Thông tư 19/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư 19/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2000/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B Y T S 19/2000/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t này. Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p, Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. Căn c Pháp l nh hành ngh Y, Dư c tư nhân và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Pháp l nh hành ngh Y, Dư c tư nhân. B Y t hư ng d n vi c xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ăng ký kinh doanh d ch v khám, ch a b nh như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo quy nh c a Thông tư này là văn b n do B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) xem xét và c p cho cá nhân có tiêu chuNn trình chuyên môn nghi p v , o c và kinh nghi m ngh nghi p ăng ký kinh doanh d ch v khám, ch a b nh (sau ây g i là ăng ký d ch v khám, ch a b nh) theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t này. i u 2. i tư ng ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh: Bác sĩ, dư c s ( ăng ký hành ngh xét nghi m), c nhân t t nghi p i h c v sinh h c, hoá h c, y s , trung h c y. i u 3. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ch c p cho cá nhân, không c p cho t ch c, m i cá nhân ch ư c c p 01 ch ng ch ư c dùng ch ng ch này ăng ký d ch v khám, ch b nh t i m t a i m. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i n p l phí theo quy nh hi n hành. i u 4. Ngư i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh không ư c chuy n như ng, cho ngư i khác mư n, thuê ho c s d ng ch ng ch ăng ký d ch v khám, ch a b nh.
  2. Chương 2: TIÊU CHU N XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH i u 5. Tiêu chuNn chung: 1. Cá nhân mu n ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i có các tiêu chuNn sau: 1.1. Ph i có b ng t t nghi p t i các Trư ng i h c Y, dư c, các Trư ng i h c khác, các Trư ng Cao ng, Trung h c y và có th i gian hành ngh theo quy nh i v i t ng lo i hình hành ngh . 1.2. Ph i có o c ngh nghi p, có năng l c hành vi dân s y và có s c kho hành ngh khám, ch a b nh. 1.3. Hi u bi t v Lu t b o v s c kho nhân dân, Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh s 46/CP ngày 6/8/1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . 1.4. Hi u bi t 12 i u quy nh v y c (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày 6/1/1996 c a B trư ng B Y t ), Quy ch B nh vi n (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ), Quy ch qu n lý ch t th i y t (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q - BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ). 1.5. Ph i cam k t th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t nêu trên ( i m 1.3, 1.4), các quy nh v chuyên môn k thu t y t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. Ngư i ang b k lu t, b x lý vi ph m hành chính do vi ph m quy nh v chuyên môn k thu t y t ho c do thi u tinh th n trách nhi m v i ngư i b nh, ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s , b k t án tù nhưng chưa ư c xoá án ho c b Toà án k t án vì vi ph m quy nh v chuyên môn k thu t y t , thì không ư c xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. i u 6. Tiêu chuNn c th : Ngoài các tiêu chuNn chung quy nh t i i u 5 c a Thông tư này, ngư i xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i có các tiêu chuNn c th sau: 1. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ăng ký B nh vi n, ăng ký Doanh nghi p làm d ch v khám, ch a b nh ph i là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i B nh vi n nhà nư c, B nh vi n ngoài công l p, B nh vi n có v n u tư c a nư c ngoài. 2. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh cá nhân, h kinh doanh cá th ăng ký d ch v khám, ch a b nh. 2.1. Phòng khám a khoa:
  3. Bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. 2.2. Phòng khám n i: Bác s a khoa hay chuyên khoa n i ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. các vùng núi cao, y s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp hay bác s ã th c hành 3 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. 2.3. Phòng khám chuyên khoa ngo i: Bác s chuyên khoa ngo i ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ngo i. 2.4. Phòng khám chuyên khoa ph s n - Phòng K ho ch hoá gia ình: Bác s chuyên khoa ph s n ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó ít nh t là 3 năm chuyên khoa ph s n. các vùng núi cao, y s s n nhi hay n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành 5 năm chuyên khoa t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. 2.5. Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t: Bác s chuyên khoa răng hàm m t ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có ít nh t là 3 năm chuyên khoa răng hàm m t. các vùng núi cao, Y s chuyên khoa răng hàm m t, Y s răng tr em ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp hay bác s chuyên khoa ã th c hành 3 năm chuyên khoa t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. 2.6. Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng: Bác s chuyên khoa tai mũi h ng ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa. 2.7. Phòng khám chuyên khoa m t: Bác s chuyên khoa m t, th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa m t. các vùng núi cao, y s chuyên khoa m t có 5 năm th c hành chuyên khoa m t t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. 2.8. Phòng chuyên khoa gi i phNu thNm m : Bác s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó ít nh t có 3 năm th c hành chuyên khoa ph u thu t t o hình hay thNm m .
  4. 2.9. Phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u: Bác s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa i u dư ng- Ph c h i ch c năng và V t lý tr li u. 2.10. Phòng chNn oán hình nh: Bác s chuyên khoa ChNn oán hình nh ã th c hành chuyên khoa 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. các vùng núi cao, bác s ã th c hành 5 t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ChNn oán hình nh. 2.11. Phòng xét nghi m: Bác s hay dư c s , c nhân (t t nghi p i h c) sinh h c, hoá h c ã th c hành 5 năm chuyên khoa xét nghi m t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. các vùng núi cao ngư i ăng ký hành ngh là bác s , dư c s , c nhân sinh h c, hoá h c ã th c hành 5 t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa. 2.12. Nhà h sinh: Bác s chuyên khoa ph s n, n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành chuyên khoa 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. các vùng núi cao: bác s chuyên khoa ph s n, n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành chuyên khoa 3 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian. Chương 3: H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P CH NG CH HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH i u 7. H sơ: 1. ơn xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. 2. B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên khoa (có ch ng nh n công ch ng Nhà nư c). 3. Sơ y u lý l ch, có xác nh n c a chính quy n a phương. 4. Phi u khám s c kh e (Gi y ch ng nh n s c kh e) c a Trung tâm Y t qu n, huy n tr lên. 5. Gi y cho phép hành ngh ngoài gi c a Th trư ng cơ quan n u ang là công ch c.
  5. 6. Gi y xác nh n ã qua th c hành B nh vi n, cơ s cơ s khám, ch a b nh h p pháp theo quy nh t i i u 6 c a Thông tư này. i u 8. Th t c: 1. Th t c xét duy t c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh do B trư ng B Y t c p: Cá nhân n p h sơ n s Y t t nh nơi ăng ký d ch v khám, ch a b nh. H i ng chuyên môn xem xét h sơ, i chi u v i nh ng quy nh c a pháp lu t hi n hành, có biên b n báo cáo Giám c S Y t . S Y t g i công văn ngh cùng toàn b h sơ c a cá nhân lên B Y t (V i u tr ). 2. Th t c xét duy t c p ch ng ch hành ngh cho ch cơ s khám, ch a b nh do Giám c S Y t c p: Cá nhân n p h sơ n S Y t t nh nơi ăng ký d ch v khám, ch a b nh. B ph n qu n lý hành ngh y dư c tư nhân c a S Y t s xem xét các h sơ liên quan, n u h sơ h p l , s thông báo cho cá nhân ư c tham d ki m tra vi t v nh n th c pháp lu t y t , Quy ch chuyên môn, Quy nh y c, các chương trình y t qu c gia ph c p. 3. B Y t , S Y t s t ch c ki m tra m i quý 01 l n. i u 9. ThNm quy n c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh: 1. B trư ng B Y t c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ăng ký B nh vi n, ăng ký Doanh nghi p làm d ch v khám, ch a b nh. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh có giá tr trong ph m vi c nư c và có th i h n trong 5 năm k t ngày c p. Sau 5 năm ngư i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i trình v i B Y t Gi y xác nh n ã tham gia l p ào t o c p nh t ki n th c chuyên khoa và các chương trình y t qu c gia ph c p làm th t c gia h n ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh cá nhân, h kinh doanh cá th ăng ký d ch v khám, ch a b nh. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh có giá tr trong ph m vi t nh và có th i h n trong 3 năm k t ngày c p. Sau 3 năm ngư i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i trình v i S Y t Gi y xác nh n ã tham gia l p ào t o c p nh t ki n th c chuyên khoa và các chương trình y t qu c gia ph c p làm th t c gia h n ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. 3. B Y t thành l p H i ng chuyên môn giúp B trư ng B Y t trong vi c ki m tra, xem xét tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. H i ng do ng chí Th trư ng ph trách i u tr làm Ch t ch, V trư ng V i u tr làm Phó ch t ch, i di n T ng H i Y dư c Vi t Nam, i di n chuyên khoa và các thành viên khác. 4. S Y t t nh thành l p H i ng chuyên môn giúp Giám c S trong vi c ki m tra, xem xét tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. H i ng do m t lãnh o S làm Ch t ch, Trư ng phòng nghi p v y là Phó ch t ch H i ng, các u viên khác là i di n H i y h c t nh, i di n chuyên khoa t nh và các thành viên khác.
  6. 5. Hàng năm, S Y t t ch c l p ph bi n, t p hu n c p nh t ki n th c v các chương trình y t Qu c gia ph c p, các văn b n quy ph m pháp lu t v hành ngh y tư nhân và các quy nh khác có liên quan. Ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân có trách nhi m tham d l p h c và th c hi n các quy nh c a l p h c. 6. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c g i và lưu như sau: - Gi y ch ng ch hành ngh do B trư ng B Y t c p ư c làm thành 3 b n: 1 b n lưu t i B Y t (V i u tr ), 1 b n g i cho S Y t t nh nơi ăng ký d ch v khám, ch a b nh, 1 b n cho ương s . - Gi y ch ng ch hành ngh do Giám c S Y t c p ư c làm thành 2 b n: 1 b n lưu t i S Y t , 1 b n cho ương s . 7. M u ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ính kèm theo Thông tư này. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 10. Ngư i vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tuỳ m c và tính ch t vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. 1. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh s b thu h i ch ng ch trong các trư ng h p sau: 1.1. Chuy n, như ng ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh. 1.2. Cho ngư i khác mư n, thuê ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh . 1.3. S d ng ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh không úng m c ích. 1.4. Hành ngh khám, ch a b nh quá ph m vi cho phép ho c vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t gây h u qu nghiêm tr ng cho s c kh e ngư i b nh. 1.5. Vi ph m quy nh v Y c, vi ph m pháp lu t. 2. Cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh khám ch a b nh có quy n thu h i ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh i v i nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12.
  7. 1. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ch có giá tr cho vi c ăng ký kinh doanh d ch v khám, ch a b nh. Trư c khi ti n hành ho t ng khám, ch a b nh, các cơ s khám, ch a b nh ph i th c hi n các quy nh c a Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh này. 2. V trư ng V i u tr ph i h p v i các V ch c năng, Thanh tra B Y t t ch c vi c hư ng d n, ch o và ki m tra thanh tra vi c th c hi n Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v , a phương ph i báo cáo v B Y t (V i u tr ) nghiên c u và gi i quy t. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản