Thông tư 192/2009/TT-BTC

Chia sẻ: lawttnh1

Thông tư 192/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung Text: Thông tư 192/2009/TT-BTC

B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
-------- NAM
c l p – T do – H nh phúc
-------------------
S : 192/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009
THÔNG TƯ

HƯ NG D N THÍ I M VI C N P TI N S D NG T I V I D ÁN
KHU Ô THN M I, D ÁN NHÀ , D ÁN H T NG K THU T KHU CÔNG
NGHI P T I NGHN QUY T S 33/2008/NQ-CP NGÀY 31/12/2008 C A CHÍNH
PH

Căn c Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v
th c hi n thí i m m t s th t c hành chính trong u tư xây d ng i v i d án khu
ô th m i, d án nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p;
Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph
quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính;
Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v thu ti n s
d ng t;
tri n khai th c hi n thí i m vi c thu, n p ti n s d ng t i v i các d án u
tư theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2008 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n như sau:

i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng

1. Thông tư này áp d ng i v i ch u tư c p 1 ư c Nhà nư c giao t, chuy n
m c ích s d ng t th c hi n các d án u tư xây d ng sau:

1.1. D án u tư xây d ng ô th m i theo quy nh t i Ngh nh s 02/2006/N -CP
ngày 05 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch khu ô th m i
(ch áp d ng i v i ph n di n tích t xây d ng nhà , công trình xây d ng khác mà
pháp lu t có quy nh ư c phép huy ng v n c a khách hàng).

1.2. D án xây d ng nhà bán ho c cho thuê (bao g m c d án xây d ng công
trình cao t ng có nhi u m c ích s d ng khác nhau, trong ó có m c ích làm nhà
).

1.3. D án u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p theo quy
nh t i i u 90 Lu t t ai năm 2003 (không bao g m d án u tư ư c Nhà nư c
cho thuê t).

2. i v i Ch u tư c p 1 là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá
nhân nư c ngoài th c hi n d án u tư nhà bán ho c cho thuê thu c i tư ng
n p ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê theo quy nh t i i u 32 Ngh nh s
84/2007/N -CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 c a Chính ph ư c n p ti n thuê t
như i v i n p ti n s d ng t theo quy nh t i Thông tư này.
i u 2. Th c hi n vi c thu, n p ti n s d ng t quy nh t i kho n 3 i u 1
Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP c a Chính ph :

1. Ch u tư c p 1 d án khu ô th m i, d án xây d ng nhà , d án u tư xây
d ng kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p quy nh t i i u 1 Thông tư này
(dư i ây g i chung là ch u tư) ư c n p ti n s d ng t theo ti n th c hi n
d án ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u
tư và xây d ng:

1.1. Căn c theo ti n th c hi n ư c ghi trong D án u tư ư c c p có thNm
quy n phê duy t, Ch u tư ăng ký b ng văn b n (kèm theo h sơ v d án u tư
ư c c p có thNm quy n phê duy t) v i Cơ quan Tài chính và Cơ quan thu a
phương (nơi có t) k ho ch ti n th c hi n d án u tư làm căn c thu n p ti n
s d ng t.

a) Trư ng h p Ch u tư ph i i u ch nh l i ti n th c hi n d án u tư thì trong
vòng 30 ngày làm vi c k t ngày có Quy t nh i u ch nh ti n th c hi n d án
c a c p có thNm quy n, Ch u tư ph i ăng ký l i v i Cơ quan tài chính và Cơ quan
thu a phương k ho ch ti n th c hi n d án ã ư c i u ch nh theo quy nh
c a pháp lu t v u tư và xây d ng.

b) Trư ng h p ti n th c hi n d án th c t s m hơn so v i k ho ch ti n th c
hi n d án ã ư c ăng ký v i cơ quan tài chính và cơ quan thu thì trong th i h n
15 ngày làm vi c, Ch u tư d án có trách nhi m báo cáo b ng văn b n v i Cơ quan
tài chính và Cơ quan thu th c hi n tính và thu n p ti n s d ng t theo ti n
th c t .

c) i v i d án khu ô th m i; d án khu công nghi p và d án nhà có quy mô
chi m t tương ương v i quy mô khu ô th m i theo quy nh t i Ngh nh s
02/2006/N -CP c a Chính ph tr lên mà ti n th c hi n d án ư c phân chia
thành nhi u giai o n g n v i t ng ph n di n tích t c th c a t ng giai o n thì
m i giai o n c a d án ư c tách riêng thành m t ti u d án c l p và vi c xác nh
và thu n p ti n s d ng t cho t ng giai o n c a d án (ti u d án) ư c th c hi n
theo nguyên t c quy nh t i i m 1.2 và i m 1.3 kho n 1 i u này.

d) Trư ng h p sau khi ư c bàn giao t th c t t ng ph n ho c toàn b di n tích t
nhưng ch u tư ch m tri n khai th c hi n, làm kéo dài ti n th c hi n d án u
tư thì i v i kho ng th i gian ch m ti n th c hi n d án u tư ư c c p có thNm
quy n phê duy t, Ch u tư ph i n p cho Nhà nư c m t kho n ti n tương ng v i
m c thu ti n thuê t theo ơn giá thuê t hàng năm do y ban nhân dân c p t nh
quy nh i v i th i gian ch m ti n th c hi n d án. S ti n thuê t ph i n p cho
kho ng th i gian ch m ti n th c hi n d án (n u có) do Cơ quan tài chính ch trì
xác nh theo quy nh c a pháp lu t v thu ti n thuê t và chuy n cho Cơ quan thu
thu cùng v i thu ti n s d ng t.

1.2. Cơ quan tài chính căn c vào chính sách thu ti n s d ng t theo quy nh c a
Chính ph , ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a a phương xác nh và
trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh m c thu ti n s d ng t theo chính sách
và giá t theo quy nh c a Chính ph t i th i i m có quy t nh giao t; trư ng
h p th i i m bàn giao t không úng v i th i i m ghi trong quy t nh giao t thì
ti n s d ng t ư c xác nh theo chính sách và giá t t i th i i m bàn giao t
th c t .

1.3. Cơ quan thu căn c vào m c thu ti n s d ng t ư c cơ quan tài chính xác
nh và ti n th c hi n d án u tư (theo ăng ký c a Ch u tư) ra Thông báo
n p ti n s d ng t theo quy nh hi n hành. Vi c n p ti n s d ng t c a Ch u
tư ư c chia thành hai (2) l n như sau:

a) L n 1, thu 70% ti n s d ng t ư c xác nh theo i m 1.2 kho n 1 i u này t i
th i i m Ch u tư ư c phép huy ng v n c a khách hàng theo quy nh c a
Lu t nhà , Lu t kinh doanh b t ng s n và Lu t t ai; c th như sau:

- i v i d án xây d ng nhà thì th i i m n p ti n s d ng t l n 1 là th i i m
Ch u tư c p 1 ã xây d ng ph n móng c a công trình theo ti n th c hi n c a d
án quy nh t i i m 1.1 kho n 1 i u này ( i u ki n ư c huy ng v n c a
khách hàng). Trư ng h p trong cùng khuôn viên t quy ho ch xây d ng nhà có
t hai công trình nhà tr lên thì ch u tư ph i n p ti n s d ng t l n 1 trong th i
h n 30 ngày k t ngày huy ng v n c a khách hàng c a công trình nhà u tiên
tính cho toàn b di n tích khuôn viên t ph i n p ti n s d ng t.

- i v i d án u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p thì th i
i m n p ti n s d ng t l n 1 là th i i m Ch u tư c p 1 ã xây d ng cơ s h
t ng k thu t c a d án theo n i dung, ti n th c hi n c a d án quy nh t i i m
1.1 kho n 1 i u này ( i u ki n ư c huy ng v n c a khách hàng). Trư ng h p
sau khi ã xây d ng cơ s h t ng k thu t ( i u ki n ư c huy ng v n c a
khách hàng), ch u tư c p 1 th c hi n chuy n như ng trên 70% di n tích t thu c
i tư ng có thu ti n s d ng t ã ư c xây d ng cơ s h t ng k thu t c a d án
cho các ch u tư c p 2 thì trong th i h n 30 ngày k t ngày chuy n như ng ph n
di n tích vư t 70% Ch u tư ph i n p 100% ti n s d ng t vào ngân sách nhà
nư c.

- i v i d án u tư xây d ng khu ô th m i ư c quy ho ch cho nhi u m c ích
s d ng khác nhau (di n tích xây d ng khu dân cư, công trình d ch v , h th ng các
công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i) thì th i i m n p ti n s d ng t l n 1 là
th i i m ch u tư c p 1 ã xây d ng cơ s h t ng k thu t ph c v cho d án (
i u ki n huy ng v n c a khách hàng). Trư ng h p sau khi ã xây d ng cơ s h
t ng k thu t ( i u ki n ư c huy ng v n c a khách hàng), ch u tư c p 1
th c hi n chuy n như ng trên 70% di n tích t thu c i tư ng có thu ti n s d ng
t ã ư c xây d ng cơ s h t ng k thu t c a d án cho các ch u tư c p 2 thì
trong th i h n 30 ngày k t ngày chuy n như ng ph n di n tích vư t 70% Ch u
tư ph i n p 100% ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c. Trư ng h p ch u tư
c p 1 tr c ti p th c hi n u tư xây d ng m t s h ng m c công trình h n h p g m
nhà và công trình d ch v khác trong khu ô th m i mà pháp lu t có quy nh cho
phép huy ng v n c a khách hàng thì vi c tính và thu n p ti n s d ng t i v i
ph n di n tích này ư c th c hi n như i v i d án xây d ng nhà quy nh t i
kho n 1 i u này.

Trư ng h p t i th i i m thu ti n s d ng t l n 1 mà giá t do y ban nhân dân
c p t nh quy nh và công b có s bi n ng tăng ho c gi m so v i giá t do y
ban nhân dân c p t nh quy nh và công b t i th i i m có quy t nh giao t (ho c
th i i m bàn giao t th c t ) t 20% tr lên thì Cơ quan tài chính ph i xác nh l i
giá t theo chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n
bình thư ng tính l i 70% ti n s d ng t ph i n p c a l n 1 và chuy n cho Cơ
quan thu ra Thông báo thu ti n s d ng t.

b) L n 2, thu ti p 30% ti n s d ng t còn l i sau khi công trình hoàn thành bàn giao
ưa vào s d ng song không quá 18 tháng k t ngày thu n p ti n s d ng t c a l n
1 ( i v i d án xây d ng nhà ); sau 24 tháng k t ngày thu n p ti n s d ng t
c a l n 1 ( i v i d án u tư xây d ng khu ô th m i và d án u tư xây d ng
kinh doanh k t c u h t ng trong khu công nghi p).

Trư ng h p t i th i i m thu ti n s d ng t l n 2 mà giá t do y ban nhân dân
c p t nh quy nh và công b có s bi n ng tăng ho c gi m so v i giá t do y
ban nhân dân c p t nh quy nh và công b t i th i i m có quy t nh giao t (ho c
th i i m bàn giao t th c t ) t 20% tr lên thì Cơ quan tài chính ph i xác nh l i
giá t theo giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u
ki n bình thư ng tính l i 30% ti n s d ng t ph i n p còn l i và chuy n cho Cơ
quan thu ra Thông báo thu ti n s d ng t.

(Ví d : Ch u tư A ư c y ban nhân dân t nh X quy t nh giao 40.000m2 t có
thu ti n s d ng t th c hi n d án u tư xây d ng nhà t i a phương vào
ngày 1/3/2009; th i i m bàn giao t th c t là 01/12/2009. Theo ti n th c hi n
d án u tư, n tháng 10 năm 2010 Ch u tư ph i n p ti n s d ng t l n 1 và
n tháng 5 năm 2012 ph i n p ti n s d ng t l n 2.

Gi s giá t t i khu v c D án u tư do y ban nhân dân t nh quy nh và công b
ngày 1/1/2009 là 12 tri u ng/m2, ngày 1/10/2010 là 13 tri u ng/m2, ngày
1/5/2012 là 16 tri u ng/m2; Giá t xác nh l i theo sát giá th trư ng t i th i
i m bàn giao t th c t (1/12/2009) là 15 tri u ng/m2, t i th i i m tháng 5/2012
là 20 tri u ng/m2.

Căn c quy nh t i Thông tư này, C c thu xác nh và thông báo m c ph i n p như
sau:

+ Thông báo n p ti n l n 1:

Do m c bi n ng giá t do y ban nhân dân t nh quy nh và công b t i th i
i m n p ti n s d ng t l n 1 tăng chưa n 20% (13/12 tri u ng = 108,3%) nên
giá thu ti n s d ng t không i u ch nh, c th m c ti n ph i thông báo n p l n 1
là: 40.000m2 x 15 tri u ng/m2 x 70% = 420.000 tri u ng.

+ Thông báo n p ti n l n 2:

Do m c bi n ng giá t do y ban nhân dân t nh quy nh và công b t i th i
i m n p ti n s d ng t l n 2 tăng trên 20% (16/12 tri u ng = 133,3%) nên S
Tài chính ph i xác nh l i giá (gi nh nêu trên là 20 tri u ng/m2; khi ó m c
ph i n p thông báo b ng 40.000 m x 20 tri u ng/m2 x 30% = 240.000 tri u ng.
2T ng s ti n s d ng t ph i n p c a c hai l n là: 420.000 tri u ng + 240.000
tri u ng = 660.000 tri u ng).
Trư ng h p trong quá trình th c hi n d án, Ch u tư ã xây d ng cơ s h t ng k
thu t ho c ã xây d ng ph n móng công trình ( i u ki n huy ng v n c a khách
hàng) s m hơn so v i k ho ch ti n th c hi n d án ã ăng ký (ho c ăng ký l i)
v i Cơ quan tài chính, Cơ quan thu nhưng ch m báo cáo, kê khai ư c tính và
n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c thì m i ngày ch m n p Ch u tư c p 1
ph i ch u ph t 0,05% tính trên s ti n s d ng t ph i n p k t ngày d án u tư
i u ki n huy ng v n c a khách hàng.

1.4. Trư ng h p ch u tư c p 1 có nhu c u n p 1 l n (100%) ti n s d ng t sau
khi d án i u ki n ư c phép huy ng v n c a khách hàng theo quy nh c a
pháp lu t thì ư c phép n p m t l n theo quy nh t i ti t a i m 1.3 kho n 1 i u
này v i m c thu b ng 100% ti n s d ng t.

Trong th i h n 3 tháng k t ngày d án i u ki n huy ng v n c a khách hàng,
Ch u tư c p 1 ph i n p ti n s d ng t i v i di n tích t ư c giao có thu
ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c.

1.5. Trư ng h p ch u tư c p 1 ng trư c ti n b i thư ng t, h tr v t theo
phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c tr s ti n b i thư ng t, h
tr v t vào ti n s d ng t ph i n p theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h
tr , tái nh cư và pháp lu t v thu ti n s d ng t.

Vi c tr ti n b i thư ng t, h tr v t ư c th c hi n ngay vào s ti n s d ng
t ph i n p c a l n 1; trư ng h p s ti n ã b i thư ng, h tr v t l n hơn s ti n
s d ng t ph i n p c a l n 1 thì ph n còn l i ư c tr ti p vào s ti n s d ng t
ph i n p c a l n 2.

2. iv i t ã gi i phóng m t b ng:

2.1. Trư ng h p Ch u tư ư c y ban nhân dân c p t nh giao t theo hình th c
u giá quy n s d ng t thì th c hi n n p ti n s d ng t theo th i h n quy nh
t i Quy ch bán u giá ư c c p có thNm quy n phê duy t nhưng th i h n ph i n p
t i a không quá 03 tháng k t ngày có quy t nh phê duy t k t qu u giá c a cơ
quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v u giá quy n s d ng
t.

2.2. Trư ng h p Ch u tư ư c y ban nhân dân c p t nh giao t không qua hình
th c u giá quy n s d ng t thì trong th i h n ba (03) tháng k t ngày có quy t
nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ch u tư ph i n p ti n s
d ng t i v i di n tích ư c giao và ngân sách nhà nư c.

i u 3. T ch c th c hi n:

1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký.

2. i v i nh ng d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh và ra
thông báo v vi c n p ti n s d ng t t trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi
hành nhưng Ch u tư c p 1 chưa n p ti n vào ngân sách nhà nư c thì th c hi n như
sau:
2.1. Trư ng h p Ch u tư c p 1 l a ch n vi c n p ti n s d ng t theo Thông báo
thu c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì th c hi n vi c n p ti n theo s ã ư c
thông báo ó và n p ph t cho th i gian ch m n p theo quy nh c a pháp lu t v qu n
lý thu .

2.2. Trư ng h p Ch u tư c p 1 l a ch n vi c n p ti n s d ng t theo quy nh
t i Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph , thì
ph i tính l i ti n s d ng t ph i n p và th c hi n vi c thu n p ti n s d ng t theo
hư ng d n t i Thông tư này.

3. Trư ng h p d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra thông báo n p ti n
s d ng t và ch u tư ã th c hi n n p ti n vào ngân sách nhà nư c thì nay không
h it hoàn tr và xác nh l i vi c thu n p ti n s d ng t theo Thông tư này.

Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh các B , ngành, y ban
nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph n ánh k p th i v B Tài chính
nghiên c u, gi i quy t./.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n H u Chí
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);
- S Tài chính, KBNN, C c Thu , C c H i quan các t nh,
thành ph tr c thu c TW;
- Công báo;
- Website Chính ph ;
- B Tài chính: các ơn v tr c thu c B Tài chính, Website
B Tài chính;
- Lưu VT, QLCS.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản