Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
400
lượt xem
23
download

Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/năm 2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 19/2004/TT-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2004 híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc ®· ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc ®· ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung), sau khi cã ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi h- íng dÉn nh sau: I. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông 1. Ph¹m vi ¸p dông lµ c«ng ty nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung, bao gåm: a. C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña Bé luËt Lao ®éng, gåm: - C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty nhµ níc do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp sau ®©y gäi lµ Tæng c«ng ty) ® - îc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh phª duyÖt trong ph ¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc cña Bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c Tæng c«ng ty; - §¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i ® îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi theo h×nh thøc cæ phÇn hãa tõ c«ng ty nhµ níc, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty nhµ n íc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty, cã ph ¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty quyÕt ®Þnh phª duyÖt vµ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn trong vßng 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp (sau ®©y gäi lµ c«ng ty cæ phÇn trong 12 th¸ng). b. C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo h×nh thøc chuyÓn ®æi së h÷u, gåm: - C«ng ty nhµ níc, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn;
 2. - C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng; - C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn b¸n; c. C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo c¸c h×nh thøc tæ chøc l¹i, gåm: - C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch; - C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn; - C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn kho¸n kinh doanh, cho thuª; d. C«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty thùc hiÖn ph¸ s¶n, gi¶i thÓ; ®. C«ng ty nhµ níc; c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp; e. C«ng ty thµnh viªn do c«ng ty nhµ níc n¾m gi÷ toµn bé vèn ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo quy ®Þnh t¹i c¸c tiÕt a, b, d vµ ® nãi t¹i ®iÓm 1 nµy; f. N«ng trêng, l©m trêng quèc doanh s¾p xÕp l¹i theo NghÞ quyÕt sè 28/NQ-TW ngµy 16/6/2003 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m trêng quèc doanh; g. C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kh¸c do Thñ t íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; h. C«ng ty nhµ níc thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Bé tr- ëng Bé qu¶n lý ngµnh kinh tÕ - kü thuËt cña ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp chuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn hoÆc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. (C«ng ty nhµ níc, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty nhµ níc, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty sau ®©y gäi chung lµ c«ng ty). (C«ng ty, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty, n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ). 2. C¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc x¸c nhËn ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng do c¬ cÊu l¹i trong giai ®o¹n tõ ngµy 26/4/2002 (thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP) ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005. §èi víi c¸c ®¬n vÞ bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n th× lÊy ngµy c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc ngµy tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp
 3. cã hiÖu lùc thi hµnh nhng ph¶i trong thêi gian tõ ngµy 26/4/2002 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005. §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty; n«ng, l©m trêng quèc doanh th× thêi gian ¸p dông tÝnh tõ ngµy cã hiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ (6/9/2004) ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005 3. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i ®¬n vÞ lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, tæ chøc l¹i, s¸p nhËp, hîp nhÊt; quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi vµ ®a d¹ng hãa së h÷u, qu¶n lý, ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi ®¬n vÞ bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n kh«ng duyÖt ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i mµ c¨n cø quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc tuyªn bè ph¸ s¶n ®¬n vÞ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Riªng ®èi víi C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ c«ng ty cã thêi gian ho¹t ®éng kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ® îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp do Héi ®ång Qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i theo §iÒu lÖ cña c«ng ty vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh chuyÓn c«ng ty thµnh C«ng ty cæ phÇn. Trêng hîp c«ng ty chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× c¬ quan x¸c nhËn l¹i Bé, ngµnh ®èi víi c«ng ty thuéc Bé, ngµnh Trung ¬ng qu¶n lý; Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®èi víi c«ng ty thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý; Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91 ®èi víi c«ng ty thuéc Tæng C«ng ty qu¶n lý. 4. Ngêi lao ®éng d«i d thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung bao gåm c¶ ng êi lao ®éng d«i d ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ tríc ngµy 30/8/1990 (thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh Ph¸p lÖnh hîp ®ång lao ®éng) nhng cho ®Õn t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i vÉn cha thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng b»ng v¨n b¶n. 5. Ngêi lao ®éng cã tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn cña ®¬n vÞ quy ®Þnh t¹i §iÓm b Kho¶n 1 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung lµ ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng mµ t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i ®¬n vÞ, ng êi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng cha chÊm døt hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. 6. Thêi ®iÓm tuyÓn dông ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: - §èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc liªn tôc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ th× thêi ®iÓm tuyÓn dông ®îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc. - Trêng hîp ngêi lao ®éng cã thêi gian kh«ng lµm viÖc trong c¬ quan, ®¬n vÞ th× thêi ®iÓm tuyÓn dông ®îc tÝnh lµ thêi ®iÓm tuyÓn dông lÇn cuèi cïng lµm viÖc liªn tôc trong c¬ quan, ®¬n vÞ. VÝ dô: Bµ NguyÔn ThÞ A cã qu¸ tr×nh lµm viÖc nh sau:
 4. - Giai ®o¹n 1: Ngµy 20/6/1976 ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc (lÇn ®Çu tiªn) trong c«ng ty nhµ níc vµ lµm viÖc liªn tôc ®Õn ngµy 20/6/1992. - Giai ®o¹n 2: Ngµy 1/7/1992 ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi vµ lµm viÖc liªn tôc ®Õn ngµy 15/9/1995. - Giai ®o¹n 3: Ngµy 25/10/1995 ®îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc trong c«ng ty nhµ níc vµ lµm viÖc liªn tôc ®Õn ngµy doanh nghiÖp nµy thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i vµ cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. Nh vËy, thêi ®iÓm tuyÓn dông vµo khu vùc nhµ níc cña Bµ NguyÔn ThÞ A ®îc tÝnh thêi ®iÓm tuyÓn dông lÇn cuèi cïng lµ ngµy 25/10/1995. 7. §èi víi ngêi lao ®éng hoÆc c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc t¹i ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty thuéc ®èi tîng ¸p dông theo NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung nh quy ®Þnh ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d t¹i c«ng ty nhµ níc khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i, nÕu thêi ®iÓm tuyÓn dông vµo khu vùc nhµ níc tríc ngµy 21/4/1998. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty ®îc hëng chÕ ®é nh ngêi lao ®éng ®ang thùc hiÖn l¹i hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Trêng hîp c¸n bé l·nh ®¹o do c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm mµ d«i d ®îc thùc hiÖn theo NghÞ quyÕt sè 09/2003/NQ-CP ngµy 28/7/2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung NghÞ quyÕt 16/2000/NQ- CP ngµy 18/10/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tinh gi¶m biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 8. §èi víi ngêi lao ®éng thùc hiÖn giao ®Êt, giao rõng cña n«ng, l©m tr- êng quèc doanh nÕu thùc hiÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ® îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn ®îc lËp theo (mÉu sè 10b kÌm theo Th«ng t nµy). TiÒn l¬ng ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§- CP ngµy 31/12/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. Thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§-CP ngµy 9/5/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng. II. ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d 1. ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d ®ang thùc hiÖn hîp lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§- CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung, nay quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a. Ngêi lao ®éng ®ñ 55 tuæi ®Õn díi 60 tuæi ®èi víi nam, ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi ®èi víi n÷, cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn ®îc nghØ hu, kh«ng ph¶i trõ phÇn tr¨m l¬ng hu do nghØ hu tríc tuæi theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi, ngoµi ra cßn ®îc hëng thªm c¸c kho¶n trî cÊp sau:
 5. a1. §îc trî cÊp 03 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng cho mçi n¨m (®ñ 12 th¸ng) nghØ hu tríc tuæi. Trêng hîp cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh trî cÊp nh sau: + NÕu ®ñ 6 th¸ng trë xuèng ®îc trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã); + NÕu trªn 6 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc trî cÊp 02 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã). a2. Trî cÊp 05 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng cho 20 n¨m ®Çu c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi. a3. Tõ n¨m thø 21 trë ®i, cø mçi n¨m c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc trî cÊp 1/2 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã). Tr- êng hîp cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c trªn 6 th¸ng ®îc tÝnh lµ mét n¨m, ®ñ 6 th¸ng trë xuèng kh«ng ®îc tÝnh. Thêi gian ®Ó tÝnh c¸c kho¶n trî cÊp hëng thªm theo quy ®Þnh t¹i a2, a3 tiÕt a ®iÓm 1 môc nµy ®îc c¨n cø vµo thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi (kÓ c¶ thêi gian lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc ®îc coi lµ ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®îc tÝnh ®Õn ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung lµ tiÒn l- ¬ng cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp l ¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp, NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. Trêng hîp ngêi lao ®éng cha chuyÓn xÕp l¬ng th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh nªu trªn. C¸c kho¶n phô cÊp ®îc tÝnh bao gåm: phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc (nÕu cã). §èi víi c«ng ty cæ phÇn trong 12 th¸ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm c«ng ty ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. Møc l¬ng tèi thiÓu lµm c¨n cø ®Ó tÝnh c¸c kho¶n trî cÊp cho ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 1 môc nµy lµ møc l ¬ng tèi thiÓu do ChÝnh phñ quy ®Þnh (hiÖn nay lµ 290.000 ®/th¸ng). VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n A c«ng nh©n söa ch÷a « t«, t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 56 tuæi 4 th¸ng; cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ 25 n¨m 8 th¸ng; hÖ sè l¬ng cÊp bËc ®ang hëng 2,84 (bËc 6, nhãm møc l¬ng II, thuéc thang l¬ng A.1 c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö - tin häc); phô cÊp khu vùc 0,5; tiÒn l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. ¤ng A ®îc hëng chÕ ®é nh sau: + Tû lÖ l¬ng hu ®îc tÝnh: - 15 n¨m ®Çu tÝnh b»ng 45%;
 6. - Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 26 lµ 11 n¨m (25 n¨m 8 th¸ng ®îc tÝnh lµ 26 n¨m theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 01/2003/N§-CP ngµy 9/1/2003. (11 n¨m x 2% = 22%); - Tû lÖ % l¬ng hu lµ: 45% + 22% = 67%. + TiÒn trî cÊp do vÒ hu tríc tuæi: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng 1 th¸ng: 290.000 ®ång x (2.84 + 0.5) = 968.600 ®ång - Sè th¸ng l¬ng ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp: NghØ hu tríc tuæi 3 n¨m 8 th¸ng: (3 n¨m x 3 th¸ng/n¨m + 2 th¸ng) = 11 th¸ng Cã 20 n¨m ®Çu c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi = 5 th¸ng Tõ n¨m thø 21 trë ®i cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi = 3 th¸ng (5 n¨m 8 th¸ng tÝnh thµnh 6 n¨m x 1/2) Céng 19 th¸ng - Sè tiÒn ®îc nhËn trî cÊp: 18.403.400 ®ång (968.600 ®ång/th¸ng x 19 th¸ng) b. Ngêi lao ®éng ®ñ tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng, nhng cßn thiÕu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn cho nh÷ng th¸ng cßn thiÕu víi møc 15% tiÒn l¬ng th¸ng t¹i thêi ®iÓm ®ñ tuæi nghØ hu vµ gi¶i quyÕt nghØ hu theo chÕ ®é hiÖn hµnh, bao gåm c¸c trêng hîp sau: b1. Nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 14 n¨m ®Õn díi 15 n¨m. VÝ dô 2: ¤ng NguyÔn V¨n B c«ng nh©n giao nhËn s¶n phÈm t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc ®· ®ñ 60 tuæi; cã ®ñ 14 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi; hÖ sè tiÒn l¬ng ®ang hëng 2,73 (bËc 6, nhãm møc l¬ng I, thang l¬ng A.15 chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm); tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng. ¤ng B ®- îc Nhµ níc hç trî ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn cho 12 th¸ng víi møc 15% tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng vµ lµm thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é nghØ hu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + TiÒn l¬ng mét th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi: 210.000 ®ång x 2,73 = 573.300 ®ång + TiÒn b¶o hiÓm x· héi ®ãng mét lÇn: (573.3000 ®ång x 15%) x 12 th¸ng = 1.031.940 ®ång. + Tû lÖ % l¬ng hu ®îc hëng lµ 45% (cã 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi). b.2. Nam ®ñ 55 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi, cã ®ñ 15 n¨m lµm c¸c nghÒ, c«ng viÖc n¨ng nhäc, ®éc h¹i hoÆc ®ñ 15 n¨m lµm viÖc ë n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 trë lªn hoÆc ®ñ 10 n¨m c«ng t¸c thùc tÕ ë chiÕn tr êng B, C tríc ngµy 30/4/1975, chiÕn trêng K tríc ngµy 31/8/1989 cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 19 n¨m ®Õn díi 20 n¨m.
 7. VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n C c«ng nh©n nÊu bÕp t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc ®· ®ñ 55 tuæi: cã ®ñ 19 n¨m 6 th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi; hÖ sè tiÒn l - ¬ng ®ang hëng 2,07 (bËc 5, nhãm møc l¬ng II, th¸ng l¬ng A.20 ¨n uèng); tiÒn l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng. ¤ng C ®îc Nhµ níc hç trî kinh phÝ ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn cho 6 th¸ng víi møc 15% tiÒn l ¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng vµ lµm thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é nghØ h u theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - TiÒn l¬ng mét th¸ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi: 210.000 ®ång x 2,07 = 434.700 ®ång - TiÒn ®ãng b¶o hiÓm x· héi mét lÇn: (434.700 x 15%) x 6 th¸ng = 391.230 ®ång - Tû lÖ % tÝnh l¬ng hu lµ: 15 n¨m ®Çu tÝnh b»ng 45% Tõ n¨m thø 16 ®Õn n¨m thø 20 ®îc tÝnh thªm lµ 10% (5 n¨m, mçi n¨m 2%; 5 n¨m x 2%) Tû lÖ % l¬ng hu lµ 55% (45% + 10%). b3. Nam ®ñ 50 tuæi, n÷ ®ñ 45 tuæi cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 19 n¨m ®Õn díi 20 n¨m mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn. b4. Ngêi lao ®éng (kh«ng phô thuéc vµo tuæi ®êi) cã Ýt nhÊt 15 n¨m lµm nghÒ hoÆc c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®Æc biÖt ®éc h¹i ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 19 n¨m ®Õn díi 20 n¨m mµ bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 61% trë lªn. c. Ngêi lao ®éng d«i d kh«ng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt a vµ tiÕt b ®iÓm 1 nªu trªn, thùc hiÖn chÊp døt hîp ®ång lao ®éng vµ h ëng chÕ ®é nh sau: c1. Trî cÊp mÊt viÖc lµm ®îc tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc, cø mçi n¨m (®ñ 12 th¸ng) ®îc trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng nhng thÊp nhÊt còng b»ng 2 th¸ng tiÒn l¬ng, phô cÊp l¬ng ®ang hëng. c2. §îc trî cÊp thªm 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng cho mçi n¨m (®ñ 12 th¸ng) thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc vµ ®îc trî cÊp mét lÇn víi møc 5 (n¨m) triÖu ®ång. Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc, bao gåm: Thêi gian ngêi lao ®éng thùc tÕ lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp nhµ níc; c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang ®îc hëng l¬ng tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ trong khu vùc nhµ níc); Mäi thêi gian cã hëng l¬ng tõ nguån doanh nghiÖp nhµ níc, ng©n s¸ch Nhµ níc, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi (thêi gian ®µo t¹o, c«ng t¸c, nghØ èm ®au, thai s¶n....); Thêi gian lµm viÖc theo h×nh thøc nhËn kho¸n s¶n phÈm, khèi lîng c«ng viÖc trong thêi gian nµy mµ doanh nghiÖp cã tr¶ l ¬ng vµ cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 8. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng th× thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc tÝnh ®Õn ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. Thêi gian ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ tæng thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc ®îc (céng dån) vµ tÝnh tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµm viÖc lÇn ®Çu tiªn ®Õn thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. Trong tæng thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc ph¶i trõ thêi gian ngêi lao ®éng ®· nhËn trî cÊp mÊt viÖc lµm, trî cÊp th«i viÖc, chÕ ®é xuÊt ngò hoÆc phôc viªn. NÕu thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc cã th¸ng lÎ ®îc quy ®Þnh nh sau: + Díi 1 th¸ng kh«ng ®îc tÝnh; + Tõ ®ñ 1 th¸ng ®Õn díi 7 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 6 th¸ng thùc tÕ lµm viÖc + Tõ ®ñ 7 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 1 n¨m thùc tÕ lµm viÖc. c3. Trî cÊp mét lÇn ®i t×m viÖc lµm lµ 6 (s¸u) th¸ng tiÒn l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®ang hëng. NÕu cã nhu cÇu häc nghÒ th× ®îc häc nghÒ miÔn phÝ tèi ®a lµ 6 th¸ng. C¬ së häc nghÒ do Së Lao ®éng – th¬ng binh vµ x· héi chØ ®Þnh. Ngoµi c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i c1, c2, c3 tiÕt c ®iÓm 1 môc nµy, ng êi lao ®éng cßn ®îc hëng chÕ ®é chê nghØ hu; b¶o lu thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm x· héi; hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 3, §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t nµy. §èi víi c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng trong 12 th¸ng th× tiÒn l ¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. Møc l¬ng tèi thiÓu lµm c¨n cø tÝnh chÕ ®é ®èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i tiÕt c ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 môc II Th«ng t nµy, ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l ¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét b íc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, quy ®Þnh cô thÓ nh sau: - Trî cÊp mÊt viÖc lµm cho sè thêi gian lµm viÖc tríc ngµy 1/1/2003, ®îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng. - Trî cÊp mÊt viÖc lµm cho sè thêi gian lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 trë ®i ®îc tÝnh møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng; trî cÊp ®i t×m viÖc lµm, 70% tiÒn l¬ng cho nh÷ng th¸ng cßn l¹i cha thùc hiÖn hÕt hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt, ®îc tÝnh møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng. Trêng hîp cã th¸ng lÎ ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 1 môc II Th«ng t nµy. VÝ dô 4: ¤ng NguyÔn V¨n D c«ng nh©n söa ch÷a ®Çu tÇu háa vµ toa xe, t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 54 tuæi; cã thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc lµ 30 n¨m 7 th¸ng (trong ®ã tÝnh tõ ngµy
 9. 1/1/2003 cã 1 n¨m 2 th¸ng); cã hÖ sè l¬ng 3,05 (bËc 6 nhãm møc l¬ng III, thang l¬ng A.1 c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc). ¤ng D ®îc hëng chÕ ®é nh sau: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tríc ngµy 1/1/2003. 210.000 ®ång x 3,05 = 640.500 ®ång TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tõ ngµy 1/1/2003 290.000 ®ång x 3,05 = 884.500 ®ång - TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003 lµ 29 n¨m 5 th¸ng, tÝnh quy ®æi th¸ng lÎ lµ 29 n¨m 6 th¸ng thùc tÕ lµm viÖc. 640.500 ®ång x 29,5 th¸ng = 18.894.750 ®ång TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 lµ 1 n¨m 2 th¸ng, tÝnh quy ®æi th¸ng lÎ lµ 1 n¨m 6 th¸ng thùc tÕ lµm viÖc. 884.500 ®ång/th¸ng x 1,5 th¸ng = 1.326.750 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm: 20.221.500 ®ång (18.894.750 ®ång + 1.326.750 ®ång) - TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tríc ngµy 1/1/2003. 640.500 ®ång/th¸ng x 29,5 th¸ng = 18.894.750 ®ång TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003. 884.500 ®ång/th¸ng x 1,5 th¸ng = 1.326.750 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc: 20.221.500 ®ång (18.894.750 ®ång + 1.326.750 ®ång) - TiÒn trî cÊp mét lÇn: 5.000.000 ®ång - TiÒn trî cÊp ®i t×m viÖc lµm: 884.500®/th¸ng x 6 th¸ng = 5.307.000 ®ång Tæng sè tiÒn ®îc nhËn: 50.750.000 ®ång (20.221.500 ® + 20.221.500 + 5.000.000 ® + 5.307.000). - §îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÝ dô 5: ¤ng NguyÔn V¨n E c«ng nh©n x©y dùng ®êng giao th«ng t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 54 tuæi; cã thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc lµ 27 n¨m 7 th¸ng (trong ®ã tÝnh tõ ngµy 1/1/2003 cã 2 n¨m 3 th¸ng); cã hÖ sè l¬ng 3,45 (bËc 7, nhãm møc l¬ng II, thang l¬ng A.6 x©y dùng c¬ b¶n). ¤ng E ®· hëng chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ 15 n¨m. ¤ng E ®îc hëng chÕ ®é nh sau: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tríc ngµy 1/1/2003 210.000 ®ång x 3,45 = 724.500 ®ång TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tõ ngµy 1/1/2003
 10. 290.000 ®ång x 3,45 = 1.000.500 ®ång - Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp: 27 n¨m 7 th¸ng – 15 n¨m = 12 n¨m 7 th¸ng - TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/12003. 724.500 ®ång/th¸ng x 10,5 th¸ng = 7.607.250 ®ång TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003. 1.000.500 x 2,5 th¸ng = 2.501.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm : 10.108.500 ®ång (7.607.250 ®ång + 2.501.250 ®ång) - TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tríc ngµy 1/1/2003 724.500 ®ång/th¸ng x 10,5 th¸ng = 7.607.250 ®ång TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 1.000.500 x 2,5 th¸ng = 2.501.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp thªm theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc: 10.108.500 ®ång (7.607.250 ®ång + 2.501.250 ®ång) - TiÒn trî cÊp mét lÇn lµ : 5.000.000 ®ång - TiÒn trî cÊp ®i t×m viÖc lµm lµ: 1.000.500 x 6 th¸ng = 6.003.000 ®ång - Tæng sè tiÒn ®îc nhËn: 31.220.000 ®ång (10.108.500 ® + 10.108.500 ® + 5.000.000 ® + 6.003.000 ®). - §îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c4. Ngêi lao ®éng cßn thiÕu tèi ®a 05 n¨m tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng (nam ®ñ 55 tuæi ®Õn díi 60 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi) vµ ®· ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mµ ch a nhËn trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d Kho¶n 3 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung, nay quy ®Þnh cô thÓ nh sau: + §îc hëng chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i c1, c2 tiÕt c ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t nµy. + §îc ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng víi møc 15% tiÒn l¬ng cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh (60 tuæi ®èi víi nam, 55 tuæi ®èi víi n÷) th× hëng l¬ng hu hµng th¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc thêi ®iÓm nghØ viÖc, bao gåm: tiÒn l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp chøc cô, phô cÊp khu vùc, hÖ sè chªnh lÖnh b¶o lu l¬ng ®- îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nép b¶o hiÓm x· héi.
 11. + Thêi gian ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. + Hå s¬, thñ tôc ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi thùc hiÖn theo híng dÉn cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam. + Trong thêi gian tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi, nÕu ngêi lao ®éng bÞ chÕt th× th©n nh©n ®îc hëng chÕ ®é tö tuÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. VÝ dô 6: ¤ng NguyÔn V¨n F c«ng nh©n x©y l¾p cÇu t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc ®· ®ñ 57 tuæi; cã thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc 17 n¨m 6 th¸ng (trong ®ã tÝnh tõ 1/1/2003 cã 6 th¸ng); cã hÖ sè l¬ng 3,05 (bËc 6, nhãm møc l¬ng III A.6 x©y dùng c¬ b¶n); phô cÊp khu vùc 0,4. ¤ng F thuéc ®èi tîng ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ hu (®ñ 60 tuæi) ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é nh sau: - TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tríc ngµy 1/1/2003 210.000 ®ång x (3,05 + 0,4) = 724.500 ®ång TiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng mét th¸ng tõ ngµy 1/1/2003 290.000 ® x (3,05 + 0,4) = 1.000.500 ®ång - TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tr íc ngµy 1/1/2003 724.500 ®ång/th¸ng x 17 th¸ng = 12.316.500 ®ång TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 1.000.500 ®ång x 0,5 th¸ng = 500.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm: 12.816.750 ®ång (12.316.500 ® + 500.250 ®) - TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tríc ngµy 1/1/2003 724.500 ®ång/th¸ng x 17 th¸ng = 12.316.500 ®ång TiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ lµm viÖc tõ ngµy 1/1/2003 1.000.500 ®ång x 0,5 th¸ng = 500.250 ®ång Tæng sè tiÒn trî cÊp thªm tÝnh theo thêi gian thùc tÕ: 12.816.750 ®ång (12.316.500 ® + 500.250 ®) - TiÒn trî cÊp mét lÇn lµ: 5.000.000 ®ång - Tæng sè tiÒn ®îc nhËn lµ: 30.633.500 ®ång (12.816.750 ® + 12.816.750 ® + 5.000.000 ®) - ¤ng F ph¶i ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi 3 n¨m (36 th¸ng); møc ®ãng b¶o hiÓn x· héi hµng th¸ng: 1.000.500 ®ång x 15% = 150.075 ®ång 2. ChÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ
 12. ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung nay quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a. §îc trî cÊp mÊt viÖc lµm cø mçi n¨m thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc lµ 01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã). b. §îc trî cÊp 70% tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) cho nh÷ng th¸ng cßn l¹i cha thùc hiÖn hÕt hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt, nh - ng tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng. Thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc ®îc quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t nµy. VÝ dô 7: ¤ng NguyÔn V¨n G c«ng nh©n khai th¸c c¸t sái, thùc hiÖn giao kÕt hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n lµ 03 n¨m, t¹i thêi ®iÓm nghØ viÖc míi thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng ®îc 12 th¸ng, cßn l¹i 24 th¸ng cha thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt, nhng theo quy ®Þnh chØ ®îc hëng tèi ®a 12 th¸ng. V× vËy «ng G chØ ®îc hëng trî cÊp (70% x 12 th¸ng) tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã). c. Ngêi lao ®éng cßn thiÕu tèi ®a 5 n¨m tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng (nam ®ñ 55 tuæi ®Õn díi 60 tuæi, n÷ ®ñ 50 tuæi ®Õn díi 55 tuæi) vµ ®· ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mµ ch a nhËn trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung, nay quy ®Þnh cô thÓ nh sau: + §îc hëng chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b nªu trªn. + §îc ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi hµng th¸ng víi møc 15% tiÒn l¬ng cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ hu theo quy ®Þnh (60 tuæi ®èi víi nam, 55 tuæi ®èi víi n÷) th× hëng l¬ng hu hµng th¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. TiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi lµ tiÒn l¬ng lµm c¨n cø ®ãng b¶o hiÓm x· héi tríc thêi ®iÓm nghØ viÖc, bao gåm: tiÒn l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc, hÖ sè chÖnh lÖch b¶o lu l¬ng ®îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nép b¶o hiÓm x· héi. + Thêi gian ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. 3. Ngêi lao ®éng ®· nhËn chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung nÕu ®îc t¸i tuyÓn dông vµo c«ng ty ®· cho th«i viÖc hoÆc c¸c c«ng ty, c¬ quan kh¸c thuéc khu vùc nhµ níc hoÆc ®îc n«ng, l©m trêng giao ®Êt, giao rõng th× ph¶i hoµn tr¶ sè tiÒn trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ®îc cô thÓ nh sau: a. Ngêi lao ®éng ®îc t¸i tuyÓn dông vµo c«ng ty ®· cho th«i viÖc, c«ng ty, c¬ quan kh¸c thuéc khu vùc Nhµ níc bao gåm: c«ng ty nhµ níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn trë lªn, n«ng trêng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc hëng l¬ng tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc (hoÆc ®îc n«ng tr- êng quèc doanh, l©m trêng quèc doanh giao ®Êt, giao rõng) th× ph¶i nép b¶n sao quyÕt ®Þnh nghØ viÖc hëng chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p
 13. xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc vµ sè tiÒn ®îc hç trî thªm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ® îc söa ®æi, bæ sung cho ngêi sö dông lao ®éng (01 th¸ng tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc cho mçi n¨m thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc vµ 05 triÖu ®ång). b. C¸c c«ng ty, c¬ quan, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm thu sè tiÒn trî cÊp mµ ngêi lao ®éng ®· nép ®Ó nép vÒ quü hç trî lao ®éng d«i d theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. III. Nguån kinh phÝ chi tr¶: Nguån kinh phÝ chi tr¶ chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung vµ v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ: §¬n vÞ tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i lao ®éng vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi lao ®éng d«i d quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo tr×nh tù sau ®©y: a. Tæ chøc tuyªn truyÒn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc vµ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d ®Ó ngêi lao ®éng hiÓu ®îc chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. b. X©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng. §¬n vÞ tiÕn hµnh x©y dùng ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i, trong ®ã cã ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng, ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc sau ®©y: Bíc 1. LËp danh s¸ch toµn bé sè lao ®éng cña ®¬n vÞ t¹i thêi ®iÓm c¬ cÊu l¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ® îc söa ®æi, bæ sung (mÉu sè 1, mÉu sè 1b ®èi víi n«ng, l©m trêng kÌm theo Th«ng t nµy), bao gåm: - Sè lao ®éng ®ang lµm viÖc cã hëng l¬ng vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi hoÆc kh«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi (kÓ c¶ sè lao ®éng lµm viÖc theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ thêi h¹n díi mét n¨m). - Sè lao ®éng tuy ®· nghØ viÖc nhng cã tªn trong danh s¸ch cña ®¬n vÞ, cã hëng l¬ng hoÆc kh«ng hëng l¬ng, cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi hoÆc kh«ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Bíc 2. X¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn sö dông vµ lao ®éng d«i d nh sau: - §èi víi ®¬n vÞ gi÷ 100% vèn Nhµ níc vµ ®¬n vÞ chuyÓn thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn: x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn sö dông trªn c¬ së ph¬ng ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, m¸y
 14. mãc thiÕt bÞ, ®Þnh møc lao ®éng theo híng ®¬n vÞ ph¸t triÓn vµ cã l·i, ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi ®¬n vÞ thùc hiÖn b¸n, kho¸n kinh doanh vµ cho thuª ®¬n vÞ th× sè lao ®éng cÇn sö dông lµ sè lao ®éng theo tháa thuËn gi÷a hai bªn (b¸n vµ mua, kho¸n vµ nhËn kho¸n, cho thuª vµ thuª) ®îc ghi trong hîp ®ång b¸n, kho¸n hoÆc cho thuª doanh nghiÖp; sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi ®¬n vÞ thùc hiÖn cæ phÇn hãa trong giai ®o¹n tõ ngµy 26/4/2002 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005 th× sè lao ®éng cÇn sö dông c¨n cø vµo ph¬ng ¸n cæ phÇn hãa ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi C«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ c«ng ty cã thêi gian ho¹t ®éng kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp, khi thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i nÕu cã ngêi lao ®éng tõ doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang kh«ng bè trÝ ®îc viÖc lµm th× ®îc x¸c ®Þnh lµ lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi ®¬n vÞ thùc hiÖn s¸p nhËp, hîp nhÊt th× sè lao ®éng cÇn sö dông c¨n cø vµo ph¬ng ¸n s¸p nhËp, hîp nhÊt ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, sè lao ®éng cßn l¹i lµ sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông; - §èi víi ®¬n vÞ thùc hiÖn h×nh thøc giao ®¬n vÞ cho tËp thÓ ng êi lao ®éng th× sè lao ®éng cÇn sö dông lµ sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp, trõ nh÷ng ngêi tù nguyÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng vµ ® îc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn doanh nghiÖp hoÆc ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi hoÆc nÕu kh«ng cã Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi th× ngêi ®îc §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc bÇu lµm ®¹i diÖn x¸c ®Þnh sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông. Sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông ®· x¸c ®Þnh t¹i bíc 2 nªu trªn ®- îc ph©n lµm 2 lo¹i: Sè lao ®éng ®îc tuyÓn dông tríc ngµy 21/4/1998 lµ lao ®éng d«i d ®îc thùc hiÖn chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/ N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung; sè lao ®éng tuyÓn dông tõ ngµy 21/4/1998, ®îc thùc hiÖn chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng; - §èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn gi¶i thÓ, ph¸ s¶n th× toµn bé sè lao ®éng trong danh s¸ch cña doanh nghiÖp ® îc tuyÓn dông tríc ngµy 26/4/2002 ®îc thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. Sè lao ®éng tuyÓn dông tõ ngµy 26/4/2002 ® îc gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. Bíc 3. LËp danh s¸ch lao ®éng cÇn sö dông (mÉu sè 2 kÌm theo Th«ng t nµy), sè lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông (mÉu sè 3 kÌm theo Th«ng t nµy). Bíc 4. Doanh nghiÖp phèi hîp víi Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn tæ chøc §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®Ó ®¹i héi cho ý kiÕn vÒ danh s¸ch lao ®éng (tõ mÉu sè 1 ®Õn mÉu sè 3). Bíc 5. Trªn c¬ së ý kiÕn cña §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc, doanh nghiÖp hoµn chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng vµ tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn
 15. quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5 môc IV cña Th«ng t nµy, phª duyÖt. Hå s¬ tr×nh duyÖt lµm thµnh 6 bé, mçi bé gåm cã: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng (mÉu sè 4 kÌm theo Th«ng t nµy) - Ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng (mÉu sè 5, mÉu 5b ®èi víi n«ng, l©m trêng kÌm theo Th«ng t nµy), - Danh s¸ch sè lao ®éng ®· ®îc ph©n lo¹i (tõ mÉu sè 1 ®Õn mÉu sè 3 kÌm theo Th«ng t nµy). Riªng ®èi víi ®¬n vÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n kh«ng ph¶i duyÖt ph¬ng ¸n c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp mµ chØ duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng (mÉu sè1, 3 kÌm theo Th«ng t nµy). c. Tr¶ trî cÊp cho ngêi lao ®éng d«i d. Trong thêi h¹n 15 ngµy (ngµy lµm viÖc), kÓ tõ ngµy ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng, ®¬n vÞ thùc hiÖn tr¶ trî cÊp cho ngêi lao ®éng nh sau: c1. Ký quyÕt ®Þnh cho tõng ngêi lao ®éng d«i d nghØ viÖc theo c¸c nhãm chÝnh s¸ch ®· ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ® îc söa ®æi, bæ sung vµ ®îc thèng nhÊt mét thêi ®iÓm theo mÉu sè 6 kÌm theo Th«ng t nµy; QuyÕt ®Þnh Ýt nhÊt lµ 3 b¶n: 1 b¶n göi cho ngêi lao ®éng, 1 b¶n lu t¹i ®¬n vÞ, 1 b¶n göi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi. c2. Dù to¸n kinh phÝ tr¶ chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d theo c¸c nhãm chÝnh s¸ch (mÉu sè 7, 8 9, 10, 10b ®èi víi ngêi lao ®éng cña n«ng, l©m trêng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn giao ®Êt, giao rõng nÕu thùc hiÖn chÊm døt quan hÖ lao ®éng th× hëng chÕ ®é theo §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng kÌm theo Th«ng t nµy). c3. LËp hå s¬ ®Ò nghÞ hç trî kinh phÝ tõ Quü hç trî lao ®éng d«i d ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. c4. §èi víi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu sö dông kh«ng thuéc diÖn gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ®· ®îc söa ®æi, bæ sung (mÉu sè 11 kÌm theo Th«ng t nµy) ®¬n vÞ lËp danh s¸ch riªng ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. d. Gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng. - Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp. + C¨n cø QuyÕt ®Þnh nghØ viÖc, gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh c¸c kho¶n trî cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d; + CÊp phiÕu häc nghÒ miÔn phÝ mét lÇn cho ngêi lao ®éng cã nhu cÇu häc nghÒ (mÉu sè 12 kÌm theo Th«ng t nµy). + Lµm ®Çy ®ñ hå s¬, thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; + Ghi râ lý do nghØ viÖc vµ c¸c quyÒn lîi ®· gi¶i quyÕt vµo sæ lao ®éng vµ tr¶ l¹i ®Çy ®ñ hå s¬ cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; + Trong thêi h¹n 7 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ® îc kinh phÝ tõ Quü hç trî lao ®éng d«i d, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tr¶ trùc tiÕp, mét
 16. lÇn t¹i doanh nghiÖp cho ngêi lao ®éng c¸c kho¶n trî cÊp theo ph¬ng ¸n ®· ®- îc phª duyÖt. Trêng hîp ngêi lao ®éng kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Õn nhËn c¸c kho¶n trî cÊp th× ®îc ñy quyÒn cho ngêi kh¸c nhËn kho¶n trî cÊp nµy theo quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ chÕt sau thêi ®iÓm ký quyÕt ®Þnh nghØ viÖc (thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh) mµ cha ký nhËn sè tiÒn ®îc hëng th× doanh nghiÖp chuyÓn sè tiÒn nµy cho ngêi qu¶n lý di s¶n cña ngêi chÕt theo quy ®Þnh cña Bé luËt D©n sù. - Tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng khi hëng chÝnh s¸ch: + Ký nhËn ®Çy ®ñ c¸c kho¶n tiÒn trî cÊp ®îc hëng; + Ký nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ nghØ viÖc; + Thanh to¸n c¸c kho¶n cßn nî ®èi víi doanh nghiÖp (nÕu cã). e. ChËm nhÊt sau 30 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy hoµn thµnh viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi lao ®éng d«i d, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Néi dung b¸o c¸o bao gåm: ®¸nh gi¸ mÆt ®îc vµ cha ®îc, kÕt qu¶ thùc hiÖn chi tr¶ (theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh) b¸o c¸o lµm thµnh 06 bé vµ göi: c¬ quan phª duyÖt ph¬ng ¸n lao ®éng, Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi, B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, Së Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ lu t¹i doanh nghiÖp. 2. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng khi häc nghÒ vµ c¬ së d¹y nghÒ: a. Ngêi lao ®éng d«i d cã nhu cÇu häc nghÒ ®· ®îc cÊp phiÕu häc nghÒ miÔn phÝ th× ph¶i nép hå s¬ häc nghÒ t¹i c¬ së d¹y nghÒ ®· ®îc Së Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi chØ ®Þnh. Thêi h¹n nép hå s¬ häc nghÒ trong thêi h¹n 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh nghØ viÖc. b. C¬ së d¹y nghÒ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký häc nghÒ cña ngêi lao ®éng d«i d cã nguyÖn väng häc nghÒ, hå s¬ gåm cã: - B¶n chÝnh phiÕu häc nghÒ miÔn phÝ do ngêi sö dông lao ®éng cÊp; - B¶n sao quyÕt ®Þnh nghØ viÖc hëng chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc. Sau khi tiÕp nhËn hå s¬, c¬ së d¹y nghÒ x¸c nhËn "®ång ý tiÕp nhËn ®µo t¹o häc nghÒ" ký tªn, ®ãng dÊu vµo mÆt sau cña b¶n chÝnh quyÕt ®Þnh nghØ viÖc vµ tr¶ l¹i cho ngêi lao ®éng. C¬ së d¹y nghÒ ®îc cÊp mét kho¶n kinh phÝ tèi ®a 06 th¸ng ®Ó ®µo t¹o nghÒ miÔn phÝ cho ngêi lao ®éng d«i d cã nguyÖn väng häc nghÒ. Møc häc phÝ ®µo t¹o, quy tr×nh, thñ tôc cÊp kinh phÝ vµ quyÕt to¸n ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 3. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a. Gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®«n ®èc vµ kiÓm tra thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d trªn ®Þa bµn;
 17. b. ChØ ®Þnh nh÷ng c¬ së d¹y nghÒ ®· ®îc c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cÊp ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ vµ lËp danh s¸ch c¸c c¬ së d¹y nghÒ ®· chØ ®Þnh (tªn c¬ së d¹y nghÒ; ®Þa chØ cô thÓ) göi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cÊp kinh phÝ häc nghÒ. Mçi tØnh, thµnh phè ®îc quy ®Þnh tèi ®a 10 c¬ së d¹y nghÒ vµ ®îc th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin 4. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, híng dÉn vµ kiÓm tra B¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t h- íng dÉn nµy vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé; c¬ quan ngang Bé; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91: a. Tæ chøc tuyªn truyÒn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc, nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d; b. Phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng do c¬ cÊu l¹i ®¬n vÞ; thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n xin hç trî kinh phÝ cña doanh nghiÖp theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh; Trong thêi h¹n 15 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng cña ®¬n vÞ, c¬ quan cã thÈm quyÒn cã tr¸ch nhiÖm phª duyÖt vµ göi quyÕt ®Þnh cïng 5 bé hå s¬ cho ®¬n vÞ, trêng hîp cha phª duyÖt ®îc th× c¬ quan cã thÈm quyÒn híng dÉn ®¬n vÞ söa ®æi, bæ sung ph¬ng ¸n. Trong thêi h¹n 10 ngµy (ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ph¬ng ¸n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¬n vÞ hoµn thiÖn ph¬ng ¸n göi c¬ quan phª duyÖt. c. ChØ ®¹o c¸c c¬ quan, tæ chøc chuyªn m«n híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thuéc quyÒn qu¶n lý trong diÖn s¾p xÕp l¹i x©y dùng ph ¬ng ¸n, kiÓm tra viÖc gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; d. Tæ chøc s¬ kÕt, tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d; e. §Þnh kú 03 th¸ng mét lÇn b¸o c¸o Bé Lao ®éng – Th ¬ng binh vµ X· héi, ®ång thêi göi cho Bé Tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn s¾p xÕp lao ®éng vµ gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d: §¸nh gi¸ mÆt ®îc vµ cha ®îc, kÕt qu¶ thùc hiÖn (mÉu sè 13, 14 kÌm theo Th«ng t nµy), kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, thêi gian b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 15/4; 15/7; 15/10 hµng n¨m vµ b¸o c¸o c¶ n¨m vµo ngµy 15/1 n¨m sau ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng ký C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12/6/2002 vµ Th«ng t sè 11/2003/TT-BL§TBXH ngµy 22/5/2003 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng m¹i vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 18. MÉu sè 1: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 19/2004/TT-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Danh s¸ch ngêi lao ®éng cã tªn trong doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i ngµy...... th¸ng..... n¨m 200.... Tªn doanh nghiÖp Sè Hä vµ tªn Chøc danh Tr×nh ®é HiÖn ®ang Thêi ®iÓm tuyÓn Thêi ®iÓm HÖ sè l¬ng N¬i ë TT c«ng viÖc chuyªn m«n thùc hiÖn lo¹i dông vµo KVNN nghØ viÖc ®ang hëng hiÖn ®ang lµm nghiÖp vô hîp ®ång lao (ngµy, th¸ng, n¨m) (ngµy, th¸ng, nay ®éng n¨m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I §îc tuyÓn dông tríc ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 1 Vò ThÞ A C.N tiÖn, bËc T.C kü thuËt, A 20/3/1973 2/5/1995 2,84 thî 6/7 ngµnh tiÖn II §îc tuyÓn dông tõ ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 2 §inh ThÞ A kÕ to¸n viªn, §H kinh tÕ, B 1/2/1975 3/8/1998 2,02 bËc 2/8 ngµnh kÕ to¸n Ngêi lËp biÎu Ngµy...... th¸ng....... n¨m 200..... (ký tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (ký tªn, ®ãng dÊu)
 19. Híng dÉn: ghi mÉu sè 1: Thêi ®iÓm s¾p xÕp ë c¸c mÉu ®îc ghi ngµy..... th¸ng..... n¨m doanh nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng do c¬ cÊu l¹i. Cét 2: §èi víi DN s¾p xÕp l¹i th× ghi ngµy 21/4/1998: ®èi víi DN gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ghi 26/4/2002. Cét 4: NÕu lµ viªn chøc th× ghi tr×nh ®é ®µo t¹o vµ ngµnh chuyªn m«n, nÕu lµ c«ng nh©n th× ghi nghÒ vµ bËc thî. Cét 5: NÕu thuéc lo¹i hîp ®ång lao ®éng (viÕt t¾t lµ H§L§) kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n ® îc ghi ký hiÖu (A): x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ 1 ®Õn 3 n¨m ®îc ghi ký hiÖu (B); díi 1 n¨m hoÆc b»ng miÖng ®îc ghi ký hiÖu (C); tuyÓn dông theo chÕ ®é biªn chÕ Nhµ n íc, nh- ng cha chuyÓn sang ký hîp ®ång lao ®éng ®îc ghi ký hiÖu (D). Cét 6: Ghi ngµy... th¸ng.... n¨m.... b¾t ®Çu tham gia vµo khu vùc nhµ níc. Cét 7: Ghi ngµy... th¸ng.... n¨m.... nghØ viÖc cho c¸c ®èi t îng ®ang nghØ viÖc nhng cha chÊm døt quan hÖ lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cét 8: Ghi tæng hÖ sè l¬ng bao gåm c¶ phô cÊp chøc vô vµ phô cÊp khu vùc (nÕu cã). Cét 9: Ghi cô thÓ ®Þa chØ tõ sè nhµ trë lªn, ®iÖn tho¹i (nÕu cã).
 20. MÉu sè 1b: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 19/2004/TT-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi Tªn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn Danh s¸ch ngêi lao ®éng cã tªn trong n«ng, l©m trêng t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i ngµy...... th¸ng..... n¨m 200.... Tªn n«ng hoÆc l©m trêng Sè Hä vµ tªn Chøc danh Tr×nh ®é HiÖn ®ang Thêi ®iÓm Thêi ®iÓm HÖ sè l¬ng Th¸ng n¨m ký N¬i ë TT c«ng viÖc chuyªn thùc hiÖn lo¹i tuyÓn dông nghØ viÖc ®ang hëng hîp ®ång giao hiÖn ®ang lµm m«n hîp ®ång lao vµo KVNN (ngµy, th¸ng, ®Êt, giao nay nghiÖp vô ®éng (ngµy, th¸ng, n¨m) rõng n¨m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I §îc tuyÓn dông tríc ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 1 Vò ThÞ A C.N trång S¬ cÊp A 20/3/1973 2/5/1995 2,50 6/1997 c©y bËc 5/6 II §îc tuyÓn dông tõ ngµy 21/4/1998 hoÆc 26/4/2002 2 §inh ThÞ A CN trång S¬ cÊp B 1/2/1999 3/8/2002 1,64 2/2002 rõng bËc 2/6 Ngêi lËp biÎu Ngµy...... th¸ng....... n¨m 200..... (ký tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản