Thông tư 19-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
80
lượt xem
2
download

Thông tư 19-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19-BYT/TT về việc hướng dẫn triển khai ứng dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đầy đủ của viên chức ngành y tế thuộc nhóm 5 và nhóm 0 vào bộ máy tại các đơn vị trực thuộc bộ, các sở y tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và y tế ở các ngành do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19-BYT/TT Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1986 THÔNG TƯ C A B Y T S 19-BYT/TT NGÀY 24-9-1986 HƯ NG D N TRI N KHAI NG D NG TIÊU CHU N NGHI P V CÁC CH C DANH Y C A VIÊN CH C NGÀNH Y T THU C NHÓM 5 VÀ NHÓM 0 VÀO B MÁY T I CÁC ƠN VN TR C THU C B , CÁC S Y T T NH, THÀNH PH , C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ Y T CÁC NGÀNH. Căn c Quy t nh s 324-L /Q ngày 19-12-1984 c a B trư ng B Lao ng kiêm Trư ng Ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c thu c H i ng B trư ng, ban hành danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành Y t và Quy t nh s 672-BYT/Q ngày 7-7-1986 c a B trư ng B Y t ban hành các tiêu chu n nghi p v viên ch c ngành Y t thu c nhóm 5 và nhóm 0. B Y t hư ng d n tri n khai ng d ng tiêu chu n nghi p v các ch c danh y vào b máy t i các ơn v tr c thu c B , các S Y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và y t các ngành. I- M C ÍCH VÀ YÊU C U Vi c xây d ng và ng d ng ch c danh y và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t vào b máy là hai quá trình liên t c, nh m th c hi n các m c ích ki n toàn t ch c, tinh gi n b máy, c i ti n l l i làm vi c, i m i cơ ch qu n lý và th c hi n chính sách cán b theo úng ư ng l i c a ng và Nhà nư c. ng d ng ch c danh y và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t vào b máy c a các cơ s y t , ph i th c s là m t công tác ch n ch nh t ch c, s p x p l i b máy, t ch c l i lao ng trong m i cơ quan, t ng bư c th c hi n s phân công h p lý, ch n ch nh l l i làm vi c và hoàn thi n quy ch làm vi c m i khâu, t o ra chuy n bi n ng b c a b máy, nh m làm cho b máy g n, nh và có hi u l c. Thông tư hư ng d n này quy nh s th ng nh t qu n lý quá trình tri n khai ng d ng tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh y viên ch c ngành Y t vào b máy v các m t phương châm, nguyên t c, i u ki n, n i dung, trình t ti n hành và t ch c ch o th c hi n. II- PHƯƠNG CHÂM, NGUYÊN T C T ch c ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t vào b máy là vi c s p x p h p lý m i viên ch c c a ngành Y t vào các v trí theo yêu c u công vi c th c t c a b máy, làm cho b máy g n, m nh, ho t ng úng ch c năng, có hi u l c và hi u qu cao. ây là vi c có liên quan n m i viên ch c trong m t t
  2. ch c. Vì v y ph i ư c ti n hành th n tr ng, làm t ng bư c v ng ch c, theo nguyên t c t p trung dân ch , dư i s ch o tr c ti p th ng nh t c a Th trư ng các cơ s y t , trên cơ s ng lãnh o, t ch c qu n chúng tham gia qu n lý. Quá trình ti n hành ph i b o m 3 nguyên t c sau: - T ng viên ch c có quy n dân ch tham gia t ánh giá, s p x p và ch ng t ch c lao ng cho mình theo m t quy trình th t h p lý; - T p th lãnh o xem xét, ki n ngh và giám sát th c hi n tiêu chuNn c a m i ch c danh; - Th trư ng quy t nh công nh n ch c danh t tiêu chuNn theo s phân c p qu n lý. III- I U KI N NG D NG CÁC TIÊU CHU N NGHI P V C A CH C DANH Y VÀO B MÁY - Các ch c danh y ph i ư c Nhà nư c duy t và ban hành (ngành Y t ã có Quy t nh s 324-L /Q ngày 19-12-1984 c a B trư ng B Lao ng kiêm Trư ng Ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c Nhà nư c). - Các ch c danh y ó ph i có n i dung lao ng rõ ràng, các n i dung y ph i qua kh o sát th c t . Toàn b n i dung công vi c c a b máy ã ư c s p x p h p lý, nh m th c hi n úng ch c năng c a t ch c và phù h p v i tiêu chuNn nghi p v . - Ph i có tiêu chuNn nghi p v theo 3 n i dung c a tiêu chuNn và ư c B trư ng B Y t ký quy t nh ban hành. - Cơ quan ng d ng tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh y ph i có k ho ch tri n khai c th theo trình t c a Thông tư này quy nh, ư c c p trên có thNm quy n tr c ti p duy t. - Th trư ng t ng cơ quan tr c ti p ch trì, ch o có s k t h p ch t ch v i công oàn và oàn thanh niên, dư i s lãnh o c a ng. - T ng viên ch c khi ư c s p x p ch c danh ph i t nguy n và ph i n m v ng các n i dung lao ng, tiêu chuNn nghi p v c a ch c danh ó, ng th i ph i hi u rõ phương pháp tri n khai công vi c. IV- TRÌNH T TRI N KHAI NG D NG TIÊU CHU N NGHI P V CÁC CH C DANH Y VÀO B MÁY THEO BA BƯ C SAU: 1. Bư c chuNn b : a) Dư i s ch trì ch o c a Th trư ng t ng ơn v là ngư i ng u b máy thu c nhóm 9, thành l p H i ng giúp cho Th trư ng ch o và giám nh ch c danh và tiêu chuNn viên ch c t ng cơ quan. Thành ph n H i ng g m các ng chí lãnh o các b ph n c u thành thu c nhóm 8, i di n c a t ch c ng, công oàn và oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh.
  3. H i ng có b ph n thư ng tr c giúp vi c t 1 n 2 ngư i do phòng t ch c cán b c a ơn v m nhi m, b ph n thư ng tr c ph i có chương trình k ho ch c th và phân công trách nhi m cho m i thành viên c a H i ng. Danh sách H i ng và chương trình k ho ch c a ơn v ti n hành ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh vào b máy ph i ư c duy t trư c. Các ơn v tr c thu c B báo cáo v B B duy t, các S Y t t nh, thành và y t các ngành báo cáo lên c p trên tr c ti p duy t. b) T ch c vi c rà xét ch c năng, nhi m v , soát xét l i các n i dung công vi c c a b máy nh m c th hoá các ch c năng, nhi m v ó thành nh ng n i dung lao ng rõ ràng và sát v i tình hình th c t . Qua ó, nghiên c u s p x p h p lý t i ưu các n i dung công vi c, tránh s ch ng chéo ch c năng, nhi m v , ho c b sót nhi m v , v i tinh th n tinh gi n b máy hình thành m t cơ c u h p lý, ng th i thu th p và chuNn b các tài li u v ch c danh, tiêu chuNn nghi p v d nh tri n khai. c) T ch c hư ng d n cho t t c viên ch c c a cơ quan n m v ng m c ích, yêu c u, n i dung, k ho ch và trình t ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh vào b máy, hi u rõ m i công vi c mà t t c viên ch c ph i làm. ng th i t ch c cho các viên ch c h c t p các tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh y mà h s m nhi m. d) Ti n hành i u tra th c tr ng i ngũ cán b viên ch c v trình và công vi c th c t lâu nay mà m i ngư i ang làm, ng th i ánh giá th c t lâu nay b máy ã ho t ng th nào, thông qua các công vi c sau ây: - T ng viên ch c vi t b n t khai v các n i dung công vi c ã và ang làm, kê khai v trình , năng l c th c t và kh i lư ng công vi c ang m nhi m; t nh n xét ánh giá và ngh s p x p ch c danh, ng th i có s phân tích c a t p th t ng b ph n mà viên ch c ó ang công tác. - Thư ng tr c H i ng t ng h p l i, phân tích, s p x p, x lý nh ng trư ng h p ch ng chéo ch c năng, nhi m v , i u ch nh cơ c u h p lý so v i th c t và d ki n s phân lo i viên ch c, d ki n phương án s p x p ch c danh cho viên ch c. - Sau ó ưa ra H i ng bàn và th ng nh t ưa ra thông qua th trư ng quy t nh. Vi c phân lo i viên ch c qua i u tra th c tr ng i ngũ ư c chia ra làm 5 lo i như sau: - Lo i trình áp ng ư c ch c danh ang m nhi m; - Lo i trình còn y u nhưng có kh năng vươn lên m nhi m ư c ch c danh; - Lo i có trình cao hơn, có kh năng b trí ch c danh có ph c t p cao hơn; - Lo i trái ngành ngh nên không m ương ư c nhi m v , c n ph i chuy n sang ch c danh khác cho phù h p v i năng l c, s trư ng c a cán b viên ch c;
  4. - Lo i trình quá y u, không có kh năng b trí, ph i gi i quy t theo chính sách, ho c t m th i chuy n sang khu v c khác có qu ti n lương riêng ài th . e) Qua kh o sát kh i lư ng công vi c th c t c a t ng lĩnh v c, xây d ng nh m c biên ch và xác nh biên ch cho các ch c danh. g) L p bi u t ng h p ngh trên duy t ch c danh, biên ch , cơ c u b máy và phương án s p x p ch c danh cho các viên ch c. 2. Bư c t ch c tri n khai ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh y vào b máy. a) Ph bi n phương án s p x p ch c danh cho t ng viên ch c (trong ó có 4 lo i trên), ng th i ph i gi i quy t các vư ng m c còn l i ( ây chưa ph i là b nhi m ch c danh chính th c, k c ngư i có trình ). b) T ch c h c t p cho t t c các viên ch c v các n i dung ch c trách, nhi m v , các yêu c u n i dung, phương pháp t ch c lao ng khoa h c c a công vi c và xây d ng quy ch làm vi c. c) Viên ch c nh n công vi c (ho c bàn giao) d a trên ch c danh và tiêu chuNn. T ng viên ch c t t ch c xây d ng quy ch làm vi c; trong ó t ng công vi c ph i xác nh rõ ranh gi i, ph m vi trách nhi m, quy n h n, ng th i xác nh các m i liên h ch o, ph i h p, các quy trình, phương pháp, l l i ti n hành công vi c, xác nh các nhu c u v thông tin, ki m tra, xây d ng các h sơ, n n p công tác và qu n lý... Trên ây là nh ng cơ s cho viên ch c n m v ng ch c trách, t t ch c quá trình lao ng hoàn thành nhi m v ng th i cũng là cơ s ánh giá xem xét vi c th c hi n ch c danh sau này. d) Sau khi xây d ng quy ch , xây d ng chương trình làm vi c, viên ch c t áp d ng th nghi m và hoàn ch nh, có s góp ý c a lãnh o tr c ti p ho c H i ng giám nh ch c danh, tiêu chuNn. Khi ã ư c Th trư ng duy t toàn b , các quy ch , quy trình, phương pháp ó s có tính pháp quy, ư c công b trong ơn v và các ch c danh có liên quan cùng ph i h p. Khi s ông viên ch c ã hoàn thành xây d ng quy ch , quy trình, có th t ch c m t cu c phát ng chung trong cơ quan v vi c v n ng th c hi n ch c danh và tiêu chuNn nghi p v gây ư c s hưng ph n và ng b trong cơ quan. e) Ti p t c th c hi n ch c trách d a trên các n i dung công vi c ư c giao, t t ch c lao ng khoa h c d a theo quy trình, quy ch ã ư c duy t, ph n u t tiêu chuNn nghi p v c a ch c danh. g) H i ng t ch c giám nh, ánh giá k t qu th c hi n ch c danh và tiêu chuNn nghi p v , ng th i t ch c công nh n cho t ng viên ch c, ai th c hi n t t ch c danh và t tiêu chuNn nghi p v , H i ng s ngh Th trư ng chính th c b nhi m ch c danh t tiêu chuNn.
  5. h) Th trư ng cơ quan ra quy t nh b nhi m ch c danh t tiêu chuNn nghi p v thu c ph m vi phân c p, ho c ngh lên trên b nhi m nh ng ch c danh t tiêu chuNn nghi p v c a các ch c danh thu c quy n qu n lý c a c p trên. Vi c giao nhi m v , hay nói cách khác là s p x p viên ch c vào các ch c danh, và vi c chính th c b nhi m viên ch c vào ch c v ó là hai vi c khác nhau hoàn toàn. Giao nhi m v là sau khi căn c vào phân lo i viên ch c d a trên yêu c u c a công vi c và căn c vào trình , kh năng c a cán b giao vi c, trong s ó có viên ch c ã trình , có viên ch c chưa t trình nhưng có kh năng ph n u vươn lên. Còn vi c chính th c b nhi m ch c danh t tiêu chuNn, thì ch khi nào viên ch c ó ã ư c th c s t ch c t t các công vi c úng v i ch c trách, ư c H i ng giám nh ch c danh, tiêu chuNn xác nh n là viên ch c ó ã t tiêu chuNn nghi p v . C ng c nh ng viên ch c ư c xác nh n là ã ph n u th c hi n t t theo ch c danh, nhưng chưa t tiêu chuNn thì m i ch ư c ánh giá m c " ã làm theo ch c danh" mà chưa chính th c b nhi m ch c danh ó. Tóm l i, trong ánh giá quá trình th c hi n ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v vào b máy c a m i viên ch c có th chia ra làm 3 giai o n là ư c giao ch c danh; làm t t theo ch c danh; và ư c chính th c b nhi m ch c danh t tiêu chuNn, có chính sách, ch ãi ng thích áng. 3. Bư c t ng k t hi u qu và ti p t c hoàn ch nh. a) Quá trình ch o các bư c trên, trong m i vi c c n có thí i m và các tr ng i m. Thư ng tr c H i ng thư ng xuyên i sát rút kinh nghi m ph bi n u n n m k p th i nh ng l ch l c t n công làm i làm l i. Quá trình này H i ng c n luôn luôn thu th p ý ki n c a viên ch c b sung s a i vi c ch o cho sát và có s gi i thích k p th i. Vi c ch o ph i ti n hành liên t c theo l ch ã ư c duy t, không ư c ti n hành theo ki u phong trào, lúc thì phát ng t, lúc thì l ng xu ng, ho c làm chi u l , thi u s ki m tra ôn c ch t ch . b) Vi c t ch c theo dõi hi u qu c a vi c ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh y c a viên ch c ngành Y t vào b máy ph i làm th t ch t ch , chính xác, xu t phát t m c tiêu hi u qu chung c a t ng t ch c, có s hư ng d n th ng nh t v ánh giá hi u qu c a vi c ng d ng ch c danh và tiêu chuNn cho t ng viên ch c, vì hi u qu c a c b máy chính là hi u qu c a t ng viên ch c trong ó ư c t ng h p l i. Hi u qu c a ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh y và b máy ư c căn c vào nh ng k t qu lao ng và qu n lý tr c ti p và gián ti p trư c và sau khi ng d ng ch c danh, tiêu chuNn. Hi u qu ó bao g m nhi u lo i như hi u qu v nh n th c, v t ch c và thi t k lo i b máy, v kinh t , k thu t, v lãnh o i u hành, v năng su t, ch t lư ng, v.v... ã ư c nâng lên so v i trư c. T t c nh ng hi u qu thu ư c ph i có s li u rõ và ph i b o m tính chính xác. c) Sau t ng d ng kho ng 6 tháng, c n ti n hành t ng k t, xu t các bi n pháp b sung, i u ch nh và xây d ng k ho ch ti p t c hoàn ch nh Ny m nh vi c ng
  6. d ng ti p theo c a ơn v . Quá trình ng d ng c n ph i rút ra nh ng ý ki n ngh s a i, b sung v ch c danh ho c tiêu chuNn v i c p trên. d) V ch k ho ch và yêu c u v ào t o, b i dư ng i ngũ cán b các lo i. ) xu t quy ho ch và k ho ch, v cán b và gi i quy t chính sách cho nh ng viên ch c không b trí ư c vào ch c danh. Trên cơ s làm t t vi c ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v c a viên ch c vào b máy, ư c t ng k t i u ch nh l i cho sát th c t ưa công tác này vào thành các n i dung qu n lý c a các lĩnh v c t ch c lao ng khoa h c trong viên ch c, làm cơ s cho vi c b nhi m, ào t o, b i dư ng, xây d ng các nh m c biên ch , xét duy t biên ch và c i ti n không ng ng cơ c u c a b máy. ng th i qua ó t ng bư c th c hi n vi c tr lương theo lao ng và có ch , chính sách khuy n khích năng su t, ch t lư ng trong viên ch c. V- T CH C PHÂN C P CH O TH C HI N VI C TRI N KHAI NG D NG TIÊU CHU N NGHI P V VÀ CH C DANH Y C A VIÊN CH C NGÀNH Y T VÀO B MÁY T I CÁC CƠ S Y T C A TOÀN NGÀNH Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 c a H i ng Chính ph và Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng quy nh vi c nghiên c u xây d ng và qu n lý tri n khai công tác ch c danh và tiêu chuNn. 1. Ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t là cơ quan tham mưu cho B trư ng B Y t , ch u trách nhi m th ng nh t qu n lý và ng d ng ch c danh tiêu chuNn nghi p v viên ch c thu c chuyên ngành Y và Dư c trong c nư c; ng th i ch u s qu n lý chung v công tác ch c danh và tiêu chuNn c a Nhà nư c theo quy nh c a Ch t ch H i ng B trư ng. 2. Các Giám c S Y t t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan s nghi p, các cơ quan s n xu t kinh doanh tr c thu c B , y t các ngành là ngư i ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v vi c tri n khai ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh y viên ch c ngành Y t vào b máy. Phòng t ch c cán b c a các cơ s nói trên làm nhi m v thư ng tr c cho H i ng tư v n giúp cho th trư ng cơ quan v vi c giám nh ch c danh tiêu chuNn. H i ng tư v n do Th trư ng cơ quan quy t nh thành l p theo i m a c a bư c chuNn b thu c ph n IV quy nh c a Thông tư này. 3. Yêu c u v thông tin, báo cáo và các m i liên h . i v i các cơ quan ã b t u ng d ng tiêu chuNn nghi p v các ch c danh y viên ch c ngành Y t vào b máy, k t khi c p trên duy t k ho ch, ph i duy trì nghiêm ng t ch báo cáo và thông tin như sau: - Khi ti n hành ng d ng tiêu chuNn nghi p v và ch c danh y vào b máy, c n ph i có m t cán b chuyên trách, ho c thư ng tr c giúp cho Th trư ng theo dõi ch t ch quá trình t ch c th c hi n như n m tình hình, u n n n, i u ch nh, t ng h p, b o m úng m i yêu c u ch o c a Thông tư này.
  7. - M i bư c th c hi n c a vi c ng d ng tiêu chuNn ch c danh ph i báo cáo k t qu v B (Ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t t i V t ch c cán b ) và ph i có s ng ý c a Ti u ban thì m i ư c chuy n sang bư c sau. - Các viên ch c khi th c hi n ch c danh và tiêu chuNn, b ph n thư ng tr c cho H i ng giúp cho th trư ng ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v th ng kê các s li u thu c lĩnh v c ch c danh và tiêu chuNn. - Hàng quý, hàng năm ph i báo cáo c th tình hình ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v vào b máy c a ơn v cho ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t . - Vi c t ch c ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v c a viên ch c ngành Y t vào b máy là m t vi c m i m bư c u v ch n ch nh t ch c, chuy n i cơ ch qu n lý c i ti n l l i làm vi c, s có nhi u khó khăn ph c t p, n u ơn v nào th y có v n gì chưa rõ thì báo cáo v B , B c cán b xu ng giúp ho c hư ng d n thêm. Trong quá trình t ch c tri n khai ng d ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v c a viên ch c vào b máy, n u các ơn v th y có ch c danh và tiêu chuNn nào còn thi u, ho c có v n gì chưa rõ, c n b sung, s a i thì ph n nh v B b ng văn b n B xem xét và b sung khi th y c n thi t. Các ơn v không ư c t ý s a i n i dung c a t p tiêu chuNn này. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản