Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
487
lượt xem
53
download

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề Sản xuất và chế biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 1. tna m.vn Lua tVie www.
 2. tna m.vn Lua tVie www.
 3. 1 Phô lôc1: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “ C«ng nghÖ DÖt” (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè: 19 /2009 / TT- BL§TBXH ngµy 15/6/2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) ––––––––––––––––– Phô lôc1A: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ Tªn nghÒ: C«ng nghÖ DÖt M· nghÒ: 40540402 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n ho¸ phæ th«ng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o); m.vn Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 29 tna B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ, tVie ww. I. Môc tiªu ®µo t¹o: Lua w 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: - KiÕn thøc: + BiÕt ®−îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn liÖu t¹o ra v¶i; + BiÕt s¬ l−îc vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ kÐo sîi, c«ng nghÖ nhuém hoµn tÊt; + BiÕt ®−îc cÊu t¹o vµ ph−¬ng ph¸p biÓu diÔn c¸c tæ chøc v¶i th«ng dông; + BiÕt cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i dÖt thoi vµ dÖt kim; + BiÕt ph−¬ng ph¸p vµ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng b¸n s¶n phÈm vµ s¶n phÈm trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i dÖt thoi vµ dÖt kim; + BiÕt ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm; + §äc hiÓu ®−îc tµi liÖu kü thuËt th«ng dông nghÒ dÖt b»ng tiÕng Anh. - Kü n¨ng: + Lùa chän vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n trong quy tr×nh c«ng nghÖ dÖt; + §äc hiÓu vµ tr×nh bµy ®−îc c¸c b¶n vÏ vÒ cÊu tróc cña c¸c kiÓu dÖt v¶i dÖt thoi vµ dÖt kim;
 4. 2 + VËn hµnh an toµn, ®óng quy tr×nh kü thuËt c¸c thiÕt bÞ gia c«ng trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt; + Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thao t¸c trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt thoi vµ dÖt kim ®¶m b¶o n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm; + Ph¸t hiÖn vµ xö lý sù cè sai háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; + H−íng dÉn, kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng viÖc cña ng−êi c«ng nh©n c«ng nghÖ cã tr×nh ®é thÊp h¬n; + Thùc hiÖn an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ®−êng lèi c¸ch m¹ng vµ kinh tÕ cña §¶ng, vÒ HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. Yªu n−íc, trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt; m.vn + Yªu nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ lµm viÖc theo nhãm. Cã kü n¨ng tVie tna lao ®éng nghÒ nghiÖp, sèng lµnh m¹nh, phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ ®Þa ph−¬ng trong tõng giai ®o¹n lÞch sö; ww. Lua + Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. w - ThÓ chÊt, quèc phßng: RÌn luyÖn th©n thÓ b¶o ®¶m søc khoÎ häc tËp vµ c«ng t¸c khi ra tr−êng, phï hîp víi lao ®éng nghÒ nghiÖp. Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ qu©n sù phæ th«ng ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô quèc phßng toµn d©n. 3. C¬ héi viÖc lµm: - Sau khi tèt nghiÖp häc sinh cã thÓ trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt trªn c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ngµnh dÖt trong n−íc hoÆc xuÊt khÈu lao ®éng sang c¸c n−íc kh¸c; - §¶m nhiÖm mét sè c«ng viÖc kü thuËt nh−: kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm, gia c«ng s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt kim, dÖt thoi vµ mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i ®Æc biÖt. II. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian ®µo t¹o kho¸ häc: 02 n¨m - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 2630 giê
 5. 3 - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m«-®un vµ thi tèt nghiÖp: 210 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 30 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m«-®un ®µo t¹o nghÒ: 2420giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 1875 giê; Thêi gian häc tù chän: 545 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 578 giê; Thêi gian häc thùc hµnh:1842 giê - Thêi gian ®µo t¹o c¸c m«n häc/m« ®un tù chän chiÕm 22,5% tæng thêi gian häc tËp c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ. Trong ®ã thùc hµnh chiÕm 76,1% vµ lý thuyÕt chiÕm 23,9%. 3. Thêi gian häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp Trung häc c¬ së:1200 giê (Danh môc c¸c m«n v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch−¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo m.vn logic s− ph¹m ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶) tVie tna Lua III. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc, thêi gian vµ ww. ph©n bæ thêi gian: w Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un Tæng MH,M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 210 106 87 17 MH01 ChÝnh trÞ 30 22 6 2 MH02 Ph¸p luËt 15 15 10 4 MH03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 3 24 3 MH04 Gi¸o dôc quèc phßng - An ninh 45 28 13 4 MH05 Tin häc 30 13 15 2 MH06 Anh v¨n 60 30 25 5 C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ II 1875 415 1337 123 b¾t buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së 380 256 91 23 MH07 Vẽ kỹ thuật 30 12 16 2 MH08 Cơ học ứng dụng 45 29 14 2
 6. 4 MH09 Kỹ thuật điện 60 30 26 4 MH10 An toµn lao động vµ m«i trường 30 22 6 2 MH11 Vật liệu dệt 45 31 11 3 MH12 Cấu tróc vải 50 38 10 2 §¹i c−¬ng c«ng nghÖ sîi - dÖt - MH13 120 104 8 8 nhuém C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n II.2 1495 159 1246 103 nghÒ MH14 Anh v¨n chuyªn ngµnh 45 16 27 2 MH15 KiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm 30 21 7 2 MĐ16 C«ng nghÖ m¾c sîi 100 10 84 6 MĐ17 C«ng nghÖ hå, dån sîi däc 105 14 83 8 MĐ18 C«ng nghÖ luån, nèi tiÕp sîi däc 75 12 55 8 MĐ19 C«ng nghÖ dÖt v¶i dÖt thoi 190 13 169 8 m.vn C«ng nghÖ dÖt v¶i dÖt kim ®an MĐ20 180 35 128 17 tna ngang MĐ21 a tVie C«ng nghÖ dÖt v¶i dÖt kim ®an däc 180 28 137 15 MH22 .Lu Thùc tËp s¶n xuÊt 440 0 416 24 MH23 www Thùc tËp tèt nghiÖp Tæng céng 150 2085 0 514 140 1437 10 134 IV. ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc: (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H−íng dÉn sö dông CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÓ ®Ó x¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ: 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bæ thêi gian cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - M«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt mang tÝnh ®Æc thï riªng trong tõng ngµnh cô thÓ hoÆc tÝnh ®Æc thï cña vïng miÒn cña tõng ®Þa ph−¬ng. - Ngoµi c¸c m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc nªu trong môc 3, c¸c Tr−êng/C¬ së d¹y nghÒ tù x©y dùng hoÆc lùa chän mét sè m«n häc/m« ®un ®µo t¹o
 7. 5 nghÒ tù chän ®−îc ®Ò nghÞ trong ch−¬ng tr×nh khung nµy (mang tÝnh tham kh¶o) ®Ó ¸p dông cho Tr−êng/C¬ së cña m×nh. - ViÖc x¸c ®Þnh c¸c m«n häc/m« ®un tù chän dùa vµo c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n nh− sau: + §¶m b¶o môc tiªu ®µo t¹o chung cña nghÒ; + §¸p øng ®−îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph−¬ng hoÆc cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ; + §¶m b¶o thêi gian ®µo t¹o theo qui ®Þnh; + §¶m b¶o tû lÖ thêi gian (lý thuyÕt, thùc hµnh) theo qui ®Þnh. 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un MH,M§ Tæng sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra M§24 C«ng nghÖ dÖt v¶i Jacquard 110 20 78 12 M§25 C«ng nghÖ dÖt v¶i khæ hÑp 90 21 56 13 m.vn M§26 C«ng nghÖ dÖt tÊt 90 22 62 6 M§27 ietn C«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i næi vßng 180 a 15 145 20 MH28 Marketing .Lu atV 45 37 5 3 www MH29 V¨n ho¸ doanh nghiÖp 30 15 12 3 Tæng céng 545 130 358 57 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - §èi víi m« ®un: Ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña mçi m« ®un ®µo t¹o nghÒ cÇn ®¶m b¶o hai néi dung chÝnh: néi dung vÒ kiÕn thøc vµ néi dung vÒ kü n¨ng. C¨n cø ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ: + Mçi mét ®Ò môc trong néi dung m« ®un ë §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ mét c«ng viÖc ®· ®−îc ph©n tÝch ë PhiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc. Khi x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña m« ®un th«ng th−êng x©y dùng mçi ®Ò môc nµy thµnh mét bµi häc tÝch hîp lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Nh− vËy sè bµi häc trong mét m« ®un sÏ b»ng sè c«ng viÖc ®· ®−îc ph©n tÝch ë phiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc cña nhiÖm vô ®ã; + Tiªu chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña tõng c«ng viÖc trong: “Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ” chÝnh lµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®Ó x©y dùng néi dung ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña mçi bµi häc trong m« ®un t−¬ng øng; + §iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc trong mçi bµi häc cña m« ®un lµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhiÖm vô t−¬ng øng trong: “Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ”; + C¸c b−íc c«ng viÖc trong mét c«ng viÖc ë tõng bµi häc cña mçi m« ®un ®−îc c¨n cø vµo c¸c b−íc cña c«ng viÖc trong phiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc.
 8. 6 - §èi víi m«n häc: CÇn c¨n cø vµo c¸c néi dung chÝnh trong §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh cña tõng m«n häc ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cho m«n häc ®ã, cô thÓ nh− sau: + Môc tiªu m«n häc; + Néi dung chÝnh vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é nghÒ mµ ng−êi häc ph¶i häc; + Ph©n bæ thêi gian cho tõng phÇn, tõng ch−¬ng cô thÓ ®· ®−îc x¸c ®Þnh; + H−íng dÉn thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp: Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT 1 ChÝnh trÞ - ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm - Kh«ng qu¸ 120 phót V¨n ho¸ THPT ®èi víi - Theo quy ®Þnh cña 2 - ViÕt, tr¾c nghiÖm hÖ tuyÓn sinh THCS Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o * KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: m.vn - Lý thuyÕt nghÒ - ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm - Kh«ng qu¸ 120 phót 3 - Thùc hµnh nghÒ ietn - Thùc hµnh a - Kh«ng qu¸ 24 giê .Lu * M« ®un tèt nghiÖp atV - TÝch hîp gi÷a lý thuyÕt vµ - Kh«ng qu¸ 24 giê www thùc hµnh - Néi dung thi: * PhÇn thi lý thuyÕt: - C¸c kiÕn thøc lý thuyÕt cèt lâi cña ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ. - §¸nh gi¸: §iÓm lý thuyÕt ®−îc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 10, ®iÓm c¸ch biÖt lµ mét ®¬n vÞ. MÉu phiÕu ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña Tæng côc D¹y nghÒ. * PhÇn thi thùc hµnh: - Néi dung thi: Nh÷ng kü n¨ng cèt lâi trong ch−¬ng tr×nh c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ; - Thêi gian thi: Thêi gian cña phÇn thi thùc hµnh ®−îc thùc hiÖn trong thêi gian quy ®Þnh theo c«ng viÖc cô thÓ ®−îc giao nh−ng kh«ng qu¸ 24 giê. - §¸nh gi¸: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo b¶ng kiÓm tra vµ thang ®¸nh gi¸ theo s¶n phÈm vÒ 4 tiªu chÝ: Quy tr×nh; S¶n phÈm; An toµn; Th¸i ®é; MÉu phiÕu ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña Tæng côc D¹y nghÒ; Quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p biªn so¹n ng©n hµng c©u hái lý thuyÕt vµ bµi thi thùc hµnh nghÒ xem hÖ thèng tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ, kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ.
 9. 7 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i khãa (®−îc bè trÝ ngoài thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn: Néi dung Thêi gian - 5 giê ®Õn 6 giê; 17 giê ®Õn 18 giê 1. ThÓ dôc, thÓ thao hµng ngµy 2. V¨n ho¸, v¨n nghÖ: - Qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng − Ngoµi giê häc hµng ngµy - Sinh ho¹t tËp thÓ − 19 giê ®Õn 21 giê (mét buæi/tuÇn) 3. Ho¹t ®éng th− viÖn - Ngoµi giê häc, häc sinh cã thÓ ®Õn th− - TÊt c¶ c¸c ngµy lµm viÖc trong tuÇn viÖn ®äc s¸ch vµ tham kh¶o tµi liÖu 4. Vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng ®oµn - §oµn thanh niªn tæ chøc c¸c buæi giao thÓ l−u, c¸c buæi sinh ho¹t vµo c¸c tèi thø b¶y, chñ nhËt 5. Th¨m quan, d· ngo¹i Mçi häc kú 1 lÇn 4. C¸c chó ý kh¸c: tna m.vn Lua tVie - §µo t¹o nghÒ C«ng nghÖ DÖt ®ßi hái ph¶i cã c¬ së vËt chÊt rÊt lín, ®a d¹ng chñng ww. lo¹i thiÕt bÞ. Trong khi ®ã c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ nghÒ dÖt, vËt t− nguyªn liÖu cã gi¸ thµnh rÊt cao, ®©y lµ khã kh¨n lín cho c¸c c¬ së ®µo t¹o. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt w ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nµy c¸c tr−êng ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ së ®µo t¹o vµ c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l−îng cao ®¸p øng nhu cÇu nguån nh©n lùc cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh./.
 10. 8 Phô lôc1B: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ Tªn nghÒ: C«ng nghÖ DÖt M· nghÒ: 50540202 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Cao ®¼ng nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 39 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Cao ®¼ng nghÒ, I. Môc tiªu ®µo t¹o: 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: - KiÕn thøc: + HiÓu ®−îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn liÖu t¹o ra v¶i; + BiÕt ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ mÆt hµng v¶i dÖt thoi, dÖt kim dùa trªn c¬ së ph©n tÝch mÉu v¶i hoÆc yªu cÇu cña kh¸ch hµng; tna m.vn + BiÕt s¬ l−îc vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ kÐo sîi, c«ng nghÖ nhuém hoµn tÊt; tVie + HiÓu ®−îc cÊu t¹o, nguyªn lý vËn hµnh thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt Lua ww. v¶i dÖt thoi vµ dÖt kim; + BiÕt ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ c«ng nghÖ trªn tõng thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn c«ng w nghÖ s¶n xuÊt v¶i dÖt thoi, dÖt kim; + BiÕt ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng, thiÕt bÞ vµ thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i; + HiÓu ®−îc ph−¬ng ph¸p x©y dùng chØ tiªu vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm; + §äc hiÓu ®−îc tµi liÖu kü thuËt nghÒ dÖt b»ng tiÕng Anh. - Kü n¨ng: + ThiÕt kÕ ®−îc mÆt hµng v¶i dÖt thoi, dÖt kim dùa trªn c¬ së ph©n tÝch mÉu v¶i hoÆc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng; + Lùa chän vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n gia c«ng trong quy tr×nh c«ng nghÖ dÖt; + ThiÕt kÕ ®¬n c«ng nghÖ gia c«ng c¸c mÆt hµng trªn tõng thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i dÖt thoi, v¶i dÖt kim; + X©y dùng chØ tiªu vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm; + X©y dùng ®Þnh møc n¨ng suÊt lao ®éng, thiÕt bÞ vµ thiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hîp lý trªn c¬ së ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp;
 11. 9 + Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thao t¸c c«ng nghÖ trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng v¶i dÖt thoi, v¶i dÖt kim, v¶i kh«ng dÖt th«ng th−êng vµ mét sè lo¹i v¶i ®Æc biÖt ®¶m b¶o n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm; + Thùc hiÖn an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ; + Qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ xö lý sù cè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt; + H−íng dÉn, båi d−ìng kü n¨ng nghÒ cho thî bËc thÊp. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ®−êng lèi c¸ch m¹ng vµ kinh tÕ cña §¶ng, vÒ HiÕn ph¸p vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. Yªu n−íc, trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng−êi c«ng d©n n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt; + Yªu nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ lµm viÖc theo nhãm. Cã kü n¨ng lao ®éng nghÒ nghiÖp, sèng lµnh m¹nh, phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng m.vn v¨n ho¸ d©n téc vµ ®Þa ph−¬ng trong tõng giai ®o¹n lÞch sö; + Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. tVie tna Lua - ThÓ chÊt, quèc phßng: RÌn luyÖn th©n thÓ b¶o ®¶m søc khoÎ häc tËp vµ c«ng t¸c ww. khi ra tr−êng, phï hîp víi lao ®éng nghÒ nghiÖp. Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ qu©n sù phæ th«ng ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô quèc phßng toµn d©n. w 3. C¬ héi viÖc lµm: - Sau khi tèt nghiÖp sinh viªn cã thÓ trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt trªn c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ dÖt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ngµnh dÖt trong n−íc hoÆc xuÊt khÈu lao ®éng sang c¸c n−íc kh¸c; - Lµm tæ tr−ëng s¶n xuÊt, c¸n bé kü thuËt thiÕt kÕ mÉu v¶i, kü thuËt chuyÒn, kü thuËt x©y dùng ®Þnh møc, kü thuËt thiÕt kÕ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nh©n viªn kü thuËt kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm trªn d©y chuyÒn, gia c«ng c¸c mÆt hµng v¶i dÖt thoi, v¶i dÖt kim th«ng th−êng vµ mét sè lo¹i v¶i ®Æc biÖt; - Tæ chøc vµ qu¶n lý doanh nghiÖp s¶n xuÊt nghÒ dÖt víi quy m« võa vµ nhá. II. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian ®µo t¹o kho¸ häc: 03 n¨m - Thêi gian häc tËp: 131 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 3990 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m« ®un vµ thi tèt nghiÖp: 300 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 30 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 450 giê
 12. 10 - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 3540 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2705 giê; Thêi gian häc tù chän: 835 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 932 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 2608 giê - Thêi gian ®µo t¹o c¸c m«n häc/m« ®un tù chän chiÕm 23,6% tæng thêi gian häc tËp c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ. Trong ®ã thùc hµnh chiÕm 73,7% vµ lý thuyÕt tõ 26,3% tæng thêi gian häc tËp c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ. III. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc, thêi gian vµ ph©n bæ thêi gian: Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Trong ®ã Tªn m«n häc, m« ®un MH,M§ Tæng sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 450 220 200 30 MH01 ChÝnh trÞ 90 60 24 6 MH02 Ph¸p luËt tna 30 m.vn 21 7 2 MH03 Lua Gi¸o dôc thÓ chÊttVie 60 4 52 4 MH04 MH05 www. Gi¸o dôc quèc phßng - An ninh Tin häc 75 75 58 17 13 54 4 4 MH06 Anh v¨n 120 60 50 10 C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ II 2705 686 1813 206 b¾t buéc C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ II.1 510 340 141 29 së MH07 VÏ kü thuËt 45 21 22 2 MH08 C¬ häc øng dông 45 29 14 2 MH09 To¸n øng dông 60 25 32 3 MH10 Kü thuËt ®iÖn 60 30 26 4 MH11 An toµn lao ®éng vµ m«i tr−êng 30 22 6 2 MH12 VËt liÖu dÖt 70 49 17 4 MH13 CÊu tróc v¶i 80 60 16 4 §¹i c−¬ng C«ng nghÖ sîi - dÖt - MH14 120 104 8 8 nhuém C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n II.2 2195 345 1672 178 nghÒ
 13. 11 MH15 Anh v¨n chuyªn ngµnh 60 22 35 3 MH16 Qu¶n trÞ doanh nghiÖp 45 42 3 MH17 KiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm 45 34 8 3 Tæ chøc lao ®éng vµ ®Þnh møc kü MH18 45 35 8 2 thuËt MH19 ThiÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt 60 20 36 4 M§20 ThiÕt kÕ mÉu v¶i 75 15 55 5 M§21 C«ng nghÖ m¾c sîi 120 14 98 8 M§22 C«ng nghÖ hå, dån sîi däc 140 20 110 10 M§23 C«ng nghÖ luån, nèi tiÕp sîi däc 90 14 66 10 M§24 C«ng nghÖ dÖt v¶i dÖt thoi 220 17 183 20 M§25 C«ng nghÖ dÖt kim ®an ngang 220 45 156 19 M§26 C«ng nghÖ dÖt kim ®an däc 220 38 164 18 m.vn ThiÕt kÕ c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÖt v¶i M§27 90 20 60 10 dÖt thoi M§28 ietn ThiÕt kÕ c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i dÖt a 45 9 33 3 MH29 kim .Lu Thùc tËp s¶n xuÊt atV 540 496 44 MH30 www Thùc tËp tèt nghiÖp Tæng céng 180 3155 883 164 2038 16 234 IV. ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc: (Néi dung chi tiÕt cã phô lôc kÌm theo) V. H−íng dÉn sö dông CH−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao d¼ng nghÒ ®Ó x¸c ®Þnh ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ: 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bæ thêi gian cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - M«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt mang tÝnh ®Æc thï riªng trong tõng ngµnh cô thÓ hoÆc tÝnh ®Æc thï cña vïng miÒn, cña tõng ®Þa ph−¬ng; - Ngoµi c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc nªu trong môc III, c¸c Tr−êng/C¬ së d¹y nghÒ tù x©y dùng hoÆc lùa chän mét sè m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®−îc ®Ò nghÞ trong ch−¬ng tr×nh khung nµy (mang tÝnh tham kh¶o) ®Ó ¸p dông cho Tr−êng/C¬ së d¹y nghÒ cña m×nh.
 14. 12 - ViÖc x¸c ®Þnh c¸c m«n häc, m« ®un tù chän dùa vµo c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n nh− sau: + §¶m b¶o môc tiªu ®µo t¹o chung cña nghÒ; + §¸p øng ®−îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph−¬ng hoÆc cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ; + §¶m b¶o thêi gian ®µo t¹o theo qui ®Þnh; + §¶m b¶o tû lÖ thêi gian (lý thuyÕt, thùc hµnh) theo qui ®Þnh. 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã MH,M§ tù chän Tæng sè Lý Thùc KiÓm thuyÕt hµnh tra M§31 C«ng nghÖ dÖt v¶i Jacquard 160 28 116 16 M§32 C«ng nghÖ dÖt v¶i khæ hÑp 90 21 56 13 M§33 ThiÕt kÕ v¶i trªn m¸y vi tÝnh 60 12 42 6 m.vn M§ 34 C«ng nghÖ dÖt tÊt 90 22 62 6 M§35 ietn C«ng nghÖ s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt a 150 17 121 12 M§36 .Lu atV C«ng nghÖ dÖt v¶i næi vßng 180 15 145 20 www M§37 Marketing 45 37 5 3 MH38 Qu¶n trị dù ¸n 30 28 2 MH39 V¨n ho¸ doanh nghiÖp 30 15 12 3 Tæng céng 835 195 559 81 1.2. H−íng dÉn x©y dùng ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - §èi víi m« ®un: Ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña mçi m« ®un ®µo t¹o nghÒ cÇn ®¶m b¶o hai néi dung chÝnh: néi dung vÒ kiÕn thøc vµ néi dung vÒ kü n¨ng. C¨n cø ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ: + Mçi mét ®Ò môc trong néi dung m« ®un ë §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän lµ mét c«ng viÖc ®· ®−îc ph©n tÝch ë PhiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc. Khi x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña m« ®un th«ng th−êng x©y dùng mçi ®Ò môc nµy thµnh mét bµi häc tÝch hîp lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Nh− vËy sè bµi häc trong mét m« ®un sÏ b»ng sè c«ng viÖc ®· ®−îc ph©n tÝch ë phiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc cña nhiÖm vô ®ã; + Tiªu chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña tõng c«ng viÖc trong: “Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ” chÝnh lµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®Ó x©y dùng néi dung ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cña mçi bµi häc trong m« ®un t−¬ng øng;
 15. 13 + §iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc trong mçi bµi häc cña m« ®un lµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhiÖm vô t−¬ng øng trong: “Tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ”; + C¸c b−íc c«ng viÖc trong mét c«ng viÖc ë tõng bµi häc cña mçi m« ®un ®−îc c¨n cø vµo c¸c b−íc cña c«ng viÖc trong phiÕu ph©n tÝch c«ng viÖc. - §èi víi m«n häc: cÇn c¨n cø vµo c¸c néi dung chÝnh trong §Ò c−¬ng chi tiÕt ch−¬ng tr×nh cña tõng m«n häc ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh chi tiÕt cho m«n häc ®ã, cô thÓ nh− sau: + Môc tiªu m«n häc; + Néi dung chÝnh vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é nghÒ mµ ng−êi häc ph¶i häc; + Ph©n bæ thêi gian cho tõng phÇn, tõng ch−¬ng cô thÓ ®· ®−îc x¸c ®Þnh; + H−íng dÉn thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. 2. H−íng dÉn thi tèt nghiÖp: Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT 1 ChÝnh trÞ - ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm - Kh«ng qu¸ 120 phót m.vn KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ: tna - Lý thuyÕt nghÒ - ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm - Kh«ng qu¸ 180 phót 2 - Thùc hµnh nghÒ Lua tVie - Thùc hµnh - Kh«ng qu¸ 24h ww. - TÝch hîp gi÷a lý thuyÕt vµ M« ®un tèt nghiÖp - Kh«ng qu¸ 24h thùc hµnh w * PhÇn thi lý thuyÕt: - Néi dung thi: C¸c kiÕn thøc lý thuyÕt cèt lâi cña ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ. - §¸nh gi¸: §iÓm lý thuyÕt ®−îc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 10, ®iÓm c¸ch biÖt lµ mét ®¬n vÞ. MÉu phiÕu ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña Tæng côc d¹y nghÒ. * PhÇn thi thùc hµnh: - Néi dung thi: Nh÷ng kü n¨ng cèt lâi trong ch−¬ng tr×nh c¸c m« ®un ®µo t¹o nghÒ; - Thêi gian thi: Thêi gian cña phÇn thi thùc hµnh ®−îc thùc hiÖn trong thêi gian quy ®Þnh theo c«ng viÖc cô thÓ ®−îc giao nh−ng kh«ng qu¸ 24 giê; - §¸nh gi¸: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo bµi kiÓm tra vµ thang ®¸nh gi¸ theo s¶n phÈm vÒ 4 tiªu chÝ: Quy tr×nh; S¶n phÈm; An toµn; Th¸i ®é; MÉu phiÕu ®¸nh gi¸ theo quy ®Þnh cña Tæng côc D¹y nghÒ; Quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p biªn so¹n ng©n hµng c©u hái lý thuyÕt vµ bµi thi thùc hµnh nghÒ xem hÖ thèng tiªu chuÈn kü n¨ng nghÒ, kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ. 3. H−íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i khãa (®−îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn: Néi dung Thêi gian
 16. 14 5 giê ®Õn 6 giê; 1. ThÓ dôc, thÓ thao 17 giê ®Õn 18 giê hµng ngµy 2. V¨n ho¸, v¨n nghÖ - Qua c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i - Ngoµi giê häc hµng ngµy chóng - Sinh ho¹t tËp thÓ - 19 giê ®Õn 21 giê (mét buæi/tuÇn) 3. Ho¹t ®éng th− viÖn Ngoµi giê häc, sinh viªn cã thÓ ®Õn th− TÊt c¶ c¸c ngµy lµm viÖc trong tuÇn viÖn ®äc s¸ch vµ tham kh¶o tµi liÖu 4. Vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ c¸c ho¹t ®éng §oµn thanh niªn tæ chøc c¸c buæi giao ®oµn thÓ l−u, c¸c buæi sinh ho¹t vµo c¸c tèi thø 7, chñ nhËt 5. Th¨m quan, d· ngo¹i Mçi häc kú 1 lÇn 4. C¸c chó ý kh¸c: - §µo t¹o nghÒ C«ng nghÖ DÖt ®ßi hái ph¶i cã c¬ së vËt chÊt rÊt lín, ®a d¹ng chñng lo¹i thiÕt bÞ. Trong khi ®ã c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ nghÒ dÖt, vËt t− nguyªn liÖu cã gi¸ thµnh rÊt cao ®©y lµ khã kh¨n lín cho c¸c c¬ së ®µo t¹o. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt m.vn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nµy c¸c tr−êng ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ së ®µo t¹o tna vµ c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l−îng cao ®¸p øng nhu cÇu tVie nguån nh©n lùc cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh./. ww. Lua w
 17. Phô lôc 2: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ cho nghÒ “ ChÕ biÕn dÇu thùc vËt” (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t− sè:19 /2009 / TT- BL§TBXH ngµy 15 /6 /2009 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi) ––––––––––––––––– Phô lôc 2A: Ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ Tªn nghÒ: ChÕ biÕn dÇu thùc vËt M· nghÒ: 40540102 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t−îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng vµ t−¬ng ®−¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n hãa phæ th«ng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o); Sè l−îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 31 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ, I. Môc tiªu ®µo t¹o tna m.vn tVie Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o tr×nh ®é trung cÊp nghÒ ChÕ biÕn dÇu thùc vËt nh»m Lua ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµm viÖc trong lÜnh vùc ChÕ biÕn dÇu thùc vËt. Hoµn ww. thµnh kho¸ häc ng−êi häc cã kh¶ n¨ng: w 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp : - KiÕn thøc: + M« t¶ ®−îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt sinh hãa cña mét sè nguyªn liÖu h¹t cã dÇu ®Æc tr−ng ë ViÖt Nam; + M« t¶ ®−îc cÊu t¹o, thµnh phÇn c¬ b¶n vµ mét sè ph¶n øng hãa häc ®Æc tr−ng cña dÇu thùc vËt; + M« t¶ ®−îc cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña mét sè thiÕt bÞ chÝnh trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn dÇu thùc vËt; + Tr×nh bµy ®−îc nguyªn lý cña c¸c qu¸ tr×nh c¬ b¶n trong ChÕ biÕn dÇu thùc vËt; + Tr×nh bµy ®−îc néi dung c«ng viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm dÇu thùc vËt; + §Ò ra ®−îc c¸c gi¶i ph¸p xö lý c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña nghÒ trong ph¹m vi chuyªn m«n ®−îc ®µo t¹o. - Kü n¨ng: + VËn hµnh vµ sö dông thµnh th¹o c¸c lo¹i thiÕt bÞ chÕ biÕn dÇu thùc vËt chñ yÕu (b¬m dÇu, m¸y t¸ch t¹p chÊt, m¸y t¸ch vá, m¸y nghiÒn, m¸y Ðp, thiÕt bÞ thñy hãa, trung hßa, röa sÊy, tÈy mÇu, khö mïi); + §¸nh gi¸ ®−îc chÊt l−îng c¸c lo¹i dÇu thùc vËt trong tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt b»ng ph−¬ng ph¸p c¶m quan, vËt lý vµ hãa häc; + Thùc hiÖn ®−îc c«ng viÖc ë c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt dÇu thùc vËt vµ phô phÈm sau dÇu;
 18. -1- + Thùc hiÖn ®−îc c¸c c«ng viÖc ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu kü thuËt vµ chÊt l−îng ë c¸c c«ng ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÇu thùc vËt; + KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chuyªn m«n ®èi víi c«ng nh©n b¸n lµnh nghÒ hoÆc c«ng nh©n lµnh nghÒ kh¸c cã tr×nh ®é thÊp h¬n; + Lµm viÖc ®éc lËp, phèi hîp víi ®ång nghiÖp trong ph©n x−ëng, ca s¶n xuÊt vµ tæ s¶n xuÊt. 2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc; ThÓ chÊt vµ quèc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + Cã hiÓu biÕt mét sè kiÕn thøc phæ th«ng vÒ chñ nghÜa M¸c - Lª nin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh; HiÕn ph¸p, Ph¸p luËt cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; + Cã hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, thµnh tùu, ®Þnh h−íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; + Cã lßng yªu n−íc, yªu chñ nghÜa x· héi, trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ lîi Ých cña ®Êt n−íc; + Cã ®¹o ®øc, yªu nghÒ vµ cã l−¬ng t©m nghÒ nghiÖp; + Cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ m.vn nh©n ®èi víi nhiÖm vô ®−îc giao; tna + Lu«n phÊn ®Êu ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng cña s¶n phÈm dÇu thùc tVie vËt ViÖt Nam; Lua + Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n ww. xuÊt; w+ Cã tinh thÇn tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - ThÓ chÊt, quèc phßng: + Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp, c«ng t¸c l©u dµi, s½n sµng phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; + HiÓu biÕt mét sè ph−¬ng ph¸p luyÖn tËp vµ ®¹t kü n¨ng c¬ b¶n ë mét sè m«n thÓ dôc thÓ thao nh−: ThÓ dôc, §iÒn kinh, Bãng chuyÒn; + Cã hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c quèc phßng toµn d©n, d©n qu©n tù vÖ; + Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ qu©n sù phæ th«ng cÇn thiÕt cña ng−êi chiÕn sü, vËn dông ®−îc trong c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù trÞ an; + Cã ý thøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm: - Sau khi tèt nghiÖp, ng−êi häc cã thÓ trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt trªn c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ngµnh DÇu thùc vËt trong n−íc hoÆc xuÊt khÈu lao ®éng sang c¸c n−íc kh¸c; - KiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l−îng s¶n phÈm DÇu thùc vËt. II. Thêi gian cña khãa häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu 1. Thêi gian cña khãa häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian ®µo t¹o: 02 n¨m - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu : 2550 giê
 19. -2- - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m« ®un vµ thi thi tèt nghiÖp: 210 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 60 giê) 2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2340 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 1875 giê; Thêi gian häc tù chän: 465 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 603 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1737 giê 3. Thêi gian häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp Trung häc c¬ së: 1200 giê (Danh môc c¸c m«n v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch−¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s− ph¹m ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶) III. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc, thêi gian vµ ph©n bè thêi gian m.vn Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· tna Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã MH, tVie Tæng sè Lý Thùc M§ KiÓm tra Lua thuyÕt hµnh ww. I C¸c m«n häc chung 210 106 87 17 w MH 01 ChÝnh trÞ MH 02 Ph¸p luËt MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 15 30 22 10 3 6 4 24 2 1 3 MH 04 Gi¸o dôc quèc phßng-An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin häc 30 13 15 2 MH 06 Ngo¹i ng÷ I 60 30 25 5 C¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o II 1875 508 1301 66 nghÒ b¾t buéc II.1 C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt 825 383 404 38 c¬ së MH 07 Nguyªn liÖu h¹t cã dÇu 150 90 53 7 MH 08 An toµn lao ®éng 45 27 15 3 MH 09 Kü thuËt ®iÖn 45 27 15 3 MH 10 Hãa häc dÇu thùc vËt 90 45 40 5 MH 11 Hãa ph©n tÝch 120 44 71 5 MH 12 C«ng nghÖ khai th¸c dÇu thùc 120 45 70 5 vËt MH13 C«ng nghÖ tinh chÕ dÇu thùc 120 45 70 5 vËt ThiÕt bÞ trong c«ng nghiÖp chÕ MH 14 90 30 57 3 biÕn dÇu thùc vËt MH 15 Qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm 45 30 13 2
 20. -3- C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn II.2 1050 125 897 28 m«n nghÒ M§ 16 S¬ chÕ nguyªn liÖu tr−íc khi Ðp 90 15 72 3 M§ 17 Khai th¸c dÇu b»ng ph−¬ng 120 15 100 5 ph¸p Ðp M§ 18 Tinh chÕ dÇu b»ng ph−¬ng 120 15 100 5 ph¸p hãa häc M§ 19 Khai th¸c vµ tinh chÕ dÇu l¹c 90 10 77 3 M§ 20 Khai th¸c vµ tinh chÕ dÇu h¹t 60 10 48 2 b«ng M§ 21 Khai th¸c dÇu Jatropha (cäc 60 10 48 2 rµo) M§ 22 Khai th¸c dÇu gÊc 60 10 48 2 M§ 23 Khai th¸c vµ tinh chÕ dÇu c¸m 60 10 48 2 M§ 24 Ph©n ®o¹n, ®Êu trén dÇu thùc 75 15 58 2 phÈm M§ 25 §ãng gãi dÇu thùc vËt 75 15 58 2 M§ 26 Thùc tËp tèt nghiÖp 240 240 m.vn Tæng céng 2085 718 1301 66 tVie tna IV. ch−¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc Lua (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) www. V. H−íng dÉn sö dông ch−¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ 1. H−íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ch−¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. - M«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt mang tÝnh ®Æc thï riªng trong tõng ngµnh cô thÓ hoÆc tÝnh ®Æc thï cña vïng miÒn cña tõng ®Þa ph−¬ng. - Ngoµi c¸c m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc nªu trong môc III, c¸c Tr−êng/C¬ së d¹y nghÒ tù x©y dùng hoÆc lùa chän mét sè m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®−îc ®Ò nghÞ trong ch−¬ng tr×nh khung nµy (mang tÝnh tham kh¶o) ®Ó ¸p dông cho Tr−êng/C¬ së cña m×nh. - ViÖc x¸c ®Þnh c¸c m«n häc/m« ®un tù chän dùa vµo c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n nh− sau: + §¶m b¶o môc tiªu ®µo t¹o chung cña nghÒ; + §¸p øng ®−îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph−¬ng hoÆc cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ; + §¶m b¶o thêi gian ®µo t¹o theo qui ®Þnh; + §¶m b¶o tû lÖ thêi gian (lý thuyÕt, thùc hµnh) theo qui ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản