Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
411
lượt xem
37
download

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/Cp ngày 6/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại NĐ 33/2003/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   cña Bé lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi  sè 19/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 híng dÉn  thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP  ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt  v µ   h í n g   d É n   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   B é   L u Ë t   L a o   ® é n g   v Ò   k û   l u Ë t  lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®∙ ®îc söa ®æi,  bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 33/2003/N§­CP  ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét   sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch   nhiªm vËt chÊt  ®∙  ®îc söa  ®æi bæ sung t¹i NghÞ   ®Þnh sè   33/2003/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ (sau   ®©y gäi chung lµ  NghÞ   ®Þnh sè  41/CP), sau khi cã   ý  kiÕn   cña Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam vµ  c¸c Bé, ngµnh cã   liªn quan, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn   thi hµnh nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông §èi tîng vµ  ph¹m vi ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1  cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP lµ  ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi  lao ®éng lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c  doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau ®©y: 1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh  nghiÖp nhµ  níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t  níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam; 2. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh  trÞ ­ x∙ héi; 3. C¸c c¬  quan hµnh chÝnh, sù  nghiÖp cã  sö  dông lao  ®éng kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc; 4. C¸c tæ chøc kinh tÕ  thuéc lùc lîng qu©n  ®éi nh©n  d©n, c«ng an nh©n d©n sö  dông lao  ®éng kh«ng ph¶i lµ  sÜ  quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ; 5.  Hîp t¸c  x∙ thµnh  lËp vµ   ho¹t  ®éng  theo  LuËt  Hîp  t¸c x∙ cã sö dông lao ®éng; 6. C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao, ngoµi  c«ng lËp thµnh lËp  theo NghÞ   ®Þnh sè  73/1999/N§­CP ngµy  19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh  phñ  vÒ  chÝnh  s¸ch khuyÕn  khÝch   x∙   héi   hãa   ®èi   víi   c¸c   ho¹t   ®éng   trong   lÜnh   vùc  gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao;  
 2. 2 7. C¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hoÆc quèc tÕ  ®ãng trªn l∙nh thæ ViÖt Nam cã  sö  dông lao  ®éng lµ  ngêi  ViÖt Nam trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hßa x∙  héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc tham  gia cã  quy  ®Þnh   kh¸c; 8. Doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam   sö  dông lao  ®éng níc ngoµi trõ  trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ  mµ   níc   Céng   hßa   x∙   héi   chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc  tham  gia cã quy ®Þnh kh¸c. Doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n nªu trªn sau  ®©y ®îc gäi chung lµ ®¬n vÞ. II. Tr×nh tù x©y dùng vµ ®¨ng ký néi quy lao ®éng C¸c   ®¬n vÞ   x©y dùng,   ®¨ng  ký  néi  quy lao  ®éng theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4, §iÒu 5 cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP  ®îc  thùc hiÖn theo tr×nh tù sau ®©y: 1. C¨n cø  ®Æc  ®iÓm s¶n xuÊt ­ kinh doanh,  ®¬n vÞ  x©y  dùng   néi   quy   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   lao  ®éng vµ  ph¸p luËt kh¸c cã  liªn quan vµ  thÓ  hiÖn  ®Çy  ®ñ  nh÷ng néi dung chñ  yÕu quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ   ®Þnh  sè 41/CP; 2. LÊy  ý  kiÕn tham kh¶o cña Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn  c¬  së  hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn l©m thêi trong  ®¬n vÞ  tríc khi ký quyÕt ®Þnh ban hµnh; 3.  Thñ  trëng  ®¬n  vÞ  ký  quyÕt   ®Þnh  ban  hµnh néi  quy  lao ®éng vµ th«ng b¸o c«ng khai trong ®¬n vÞ; 4. §èi víi ®¬n vÞ sö dông tõ 10 ngêi lao ®éng trë lªn  néi quy lao ®éng ®îc ®¨ng ký t¹i Së Lao ®éng ­ Th ¬ng binh  vµ X∙ héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã trô  së   chÝnh   cña   ®¬n   vÞ;   hoÆc   t¹i   Ban   qu¶n   lý   khu   c«ng   nghiÖp,   khu   chÕ   xuÊt,   khu   c«ng   nghÖ   cao   (sau   ®©y   gäi   chung  lµ  khu c«ng  nghiÖp)   ®èi  víi  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  khu  c«ng nghiÖp theo uû quyÒn cña Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi th×   ®îc  ®¨ng ký  t¹i n¬i cã  trô  së  chÝnh cña Ban  qu¶n lý   ®ã. Khi  ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng,  ®¬n vÞ  cã  thÓ  trùc tiÕp nép hå  s¬  hoÆc göi bu  ®iÖn theo h×nh thøc th  b¶o ®¶m.  §èi   víi   c¬   quan   hµnh   chÝnh,   sù   nghiÖp   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm 3 Môc I cña Th«ng t   nµy néi quy lao  ®éng  ®îc quy  ®Þnh trong néi quy hoÆc quy chÕ cña c¬ quan vµ kh«ng ph¶i  ®¨ng ký.  Hå s¬ ®¨ng ký néi quy lao ®éng gåm cã: ­ V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ   ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng (MÉu sè  1   kÌm theo Th«ng t nµy).
 3. 3 ­  QuyÕt  ®Þnh ban hµnh néi quy lao  ®éng (MÉu sè  2 kÌm  theo Th«ng t nµy).  ­ B¶n néi quy lao ®éng. ­ C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña ®¬n vÞ cã liªn quan ®Õn kû   luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt (nÕu cã). 5. Trong thêi h¹n 05 ngµy kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt  ®Þnh,  ®¬n vÞ  ph¶i nép hå  s¬   ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng. Sau 02  ngµy (ngµy lµm viÖc) nhËn  ®îc hå  s¬, Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh   vµ   X∙   héi   hoÆc   Ban   qu¶n   lý   khu   c«ng   nghiÖp   ph¶i  th«ng b¸o cho ®¬n vÞ biÕt ngµy, th¸ng, n¨m nhËn ®îc hå s¬  (MÉu sè  3 kÌm theo Th«ng t  nµy). Trêng hîp  ®¬n vÞ  trùc  tiÕp nép hå s¬ th× th«ng b¸o nhËn hå s¬ ngay sau khi nép. Thêi h¹n th«ng b¸o kÕt qu¶  ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ   ®Þnh  sè  41/CP, néi dung th«ng b¸o (MÉu sè  4 kÌm theo Th«ng t  nµy). Trêng hîp néi quy lao  ®éng cã  söa  ®æi, bæ sung th×  ngêi sö  dông lao  ®éng cã  thÓ  ban hµnh néi quy lao  ®éng  míi thay thÕ néi quy lao ®éng cò hoÆc ban hµnh quyÕt ®Þnh  söa ®æi, bæ sung (MÉu sè 5 kÌm theo Th«ng t nµy). III. H×nh thøc xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng 1. Ngêi lao  ®éng vi ph¹m mét trong c¸c tr êng hîp quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP quy   ®Þnh cô thÓ nh sau: §Ó  xö  lý  kû  luËt lao  ®éng phï  hîp víi møc  ®é  vi ph¹m   cña ngêi lao ®éng khi vi ph¹m mét trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i tiÕt a kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé  LuËt Lao  ®éng th×   ngêi sö dông lao ®éng c¨n cø ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh  cña ®¬n vÞ ®Ó quy ®Þnh cô thÓ møc gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ trém  c¾p, tham «, tiÕt lé  bÝ  mËt c«ng nghÖ  kinh doanh hoÆc cã  hµnh vi kh¸c g©y thiÖt h¹i ®îc coi lµ nghiªm träng vÒ tµi  s¶n, lîi  Ých cña  ®¬n vÞ   ®Ó  quyÕt  ®Þnh viÖc sa th¶i ngêi  lao ®éng. 2. Ngêi lao  ®éng tù   ý  bá  viÖc 05 ngµy céng dån trong  mét th¸ng  hoÆc  20 ngµy  céng dån trong  mét  n¨m  theo  quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP ® îc  tÝnh theo ngµy lµm viÖc cña  ®¬n vÞ, kÓ  c¶ ngµy lµm thªm  ®∙ ®îc tháa thuËn b»ng v¨n b¶n.  3. C¸c trêng hîp  ®îc coi lµ  cã  lý  do chÝnh  ®¸ng theo  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP   quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
 4. 4 a) Do thiªn tai,  ho¶ ho¹n cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n  d©n x∙, phêng n¬i x¶y ra; b) Do b¶n th©n  èm cã  giÊy nghØ  èm cña c¬  së  y tÕ  cã   thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc cã  x¸c nhËn  cña c¬ së y tÕ ®îc thµnh lËp hîp ph¸p kh¸m vµ ®iÒu trÞ; c) Do th©n nh©n bÞ   èm trong trêng hîp cÊp cøu vµ  cã  x¸c nhËn cña c¬  së  y tÕ   ®îc thµnh lËp hîp ph¸p tiÕp nhËn  kh¸m vµ ®iÒu trÞ. Th©n nh©n bÞ èm bao gåm: Bè, mÑ ®Î; bè,   mÑ vî hoÆc chång; vî hoÆc chång; con; d)  C¸c trêng hîp  kh¸c  do ngêi  sö  dông  lao  ®éng  quy  ®Þnh trong néi quy lao ®éng. IV. Xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng 1.   ViÖc   xö   lý   kû   luËt   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 8 cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP quy  ®Þnh cô  thÓ  nh   sau:  Trêng hîp hîp ®ång lao ®éng hÕt h¹n mµ ngêi lao ®éng  tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc hai bªn tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång  lao ®éng míi th× ngêi sö dông lao ®éng tiÕn hµnh xö lý kû  luËt lao ®éng ®óng thêi hiÖu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr×nh tù, thñ  tôc xö  lý  kû  luËt lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP quy  ®Þnh cô  thÓ  nh sau: a) Hå s¬ xö lý kû luËt lao ®éng bao gåm: ­ B¶n têng tr×nh cña ngêi lao  ®éng  ®îc nép cho ngêi  sö   dông   lao   ®éng   tèi   ®a   05   ngµy   (ngµy   lµm   viÖc)   kÓ   tõ  ngµy   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   yªu   cÇu   (MÉu   sè   6   kÌm   theo  Th«ng t nµy). ­ C¸c tµi liÖu cã liªn quan nh:  + Biªn b¶n sù viÖc x¶y ra. + §¬n tè  c¸o, chøng tõ  hãa  ®¬n vµ  c¸c tµi liÖu kh¸c  (nÕu cã).  ­  Hå s¬ ®îc bæ sung thªm trong c¸c trêng hîp sau: + Trêng hîp bÞ  t¹m giam, t¹m gi÷  v¨n b¶n cña c¬  quan  cã thÈm quyÒn b¾t t¹m giam, t¹m gi÷; v¨n b¶n kÕt luËn cña  c¬ quan cã thÈm quyÒn khi hÕt thêi h¹n t¹m giam, t¹m gi÷. + Trêng hîp ®¬ng sù v¾ng mÆt v¨n b¶n th«ng b¸o ba lÇn  (MÉu sè 7 kÌm theo Th«ng t nµy). + Trêng hîp nghØ viÖc cã lý do chÝnh ®¸ng: giÊy tê ®­ îc coi lµ cã lý do chÝnh ®¸ng;
 5. 5 b)   Khi   tiÕn   hµnh   xö   lý   kû   luËt   lao   ®éng   ph¶i   lËp  thµnh biªn b¶n (MÉu sè 8 kÌm theo Th«ng t nµy);  c) Tæ chøc phiªn häp xö lý kû luËt lao ®éng: ­ Nh©n sù gåm cã: + Ngêi sö  dông  lao  ®éng hoÆc  ngêi  ®îc ngêi sö  dông  lao ®éng uû quyÒn lµ ngêi chñ tr×. + Ngêi  ®¹i  diÖn Ban  chÊp  hµnh c«ng   ®oµn  c¬  së  hoÆc  Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi trong ®¬n vÞ. + §¬ng sù (trõ trêng hîp ®ang thi hµnh ¸n tï giam).  + Cha, mÑ  hoÆc ngêi  ®ì   ®Çu hîp ph¸p nÕu  ®¬ng sù  lµ  ngêi díi 15 tuæi. + Ngêi lµm chøng (nÕu cã). + Ngêi bµo ch÷a cho ®¬ng sù (nÕu cã). + Nh÷ng ngêi kh¸c do ngêi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh  (nÕu cã). ­ Ngêi chñ tr× tuyªn bè lý do vµ giíi thiÖu nh©n sù. ­ Néi dung phiªn häp gåm cã: + §¬ng sù  tr×nh bµy b¶n têng tr×nh diÔn biÕn sù  viÖc  x¶y ra. Trêng  hîp  kh«ng  cã  b¶n têng  tr×nh  cña ngêi lao  ®éng th× ngêi chñ tr× tr×nh bµy biªn b¶n x¶y ra hoÆc ph¸t  hiÖn sù viÖc (ghi râ lý do kh«ng cã b¶n têng tr×nh). + Ngêi chñ tr× tr×nh bµy hå s¬ xö lý kû luËt. + Ngêi lµm chøng tr×nh bµy (nÕu cã). + Ngêi chñ   tr×  chøng  minh  lçi cña  ngêi lao  ®éng vµ  x¸c  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m øng víi h×nh thøc kû  luËt lao  ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc cô thÓ hãa trong néi  quy lao ®éng.  +  Ngêi  ®¹i diÖn  Ban chÊp  hµnh  c«ng  ®oµn c¬   së  hoÆc  Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn l©m thêi trong  ®¬n vÞ,  ®¬ng sù,  ngêi bµo ch÷a cho  ®¬ng sù  (nÕu cã) nhËn xÐt vÒ  néi dung  mµ  ngêi chñ  tr×  chøng minh lçi cña ngêi lao  ®éng vµ  x¸c  ®Þnh hµnh vi vi ph¹m øng víi h×nh thøc kû  luËt lao  ®éng  ®óng   hay   sai   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   néi   quy   lao  ®éng. +   KÕt   luËn   cña   ngêi   chñ   tr×   vÒ   hµnh   vi   vi   ph¹m   kû  luËt øng víi h×nh thøc kû luËt lao ®éng. + Th«ng qua vµ ký biªn b¶n. +   Ngêi   sö   dông   lao   ®éng   ký   quyÕt   ®Þnh   kû   luËt   lao  ®éng (MÉu sè  9 kÌm theo Th«ng t  nµy),   nÕu t¹m  ®×nh chØ  c«ng viÖc (MÉu sè 10 kÌm theo Th«ng t nµy); d) Hå s¬ ®îc lu t¹i ®¬n vÞ. 
 6. 6 3. ViÖc gi¶m vµ xãa kû luËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12  cña NghÞ ®Þnh sè 41/CP  quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a) Ngêi lao  ®éng bÞ  xö  lý  kû  luËt theo h×nh thøc kÐo  dµi thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng th×  thêi gian   kÐo dµi ®ã kh«ng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n n©ng l¬ng theo quy  ®Þnh. VÝ  dô: ¤ng NguyÔn V¨n A  ®Õn ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2003  ®ñ thêi h¹n n©ng l¬ng theo quy ®Þnh nhng «ng NguyÔn V¨n A  cã hµnh vi vi ph¹m kû luËt lao ®éng víi h×nh thøc kÐo dµi   thêi h¹n n©ng l¬ng kh«ng qu¸ s¸u th¸ng, do  ®ã  «ng NguyÔn   V¨n A ph¶i kÐo dµi thêi h¹n n©ng l ¬ng tèi  ®a kh«ng qu¸ 6  th¸ng kÓ tõ ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2003; b)   Ngêi   lao   ®éng   bÞ   xö   lý   kû   luËt   chuyÓn   lµm   viÖc  kh¸c   cã   møc   l¬ng   thÊp   h¬n   trong   thêi   h¹n   tèi   ®a   lµ   6  th¸ng,  khi hÕt thêi h¹n chuyÓn  lµm c«ng   viÖc  kh¸c  th×  ngêi sö  dông lao  ®éng bè  trÝ  ngêi lao  ®éng trë  l¹i lµm  viÖc   cò   theo   hîp   ®ång   lao   ®éng   ®∙   giao   kÕt.   Trêng   hîp  kh«ng cßn c«ng viÖc cò hoÆc kh«ng thÓ bè trÝ c«ng viÖc cò  th× hai bªn tháa thuËn ®Ó gi¶i quyÕt. V. Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt 1. ViÖc xem xÐt quyÕt  ®Þnh båi thêng thiÖt h¹i ph¶i  c¨n cø vµo lçi,  møc  ®é  thiÖt h¹i thùc tÕ  khi quyÕt  ®Þnh   møc båi thêng cÇn xÐt  ®Õn thùc tr¹ng hoµn c¶nh gia  ®×nh,  nh©n th©n vµ tµi s¶n cña ®¬ng sù; 2. C¸c trêng hîp ®îc coi lµ nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng   bao gåm: Do thiªn  tai;  ho¶ ho¹n; c¸c trêng  hîp  kh¸c  do  ngêi sö  dông lao  ®éng quyÕt  ®Þnh vµ   ®îc quy  ®Þnh vµo néi  quy lao ®éng cña ®¬n vÞ. VI. B¸o c¸o ®Þnh kú 1. Ban qu¶n lý  khu c«ng nghiÖp tæng hîp b¸o c¸o kÕt  qu¶ ®¨ng ký néi quy lao ®éng 6 th¸ng tríc ngµy 15 th¸ng 7  hµng n¨m vµ  b¸o c¸o mét n¨m tríc ngµy 15 th¸ng 2 n¨m sau  (MÉu sè  11 kÌm theo Th«ng t nµy) vµ  göi vÒ  Së  Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ X∙ héi; 2. Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi tæng hîp b¸o  c¸o hµng n¨m tríc ngµy 15 th¸ng 3 n¨m sau vµ  göi vÒ  Bé  Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi (MÉu sè 12 kÌm theo Th«ng   t nµy).
 7. 7 VII. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o; 2. B∙i bá  C«ng v¨n sè  3155/L§TBXH­CV ngµy 19/8/1995   cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vÒ  viÖc híng dÉn  thi hµnh kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   cã   g×   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. MÉu  sè  1:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi Tªn ®¬n vÞ céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè.... §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc V/v §¨ng ký   néi quy lao   ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... ®éng KÝnh   göi:.................................................(1) Thùc hiÖn Bé  LuËt Lao  ®éng  ®∙  ®îc söa  ®æi, bæ sung,  NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995   cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng vµ  tr¸ch nhiÖm  vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m  2003 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®inh  sè   41/CP   cña   ChÝnh   phñ,   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi. (ghi   tªn   ®¬n   vÞ........),   ®Ò   nghÞ   (xem   môc(1))   xem  xÐt vµ  th«ng b¸o kÕt qu¶ viÖc  ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng,  kÌm theo hå s¬ gåm cã:     1. QuyÕt ®Þnh ban hµnh néi quy lao ®éng. 2. B¶n néi quy lao ®éng. 3. C¸c v¨n b¶n quy  ®Þnh cña  ®¬n vÞ  cã  liªn quan  ®Õn  kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt (nÕu cã).
 8. 8                             Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ nh trªn. ­ Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së (®Ó theo dâi). ­ Lu ®¬n vÞ.  Ghi chó:  (1) ­ Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng  (®èi  víi  ®¬n vÞ   ®ãng  trªn  ®Þa  bµn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) ­ Ban Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng   nghÖ  cao (®èi víi                ®¬n vÞ  thuéc khu c«ng nghiÖp,   khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao). MÉu  sè  2:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi Tªn ®¬n vÞ céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Sè.... §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc V/v §¨ng ký   néi quy lao   ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... ®éng quyÕt ®Þnh cña ………… (ghi râ chøc vô vµ tªn ®¬n vÞ) vÒ viÖc ban hµnh néi quy  lao ®énsg ­ C¨n cø Bé  LuËt Lao  ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994,  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ngµy 02/4/2002 ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn mét sè   ®iÒu  cña Bé  luËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng vµ  tr¸ch nhiÖm  vËt chÊt,  NghÞ ®Þnh sè 33/2003/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m  
 9. 9 2003 cña ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña nghÞ  ®Þnh sè 41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. ­ C¨n cø Th«ng t  sè  19/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22 th¸ng  9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06  th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng  dÉn mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng   vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy  02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. C¨n cø.... ngµy.... th¸ng... n¨m.... cña (c¬  quan cã  thÈm   quyÒn)   quy   ®Þnh   vÒ   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña ®¬n vÞ. Theo   ®Ò   nghÞ  cña...................................................... ................. Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy néi quy  lao ®éng cña ®¬n vÞ. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   nhËn   ®îc   hå   s¬  ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng,  nh÷ng  quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i  víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.   C¸c   ¤ng   (Bµ)   Trëng   (Phã)   phßng   (Ban)   vµ  mäi ngêi lao  ®éng trong  ®¬n vÞ  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh §iÒu 3, ­ Ghi tªn c¬  quan th«ng b¸o viÖc  ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng,    ­ Lu ®¬n vÞ.  MÉu  sè  3:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi Tªn c¬ quan cã  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam thÈm   quyÒn  §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc th«ng b¸o
 10. 10 Sè.... ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... th«ng b¸o vÒ viÖc nhËn hå s¬ ®¨ng ký néi quy lao ®éng KÝnh göi: (ghi râ tªn ®¬n vÞ ®¨ng ký néi quy lao ®éng) Thùc hiÖn Th«ng t sè 19/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22 th¸ng  9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7  n¨m   1995   vµ   NghÞ   ®Þnh  sè   33/2003/N§­CP   ngµy   02   th¸ng   4   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ.quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  h íng dÉn mét  sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch   nhiÖm vËt chÊt (tªn c¬  quan th«ng b¸o) xin th«ng b¸o nh  sau: Ngµy... th¸ng... n¨m... (tªn c¬  quan nhËn hå  s¬   ®¨ng  ký  néi quy lao  ®éng)  ®∙ nhËn  ®îc hå  s¬   ®¨ng ký  néi quy  lao ®éng cña (ghi tªn ®¬n vÞ). Thñ trëng c¬ quan cã thÈm quyÒn  th«ng b¸o (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh trªn ­ Lu VP   
 11. 11 MÉu  sè  4:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi Tªn c¬ quan cã  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam thÈm   quyÒn  §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc th«ng b¸o Sè..../ ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... th«ng b¸o vÒ viÖc ®¨ng ký néi quy lao ®éng KÝnh göi: (ghi râ tªn ®¬n vÞ ®¨ng ký néi quy lao ®éng) ­ C¨n cø Bé  luËt Lao  ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994,  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng  ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn mét sè   ®iÒu  cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng vµ  tr¸ch nhiÖm  vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m  2003 cña ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña NghÞ  ®Þnh sè 41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ.  ­ C¨n cø Th«ng t  sè  19/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22 th¸ng  9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06  th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng  dÉn mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng   vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy  02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ ®¨ng ký néi quy lao ®éng cña  (ghi tªn ®¬n vÞ), Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Ban  Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao,   th«ng b¸o viÖc ®¨ng ký néi quy lao ®éng nh sau: 1. Néi quy lao ®éng cña  (ghi tªn ®¬n vÞ) ®∙ x©y dùng   ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong néi quy  lao  ®éng cha phï  hîp víi ph¸p luËt (nÕu cã  th×  bæ sung  néi dung môc 2 cña th«ng b¸o) nh  sau:  STT Ch¬ng §iÒu Trang Lý do söa ®æi, bæ  sung    1    2 ...
 12. 12 ... .. 3. §Ò  nghÞ  (ghi tªn  ®¬n vÞ) th«ng  b¸o  néi  quy  lao  ®éng  ®Õn tõng ngêi lao  ®éng vµ  niªm yÕt  ë  nh÷ng n¬i cÇn  thiÕt trong ®¬n vÞ. Thñ trëng c¬ quan cã thÈm quyÒn th«ng  b¸o (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh trªn ­ Lu VP MÉu  sè  5:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi Tªn   ®¬n  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÞ:..... §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc Sè..../ ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... QuyÕt ®Þnh cña…… (ghi râ chøc vô vµ tªn ®¬n vÞ) vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña néi quy lao ®éng  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè……ngµy….th¸ng….n¨m…… ­ C¨n cø Bé  luËt Lao  ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994,   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn mét sè   ®iÒu   cña Bé  luËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng vµ  tr¸ch nhiÖm   vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña nghÞ   ®Þnh sè 41/CP ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ.  ­ C¨n cø Th«ng t sè  19/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22 th¸ng   9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng   dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06   th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng   dÉn mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng  
 13. 13 vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy   02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. ­   C¨n   cø……ngµy……th¸ng……n¨m……cña   (c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña  ®¬n   vÞ). Theo ®Ò nghÞ cña..... quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Sña  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña néi quy  lao   ®éng   ®∙   ®îc   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè……ngµy…… th¸ng…..n¨m…… nh sau: 1……….. 2……….. ………… §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   nhËn   ®îc   hå   s¬  ®¨ng ký néi quy lao ®éng, nhng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi  quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.  C¸c ¤ng (Bµ) Trëng phßng, (Ban) vµ mäi ng­ êi lao  ®éng trong  ®on vÞ  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh trªn §iÒu 3, ­ Ghi tªn c¬  quan th«ng b¸o viÖc  ®¨ng ký  néi quy lao  ®éng ­ Lu ®¬n vÞ   
 14. 14 MÉu  sè  6:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9  n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng  binh vµ X∙ héi céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc ....,   ngµy....   th¸ng.....   n¨m..... B¶n têng tr×nh diÔn biÕn sù viÖc x¶y ra KÝnh göi: Thñ trëng (ghi tªn ®¬n vÞ) Hä tªn: Sinh ngµy      th¸ng        n¨m       Quª qu¸n: N¬i ë hiÖn nay:          Tr×nh ®é chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o:   C«ng viÖc chÝnh hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm: §¬n   vÞ   ®ang   lµm   viÖc   (phßng,   ban,   ph©n   x­ ëng........): HÖ sè l¬ng ®ang hëng: Thêi   ®iÓm   sù   viÖc   x¶y   ra   hoÆc   ph¸t   hiÖn   ngµy  th¸ng     n¨m Tr×nh tù diÔn biÕn sù viÖc:                 Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù viÖc x¶y ra: C¨n cø quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vµ  néi quy lao  ®éng  cña  ®¬n vÞ   ®∙ ban hµnh, t«i nhËn thÊy hµnh vi vi ph¹m kû   luËt cña t«i ¸p dông theo h×nh thøc kû luËt lao ®éng hoÆc  båi thêng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt theo ®iÒu.… T«i   høa   sÏ   söa   ch÷a   nh÷ng   sai   lÇm,   khuyÕt   ®iÓm   vµ  kh«ng t¸i ph¹m. Ngêi viÕt têng tr×nh (Ký tªn)
 15. 15
 16. 16 MÉu  sè  7:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi Tªn   ®¬n  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÞ............. §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc . ...., ngµy.... th¸ng..... n¨m..... Sè.........../ LÇn.thø...... th«ng b¸o vÒ viÖc xem xÐt xö lý kû luËt lao ®éng KÝnh göi: (ghi hä, tªn, ®Þa chØ) ­ C¨n cø §iÒu 11 NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06 th¸ng 7  n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn mét  sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch   nhiÖm vËt chÊt.  ­ C¨n cø Th«ng t  sè  19/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22 th¸ng  9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng  dÉn thùc hiÖn mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  41/CP ngµy 06  th¸ng 7 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng  dÉn mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ  kû  luËt lao  ®éng   vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, NghÞ   ®Þnh sè  33/2003/N§­CP ngµy  02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ.  (ghi tªn  ®¬n vÞ)  ®Ò  nghÞ  «ng (bµ) cã  mÆt t¹i  ®¬n vÞ   vµo lóc… giê….. phót ngµy….. th¸ng….. n¨m…  ®Ó  xem xÐt xö  lý  kû  luËt lao  ®éng, nÕu «ng (bµ) kh«ng cã  mÆt  ®¬n vÞ  sÏ   tiÕn hµnh xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh trªn. ­ Lu ®¬n vÞ.   
 17. 17
 18. 18 MÉu  sè  8:  Ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   19/2003/TT­ BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp  ­  Tù do  ­  H¹nh phóc ....,   ngµy....   th¸ng.....   n¨m..... BI£N B¶n    Xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng Cuéc häp xem xÐt xö  lý  vi ph¹m kû  luËt lao  ®éng  ®èi  víi «ng (bµ) b¾t ®Çu lóc….. giê… ngµy… th¸ng…. n¨m……     §Þa ®iÓm t¹i:.... I. Thµnh phÇn dù häp gåm: 1. Ngêi sö  dông lao  ®éng hoÆc ngêi  ®îc ngêi sö  dông  lao ®éng uû quyÒn. Hä tªn: Chøc vô hoÆc chøc danh: Theo uû  quyÒn ngµy.... th¸ng.... n¨m.... (nÕu cã  v¨n  b¶n uû quyÒn). 2.  §¹i diÖn  Ban chÊp  hµnh  c«ng  ®oµn c¬   së  hoÆc  Ban  chÊp hµnh l©m thêi trong ®¬n vÞ. Hä tªn: Chøc vô hoÆc chøc danh: 3. §¬ng sù. Hä tªn: Chøc vô hoÆc chøc danh: §¬n vÞ lµm viÖc: C«ng viÖc ®ang lµm: 4. Cha hoÆc mÑ hoÆc ngêi ®ì ®Çu hîp ph¸p, nÕu ®¬ng sù  díi 15 tuæi. Hä tªn: Chøc danh: N¬i lµm viÖc hoÆc n¬i thêng tró: 5. Ngêi bµo ch÷a cho ®¬ng sù (nÕu cã).
 19. 19 Hä tªn: Chøc vô hoÆc chøc danh: §¬n vÞ c«ng t¸c. 6. Ngêi lµm chøng (nÕu cã). Hä tªn: Chøc vô hoÆc chøc danh: §¬n vÞ c«ng t¸c hoÆc n¬i c tró: 7. Ngêi ®îc ngêi sö dông lao ®éng mêi tham dù. Hä tªn: Chøc vô hoÆc chøc danh: §¬n vÞ c«ng t¸c: II. Néi dung: 1. §¬ng sù tr×nh bµy b¶n têng tr×nh diÔn biÕn sù viÖc  (cÇn ghi râ  c¸c néi dung) nh: Hµnh vi vi ph¹m, møc  ®é  vi  ph¹m, nguyªn nh©n, h×nh thøc kû  luËt lao  ®éng.... trong  trêng   hîp   ®¬ng   sù   kh«ng   cã   b¶n   têng   tr×nh   th×   ngêi   sö  dông lao ®éng tr×nh bµy biªn b¶n sù viÖc x¶y ra hoÆc ph¸t  hiÖn.   2. Ngêi sö  dông lao  ®éng chøng minh lçi cña ng êi lao  ®éng (cÇn ghi râ  mét sè  néi dung) nh: Hµnh vi vi ph¹m,  møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc kû luËt lao ®éng..... Tr êng hîp  båi thêng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt th×  ghi møc  ®é  thiÖt h¹i  (tÝnh  gi¸  trÞ  b»ng   tiÒn   §ång   ViÖt  Nam),   ph ¬ng   thøc   båi  thêng.... 3. Ngêi lµm chøng (nÕu cã) cÇn tr×nh bµy cô thÓ nh÷ng   néi dung cã liªn quan ®Õn sù viÖc x¶y ra. 4. Ngêi  ®¹i diÖn Ban chÊp hµnh c«ng  ®oµn c¬  së  hoÆc  Ban chÊp hµnh l©m thêi trong ®¬n vÞ, ngêi bµo ch÷a cho ®­ ¬ng sù,  ®¬ng sù  (cÇn ghi râ  viÖc ngêi sö  dông lao  ®éng  chøng   minh   lçi   cña   ngêi   lao   ®éng   ®óng   hay   sai   víi   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt). 5. KÕt luËn cuèi cïng cña ngêi sö dông lao ®éng. Hµnh vi vi ph¹m kû luËt, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc kû  luËt lao  ®éng. Trêng hîp båi thêng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt:  møc ®é thiÖt h¹i, møc båi thêng, ph¬ng thøc båi thêng. 6. B¶o lu ý kiÕn cña c¸c thµnh phÇn tham dù (nÕu cã). 7.   KÕt   thóc   cuéc   häp   vµo   lóc....   giê.....   ngµy....  th¸ng.... n¨m........ §¬ng sù §¹i diÖn Ban chÊp hµnh C«ng  Thñ trëng ®¬n  (ký tªn, ghi râ  ®oµn c¬ së vÞ
 20. 20 hä, tªn) (ký tªn, ghi râ hä, tªn) (ký tªn, ghi  râ hä tªn)                    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản