Thông tư 18/2004/TT-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư 18/2004/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2004/TT-BTNMT về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2004/TT-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRƯ NG VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2004/TT-BTNMT Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 18/2004/TT-BTNMT NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 109/2003/N - CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2003 C A CHÍNH PH V B O T N VÀ PHÁT TRI N B N V NG CÁC VÙNG T NG P NƯ C Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 109/2003/N -CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c; B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n vi c b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG I. PH M VI I U CH NH VÀ I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n vi c b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c có h sinh thái c thù, a d ng sinh h c cao, có ch c năng duy trì ngu n nư c và cân b ng sinh thái, có t m quan tr ng qu c t , qu c gia. 2. Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c có ho t ng trên các vùng t ng p nư c c a Vi t Nam. II. PHÂN LO I T NG P NƯ C t ng p nư c là vùng ng p nư c thư ng xuyên ho c t m th i, nư c ch y ho c nư c tù, nư c ng t, nư c phèn, nư c m n ho c nư c l . t ng p nư c ư c phân thành t ng p nư c ven bi n, t ng p nư c n i a. 1. t ng p nư c ven bi n t ng p nư c ven bi n là vùng ng p nư c m n, nư c l ven bi n, ven o có sâu không quá 6 mét khi thu tri u th p g m: a) Vùng nuôi tr ng thu s n;
  2. b) Bãi cát, s i, cu i; c) Ru ng mu i; d) Bãi bùn, l y ng p tri u; ) m phá; e) C a sông; g) ng b ng ven bi n, ven sông có nh hư ng c a thu tri u; h) R ng ng p m n; i) Th m th c v t; k) Qu n th san hô. 2. t ng p nư c n i a t ng p nư c n i a là vùng ng p nư c ng t, nư c phèn g m: a) Vùng t lúa nư c, cây ng p nư c khác; b) Sông, su i, kênh r ch, mương, m t nư c chuyên dùng, thác nư c; c) H , ao; d) m; ) R ng tràm; e) Bãi bùn, l y; g) Hang, ng ng m. Ph n 2: B O T N VÙNG T NG P NƯ C I. TIÊU CHÍ B O T N 1. Vi c xác nh vùng t ng p nư c b o t n theo quy nh t i i u 1 Ngh nh s 109/2003/N -CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c (sau ây g i là Ngh nh s 109/2003/N -CP) căn c vào các tiêu chí sau: a) Có tính i di n ho c c áo c a m t vùng t ng p nư c t nhiên;
  3. b) Là nơi cư trú, sinh s n thư ng xuyên ho c theo mùa c a nhi u gi ng, loài ng v t, th c v t c h u, quý hi m ho c có nguy cơ b tuy t ch ng; c) Là vùng thư ng xuyên có m t hơn 20.000 con chim nư c ho c hơn 1% s lư ng qu n th toàn c u ho c khu v c c a b t c gi ng, loài nào; d) Gi vai trò quan tr ng i u hòa ngu n nư c, cân b ng sinh thái c a m t vùng và có giá tr c bi t v c nh quan, môi trư ng; ) Có giá tr c bi t v sinh thái nhân văn, di tích l ch s , văn hoá i v i qu c gia, a phương. 2. Vùng t ng p nư c có m t trong các tiêu chí quy nh t i i m 1 M c này, còn hơn 50% di n tích h sinh thái t nhiên thì ư c khoanh vùng b o t n. II. HÌNH TH C B O T N 1. Các vùng t ng p nư c áp ng tiêu chí b o t n nêu t i M c I Ph n này ư c khoanh vùng b o v dư i hình th c: khu Ramsar, khu b o t n thiên nhiên, khu b o t n loài, sinh c nh (sau ây g i chung là khu b o t n t ng p nư c). Vi c xem xét xác nh hình th c khu b o t n t ng p nư c ư c th c hi n d a trên các y u t sau: a) Khu Ramsar: - Có tính c áo ho c i di n c a các vùng t ng p nư c, có vai trò quan tr ng v thu văn; - Có kh năng h tr cho các gi ng, loài ng v t, th c v t quý hi m ho c có nguy cơ b tuy t ch ng; - Có v trí c bi t, là nơi cư trú c a gi ng, loài ng v t, th c v t t i th i i m quan tr ng trong vòng i c a chúng; - Có ngu n th c ăn quan tr ng, là bãi tr ng, bãi ương, tuy n ư ng di cư c a các loài ng v t thu sinh, c bi t là cá trong ho c ngoài khu t ng p nư c nh ng nơi mà chúng ph i ph thu c vào sinh s ng. b) Khu b o t n thiên nhiên: - Có h sinh thái t nhiên tiêu bi u, a d ng sinh h c cao, còn gi ư c các c trưng cơ b n c a t nhiên; - Ít b tác ng c a con ngư i; c) Khu b o t n loài, sinh c nh: - Có vai trò quan tr ng trong vi c b o t n thiên nhiên, duy trì s s ng và phát tri n c a gi ng, loài ng v t, th c v t;
  4. - Có kh năng b o t n nh ng sinh c nh, gi ng, loài ng v t, th c v t; - Có m t ng v t, th c v t quý hi m ho c là nơi cư trú, di cư c a ng v t hoang dã quý hi m; - Có giá tr v sinh thái nhân văn, di tích l ch s , văn hoá. 2. Các vùng t ng p nư c không áp ng y tiêu chí b o t n nêu t i M c I Ph n này nhưng có t m quan tr ng i v i a phương và ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khoanh vùng b o v thì ư c g i chung là khu b o t n t ng p nư c. III. THÀNH L P KHU B O T N T NG P NƯ C 1. Trách nhi m xây d ng d án thành l p khu b o t n t ng p nư c Trách nhi m xây d ng d án thành l p khu b o t n t ng p nư c ư c quy nh như sau: a) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan t ch c xây d ng d án thành l p khu b o t n t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t , qu c gia, liên quan n nhi u ngành và n m trên a bàn t hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên trình Th tư ng Chính ph phê duy t; b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n ch trì t ch c xây d ng d án thành l p khu b o t n t ng p nư c có tính ch t chuyên ngành, có t m quan tr ng qu c t , qu c gia và n m trên a bàn t hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên g i B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan t ch c xây d ng d án thành l p khu b o t n t ng p nư c có toàn b di n tích n m trên a bàn trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 2. N i dung d án thành l p khu b o t n t ng p nư c D án thành l p khu b o t n t ng p nư c g m nh ng n i dung chính sau: a) K t qu i u tra, ánh giá chi ti t v vùng t ng p nư c ư c ngh thành l p khu b o t n; b) Ranh gi i, di n tích vùng t ng p nư c c n b o t n kèm theo trích l c b n khu b o t n; c) ánh giá tác ng v kinh t - xã h i c a vi c khoanh vùng thành l p khu b o t n t ng p nư c, phương án h tr i v i các i tư ng b nh hư ng do vi c thành l p khu b o t n;
  5. d) Thành ph n Ban qu n lý, d th o quy ch qu n lý và k ho ch qu n lý cho t ng lo i khu b o t n; ) H ng m c u tư b o t n vùng t ng p nư c. IV. QU N LÝ KHU B O T N T NG P NƯ C 1. Xác nh ranh gi i, di n tích, các phân khu ch c năng c a khu b o t n a) Căn c quy t nh thành l p khu b o t n t ng p nư c, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o xác nh ranh gi i, di n tích và quy t nh giao t cho cơ quan qu n lý khu b o t n. b) Cơ quan ư c giao qu n lý khu b o t n t ng p nư c ch trì ph i h p v i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có khu b o t n (sau ây g i chung là xã) th c hi n vi c c m m c phân nh ranh gi i khu b o t n. c) Tuỳ theo m c tiêu b o t n, khu b o t n t ng p nư c ư c chia thành các phân khu ch c năng sau ây: - Phân khu b o v nghiêm ng t i v i khu v c mà trong ó các h sinh thái t nhiên ph i ư c b o v nguyên v n; - Phân khu ph c h i sinh thái i v i khu v c mà trong ó th c hi n các ho t ng nh m ph c h i, phát tri n các h sinh thái t nhiên; - Phân khu d ch v - hành chính i v i khu v c xây d ng công trình làm vi c, sinh ho t c a ban qu n lý khu b o t n, cơ s nghiên c u - thí nghi m, d ch v tham quan du l ch, vui chơi gi i trí. 2. Ban qu n lý Khu b o t n t ng p nư c quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh s 109/2003/N - CP ph i có Ban qu n lý. Nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý ư c phê duy t cùng v i quy t nh thành l p khu b o t n t ng p nư c a) Nhi m v , quy n h n Ban qu n lý khu b o t n t ng p nư c có nhi m v và quy n h n sau: - Xây d ng quy ch v t ch c và ho t ng c a khu b o t n, l p d án u tư phát tri n khu b o t n trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; - L p k ho ch và d toán kinh phí ho t ng hàng năm c a ơn v , kinh phí u tư xây d ng cơ b n, phát tri n khu b o t n trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; qu n lý s d ng tài s n, kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; - T ch c tri n khai các d án u tư phát tri n khu b o t n t ng p nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t;
  6. - T ch c i u tra, theo dõi di n bi n tài nguyên thiên nhiên vùng t ng p nư c, c bi t là các loài ng v t, th c v t quý hi m, các loài c n ph i b o t n; th c hi n vi c th ng kê, ki m kê tài nguyên, nh kỳ báo cáo lên cơ quan c p trên tr c ti p, S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có khu b o t n và C c B o v Môi trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; - T ch c quan tr c, theo dõi, ánh giá di n bi n các thành ph n môi trư ng c a khu v c và tác ng c a nó n h sinh thái, c nh quan c a khu b o t n t ng p nư c; - T ch c lưu gi , x lý s li u ph c v công tác th ng kê, ki m kê và qu n lý tài nguyên t ng p nư c; - T ch c các ho t ng nghiên c u khoa h c, văn hoá, xã h i và các lo i hình d ch v có thu liên quan n khu b o t n theo quy nh c a pháp lu t. b) Cơ c u t ch c - i v i Khu Ramsar, g m có: + Trư ng ban; + Phó Trư ng ban; + Các y viên g m: Ch t ch ho c phó Ch t ch U ban nhân dân xã trong khu Ramsar và các xã vùng m; n trư ng n biên phòng óng trong khu Ramsar và vùng m; H t trư ng H t ki m lâm; i di n c a các cơ quan qu n lý tài nguyên và môi trư ng, nông nghi p và phát tri n nông thôn, thu s n t i a phương; + Các phòng ch c năng. - i v i khu b o t n t ng p nư c khác, g m có: + Trư ng ban ho c Giám c; + Phó Trư ng ban ho c Phó Giám c; + Các phòng ch c năng. 3. Quy ch qu n lý khu b o t n t ng p nư c a) M i khu b o t n t ng p nư c ph i có quy ch qu n lý riêng, g m các n i dung chính sau: - Các quy nh c m; - Phương th c qu n lý, phát tri n các phân khu ch c năng và vùng m; - Phương th c qu n lý các d ch v tham quan, du l ch, nghiên c u khoa h c và ho t ng khác trong ph m vi c a khu b o t n t ng p nư c.
  7. b) Quy ch qu n lý khu b o t n t ng p nư c ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t cùng v i quy t nh thành l p khu b o t n t ng p nư c. c) Vi c thành l p khu b o t n t ng p nư c trên vùng t ã giao ho c cho thuê s d ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t t ai và ph i xây d ng cơ ch ph i h p gi a ban qu n lý khu b o t n và i tư ng ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t b o m quy n, l i ích h p pháp c a ngư i s d ng t và b o v khu b o t n t ng p nư c. d) Các di tích l ch s văn hoá t i các vùng t ng p nư c ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v di s n văn hoá, Ngh nh s 109/2003/N -CP, các quy nh khác c a pháp lu t và Thông tư này. 4. Các ho t ng b nghiêm c m trong khu b o t n t ng p nư c a) i v i toàn b khu b o t n t ng p nư c: - Xâm h i n vùng t ng p nư c, làm nh hư ng x u n nơi cư trú, sinh s n c a các loài ng v t, th c v t; - Dùng xung i n, ch t n , ch t c, các hình th c hu di t khác trong khai thác, ánh b t ngu n l i thu s n; - Săn b t ng v t, th c v t thu c i tư ng b o v c a khu b o t n; ng v t, th c v t hoang dã, thu sinh; - Khai thác khoáng s n dư i m i hình th c; - Làm xói l b kênh, mương, ao, h ; làm c n ho c tháo khô vùng t ng p nư c; - L n, chi m, chuy n i m c ích s d ng t trái pháp lu t; - Du nh p ng v t, th c v t ngo i lai có kh năng gây h i i v i môi trư ng, h sinh thái t nhiên, a d ng sinh h c; - Di dân t bên ngoài vào sinh s ng, nh cư dư i m i hình th c; - Chăn th gia súc, gia c m; nuôi tr ng thu s n công nghi p; - Gây ô nhi m môi trư ng, k c gây ti ng n, rung quá gi i h n cho phép. b) i v i phân khu ph c h i sinh thái, ngoài các ho t ng b nghiêm c m quy nh t i i m a kho n này, các ho t ng sau ây cũng b nghiêm c m: - Xây d ng công trình, nhà ; - Khai thác lâm s n, thu s n dư i m i hình th c. c) i v i phân khu b o v nghiêm ng t, ngoài các ho t ng b nghiêm c m quy nh t i i m a và i m b kho n này, các ho t ng sau ây cũng b nghiêm c m:
  8. - Thu th p m u khoáng s n, ng v t hoang dã, ng v t, th c v t thu sinh, m u vi sinh v t; - Tham quan, du l ch dư i m i hình th c. 5. Ho t ng, cư trú trong khu b o t n a) H gia ình ang sinh s ng trong khu b o t n không ư c phát tri n, m r ng quy mô, ph m vi sinh s ng; trư ng h p tách h ho c xây d ng m i thì ph i chuy n ra kh i khu b o t n. Ban qu n lý khu b o t n l p d án trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh i v i trư ng h p ph i di d i nhà , công trình ra kh i khu b o t n. b) Khuy n khích h gia ình ang sinh s ng trong khu b o t n, vùng m tham gia b o v , phát tri n h sinh thái thu c khu b o t n t ng p nư c. c) T ch c, cá nhân sinh s ng, ho t ng trong khu b o t n ph i tuân th quy nh c a Ngh nh s 109/2003/N -CP, Thông tư này và Quy ch qu n lý khu b o t n. V. QU N LÝ VÙNG M KHU B O T N T NG P NƯ C 1. Xung quanh khu b o t n t ng p nư c ph i xác l p vùng m. Vùng m ư c tính trong ph m vi gi i h n di n tích còn l i c a các xã có m t ph n di n tích thu c khu b o t n t ng p nư c ho c ti p giáp v i khu b o t n t ng p nư c. Trư ng h p ph n di n tích còn l i thu c vùng m c a xã nh hơn m t ph n ba di n tích xã ó, thì a gi i hành chính c a xã ti p theo ư c tính thu c vùng m c a khu b o t n t ng p nư c. 2. D án u tư trong vùng m ph i nh m m c ích b o v khu b o t n, phát tri n ngành ngh tăng thu nh p, nâng cao i s ng cư dân vùng m, gi m áp l c có h i t i khu b o t n. 3. Các ho t ng trong vùng m không ư c làm nh hư ng x u n công tác qu n lý, b o v khu b o t n t ng p nư c. 4. Chính quy n a phương các c p có m t ph n ho c toàn b di n tích t n m trong khu b o t n, vùng m, cơ quan, ơn v có ho t ng trong vùng m ho c liên quan n khu b o t n, vùng m có trách nhi m ph i h p v i Ban qu n lý khu b o t n trong vi c qu n lý, b o v khu b o t n và vùng m. Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. T nay n năm 2006 th c hi n các công vi c sau ây: a) Hoàn thành vi c i u tra, l p quy ho ch b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c trong ph m vi c nư c;
  9. b) Khoanh vùng b o v và thành l p các khu b o t n t ng p nư c, trư c h t là i v i nh ng vùng t ng p nư c có t m quan tr ng qu c t , qu c gia ang b xâm h i; i u ch nh ph m vi khoanh vùng b o v i v i các khu b o t n t ng p nư c hi n có trong trư ng h p xét c n thi t; c) Hoàn thi n t ch c b máy qu n lý và soát xét, b sung quy ch qu n lý khu b o t n t ng p nư c theo quy nh t i Thông tư này. 2. Thư ng xuyên tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v b o t n và phát tri n b n v ng t ng p nư c; k p th i phát hi n và x lý theo pháp lu t các vi ph m v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có vùng t ng p nư c ch o vi c t ch c th c hi n công tác b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c theo quy nh t i Ngh nh s 109/2003/N -CP và Thông tư này. 4. V Môi trư ng, V ThNm nh và ánh giá tác ng môi trư ng, C c B o v môi trư ng, C c Qu n lý tài nguyên nư c, Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng theo ch c năng ư c giao, có trách nhi m giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c trong ph m vi c nư c. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có các vùng t ng p nư c có trách nhi m giúp U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý nhà nư c các vùng t ng p nư c theo quy nh t i Ngh nh s 109/2003/N -CP và Thông tư này. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, c n ph n ánh k p th i b ng văn b n v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t ho c s a i, b sung cho phù h p. Mai Ái Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản