ  µ   íc. v Nh n ­ L¸ixe      cho    c¸c chøc  ô  õ Phã   ñ íng  Ýnh  ñ  µ ¬ng  ¬ng  ë v t  Th t Ch ph v t ® tr   lªn. 2.Møc    Ö   è      ông  i víi   2,H s 0,2 ¸p d ®è  
  2. 2 ­ Tæ   ëng    tr s¶n  Êt trong c¸c ngµnh: khaith¸cm á,  xu           khaith¸cl©m     s¶n,   khai th¸c m ñ       cao    a   Êt,khÝ   îng  û  su, ®Þ ch   t thu v¨n, kh¶o    o   c, trång   s¸t® ®¹     rõng,®iÒu    õng,x©y  ùng  ¬    trar   d c b¶n. ­  ¹m  ã, tr¹ phã  Tr ph   i   c¸c  ¹m, tr¹ nghiªn cøu, øng  ông, thùc  tr   i       d   nghiÖ m   khoa  äc  ü  Ëtcña    µnh  h k thu   c¸cng n«ng,l©m, thuû s¶n.       ­Trëng    kho u  ÷tµiliÖu cña  ôc u  ÷Quèc  l tr       C l tr   gia. ­ Trëng    kho,tr ng  ü  Òn,vµng  ¹c ®¸  ý  ña  µnh  ©n  µng  µ    ë qu ti   b   qu c ng ng h v kho  ¹c tõTrung  ng  n   Ën  Ön. b    ¬ ®Õ qu huy ­C¸n  é    b qu¶n  ývµ      ña    êng  äc  l   gi¸oviªnc c¸ctr h sinhd©n  écnéitró.   t    ­ C¸n  é    b qu¶n  ývµ      ña    êng  ¹y trÎ   Þ  ËtnguyÒn  ï, l   gi¸oviªnc c¸ctr d    b t  em (m   c© m,  iÕc.. ) ® . ­ Nh÷ng  êilµm  Öc    ng   vi trong c¸c tr¹®iÒu  ìng Th¬ng      i d  binh nÆng,  Önh    b viÖn  iÒu  Þvµ  ¹nu«idìng ngêit©m  Çn,tr¹®iÒu  Þb Önh  ® tr   tr   i       th     i tr   phong; ­L¸ixe      cho  chøc  ô  é  ëng  ëlªn; v B tr tr   ­ L¸ixe      cho  chøc  ô  ñ   Þch  v Ch t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬v t ng  ¬ng  ëlªn. ¬® tr   3.Møc    Ö   è      ông  i víi   3,H s 0,1 ¸p d ®è   ­Tæ   ëng    tr trong c¸cngµnh     cßn  ¹ ; li ­ Phã  ëng    tr kho, phã  ëng  ü  Òn,vµng  ¹c ®¸  ý  ña  µnh  ©n     tr qu ti   b   qu c ng ng hµng  µ  v kho  ¹c tõTrung  ng  n   Ën  Ön; b    ¬ ®Õ qu huy ­ L¸ixe  ôc  ô        ph v c¸c chøc  ô  v Thø  ëng, Phã  ñ  Þch  tr   ch t tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  µ ¬ng  ¬ng  ëlªn.     ¬ vt ® tr   III.C¸ch tr¶ p h ô  c Ê p  tr¸ch n hi Ö m   1.Phô  Êp    c tr¸chnhiÖ m  îctÝnh    ïng kú ¬ng  µng    ®  tr¶c   l h th¸ng. §èivíi   i t ng hëng ¬ng  õng©n      ®è  î   c¸c l t  s¸ch Nhµ   íc,phô  Êp    n  c tr¸chnhiÖ m     do  ©n  ng s¸ch  µ   íc chi tr¶ theo  ©n  Êp  ©n  Nh n       ph c ng s¸ch  Ön  µnh. §èi víi hi h      doanh  nghiÖp,phô  Êp    c tr¸chnhiÖm   îctÝnh    ®  trong ®¬n    Òn l ng  µ  ¹ch   gi¸ti  ¬ v h   to¸nvµo    µnh    gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. 2.Khikh«ng  µm     l c«ng  Öc  îchëng  ô  Êp  vi ®   ph c tr¸chnhiÖ m  õ1    t   th¸ngtrë    lªnth× kh«ng  îchëng  ô  Êp     ®  ph c tr¸chnhiÖ m.   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  4­ tn c hi l     t  1­ 1993.C¸c    quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i nh÷ng  quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản