Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
466
lượt xem
36
download

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  18/L§T B X H­T T  n g µ y  2  th¸ng 6 n¨ m  1993 H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Õ  ® é   th c tr¶ l¬ n g  lµ m  thª m  gi ê v µ  p h ô  c Ê p  lµ m  ® ª m Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh   ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi ®èi  íic«ng  ®Þ t th   ®é ti l m  v  chøc, viªn chøc     hµnh  Ýnh, sù  ch   nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy    ng 23 th¸ng 5    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi ®Þ t th   ®é ti l m  trong c¸c doanh     nghiÖp;sau    ã  ù    khic s tho¶ thuËn  ña  é   µi chÝnh  ¹    c BT  tic«ng   v¨n sè    973  TC/C§TC  µy  5­ ng 27­ 1993  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héih­   X∙    íng dÉn  ùc hiÖn  Õ      ¬ng  µm    th   ch ®é tr¶l l thªm  êvµ  ô  Êp  µm  ªm     gi   ph c l ® nh sau: A­ C h Õ  ® é  tr¶ l¬ n g  l µ m  thª m  gi ê I­ èi îng ¸p  ô ng:  §  t d ­C«ng  ©n, viªnchøc    nh    trongc¸cdoanh     nghiÖp; ­ C«ng    chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp;c¸n bé, c«ng  ©n        nh viªn lµm  Öc  vi trong c¬    quan  §¶ng,®oµn  Ó  õc¸c®èi t ng quy  nh    iÓ m       th (tr      î   ®Þ ë® b díi®©y)  Õu  Ëtsù  Çn  Õtph¶ilµm    n th   c thi     thªm  ê th×  Ï ® îc bè  Ý nghØ   ï, gi   s     tr   b  n Õu kh«ng  Ó    Õt nghØ  ï® îcth× míitr¶l ng  µm  th gi¶iquy   b          ¬ l thªm  ê. gi 2­ §èit ng kh«ng    ông:    î   ¸p d a) §èivíi      c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trongc¸cdoanh     nghiÖp,bao  å m:   g ­ Nh÷ng  êilµm  Öc      ¬ng  Ön vËn  : ßng  é  Ó  l¸ xe    ng   vi trªnc¸cph ti   t¶i ®   b (k c¶    i con),® êng  ¾t,® êng    s  s«ng,® êng  Ón  µ  êng  µng    bi v ® h kh«ng; ­Nh÷ng  êilµm  Öc      µu thuyÒn  ¸nh        ng   vi trªnc¸ct   ® c¸,thu mua    h¶is¶n; ­Nh÷ng  êigi÷chøc  ô    o;   ng     v l∙nh®¹ ­C«ng  ©n, viªnchøc  µm    nh    l c«ng  Öc    vi tr¶theo ®¬n    Òn l ng.   gi¸ti  ¬ b) §èivíi      c«ng  chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh,sù     h ch   nghiÖp,bao  å m:   g ­ Nh÷ng  êi lµm  Öc  a    ê tiªuchuÈn    ng   vi ch ®ñ gi     quy  nh  ®Þ hoÆc   a  Ó  ch th quy  nh  îcgiêtiªuchuÈn; ®Þ ®    ­L¸ixe  ¬      c quan; ­S Ü     quan  µ  ÷ng  êihëng ¬ng  v nh ng   l tronglùcl ng vò     î   trang. II­  C¸ch t Ý nh tr¶ l ng lµ m thªm giê  ¬ ­TiÒn ¬ng  µm    l l thªm  ê® îctÝnh  gi     theo c«ng    thøc sau:  
  2. 2 TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  l c b hoÆc   chøc  ô  v th¸ng(kÓ  c¸ckho¶n  ô  Êp ­   c¶    ph c l 150%   Sè   TiÒn ¬ng l = ¬ng  Õu  ã) n c x hoÆc   x giê  lµm  lµm  thªm  Sè  êtiªuchuÈn  gi     quy  nh  ®Þ trong  200% thªm giê th¸ng Trong  : ®ã ­ Lµ m     thªm  êvµo  µy  êng  îctr¶b»ng  gi   ng th ®   150%   Òn l ng  ña  êlµm  ti  ¬ c gi   viÖc  trong tiªuchuÈn;    ­  µ m   L thªm  ê  µo  µy  gi v ng nghØ   µng  Çn, ngµy  Ô, ngµy  Õt ® îc tr¶ h tu   l  t     b»ng  200%   Òn l ng  ña  êlµm  Öc  ti  ¬ c gi   vi trongtiªuchuÈn.    Trêng  îp  µm  h l thªm  ê  µo  µy  Ô  gi v ng l kh«ng  ïng víingµy  tr     nghØ   µng  h tuÇn  ×  µisè  Òn    th ngo   ti tr¶cho  ÷ng  ê lµm  nh gi   thªm cßn  ëng ¬ng  ña  µy  h l c ng nghØ  Ô  l theo quy  nh    ®Þ chung. Trêng  îp  µm  h l thªm  ê vµo  gi   ban  ªm   õ (22  ê ®Õ n   giê  ® t  gi   6  s¸ng),th×    ngoµi sè  Òn      ti tr¶ cho  ÷ng  ê lµm  nh gi   thªm cßn  ëng  ô  Êp  µm  ªm     h ph c l® quy ®Þnh  ¹ m ôc  díi y: t i B    ®© B­ p h ô  c Ê p  l µ m  ® ª m: 1­ §èit ng ¸p dông:    î     ­ C«ng  ©n,      nh viªn chøc trong c¸c doanh     nghiÖp, kÓ   doanh    c¶  nghiÖp  tronglùcl ng vò     î   trang (trõsÜ      quan  µ  ©n  ©n  v qu nh chuyªn nghiÖp);   ­ C«ng chøc, viªn chøc  µnh  Ýnh, sù     h ch   nghiÖp  Ó  lao  ng  îp (k c¶  ®é h  ®ång);   ­C¸n  é,c«ng  ©n      b  nh viªntrong c¸cc¬      quan  §¶ng,®oµn  Ó.   th 2­ C¸ch  Ýnh  ô  Êp  µm  ªm:   t ph c l ® C¸c  i îng  ®è t quy  nh  ¹  iÓ m   lµm  ªm   õ 22  ê ®Õ n   giê s¸ng, ®Þ ti® 1  ® t   gi   6      phô  Êp  µm  ªm   îctÝnh  cl® ®  theo c«ng    thøc sau:   TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  l c b hoÆc   chøc  ô  v th¸ng(kÓ  phô  Êp ¬ngchøc  ô)   c¶  cl v 30%   Sè   Phô  Êp c = x hoÆc   x giê  lµm  lµm  ªm   ® Sè  êtiªuchuÈn  gi     quy  nh  ®Þ trong  40% ®ªm th¸ng Trong  :  ®ã ­Møc    30%     ông  i víi ÷ng  ¸p d ®è     nh c«ng  Öc  vi kh«ng  êng  th xuyªn lµm  Öc    vi vÒ   ban  ªm; ®
  3. 3 ­ Møc    40%     ông  i víinh÷ng  ¸p d ®è     c«ng  Öc  êng  vi th xuyªn lµm  Öc    vi theo  ca  Õ    µm  Öc  ca) hoÆc   (ch ®é l vi ba    chuyªn lµm  Öc    vi ban  ªm   :c«ng  ©n  ® nh   nh giÕtm æ,    c«ng  ©n  Õp  ÷  nh x ch trong c¸cnhµ     m¸y   v.v. . in  . Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  4­ t n c hi l     k t  1­ 1993. C¸c    quy  nh   ®Þ tr¸víi    i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản