Thông tư 181/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
6
download

Thông tư 181/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 181/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 181/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ---------------- S : 181/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 96/2009/Q -TTg NGÀY 22/7/2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH S A I, B SUNG M T S I U C A CÁC QUY T NNH S 65/2009/Q -TTg, QUY T NNH S 66/2009/Q -TTg VÀ QUY T NNH S 67/2009/Q -TTg Căn c Lu t thu GTGT s 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Lu t thu TNDN s 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Lu t thu TNDN s 14/2008/QH12 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 96/2009/Q -TTg ngày 22/7/2009 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u c a các Quy t nh s 65/2009/Q -TTg, Quy t nh s 66/2009/Q -TTg và Quy t nh s 67/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 96/2009/Q -TTg như sau: i u 1. Gi m 50% m c thu su t thu giá tr gia tăng 1. Gi m 50% m c thu su t thu giá tr gia tăng t ngày 22 tháng 7 năm 2009 (ngày Quy t nh s 96/2009/Q -TTg có hi u l c thi hành) n h t ngày 31 tháng 12 năm 2009 i v i các trư ng h p sau: a. Nhà cho thuê i v i h c sinh, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, cao ng ngh , trung c p ngh (không phân bi t h c t i trư ng công l p hay ngoài công l p) thuê trong quá trình h c t p; b. Nhà cho thuê i v i công nhân làm vi c t i các khu công nghi p; c. Nhà bán, cho thuê, cho thuê mua i v i ngư i có thu nh p th p có khó khăn v nhà . 2. Nhà thu c di n ư c gi m thu su t thu GTGT quy nh t i i u này ph i áp ng các tiêu chí v nhà ; v giá bán nhà, v giá cho thuê, v giá cho thuê mua; v i tư ng, i u ki n ư c thuê, ư c thuê mua, ư c mua quy nh t i Quy t nh s 65/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho thuê i v i h c sinh, viên các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và d y ngh (Quy t nh s 65/2009/Q - TTg), Quy t nh s 66/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho thuê i v i
  2. công nhân lao ng t i các khu công nghi p (Quy t nh s 66/2009/Q -TTg) và Quy t nh s 67/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà bán, cho thuê, cho thuê mua i v i ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th (Quy t nh s 67/2009/Q -TTg). 3. Doanh nghi p có nhà thu c di n gi m 50% m c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n 1 i u này là doanh nghi p ã th c hi n ch k toán, hoá ơn, ch ng t và th c hi n ăng ký n p thu theo kê khai. i u 2. Mi n thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 1. Mi n s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 i v i các kho n thu nh p sau ây: a. Thu nh p t ho t ng u tư, kinh doanh nhà cho thuê i v i h c sinh, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, cao ng ngh , trung c p ngh thuê trong quá trình h c t p; b. Thu nh p t ho t ng u tư, kinh doanh nhà cho thuê i v i công nhân làm vi c t i các khu công nghi p; c. Thu nh p t các ho t ng u tư, kinh doanh nhà bán, cho thuê, cho thuê mua i v i ngư i có thu nh p th p có khó khăn v nhà . S thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n ư c xác nh theo k t qu h ch toán kinh doanh c a doanh nghi p n u doanh nghi p h ch toán riêng ư c thu nh p t ho t ng kinh doanh ư c mi n thu . Trư ng h p doanh nghi p không h ch toán riêng ư c s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các ho t ng kinh doanh ư c mi n thu thì s thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n thu xác nh theo t l gi a doanh thu c a các ho t ng kinh doanh ư c mi n thu v i t ng doanh thu t các ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong năm 2009. 2. i tư ng thu c di n ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a năm 2009 quy nh t i kho n 1 i u này là các ch u tư d án xây d ng nhà quy nh t i i u 2 Thông tư s 10/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý d án u tư xây d ng nhà sinh viên, nhà công nhân Khu công nghi p và nhà thu nh p th p th c hi n các d án u tư, xây d ng nhà cho thuê i v i h c sinh, sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, cao ng ngh , trung c p ngh ; cho thuê i v i công nhân làm vi c t i các Khu công nghi p; bán, cho thuê, cho thuê mua i v i ngư i có thu nh p th p có khó khăn v nhà t i khu v c ô th theo quy nh t i Quy t nh s 65/2009/Q - TTg, Quy t nh s 66/2009/Q -TTg và Quy t nh s 67/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . D án u tư, kinh doanh nhà c a t ch c ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i i u này là d án áp ng các tiêu chí: v nhà , v giá bán nhà, v giá cho thuê, v giá cho thuê mua; v i tư ng, i u ki n ư c thuê, ư c thuê mua, ư c mua nhà quy nh t i Quy t nh s 65/2009/Q -TTg, Quy t nh s 66/2009/Q -TTg và Quy t nh s 67/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph .
  3. 3. Kê khai s thu ư c mi n Doanh nghi p kê khai s thu ư c mi n t ng quý th c hi n theo hư ng d n t i M c I và M c III, Ph n B, Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính. ng th i doanh nghi p cam k t trong t khai th i h n ph i n p s thu thu nh p doanh nghi p khi h t th i gian ư c gia h n n p thu . i u 3. T ch c th c hi n và hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính ư c hư ng d n gi i quy t k p th i./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Văn phòng ban ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân;S Tài chính, C c Thu , C c H i quan, Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, CST (TN).
Đồng bộ tài khoản