Thông tư 191/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
7
download

Thông tư 191/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 191/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 191/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 191/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ HO T NG BÌNH NG GI I VÀ HO T NG VÌ S TI N B C A PH N Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 70/2008/N -CP ngày 4 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t bình ng gi i; Căn c Ngh nh s 48/2009/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph quy nh v các bi n pháp b o m bình ng gi i; Căn c Ch th s 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ho t ng vì s ti n b c a ph n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph Trung ương; B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ho t ng bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n như sau: M c I. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi th c hi n Thông tư này hư ng d n n i dung chi, m c chi, l p d toán, phân b d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ho t ng bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n t i các cơ quan, ơn v . i u 2. Ngu n kinh phí ho t ng 1. Kinh phí cho ho t ng bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n bao g m: ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p, ngu n óng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân và ngu n thu h p pháp khác. 2. Kinh phí ho t ng bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n các cơ quan, ơn v có s d ng ngân sách nhà nư c ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a các cơ quan, ơn v ó theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t và theo quy nh t i Thông tư này. 3. Các ơn v không s d ng ngân sách nhà nư c v n d ng ch quy nh t i Thông tư này chi cho ho t ng bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n và do ơn v t m b o kinh phí. i v i doanh nghi p ư c h ch toán kho n chi này vào chi phí theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n.
  2. M c II. QUY NNH C TH i u 3. N i dung và m c chi Thông tư này hư ng d n m t s n i dung và m c chi c thù cho ho t ng bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n như sau: 1. Chi xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi ho t ng ph n bi n xã h i i v i chính sách, pháp lu t v lĩnh v c bình ng gi i và ho t ng vì s ti n b c a ph n . M c chi theo quy nh hi n hành v qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Chi thông tin, giáo d c, truy n thông v gi i và bình ng gi i bao g m: a) Chi tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng. M c chi th c hi n theo hình th c h p ng gi a cơ quan tuyên truy n và cơ quan thông tin i chúng. b) Chi phát hành các n phNm, tài li u tuyên truy n th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c v u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c. Trư ng h p phát hành B n tin c a Ban Vì s ti n b c a ph n , tác gi các bài vi t là chuyên gia, cán b có nhi u kinh nghi m v bình ng gi i: M c chi nhu n bút và ph c p cho ngư i ch u trách nhi m xu t b n, b n th o, b ph n theo dõi in... áp d ng theo quy nh hi n hành v ch chi tr nhu n bút. c) Chi t ch c các cu c thi tìm hi u pháp lu t. M c chi theo quy nh hi n hành v l p d án, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. d) Chi ph bi n lu t pháp chính sách có liên quan t i bình ng gi i. M c chi theo quy nh hi n hành v qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. e) Chi t ch c sinh ho t c a các lo i hình câu l c b g m: ti n tài li u, b i dư ng báo cáo viên, thuê h i trư ng, thi t b loa ài (n u có), nư c u ng... N i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch công tác phí và ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. 3. Chi t ch c h i ngh sơ k t, t ng k t công tác bình ng gi i và công tác vì s ti n b c a ph n ; h i ngh bi u dương, tôn vinh ph n và các i n hình tiên ti n trong vi c th c hi n và m b o bình ng gi i. M c chi theo quy nh hi n hành v ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. 4. Chi t ch c t p hu n v gi i, l ng ghép gi i; b i dư ng chuyên môn, nghi p v công tác bình ng gi i và công tác vì s ti n b c a ph n . M c chi theo quy nh hi n hành v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c.
  3. 5. Chi cho công tác ch o, ki m tra th c hi n Chi n lư c, chính sách, chương trình, k ho ch, m c tiêu qu c gia v bình ng gi i, các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i và vì s ti n b c a ph n . M c chi theo quy nh hi n hành v l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch. 6. Chi khen thư ng cho các t p th , cá nhân có thành tích trong công tác bình ng gi i và công tác vì s ti n b c a ph n . M c chi th c hi n theo quy nh c a Lu t thi ua, khen thư ng và các văn b n hư ng d n Lu t. 7. Chi t ch c các h i th o, t a àm, trao i kinh nghi m v công tác bình ng gi i và công tác vì s ti n b c a ph n . M c chi như sau: - Báo cáo viên: t 200.000 ng - 300.000 ng/01 báo cáo; - Ch trì h i ngh : 150.000 ng/ngư i/bu i; - Thư ký: 100.000 ng/ngư i/bu i; - Các thành viên tham d : 70.000 /ngư i/bu i; - Ti n nư c u ng cho i bi u: M c chi theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. 8. Chi giám sát vi c th c hi n pháp lu t bình ng gi i; chi kh o sát, h c t p trao i kinh nghi m trong và ngoài nư c v bình ng gi i. M c chi theo quy nh hi n hành v ch công tác phí i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. 9. Chi làm êm, thêm gi . M c chi theo quy nh hi n hành v ch tr lương làm vi c vào ban êm, làm thêm gi i cán b , công ch c, viên ch c. 10. Chi cho các ho t ng h tr ph n , bao g m: a) Chi t ch c các phong trào ho t ng c a ph n nh m t o môi trư ng thu n l i cho i ngũ cán b n rèn luy n, trư ng thành như: Phong trào thi ua “Ph n tích c c h c t p, lao ng sáng t o, xây d ng gia ình h nh phúc”; phong trào thi ua "Gi i vi c nư c, m vi c nhà"; thi c m hoa, n u ăn, h i di n th thao, văn ngh nhân d p ngày ph n Vi t Nam 20/10 và ngày qu c t ph n 8/3.... Tuỳ theo n i dung, quy mô c a t ng trư ng h p, th trư ng ơn v quy nh n i dung và m c chi cho các ho t ng trên cơ s d toán ư c giao và các ch chi tiêu hi n hành c a nhà nư c. b) Chi h tr n cán b , công ch c, viên ch c khi tham gia ào t o, b i dư ng mang theo con dư i ba mươi sáu tháng tu i. N i dung và m c chi th c hi n theo hư ng d n c aB N iv . 11. Chi ki m tra, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c bình ng gi i và vì s ti n b c a ph n . M c chi th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính, B Tư pháp hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t.
  4. 12. Các chi phí khác ph c v ho t ng vì s ti n b c a ph n như: mua sách, báo, b n tin, in n, văn phòng phNm...căn c vào hoá ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp, h p l theo quy nh hi n hành và ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán trư c khi th c hi n làm căn c quy t toán kinh phí. i u 4. L p d toán, phân b d toán và quy t toán kinh phí i v i kinh phí th c hi n các ho t ng qu n lý nhà nư c v bình ng gi i: Các cơ quan, ơn v căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao theo Lu t bình ng gi i và các văn b n hư ng d n Lu t l p d toán kinh phí chi cho ho t ng bình ng gi i trong chi thư ng xuyên c a ơn v theo quy nh hi n hành. Ngoài ra, Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m l p d toán, ch p hành và quy t toán kinh phí b o m ho t ng c a Ban Vì s ti n b c a ph n thành l p các cơ quan, ơn v như sau: 1. L p d toán kinh phí: Hàng năm, vào th i i m xây d ng d toán ngân sách (trư c ngày 20/7 năm trư c), Ban Vì s ti n b c a ph n căn c k ho ch ho t ng vì s ti n b c a ph n năm sau cơ quan, ơn v mình; căn c n i dung chi, m c chi quy nh t i Thông tư này l p d toán kinh phí b o m ho t ng vì s ti n b c a ph n g i b ph n tài chính c a cơ quan, ơn v t ng h p chung vào d toán ngân sách c a cơ quan, ơn v g i cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 2. Phân b và giao d toán: a) Căn c d toán ư c c p có thNm quy n giao, các ơn v d toán c p I có trách nhi m phân b d toán ngân sách ư c giao cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c. b) Th trư ng cơ quan, ơn v s d ng ngân sách có trách nhi m b o m kinh phí cho ho t ng vì s ti n b c a ph n theo d toán ã thông báo. 3. H ch toán, quy t toán kinh phí: a) Kinh phí ho t ng vì s ti n b c a ph n ư c t ng h p chung vào quy t toán ngân sách hàng năm c a ơn v theo n i dung chi qu n lý hành chính nhà nư c; h ch toán theo Chương, lo i, kho n, m c, ti u m c theo quy nh c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. b) Báo cáo quy t toán năm c a ơn v s d ng ngân sách và ơn v d toán c p I c n thuy t minh riêng n i dung chi cho ho t ng vì s ti n b c a ph n . M c III. T CH C TH C HI N i u 5: Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký và thay th Thông tư s 04/2005/TT-BTC ngày 10/1/2005 c a B Tài chính hư ng d n v kinh phí ho t ng
  5. vì s ti n b c a ph n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính hư ng d n th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó TTCP; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; - Toà án nhân dân TC; - Vi n Ki m sát nhân dân TC; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - S TC, KBNN các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ;Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản