Thông tư 194/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
136
lượt xem
23
download

Thông tư 194/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 194/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 194/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 194/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CHÀO MUA CÔNG KHAI C PHI U C A CÔNG TY I CHÚNG, CH NG CH QU C A QU U TƯ CH NG KHOÁN I CHÚNG D NG ÓNG Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n vi c chào mua công khai c phi u c a công ty i chúng, ch ng ch qu c a qu u tư i chúng d ng óng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này quy nh vi c chào mua công khai c phi u c a công ty i chúng, ch ng ch qu c a qu u tư ch ng khoán i chúng d ng óng. 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: a. Chào mua công khai là th t c ăng ký, thông báo công khai ý nh mua, th c hi n mua và các th t c khác liên quan n vi c mua m t ph n ho c toàn b c ph n có quy n bi u quy t c a m t công ty i chúng theo quy nh t i i u 32 Lu t Ch ng khoán. Chào mua công khai ch ng ch qu c a m t qu u tư ch ng khoán i chúng d ng óng (sau ây g i t t là ch ng ch qu óng) cũng ư c hi u tương t . b. Công ty m c tiêu là công ty i chúng có c phi u là i tư ng chào mua công khai. c. Qu u tư m c tiêu là qu u tư ch ng khoán d ng óng có ch ng ch qu là i tư ng chào mua công khai. d. Th i i m chào mua công khai chính th c là th i i m bên chào mua công b thông tin ra công chúng sau khi y ban Ch ng khoán Nhà nư c có ý ki n v vi c chào mua. 3. Nguyên t c chào mua công khai
 2. Vi c chào mua công khai c phi u c a công ty i chúng ho c ch ng ch qu u tư ch ng khoán i chúng ph i m b o các nguyên t c sau: a. Các i u ki n chào mua công khai ư c áp d ng công b ng i v i t t c c ông c a công ty m c tiêu ho c nhà u tư c a qu u tư m c tiêu; b. Các bên tham gia chào mua công khai ư c cung c p y thông tin ti p c n ngh mua, bán c phi u ho c ch ng ch qu ; c. Tôn tr ng quy n t nh o t c a các c ông c a công ty m c tiêu ho c nhà u tư c a qu u tư m c tiêu; d. Tuân th quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và pháp lu t khác có liên quan. II. QUY NNH C TH 1. Các trư ng h p ph i chào mua công khai 1.1. Trư ng h p ph i chào mua công khai theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 32 Lu t Ch ng khoán, bao g m: a. T ch c, cá nhân và ngư i có liên quan chưa n m gi ho c ang n m gi dư i 25% c ph n c a công ty i chúng ho c ch ng ch qu óng mà có ý nh mua d n n s h u t 25% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t ang lưu hành c a m t công ty i chúng ho c 25% tr lên s ch ng ch qu óng. b. T ch c, cá nhân và ngư i có liên quan ã n m gi t 25% tr lên t ng s c phi u có quy n bi u quy t c a m t công ty i chúng ho c ch ng ch qu óng mà có ý nh mua ti p s c phi u có quy n bi u quy t d ng lưu hành c a m t công ty i chúng ho c ch ng ch qu óng d n n vi c s h u t t i m c 51%, 65% và 75%. 1.2. Chào mua công khai c phi u thu c s h u c a ngư i b bu c ph i bán quy nh t i i m b kho n 1 i u 32 Lu t Ch ng khoán bao g m: a. Công ty i chúng mua l i c phi u c a chính mình nh m m c ích gi m v n i u l theo phương án ư c i h i ng c ông thông qua; b. Trư ng h p chào mua theo quy t nh c a tòa án có thNm quy n. 2. Trư ng h p không ph i th c hi n th t c chào mua công khai 2.1. T ch c, cá nhân không ph i th c hi n th t c chào mua công khai trong các trư ng h p sau ây: a. Mua c phi u m i, ch ng ch qu m i phát hành d n n vi c s h u t 25% tr lên s c ph n có quy n bi u quy t c a công ty i chúng, s ch ng ch c a qu u tư ch ng khoán i chúng theo phương án phân ph i ã ư c i h i ng c ông công ty i chúng, Ban i di n qu u tư ch ng khoán i chúng thông qua.
 3. b. C ông c a công ty i chúng ho c nhà u tư c a qu u tư ch ng khoán i chúng chuy n như ng c ph n ho c ch ng ch qu cho m t t ch c ho c cá nhân khác làm thay i t l s h u vư t quá 25% ph i ư c i h i ng c ông công ty i chúng ho c i h i nhà u tư qu u tư ch ng khoán i chúng ch p thu n. c. Chuy n như ng c ph n gi a các công ty trong cùng t p oàn, t ng công ty theo mô hình công ty m , công ty con. 2.2. Trư c khi th c hi n giao d ch chào mua công khai, t ch c, cá nhân mua c phi u c a công ty i chúng ho c ch ng ch qu óng ph i ng th i báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà nư c và công b thông tin b t thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. ăng ký chào mua 3.1. T ch c, cá nhân chào mua công khai c phi u c a công ty i chúng ho c ch ng ch qu óng ph i g i tài li u ăng ký chào mua n y ban Ch ng khoán Nhà nư c. Tài li u ăng ký chào mua ph i ư c ng th i g i cho công ty m c tiêu ho c công ty qu n lý qu qu n lý qu u tư m c tiêu và Ban i di n qu u tư m c tiêu. Trong th i h n ba (03) ngày, k t ngày nh n ư c tài li u ăng ký chào mua, công ty m c tiêu ho c công ty qu n lý qu qu n lý qu u tư m c tiêu có nghĩa v công b thông tin v vi c nh n ư c ngh chào mua trên phương ti n công b thông tin c a công ty ho c S Giao d ch Ch ng khoán nơi công ty m c tiêu ho c qu u tư m c tiêu niêm y t. 3.2. Trong th i h n b y (07) ngày, k t ngày nh n ư c tài li u ăng ký chào mua, y ban Ch ng khoán Nhà nư c ph i có ý ki n tr l i b ng văn b n. Trư ng h p h sơ chưa y , rõ ràng, t ch c, cá nhân chào mua ph i b sung, s a i theo yêu c u y ban Ch ng khoán Nhà nư c. 3.3. Tài li u ăng ký chào mua bao g m: a. B n ăng ký chào mua công khai theo m u t i Ph l c s I ban hành kèm theo Thông tư này bao g m các n i dung cơ b n sau ây: - Tên và a ch c a bên chào mua; thông tin v l ch s ho t ng, th ph n trong các lĩnh v c ho t ng kinh doanh c a bên chào mua; - Tên và a ch c a công ty m c tiêu ho c qu u tư m c tiêu; - M i quan h gi a bên chào mua và công ty m c tiêu ho c qu u tư m c tiêu (n u có); - Thông tin chi ti t v t l n m gi hi n t i c a bên chào mua và c a các bên có liên quan; - Th i gian chào mua d ki n; - S lư ng c ph n ho c ch ng ch qu d ki n mua, t l n m gi d ki n trên t ng s c phi u ang lưu hành c a công ty m c tiêu ho c t ng s ch ng ch qu ang lưu hành, giá mua;
 4. - Ý nh c a bên chào mua v vi c ti p t c ho t ng c a công ty m c tiêu, các xu t thay i i v i công ty m c tiêu, chính sách i v i ngư i lao ng c a công ty m c tiêu; - i v i trư ng h p chào mua công khai ch ng ch qu óng, bên chào mua ph i nêu rõ ý nh v vi c ti p t c ho t ng c a qu u tư m c tiêu ho c gi i th thanh lý qu , các xu t v chi n lư c u tư i v i qu u tư m c tiêu. Trong trư ng h p xu t vi c thay i công ty qu n lý qu , bên chào mua công khai ph i nêu rõ tiêu chí, th i gian d ki n th c hi n và tên công ty qu n lý qu s ư c l a ch n thay th ; - Ngu n v n s d ng th c hi n vi c chào mua công khai; - Th t c ti p nh n ăng ký bán c ph n ho c ch ng ch qu ; - Ngày thanh toán; - Ngày báo cáo; - Tên công ty ch ng khoán ư c y quy n làm i lý th c hi n các th t c chào mua; - i u ki n h y b t chào mua (n u có). b. Quy t nh c a i h i ng c ng ho c H i ng qu n tr ( i v i công ty c ph n), H i ng thành viên ho c ch s h u công ty ( i v i công ty trách nhi m h u h n) thông qua vi c mua c ph n ho c mua ch ng ch qu . c. Quy t nh c a i h i ng c ông trong trư ng h p công ty i chúng mua l i c phi u c a chính mình nh m m c ích gi m v n i u l . 3.4. Trư ng h p bên chào mua là t ch c, cá nhân nư c ngoài, các tài li u chào mua công khai n u ư c l p b ng ti ng Anh thì ph i d ch sang ti ng Vi t. Các b n d ch t ti ng Anh ra ti ng Vi t ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam xác nh n. 3.5. Nhà u tư nư c ngoài không ư c th c hi n vi c chào mua công khai i v i công ty i chúng, qu i chúng s h u s lư ng c ph n ho c ch ng ch qu vư t quá t l s h u c a nhà u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trách nhi m c a H i ng qu n tr công ty m c tiêu, Ban i di n Qu u tư m c tiêu 4.1. i v i trư ng h p chào mua công khai c phi u c a công ty i chúng, trong th i h n mư i b n (14) ngày, k t ngày nh n ư c tài li u ăng ký chào mua, H i ng qu n tr công ty m c tiêu ph i g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c và thông tin cho c ông bi t ý ki n c a công ty i v i ngh chào mua công khai. Trong th i h n b y (07) ngày, k t ngày h t h n trư c mà H i ng qu n tr công ty m c tiêu chưa có ý ki n thì ph i g i ơn xin gia h n lên y ban Ch ng khoán Nhà nư c. Tài li u g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c ph i ư c th hi n dư i hình th c văn b n và d li u i n t theo quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c.
 5. 4.2. i v i trư ng h p chào mua công khai ch ng ch qu óng, trong th i h n mư i b n (14) ngày, k t ngày nh n ư c tài li u ăng ký chào mua, công ty qu n lý qu qu n lý qu u tư m c tiêu ph i g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c và thông tin cho nhà u tư n m gi ch ng ch qu bi t ý ki n c a công ty i v i ngh chào mua công khai kèm theo nh ng phân tích ánh giá v bên chào mua, ý nh chào mua, giá tr tài s n ròng c a Qu , chi n lư c u tư c a Qu so v i giá chào mua công khai ch ng ch qu , chi n lư c u tư d ki n c a Qu sau khi chào mua công khai và các v n khác có liên quan. Trư ng h p khi k t thúc th i h n này mà công ty qu n lý qu u tư m c tiêu chưa có ý ki n, Công ty qu n lý qu g i ơn xin gia h n lên y ban Ch ng khoán Nhà nư c. Th i gian gia h n là b y (07) ngày, k t ngày h t h n trư c. Tài li u g i y ban Ch ng khoán Nhà nư c ph i ư c th hi n dư i hình th c văn b n và d li u i n t theo quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c. 4.3. Ý ki n c a H i ng qu n tr công ty m c tiêu, Ban i di n qu u tư m c tiêu ph i ư c th hi n b ng văn b n, có ch ký c a ít nh t hai ph n ba (2/3) s thành viên H i ng qu n tr , Ban i di n qu và ph i nêu rõ ánh giá c a H i ng qu n tr , Ban i di n qu i v i vi c chào mua c phi u, ch ng ch qu . Trư ng h p có ý ki n thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban i di n qu khác v i ánh giá c a H i ng qu n tr , Ban i di n qu , các bên có liên quan ph i công b kèm theo ý ki n này. 5. Trách nhi m c a ngư i bi t thông tin v chào mua công khai Thành viên H i ng qu n tr , Giám c (T ng giám c), Phó Giám c (Phó T ng giám c), K toán trư ng, c ông l n và ngư i có liên quan c a t ch c chào mua công khai, công ty m c tiêu ho c công ty qu n lý qu m c tiêu, thành viên Ban i di n qu u tư m c tiêu, nhân viên công ty ch ng khoán và nh ng ngư i khác bi t thông tin v t chào mua công khai không ư c l i d ng vi c bi t thông tin mua bán ch ng khoán cho chính mình ho c cung c p thông tin, xúi gi c, lôi kéo ngư i khác mua, bán ch ng khoán trư c th i i m chào mua công khai chính th c. 6. Nguyên t c xác nh giá chào mua công khai 6.1. Giá chào mua công khai c phi u c a công ty i chúng, ch ng ch qu c a qu u tư ch ng khoán i chúng ư c xác nh theo nguyên t c sau ây: a. Trư ng h p công ty m c tiêu, qu u tư m c tiêu là t ch c niêm y t ho c ăng ký giao d ch: m c giá chào mua không ư c th p hơn bình quân giá tham chi u c phi u c a công ty m c tiêu, ch ng ch qu c a qu u tư m c tiêu do S Giao d ch Ch ng khoán công b trong th i h n sáu mươi (60) ngày li n trư c ngày g i b n ăng ký chào mua; b. Trư ng h p công ty m c tiêu, qu u tư m c tiêu không ph i là t ch c niêm y t ho c t ch c ăng ký giao d ch: m c giá chào mua không ư c th p hơn giá bình quân c phi u c a công ty m c tiêu, giá ch ng ch qu u tư m c tiêu ư c ít nh t hai (02) công ty ch ng khoán thư ng xuyên y t giá trong th i h n sáu mươi (60) ngày li n trư c ngày g i b n ăng ký chào mua ho c giá chào bán c ph n, ch ng ch qu trong t phát hành g n nh t c a công ty m c tiêu, qu u tư m c tiêu.
 6. 6.2. Trong quá trình chào mua công khai, bên chào mua ch ư c tăng giá chào mua. Vi c tăng giá ư c th c hi n v i i u ki n bên chào mua ph i công b vi c tăng giá ít nh t b y (07) ngày trư c khi k t thúc t chào mua và ph i m b o giá tăng thêm ư c áp d ng i v i t t c các c ông c a công ty m c tiêu ho c nhà u tư c a qu u tư ch ng khoán m c tiêu k c các c ông ho c nhà u tư ã ch p nh n bán cho bên chào mua. 7. Rút l i ngh chào mua công khai 7.1. Sau khi công b công khai, bên chào mua ch ư c rút l i ngh chào mua ã công b trong nh ng trư ng h p sau ây: a. S lư ng c phi u ho c ch ng ch qu ăng ký bán không t t l mà bên chào mua ã công b trong B n ăng ký chào mua công khai. b. Công ty m c tiêu tăng ho c gi m s lư ng c ph n có quy n bi u quy t thông qua tách, g p c phi u ho c chuy n i c ph n ưu ãi; c. Công ty m c tiêu gi m v n c ph n; d. Công ty m c tiêu phát hành ch ng khoán b sung ho c qu m c tiêu phát hành ch ng ch qu tăng v n i u l qu ; . Công ty m c tiêu bán toàn b ho c m t ph n ho t ng kinh doanh ho c tài s n; e. Công ty m c tiêu ho c qu m c tiêu b gi i th . 7.2. Bên chào mua ph i báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà nư c vi c rút l i ngh chào mua i v i công ty m c tiêu ho c qu u tư m c tiêu và ph i công b công khai vi c rút l i ngh chào mua trên m t (01) trang báo i n t ho c m t (01) t báo vi t trong ba s liên ti p sau khi ư c y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 8. Giao d ch chào mua công khai 8.1. T ch c, cá nhân chào mua công khai ph i tr c ti p tham gia giao d ch chào mua công khai. 8.2. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c ý ki n c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c, bên chào mua ph i công b công khai vi c chào mua trên m t (01) trang báo i n t ho c m t (01) t báo vi t trong ba s liên ti p. Vi c chào mua công khai ch ư c th c hi n sau khi y ban Ch ng khoán Nhà nư c có văn b n thông báo tài li u ăng ký chào mua y theo quy nh và ã ư c t ch c, cá nhân chào mua công b theo phương th c nêu trên. Trư ng h p công ty m c tiêu, qu u tư m c tiêu là t ch c niêm y t, ngoài vi c công b trên, t ch c, cá nhân chào mua còn ph i công b trên phương ti n công b thông tin c a S Giao d ch Ch ng khoán nơi c phi u c a công ty m c tiêu ho c ch ng ch qu c a qu u tư m c tiêu niêm y t.
 7. 8.3. Bên chào mua ph i ch nh m t công ty ch ng khoán làm i lý th c hi n vi c chào mua. 8.4. Th i gian th c hi n m t t chào mua công khai không ư c ng n hơn ba mươi (30) ngày và không dài quá sáu mươi (60) ngày, k t ngày chào mua chính th c. Vi c chào mua bao g m c vi c chào mua b sung ho c có s i u ch nh so v i ăng ký ban u ph i ư c th c hi n v i các i u ki n không th p hơn giá các t chào mua trư c. Các i u ch nh so v i ăng ký chào mua ban u ph i ư c th c hi n theo quy nh t i i m 6.2 m c II Thông tư này. 8.5. C ông c a công ty m c tiêu ho c nhà u tư c a qu u tư m c tiêu ã ch p thu n ngh chào mua có quy n rút l i ch p thu n chào mua trong th i gian chào mua công khai. 8.6. Trư ng h p s c phi u ho c ch ng ch qu chào mua nh hơn s c phi u ho c ch ng ch qu t bán thì c phi u ho c ch ng ch qu ư c mua trên cơ s t l tương ng v i s c phi u mà m i c ông c a công ty m c tiêu, ho c s ch ng ch qu mà nhà u tư n m gi ăng ký bán và m b o m c giá công b ng i v i t t c các c ông ho c nhà u tư. 8.7. i v i chào mua công khai ch ng ch qu óng, vi c chào mua công khai ph i tuân th m t s yêu c u sau: a. Sau khi k t thúc t chào mua công khai, n u s lư ng nhà u tư và lo i hình nhà u tư n m gi ch ng ch qu không áp ng i u ki n v qu i chúng, qu thành viên theo quy nh c a pháp lu t thì qu u tư m c tiêu ph i th c hi n gi i th theo quy nh c a Lu t Ch ng khoán và các văn b n có liên quan. b. Sau khi k t thúc t chào mua công khai, bên chào mua n m gi t tám mươi ph n trăm (80%) tr lên s ch ng ch qu ang lưu hành c a m t qu i chúng ph i mua ti p trong th i h n ba mươi (30) ngày s ch ng ch qu cùng lo i c a các nhà u tư còn l i n m gi , n u các nhà u tư này có yêu c u. Giá mua ti p ch ng ch qu còn l i không ư c th p hơn giá chào mua ã th c hi n c a t chào mua công khai v a k t thúc. Trong trư ng h p này, sau khi k t thúc t chào mua, qu u tư m c tiêu ph i ăng ký thành l p qu thành viên ho c gi i th theo quy nh c a Lu t Ch ng khoán và các văn b n có liên quan. 8.8. Sau khi k t thúc t chào mua công khai, bên chào mua n m gi t tám mươi ph n trăm (80%) tr lên s c phi u ang lưu hành c a m t công ty i chúng ph i mua ti p trong th i h n ba mươi (30) ngày s c phi u cùng lo i do các c ông còn l i n m gi , n u các c ông này có yêu c u. Giá mua ti p c phi u còn l i không ư c th p hơn giá chào mua ã th c hi n c a t chào mua công khai v a k t thúc. 8.9. K t thúc t chào mua công khai, công ty ch ng khoán ư c ch nh làm i lý ph i th c hi n chuy n giao ti n cho c ông bán c phi u ho c nhà u tư bán ch ng ch qu và chuy n giao c phi u ho c ch ng ch qu cho bên chào mua; ho c chuy n giao c phi u cho các bên (trong trư ng h p hoán i c ph n) trong th i h n nêu t i B n ăng ký chào mua công khai.
 8. 9. Nghĩa v c a bên chào mua 9.1. K t th i i m g i ăng ký chào mua công khai n khi hoàn thành t chào mua, bên chào mua không ư c th c hi n các hành vi sau ây: a. Tr c ti p ho c gián ti p mua ho c cam k t mua c phi u c a công ty m c tiêu ho c ch ng ch qu c a qu u tư m c tiêu bên ngoài t chào mua công khai; b. Bán ho c cam k t bán c phi u ho c ch ng ch qu mà mình ang chào mua; c. i x không công b ng v i nh ng ngư i s h u cùng lo i c phi u ho c ch ng ch qu ang ư c chào mua; d. Cung c p thông tin riêng cho c ông ho c nhà u tư m c không gi ng nhau ho c không cùng th i i m. Quy nh này cũng ư c áp d ng i v i t ch c phát hành có c phi u là i tư ng chào mua ho c qu u tư m c tiêu, công ty qu n lý qu , Ban i di n Qu ; . T ch i mua c phi u c a c ông công ty m c tiêu ho c ch ng ch qu c a nhà u tư c a qu u tư m c tiêu trong quá trình chào mua; e. Mua c phi u c a công ty m c tiêu ho c ch ng ch qu c a qu u tư m c tiêu trái v i các i u kho n ư c công b trong b n ăng ký chào mua công khai. 9.2. Sau th i h n mư i (10) ngày, k t ngày k t thúc t chào mua công khai, bên chào mua ph i báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n (theo m u quy nh t i Ph l c s II ban hành kèm theo Thông tư này) ng th i công b ra công chúng v k t qu t chào mua. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư s 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c mua, bán l i c phi u và m t s trư ng h p phát hành thêm c phi u c a công ty i chúng. y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch Ch ng khoán trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n, ki m tra các công ty i chúng ho c qu i chúng th c hi n Thông tư này. 2. Vi c s a i, b sung Thông tư này do B trư ng B Tài chính quy t nh. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
 9. - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng ch ng tham nhũng; Tr n Xuân Hà - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c ki m tra Văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website BTC; - Lưu: VT, UBCK. PH L C S I M U ĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI (Ban hành kèm theo Thông tư s /2009/TT-BTC ngày tháng năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- B N ĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI Kính g i: y ban Ch ng khoán Nhà nư c ng kính g i: Công ty/Qu … (Tên công ty i chúng/qu i chúng có c phi u/ch ng ch qu ư c chào mua/) I. Gi i thi u v t ch c/cá nhân chào mua công khai: 1. i v i t ch c chào mua công khai a. Tên t ch c chào mua công khai ( y ): b. Tên giao d ch: c. V n i u l : d. a ch tr s chính: . i n tho i: Fax: e. Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: g. Căn c pháp lý ho t ng kinh doanh:
 10. - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s … ngày … tháng … năm … - Ngành ngh kinh doanh ch y u: Mã s : - S n phNm/d ch v chính: - Th ph n trong các lĩnh v c ho t ng c a công ty: - T ng m c v n kinh doanh: 2. i v i cá nhân chào mua công khai: a. Tên cá nhân th c hi n chào mua công khai: b. Ngày sinh: c. S CMTND ho c h chi u: …………. C p ngày: ……….. Nơi c p: ………………… d. a ch : . i n tho i: II. Tên công ty m c tiêu/qu u tư m c tiêu: III. M i quan h gi a công ty chào mua công khai v i công ty m c tiêu/qu m c tiêu: IV. S lư ng, t l n m gi c phi u/ch ng ch qu hi n t i c a t ch c/cá nhân chào mua i v i công ty m c tiêu/qu m c tiêu: V. S lư ng, t l c phi u/ch ng ch qu d ki n th c hi n chào mua: VI. Giá chào mua: VII. Ngu n v n th c hi n chào mua: VIII. Phương pháp xác nh giá chuy n i (trong trư ng h p hoán ic ph n). IX. M c ích chào mua và d ki n k ho ch ho t ng, kinh doanh sau khi th c hi n chào mua: X. Th i i m chào mua và th i h n d ki n hoàn t t vi c chào mua: XI. i u ki n h y b t chào mua (n u có): XII. Th i h n và phương th c thanh toán: XIII. Tên công ty ch ng khoán làm i lý th c hi n vi c chào mua:
 11. …, ngày … tháng … năm … T ch c/cá nhân chào mua công khai (Ký, ghi rõ h tên, óng d u ( i v i t ch c)) PH L C S II M U BÁO CÁO K T QU CHÀO MUA CÔNG KHAI (Ban hành kèm theo Thông tư s /2009/TT-BTC ngày tháng năm 2009 c a B trư ng B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- BÁO CÁO K T QU CHÀO MUA CÔNG KHAI Kính g i: y ban Ch ng khoán Nhà nư c Sau khi k t thúc t chào mua, ………………….. (tên t ch c, cá nhân chào mua), báo cáo v k t qu t chào mua như sau: I. T ch c/cá nhân chào mua công khai: 1. i v i t ch c chào mua công khai a. Tên t ch c chào mua công khai ( y ): b. Tên giao d ch: c. V n i u l : d. a ch tr s chính: . i n tho i: Fax: e. Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: g. Căn c pháp lý ho t ng kinh doanh: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s … ngày … tháng … năm … - Ngành ngh kinh doanh ch y u: Mã s :
 12. - S n phNm/d ch v chính: - Th ph n trong các lĩnh v c ho t ng c a công ty: - T ng m c v n kinh doanh: 2. i v i cá nhân chào mua công khai: a. Tên cá nhân th c hi n chào mua công khai: b. Ngày sinh: c. S CMTND ho c h chi u: …………. C p ngày: ……….. Nơi c p: ………………… d. a ch : . i n tho i: II. Tên công ty m c tiêu/qu m c tiêu: III. S lư ng, t l n m gi c phi u/ch ng ch qu c a t ch c/cá nhân chào mua i v i công ty m c tiêu/qu m c tiêu trư c khi chào mua: IV. S lư ng/t l c phi u/ch ng ch qu d ki n chào mua: V. S lư ng c phi u/ch ng ch qu mua ư c trong t chào mua: VI. S lư ng/t l n m gi c phi u/ch ng ch qu sau khi chào mua c a t ch c/cá nhân chào mua i v i công ty m c tiêu/qu m c tiêu: …, ngày … tháng … năm … T ch c/cá nhân chào mua công khai (Ký, ghi rõ h tên, óng d u ( i v i t ch c))
Đồng bộ tài khoản