Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: chanhson

Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

T h«ng   
t
c ñ a  æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  S è  1990/2001/TT­T C § C  
T
n g µ y  30 th¸ng 11 n¨ m  2001  í ng d É n   ¨n g  k ý  ® Ê t ® ai,
H ®  
l Ë p h å   ¬   Þ a  c h Ý n h   µ  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  
s® v
q u y Ò n  s ö  d ô n g   Ê t
®


­ C¨n  LuËt  t  ai  µy  th¸ng 7 
cø  ®Ê ® ng 14    n¨m  1993, LuËt  öa  æi   
  s® bæ
sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  ai ngµy  th¸ng 12 
m s® c Lu   ®  02    n¨m  1998  µ  Ët söa 
v Lu  
® æi   
bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6 
m s® c Lu       29    n¨m  2001;
­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 34/CP  µy  th¸ng 4 
ng 23    n¨m 1994  ña  Ýnh  
c Ch
phñ  Ò  
v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é 
  v  h v tæ  b m¸y  ña 
c Tæng   ôc 
c
§Þa  Ýnh;
ch
­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3 
CP ng 29    n¨m  1999  ña 
c
ChÝnh  ñ  Ò   ñ  ôc 
ph v th t chuyÓn  æi, 
® chuyÓn  îng, cho 
nh   thuª,cho 
  thuª l¹  
 i ,
thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn 
k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö 
gi¸tr   s
dông  t; NghÞ   nh  è 
®Ê   ®Þ s 79/2001/N§­   µy  th¸ng 11 
CP ng 01    n¨m  2001  ña 
c
ChÝnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ  
ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c NghÞ   nh 
®Þ 17/1999/N§­
CP;
­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng02 
CP ng 11    n¨m  2000  ña 
c
ChÝnh  ñ  Ò     µnh  Ët söa  æi, bæ  
ph v thih Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt 
m s® c Lu  
®ai;NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 66/2001/N§­   µy  th¸ng 9 
CP ng 28    n¨m  2001  ña  Ýnh  
c Ch
phñ  Ò   öa  æi,bæ  
vs ®   sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c NghÞ   nh  è 
®Þ s 04/2000/N§­CP;
Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a  
c§ ch h d vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ
chÝnh  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t   
v c gi   nh quy sd ®Ê nh sau:


C h ¬ n g  I
Q u y  ® Þ n h  c h u n g


1. Tæ  
  chøc, hé    nh,    ©n 
  gia ®× c¸ nh trong  íc,tæ 
n   chøc  µ    ©n  íc
v c¸ nh n 
ngoµisö  ông  t  ¹  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      ícngoµivÒ   u  
 d ®Ê t i Vi   ng     ®Þ cën     ®Ç
tl©u  µivµ  ö  ông  t  ¹ ViÖtNam,  êiViÖtNam   nh      ícngoµi® îc
  d  sd ®Ê t i    ng     ®Þ cë n     
mua  µ    ¾n  Òn víi
nh ë g li     Òn  ö  ông  t   
quy sd ®Ê ë (sau  y   äichung  µngêisö 
®© g   l   
dông  t) ®Ò u  
®Ê   ph¶i thùc  Ön  ¨ng  ý  t  ai 
  hi ® k ®Ê ® theo  quy  nh  ¹ 
®Þ ti Th«ng t
nµy.
Ng êi sö  ông  t 
 d ®Ê kh«ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý  t  ai  Ï kh«ng  îc thùc
th   ® k ®Ê ® s   ®   
hiÖn    Òn  ö  ông  t 
c¸c quy sd ®Ê theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët®Êt  ai;tuú theo 
lu   ®  
møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña 
®é viph s   x ph     ®Þ c ph¸p luËt.
 
2. Uû  
  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  µ cÊp   
nh d x∙,ph   tr   ®© g   l  x∙)
chÞu tr¸chnhiÖ m   chøc  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh, cÊp 
  tæ  vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch  
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  a   ¬ng  ×nh  
nh quy sd ®Ê t i ®Þ ph m theo quy  nh  
®Þ
cña Th«ng   µy.
tn
3. Hå   ¬  a   Ýnh  îc lËp 
  s ®Þ ch ®   theo  n  Þ  µnh  Ýnh  Êp    É u   å 
®¬ v h ch c x∙;m h
s¬  a  Ýnh  Tæng  ôc  Þa  Ýnh 
®Þ ch do  c § ch ban  µnh  Ìm 
h k theo Th«ng   µy  µ   
  tn v ¸p
dông  èng  Êt trong c¶  íc.
th nh    n
4. Ng êisö  ông  t 
   d ®Ê sau    ùc hiÖn   
khith   kª khai®¨ng  ý  t  ai  ×  îc
  k ®Ê ® th ®  
c¬ quan  µ  íc cã  Èm   Òn 
nh n   th quy xem   Ðt  Êp  Êy 
xc gi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t; giÊy 
®Ê   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Tæng   ôc  Þa  Ýnh 
nh quy sd ®Ê do  c§ ch
ph¸thµnh,sö  ông  èng  Êt trongc¶  íc.
   d th nh    n
5. ThÈ m   Òn  Êp  Êy 
  quy c gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t  ùc  Ön 
sd ®Ê th hi
theo quy  nh  ¹ 
®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è 
4  1  ®Þ s 66/2001/N§­   µy   
CP ng 28
th¸ng 9 
  n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi   
c Ch ph v s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c
NghÞ   nh  è 
®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02 
CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph
(sau ®Êy  äit¾tlµNghÞ   nh  è 
  g      ®Þ s 66/2001/N§­ CP).
6. ThÈ m   Òn 
  quy chøng  Ën  Õn  ng    Êy chøng  Ën  Òn  ö 
nh bi ®é lªngi   nh quy s
dông  t 
®Ê quy  nh   
®Þ nh sau:
a)  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t 
S§ ch  § ch ­ Nh ®Ê (sau  y   äi chung  µ Së  
®© g   l 
§Þa  Ýnh) 
ch chøng  Ën  Õn  ng  µo  Êy 
nh bi ®é v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt  éc  Èm   Òn  ña  û  
thu th quy c U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc
  ph tr    
Trung  ng  Êp.
¬c
b)  ¬  
C quan  Þa  Ýnh  Êp 
§ ch c huyÖn chøng  Ën  Õn  ng  µo  Êy
nh bi ®é v gi  
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  éc  Èm   Òn  ña  û  
nh quy sd ®Ê thu th quy c U ban  ©n  ©n  
nh d
huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  Êp.
    x∙,th ph thu   c


C h ¬ n g  2
§ è i tî ng kª k h ai ® ¨ n g k ý  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ö  d ô n g 
® Êt


1.Ng êichÞu 
    tr¸chnhiÖ m   
  kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy s d ®Ê
a)  é     nh  ö  ông  t  chñ  é    nh  i diÖn 
H gia ®× sd ®Ê do  h gia ®× ®¹   hoÆc   êi
ng  
®¹idiÖn 
  kh¸c ® îcchñ  é  û  Òn  ùc hiÖn  Öc   
   h u quy th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö 
  k quy s
dông  t.
®Ê
b)  nh©n  ö  ông  t 
C¸  sd ®Ê hoÆc   êi ® îc c¸ nh©n  û  Òn  ùc  Ön 
ng       u quy th hi
viÖc   
kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy s d ®Ê
c) Tæ  
  chøc trong  íc sö  ông  t  ngêi ® øng  u  
n  d ®Ê do    ®Ç hoÆc   êi ® îc
ng    
ngêi ® øng  u   ña  chøc    û  Òn  i diÖn  ùc  Ön  Öc  khai
  ®Ç c tæ  ®ã u quy ®¹   th hi vi kª   
®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
k quy sd ®Ê
Tæ  chøc trong  íc bao  å m:  ¬ 
n  g c quan  µ  íc,tæ 
nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ 
ch tr  
chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, chøc    éinghÒ  
ch tr        tæ  x∙h   nghiÖp,tæ 
  chøc 
kinhtÕ 
 .
d) §¬n  Þ  ò 
  v v trang nh©n  ©n  ö  ông  t  thñ tr ng 
  d sd ®Ê do    ë hoÆc   êi® îc
ng    
thñ tr ng  ña  n  Þ  u   èi  éc Bé   èc 
  ë c ®¬ v ®Ç m thu   Qu phßng,Bé     C«ng  uû  Òn 
an  quy
®¹idiÖn  ùc hiÖn  Öc   
  th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy s d ®Ê
§¬n  Þ  u   èi  éc Bé  èc 
v ®Ç m thu   Qu phßng  bao  å m: 
g Tæng  ôc,Qu © n  
c  khu,
 
Qu © n   oµn, Qu © n   ñng,Binh  ñng,Bé   Önh 
®   ch   ch   tl Biªnphßng,Häc  Ön,Nhµ  
    vi  
tr ng  ùc thuéc  é   èc 
ê tr   B Qu phßng, c¸c c¬ 
    quan, ®¬n  Þ   ùc thuéc  é   èc 
  v tr   B Qu
phßng.  
§¬n  Þ   u   èi  éc  é  
v ®Ç m thu B C«ng  gå m: 
an  Tæng   ôc, Bé    lÖnh, V¨n 
c T  
phßng  é 
B C«ng    ôc 
an,C qu¶n  ýtr¹giam, C¬   ë    ôc,Trêng    ìng,c¸c
l    i   s gi¸od   gi¸od   
tr ng  éc  èi®µo  ¹o,C«ng  c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc 
ê thu kh   t  an    v th ph tr   Trung ­
¬ng.
®)  ¬   ë      ö  ông  t 
C s t«n gi¸os d ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m   Th«ng   ªntÞch  è 
®Þ ti   1  tli   s
1646/2000/TTLT­ TC§C­TGCP   µy  th¸ng  n¨m  
ng 30  10  2000  ña 
c Tæng   ôc 
c
§Þa  Ýnh  µ 
ch v Ban T«n Gi¸o ChÝnh  ñ  ngêi® øng  u   ùc hiÖn  Öc   
  ph do    ®Ç th   vi kª
khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy s d ®Ê
e)  éng  ng  ©n    ö  ông  ¸t cã   
C ®å d cs d ®   c¸c c«ng  ×nh ®×nh, ®Ò n,  Õu,
tr     mi  
am,  õ® êng,nhµ  ê hä 
t    th   hoÆc    
c¸cc«ng  ×nh kh¸cphôc  ô  îÝch 
tr     v l  i c«ng  éng 
c
cña  éng  ng  ö  êi ®¹i diÖn  ùc  Ön  Öc  khai ®¨ng  ý  Òn  ö 
c ®å c ng     th hi vi kª    k quy s
dông  t.
®Ê
g)   
Tæ chøc  íc ngoµi sö  ông  t  ¹  Öt 
n   d ®Ê t iVi Nam   ngêi ® øng   u  
do    ®Ç
hoÆc   êi® îcngêi® øng  u   ña  chøc    û  Òn  idiÖn  ùc hiÖn 
ng       ®Ç c tæ  ®ã u quy ®¹   th  
viÖc   
kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy s d ®Ê
Tæ  chøc  ícngoµisö  ông  t  ¹ ViÖtNam  
n   d ®Ê t  
i   bao  å m:  ¬ 
g c quan  idiÖn 
®¹  
ngo¹igiao,c¬ 
    quan    ù, c¬ 
l∙nh s   quan  i diÖn 
®¹   kh¸c cã 
  chøc  n¨ng  ¹igiao
ngo    
cña  ícngoµit¹  Öt Nam;  ¬ 
n   i Vi   c quan  idiÖn    chøc  ña    îp quèc;
®¹   c¸c tæ  c Liªnh    
c¬  quan,tæ 
  chøc  ªnChÝnh  ñ,c¬ 
li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc    Ýnh  
®¹   c tæ  LiªnCh
phñ  ¹ ViÖt Nam,    chøc  u    µo  Öt Nam  
t i   c¸ctæ  ®Ç tv Vi   theo  Ët §Çu   ícngoµi
Lu   tn    
t¹ ViÖtNam.
 
i  
h) C¸  ©n  ícngoµi, êiViÖtNam   nh      ícngoµi®Ç u    µo  Öt
  nh n   ng     ®Þ cë n     tv Vi  
Nam   ö  ông  t  ¹  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      íc ngoµi® îcmua  
sd ®Ê t i Vi   ng     ®Þ cën     
nhµ    ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t    ¹  Öt Nam   ùc hiÖn  Öc   
ëg li     sd ®Ê ë t iVi   th   vi kª khai
 
®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
k quy sd ®Ê
i)ViÖc  û  Òn  ùc  Ön  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t 
  u quy th hi kª    k quy sd ®Ê ph¶i  
b»ng   
v¨n b¶n;®èi víi é    nh, c¸ nh©n, v¨n b¶n  û  Òn 
      gia ®×    
h    u quy ph¶icã 
  chøng 
thùc cña  û  
  U ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  ótheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu     
nh d c x∙n   tr     ®Þ t   
i 48,49,
50,51,52,53  ña  é  Ëtd©n  ù.
      c B lu   s
2.DiÖn  Ých  t   
  t ®Ê kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy s d ®Ê
a) Ng êisö  ông  t  ã 
   d ®Ê c tr¸chnhiÖ m   
  kª khaitoµn  é  Ön  Ých  t  ang  
  b di t ®Ê ®
sö  ông,®Êt  îcc¬ 
d   ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn 
nh n   th quy giao,cho    ö  ông;kÓ  
  thuªs d  
c¶  Ön  Ých  t 
di t ®Ê cho  êi kh¸c 
ng   thuª,m în,diÖn  Ých  t  a  a  µo  ö 
    t ®Ê ch ® v s
dông, diÖn  Ých  t  ö  ông  ang  ã 
  t ®Ê s d ® c tranh  Êp  íingêi kh¸c,diÖn  Ých 
ch v      t
®Êt  ña    chøc 
c c¸ctæ  giao cho    é 
  c¸n b c«ng  ©n    µm  µ    ng  a  µn 
nh viªnl nh ë nh ch b
giao cho  Ýnh  Òn  a  ¬ng 
  ch quy ®Þ ph qu¶n  ý.
l
Ng êi ®ang  ö  ông  t 
  sd ®Ê thuª,m în cña  êi kh¸c,®Êt  Ën 
   ng     nh kho¸n  ña 
c
c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,®Êt 
nh n   thuª tõ  ü  t 
  qu ®Ê c«ng  ch  ña  Êp    ×
Ý cc x∙ th  
kh«ng   
kª khaidiÖn  Ých  .
  t ®ã
b) Uû  
  ban  ©n  ©n  Êp     
nh d c x∙kª khaic¸clo¹ ®Êt 
  i   sau  y:
®©
­  Êt  Héi  ng  ©n  ©n,  û  
§ do  ®å nh d U ban  ©n  ©n  Êp    ùc tiÕp  ö 
nh d c x∙ tr   s
dông.
­ §Êt sö  ông  µo  ôc  ch 
  d vm ®Ý c«ng  éng    a   ¬ng  Uû  
c ë ®Þ ph do  ban  ©n 
nh
d©n  Êp    ùctiÕp qu¶n  ý.
c x∙tr     l
­ §Êt 
  n«ng nghiÖp,®Êt  ©m 
  l nghiÖp,®Êt  Æt   íc nu«itrång thuû 
  m n      s¶n,
 
®Êt  µm  èi  Ön  Uû  
l mu hi do  ban  ©n  ©n  Êp    ùctiÕp 
nh d c x∙ tr   qu¶n  ý®ang   
l  cho
thuª, înhay  u  Çu.
  
m ®Ê th
­ §Êt  ïng ®µo,  ïng ®Êu,    o¹n 
  th   th   c¸c ® s«ng  ôt,kªnh,r¹ch,®ª, ®Ëp,  ­
c       ®
êng giao  th«ng, s©n  ¬i,nhµ 
  ph   kho, nhµ  ëng, tr¹ ch¨n 
  x    i nu«i vµ    ¹  t 
  c¸c lo i®Ê
chuyªn  ïng 
d kh¸c hiÖn 
  kh«ng  ö  ông, ®Êt  íi båi ven 
sd   m    s«ng, ven  Ón, ®Êt 
  bi  
hoang    t  a  ö  ông  éc ®Þa  íhµnh  Ýnh  Êp 
ho¸,®Ê ch s d thu   gi  
i ch c x∙.
3.Nh÷ng  êng  îp ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
  tr h    gi   nh quy s d ®Ê
a)  êi sö  ông  t  ã  ét 
Ng   d ®Ê c m trong c¸c lo¹  Êy  ê sau  y   ×  îc cÊp 
  i gi t   ®© th ®  
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t:
  nh quy s d ®Ê
­ Quy Õt  nh  
®Þ giao  t, cho 
®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬ 
  c c quan  µ  íc cã  Èm  
nh n   th
quyÒn theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;
    ®Ê ®
­ Nh÷ng  Êy tê® îcc¬ 
  gi       quan  µ  íccã  Èm  Òn giao ®Êt,cho   
nh n   th quy       thuª
®Êt  Êo 
c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ýnh 
       c¸c ch s¸ch ®Êt  ai trong tõng  êikú 
  ®    th  
cña  µ   íc ViÖt Nam   ©n  ñ  éng  µ, ChÝnh  ñ 
Nh n     d ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m   êi
m l th  
céng  µ  Òn 
ho mi Nam   Öt Nam,  µ   íc Céng  µ    éi chñ 
Vi   Nh n   ho x∙ h   nghÜa  Öt
Vi  
Nam   µ   êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  t  õ®ã   n  
m ng          v li     d ®Ê t   ®Õ nay;
­ GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬ 
nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ  íccã 
nh n  
thÈm  Òn  Êp 
quy c hoÆc   ã   
c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ  
  ®Þ ch m kh«ng  ã 
c tranh chÊp;
 
­ GiÊy  ê do  ¬ 
  t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp 
c th quy thu   ®é c c cho  êisö 
ng  
dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n  
®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ 
v kh«ng  ã 
c
tranhchÊp;
 
­ GiÊy  ê vÒ   õa  Õ, 
  t   th k tÆng, cho  µ    ¾n  Òn víi t  µ   îcUû    
  nh ë g li    ®Ê m ®   ban
nh©n  ©n  Êp    ¬icã  t    Ën  µ  t   
d c x∙n   ®Ê x¸cnh v ®Ê ®ã kh«ng  ã c tranhchÊp;
 
­ B¶n  hoÆc   Õt  nh  ña  µ  nh©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùc ph¸p
  ¸n  quy ®Þ c To ¸n  d ® c hi l    
luËthoÆc   Õt  nh    Õt 
  quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai  ña  ¬ 
  ®Ê ® c c quan  µ  íc
nh n  
cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt;
th quy ® c hi l    
­GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa;
  t    t ngh
­ GiÊy  ê chuyÓn  îng ®Êt  ai,mua  nhµ    Ìm 
  t  nh   ®  b¸n  ë k theo 
chuyÓn  îng
nh  
quyÒn  ö  ông  t  îcUû  
sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t  Èm    µ®Êt 
nh d c x∙n   ®Ê th tral  
®ã  kh«ng  ã 
c tranh chÊp  µ  îcUû  
  v ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Ën  Õt 
nh d c huy x¸c nh k
qu¶  Èm    ña  û  
th trac U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c x∙;
­ GiÊy  êcña  îp t¸cx∙s¶n  Êtn«ng 
  t  h      xu   nghiÖp  Êp  t 
c ®Ê cho  é    nh, 
h gia®×
x∙ viªncña  îp      õ tr c ngµy  th¸ng 6 
   h t¸cx∙ t   í   28    n¨m  1971  µy 
(ng ban  µnh 
h NghÞ  
quyÕt  è 
s 125­   ña  éi ®ång  Ýnh  ñ  Ò   Öc    êng 
CP c H   Ch ph v vi t¨ngc c«ng   
t¸cqu¶n 
lýruéng  t);
  ®Ê
­GiÊy  êvÒ  
  t   thanh  ý,     µ 
l   gi¸nh theo quy  nh  ña 
ho¸   ®Þ c ph¸p luËt.
 
b) Ng êisö  ông  t  ã  ét 
   d ®Ê c m trong c¸clo¹ giÊy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m    
  i      ®Þ ti  3.a
cña  ¬ng  µy  µ   t   
ch n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch  ©y  ùng  ∙  îc c¬ 
ho x d ® ®   quan 
nhµ  íccã  Èm  Òn 
n   th quy phª  Öt  ng  a  ã  Õt  nh    åi®Êt   
duy nh ch c quy ®Þ thu h   ®Ó
thùc  Ön 
hi quy  ¹ch    ×  Én  îc cÊp  Êy 
ho ®ã th v ®  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt  ng 
nh ph¶ichÊp  µnh  ng   
  h ®ó c¸cquy  nh  Ò   ©y  ùng.
®Þ vx d
c) Ng êisö  ông  t  ã  ét 
   d ®Ê c m trong c¸c lo¹  Êy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m    
  i gi     ®Þ ti  3.a
cña  ¬ng  µy  µ   t   
ch n m ®Ê ®ã n»m   trong ph¹m   
  vib¶o  Ö   toµn 
v an  c«ng  ×nh nh­
tr  
ng  a  ã  Õt  nh  håi ®Êt  ×  îc cÊp  Êy 
ch c quy ®Þ thu    th ®   gi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t  ng 
®Ê nh ph¶i chÊp  µnh  ng 
  h ®ó quy  nh   Ò  
®Þ v b¶o  Ö   toµn 
v an  c«ng 
tr×nh theo quy  nh  ña 
    ®Þ c ph¸p luËt.
 
4. Nh÷ng  êng  îp  îc xem   Ðt  Êp  Êy 
  tr h®  x c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt:
a) Ng êisö  ông  t  ã  ét 
   d ®Ê c m trong c¸cgiÊy têquy  nh  ¹ ®iÓ m     ña 
      ®Þ t  i 3.a c
ch¬ng  µy  µ     Êy  ê ®ã       êi kh¸c (do  a  µm  ñ  ôc chuyÓn 
n m trªngi t   ghi tªn ng     ch l th t  
quyÒn  ö  ông  t 
sd ®Ê theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët)  îc Uû  
lu ,®   ban  ©n  ©n 
nh d
cÊp    ¬icã  t    Ën  t   
x∙n   ®Ê x¸cnh ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranhchÊp;
 
b)  êi sö  ông  t 
Ng   d ®Ê kh«ng  ã    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m  
c c¸c gi t   ®Þ ti® 3.a  ña 
c
ch¬ng  µy,® îcUû  
n     ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t    Ën  t   
nh d c x∙n   ®Ê x¸c nh ®Ê ®ã kh«ng 
cã tranh chÊp, phï hîp víiquy  ¹ch  ö  ông  t  ∙  îcc¬ 
         ho sd ®Ê ® ®   quan  µ  íc cã 
nh n  
thÈm  Òn    Öt.
quy phª duy
Trêng  îp sö  ông  t 
h  d ®Ê kh«ng  ã    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m     ña 
c c¸c gi t   ®Þ ti® 3.a c
ch¬ng  µy  µ   t   
n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch  ö  ông  µo  ôc  ch 
  ho sd vm ®Ý kh¸c ®∙ 
 
® îc c¬ 
  quan  µ   íc cã  Èm  
nh n   th quyÒn  phª duyÖt  × 
th kh«ng  îc cÊp  Êy
®  gi  
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
nh quy sd ®Ê
5. Nh÷ng  êng  îp  îc giao  t,thuª ®Êt  õ sau  µy 
  tr h®  ®Ê     t  ng Th«ng   µy  ã 
tn c
hiÖu  ùcth× 
l   kh«ng  ph¶ithùc hiÖn   
    kª khaiquyÒn  ö  ông  t;ngêisö  ông 
  sd ®Ê    d
®Êt  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
®  gi   nh quy sd ®Ê sau    ∙  µn  Êtthñ tôc
khi® ho t      
giao ®Êt,cho    t.ViÖc  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh  ùc hiÖn 
    thuª®Ê   ® k v sæ ®Þ ch th   theo   
quy
®Þnh  ¹ Ch ¬ng  Th«ng   µy.
t i 4  tn


C h ¬ n g  3
T h ñ  t ô c ® ¨n g k ý  ® Ê t ® ai
  
  
I ­ §¨ng k ý  ® Ê t ® ai b a n  ® Ç u


1.§èit ng thùc hiÖn.
   î    
§¨ng  ý  t  ai ban  u   ùc hiÖn  i víi êi®ang  ö  ông  t  ng 
k ®Ê ®   ®Ç th   ®è     ng   sd ®Ê nh
cha  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ  a  îc cÊp  Êy 
kª    k quy sd ®Ê v ch ®   gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  Tæng   ôc 
sd ®Ê do  c Qu¶n  ýruéng  t,Tæng   ôc  Þa  Ýnh 
l  ®Ê   c§ ch
ph¸thµnh 
  hoÆc   Êy 
gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông 
nh quy s h nh ë v quy sd
®Êt    ¹  «   Þ 
ë t i th theo 
® quy  nh  ¹ 
®Þ tiNghÞ   nh 
®Þ 60/CP  µy  th¸ng 7   
ng 05    n¨m
1994  ña  Ýnh  ñ.
c Ch ph
2.Hå   ¬   
  s kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
  k quy sd ®Ê
Hå   ¬  khai ®¨ng  ý 
s kª    k quyÒn  ö  ông  t  ngêi sö  ông  t  Ëp
sd ®Ê do   d ®Ê l  
gå m:
a)  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t 
§ xin ® k quy sd ®Ê (theo m É u  
  ban  µnh  Ìm 
h k theo 
Th«ng   µy);
tn
b) B¶n 
  sao  Êy têvÒ   Òn  ö  ông  t  îcUû  
gi     quy sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp   
nh d c x∙
chøng  ùc;
th
c)Biªnb¶n    Ën 
    x¸cnh ranh  í   èc  í thöa ®Êt  ö  ông 
gi im
, gi  
i   sd (theo m É u   ô 
  Ph
lôc 10  ña 
  c quy  ¹m  µnh  Ëp 
ph th l b¶n    a   Ýnh 
®å ®Þ ch ban  µnh 
h theo  Quy Õt 
®Þnh   è 
s 720/1999/Q§­   µy  th¸ng  n¨m 
§C ng 30  12  1999  ña 
c Tæng   ôc  Þa 

chÝnh)  i  íihé 
®è v   gia  nh,    ©n  ö  ông  t   
®× c¸ nh sd ®Ê ë kh«ng  ã  Êy  ê quy 
c gi t  
®Þnh  ¹ ®iÓ m     ¬ng  cña 
t i 3.a Ch 2  Th«ng   µy.
tn
d) V¨n b¶n  û  Òn  khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Õu  ã  û 
u quy kª    k quy sd ®Ê (n c u
quyÒn).
3.Tr×nh  ùthùc hiÖn.
  t   
a)  êi sö  ông  t  ã 
Ng   d ®Ê c tr¸chnhiÖm   ép  å  ¬  khai®¨ng  ý  Òn 
  n h s kª    k quy
sö  ông  t  ¹ Uû  
d ®Ê t   ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t.
i nh d c x∙n   ®Ê
b)  û  
U ban  ©n  ©n  Êp    ã 
nh d c x∙ c tr¸chnhiÖ m   Èm     µ    Ën  µo 
  th trav x¸c nh v
d¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Ò     éidung 
xin® k quy sd ®Ê v c¸cn   sau  y:
®©
­ HiÖn  ¹ngsö  ông  t:Tªn  êisö  ông  t,vÞ  Ý,diÖn  Ých,lo¹ 
  tr   d ®Ê   ng   d ®Ê   tr   t  i
®Êt  µ 
v ranh  ísö  ông  t;
gi   d
i ®Ê
­Nguån  èc  ö  ông  t;
  g sd ®Ê
­T×nh  ¹ngtranhchÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai;
  tr       n   ®Ê ®
­ Quy  ¹ch  ö  ông  t  ®èivíitr ng  îp quy  nh  ¹  iÓ m     ­
  ho sd ®Ê (     ê h   ®Þ ti ® 4.b­Ch
¬ng  cña 
2  Th«ng   µy).
tn
Thêi h¹n  µn  µnh  Öc  Ðt  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ¹ 
  ho th vi x ®¬ xin ® k quy sd ®Ê t i
cÊp    Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  i víi êng  îp cã  Êy têquy  nh  
x∙k t   nh ®ñ h s h   ®è     tr h   gi     ®Þ
t¹  iÓ m     ¬ng  cña 
i® 3.a Ch 2  Th«ng   µy  µ kh«ng    ngµy,®èi víic¸c tr ng 
tn l   qu¸ 7         ê
hîp cßn  ¹lµkh«ng    ngµy.
  l   
i qu¸ 15   
c) C¸c  êng  îp  ö  ông  t 
  tr h sd ®Ê kh«ng  ã  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m    
c gi t   ®Þ ti® 3.a
Ch ¬ng  cña 
2  Th«ng   µy 
tn ph¶ith«ng 
  qua  éi ®ång 
H  §¨ng  ý  t  ai cÊp 
k ®Ê ®   x∙.
Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai Uû  
  ® k ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    µnh  Ëp.Sè  îng
nh d c x∙th l l 
vµ  µnh  Çn 
th ph tham    éi ®ång 
gia H   §¨ng  ý  t  ai do  û  
k ®Ê ®   U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c
x∙quyÕt ®Þnh, trong®ã  
        ph¶icã    µnh 
  c¸cth viªn:
­ Chñ  Þch 
  t hoÆc   ã  ñ  Þch  û  
Ph ch t U ban  ©n  ©n  Êp    ñ  Þch  éi
nh d c x∙(Ch t H 
®ång)
­C¸n  é  a  Ýnh  Êp    êng  ùchéi®ång);
  b ®Þ ch c x∙(th tr    
­C¸n  é  
  b tph¸p cÊp 
  x∙;
­§¹idiÖn  Æt   Ën Tæ   èc  Êp 
   M tr   qu c x∙;
Trëng th«n,Êp, 
  b¶n hoÆc   tr ng  ©n  è 
tæ  ë d ph tham    Ðt  Öt  n  
gia x duy ®¬
xin ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña    i  îng  ö  ông  t  ¹  a   µn 
  k quy sd ®Ê c c¸c ®è t s d ®Ê t i®Þ b
m × nh  ô 
ph tr¸ch.
Héi ®ång 
  §¨ng  ý  t  ai tæ 
k ®Ê ®   chøc  äp  Ðt tõng ®¬n    ¨ng  ý  Òn 
h x    xin® k quy
sö  ông  t, thèng  Êt    Õn    µo 
d ®Ê   nh ý ki ghi v biªn b¶n  Ðt  Öt  ña  éi  ng 
  x duy c H ®å
(theo m É u  
  ban  µnh  Ìm 
h k theo Th«ng   µy),kÕt  Ën  ña  éi ®ång 
tn   lu c H   ph¶i® îc
  
Ýt  Êt 2/3 sè  µnh    Óu  Õt t¸nthµnh.
nh     th viªnbi quy    
Uû  ban  ©n  ©n  Êp    cø  µo   
nh d c x∙ c¨n  v biªnb¶n  Ðt  Öt  ña  éi ®ång 
x duy c H  
§¨ng  ý  t  ai ®Ó     Ën  µo  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.
k ®Ê ®   x¸cnh v ®¬ xin® k quy s d ®Ê
d) K Õt  óc viÖc  Ðt ®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t,Uû  
  th   x  xin® k quy sd ®Ê   ban  ©n  
nh
d©n  Êp   
c x∙ c«ng  è b c«ng  khaikÕt 
  qu¶  Ðt  n  ¹  ôsë  û  
x ®¬ t i   U ban  ©n  ©n 
tr nh d
cÊp    µ   
x∙ v c¸c th«n,Êp, 
  b¶n, tæ  ©n  è    äi  êi d©n  îc tham     
 d ph ®Ó m ng   ®  gia ý
kiÕn;thêigian c«ng 
     khailµ15  µy.H Õt  êih¹n  µy  û  
    ng   th   n U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c
x∙ ph¶ilËp   
    biªn b¶n  Õt  óc viÖc 
k th   c«ng  è 
b c«ng khaihå  ¬ 
  s (theo m É u    
  ban
hµnh  Ìm 
k theo  Th«ng   µy).Nh÷ng  êng  îp  ã  n  Õu  ¹i,tè c¸o,Uû  
tn   tr h c ®¬ khi n      
ban  ©n  ©n  Êp   
nh d c x∙ph¶ithÈm     
  trax¸cminh,gi¶i
    Õt.
quy
®)  û  
U ban  ©n  ©n  Êp    Ëp  å  ¬  Êp  Êy 
nh d c x∙l h s c gi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t  ×nh Uû  
®Ê tr   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën 
nh d c c th quy c gi   nh
quyÒn  ö  ông  t,hå  ¬  å m   ã:
sd ®Ê   s g c
­ Tê  ×nh cña  û  
  tr   U ban  ©n  ©n  Êp    Ìm 
nh d c x∙ k theo danh s¸ch ®Ò   Þ 
  ngh
cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
gi   nh quy s d ®Ê
­Biªnb¶n  Ðt duyÖt ®¬n  ña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai;
   x    c H  ® k ®Ê ®
­Hå   ¬   
  s kª khaixin®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña  êisö  ông  t;
   k quy s d ®Ê c ng   d ®Ê
Thêi h¹n  µn  µnh  Öc  Ëp  å  ¬  Êp  Êy 
  ho th vi l h s c gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö 
s
dông  t  i  íitr ng  îp  ã  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m  
®Ê ®è v   ê h c gi t   ®Þ ti ® 3.a  ¬ng  cña 
Ch 2 
Th«ng   µy  µkh«ng    ngµy,®èi víi   êng  îp cßn  ¹ lµkh«ng     
tn l   qu¸ 7        tr
c¸c h  l   
i qu¸ 15
ngµy.
e) ThÈ m   nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
  ®Þ h s c gi   nh quy s d ®Ê
Së   Þa  Ýnh  ã 
§ ch c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh  å  ¬  Êp  Êy 
  th ®Þ h s c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  i  íic¸c ®èi  îng  éc  Èm   Òn  Êp  Êy 
sd ®Ê ®è v     t thu th quy c gi chøng 
nhËn  ña  û  
c U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh. C¬  
  quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  ã 
§ ch c huy c
tr¸chnhiÖm   Èm  nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i
  th ®Þ h s c gi   nh quy sd ®Ê ®è  
víic¸c ®èi îng  éc  Èm   Òn  Êp  Êy 
   t thu th quy c gi chøng  Ën  ña  û  
nh c U ban  ©n  
nh
d©n  Êp  Ön.
c huy
Néi  dung  Èm   nh  å  ¬  å m: 
th ®Þ hsg Møc     y   ,  Ýnh    ña  å 
®é ®Ç ®ñ ch x¸c c h
s¬, x¸c ®Þnh    iÒu  Ön 
   ®ñ ® ki hay  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy 
®ñ ® ki c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t.K Õt 
sd ®Ê   qu¶  Èm  nh  îcghivµo  n    ¨ng  ý  Òn 
th ®Þ ®   ®¬ xin® k quy
sö  ông  t.
d ®Ê
Sau    µn  µnh  Öc  Èm   nh,  ë   Þa  Ýnh,  ¬ 
khi ho th vi th ®Þ S§ ch c quan  Þa 
§
chÝnh  Êp  Ön 
c huy chuyÓn  å  ¬  Êp  Êy 
h s c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê
®∙  îcthÈm  nh  n   û  
®  ®Þ ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  Ìm 
nh d c  k theo     
c¸c v¨n b¶n,tµi
  
liÖu sau:
 
­Tê  ×nh thÈm  nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
  tr   ®Þ h s c gi   nh quy sd ®Ê
­ Dù  
  th¶o  Õt  nh  Êp  Êy 
quy ®Þ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ìm 
nh quy sd ®Ê k
theo danh 
  s¸ch c¸ct ng  îp sö  ông  t    iÒu  Ön  Êp  Êy chøng  Ën 
   ê h   d ®Ê ®ñ ® ki c gi   nh
quyÒn  ö  ông  t;
sd ®Ê
­ GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp    iÒu 
nh tr h ®ñ ®
kiÖn.
Thêih¹n  µn  µnh  Öc  Èm  nh  µ  Ëp  å  ¬  ×nh duyÖt  ña  ë 
  ho th vi th ®Þ v l h s tr   cS
§Þa  Ýnh, c¬ 
ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön 
§ ch c huy kh«ng  qu¸  ngµy  Ó   õ ngµy 
15  k t 
nhËn    å  ¬  îp lÖ.
®ñ h s h  
g) Duy Öt  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
  c gi   nh quy s d ®Ê
Trong  êih¹n 7  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  c¬ 
th     ng k t   nh ®ñ h s do  quan  Þa  Ýnh 
§ ch
cïng  Êp 
c chuyÓn  n,  û  
®Õ U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh, cÊp  Ön 
  huy xem   Ðt,

quyÕt  nh   Êp  Êy 
®Þ c gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t  µ  ý  Êy 
sd ®Ê v k gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t 
quy s d ®Ê cho  ÷ng  êng  îp ®ñ   iÒu  Ön.
nh tr h  ® ki
h)  ¬  
C quan  Þa  Ýnh  éc  û  
§ ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn 
nh d c c th quy
cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ã 
gi   nh quy sd ®Ê c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn   
  th   c¸c c«ng 
viÖc sau:
­ Th«ng 
  b¸o cho  êi sö  ông  t  ùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh 
ng   d ®Ê th   ngh v t  theo 
quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p luËt;
 
­ Thùc  Ön  Öc    î tiÒn sö  ông  t,thuÕ 
  hi vi ghin    d ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông 
quy sd
®Êt,lÖ  Ý  ícb¹ cho  é    nh, c¸nh©n  ã  µn 
  ph tr     h gia®×     c ho c¶nh  ã 
kh kh¨n theo quy 
   
®Þnh  ña 
c ph¸p luËt, îcUû  
      ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  óx¸cnhËn  µo  n  
® nh d c x∙n   tr     v ®¬
®Ò   Þ  µ  îcc¬ 
ngh v ®   quan  Õ     Ën 
Thu x¸cnh cho    îvµo  êkhainép  Òn.
ghin   t    ti
i)Uû  
  ban  ©n  ©n  Êp    ã 
nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µo    a   Ýnh 
  ® k v sæ ®Þ ch
vµ 
giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
    nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t;
ng   d ®Ê


II­
 §¨ng k ý   Õ n  ® é n g  ® Ê t ® ai 
bi


1.§èit ng thùc hiÖn.
   î    
§¨ng  ý  Õn  ng  t  ai  ùc hiÖn  i  íingêi sö  ông  t  ∙  îc
k bi ®é ®Ê ® th   ®è v    d ®Ê ® ®  
cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ë 
gi   nh quy sd ®Ê   gi   nh quy s
h÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ 
nh ë v quy sd ®Ê ë t i th (sau  y   äi chung  µ giÊy 
® ®© g   l 
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)cã  ét 
nh quy sd ®Ê   m trong nh÷ng 
  thay ® æi  Ò   ôc  ch 
  vm ®Ý
sö  ông,lo¹ ®Êt  ö  ông,diÖn  Ých  ö  ông,tªnchñ  ö  ông  t,® æi  Êy 
d  i   sd   t sd    sd ®Ê   gi
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
nh quy sd ®Ê
2. §¨ng ký chuyÓn  m ôc  ®Ých   ö  ông ®Êt n«ng 
sd nghiÖp, ®Êt  ©m  
  l
nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  ,®Êt 
  l mu   ë  chuyªn dïng sang  ôc  ch 
    m ®Ý kh¸c.
a) §èivíi é    nh, c¸nh©n, tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn   
      gia®×    
h            nh sau:
­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Uû  
  gia ®×     sd ®Ê n h s ® k t   ban  ©n 
i nh
d©n  Êp    ¬icã  t,hå  ¬  å m:
c x∙n   ®Ê   s g
+  ¬n   
§ xinchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t 
m ®Ý s d ®Ê (theo m É u  
  ban  µnh  Ìm 
h k theo 
Th«ng   µy);
tn
+  Êy 
Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
nh quy s d ®Ê
+  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa dÊt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp
ê  
chuyÓn  ôc  ch  ét  Çn  öa ®Êt).
m ®Ý m ph th  
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   5  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh
d©n  Êp   
c x∙ ph¶ihoµn  µnh  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  n   
  th th trah s     v ®¬ xin chuyÓn 
m ôc  ch  ö  ông  t  µ  öihå  ¬ 
®Ý sd ®Ê v g   s cho  ¬  c quan  Þa  Ýnh  éc  û    
§ ch thu U ban
nh©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh 
d c c th quy quy ®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t 
m ®Ý sd ®Ê
theo quy  nh  ¹ §iÒu 
  ®Þ t i 24a  ña  Ët §Êt ®ai.
c Lu    
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬ 
  th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  ¹ §i  
chÝnh  éc  û  
thu U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm  
nh d c c th quyÒn quyÕt  nh  
®Þ chuyÓn 
m ôc  ch  ö  ông  t 
®Ý sd ®Ê ph¶ihoµn  µnh  Öc 
  th vi xem   Ðt hå  ¬,ghiý  Õn  µo 
x   s     ki v
®¬n   
xin chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  i  íitr ng  îp    iÒu  Ön  µ 
m ®Ý sd ®Ê ®è v   ê h ®ñ ® ki v
göi hå  ¬  n   û  
  s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng  Êp 
nh d c c phª  Öt;tr ng  îp 
duy   ê h kh«ng    ®ñ
®iÒu  Ön 
ki chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  × tr¶l¹ hå  ¬ 
m ®Ý sd ®Ê th       s cho  êisö  ông 
i ng   d
®Êt  µ 
v th«ng    â lýdo.
b¸o r    
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh
d©n  Êp  ã  Èm  Òn 
c c th quy xem   Ðt,quyÕt  nh 
x  ®Þ cho  Ðp 
ph chuyÓn  ôc  ch 
m ®Ý
sö  ông  t.
d ®Ê
­  ¬  
C quan  Þa  Ýnh  éc  û  
§ ch thu U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm  
nh d c c th quyÒn 
quyÕt  nh 
®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t 
m ®Ý sd ®Ê th«ng  cho  êisö  ông  t 
b¸o  ng   d ®Ê
thùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh 
  ngh v t   theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
­ C¬  
  quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön 
§ ch c huy chøng  Ën 
nh thay ® æi  ôc  ch  ö 
  m ®Ý s
dông  t  µo  Êy 
®Ê v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ýbiÕn 
nh quy sd ®Ê ® c   l 
®éng  å  ¬  a   Ýnh  µ 
h s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬ 
b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh 
l   s ®Þ ch
c¸ccÊp   
  ®Ó chØnh  ý,
l  giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
    nh quy sd ®Ê cho  êisö 
ng  
dông  t 
®Ê sau    ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh.
khi® ho th ngh v t  
b) §èivíi chøc,tr×nh   ùthñ tôcthùc hiÖn   
     tæ     t         nh sau:
­Tæ  
  chøc  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Së  Þa  Ýnh,hå  ¬  å m:
sd ®Ê n h s ® k t   § ch
i   sg
+  ¬n   
§ xinchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t 
m ®Ý s d ®Ê (theo m É u  
  ban  µnh  Ìm 
h k theo 
Th«ng   µy);
tn
+  Êy 
Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
nh quy s d ®Ê
+  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp
ê  
chuyÓn  ôc  ch  ét  Çn  öa ®Êt);
m ®Ý m ph th  
+  ù     u    ∙  îcc¬ 
D ¸n ®Ç t® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn 
nh n   th quy phª  Öt 
duy hoÆc  
chÊp  Ën.
thu
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa 
th   15  k t ng nh ®ñ h s h l   §
chÝnh  µn  µnh  Öc  Èm    å  ¬,ghiý  Õn  µo  n   
ho th vi th trah s     ki v ®¬ xinchuyÓn  ôc   m
®Ých  ö  ông  t  i víitr ng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   û    
sd ®Ê ®è     ê h   ® ki v g   s ®Õ U ban
nh©n  ©n  Êp 
d c tØnh; tr ng  îp 
  ê h kh«ng    iÒu  Ön 
®ñ ® ki chuyÓn  ôc  ch  ö 
m ®Ý s
dông  t  × tr¶l¹hå  ¬ 
®Ê th       s cho  êisö  ông  t  µ 
i ng   d ®Ê v th«ng    â lýdo.
b¸o r    
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh
d©n  Êp 
c tØnh  xem   Ðt,quyÕt  nh 
x  ®Þ cho  Ðp 
ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông 
m ®Ý sd
®Êt.
­ Së  Þa  Ýnh 
  § ch th«ng  cho  êisö  ông  t  ùc hiÖn  Üa  ô  µi
b¸o  ng   d ®Ê th   ngh v t  
chÝnh  theo quy  nh   ña 
®Þ c ph¸p  Ët;chøng  Ën 
lu   nh thay  æi  ôc   ch  ö 
® m ®Ý s
dông  t  µo  Êy 
®Ê v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp; chØnh  ýbiÕn 
nh quy sd ®Ê ® c   l 
®éng  å  ¬  a   Ýnh  µ 
h s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬ 
b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh 
l   s ®Þ ch
c¸c cÊp   
  ®Ó chØnh  ý hå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy 
l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö 
s
dông  t 
®Ê cho  êisö  ông  t.
ng   d ®Ê


3. §¨ng  ý 
  k chuyÓn  t 
®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóa nícsang 
tr       nu«itrång thuû
     
s¶n, trång c©y  ©u 
    l n¨m;  chuyÓn  t 
®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u 
tr   l n¨m  sang 
trångc©y  µng 
  h n¨m.
a) §èivíi é    nh, c¸nh©n, tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn   
      gia®×    
h            nh sau:
 
­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Uû  
  gia ®×     sd ®Ê n h s ® k t   ban  ©n 
i nh
d©n  Êp    ¬icã  t,hå  ¬  å m:
c x∙n   ®Ê   s g
+  ¬n   
§ xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông 
lo i
  sd (theo m É u  
  ban  µnh  Ìm 
h k theo 
Th«ng 
tnµy);
 
+  Êy 
Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
nh quy s d ®Ê
+  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp
ê  
chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt).
m ph th  
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   5  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh
d©n   Êp   
c x∙ ph¶i hoµn  µnh  Öc  Èm     å   ¬, x¸c  Ën  µo  n    
  th vi th tra h s   nh v ®¬ xin
chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  µ  öihå  ¬  n   ¬ 
lo  
i sd v g   s ®Õ c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön.
§ ch c huy
­ 
  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, c¬ 
th   10  k t  nh ®ñ h s h l   quan 
§Þa  Ýnh  Êp  Ön  µn  µnh  Öc 
ch c huy ho th vi xem   Ðt  å  ¬, ghiý  Õn  µo  n  
x h s     ki v ®¬
xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  i víi êng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n  
  lo i
  sd ®è    tr h  ® ki v g   s ®Õ
Uû  
ban  ©n  ©n  Êp  Ön; tr ng  îp kh«ng    iÒu  Ön  × tr¶l¹ hå  ¬ 
nh d c huy  ê h   ®ñ ® ki th       s
i
cho  êisö  ông  t  µ 
ng   d ®Ê v th«ng    â   ýdo.
b¸o r  l  
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh
d©n  Êp  Ön 
c huy xem  Ðt,quyÕt ®Þnh 
x    cho  Ðp 
ph chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông.
lo i  sd
­  ¬  
C quan  Þa  Ýnh  Êp 
§ ch c huyÖn  chøng  Ën 
nh thay  æi  ¹  t  ö 
® lo i®Ê s
dông  µo  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ýbiÕn  ng  
v gi   nh quy sd ®Ê ® c   l  ®é
hå  ¬  a   Ýnh  µ 
s ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ý hå  ¬  a   Ýnh   
l   s ®Þ ch c¸c
cÊp   
®Ó chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy 
l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt cho  êisö  ông  t.
ng   d ®Ê
b) §èivíi chøc 
     tæ  kinhtÕ,tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn   
            nh sau:
    
­ Tæ chøc kinh tÕ  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ë   Þa  Ýnh 
  sd ®Ê n h s ® k ti §S ch
gå m   ã:
c
+  ¬n   
§ xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông 
lo i
  sd (theo m É u  
  ban  µnh  Ìm 
h k theo 
Th«ng 
tnµy);
 
+  Êy 
Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
nh quy s d ®Ê
+  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp
ê  
chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt);
m ph th  
+  ù     u    ∙  îcc¬ 
D ¸n ®Ç t® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn 
nh n   th quy phª  Öt 
duy hoÆc  
chÊp  Ën.
thu
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa 
th   15  k t ng nh ®ñ h s h l   §
chÝnh  µn  µnh  Öc  Èm     å  ¬, ghi ý  Õn  µo  n   
ho th vi th trah s     ki v ®¬ xin chuyÓn  ¹  lo i
®Êt  ö  ông  i víitr ng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   û  
sd ®è     ê h   ® ki v g   s ®Õ U ban  ©n  nh
d©n  Êp 
c tØnh; tr ng  îp 
  ê h kh«ng    iÒu  Ön  ×    ¹ hå  ¬ 
®ñ ® ki th tr¶ l i s cho  êi sö 
  ng  
dông  t  µ 
®Ê v th«ng    â lýdo.
b¸o r    
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh
d©n  Êp 
c tØnh  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh 
x    cho  Ðp 
ph chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông.
lo i
  sd
­  ë   Þa  Ýnh 
S§ ch chøng  Ën  Öc 
nh vi chuyÓn  ¹  t  ö  ông  µo  Êy
lo i®Ê s d v gi  
chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ý biÕn  ng  å  ¬  a  
sd ®Ê ® c   l  ®é h s ®Þ
chÝnh  µ 
v th«ng  b¸o cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ý hå   ¬  a   Ýnh 
l   s ®Þ ch c¸c  Êp   
c ®Ó
chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy 
l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t   
nh quy sd ®Ê cho
ngêisö  ông  t.
 d ®Ê
4.§¨ng  ý 
  k chiat¸chthöa ®Êt 
     hoÆc  
thay ® æi    ñ  ö  ông  t.
  tªnch s d ®Ê
a) ViÖc  ¨ng  ý 
  ® k chiat¸chthöa  t 
   ®Ê hoÆc  
thay ® æi    ñ  ö  ông  t 
  tªnch s d ®Ê
thùc hiÖn 
  trong nh÷ng  êng  îp sau  y:
  tr h  ®©
­ Tæ  
  chøc  ö  ông  t 
sd ®Ê chia t¸ch thµnh  Òu  chøc 
   nhi tæ  ph¸p  ©n  íi
nh m 
tiÕp tôcsö  ông  t  Ön  ã.
  d ®Ê hi c
­ NhiÒu  chøc  ö  ông  t    Ëp  µnh  ét  chøc  ö  ông  t 
  tæ  sd ®Ê s¸tnh th m tæ  sd ®Ê
míi.
­Tæ  
  chøc  ö  ông  t 
sd ®Ê thay ® æi    äi.
  tªng
­Hé     nh  ö  ông  t 
  gia®× s d ®Ê chiat¸chthµnh  Òu  é.
   nhi h
­   
Tæ chøc, hé    nh,    ©n  ã 
  gia ®× c¸ nh c nhu  Çu 
c chia t¸ch m ét  öa  t 
   th ®Ê
thµnh  Òu  öa ®Êt  íi.
nhi th   m
b) Hå   ¬    ¨ng  ý  å m: 
  s xin® kg
­ §¬n   
  xin chia t¸chthöa  t 
   ®Ê hoÆc  thay ® æi    ñ  ö  ông  t 
  tªnch s d ®Ê (theo 
m Éu  
ban  µnh  Ìm 
h k theo Th«ng   µy).
  tn
­GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
nh quy s d ®Ê
­ TrÝch  ôc b¶n    öa  t 
  l  ®å th ®Ê hoÆc   Ých  o   ùc ®Þa   êng  îp 
tr ® th   (tr h chia
 
t¸chthöa ®Êt);
   
­ B¶n sao    é  Èu  ®èi víihé 
sæ h kh (     gia  nh); quyÕt  nh   µnh  Ëp
®×   ®Þ th l 
hoÆc   æi   
® tªn,t¸ch, Ëp  ®èivíi chøc).
 nh (     tæ 
c)Tr×nh  ùthùc hiÖn   
  t    nh sau:
 
­  êi sö  ông  t  ép  å  ¬    ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai  ¹  ¬ 
Ng   d ®Ê n h s xin ® k bi ®é ®Ê ® t ic
quan  Þa  Ýnh  éc  û  
§ ch thu U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm  
nh d c c th quyÒn   Êp  Êy 
c gi
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
nh quy sd ®Ê
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬ 
  th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  Þa §
chÝnh  éc  û  
thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
nh d c c th quy c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  ã 
sd ®Ê c tr¸chnhiÖ m   Èm        Õn  µo  n  ña  êisö 
  th tra, ý ki v ®¬ c ng  
ghi
dông  t, göi hå  ¬  n   û  
®Ê     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng  Êp; tr ng  îp 
nh d c c   ê h kh«ng    ®ñ
®iÒu  Ön  × tr¶l¹hå  ¬  µ 
ki th       s v th«ng   
i b¸o cho  êisö  ông  t  Õtlýdo.
ng   d ®Ê bi    
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû  
  th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh
d©n  Êp  ã  Èm  
c c th quyÒn  Êp  Êy 
c gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t  µn 
sd ®Ê ho
thµnh  Öc 
vi xem   Ðt,ký  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
x   gi   nh quy s d ®Ê
­C¬  
  quan  Þa  Ýnh thuéc Uû  
§ ch     ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp 
nh d c c th quy c
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þu 
nh quy sd ®Ê ch tr¸chnhiÖm  
  chØnh  ýbiÕn  ng 
l  ®é
hå  ¬  a   Ýnh, th«ng 
s ®Þ ch   b¸o cho  ¬ 
c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp 
l   s ®Þ ch c¸c c
®Ó  chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy 
l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê
cho  êisö  ông  t.
ng   d ®Ê
d) Trêng  îp thay ® æi    ñ  ö  ông  t  chuyÓn  æi,chuyÓn  ­
  h    tªnch s d ®Ê do  ®   nh
îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  × thùc hiÖn 
  k quy sd ®Ê th     theo 
NghÞ   nh  è 
®Þ s 17/1999/
N§­CP   µy  th¸ng 3 
ng 29    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi,
c Ch ph v th t   ®  
chuyÓn  îng, cho 
nh   thuª,cho 
  thuª l¹   õa  Õ  
  i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ 
, sd ®Ê v th
chÊp, gãp  èn 
  v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t;NghÞ   nh  è 
gi¸tr   sd ®Ê   ®Þ s 79/2001/N§­
CP   µy  th¸ng11 
ng 01    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ  
c Ch ph v s ®   sung  ét  è 
ms
®iÒu  ña 
c NghÞ   nh  
®Þ 17/1999/N§­  CP (sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh  
®© g   l  ®Þ
17/1999/N§­ CP).ViÖc 
  chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh  ùc hiÖn 
l  ®é h s ®Þ ch th   theo 
quy  nh  ¹ Ch ¬ng  cña 
®Þ t 
i 4  Th«ng   µy.
tn
5.§¨ng  ý  Õn  ng  t  ai do 
  k bi ®é ®Ê ®   thiªntai .
a) Ng êisö  ông  t 
   d ®Ê khaib¸o  ×nh  ¹ngbiÕn  ng  t  ai do 
  t tr   ®é ®Ê ®   thiªntai
  
g©y nªn  µ  ép  Êy 
v n gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  û  
nh quy sd ®Ê t i ban  ©n  ©n  
U nh d
cÊp 
x∙.
b) Trong  êigian  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc khaib¸o  ña  êi sö 
th   10  k t  nh ®    c ng  
dông  t. Uû  
®Ê   ban  ©n  ©n  Êp    ã 
nh d c x∙ c tr¸chnhiÖm  
  th«ng b¸o cho  ¬ 
c quan 
§Þa  Ýnh  éc  û  
ch thu U ban  ©n  ©n  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
nh d c th quy c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t    èi hîp  Óm    
sd ®Ê ®Ó ph   ki tra x¸c minh  ùc  a   µ  o   c 
th ®Þ v ® ®¹
chØnh  ý b¶n    a   Ýnh  öa  t  Õn  ng;  Õt 
l  ®å ®Þ ch th ®Ê bi ®é k qu¶  Óm     ùc
ki tra th  
®Þa ph¶ilËp thµnh   
   biªnb¶n.
 
C¨n  Biªn b¶n  Óm     ùc ®Þa   µ  Õt 
cø    ki trath   v k qu¶  o   c 
® ®¹ chØnh  ýbiÕn 

®éng, c¬ 
  quan  Þa  Ýnh  éc Uû  
§ ch thu   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp 
nh d c c th quy c
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ùc hiÖn 
nh quy sd ®Ê th   chøng  Ën  Õn  ng   
nh bi ®é trªn
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp,chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  
  nh quy s d ®Ê ® c   l  ®é h s ®Þ
chÝnh  µ 
v th«ng b¸o cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ý hå   ¬  a   Ýnh 
l   s ®Þ ch c¸c  Êp   
c ®Ó
chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh.Trêng  îp biÕn  ng 
l   s ®Þ ch   h  ®é kh«ng  cßn  t  ö  ông  ×
®Ê s d th  
huû  á  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
b gi   nh quy s d ®Ê
6.C Êp  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ  Êt.
  l  i   nh quy s d ®Ê b m
a)  êi cã  Êy 
Ng   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ   Êt 
nh quy sd ®Ê b m ph¶i®Õ n   û  
  U
ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t  ép  n 
nh d c x∙n   ®Ê n ®¬ khaib¸o  Ò   Öc  Êt  Êy 
  v vi m gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t  µ 
quy sd ®Ê v ph¶icam   oan  Þu 
  ® ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët
  tr   lu  
vÒ   Öc 
vi khaib¸o cña  × nh.
   m
b) Sau    Ën  n 
  khinh ®¬ khaib¸o,c¸n bé  a  Ýnh  Êp    ã 
      ®Þ ch c x∙c tr¸chnhiÖ m  
 
thùc hiÖn   
  c¸cc«ng  Öc 
vi sau:
­ X¸c  nh  è  µo    Êp  Êy 
  ®Þ s v sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña 
nh quy sd ®Ê c
giÊy chøng  Ën  Þ  Êt;ghiviÖc  Êt  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
  nh b m     m gi   nh quy sd ®Ê
vµo    a  Ýnh;
sæ ®Þ ch  
­ ChuyÓn  n 
  ®¬ khaib¸o    ¬ 
  lªnc quan  Þa  Ýnh  éc Uû  
§ ch thu   ban  ©n  ©n  
nh d
cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
c th quy c gi   nh quy s d ®Ê
­ Niªm  Õt 
  y th«ng  viÖc  Êt  Êy 
b¸o  m gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹ 
nh quy sd ®Ê t i
trôsë  û  
  U ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t.
nh d c x∙n   ®Ê
c)Sau    Ën  îckhaib¸o  Êt  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,
  khinh ®     m gi   nh quy sd ®Ê  
c¬ quan  Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy 
§ ch c c th quy c gi chøng  Ën 
nh ph¶ighiviÖc 
  
m Êt  Êy 
gi chøng  Ën  µo    a   Ýnh  µ  õng  Öc  ¨ng  ý  Õn  ng 
nh v sæ ®Þ ch vd vi ® k bi ®é
li  
ªnquan  n   Êy chøng  Ën quyÒn  ö  ông  t  ∙  Êt.
®Õ gi   nh   sd ®Ê ® m
d) Sau  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  n 
  th   60  k t  nh ®¬ khaib¸o  Êt  Êy 
 m gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t,n Õu 
quy sd ®Ê   kh«ng  ×m  Êy  Êy 
t th gi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t  ×  ¬ 
®Ê th c quan  Þa  Ýnh  éc  û  
§ ch thu U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm  
nh d c c th
quyÒn  ×nh Uû  
tr   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  quyÕt  nh  û  á  Êy 
nh d c c ra  ®Þ hu b gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t  ∙  Êt  µ  Êp  Êy 
quy sd ®Ê ® m v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt  íi;chØnh  ýsæ   a   Ýnh, sæ   Êp  Êy 
m  l   ®Þ ch   c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt; th«ng 
  b¸o cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ýsæ   a   Ýnh      Êp   
l   ®Þ ch ë c¸c c ®Ó chØnh  ýl 
sæ   a  Ýnh;giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
®Þ ch       nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông 
ng   d
®Êt.
Sau    îc cÊp  ¹ giÊy 
khi®   li  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,n Õu  êi sö 
nh quy sd ®Ê   ng  
dông  t  ×m  ÊtgiÊy 
®Ê t th   chøng  Ën  ∙  Êt  × 
nh ®m th ph¶inép 
  cho  û  
U ban  ©n  
nh
d©n  Êp      ¬i cã  t 
c x∙ ­ n   ®Ê chuyÓn  Ò   ¬ 
v c quan  Þa  Ýnh  éc  Êp  ã  Èm  
§ ch thu c c th
quyÒn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    û  á.
c gi   nh quy sd ®Ê ®Ó hu b
7.§¨ng  ý  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
  k® gi   nh quy s d ®Ê
a)  Öc  ¨ng  ý  æi  Êy 
Vi ® k® gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ùc  Ön 
nh quy sd ®Ê th hi
cho  ÷ng  êng  îp sau:
nh tr h 
­ GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ   Ì,è, r¸ch,m ôc   
nh quy sd ®Ê b nho       n¸thoÆc  
kh«ng  Ó    Õn  ng  t  ai;
th ghibi ®é ®Ê ®
­ Ng êicã 
    nhu  Çu  æi  ét  Êy 
c ® m gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êp 
nh quy sd ®Ê (c
cho  Òu  öa  t)thµnh  Òu  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êp 
nhi th ®Ê   nhi gi   nh quy sd ®Ê (c
cho  õng thöa ®Êt).
t   
b) Hå   ¬  ¨ng  ý  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  å m:
  s® k® gi   nh quy s d ®Ê g
­  ¬n    æi  Êy 
§ xin ® gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t 
sd ®Ê (theo  É u    
m ban
hµnh  Ìm 
k theo Th«ng   µy);
  tn
­GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Çn  æi.
nh quy s d ®Ê c ®
c)Tr×nh  ùthùc hiÖn   
  t    nh sau:
­ Ng êisö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ¬ 
   d ®Ê n h s ® k t i quan  Þa  Ýnh  éc Uû  
c § ch thu  
ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
nh d c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt.
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬ 
  th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  Þa  §
chÝnh  éc  û  
thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
nh d c c th quy c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  µn  µnh  Öc  Èm    µ      Õn  µo  n    æi 
sd ®Ê ho th vi th trav ghiý ki v ®¬ xin®
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;göihå  ¬  n   û  
  nh quy sd ®Ê     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng
nh d c 
cÊp.
­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Uû  
  th   3  k t    ®ñ h s h l   ban  ©n  
nh
d©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
c c th quy c gi   nh quy sd ®Ê xem   Ðt,

ký  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
c gi   nh quy sd ®Ê
C¬  quan  Þa  Ýnh  éc  û  
§ ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp 
nh d c c th quy c
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þu 
nh quy sd ®Ê ch tr¸ch nhiÖm  
  chØnh  ý sæ   a  
l  ®Þ
chÝnh, sæ   Êp  Êy 
  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ 
nh quy sd ®Ê v th«ng  b¸o  cho  ¬ 
c
quan  qu¶n  ý sæ   a   Ýnh      Êp   
l  ®Þ ch ë c¸c c ®Ó chØnh  ý sæ   a   Ýnh; giao
l  ®Þ ch    
giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
  nh quy s d ®Ê cho  êisö  ông  t.
ng   d ®Ê


III.§¨ng k ý  ch o  thuª l¹i® Ê t v µ  c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n  
    gi n
q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t trong k h u  ch Õ   u Ê t,
x  
k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  c«n g  n g h Ö  ca o


1.Tr¸chnhiÖ m   
    kª khai®¨ng  ý 
  k cho    ¹®Êt.
thuªl  
i
Tæ   chøc kinh  Õ  îc Nhµ   íc cho 
t®  n  thuª ®Êt  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng 
  x d csht
trong khu  Õ   Êt,khu 
ch xu   c«ng nghiÖp, khu 
  c«ng nghÖ  cao   
®Ó cho thuª l¹
   i
®Êt (sau  y   äi lµ bªn 
®© g     cho  thuª l¹ ®Êt) cã 
 i     tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  Öc   
  ® k vi cho
thuª l¹ ®Êt, xin cÊp  Êy 
 i      gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê cho  chøc, c¸
tæ    
nh©n    ¹®Êt 
thuªl  
i (sau ®©y  äilµbªn    ¹®Êt).
  g     thuªl   i
2.Hå   ¬  ¨ng  ý 
  s® k cho    ¹®Êt:
thuªl  
i
a) Hå   ¬  ¨ng  ý 
  s® k cho    ¹®Êt  å m:
thuªl  
i g
­Hîp  ng    ¹®Êt;
  ®å thuªl  
i
­GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  cho    ¹®Êt;
nh quy s d ®Ê c bªn  thuªl  
i
­TrÝch  ôcb¶n   
  l  ®å khu  t 
®Ê cho    ¹ ;
thuªl i
b) §èivíi êng  îp bªn    ¹ ®Êt  ∙  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý 
     tr h  thuªl  
i ®®  gi   nh ® k
thuªl¹®Êt  Êy chøng  Ën  µ u 
  i (Gi   nh m xanh)theo Th«ng   è 
    ts 679/TT­ ngµy   
§C  12
th¸ng 5 
  n¨m  1997  ña 
c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ×  å  ¬  å m   Êy chøng  Ën 
c § ch th h s g gi   nh
®¨ng  ý    ¹ ®Êt  ña  thuªl¹ ®Êt)vµ  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông 
k thuªl  i (c bªn      i   gi   nh quy sd
®Êt  ña bªn 
(c   cho    ¹®Êt).
thuªl  
i
3.Tr×nh  ùthùc hiÖn.
  t   
a) Bªn 
  cho 
thuªl¹ ®Êt  ép  å  ¬    ¨ng  ý 
   i n h s xin® k cho    ¹ ®Êt  ¹  ë   Þa  
thuªl  
i ti §
S
chÝnh.
b) Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa 
th   7  k t ng nh ®ñ h s h l   §
chÝnh ph¶ithÈm    ÕtgiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×nh Uû    
  tra,vi     nh quy s d ®Ê tr   ban
nh©n  ©n  Êp 
d c tØnh.
c)  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Uû    
th   3  k t ng nh ®ñ h s h l   ban
nh©n   ©n   Êp 
d c tØnh  µn  µnh  Öc 
ho th vi xem   Ðt  ý  Êp  Êy 
x kc gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t 
sd ®Ê cho  thuªl¹®Êt.
bªn      i
d)  ë   Þa  Ýnh    Ën  Öc 
S§ ch x¸c nh vi cho  thuª l¹ ®Êt    Êy 
 i   trªngi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  ña  cho    ¹ 
sd ®Ê c bªn  thuªl ichØnh  ýsæ   a  Ýnh  ang u  ÷
; l   ®Þ ch ® l gi  
vµ 
th«ng  cho  ¬ 
b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp   
l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ  

®Þa  Ýnh;giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
ch       nh quy s d ®Ê cho   
c¸cbªn.


C h ¬ n g  4
 L Ë p  v µ  q u ¶ n  l ý h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h


1.Hå   ¬  a  Ýnh.
  s ®Þ ch
Hå   ¬  a  Ýnh  å m   ã:
s ®Þ ch g c
a) B¶n    a  Ýnh;
  ®å ®Þ ch
b) Sæ   a  Ýnh;
  ®Þ ch
c)Sæ   ôc    t;
 m kª ®Ê
d) Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
  c gi   nh quy s d ®Ê
®)   
Sæ theo dâibiÕn  ng  t  ai;
   ®é ®Ê ®
e)  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ    Êy  ê do  êi sö  ông 
§ xin ® k quy sd ®Ê v c¸c gi t   ng   d
®Êt  ép     
n khikª khai®¨ng  ý  t 
  k ®Ê ban  u   µ  ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai.
®Ç v ® k bi ®é ®Ê ®
g) Tµi liÖu ® îch×nh  µnh 
      th trong qu¸ tr×nh thÈm    Ðt duyÖt  n  ña 
     trax   ®¬ c
Uû  
ban  ©n  ©n  Êp   
nh d c x∙:Biªnb¶n  Ðt duyÖt  ña  éi ®ång 
  x  c H  §¨ng  ý  t  ai;
k ®Ê ®  
Tê  ×nh cña  û  
tr   U ban  ©n  ©n  Êp    µ  ¬ 
nh d c x∙v c quan  Þa  Ýnh    Êp 
§ ch c¸c c tØnh,  
huyÖn;  Danh  s¸ch    êng  îp    Þ   Êp  Êy 
c¸c tr h ®Ò ngh c gi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t;
®Ê
h) C¸c  Õt  nh  ña  ¬ 
quy ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn:  Õt  nh  
nh n   th quy quy ®Þ
thµnh  Ëp  éi  ng 
l H ®å §¨ng  ý  t  ai; quyÕt  nh   Êp  Êy 
k ®Ê ®   ®Þ c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  µ    Õt    êng  îp viph¹m; quyÕt  nh 
sd ®Ê v gi¶iquy c¸c tr h      ®Þ chuyÓn 
m ôc  ch  ö  ông  t, chuyÓn  ¹  t  ö  ông; quyÕt  nh  Êp  ¹ giÊy 
®Ý sd ®Ê   lo i®Ê s d   ®Þ c li 
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
nh quy sd ®Ê
i)
  
Biªnb¶n  Óm   
ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh.
thu h s ®Þ ch
2.LËp  å  ¬  a  Ýnh.
  h s ®Þ ch
a) Uû  
  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
  ph tr     ¬ chØ  o  µ 
®¹ v
tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Ëp 
th   vi l b¶n    a  Ýnh    a  ¬ng  × nh. 
®å ®Þ ch ë ®Þ ph m B¶n   
®å
®Þa   Ýnh  îc lËp 
ch ®  theo quy  ¹m  o   Ï b¶n    a   Ýnh  ña 
ph ® v   ®å ®Þ ch c Tæng   ôc 
c
§Þa  Ýnh.
ch  
b)  û  
U ban  ©n  ©n  Êp    Þu 
nh d c x∙ ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  Öc 
  tæ  th   vi
lËp    a   Ýnh, sæ   ôc    t,sæ  
sæ ®Þ ch  m kª ®Ê   theo  âibiÕn  ng  t  ai    a  
d  ®é ®Ê ® ë ®Þ
ph¬ng  × nh 
m theo m É u  
  quy  nh  Ìm 
®Þ k theo Th«ng   µy.
  tn
c) Së   Þa  Ýnh,c¬ 
  § ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  Þu 
§ ch c huy ch tr¸chnhiÖm   Ëp 
  l
sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i víi Êy chøng  Ën  Òn  
c gi   nh quy s d ®Ê ®è    gi   nh quy
sö  ông  t  éc thÈm  Òn  ña  û  
d ®Ê thu   quy c U ban  ©n  ©n  Êp  ×nh  ý  Êp.
nh d cm kc
d)  ¬  
C quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  Þu 
§ ch c huy ch tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm    
  tæ  ki tra
nghiÖ m   hå  ¬  a   Ýnh  ña  Êp    ë   a   Ýnh  Þu 
thu  s ®Þ ch c c x∙.S ®Þ ch ch tr¸chnhiÖ m  
 
híng  Én 
d chuyªn m«n  
  nghiÖp  ô  Ëp  å  ¬  a   Ýnh  µ  chøc  óc   
v l h s ®Þ ch v tæ  ph tra
kÕt qu¶ nghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  ña  ¬ 
thu h s ®Þ ch c c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön.
§ ch c huy
3.Ph ©n  Êp 
  c qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh.
l   s ®Þ ch
a) C¸c  µiliÖu sau  y   îc lËp  µnh  bé u  ÷ t¹  û  
t    ®© ®   th 3  l gi   i ban  ©n  ©n  
U nh d
cÊp    ¬ 
x∙,c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  µ  ë  Þa  Ýnh:
§ ch c huy v S § ch
­B¶n    a  Ýnh;
  ®å ®Þ ch
­Sæ   a  Ýnh;
  ®Þ ch
­Sæ   ôc    t;
 m kª ®©
­Sæ  
  theo dâibiÕn  ng  t  ai.
   ®é ®Ê ®
b)    Êp  Êy 
Sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ëp  ét  é, l t¹  ¬ 
nh quy sd ®Ê l m b  u  i c
quan  Þa  Ýnh  éc cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy 
§ ch thu   c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t.
®Ê
c) C¸c  µiliÖu quy  nh  ¹ ®iÓ m         µ    ña  ¬ng  µy  îc
  t    ®Þ ti  1.e,1.g,1.h v 1.ic ch n ® 
l t¹  ¬ 
u  i quan  Þa  Ýnh  éc  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
c § ch thu c c th quy c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t.
sd ®Ê
4.ChØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh.
  l  ®é h s ®Þ ch
a) Hå   ¬  a  Ýnh 
  s ®Þ ch ph¶ichØnh  ýbiÕn  ng  å m   ã:
  l  ®é g c
­B¶n    a  Ýnh;
  ®å ®Þ ch
­Sæ   a  Ýnh;
  ®Þ ch
­Sæ   ôc    t;
 m kª ®Ê
­Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
  c gi   nh quy s d ®Ê
b)  êng  îp 
Tr h chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t 
®   nh   k quy sd ®Ê
®∙  µn  µnh  ñ tôc quy  nh  ¹ 
ho th th     ®Þ tiNghÞ   nh  è 
®Þ s 17/1999/N§­
CP:  ¬ 
c quan 
®Þa   Ýnh  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
ch c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê
chøng  Ën 
nh thay ® æi    Êy 
  lªngi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,chØnh  ýhå 
nh quy sd ®Ê   l 
s¬  a   Ýnh  µ 
®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp 
l   s ®Þ ch c¸c c
®Ó  chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh, giao  Êy 
l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê
cho  êisö  ông  t.
ng   d ®Ê
c) Trêng  îp cho 
  h  thuª,cho 
  thuªl¹ ®Êt  ∙  µn  µnh  ñ tôc quy  nh  
  i ® ho th th     ®Þ
t¹ 
iNghÞ   nh  è 
®Þ s 17/1999/N§­ CP:  bé  a   Ýnh  Êp   
c¸n  ®Þ ch c x∙ hoÆc   ¬ 
c quan 
§Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn    Ën  îp ®ång 
ch c c th quy x¸c nh h   cho 
thuª,cho 
  thuªl¹ ®Êt 
   i
thùc  Ön  ¨ng  ý  Öc 
hi ® k vi cho  thuª,cho 
  thuª l¹  t  µo    a   Ýnh  µ 
  i®Ê v sæ ®Þ ch v
th«ng  cho  ¬ 
b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo   
l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ
®Þa  Ýnh.
ch
Khi chÊ m     Öc 
  døt vi cho  thuª,cho    ¹ ®Êt,c¨n cø  µo  îp  ng 
  thuªl  
i     v H ®å thuª,
 
thuª l¹  t  ∙  ã 
  i®Ê ® c x¸c  Ën  Ê m  
nh ch døt  Öc 
vi thuª,thuª l¹  t, c¸n  é   a  
    i®Ê   b ®Þ
chÝnh  Êp   
c x∙ hoÆc   ¬ 
c quan  Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm   Òn    Ën  îp
§ ch c c th quy x¸c nh h 
®ång  cho thuª,cho 
  thuªl¹ ®Êt  ùc hiÖn  Öc    éi dung  ∙  ¨ng  ý   
 i  th   vi xo¸ n   ®® k cho
thuª,
 cho    ¹ ®Êt      a  Ýnh  µ 
thuªl  i trªnsæ ®Þ ch v th«ng   
b¸o cho  ¬ 
c quan 
qu¶n  ýhå 

s¬  a  Ýnh    Êp   
®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   a  Ýnh.
l   ®Þ ch
d)  êng  îp  Õ  Êp  µ 
Tr h th ch v b¶o    l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙ 
gi¸tr   sd ®Ê ®
hoµn  µnh  ñ tôc quy  nh  ¹ 
th th     ®Þ tiNghÞ   nh  è 
®Þ s 17/1999/N§­ CP:    é  a  
c¸n b ®Þ
chÝnh  Êp    ®èivíi êng  îp thÕ  Êp,b¶o    ña  é    nh, c¸nh©n) 
c x∙(     tr h  ch   l∙nhc h gia ®×    
hoÆc   ë  Þa  Ýnh  ®èivíi êng  îp thÕ  Êp, b¶o    ña  chøc)®¨ng 
S § ch (    tr h  ch   l∙nhc tæ   
ký  Öc  Õ  Êp, b¶o    µo    a   Ýnh  µ 
vi th ch   l∙nh v sæ ®Þ ch v th«ng  b¸o cho  ¬ 
c quan 
qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    a  Ýnh.
l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þ ch
Khi chÊ m     Öc  Õ  Êp, b¶o   
  døt vi th ch   l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t,
gi¸tr   sd ®Ê  
c¨n  vµo  îp  ng  ∙  ã    Ën 
cø  H ®å ® c x¸c nh xo¸  Õ  Êp, 
th ch b¶o  l∙nh;c¸n  é  a  
  b ®Þ
chÝnh  Êp    ®èivíi êng  îp thÕ  Êp,b¶o    ña  é    nh, c¸nh©n) 
c x∙(     tr h  ch   l∙nhc h gia ®×    
hoÆc   ë   Þa  Ýnh  ®èivíitr ng  îp  Õ  Êp, b¶o    ña  chøc) xo¸
S§ ch (     ê h th ch   l∙nhc tæ    
néidung  ∙  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o        a  Ýnh  µ 
  ®® k th ch   l∙nhtrªnsæ ®Þ ch v th«ng  cho 
b¸o 
c¬ quan qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp   
l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   a  Ýnh.
l   ®Þ ch
®)  êng  îp  ãp  èn 
Tr h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙  µn  µnh 
gi¸tr   sd ®Ê ® ho th
thñ  ôc quy  nh  ¹ 
t  ®Þ tiNghÞ   nh  è 
®Þ s 17/1999/N§­CP:  bé  a   Ýnh  Êp 
c¸n  ®Þ ch c
x∙(®èivíi êng  îp gãp  èn  ña  é    nh, c¸ nh©n) 
     tr h  v c h gia ®×    hoÆc   ë   Þa  Ýnh 
S § ch
(®èi víitr ng  îp  ãp  èn  ña  chøc) ®¨ng  ý  Öc  ãp  èn 
    ê h g v c tæ    k vi g v b»ng    Þ gi¸tr  
quyÒn  ö  ông  t  µo    a   Ýnh  ang u  ÷ vµ 
sd ®Ê v sæ ®Þ ch ® l gi   th«ng  b¸o cho  ¬ 
c
quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    a  Ýnh.
l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þ ch
Khi chÊ m  
  døt  Öc  ãp  èn 
vi g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t; c¸n  é 
gi¸tr   sd ®Ê   b
®Þa   Ýnh  Êp    ®èi víitr ng  îp  ãp  èn  ña  é  
ch c x∙ (     ê hg v c h gia  nh,  nh©n) 
®× c¸ 
hoÆc   ë   Þa  Ýnh  ®èivíi êng  îp gãp  èn  ña  chøc)xo¸ néidung  ∙ 
S § ch (    tr h  v c tæ      ®
®¨ng  ý  ãp  èn 
kg v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t      a   Ýnh  µ 
gi¸tr   sd ®Ê trªn sæ ®Þ ch v
th«ng b¸o cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp   
l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýsæ  

®Þa  Ýnh.
ch
Trêng  îp  ãp  èn 
h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µm   
gi¸tr   sd ®Ê l ph¸tsinh ph¸p 
 
nh©n  íisö  ông  t  × chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh 
m  d ®Ê th   l   s ®Þ ch sau   
khiph¸p  ©n  íi
nh m 
hoµn  µnh  Öc  ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t 
th vi ® k quy sd ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  cña 
®Þ ti§i 34 
NghÞ   nh  è 
®Þ s 17/1999/N§­ CP.
e)  êng  îp  håi®Êt:C¨n  quyÕt  nh  håi®Êt  ña  ¬ 
Tr h thu      cø  ®Þ thu    c c quan 
nhµ  íccã  Èm  Òn  µ   
n   th quy v biªnb¶n    åi®Êt  µithùc ®Þa,  ¬ 
thu h   ngo     c quan  Þa 
§
chÝnh  éc  û  
thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy 
nh d c c th quy c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  Þu 
sd ®Ê ch tr¸ch nhiÖm  
  thu  åi giÊy 
h  chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t  ∙  Êp   
®Ê ® c ®Ó chØnh  ýhoÆc   û  á, chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh  µ 
l  hu b   l   s ®Þ ch v
th«ng  cho  ¬ 
b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp   
l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýhå  ¬ 
l  s
®Þa  Ýnh.
ch
g) Trêng  îp ® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  õngµy 
  h    n      thuª®Ê t   Th«ng   µy  ã 
tn c
hiÖu  ùc:Uû  
l   ban  ©n  ©n  Êp    ã 
nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m 
  chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh 
l   s ®Þ ch
vµ th«ng  cho  ¬ 
b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp   
l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýhå 

s¬  a  Ýnh.
®Þ ch
h)  èi víic¸c tr ng  îp 
§       ê h chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, thay  æi  êi
m ®Ý sd ®Ê   ® th  
h¹n  ö  ông  t; chia t¸ch thöa  t 
sd ®Ê      ®Ê hoÆc  thay  æi    ñ  ö  ông  t,
® tªn ch s d ®Ê  
biÕn  ng  Ön  Ých  thiªnt¹   Êp  æi,cÊp  ¹ giÊy chøng  Ën  Òn  ö 
®é di t do    ic ®
,   l i   nh quy s
dông  t  × thùc hiÖn 
®Ê th     chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh 
l   s ®Þ ch theo quy  nh  ¹ m ôc   
®Þ ti  II­
Ch ¬ng  cña 
3  Th«ng   µy.
tn


C h ¬ n g  5
T æ  c h ø c th ù c hi Ö n  


1. Chñ   Þch  û  
  t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng 
¬
trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh  ã 
  vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖ m   chøc 
  tæ  chØ  
d¹o thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp så  ¬  a  Ýnh  µ  Êp  Êy chøng 
    vi ® k ®Ê ®     s ®Þ ch v c gi  
nhËn  Òn  ö  ông  t 
quy s d ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.
  ®Þ t 
i tn
2. Gi¸m  c  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t  ã 
  ®è S § ch  § ch ­ Nh ®Ê c tr¸chnhiÖ m  
 
gióp  û  
U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc 
  ph tr   Trung  ng  chøc  ùc
¬ tæ  th  
hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh  µ  Êp  Êy 
vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch v c gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t 
sd ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.
  ®Þ t i tn
3. Th«ng   µy 
  tn thay thÕ 
  Th«ng   è 
ts 346/1998/TT­TC§C   µy  th¸ng 3 
ng 16   
n¨m 1998, Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 499/Q§­ ngµy  th¸ng 7 
§C  27    n¨m 1995  ña 
c Tæng  
côc  Þa  Ýnh.
§ ch
4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh 
  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;trong
15  k t  k   
qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   × ph¶n 
      n cv   th   ¶nh  Ò  
v Tæng  ôc  Þa  Ýnh 
c § ch
®Ó     Õt.
gi¶iquy

p h ô  l ô c

M É u  t µi Ö u h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h  
 li
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo Th«ng   è 
  ts 1990/2001/TT­
TC§C   íng dÉn  ¨ng  ý  t 
h  ® k ®Ê
®ai,
 
lËp hå  ¬  a  Ýnh,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)
  s ®Þ ch   gi   nh quy s d ®Ê


1­ M É u   µiliÖu hå  ¬  ïng trong ®¨ng  ý  t 
  t    s d     k ®Ê ban  u:
®Ç
­ Sæ   a   Ýnh  ïng 
  ®Þ ch d cho khu  ùc 
v n«ng th«n  Éu  è 
(m s 01.a/§K),dïng 
 
cho 
khu  ùc  «  Þ  Éu  è 
v ® th (m s 1.b/§K);
­Sæ   ôc    t  ïng cho 
 m kª ®Ê d   khu  ùc 
v n«ng 
th«n (mÉu  è 
  s 02/§K);
­Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Éu  è 
  c gi   nh quy s d ®Ê (m s 03/§K);
­Sæ  
  theo dâibiÕn  ng  t  ai (mÉu  è 
   ®é ®Ê ®   s 04/§K);
­Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai (mÉu  è 
  ®Þ th l    ® k ®Ê ®   s 05/§K);
­ §¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ïng 
  xin® k quy sd ®Ê d cho 
khu  ùc 
v n«ng 
th«n  Éu 
(m
sè 
06.a/§K)vµ  ïng cho 
 d   khu  ùc  «  Þ  Éu  è 
v ® th (m s 06.b/§K);
­ B¶ng  Ötkª  t  ïng 
  li   ®Ê d cho  û  
U ban  ©n  ©n  Êp    khai®¨ng  ý 
nh d c x∙ kª    k
(mÉu  è 
s 06.c/§K);
­Biªnb¶n  Ðt duyÖt cña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai (mÉu  è 
   x    H  ® k ®Ê ®   s 07/§K);
­ Biªn b¶n  Ò   Öc  Õt  óc c«ng 
    v vi k th   khaikÕt 
  qu¶  Ðt duyÖt  n  Éu  è 
x  ®¬ (m s
08/§K);
­ Danh 
  s¸ch cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Éu  è 
  gi   nh quy sd ®Ê (m s 09.a/§K 
vµ  É u   è 
m s 09.b/§K);
­ Quy Õt  nh  Êp  Êy 
  ®Þ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  û    
nh quy sd ®Ê c U ban
nh©n  ©n  Êp 
d c tØnh,cÊp  Ön  Éu  è 
  huy (m s 10/§K);
­Biªnb¶n  Óm   
   ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  Éu  è 
thu h s ®Þ ch (m s 11/§K);
­K Õt 
  qu¶  Óm   
ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  Éu  è 
thu h s ®Þ ch (m s 12/§K).
2­ M É u   µiliÖu hå  ¬  ïng trong ®¨ng  ý  Õn  ng  t  ai:
  t    s d     k bi ®é ®Ê ®
­ §¬n    ¨ng  ý  Õn  ng  Éu  è 
  xin ® k bi ®é (m s 13/§K);dïng 
  trong c¸c tr ng  îp
   ê h  
xin chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, t¸ch hoÆc   ép  öa  t, thay ® æi   
  m ®Ý sd ®Ê     g th ®Ê     tªn
chñ  ö  ông  t,xincÊp  æi,cÊp  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
sd ®Ê     ®   l i   nh quy s d ®Ê
­ Quy Õt  nh  Ò   Öc 
  ®Þ v vi chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t 
m ®Ý sd ®Ê hoÆc  chuyÓn 
lo¹ ®Êt  ö  ông  Éu  è 
 
i sd (m s 14/§K).
­ Quy Õt  nh   Ò   Öc  Êp  ¹  Êy 
®Þ v vi c li gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t 
sd ®Ê
(mÉu  è 
s 15/§K);dïng 
  trong tr ng  îp  Êy 
  ê h gi chøng  Ën  Þ   Êt, saisãt,söa 
nh bm     
ch÷a.
­TrÝch  ôcb¶n    a  Ýnh  Éu  è 
  l  ®å ®Þ ch (M s 16/§K).
­Th«ng  vÒ   Öc 
  b¸o  vi chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh  Éu  è 
l  ®é h s ®Þ ch (M s 17/
§K).
Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam
ho x∙h   ngh Vi  
Ban  µnh  Ìm 
h k theo  Th«ng  M É u   è 
s 1.a
tsè 
  1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc
l ­T do   ph ­­­­­­­
­­­­­­
ngµy 30/11/2001  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (27  38)
x   
cña 
Tæng  ôc  Þa  Ýnh
c § ch
cm
Sæ  
®Þa  Ýnh
ch
Khu  ùc 
v n«ng 
th«n M∙  è
s
X∙:. . ...........................
. . ...........................
Huy Ön:.. . .......................
. . ......................
TØnh: .. . ........................
  . . ........................


Quy Ó n   è:.. . .
s . ..
 Th«n  Êp,b¶n):. . .......
(  . . ......
Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
. . Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
. Ngµy...
 thn¸g.  
.n¨m...
.
Gi¸m  c  ë  a  Ýnh/Së 
®è S ®Þ ch   Thñ  iöng c¬ 
tr   quan  TM/Uû 
ban  ©n  ©n x∙
nh d  
®Þa  Ýnh   µ   t
ch ­Nh ®Ê ®Þa  Ýnh  Êp  Ön
ch c huy Chñ  Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
H í ng d É n  l Ë p s æ  ® Þ a  c h Ý n h  k h u  v ù c n « n g  th«n 


1.  ôc   ch  Ëp 
M ®Ý l sæ:    a   Ýnh  îc lËp    ¨ng  ý  Òn  ö 
Sæ ®Þ ch ®  ®Ó ® k quy s
dông  t  îp ph¸p cña    chøc,hé    nh, c¸nh©n  µ  ¨ng  ý  t  ­
®Ê h     c¸ctæ    gia®×     v® k ®Ê ch
a giao,cha 
  cho thuª sö  ông, lµm  ¬  ë    µ  íc thùc hiÖn 
 d   c s ®Ó nh n     qu¶n  ý®Êt 

®ai theo ph¸p luËt.
     
2.Nguyªn  ¾c 
  t chung:
a)  Ëp   
L sæ theo  n  Þ   µnh  Ýnh    îc Uû  
®¬ v h ch x∙:®   ban  ©n  ©n     
nh d x∙ x¸c
nhËn,c¬ 
  quan  a  Ýnh    Êp  Ön, tØnh  Öt.
®Þ ch c¸cc huy   duy
b) Sæ   Ëp    vµo  å  ¬   
  l c¨n cø  h s kª khai®¨ng  ý  t  ∙  îcc¬ 
  k ®Ê ® ®   quan  µ  íc
nh n  
cã  Èm   Òn  Öt  Êp  Êy 
th quy duy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íi®©y  
nh quy sd ®Ê (d  
viÕtt¾tlµGCN QSD§).
    
c) Chñ   ö  ông  t  îc Uû  
  sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n 
nh d tØnh  Êp 
c GCN QSD§   ¨ng 
®
ký  µo  Ón  è    t  Uû  
v quy s 1; ®Ê do  ban  ©n  ©n    ¨ng  ý    µo  èiquyÓn 
nh d x∙® k ghiv cu  
sè    ñ   ö  ông  t  îc Uû  
1. Ch s d ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Êp 
nh d c huy c GCN QS D§  
®¨ng  ý  µo    Ón 
k v c¸cquy cßn  ¹   ñ  ö  ông  t    ót¹ ®iÓ m   ©n    µo  ×
l iCh s d
; ®Ê c tr   i
  d c n th  
®¨ng  ý  µo  Ón  ña  iÓ m   ©n    ;  é     nh, c¸ nh©n      iÓ m  
k v quy c® d c ®ã H gia ®×    ë c¸c ®
d©n    á  × ®¨ng  ý  µo  Ón  ña  iÓ m   ©n    Çn  Êt n¬ihä 
c nh th   k v quy c® d cg nh     tham    gia
sinh  ¹t;c¸c hé    nh,    ©n  ã  t  ô 
ho     gia ®× c¸ nh c ®Ê ph canh  trong    ¨ng  ý  µo 
x∙ ® kv
quyÓn  riªnghoÆc   µo  Ón  èicïng cña 
  v quy cu     x∙.
d) Sæ   îclËp  Çn îtcho  õng  ñ  ö  ông  t,m çi  ñ  ét 
  ®   l l  t ch s d ®Ê   ch m trang,m çi 
 
thöa  t  ét 
®Ê m dßng; chñ  ö  ông  t  Òu  öa  ¨ng  ý  trang kh«ng  Õt 
  sd ®Ê nhi th ® k 1    h
th×  Ëp  µo  Òu 
l v nhi trang,cuèitrang ghisè  ña 
        c trang tiÕp 
  theo  µ  u  
v ®Ç trang  
tiÕp theo    è  ña 
ghi s c trang  µ   ã  Õ   Õp.Trªn  çi 
m n k ti   m trang  sæ, sau  çi  Çn 
ml
®¨ng  ý 
k ph¶ikÎdßng 
   ng¨n c¸ch phÝa  íi öa ®¨ng  ý  èicïng.
    d  th   k cu  
3.C¸ch   
  ghisæ
a) Trang  éidung  ¨ng  ý  t.
  n  ® k ®Ê
­Ph Çn: "Chñ  ö  ông  t"® îcghinh 
    sd ®Ê       sau:
+  ôc 
M "Tªn chñ  ö  ông  t":Tæ  
  sd ®Ê   chøc  ö  ông  t     
sd ®Ê ghitªntheo  Õt
quy  
®Þnh  µnh  Ëp.C¬   ë  gi¸o,c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  Uû  
th l   s t«n     tr   c do  ban  ©n  
nh
d©n    ¨ng  ý  ×      äi cña 
x∙ ® k th ghi tªn g   c«ng  ×nh  Ìm 
tr k theo  a  
®Þ danh  ã 
c c«ng 
tr×nh;nh÷ng  ¹ ®Êt 
  lo i
  kh¸cdo  û  
  U ban  ©n  ©n    ¨ng  ý  × ghitªncña  ¹
nh d x∙® k th       lo i
 
®Êt  :®Êt 
nh   n«ng  nghiÖp  µnh 
d cho 
c«ng  ch    éi,s«ng  èi, t 
Ý x∙h   su   ®Ê b»ng  a 
ch
sö  ông...
d  
Hé     nh  ö  ông  t  × ghitªn"Hé 
gia®× s d ®Ê th       «ng  µ)vµ    ña  ñ  é" tªn
(b   tªnc ch h    
chñ  é    nh, c¸ nh©n   
h gia ®×    ghitheo khaisinh;tr ng  îp   Òn  ö  ông  t 
    ê h   quy sd ®Ê
cña chung    î chång 
hai v   (kh«ng ph¶i ®Êt 
  giao cho  é    nh)  ×     
h gia ®× th ghi tªn
cña  vî,chång  µ    ó 
c¶    v ghich thªm  Öc  ng  Òn  ö  ông  ña  îvµ  ång 
vi ®å quy sd c v   ch
vµo  Çn  I
Ph II ;
+  ôc  
M "N¨m sinh":Ghi 
  theo khai sinh  µ 
  v chØ     i  íichñ  é   
ghi ®è v   h gia
®×nh, c¸nh©n.
  
+  ôc  è 
M "S CMN D": 
Ghi  è 
s chøng 
minh  ©n  ©n  ña  ñ  é    nh,
nh d c ch h gia ®×  
c¸nh©n.
 
+  ôc  ä    î/chång"ghitheo 
M "H tªnv    khaisinh cña  îhoÆc   ång  ña  ñ 
    v  ch c ch
hé  Ön 
hi cßn  èng.
s
+  M ôc  "N¬i êng tró":
 th  Ghi ®Çy  ®ñ  tªn tØnh, huyÖn, x∙,
 th«n (Êp,
 
xã m...  êng  è, sè  µ    ¬i®¨ng  ý  êng  ócña  ñ  ö  ông  t;n Õu  
)® ph   nh ­ n   k th tr   ch s d ®Ê  
n¬i th ng  ótrïngvíin¬i lËp    × 
  ê tr        sæ th kh«ng  ph¶ighitªnx∙,huyÖn, tØnh, (®∙
          
ghi ë  ×a 
  b sæ). Ng êi sö  ông  t  ã  èc  Þnh  íc ngoµith×   
   d ®Ê c qu t n    ghi thªm  èc 
qu
tÞch  ña  êi®ã.
c ng  
+  ôc 
M "Sæ  qu¶n  ý":
l  Ghi  è 
s thø  ù cña  ñ  ö  ông  t 
t  ch s d ®Ê trong ph¹m   
  vi
m çi    è nµy  ïngvíisè  å  ¬ u  ÷c¸c tµiliÖu h×nh  µnh 
x∙(s   tr     h s l tr         th trong qu¸ tr×nh
    
®¨ng  ý  ña  çi chñ  ö  ông  t).
kc m   sd ®Ê
­Ph Çn: "§¨ng ký  ö  ông  t"
      sd ®Ê
+  ét      µy,th¸ng,n¨m  ña  çi lÇn  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh.
C 1:Ghi ng     c m  ® k v sæ ®Þ ch
+  ét  vµ   
C 2  3: Ghi  è  Öu  ê b¶n    a   Ýnh  µ  è  Öu  öa  t,
s hi t   ®å ®Þ ch v s hi th ®Ê  
thöa  ã 
c thªm  è  Öu  öa  ô  ×    Çn ît  è  Öu  öa  Ýnh, sè  Öu 
s hi th ph th ghi l l : hi th ch
s   hi
thöa phô  öaphô   
  (th   ghitrong ngoÆc   n).V Ý   ô:195 
  ®¬   d   (10).
+  ét   
C 4: Ghi  a 
®Þ danh  ¬icã  öa  t  :Tªn  ®ång, tªnth«n  ãm,
n   th ®Ê nh   xø     (x  
Êp).
+  ét      Ön  Ých  öa ®Êt 
C 5:Ghi di t th   theo ®¬n  Þ  Ðt 
  vm vu«ng  2);Thöa  t 
(m   ®Ê
gép  Òu  ôc  ch  ö  ông  × ghithªm  Ön  Ých 
nhi m ®Ý s d th     di t theo tõng m ôc  ch  ö 
    ®Ý s
dông     
ë c¸cdßng  íi Õ   Õp.
d   ti
k
+  ét      ¹ng  t  Ýnh  Õ  ö  ông  t  ∙  îcduyÖt.
C 6:Ghi h ®Ê t thu s d ®Ê ® ®  
+  ét   
C 7: Ghi  ôc  ch  ö  ông  t  îc ®¨ng  ý  µ   
m ®Ý sd ®Ê ®   k v ghi b»ng  ý  Öu 
k hi
quy  nh   
®Þ ë trangcuèisæ.
   
+  ét      µy  
C 8:Ghi ng ­th¸ng­n¨m  Õt  ¹n sö  ông  t.
   h h d ®Ê
+  ét   
C 9: Ghi c¨n  ph¸p  ý cña  Öc  ¨ng  ý  µo    a   Ýnh  è
cø  l  vi ® k v sæ ®Þ ch (s  
quyÕt  nh,  ý  Öu   
®Þ k hi v¨n b¶n  µ  ¬ 
v c quan  ý,thêigian ký  Õt  nh).LÇn  
k      quy ®Þ  
®¨ng  ý 
k ban  u,    ph¸p lývµ  Õt  nh  Êp 
®Ç c¨n cø      quy ®Þ c GCN QS D§;    ¨ng  ý 
Khi® k
biÕn  ng, c¨n cø 
®é     ph¸p  ýlµquyÕt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn 
l    ®Þ c c c th quy cho  Ðp 
ph
hoÆc  x¸c nhËn biÕn ®éng  (QuyÕt ®Þnh  giao, cho thuª ®Êt; îp ®ång 
   H
chuyÓn  Òn  ö  ông  t.. )
quy s d ®Ê . .
+  ét   
C 10:Ghi  è  tùvµo    Êp 
s thø    sæ c GCN QSD§   ña  Êy chøng  Ën  ­
c gi   nh ®
îccÊp.
 
+  ét    ñ   ö  ông  t  ý  µo 
C 11: Ch s d ®Ê k v dßng    öa  èicïng cña  çi  Çn 
ghith cu     ml
®¨ng  ý    Ën 
k khinh GCN QS D§.
­ Ph Çn:  ÷ng  µng  éc  Òn  ö  ông  t" ®Ó     ó  êng  îp:
  "Nh r bu quy sd ®Ê   ghi ch tr h 
Nhµ   íccho    t,giao ®Êt  ã    Òn (ghisè  Òn nép),®ång  Òn  ö 
n  thuª®Ê     c thu ti     ti     quy s
dông  t,rµng  éc  Ò  
®Ê   bu v quy  ¹ch x©y  ùng,rµng  éc 
ho   d   bu c«ng  ×nh chung  ­
tr   (t
êng, lèi®i.. )nh÷ng  µng  éc 
   . , r bu kh¸c:ghi chó  µis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  µ   
   t  g li     v tªn
ngêisë  ÷u 
  h kh¸c (nÕu  ã).Néi dung    ó  å m:  Þ   Ý (sè thöa  t,diÖn 
  c   ghich g V tr     ®Ê  
tÝch  µ  éidung    ó,rµng  éc).
vn  ghich   bu
­ Ph Çn:  ÷ng 
  "Nh thay ® æi 
  trong qu¸ tr×nh sö  ông" Ghi  ó  ÷ng 
    d   ch nh thay 
® æi trong qu¸  ×nh  ö  ông  t 
  tr sd ®Ê ph¶i ®¨ng  ý  Õn  ng,  éi dung     
  k bi ®é n  ghi nh
quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  Ëp  Ët,chØnh  ýsæ"  ña  íng dÉn  µy.
®Þ t 
i 4.2­m "C nh   l  ch  n
b) Trang  ôc  ôc tªn chñ  ïng     
m l    d ®Ó tracøu    a   Ýnh. Quy Ón   Ëp 
sæ ®Þ ch   l
cho    chøc   
c¸c tæ  ghi theo thø  ù   ñ  ö  ông  t  ¨ng  ý  µo 
t   ch s d ®Ê ® k v sæ.  Quy Ón  
lËp cho    é    nh  µ    ©n, trang m ôc  ôclËp cho  õng  iÓ m   ©n   
c¸c h gia ®× v c¸ nh     l    t ® d c
lËp sæ;    ñ  ö  ông  t 
tªnch s d ®Ê trong m ôc  ôc® îcxÕp 
  l    theo  Çn  B,   
v A,  C...theo 
ch÷  u   ña    ñ;ghih Õt  çi  Çn   
®Ç c tªnch     mv ®Ó c¸ch sè 
  dßng  èithiÓu 
t  b»ng tæng 
sè  ñ  ∙  Õtcña  Çn      Õtbæ  
ch ® vi   v ®ã ®Ó vi   sung  sau  µy.Sè  
n   thø  ù tªnchñ  îc
t    ® 
®¸nh  ªntôctõ1  n   Õt 
li       ®Õ h trong m çi vÇn.
  
4.C Ëp  Ët,chØnh  ýsæ.
  nh   l 
a)  Öc  Ëp  Ët, chØnh  ý sæ   a   Ýnh 
Vi c nh   l  ®Þ ch chØ   îc thùc  Ön   
®  hi cho
nh÷ng  êng  îp  Õn  ng  ∙  îc c¬ 
tr h bi ®é ® ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Êp 
nh n   th quy kc
GCN QS D§  
hoÆc  
chøng  Ën  Õn  ng   
nh bi ®é lªnGCN QS D§   ∙  Êp.
®c
b) ViÖc  Ëp  Ët,chØnh  ýtõng lo¹ h×nh  Õn  ng 
  c nh   l     i bi ®é quy  nh   
®Þ nh sau:
­ Ng êi ® îc Nhµ   íc giao  t, cho 
     n  ®Ê   thuª ®Êt 
  hoÆc   Ën 
nh chuyÓn  Òn 
quy
sö  ông  t  îc®¨ng  ý  Õp vµo   
d ®Ê ®   k ti   c¸c dßng  cßn  èng cña  Çn 
tr   ph "§¨ng ký  ö 
 s
dông  t"thuéc trang ®¨ng  ý  ña  êi®ã;  Õu  êi®ã   a  ã   
®Ê       k c ng   n ng   ch c tªntrong sæ  
 
®Þa  Ýnh  × lËp trang míinh 
ch th         quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  íng dÉn  µy.
®Þ t i 3  h  n
­ Ng êisö  ông  t  Þ     åihoÆc  
   d ®Ê b thu h   chuyÓn  Òn  ö  ông  ét  Çn 
quy sd m ph
diÖn  Ých  ∙  ¨ng  ý 
t ®® k cho  êikh¸cth× g¹ch dßng  öa biÕn  ng 
ng        th   ®é (b»ng  ùc  
m
®á)  µ    è  Öu  öa  Õn  ng;  éi 
v ghi:s hi th bi ®é N dung  Õn  ng  ¹ h×nh, diÖn 
bi ®é (lo i
   
tÝch  Õn  ng  µ    êi nhËn 
bi ®é v tªn ng   QSD§); c¨n  ph¸p  ýbiÕn  ng  è,ký 
  cø  l  ®é (s  
hiÖu   
v¨n b¶n, c¬ 
  quan  ý,thêigian  ý   
k    k v¨n b¶n) vµo  Çn: "Nh÷ng 
  ph   thay ® æi 
 
trong qu¸  ×nh  ö  ông".Ph Çn   Ön  Ých 
tr sd   di t chuyÓn  Òn  îc ®¨ng  ý  µo 
quy ®  kv
trang®¨ng  ý  ña  êinhËn  Òn  ö  ông.
  k c ng   quy s d
­ Ng êisö  ông  t 
   d ®Ê chuyÓn  Òn  ö  ông  µn  é  Ön  Ých  ∙  ¨ng 
quy sd to b di t ®®
ký cho  êikh¸cth× ngêinhËn  Òn  ö  ông  t  îc®¨ng  ý   
ng        quy sd ®Ê ®   k trªntrang sæ  
 
®∙  ¨ng  ý  ña  ñ  ò 
® k c ch c b»ng  c¸ch g¹ch    ñ  ò 
  tªnch c (b»ng  ùc  );ghitªnchñ 
m ®á      
míi,h×nh 
  thøc chuyÓn  Òn, c¨n cø 
  quy     ph¸p lýchuyÓn  Òn  è,ký  Öu   
   quy (s   hi v¨n
b¶n, c¬ 
  quan  ý,thêigian ký   
k      v¨n b¶n) vµo  Çn: "Nh÷ng 
  ph   thay ® æi 
  trong qu¸
  
tr×nh  ö  ông".Quy  nh   µy  ùc  Ön 
sd   ®Þ n th hi cho  tr ng  îp  æi    ñ  ö 
c¶  ê h ® tªn ch s
dông  t  ∙  ¨ng  ý.
®Ê ® ® k
Trêng  îp chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ÷a hé    nh, c¸ nh©n  íi  
h  quy sd ®Ê gi   gia ®×    v  tæ
chøc hoÆc   ÷a    é    nh     
gi c¸c h gia ®× ë c¸c khu  ©n   
d c kh¸c nhau  ×  ¹ch  Ðo 
  th g ch
gãc trang thay  æi 
® b»ng  ùc    µ  ¨ng  ý 
n ®á v ® k cho  êi nhËn 
ng   quyÒn   µo 
v
quyÓn  kh¸ctheo ®óng 
    nguyªn t¾c  Ëp sæ.
  l 
­ Khicã  ù 
    s thay ® æi  ×nh  Ó  öa  t,m ôc  ch  ö  ông,thêih¹n  ö 
  h th th ®Ê   ®Ý s d   s
dông  ña  öa  t  ∙  ¨ng  ý  ×  ¹ch 
c th ®Ê ® ® k th g ngang  dßng b»ng  ùc    öa 
m ®á th thay 
® æi  µ    ¹ xuèng 
v ghil  i dßng  íi ïng cña 
d  c  trang chñ  ö  ông  ∙  ¨ng  ý;ghichó 
  sd ®® k   
sè  Öu  öa 
hi th thay ® æi  µ    ph¸p  ýbiÕn  ng  è,ký  Öu   
  v c¨n cø  l  ®é (s   hi v¨n b¶n,c¬   
quan  ý,thêigian  ý   
k    k v¨n b¶n) vµo  Çn  ÷ng 
  ph "nh thay ® æi 
  trong qu¸ tr×nh sö 
    
dông".
­ Khi ®¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o   
   k th ch   l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t 
gi¸tr   sd ®Ê ph¶i  
ghi:Sè   Êy 
  gi chøng  Ën  Õ  Êp 
nh th ch hoÆc   b¶o  l∙nh,n¬inhËn  Õ  Êp 
   th ch hoÆc  
b¶o l∙nh,sè  îp  ng  Õ  Êp 
  h ®å th ch hoÆc   b¶o    µo  Çn  ÷ng 
l∙nh v ph "Nh thay ® æi 
 
trong qu¸  ×nh  ö  ông".Khi chÊp 
tr sd    døt  Õ  Êp 
th ch hoÆc   b¶o   
l∙nh ph¶i g¹ch
   
ngang  dßng    ×nh  ¹ng®ang  Õ  Êp 
ghit tr   th ch hoÆc   b¶o   
l∙nh(b»ng  ùc  )  µ 
m ®á v
ghi "ChÊ m  
  døt  Õ   Êp 
th ch hoÆc  b¶o    µy  th¸ng  n¨m"  µo 
l∙nh ng ­  ­  v kho¶ng 
chèng  cßn  ¹cña 
l i dßng  µy.
n
­ Khi ®¨ng  ý  Öc 
   k vi cho  thuª,cho 
  thuªl¹ ®Êt 
   i ph¶ighivµo  Çn  ÷ng 
   ph "Nh
thay ® æi  trong qu¸ tr×nh sö  ông" vÒ     éi dung: sè  Öu  öa 
        d   c¸c n     hi th cho  thuª.
 
Tªn  µ  a 
v ®Þ chØ  êng  ócña 
th tr   Bªn thuªhay 
  thuªl¹ ®Êt,diÖn  Ých    Õu 
   i   t thuª(n
thuªm ét  Çn  ña  öa  t),thêih¹n 
  ph c th ®Ê     thuª,sè  îp ®ång 
  h  thuª®Êt.Khi chÊ m  
    
døt viÖc 
  cho  thuª,cho 
  thuª l¹ ®Êt 
 i  ph¶ig¹ch 
  ngang  dßng    ×nh  ¹ng cho 
ghi t tr  
thuª®Êt 
  (b»ng  ùc  )  µ    ó 
m ®á v ghich thªm: "§∙chÊ m    
   døt cho thuª,cho 
  thuªl¹
 i 
®Êt  µy­
ng th¸ng­ n¨m".
­ Khi®¨ng  ý  Öc  ãp  èn 
   k vi g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t 
gi¸tr   sd ®Ê ph¶ighi:Sè 
  
hiÖu  öa  µ  Ön  Ých  t  ãp  èn,tªntæ 
th v di t ®Ê g v     chøc  kinh tÕ  ¬igãp  èn,sè  îp 
  n  v h
®ång  ãp  èn  µo  Çn   ÷ng 
g v v ph "Nh thay  æi 
® trong qu¸  ×nh  ö  ông". Khi
tr sd   
chÊ m     ãp  èn 
døt g v ph¶ig¹ch ngang 
    dßng    Öc  ãp  èn 
ghivi g v (b»ng  ùc  )  µ 
m ®á v
ghi"ChÊ m     ãp  èn  µy­
  døt g v ng th¸ng­n¨m"  µo 
  v kho¶ng  èng 
ch cßn  ¹ cña 
l i dßng 
nµy.
­ Khi ngêi sö  ông  t 
    d ®Ê khaib¸o  Êt 
  m GCN QS D§  ph¶ighi "GCN   è.. Þ
   s .b  
m Êt  µy­
ng th¸ng­ n¨m"  µo  Çn  ÷ng 
v ph "Nh thay  æi 
® trong qu¸  ×nh  ö  ông".
tr sd  
Khi  Êp  ¹ 
c l ihay  Êp  æi 
c ® GCN QS D§   íi th×  ¹ch 
m  g (b»ng  ùc   )  è  ña 
m ®á s c
GCN QS D§   ò  ¹  ét10  µ   
c t i   v ghi"GCN   è..  ∙    åi­ lýdo    åi­ ® îccÊp 
c s . thu h       thu h      
®
l¹   Êp  æi 
ic
, ® GCN   íi sè.. " µo  Çn  ÷ng 
m  . v ph "Nh thay  æi 
® trong qu¸  ×nh  ö 
tr s
dông". 


M É u  trang n é i d u n g  s æ  ® Þ a  c h Ý n h  k h u  v ù c n « n g  th«n 
(TiÕp 
theo trang sè..                            Trang  è  . .
    .                           
) s .. . .


I­Chñ  ö dông  t
   s  ®Ê
Tªn  ñ  ö  ông  t
ch s d ®Ê  Sè 
  qu¶n  ý

N¨m  sinh (cña chñ  é    nh, c¸nh©n):            Sè  
    h gia®×                  CMND
Hä     î/chång (cña chñ  é    nh):
tªnv     h gia®×
N¬i th ng  ó:
  ê tr
II­
 §¨ng  ý  ö  ông 
ksd
Ngµy  Tê  Thöa  §Þa  DiÖn  H¹ng  M ôc   Thêi C¨n    Vµo  Chñ  ö 
  cø s
th¸ng b¶n  ®Êt  danh  tÝch  ®Êt ®Ých  h¹n  ö  ph¸p lý sæ   dông 
  s   
thöa  (m2)
n¨m  ®å   sè sö  dông  vµo 
sæ cÊp  ®Êt  ý 
k
vµo  sè ®Êt dông  GCN   tªn
sæ sè
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II   ÷ng  µng  éc  Òn  ö  ông  
I Nh
­ r bu quy sd  
IV   ÷ng 
­Nh thay ® æi 
  trong qu¸ tr×nh sö  ông 
    d
ChuyÓn  Õp trang sè:
ti    
                           
                           
Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam
ho x∙h   ngh Vi  
Ban  µnh  Ìm 
h k theo  Th«ng  M É u   è 
s 1.b
tsè 
  1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc
l ­T do   ph (27  38)
x   
ngµy 30/11/2001  cm
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
cña 
Tæng  ôc  Þa  Ýnh
c § ch
Sæ  
®Þa  Ýnh
ch

Khu  ùc  THÞ  
v §¤ 

M∙  è
s
phêng,thÞ  Ên:. . ...............................
  tr . . ..............................
quËn,Huy Ön,  Þ     thuéc tØnh):. . ..............
  th x∙, (
tp   . . ..............
TØnh, thµnh  è trùcthuéc TW ):. . ..................
  ph (     . . ..................
 Quy Ó n   è:.. . .. Tê
s . . ..  b¶n    è:.. . ...
®å s . . ..Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
. . Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
. Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
.
Gi¸m  c  ë  a  Ýnh/Së  Thñ  ëng  ¬ 
®è S ®Þ ch   tr c quan  a  Ýnh TM/Uû 
®Þ ch ban  ©n  ©n phêng,
nh d    
®Þa  Ýnh   µ   t
ch ­Nh ®Ê cÊp  Ön
huy thÞ  Ên
tr
Chñ  Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
H í ng d É n  l Ë p s æ  ® Þ a  c h Ý n h  k h u  v ù c ® «  th Þ


1.  ôc   ch  Ëp 
M ®Ý l sæ:    a   Ýnh  îc lËp    ¨ng  ý  Òn  ö 
Sæ ®Þ ch ®  ®Ó ® k quy s
dông  t  îp ph¸p cña    chøc,hé    nh, c¸nh©n  µ  ¨ng  ý  t  ­
®Ê h     c¸ctæ    gia®×     v® k ®Ê ch
a giao,cha 
  cho thuª sö  ông, lµm  ¬  ë    µ  íc thùc hiÖn 
 d   c s ®Ó nh n     qu¶n  ý®Êt 

®ai theo ph¸p luËt.
     
2.Nguyªn  ¾c  Ëp sæ.
  t l 
a) Sæ   Ëp 
  l theo  n  Þ  µnh  Ýnh  êng, thÞ  Ên:® îcUû  
®¬ v h ch ph   tr     ban  ©n 
nh
d©n  êng, thÞ  Ên 
ph   tr x¸c  Ën,  ¬ 
nh c quan  a   Ýnh    Êp 
®Þ ch c¸c c huyÖn, tØnh 
duyÖt.
b) Sæ   Ëp    vµo  å  ¬   
  l c¨n cø  h s kª khai®¨ng  ý  t  ∙  îcc¬ 
  k ®Ê ® ®   quan  µ  íc
nh n  
cã  Èm   Òn  Öt  Êp  Êy 
th quy duy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íi®©y  
nh quy sd ®Ê (d  
viÕtt¾tlµGCN QSD§).
    
      Ëp 
c) Sæ l riªngcho  õng  ê b¶n    å m   Êtc¶    öa  t,m çi  öa 
  t t  ®å g t   c¸c th ®Ê   th
®Êt  Ëp  ét 
l m trang vµ  µo 
  v theo  tù sè  Öu  öa  t.Thöa  t  ã  êisö 
thø    hi th ®Ê   ®Ê c ng  
dông  îc®¨ng  ý  ×    y      ôc    , IIV  ña 
®  k th ghi®Ç ®ñ c¸c m I,II    c trang sæ;  öa  t 
II ,   th ®Ê
cã  Òu  êi®¨ng  ý  × ghichitiÕtquyÒn  ö  ông  t  ña  õng  êivµo 
nhi ng   k th         sd ®Ê c t ng  
m ôc  Imçi  êighim ét 
II  
, ng     dßng,tr ng  îp ghi1 
  ê h     trang kh«ng  Õt  × ghinhiÒu 
  h th    
trang,cuèitrang tr cghisè  ña 
      í     c trang tiÕp theo  µ  u  
    v ®Ç trang tiÕp theo    è 
    ghis
cña trang  µ   ã  Õ   Õp.Thöa  t  Uû  
m n k ti   ®Ê do  ban  ©n  ©n  êng, thÞ  Ên
nh d ph   tr  
®¨ng  ý 
k chØ    µo  ôc   µ    ña 
ghiv m Iv IIc trang sæ;  t  ã 
  ®Ê c c«ng  ×nh c«ng  éng 
tr   c
theo tuyÕn 
  kh«ng  ã  è  öa ®¨ng  ý  µo  èiquyÓn    ña  êb¶n    .
c s th   k v cu   sæ c t   ®å ®ã
d) M çi  êng,thÞ  Ên lËp  ét  Ón    ôc  ôcchñ  ö  ông  t   
  ph   tr   m quy sæ m l  sd ®Ê ®Ó
tra cøu; m ôc  ôc cho    chøc  Ëp  íc,c¸c hé    nh  µ    ©n  Ëp 
    l  c¸c tæ  l tr     gia ®× v c¸ nh l
sau;c¸c hé    nh  µ    ©n  Õp 
    gia ®× v c¸ nh x theo  Çn  B,    .
v A,  C .. theo  ÷  u   ña 
ch ®Ç c
tªnchñ,ghih Õt  çi vÇn   
     m  ®Ó c¸ch sè 
  trang tèithiÓu b»ng  è 
     s trang ®∙  Õtcña 
  vi  
vÇn       
®ã ®Ó bæ sung  sau  µy.
n
3.C¸ch   
  ghisæ
M ôc   Ön  ¹ngthöa ®Êt"ghic¸cnéidung   
I"Hi tr          nh sau:
­ Cét  vµ   
  1  2: Ghi  è  Öu  ê b¶n    a   Ýnh  µ  è  Öu  öa  t 
s hi t   ®å ®Þ ch v s hi th ®Ê
®¨ng  ý.N¬i  ¨ng  ý 
k  ® k theo  Ých  o   ×    è  Öu  ê trÝch ®o   µo  ét sè 
tr ® th ghi s hi t     v c 
thöa vµ    ó  Ých  Ých  o"  µo  ét5.
  ghich th "Tr ® v c 
­ Cét   
  3: Ghi  Ön  Ých  ña  öa  t 
di t c th ®Ê theo  n  Þ  Ðt 
®¬ v m vu«ng.Thöa  t 
  ®Ê
®o  ép  Òu  ¹  t  ×    Ön  Ých 
g nhi lo i ®Ê th ghidi t theo  õng  ¹  t     
t lo i®Ê ë c¸c dßng  íi Õ  
d  k
tiÕp.
­ Cét   
  4: Ghi  ¹  t 
lo i®Ê b»ng  ý  Öu   
k hi nh quy  nh  Ó  Ön   
®Þ th hi trªnb¶n   
®å
®Þa  Ýnh.
ch
­ Cét   
  5: Ghi  ó  ¬ng 
ch ph ph¸p  o   c  µ  ÷ng 
® ®¹ v nh th«ng    Ön  ¹ngkh¸c
tinhi tr    
cÇn  µm  â thªm.Thöa  t  UBND   êng,thÞ  Ên qu¶n  ývµ  ¨ng  ý  × 
l r    ®Ê do  ph   tr   l  ® k th
ghichó  û 
  "U ban  ©n  ©n  êng,thÞ  Ên ®¨ng  ý".
Nh d ph   tr   k
­ Cét  å  ¬  èc  è":Ghi  è 
  "H s g s   s thø  ù cña  å  ¬  èc  çi  öa  t;hå  ¬ 
t  h s g m th ®Ê   s
gèc  å m   Ëp  îp c¸c tµiliÖu h×nh  µnh 
g t h       th trong qu¸ tr×nh ®o  c,®¨ng  ý  t 
     ®¹   k ®Ê
cña    ñ  ö  ông    çi thöa ®Êt;sè  tùghitõ1  n   Õt 
c¸cch s d trªnm       thø        ®Õ h trong ph¹m  
 
vitõng phêng,thÞ  Ên vµ      ch÷  è    Ëp,vÝ  ô:"00145".
      tr   ghi®ñ 5  s ¶r   d  
M ôc    µis¶n  ¾n  Òn víi t"ghith«ng    Ò   µ 
II"T   g li     ®Ê     tinv nh hoÆc   µis¶n 
t  kh¸c 
g ¾n  Òn víi t:
li     ®Ê
­ Cét   
  1:Ghi  a 
®Þ chØ  ña  µ:tªn® êng  è,sè  µ..  µitªn®¬n  Þ 
c nh     ph   nh . ngo     v
hµnh  Ýnh  ∙      ×a 
ch ® ghië b sæ.                      
                     
­  ét  Ghi  Ön  Ých  Õm   t  ña 
C 2:  di t chi ®Ê c ng«i nhµ  
  theo  n   Þ   Ðt 
®¬ v m
vu«ng.
­Cét     
  3:Ghi tæng  Ön  Ých  ö  ông  ña  µ 
di t sd c nh theo ®¬n  Þ  Ðt 
  vm vu«ng.
­Cét     
  4:Ghi tæng  è  Çng  ña 
st c ng«inhµ.
 
­ Cét   
  5: Ghi  â  ¹  Ët liÖu sö  ông  ña  êng, sµn, m¸i c«ng  ×nh;V Ý  
r lo i  
v  d ct      tr  
dô:Têng  ¹ch,sµn,m¸ibª 
  g       t«ng.
­  ét  Ghi      µis¶n  ã    Þ kh¸c g ¾n   Òn  íi®Êt 
C 6:  tªn c¸c t   c gi¸tr     li v   theo   
quy
®Þnh ph¶i®¨ng  ý.
  k
M ôc  I "§¨ng  ý  ö  ông"      éi dung  ¨ng  ý  ña  õng  ñ 
II  
: ksd ®Ó ghi n   ® kc t ch nh
sau:
­  ét  ghi ngµy­ th¸ng  n¨m  ñ  ö  ông  t  ¨ng  ý  µo    a  
C 1:      ­ ch s d ®Ê ® k v sæ ®Þ
chÝnh.
­ Cét   
  2: Ghi    ñ  ö  ông  t  îc®¨ng  ý;tr ng  îp ®Þa 
tªnch s d ®Ê ®   k  ê h   chØ  êng 
th
trócña  ñ  ö  ông  t 
  ch s d ®Ê kh¸c víi®Þa  
   chØ   µ  ∙      ôc    ×   
nh ® ghi ë m IIth ghi thªm 
®Þa chØ  êng  ócña  ñ  ö  ông  t  µo  étnµy.
th tr   ch s d ®Ê v c  
+  èivíi chøc:Ghi   
§   tæ    tªntheo  Õt  nh  µnh  Ëp 
quy ®Þ th l hoÆc  
c«ng  Ën,
nh  
cho  Ðp  ¹t®éng  ña  ¬ 
ph ho   c c quan  µ  íccã  Èm  Òn.
nh n   th quy
+  èi víihé    nh: ghi"Hé 
§     gia ®×    «ng  µ)vµ    ña  ñ  é":Chñ   é   
(b   tªnc ch h   h gia
®×nh  hoÆc     ©n 
c¸ nh ph¶ighi ®ñ   ä, tªn theo 
    h   khaisinh;tr ng  îp  Òn  ö 
    ê h quy s
dông  t  ña 
®Ê c chung  vî chång 
2    (kh«ng  ph¶i®Êt 
  giao cho  é    nh)  ×
h gia ®× th  
ghitªncña  vî,chång  µ    ó 
   c¶    v ghich thªm  Öc  ng  Òn  ö  ông  ña    î
vi ®å quy sd c haiv  
chång  µo  Çn 
v Ph IV.
+  C¸c  ¬  ë 
c s t«n gi¸o:Ghi    äi c«ng  ×nh  ©y  ùng  Ìm 
  tªn g   tr x d k theo  a  
®Þ
danh  ¬icã 
n   c«ng  ×nh.
tr
­  ét  Ghi  è  Êy 
C 3:  s gi chøng  minh  ©n  ©n  ña  ñ  é 
nh d c ch h gia  nh,   
®× c¸
nh©n.  èi víingêi kh«ng  ã  èc  Þch  Öt Nam   ×      íc m µ   êi ®ã  
§     c qu t Vi   th ghitªnn   ng  
mang  èc  Þch. §èi víitæ 
qu t       chøc    è, ký  Öu  µ  µy 
ghi s   hi v ng ban  µnh  Õt 
h quy
®Þnh  µnh  Ëp 
th l hoÆc   c«ng  Ën, cho  Ðp  ¹t®éng  ña  ¬ 
nh   ph ho   c c quan  µ  íc
nh n  
cã  Èm  Òn.
th quy
­ Cét  vµ   
  4  5: Ghi  Ön  Ých  t  µ   êisö  ông  îc®¨ng  ý 
di t ®Ê m ng   d ®  k theo  n  
®¬
vÞ  Ðt 
m vu«ng; diÖn  Ých  t  ã  Òn  ö  ông 
  t ®Ê c quy sd riªng® îc ghië  ét 5; diÖn 
     c  
tÝch  t  ã  Òn  ö  ông 
®Ê c quy sd chung  íi êikh¸c ® îcghië  ét«; tr ng  îp m ét 
v  ng         c    ê h  
chñ  ö  ông  t  ¨ng  ý  ö  ông  µo  Òu  ôc  ch 
sd ®Ê ® ksd v nhi m ®Ý kh¸c nhau  ×   
  th ghi
diÖn  Ých 
t theo tõng m ôc  ch  ö  ông     
    ®Ý s d ë c¸cdßng  íi Õ   Õp.
d   ti
k
­ Cét   
  6: Ghi  ôc  ch  ö  ông  t  îc®¨ng  ý   
m ®Ý sd ®Ê ®   k (ghib»ng  ý  Öu   
k hi quy
®Þnh   
ë trangcuèisæ   a  Ýnh).
    ®Þ ch
­Cét      µy,th¸ng,n¨m  Õt  ¹n sö  ông  t.
  7:ghing     h h d ®Ê
­ Cét   
  8: Ghi  è  Öu  ña  hé  éc  Òn  ë  ÷u  ña  êi ®¨ng  ý 
s hi c c¨n  thu quy s h c ng   k
(®èivíi µ 
   nh chung  ).
c
­ Cét   
  9: Ghi  Ön  Ých  ö  ông  ña    é  éc quyÒn  ë  ÷u  ña  êi
di t sd c c¨n h thu   s h c ng  
®¨ng  ý  ®èivíi µ 
k(    nh chung  ).
c
­ Cét   
  10:Ghi  è  tù vµo    Êp 
s thø    sæ c GCN QSD§   ña  Êy chøng  Ën  ­
c gi   nh ®
îccÊp;
 
M ôc  "Nh÷ng  iÒu  µng  éc"®Ó     ó  êng  îp:Nhµ   íccho   
IV  ® r bu   ghich tr h  n  thuª
®Êt,giao  t  ã    Òn    è  Òn  ép),®ång  Òn  ö  ông  t,r»ng 
  ®Ê c thu ti (ghis ti n   quy sd ®Ê  
buéc  Ò  
v quy  ¹ch  ©y  ùng, rµng  éc 
ho x d   bu c«ng  ×nh 
tr chung  êng, lèi®i),
(t     
nh÷ng  µng  éc 
r bu kh¸c (nÕu  ã);ghichó  êi cã  Òn  ë  ÷u  µis¶n     
  c   ng   quy s h t  ghië
m ôc    êng  îp tµis¶n 
II(tr h     kh«ng  éc së  ÷u  ña  êi®¨ng  ý    ôc  I   éi
thu   h c ng   k ëm II )N  
.
dung    ó 
ghich ph¶ighirâ:vÞ  Ý,diÖn  Ých,néidung  µng  éc  ô  Ó.
      tr   t    r bu c th
M ôc   
V "Ghi chó  ÷ng 
  nh thay ® æi 
  trong qu¸  ×nh  ö  ông  t":§ Ó    
  tr sd ®Ê   ghi
chó  ÷ng  éidung 
nh n  thay ® æi 
  ph¶ichØnh  ýt¹    ôc    , I ña 
  l  i m
c¸c I,II   
II c trang sæ  
 
vµ  ¨ng  ý  ×nh  ¹ngcho 
® kt tr   thuª,cho    ¹  Õ  Êp,b¶o 
  thuªl ith ch  
, l∙nh,gãp  èn 
  v b»ng 
gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t,t×nh  ¹ngm Êt 
   sd ®Ê   tr   GCN QS D§.  éi dung    ó   
N  ghich c¸c
cét:
 
­ Cét  µy­ th¸ng­n¨m":Ghi  êigian 
  "Ng       th   thay ® æi 
  theo  Õt  nh  ña 
quy ®Þ c
c¬ 
quan  µ  íccã  Èm  Òn.
nh n   th quy
­ Cét  éidung 
  "N   thay ® æi" ghitãm  ¾t:VÞ   Ýthay ® æi    ýdo 
     t   tr     ­ l   thay ® æi 
 
­ c¨n  ph¸p  ýcña  Öc 
  cø  l  vi thay ® æi  è,ký  Öu  ña  b¶n  µ  ¬ 
  (S   hi c v¨n  v c quan  ý,

thêigian ký   
    v¨n b¶n 
cho  Ðp 
ph hoÆc   c«ng  Ën 
nh thay ® æi).
 
V Ý   ô: "¤ng 
d  NguyÔn  V¨n  Ð  
B chuyÓn  îng 
nh cho  µ  ThÞ   80  2 
b Lª  ¢n  m
theo Hîp  ng  è 
  ®å s 425/H§CN  îcUBND   Ön    Ën  µy 
®  huy x¸cnh ng 8/7/2001".
4.C Ëp  Ët,chØnh  ýsæ   a  Ýnh:
  nh   l   ®Þ ch
a)  Öc  Ëp  Ët, chØnh  ý sæ   a   Ýnh 
Vi c nh   l  ®Þ ch chØ   îc thùc  Ön   
®  hi cho
nh÷ng  êng  îp  Õn  ng  ∙  îc cÊp 
tr h bi ®é ®®  GCN QS D§  hoÆc  chøng  Ën  Õn 
nh bi
®éng   
lªnGCN QS D§   ∙  Êp.
®c
b) ViÖc  Ëp  Ët,chØnh  ýtõng lo¹ h×nh  Õn  ng  ùc hiÖn   
  c nh   l     i bi ®é th   nh sau:
­ Khi ngêi sö  ông 
    d chuyÓn  Òn  ö  ông  Ön  Ých  ∙  ¨ng  ý   
quy sd di t ®® k cho
chñ  íi,th×  ¹ch 
m  g ngang dßng  ¨ng  ý  ña  ñ  ò    ôc   Icña 
® k c ch c ë m II  trang   

(b»ng  ùc  ); ®¨ng  ý  Çn  Ön  Ých 
m ®á   k ph di t cßn  ¹ cña  ñ  ò  Õu 
li  ch c (n cßn)  vµ 
 
diÖn  Ých  ña  ñ  íivµo   
t c ch m   c¸cdßng  èng díi Õ   Ðp t¹ m ôc  I ña 
tr     ti   i
k   II c trang sæ; 
 
ghichó  Öc 
  vi thay ® æi  µy  µo  ôc  cña 
  nvm V  trang sæ.
 
Khi chuyÓn  quyÒn  ö  ông  ét  Çn  Ön  Ých  t  Én  n   Öc 
sd m ph di t ®Ê d ®Õ vi
chia t¸chvµ 
    thay ® æi  è  Öu  öa  t  ×  ¹ch  Ðo  ãc 
  s hi th ®Ê th g ch g trang sæ   ∙ 
  ® thay  
® æi  µ    ó  ý do 
v ghi ch l   thay  æi, sè  Öu  öa  íi thay  Õ  µo  ôc    ña 
®   hi th m   th v M Vc
trang sæ;  ¨ng  ý 
  ® k cho  Bªn  Ën  Òn  µ  Ön  Ých 
nh quy v di t cßn  ¹ cña 
l i Bªn chuyÓn  
quyÒn  µo 
v trang    íi theo  ng 
sæ m   ®ó quy  nh  ¹  iÓ m     cña  íng  Én 
®Þ t i® 2, 3  h d
nµy.
­ Khi thay ® æi  Ön  Ých 
     di t hoÆc   éidung  Ön  ¹ngkh¸c cña  öa  t,
n  hi tr     th ®Ê  
hiÖn  ¹ng c«ng  ×nh    t  µ  
tr   tr trªn®Ê m kh«ng  ã  ù 
c s thay  æi  éi dung  ¨ng  ý 
® n  ® k
cña  õng chñ  × chØnh  ýnh 
t  th   l   sau:
*  Õ u   éi dung 
N n  thay  æi 
® kh«ng  µm 
l thay  æi  è  Öu  öa  t, th× 
® s hi th ®Ê  
g¹ch ngang 
  dßng  ã  éidung 
cn  thay ® æi 
  (b»ng  ùc  )  µ    ¹ néidung  íi
m ®á v ghil    
i m 
vµo dßng  Õ   Õp phÝa  íi ña  ét®ã.
k ti   d  c c 
* N Õ u   éidung 
  n  thay ® æi 
  ph¶ihuû  á  è  Öu  öa  ò  µ 
  b s hi th c v thay b»ng   
  c¸c
sè  Öu  öa  íi th×  ¹ch  Ðo  ãc 
hi th m   g ch g trang sæ   ∙ 
  ® thay  æi  µ    ó  ýdo 
® v ghi ch l  
thay ® æi, sè  Öu  öa  íi thay thÕ  µo  ôc    ña 
    hi th m     vM V c trang sæ;  µ  Ëp 
  v l trang  
sæ   íicho  õng  è  öa  íitheo  ng 
m  t s th m   ®ó quy  nh  ¹ ®iÓ m     cña  íng dÉn 
®Þ ti  2, 3  h 
nµy.
­ Khi ®¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o   
   k th ch   l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t:Ghi 
gi¸tr   sd ®Ê  
ngµy­ th¸ng­n¨m  ¨ng  ý  Õ  Êp 
    ® k th ch hoÆc   b¶o  l∙nh,tªnchñ  ö  ông  t  Õ 
   sd ®Ê th
chÊp  hoÆc   b¶o    Õu  öa  t  ã  Òu  ñ  ¨ng  ý),n¬i thÕ  Êp 
l∙nh (n th ®Ê c nhi ch ® k   ch
hoÆc   b¶o l∙nh,sè  îp  ng  Õ  Êp 
  h ®å th ch hoÆc   b¶o    µo  ôc    ña 
l∙nhv m V c trang  
sæ.    ¨ng  ý  ãa  Õ  Êp 
Khi ® k x th ch hoÆc   b¶o    ×  ¹ch 
l∙nhth g ngang  dßng    ×nh 
ghit
tr¹ng ®ang  Õ  Êp 
  th ch hoÆc  b¶o   
l∙nh (b»ng  ùc  )  µ    Ê m  
m ®á v ghi "Ch døt  Õ 
th
chÊp, b¶o    µy  th¸ng ­ 
  l∙nh ng ­    n¨m"  µo 
v kho¶ng  èng 
tr cßn  ¹  ña 
li c dßng  µy 
n
hoÆc   dßng  íi Õ   Õp.
d   ti
k
­    ¨ng  ý  Öc 
Khi ® k vi cho  thuª,cho 
  thuª l¹  t 
 i ®Ê ph¶i ghi vµo  ôc    ña 
   m Vc
trang sæ     éidung:Tªn  ñ  ö  ông  t 
  c¸cn     ch s d ®Ê cho    Õu  öa ®Êt  ã  Òu 
thuª(n th   c nhi
chñ  ¨ng  ý),tªn vµ  a  
® k     ®Þ chØ   êng  ó cña 
th tr   bªn  thuª hay 
  thuª l¹ ®Êt, diÖn 
 i    
tÝch    Õu    ét  Çn  öa  t),thêih¹n 
thuª(n thuªm ph th ®Ê     thuª,sè  îp ®ång    t.
  h  thuª®Ê  
Khi chÊ m  
  døt  Öc 
vi cho  thuª,cho 
  thuª l¹  t 
 i ®Ê ph¶i g¹ch 
  ngang  dßng  ∙   
® ghi
viÖc  cho    t 
thuª®Ê (b»ng  ùc  )  µ    Ê m    
m ®á v ghi"Ch døt cho  thuªhay 
  cho thuªl¹
  i
®Êt  µy   
ng ­th¸ng­n¨m"  µo 
   v kho¶ng  èng cßn  ¹ cña 
tr   l i dßng  µy 
n hoÆc   dßng  ­
d
íi Õ   Õp.
  ti
k
­ Khi®¨ng  ý  Öc  ãp  èn 
   k vi g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t 
gi¸tr   sd ®Ê ph¶ighi:Sè 
  
hiÖu  öa  µ  Ön  Ých  t  ãp  èn,tªntæ 
th v di t ®Ê g v     chøc  kinh tÕ  ¬igãp  èn,sè  îp 
  n  v h
®ång  ãp  èn  µo  Çn  Khi chÊ m     ãp  èn 
g v v ph V.    døt g v ph¶ig¹ch   ngang dßng   
ghi
viÖc  ãp  èn 
g v (b»ng  ùc  )  µ    Ê m     ãp  èn  µy   
m ®á v ghi"Ch døt g v ng ­ th¸ng ­ n¨m" 
  
vµo kho¶ng  èng cßn  ¹cña 
tr   l 
i dßng  µy.
n
­ Khi ngêisö  ông  t 
    d ®Ê khaib¸o  Êt 
 m GCN QS D§   ph¶ighi"GCN   è..  Þ  
   s. b
m Êt  µy   
ng ­ th¸ng­ n¨m"  µo  Çn  ÷ng 
   v ph "Nh thay ® æi 
  trong qu¸ tr×nh sö  ông".
    d  
Trêng  îp cÊp  ¹ hay  Êp  æi 
h  l i c® GCN QS D§   íith× g¹ch (b»ng  ùc  )  è  µo 
m      m ®á s v
sæ   Êp 
c GCN QS D§   ò  ¹ cét10  µ   
c t i   v ghi"GCN   è..   ∙    åi­ lýdo    åi­
  s .® thu h       thu h    
.
® îccÊp  ¹  Êp  æi 
  l ic ®
, GCN QSD§   íisè.. "
m  ..M Éu  
trangsæ   a  Ýnh 
  ®Þ ch khu  ùc  «  Þ
v ® th
(t Õptheo trangsè:..                           
i        .                         Trang  è:.. .
) s   ..


I­HiÖn  ¹ngthöa ®Êt
  tr    
Tê 
b¶n    Thöa  t  DiÖn  Ých Lo¹i®Êt
®å ®Ê t   Ghi chó     
      
sè sè (m )
2

1 2 3 4 5
II­ µis¶n  ¾n  Òn víi t
  
T g li     ®Ê
Nhµ T
§Þa 
chØ DiÖn  Ých  DiÖn  Ých  Tæng  è 
t t s K Õt  Êu
c
x©y  ùng  sö  ông  ) tÇng
d d (m2

(m2)
1 2 3 4 5
II  
I§¨ng  ý  ö  ông 
­ ksd
Ngµy th¸ng Tªn  ñ  ö  ông 
  ch s d Sè CMND,  DiÖn  Ých  M ôc  ch  Thêih¹n sö C¨n  é 
t ®Ý    h
n¨m  µo 
v sæ ®Êt,N¬i th ng  ó
    ê tr Quy Õt  nh   ®Êt  ö  ông sö  ông  t dông  t
®Þ sd d ®Ê ®Ê
thµnh  Ëp
l (m2)
Riªng Chung
1 2 3 4 5 6 7 8
IV­Nh÷ng  iÒu  µng  éc
  ® r bu


V­    ó  ÷ng 
Ghi ch nh thay ® æi 
  trongqu¸ tr×nh sö  ông 
    d
Ngµy 
th¸ng,n¨m
  Néi dung    ó
  ghich Hä     ÷
tªn,ch
                                              ChuyÓn  Õp trang  
                                               ti  
sè:.. . ..
  . . ..
M É u  trang m ô c  l ô c c h ñ  s ö  d ô n g  ® Ê t

(c ñ a s æ  ® Þ a  c h Ý n h)


Thø  ù Tªn  ñ  Trang  Thø  ù Tªn  Trang  Thø  ù Tªn  ñ  ö  Trang 
t ch t t ch s
sö  ông
d sè chñ  ö  sè
s dông sè
dông
 
 
M ô c  ® Ý c h  s ö  d ô n g  ® Ê t v µ  k ý  hi Ö u  q u y  í c
(Ghitrong sæ   a  Ýnh  µ  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)
    ®Þ ch v gi   nh quy sd ®Ê


Thø  M ôc  ch  ö  ông  t
®Ý s d ®Ê Ký  Öu
hi

I M ôc  ch 
®Ý n«ng 
nghiÖp
1 Trång  óaníc
l  Lóa
2 Trång  ©y  µng 
ch n¨m  kh¸c HNK
3 Trång  ãi, µng
c  b Cãi
4 N ¬ng  Éy
r N.rÉy
5 Lµ m   ên
v V ên
6 Trång  ©y  ©u 
c l n¨m LN
7 §Êt cá  ïng vµo 
 d   ch¨n nu«i
  Cá  
CN
8 Nu«itrångthuû s¶n
      TS
II M ôc  ch  ©m 
®Ý l nghiÖp
A Khoanh  nu«i b¶o  Ö,  ôc  åi,lµm  µu  õng  ù
  v ph h   gi r t 
nhiªn:
1 S¶n  Êt
xu R.Tn.S
2 Phßng  éh R.Tn.P
3 §Æc   ông
d R.Tn.§
B Trång  õng
r
1 S¶n  Êt
xu R.T.S
2 Phßng  éh R.T.P
3 §Æc   ông 
d R.T.§
C ¦¬m  ©y  èng  ©m 
c gi l nghiÖp ¦.R
III M ôc  ch 
®Ý chuyªn dïng
 
1 X ©y  ùng  ¬ 
d c b¶n XD
2 Giao  th«ng GT
3 Thuû  î
li TL
4 Di  Ých  Þch sö    ãa
t l   v¨n h DT
5 An ninh,quèc 
  phßng AN/QP
6 Khaith¸ckho¸ng s¶n
     KT.KS
7 Lµ m  
nguyªn vËtliÖu x©y  ùng 
    d VI.XD
8 Lµ m   èi
mu Muèi
9 Ngh Üa  a 
®Þ N§
10 chuyªn dïng kh¸c
    CDK
IV M ôc  ch  t 
®Ý ®Ê ë T
Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam
ho x∙h   ngh Vi  
Ban  µnh  Ìm 
h k theo  Th«ng  M É u   è 
s2
tsè 
  1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc
l ­T do   ph (27  38)
x   
ngµy 30/11/2001  cm
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
cña 
Tæng  ôc  Þa  Ýnh
c § ch

M ôc     t
kª ®Ê


Khu  ùc 
v n«ng 
th«n


X∙:. . ................
. . ...............
Huy Ön:  . . ...........
.. . ............
TØnh: .. . ..............
  . . .............


Quy Ó n   è: .. . ...
s   . . ...
Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
. . Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
. Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
.
Gi¸m  c  ë  a  Ýnh/Së  Thñ  ëng  ¬ 
®è S ®Þ ch   tr c quan  a  Ýnh 
®Þ ch TM/Uû 
ban  ©n  ©n   
nh d x∙
®Þa  Ýnh   µ   t
ch ­Nh ®Ê cÊp  Ön
huy Chñ  Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
H í ng d É n  l Ë p s æ  m ô c  kª ® Ê t k h u  v ù c n « n g  th«n


1. M ôc  ch  Ëp 
  ®Ý l sæ:    ôc    t  îc lËp 
Sæ m kª ®Ê ®   nh»m   Ötkª toµn  é   
li     b c¸c
thöa ®Êt 
  trongph¹m    a  íhµnh  Ýnh  çi x∙®Ó   ôc  ô    Çu  èng 
  vi®Þ gi  
i ch m     ph v yªu c th
kª diÖn  Ých  t  µ   
  t ®Ê v tracøu 
b¶n  ,    a  Ýnh.
®å sæ ®Þ ch
2.Nguyªn  ¾c 
  t chung.
a) Sæ   îclËp  õ b¶n    a   Ýnh  µ    µiliÖu ®iÒu    o  c  ∙ 
  ®   t  ®å ®Þ ch v c¸c t     tra® ®¹ ®
® îc hoµn 
  chØnh  theo  Õt 
k qu¶  ¨ng  ý  ∙  îc c¬ 
® k ® ®   quan  µ   íc cã  Èm  
nh n   th
quyÒn    Öt.
phª duy
b) Sæ   Ëp theo thø  ùtõng têb¶n    a  Ýnh,tõng thöa ®Êt  ña  çi 
  l    t     ®å ®Þ ch       cm
tê b¶n  ;  çi  öa  t  Ötkª 1 
  ®å m th ®Ê li     dßng    trªntrang NghÞ   nh  Ýnh  ña   
  ®Þ ch c sæ.
Vµo  Õt  è  öa  ña  çi  ê b¶n     
h s th c m t   ®å ®Ó c¸ch sè 
  trang b»ng  sè 
  1/2  trang sæ  
 
®∙  µo  ña  ê b¶n     
v c t  ®å ®Ó chØnh  ý biÕn  ng 
l  ®é sau  µy. N¬i 
n  b¶n    a  
®å ®Þ
chÝnh  ã  Òu  ¹  lÖ  ×  ê b¶n    lÖ  á  µo  íc,tê b¶n    lÖ 
c nhi lo i tØ  th t   ®å tØ  nh v tr     ®å tØ 
lính¬n  µo 
  v sau.
c)    Ëp 
Sæ l theo  n   Þ   µnh  Ýnh    îc Uû  
®¬ v h ch x∙:®   ban  ©n  ©n     
nh d x∙ x¸c
nhËn,c¬ 
  quan  a  Ýnh    Êp  Ön, tØnh  Öt.
®Þ ch c¸cc huy   duy
3.C¸ch   
  ghisæ.
­Sè  Öu  êb¶n    îcghië  u   õng trang sæ.
  hi t   ®å ®     ®Ç t    
­ Cét   
  1: Ghi  è  Öu  öa  t 
s hi th ®Ê theo thø  ù tõ thöa  è  ®Õ n   öa  èi
t    s 1  th cu  
cïng cña  çi têb¶n  .
  m    ®å
­  ét  Ghi    ñ  ö  ông  t   quy  nh   Õt sæ   a   Ýnh.
C 2:  tªn ch s d ®Ê nh ®Þ vi   ®Þ ch  
Thöa  t  ép  Òu  ñ  ö  ông 
®Ê g nhi ch s d ph¶iliÖtkª lÇn îttªnc¸c chñ  µ  Ön  Ých 
     l      v di t
sö  ông  ña  çi  ñ   
d c m ch ë dßng  íi Õ   Õp.Thöa  t  o 
d   ti  
k ®Ê ® bao  îc®o  ÏchitiÕt
®   v     
ë  ê b¶n    û lÖ  ính¬n  ×    ê b¶n    û lÖ  á 
t  ®å t   l   th ë t   ®å t   nh kh«ng      ñ, diÖn 
ghitªnch  
tÝch,lo¹  t  µ  
 i ®Ê m chØ     è  Öu  öa  t  o  
ghi s hi th ®Ê ® bao  µ  ó  Ých    ét ghi
v ch th ëc    
chó  µ:"§o 
l   bao,xem   êb¶n    è.. "
  t  ®å s . .
§Êt giao th«ng,thuû  î 
  l is«ng  èikh«ng  ã  è  Öu  öa  × 
, su   c s hi th th tæng  îp h 
diÖn  Ých 
t theo  õng  ¹  t  ã    çi  ê b¶n    µ     
t lo i®Ê c trªnm t   ®å v ghi ë trang cuèicïng 
   
cña  êb¶n    .
t  ®å ®ã
­Cét      Ön  Ých  öa ®Êt 
  3:Ghi di t th   theo ®¬n  Þ  Ðt 
  vm vu«ng 
(m2);
­ C¸c  ét tiÕp 
c  theo  õ cét 4  n   ét 12)      Ön  Ých  ña  öa 
(t     ®Õ c   ®Ó ghi di t c th
theo  õng  ¹  t ¬ng 
t lo i®Ê t øng  íiký  Öu  ¹  t      u   ét.Trêng  îp trªn
v   hi lo i ®Ê ghië ®Ç c   h   
trang sæ   ∙  Ëp  ã  è  ¹  t  Çn    ính¬n  è  ét kÎ s ½n  ×  Î thªm  ét
  ® l c s lo i ®Ê c ghi l   s c    th k   c 
míivµo  Çn    ó.
  ph ghich
­ Cét  ®Ó     ó    êng  îp:Sè   öa  á, thöa  t  o 
  13  ghich c¸c tr h   th b   ®Ê ® bao  µ   
v ghi
chó  Öc 
vi chØnh  ýbiÕn  ng   
l  ®é nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   díi y.
®Þ t i 5    ®©
4.Tæng  îp diÖn  Ých
  h  t
a) Tæng  îp cuèitrangliÖtkª thöa ®Êt.
  h          
­ Céng  Ön  Ých    öa  t        ét(tõcét3  n   ét12) vµ   
  di t c¸cth ®Ê ghië c¸cc       ®Õ c     ghi
vµo 
dßng  éng 
"C trang".
­ LiÖt kª    ¹  i îng  ö  ông  ã   
    c¸c lo i®è t s d c trªntrang sæ   µo  Çn 
  v ph tæng  îp 
h
cuèitrang theo thø  ùc¸ccétcña  Óu  èng    Ön  Ých  t.
      t      bi th kª di t ®Ê
­ Céng  Ön  Ých  ña  õng  ¹  i  îng  ö  ông  t        ét lo¹ 
  di t ct lo i®è t s d ®Ê ghi ë c¸c c   i
®Êt.
b) Tæng   îp 
h trang  èi sæ   ôc  ® îc thùc  Ön 
cu   m kª    hi theo  thø  ù tõng  ¹
t  lo i
 
®èi t ng sö  ông;diÖn  Ých  õng  ¹  t 
 î   d   t t lo i®Ê tæng  îp cuèim çi 
h    trang liÖtkª thöa 
    
®Êt  îcghi1 
®     dßng    trªntrang tæng  îp cuèisæ,  Ötkª xong    ¹  t  ña 
  h    li     c¸c lo i®Ê c
m çi  ¹  i îng 
lo i®è t ph¶itæng  îp  Ön  Ých  åimíi liÖtkª vµ 
  h di t r         tæng  îp  h cho  ¹ 
lo i
®èi t ng kh¸c.
 î  
5.ChØnh  ýsæ
  l 
a)  Öc 
Vi chØnh  ý sæ   ôc  chØ   îc thùc  Ön 
l  m kª  ®  hi cho  ÷ng  êng  îp
nh tr h 
biÕn  ng  ∙  îc cÊp  Êy 
®é ®®  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê hoÆc  chøng 
nhËn  Õn  ng    Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp.
bi ®é lªngi   nh quy s d ®Ê ® c
b) ViÖc 
  chØnh  ýsæ  
l   quy  nh   
®Þ nh sau:
­C¸c  éidung 
  n  thay ® æi 
  ph¶i® îcg¹ch ngang 
     b»ng  ùc 
m ®á
­ Khi thay ® æi  ¹  t: g¹ch  á  Ön  Ých      ét lo¹  t  ò  µ   
     lo i®Ê   b di t ghi ë c   i®Ê c v ghi
vµo  étlo¹ ®Êt  íitrªncïng m ét 
c    i m      dßng  ña  öa ®Êt  ∙ 
c th   ® ghi.
­ Khi thay ® æi    ñ  ö  ông  t:G¹ch  á    ñ  ò 
     tªnch s d ®Ê   b tªnch c (b»ng  ùc  ) 
m ®á
råighitªnchñ  ö  ông  t  íivµo  étghichó.
    sd ®Ê m   c   
­ Khi t¨nggi¶m  Ön  Ých  öa  t:G¹ch  á 
    di t th ®Ê   b dßng  öa 
th thay ® æi, ghil¹
       i
thöa ®Êt 
  theo sè  Öu míixuèng   
  li     c¸ctrang cuèidµnh 
    cho  çi têb¶n    µ   
m    ®å v ghi
"Xem  öa sè..   µo 
th   . v dßng  öa ®∙ 
" th   thay ® æi    étghichó.
  ëc    
M É u  trang s æ  m ô c  kª ® Ê t

(Trang m ô c  kª th ö a ® Ê t)


Tê 
b¶n    è:. . ..
®å s . . ..  Trang  è:
s
Thö Tªn  ñ  DiÖn 
ch Chia ra c¸clo¹ ®Êt
     i   Ghi chó
 
a  è sö  ông  tÝch
s d
®Êt (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Céng trang
Lo¹i®èi t ng
   î
M È u  trang s æ  m ô c  kª ® Ê t

(trang t æ n g  h î p di Ö n  t Ý ch c¸c trang m ô c  
kª th ö a ® Ê t)
Trang  Tæng   Chia ra c¸clo¹ ®Êt
       i
sè diÖn  Ých 
t
(m2)
Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam
ho x∙h   ngh Vi  
Ban  µnh  Ìm 
h k theo  Th«ng  M É u   è 
s3
tsè 
  1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc
l ­T do   ph (27  38)
x   
ngµy 30/11/2001  cm
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
cña 
Tæng  ôc  Þa  Ýnh
c § ch

C Ê p   Êy 
gi chøng  Ën
nh
Quy Ò n   ö  ông  t
sd ®Ê

X∙,phêng,thÞ  Ên:.. . ..........................
    tr   . . ..........................
Huy Ön,  Ën,thÞ    ( éc tØnh):. . ...............
qu   x∙, TP thu   . . ..............
TØnh, thµnh  è trùcthuéc TW ):. . ...................
  ph (     . . ..................
 


Quy Ó n   è: .. . .....
s   . . .....
H í ng d É n  l Ë p s æ  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  
q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t.


1.M ôc  ch  Ëp sæ.
  ®Ý l  
Sæ   îc lËp    ¬ 
®  ®Ó c quan  a   Ýnh  éc  û  
®Þ ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã 
nh d c c
thÈm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
quy c gi   nh quy sd ®Ê theo dâi,
   qu¶n  ýviÖc 

cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    Êp  ×nh.
gi   nh quy s d ®Ê ë c m
2.Nguyªn  ¾c 
  t chung.
a) Së  Þa  Ýnh,Së  Þa  Ýnh   µ   t  Þu 
  § ch   § ch ­ Nh ®Ê ch tr¸chnhiÖm   Ëp vµ  ÷
  l   gi  
sæ   Êp  Êy 
c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê cho    i îng  éc  Èm  
c¸c ®è t thu th
quyÒn  Êp  Êy 
c gi chøng  Ën  ña  û  
nh c U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh;C¬  
  quan  Þa 
§
chÝnh  Êp  Ön  Ëp  µ  ÷ sæ   Êp  Êy 
c huy l v gi   c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê
cho    i îng thuéc  Èm  Òn  Êp  Êy 
c¸c ®è t   th quy c gi chøng  Ën  ña  û  
nh c U ban  ©n 
nh
d©n  Êp  Ön.
c huy
b)  ¬  
C quan  Þa  Ýnh  Êp 
§ ch c huyÖn  Ëp   
l sæ theo  âi cÊp  Êy 
d  gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t 
quy sd ®Ê theo  ¹m    µnh  Ýnh    êng, thÞ  Ên;Së 
ph vih ch x∙,ph   tr  
§Þa  Ýnh  Ëp   
ch l sæ theo  âi cÊp  Êy 
d  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê theo 
ph¹m    õng huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.
vit       x∙,th ph thu  
c) Thø  ù vµo    ªntiÕp theo  tù giÊy 
  t  sæ li     thø    chøng  Ën  Òn  ö  ông 
nh quy sd
®Êt  îccÊp. Ghi  Õt  éidung  ña  çi  è  Êy 
®    h n  c m s gi chøng  Ën   nh ®Ó c¸ch 3 
  dßng 
råimíighicho  Êy chøng  Ën  Õp theo.
    gi   nh ti  
3.Ghi néidung 
    sæ.
a) Trang  ×a 
  b sæ:      n  Þ  µnh  Ýnh    Êp    Ön, tØnh.
ghitªn®¬ v h ch c¸cc x∙,huy  
b) Trang  éidung    Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îccÊp.
  n  sæ gi   nh quy s d ®Ê ®  
Cét   
1: Ghi  è 
s thø  ù giÊy 
t  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îccÊp. Sè 
nh quy sd ®Ê ®    
thø  ù ® îc ghi li   ôc tõ sè  ®Õ n   Õt 
t       ªnt     1  h trong ph¹m    õng    ®èivíiquyÓn 
  vit x∙ (    
lËp  ¹  ¬ 
t ic quan  Þa  Ýnh  Êp 
§ ch c huyÖn)  hoÆc  trong  ¹m    õng 
ph vi t huyÖn, 
quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  ®èivíi
  x∙,th ph thu   (     Ón  Ëp t¹ Së  Þa  Ýnh).
quy l     § ch
i
Cét        ñ  ö  ông  t 
2: ghitªnch s d ®Ê theo        Êy chøng  Ën  Òn 
tªnghitrªngi   nh quy
sö  ông  t.
d ®Ê
N¬i  êng  ó ghi ®Çy      
th tr     ®ñ tªn tØnh, huyÖn,   
  x∙,th«n  Êp, xã m...  êng 
(  )®
phè,sè  µ   ¬i®¨ng  ý  êng  ócña  ñ  ö  ông  t.N Õ u   ¬ith ng  óë 
  nh ­n   k th tr   ch s d ®Ê   n   ê tr  
t¹    Ëp    × 
i l sæ th kh«ng 
x∙ ph¶ighitªnx∙,huyÖn, 
      tØnh  ®∙ ghi ë  ×a 
(     b sæ). Ng êi   
sö  ông  t 
d ®Ê mang  èc  Þch  ícngoµith× ghithªm  èc  Þch  ña  êi®ã.
qu t n      qu t c ng  
Cét  Ghi 
3:  tæng  Ön  Ých 
di t c¸c  öa  t  îc cÊp  Êy 
th ®Ê ®   gi chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t 
sd ®Ê theo ®¬n  Þ  Ðt 
  vm vu«ng 
(m2).
Cét   
4: Ghi tæng  è  öa  t  îc cÊp    Êy 
s th ®Ê ®   trªngi chøng  Ën  Òn  ö 
nh quy s
dông  t.
®Ê
Cét   
5: Ghi  è  Öu  õng  öa  t, sè  Öu  ê b¶n    ã  öa  t   
s hi t th ®Ê   hi t   ®å c th ®Ê (ghi
trong ngoÆc   n).Trêng  îp giÊy chøng  Ën  ã  Òu  öa  t    Òu  ê
  ®¬   h    nh c nhi th ®Ê ë nhi t  
b¶n    × liÖtkª h Õt  è  öa  t  ña  êb¶n    µy  åimíighic¸cthöa  t 
®å th       s th ®Ê c t   ®å n r         ®Ê
cña  êb¶n   
t  ®å kh¸c.
Cét  Ghi  è 
6:  s quyÕt  nh,  ý  Öu 
®Þ k hi quyÕt  nh,  êigian  ý 
®Þ th   k quyÕt  
®Þnh   Êp  Êy 
c gi chøng  Ën 
nh quyÒn  ö  ông  t  ®èi víilÇn  ¨ng  ý   
sd ®Ê (     ® k ban
®Ç u) hoÆc     Õt  nh 
c¸c quy ®Þ giao ®Êt,cho    t,chuyÓn  Òn  ö  ông 
    thuª®Ê   quy sd
®Êt.. (®èivíi   êng  îp cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
 
.     tr
c¸c h  gi   nh quy sd ®Ê sau  Çn 
l
®¨ng  ý 
k ban  u).
®Ç
Cét  Ghi  ó 
7:  ch c¸c  êng  îp  û 
tr h hu hoÆc   Êp  ¹   Êp  æi  Êy 
c l ic
, ® gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t.
quy s d ®Ê
4.C Ëp  Ët,chØnh  ýsæ
  nh   l 
a) GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îccÊp 
nh quy sd ®Ê ®   trong quyÕt    ¨ng 
  to¸n®
ký  Õn  ng  t  ai  îc ghi vµo    Ðp theo  è 
bi ®é ®Ê ® ®     sæ ti   s thø  ù giÊy 
t  chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t  èicïng cña  n  Þ  µnh  Ýnh  Ëp sæ.
sd ®Ê cu     ®¬ v h ch l 
b) Trêng  îp chuyÓn  Òn  ö  ông  t
  h  quy sd ®Ê
­ N Õ u     åigiÊy 
  thu h   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×    ®∙ thu håi"
nh quy sd ®Ê th ghi"      
vµo  étghichó
c   
­ N Õ u   Êy 
  gi chøng  Ën 
nh chuyÓn cho  ñ  íith×      ñ  íi vµ  ¬i
ch m   ghitªnch m   n  
th ng  óvµo  étghichó.
ê tr   c   
­N Õ u   ét  Çn  Ön  Ých  ña  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙ 
  m ph di t c gi   nh quy sd ®Ê ®
cÊp  îct¸chra cÊp 
®      theo  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íith× ghisè 
gi   nh quy sd ®Ê m      
hiÖu  öa  t      µ  è  tù cña  Êy 
th ®Ê t¸chra v s thø    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
nh quy sd ®Ê
míivµo  étghichó.
  c   
c) Trêng  îp 
  h thu  åi giÊy 
h  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    û  á 
nh quy sd ®Ê ®Ó hu b
do    åi®Êt,do 
thu h     thiªntaikh«ng 
   cßn  t  ö  ông  µ  êng  îp  Êp  ¹ giÊy
®Ê s d v tr h c l  i  
chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  bÞ   Êt, viÕt sai giÊy 
nh quy sd ®Ê do  m      chøng  Ën  × 
nh th
g¹ch ngang  (b»ng  ùc  ) 
m ®á dßng    éi dung  ña  Êy 
ghi n   c gi chøng  Ën  Òn  
nh quy
sö  ông  t  ∙  û  µ    µo  étghichó" ®∙  û";n Õu  Êp  ¹ giÊy 
d ®Ê ® hu v ghiv c       hu   c l  i chøng 
nhËn  kh¸cth× ghisè  tùvµo    ña  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
      thø    sæ c gi   nh quy sd ®Ê
cÊp  ¹ .
li
d) Trêng  îp cÊp  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  × ghichó:
  h  ® gi   nh quy sd ®Ê th      
"®∙thu håi, è  tùvµo    ña  Êy chøng  Ën  íicÊp  æi".
      thø   
s sæ c gi   nh m   ®
M É u  trang s æ  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t
Trang  è
s
Thø  ù Tªn  ñ  ö  DiÖn 
t  ch s G å m     öa
c¸cth C¨n    Ghi chó
cø  
cÊp  dông  t®Ê tÝch ph¸p lý
  
giÊy N¬i th ng  ó (m2) cÊp  Êy
gi  
  ê tr
Tæng  è 
s LiÖtkª sè 
  
thöa hiÖu  öa
th  
®Êt  µ  è 
vs
hiÖu  êb¶n 

®å
1 2 3 4 5 6 7
                              
                              
Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam
ho x∙h   ngh Vi  
Ban  µnh  Ìm 
h k theo  Th«ng  M É u   è 
s4
tsè 
  1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc
l ­T do   ph (27  38)
x   
ngµy 30/11/2001  cm
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
cña 
Tæng  ôc  Þa  Ýnh
c § ch
Sæ  
theo  âi
d
BiÕn  ng  t  ai 
®é ®Ê ®


X∙,phêng,thÞ  Ên:.. . ..........................
    tr   . . ..........................
Huy Ön,  Ën,thÞ    ( éc tØnh):. . ..........
qu   x∙, TP thu   . . ..........
TØnh, thµnh  è trùcthuéc TW ):. . ....
  ph (     . . ...
 
Quy Ó n   è: .. . .....
s   . . .....
H í ng d É n  l Ë p s æ  theo d â i bi Õ n  ® é n g  ® Ê t ® ai 


1.M ôc  ch  Ëp sæ
  ®Ý l  
Sæ   îc lËp   
®  ®Ó theo  âi t×nh  ×nh  ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai     
d  h ® k bi ®é ®Ê ® ë c¸c
cÊp  µ  µm  ¬  ë    èng    Ön  Ých  t  ai ®Þnh  ú  µng 
v l c s ®Ó th kª di t ®Ê ®   kh n¨m.
2.Nguyªn  ¾c 
  t chung.
a) Sæ   Ëp theo ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  Êp    c¸n bé  a  Ýnh  Êp   
  l    vh ch c x∙,do    ®Þ ch c x∙
vµ  ¬ 
c quan  a  Ýnh    Êp  Ön, tØnh  Ëp vµ 
®Þ ch c¸cc huy   l   qu¶n  ý.
l
b)    Ëp 
Sæ l cho    å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng  ngêi sö  ông  t  ép 
c¸c h s ® k bi ®é do   d ®Ê n
vµ c¸c "Th«ng b¸o chØnh  ý biÕn  ng"  c¬ 
l  ®é do  quan  a   Ýnh 
®Þ ch c¸c  Êp 
c
chuyÓn  n.
®Õ
3.Ghi néidung 
    sæ.
a) Cét      è  tù cña  å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng 
  1: ghis thø    hs® k bi ®é hoÆc  "Th«ng   
b¸o
chØnh  ýbiÕn  ng"    Õp  Ën; sè 
l  ®é khiti nh   thø  ù ® îc ghi li   ôc tõ 1  n   Õt 
t       ªnt     ®Õ h
trong m çi 
  n¨m.  êng  îp nhËn  îc "Th«ng 
Tr h  ®  b¸o chØnh  ýbiÕn  ng"  ña  å 
l  ®é ch
s¬  ¨ng  ý  Õn  ng  ∙  µo        µy  Ën 
® k bi ®é ® v sæ thighi ng nh "Th«ng b¸o chØnh  ý

biÕn  ng"  µo  ét7  ña 
®é v c   c dßng    å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng  ∙  Ën.
ghih s ® k bi ®é ® nh
b)  ét   
C 2: Ghi  µy   
ng ­ th¸ng ­ n¨m  Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng 
   ti nh hs® k bi ®é
cña  êi sö  ông  t  ép; tr ng  îp  Ën  îc "Th«ng 
ng   d ®Ê n   ê h nh ®  b¸o chØnh  ý biÕn 

®éng"  ña  ¬ 
c c quan  a   Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn  öi®Õ n   ×    µy   
®Þ ch c c th quy g  th ghing ­
th¸ng­n¨m  Õp nhËn    ét7.
  ti   ëc  
c)Cét   
  3:Ghi    ñ  ö  ông  t  íckhibiÕn  ng  µ    ¬ith ng  ó
tªnch s d ®Ê tr     ®é v ghin   ê tr  
ë 
dßng  íi Õ   Õp.
d   ti
k
d) Cét      éidung  Õn  ng   
  4:Ghi n   bi ®é nh sau:
­ Trêng  îp 
  h chuyÓn  Òn 
quy hoÆc  chia t¸ch,cho 
    tÆng  Òn  ö  ông 
quy sd
®Êt ph¶ighi:h×nh 
     thøc chuyÓn  Òn 
  quy (chuyÓn  æi, chuyÓn  îng .. 
®   nh   .cho, 
tÆng),tªnngêinhËn 
     chuyÓn  Òn, diÖn  Ých 
quy   t chuyÓn  Òn, lo¹  t 
quy  i ®Ê thay 
® æi  Õu  ã).
(n c
­  êng  îp 
Tr h thay  æi  ôc  ch  ö  ông  t 
® m ®Ý sd ®Ê ph¶i ghi:m ôc   ch  ö 
   ®Ý s
dông  µ  Ön  Ých  t 
v di t ®Ê thay ® æi.
 
­ Trêng  îp 
  h giao  t, cho 
®Ê   thuª ®Êt  ×      êi ® îc giao  t, thuª
  th ghi:tªn ng     ®Ê    
®Êt,diÖn  Ých  îcgiao,m ôc  ch  ö  ông.
  t ®    ®Ý s d
­ Trêng  îp thu håi®Êt,biÕn  ng  thiªntaith× ghi:lýdo  Õn  ng,
  h       ®é do            bi ®é  
diÖn  Ých  Õn  ng, lo¹ ®Êt 
t bi ®é   i   thay ® æi 
  sau  Õn  ng; tr ng  îp thu håi®Êt 
bi ®é   ê h      
giao cho  êikh¸cth× ghitªnngêi® îcgiao ®Êt.
  ng            
­ Trêng  îp ® æi    ñ  ö  ông 
  h  tªnch s d ph¶ighirâ:"§æi tªnchñ  µ      ñ 
       v ghitªnch
dông  t  íi".
®Ê m
­ Trêng  îp ®¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o 
  h  k th ch   l∙nh,gãp  èn 
  v b»ng    Þ quyÒn  ö 
gi¸tr   s
dông  t 
®Ê ph¶i ghi:h×nh 
   thøc  Õ  Êp, b¶o 
(th ch   l∙nh,gãp  èn),sè 
  v   GCN QSD§  
vµ  ¬ithÕ  Êp,b¶o 
n  ch   l∙nh, ãp  èn.
  gv
­ Trêng  îp cho 
  h  thuª,cho 
  thuªl¹ ®Êt 
  i ph¶ighi:h×nh 
   thøc (cho thuª,cho 
 
thuªl¹®Êt),tªnngêithuª,
   i          ¹®Êt.
thuªl  
i
­Trêng  îp cÊp  æi,cÊp  ¹GCN QS D§  
  h  ®   l  i ph¶ighi"§æi GCN   è.. "
     s ..
d)  ét  vµ  Ghi  i  íinh÷ng  å  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng  îc tiÕp
C 5  6:  ®è v   hs® k bi ®é ®   
nhËn,   
gi¶iquyÕt  ¹  ¬ 
t ic quan  ¬i lËp    µ 
n  sæ v chuyÓn cho  ¬ 
c quan  ã  Èm  
c th
quyÒn    Õp tôcgi¶i
®Ó ti       Õt theo quy  nh  ña  ñ tôc®¨ng  ý  Õn  ng.
quy     ®Þ c th     k bi ®é  
Néi dung     
  ghinh sau:
­Cét      µy  
  5:Ghi ng ­th¸ng­n¨m  öihå  ¬  ¨ng  ý  Õn  ng  i.
  g  s® k bi ®é ®
­Cét      ¬inhËn  å  ¬ 
  6:Ghi n   h s chuyÓn  n.
®Õ
e)  ét  Ghi  µy­ 
C 7:  ng th¸ng­ n¨m   Ën  îc "Th«ng 
  nh ®  b¸o chØnh  ý biÕn 

®éng"  ña  ¬ 
c c quan  ã  Èm   Òn    Õt  öi ®Õ n    
c th quy gi¶iquy g   ®Ó chØnh  ý biÕn 

®éng  å  ¬  a  Ýnh.
h s ®Þ ch
M É u  trang s æ  theo d â i bi Õ n  ® é n g  ® Ê t ® ai 
                                            
                                           
 
Trang  è:. .
s ..
Thø  Ngµy  Tªn  ñ  ö  ông 
ch s d Néi dung 
  ChuyÓn  Êp  Ngµy  Ën 
c nh
tù nhËn  å  ®Êt  ícbiÕn  ng) biÕn  ng
  h (tr   ®é   ®é thÈm  Òn  th«ng   
quy b¸o
s¬ vµ  a 
®Þ chØ  êng 
th gi¶i
  Õt
quy chØnh  ý

tró
Ngµy N¬i 
nhËn
1 2 3 4 5 6 7
 
Uû  ban  nh©n  Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi   (MÉu   sè 
d ©n 05/§K)
§éc  Ëp ­Tù    ¹nh  óc
l    do­ H ph
.. . ...........
. . ........... ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Sè:.. ./Q§­

. UB
.. .  µy..  
..,
ng .th¸ng.. 
. .n¨m...
.
         
        

Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  
V Ò   Öc  µnh  Ëp  éi  ng  ¨ng  ý  t  ai 
vi th l H ®å ® k ®Ê ®


U û  ban nh © n   © n  
d


­ C¨n  LuËt Tæ  
  cø    chøc  ña  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û  
c H  nh d v U ban  ©n  ©n  
nh d
ngµy 
21/6/1994;
­ C¨n  Th«ng   sè 
cø  t 1990/2001/TT­TC§C   µy  th¸ng 11 
ng 30    n¨m  2001 
cña Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh 
c§ ch H   ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch
vµ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.
c gi   nh quy s d ®Ê
X Ðt   ®Ò   nghÞ 
cña.. . ...........................................
. . ...........................................


Q uy Õ t  Þ nh
®

§i Ò u  1: Nay  µnh  Ëp  éi  ng 
th l H ®å §¨ng  ý  t  ai    êng, thÞ 
k ®Ê ® x∙ (ph  
trÊn): . .
. ..
Thµnh  Çn  å m    
ph g c¸c«ng,bµ  ã   
  c tªnsau  y:
®©
1... . .........UBND     êng,thÞ  Ên)­Chñ  Þch  éi®ång
. . ........ 
.. x∙(ph   tr    t h 
2... . .........................c¸n bé  a  Ýnh,Th  ý
. . ........................    ®Þ ch
..  k
3... . .........................c¸n bé  
. . ........................    tph¸p,Uû  
..   viªn
4... . ....................M Æt   Ën Tæ   èc,Uû  
. . ................... 
.. tr   qu   viªn
5... . ...................................Uû  
. . ..................................  viªn
..
6... . ...................................Uû  
. . ..................................  viªn
..
7... . ...................................Uû  
. . ..................................  viªn
..
8... . ...................................Uû  
. . ..................................  viªn
..
9... . ...................................Uû  
. . ..................................  viªn
..
.. . ............................................
. . ...........................................
.. . ............................................
. . ...........................................
§i Ò u 2: Héi  ng 
®å §¨ng  ý  t  ã  Öm   ô  Ðt  n     ¨ng  ý 
k ®Ê c nhi v x ®¬ xin ® k
quyÒn  ö  ông  t  i  íic¸c tr ng  îp  ö  ông  t 
sd ®Ê ®è v     ê h s d ®Ê kh«ng  ã  Êy  ê vÒ  
c gi t  
nguån  èc  ö  ông  t 
g sd ®Ê quy  nh   ¹  iÓ m  
®Þ t i® 3.a  ¬ng  cña 
Ch 2  Th«ng   sè:

1990/2001/TT­ TC§C   µy  th¸ng 11 
ng 30    n¨m  2001  ña 
c Tæng   ôc  Þa  Ýnh.
c§ ch  
Néi dung  Ðt ®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  å m   ã:
  x  xin® k quy sd ®Ê g c
1­ HiÖn  ¹ngsö  ông  t;
  tr   d ®Ê
2­ Nguån  èc  ö  ông  t;
  g sd ®Ê
3­ T×nh  ¹ngtranh chÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai;
  tr       n   ®Ê ®
4­ Quy  ¹ch sö  ông  t.
  ho   d ®Ê
§i Ò u 3: ¤ng  û     ô 
U viªnph tr¸chV¨n 
  phßng  û  
U ban  ©n  ©n    ­
nh d x∙ (ph
êng,thÞ  Ên)vµ   
  tr   c¸c«ng,bµ  ã    ãitrªnchÞu 
  c tªnn     tr¸chnhiÖ m     µnh 
  thih Quy Õt 
®Þnh  µy.
n
                    
                   
T/M  û  
U ban  ©n  ©n 
nh d
Chñ   Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
N¬i nhËn:                        
                           
   µnh   
­Th viªn§H§K  t  ai
®Ê ®  
   ¬  
­C quan  cÊp 
§C  tØnh,huyÖn  ®Ó  
  ( BC)
   u:VT 
­L  
M É u   è 
s 6a/§K
      
     
Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   
ho x∙h   ngh vi     
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

§ ¬ n  xin ® ¨n g k ý  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t
(Dïng 
cho 
khu  ùc 
v n«ng 
th«n)

KÝnh  öi: . . ................................
g   . .................................
..

1.Chñ   ö  ông  t:
  sd ®Ê
a­ Tªn  ña  é    nh 
  c h gia®× hoÆc     ©n    . . ...................
c¸nh :. . ....................
(1)


.. . .....................................................
. . ....................................................
­N¨m  
  sinh (cña chñ  é    nh, c¸nh©n):.. . .................
    h gia®×       . . ................
­Sè 
  CMND:  . . .........cÊp  µy.. / ....t¹ .. . ...........
.. . ......... .
. ng . . ./.    . . ..........
.i
.
­Quèc  Þch:.. . ..........................................
  t   . . .........................................
b­ Tªn  chøc (2):. . ......................................
  tæ  . . .....................................
 


­Thµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è:.. . .....ngµy.. / ./ . . .......
  l    ®Þ s   . . ....  .
. . . . . ........
 ..
­C¬  
  quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp:.. . .........................
quy   th l   . . ........................
c­§Þa 
  chØ  êng  ó: . . .................................
th tr   . .................................
..
2.Kª 
  khai®¨ng  ý 
  k quy Ò n   ö  ông  t   
sd ®Ê nh sau:
Tæng  Ön  Ých  t  ö  ông:.. . ..........m2
di t ®Ê s d   . . .........
LiÖtkª c¸cthöa ®Êt  ö  ông   
       sd nh sau:


Tê    Thöa  §Þa  DiÖn  Ých  Lo¹i®Êt M ôc  ch  Thêih¹n  ö  Nguån  èc 
b¶n t   ®Ý  s g
®å   è
s sè danh (m2) sö  ông 
d dông  sö  ông 
d
®Êt
4. § Ò   Þ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t 
  ngh c gi   nh quy sd ®Ê cho    öa  t 
c¸c th ®Ê
nh 
sau:
­  Êp   çi  öa  t  ét  Êy 
C m th ®Ê m gi chøng  Ën 
nh QSD§  cho c¸c  öa   t 
th ®Ê
sè:. . ....
. . ....
­ C Êp  chung  m ét  giÊy chøng  nhËn  QSD§  cho  c¸c thöa ®Êt 
sè:. . ..........
. . .........
5.KÌm 
  theo   n  µy  ã    Êy têsau:.. . ....................
 ®¬ n c c¸cgi       . . ....................
.. . .....................................................
. . .....................................................
.. . .....................................................
. . .....................................................
.. . .....................................................
. . .....................................................
Chóng     
t«ixin cam   oan  éi dung  khai trªn ®¬n   µ ®óng  µ  Êp 
® n  kª     l  v ch
hµnh 
nghiªm 
chØnh  Ýnh 
ch s¸ch,ph¸p luËt®Êt  ai.
     ®
                            
                           
Ngµy... th¸ng..n¨m... .
 
. .
Ng êisö  ông  t  ýtªn)(3)
 d ®Ê (k    

X¸c  Ën  ña  û  
nh c U ban  ©n  ©n 
nh d x∙
­V Ò   Ön  ¹ngsö  ông  t:.. . ............................
  hi tr   d ®Ê   . . ...........................
­V Ò   ån  èc  ö  ông  t:.. . ...........................
  ngu g s d ®Ê   . . ...........................
­V Ò   ×nh  ¹ngtranh chÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai:.. . ............
 t tr       n   ®Ê ®   . . ............
­V Ò  
  quy  ¹ch sö  ông  t:.. . ...........................
ho   d ®Ê   . . ...........................
.. . ..................................................
. . ..................................................

Ngµy... 
th¸ng.. . 
...
n¨m... .
.
T/M  û  
U ban  ©n  ©n 
nh d
Chñ   Þch  ýtªn, ng  Êu)
t (k     ®ã d
           
           

ý  Õn  ña  ¬ 
ki c c quan  a  Ýnh
®Þ ch
 
(Thuéc  û  
U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö 
nh d c c th quy c gi   nh quy s
dông  t)
®Ê

­V Ò  
  møc    y    ña  å  ¬:.. . ...........................
®é ®Ç ®ñ c h s   . . ..........................
­V Ò   ù  Ýnh      éidung  å  ¬:.. . .....................
  s ch x¸cc¸cn   h s   . . ....................
­ §ñ  iÒu  Ön 
 ® ki hay  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy 
®ñ ® ki c gi chøng  Ën  Òn 
nh quy
sö  ông  t:
d ®Ê
.. . ...................................................
. . ..................................................
.. . ..................................................
. . ..................................................

Ngµy...
 th¸ng.. .n¨m... .
. . .
Thñ  ëng  ¬ 
tr c quan  a  Ýnh 
®Þ ch
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d

(1)­ Hé     nh  ö  ông  t  ×    ÷  é 
    gia ®× sd ®Ê th ghich "H «ng  µ)"vµ  ä    ñ 
(b   h tªnch
hé;Chñ   ö  ông  µhaivîchång  × ghihä    ña  haingêi.Tªn  ñ  é,c¸
  sd l      th     tªnc c¶      ch h    
nh©n    ng 
ghi®ó khaisinhhoÆc     é  Èu.
    sæ h kh
(2)­ Tªn  chøc   
   tæ  ghitheo  Õt  nh  µnh  Ëp 
quy ®Þ th l hoÆc   cho  Ðp  ¹t
ph ho  
®éng.
(3)­ Ng êi® îc uû  Òn   
       quy kª khaiph¶ighirâ hä    i  íitæ 
        tªn;®è v   chøc ph¶i
 
ghihä   
  tªnchøc  ô  ña  êikª khai, ng  Êu  ña  chøc  .
v c ng      ®ã d c tæ  ®ã

M É u   è 
s 6b/§K
     
     
Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   
ho x∙h   ngh vi     
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


§ ¬ n  xin ® ¨n g k ý  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t
  ïng 
(D cho 
khu  ùc  «  Þ)
v ® th


          Ýnh  öi: . ..................................
        K g . . .................................


1.Chñ   ö  ông  t:
  sd ®Ê
a­ Tªn  ña  é    nh 
  c h gia®× hoÆc     ©n    . . ...................
c¸nh :. . ....................
(1)


.. . ...................................................
. . ..................................................
­N¨m  
  sinh (cña chñ  é    nh, c¸nh©n):.. . ................
    h gia®×       . . ................
­Sè 
  CMND:  . . .........cÊp  µy.. / ....t¹ .. . ..........
.. . ......... .
. ng . . ./.    . . ..........
.i
.
­Quèc  Þch:.. . .........................................
  t   . . .........................................
b­ Tªn  chøc (2):. . ......................................
  tæ  . . .....................................
 


­Thµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è:.. . .....ngµy.. / ./ . . .......
  l    ®Þ s   . . ....  .
. . . . . ........
 ..
­C¬  
  quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp:.. . .........................
quy   th l   . . ........................
c­§Þa 
  chØ  êng  ó: . . .................................
th tr   . .................................
..
2.Kª 
  khai®¨ng  ý   
  k nh sau:
a.V Ò   Òn  ö  ông  t:
  quy s d ®Ê
­ Sö  dông  ®Êt  t¹ thöa sè:. . .... Tê  b¶n  ®å  sè:. . ... DiÖn 
i . . ....
, . . ...
,
tÝch:. . ....m2.
. . ... 
..
Trong    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t   
®ã ® k quy s d ®Ê nh sau:


Thø  ù
t M ôc  ch  ö  ông
®Ý s d DiÖn  Ých  2)
t (m Thêih¹n sö  ông
  d
 
Riªng Chung
­Nguån  èc  ö  ông  t:.. . ................................
  g sd ®Ê   . . ...............................
.. . .....................................................
. . ....................................................
b­ V Ò   µi
  t  s¶n    t.
trªn®Ê
­C«ng  ×nh nhµ:
  tr  
+  Ön  ¹ngnhµ:
Hi tr  
§Þa 
chØ:.. . .............................................
. . .............................................
DiÖn  Ých  ©y  ùng:.. . ... 2, DiÖn  Ých  ö  ông: .. . .... 2, Tæng  
t x d . ...  
 m t sd   . . ....m  
sè  Çng:. . ......
t . . ......
K Õt  Êu:.. . .............................................
c . . .............................................
C¨n  é   ë  ÷u  è:. . ...DiÖn  Ých  ö  ông:.. . .  2 (tr ng  îp  µ 
hsh s . . ..:  t sd . ..m
. ê h nh
chung  )
c
+  ån  èc  µ:.. . ......................................
Ngu g nh . . .....................................
+  ä     êi®ang  ë  ÷u  µ:.. . ........................
H tªnng   s h nh   . . ........................
­Tµis¶n 
   kh¸cg ¾n  Òn víi t    . . .........................
  li     ®Ê (3) :. . ..........................
.. . ....................................................
. . ....................................................
c­GiÊy  êli  
  t   ªnquan  n   Òn  ö  ông  t  µ  ë  ÷u  µis¶n  ¾n  Òn
®Õ quy sd ®Ê v s h t   g li  
víi   ®Êt   nép   kÌm 
®¬n: .. . .................................................
  . . ................................................
.. . ....................................................
. . ...................................................
.. . ....................................................
. . ....................................................
Chóng     
t«ixincam   oan  êi
® l  khaitrªn®©y  µ®óng  µ  Êp  µnh 
   l  v ch h nghiªm 
chØnh  Ýnh 
ch s¸ch,ph¸p luËtvÒ   t  ai.
      ®Ê ®


Ngµy...
 
th¸ng..n¨m... .
 
. .
Ng êisö  ông  t  ýtªn)(4)
 d ®Ê (k    


X¸c n h Ë n  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  p h ê n g  th Þ  tr Ê n


­V Ò   Ön  ¹ng®Êt  ai vµ  µis¶n:.. . .......................
  hi tr   ®   t    . . .......................
­V Ò   ån  èc  t  ai vµ  µi
  ngu g ®Ê ®   t   s¶n   . . ......................
:.. . ......................
­V Ò   ×nh  ¹ngtranh chÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai:.. . ............
 t tr       n   ®Ê ®   . . ...........
­V Ò  
  quy  ¹ch sö  ông  t:.. . ...........................
ho   d ®Ê   . . ..........................
.. . ..................................................
. . ..................................................


Ngµy...
 
th¸ng.. . 
...
n¨m... .
.
T/M  û  
U ban  ©n  ©n 
nh d
Chñ  Þch
t
  ýtªn, ng  Êu)
(k     ®ã d
ý  ki Õ n c ñ a c ¬  q u a n  ® Þ a  c h Ý n h
(Thuéc  û  
U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn 
nh d c c th quy c gi   nh quy
sö  ông  t)
d ®Ê


­V Ò  
  møc    y    ña  å  ¬:.. . ..........................
®é ®Ç ®ñ c h s   . . .........................
­TÝnh  îp ph¸p vÒ   Òn  ö  ông  t:.. . ....................
  h    quy s d ®Ê   . . ...................
­ §ñ  iÒu  Ön 
 ® ki hay kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy 
®ñ ® ki c gi chøng  Ën  Òn 
nh quy
sö  ông  t:
d ®Ê
.. . ...................................................
. . ..................................................
.. . ..................................................
. . ..................................................
   
  
Ngµy...
 th¸ng.. .n¨m... .
. . .
Thñ  ëng  ¬ 
tr c quan  a  Ýnh 
®Þ ch
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d(1)­ Hé     nh  ×    ÷  é 
    gia ®× th ghi ch "H «ng  µ)"vµ  ä    ñ  é: Chñ   ö 
(b   h tªn ch h   s
dông  µ c¶    î chång  ×      ña  haingêi.Tªn  ñ  é, c¸ nh©n   
l   haiv   th ghitªnc c¶      ch h     ghi
®óng khaisinh hoÆc     é  Èu.
    sæ h kh
(2)­ Tªn  chøc   
   tæ  ghitheo  Õt  nh  µnh  Ëp 
quy ®Þ th l hoÆc  cho  Ðp  ¹t
ph ho  
®éng.
(3)­ Kª 
    khaic©y  ©u 
  l n¨m,  Ët kiÕn  óc kh¸c cã    Þ (nh: giÕng  íc,
v  tr     gi¸tr     n 
b Ó   ¬i,t ng ®µi.. .  Õ u   µis¶n  ña  êikh¸cph¶ighitªnngêisë  ÷u.
b  î   . )N
. t  c ng          h
(4)­ Ng êi® îc uû  Òn   
       quy kª khaiph¶ighirâ hä    i  íitæ 
        tªn;®è v   chøc ph¶i
 
ghihä   
  tªnchøc  ô  ña  êikª khai, ng  Êu  ña  chøc.
v c ng      ®ã d c tæ   
M É u   è 
s 6c/§K


B ¶ n  li Öt kª ® Ê t
(Dïng cho 
  UBND     êng,thÞ  Ên kª khai®¨ng  ý  t)
x∙,ph   tr       k ®Ê


Tê 
b¶n    Thöa  t  §Þa 
®å ®Ê danh DiÖn  Ých 
t Lo¹i®Êt
  Ghi chó
 
sè sè (m2)
Ngµy...
 
th¸ng.. 
.n¨m...
.
T/  
M UBND     êng,thÞ  Ên)
X∙ (ph   tr
Chñ   Þch  ý    ng  Êu)
t (K tªn,®ã d
M É u   è 
s 7/§K


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai
  ® k ®Ê ® ho x∙h   ngh Vi  
X∙  êng,thÞ  Ên)
(ph   tr §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph


Biªn b ¶ n  x Ð t d u y Ö t
c ñ a h éi ® å n g   ¨ng k ý ® Ê t  ai
  ® ®
Ngµy... . t ¸ng. . n . . .
. . h . . ¨m. . .


I.Thµnh  Ç n  
  ph tham  ù:
d
1. Thµnh    éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai  ã  .ng i;v ¾ng  Æt      
  viªnH   ® k ®Ê ® c .. ê   m c¸c «ng
(bµ)sau:
 
.. . .........................................
. . ........................................
.. . .........................................
. . .........................................
2. Nh÷ng  êi® îcm êi  ù 
  ng     d (kh«ng 
ph¶ithµnh    éi ®ång  ¨ng  ý  t 
  viªnH   ® k ®Ê
®ai)gå m   ã:
  c
.. . ........................................
. . ........................................
.. . ........................................
. . ........................................
II  Õt 
.
K qu¶  Ðt  n  ®¨ng  ý 
x ®¬ xin  k quy Ò n   ö  ông  t.
sd ®Ê
K Õt 
qu¶  Ðt ®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña  õng  ñ  ö  ông 
x  xin® k quy sd ®Ê c t ch s d
®Êt   
nh sau:
1.(.. .Tªnchñ  ö  ông  t  nhÊt.. .  éi ®èng    nh   
 .  sd ®Ê thø  . )H  
, x¸c®Þ nh sau:
­V Ò   Ön  ¹ngsö  ông  t:. . .........................
  hi tr   d ®Ê . . .........................
­V Ò   ån  èc  ö  ông  t:. . .........................
  ngu g s d ®Ê . . ........................
­V Ò   ×nh  ¹ngtranh chÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai:. . ..........
 t tr       n   ®Ê ® . . .........
­V Ò  
  quy  ¹ch sö  ông  t:. . .........................
ho   d ®Ê . . ........................
Tû  Ö  Óu  Õt t¸nthµnh:. . ..........................
l bi quy     . . .........................
ý  Õn  a  èng  Êt víi Õt  Ën 
ki ch th nh     k lu trªn: . . ..............
  . ..............
..
.. . ...............................................
. . ..............................................
2. (.. .Tªnchñ  ö  ông  t 
 .  sd ®Ê thø hai. . )Héi  ng  èng  Êt    nh  
. . , ®å th nh x¸c ®Þ
nh 
sau:
­V Ò   Ön  ¹ngsö  ông  t:. . .........................
  hi tr   d ®Ê . . ........................
­V Ò   ån  èc  ö  ông  t:. . ........................
  ngu g s d ®Ê . . ........................
­V Ò   ×nh  ¹ngtranh chÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai:. . ..........
 t tr       n   ®Ê ® . . .........
­V Ò  
  quy  ¹ch sö  ông  t:. . .........................
ho   d ®Ê . . ........................
Tû  Ö  Óu  Õt t¸nthµnh:. . ..........................
l bi quy     . . .........................
ý  Õn  a  èng  Êt víi Õt  Ën 
ki ch th nh     k lu trªn: . . ..............
  . ..............
..
.. . ...............................................
. . ..............................................
3.(.. .Tªnchñ  ö  ông  t  ba... ) ..
 .  sd ®Ê thø  . . ..
.. . ...............................................
. . ..............................................
.. . ...............................................
. . ..............................................


Th   ý  éi ®ång
kh  Chñ   Þch  éi
t h 
X¸c  Ën,ngµy.. th¸ng..
nh    
.  
.
®ång
n¨m... (Ký,ghirâ hä 
      tªn)
Chñ   Þch
t (Ký,ghirâ hä 
      tªn)
UBND   (ph ng,thÞ  Ên)
X∙  ê   tr
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d 
      
     
M É u   è 
s 8/§K


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
Uû  
ban  ©n  ©n
nh d ho x∙h   ngh Vi  
X∙  êng,thÞ  Ên)
(ph   tr §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Sè:.. . /BB­
. . UB


Biªn b¶n 
V Ò   Öc  Õt  óc 
vi k th c«ng  khaikÕt 
  qu¶  Ðt 
x duy Öt  n  ®¨ng  ý 
®¬ xin  k quy Ò n  
sö  ông  t
d ®Ê

Ngµy... . th¸ng.. .
.. . n¨m... . Uû  ban  nh©n  d©n  x∙ (ph ng, thÞ 
.. ê
trÊn). . ......... ∙  Õt  óc  Öc 
. . ........ k th vi c«ng 
 ® khai kÕt 
  qu¶  Ðt 
x duyÖt  n    
®¬ xin
®¨ng ký quyÒn  sö  dông ®Êt t¹ trô ë  Uû  ban nh©n  d©n  vµ  c¸c ®Þa  
i  s
®iÓ m:.. . .................................
. . ................................
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. .
.
Thêigian c«ng 
    khaihå  ¬  µ15  µy  Ó  õngµy.. . h . ¨m.. . .
  s l   ng (k t   . t ¸ng. .n .)
Trong thêi  gian nãi trªn,
 UBND  x∙ (phêng, thÞ trÊn) ®∙ tiÕp nhËn 
 
.. . .®¬n khiÕu n¹i ña ngêi sö  dông  ®Êt; trong ®ã  ®∙ thÈm  tra gi¶i
..  c  
quyÕt.. . ... n.
. . .. ®¬
KÌm 
theo Biªnb¶n  µy  µc¸c®¬n  Õu  ¹icña  ñ  ö  ông  t.
   n l    khi n   ch s d ®Ê


T/M  û  
T/M  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai
H  ® k ®Ê ® U ban  ©n  ©n
nh d
Chñ  Þch
t X∙  êng,thÞ  Ên)
(ph   tr
(Ký,ghirâ hä 
      tªn) Chñ  Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
                                              
                                              
(MÉu  è:9a/§K)
s   


X∙.. . ......
. . ......
D a n h  s¸ch c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  
Huy Ö n... . ...
. . ..
q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t
TØnh... . ....
. . ...
(KÌm 
theo..   è.. ngµy.. . ../ . .
.s .
.  . / .. 200. . 
.
cña  . . .............
.. . .............)


TT Tªn chñ  sö  dông  Þa  chØ  th ng  ê  b¶n  ®å   öa   ®Êt  Ön   tÝch 
§ êT Th Di
®Êt tró sè sè (m2)
Céng


 
.. . . µy.. th¸ng..n¨m...
. .,
 ng  
.  
. .. . . µy.. th¸ng..n¨m...
. . ,
ng  
.  
.
Thñ   ëng  ¬ 
tr c quan 
duy Öt Thñ   ëng  ¬ 
tr c quan  ×nh 
tr duy Öt
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d   ý    ng  Êu)
(K tªn,®ã d 
(MÉu  è:9b/§K)
s   
            
            
X∙.. . ......
. . ......
D a n h  s¸ch c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  
q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t v µ  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  t µi Huy Ö n... . ...
. . ..
 
TØnh... . ....
. . ...
chÝnh
(KÌm 
theo..   è.. ngµy.. . ../ . .
.s .
.  . / .. 200. . 
.
cña  . . .............
.. . .............)

TT Tªn  ñ  ö 
ch s Tê  Thö D.tÝch  D.tÝc Sè   Òn ph¶inép   
ti     c¸ckho¶n
dông  t
®Ê b¶n  a  cÊp  h  ã  c
®å   è ®Êt  GCN   nép 
s
§Þa 
chØ  êng 
th
(m2)
sè tiÒn 
tró
(m2)
Tæn TiÒn  Thu Õ   L Ö  
g  è
s sö  chuyÓn  phÝ 
dông  quyÒn tr cb¹
í 
®Êt
Céng


Ghi  ó: C¸c 
ch   kho¶n  Tµi chÝnh 
thu    tæng  îp 
h theo  Õt 
k qu¶  Ýnh  ña  ¬ 
t cc
quan  Õ
Thu


.. .  µy..  
..,
ng .th¸ng..n¨m...
.  
. . .. .  µy..  
..,
ng .th¸ng..n¨m...
.  
. .
Thñ   ëng  ¬ 
tr c quan 
duy Öt Thñ   ëng  ¬ 
tr c quan  ×nh 
tr duy Öt
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
   É u   è 
M s 10/§K

Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
Uû  
ban  ©n  ©n
nh d ho x∙h   ngh Vi  
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­ §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Sè:.. . /Q§­
. . UB ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  
V Ò   Öc  Êp  Êy 
vi c gi chøng  Ën 
nh quy Ò n   ö  ông  t
sd ®Ê

U û  ban nh © n  d © n  x∙


­ C¨n  LuËt Tæ  
  cø    chøc  ña  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û  
c H  nh d v U ban  ©n  ©n  
nh d
ngµy 
21/6/1994.
­ C¨n  Th«ng    è: 1990/2001/TT­
  cø  ts   TC§C   µy  th¸ng 11 
ng 30    n¨m  2001 
cña tæng  ôc  a   Ýnh  íng  Én  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh 
c ®Þ ch H d ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch
vµ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
c gi   nh quy s d ®Ê
­   X Ðt   tê   tr×nh   sè.. /TT­   cña   Uû   ban   nh©n   d©n    
. UB (1)

.. . .......... µy. . /./..
. . .........ng . . ....
­X Ðt    Þ  ña    . . ................................
  ®Ò ngh c (2) .. . .................................


Q uy Õ t  Þ nh
®

§i Ò u   1:  C Êp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt 
cho.. . ...........
. . ..........
§Þa 
chØ  êng  ót¹ : .....................................
th tr   i . ....................................
§îcquyÒn  ö  ông  t  ¹ (3) .. . ............................
  sd ®Ê t     . . ............................
i
nh 
sau    :
(4)
Tê 
b¶n    Thöa  t  DiÖn  Ých  M ôc  ch  ö 
®å ®Ê t ®Ý s Thêih¹n sö  ông 
  d
sè  sè  (m2) dông 
§i Ò u    «ng  µ)Ch¸nh   
2: C¸c  (b   v¨n phßng  û  
U ban  ©n  ©n, Thñ  ëng 
nh d   tr
c¬ quan  Þa  Ýnh  µ  êi sö  ông  t  ã    ¹  Òu  chÞu 
§ ch v ng   d ®Ê c tªnt i§i 1  tr¸chnhiÖ m  
 
thi µnh  Õt ®Þnh  µy.
 h quy   n


N¬i nhËn
  T/M  û  
U ban  ©n  ©n
nh d
Chñ   Þch
t
(Ký,ghirâ hä 
      tªn)

  ________________________________________________________
__
Ghi chó:(1)­Ghi tªnx∙, êng,thÞ  Ên ­n¬i®Ò   Þ
          ph   tr      ngh
             
        (2)­Ghi    ¬ 
tªnc quan  Þa  Ýnh  éc Uû  
§ ch thu   ban  ©n  ©n  Êp  
nh d c
cã  Èm 
th
        quyÒn  Êp  Êy
         c gi
               a 
       (3)­Ghi tªn®Þ danh  Êp    Êp  Ön, cÊp 
c x∙, c huy   tØnh  ¬icã  t
n   ®Ê
           êng  îp cÊp  Êy chøng  Ën 
       (4)­Tr h  gi   nh chung cho  Òu  ñ  ×
nhi ch th  
ghitæng  è  ñ,tèng  è  öa  t,tæng  Ön  Ých  t  îccÊp  Êy 
  s ch   s th ®Ê   di t ®Ê ®   gi chøng 
nhËn  Òn  ö  ông  t  ã danh 
quy s d ®Ê (c   s¸ch kÌm 
  theo).
                      
                      
M É u   è 
s 11/§K

.. . ................... Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
. . .................. ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Sè:.. . /BB­
..   §C
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Biªn b¶n 
Ki Ó m  tra  g hi Ö m  thu  å  s ¬  ® Þ a   h Ý n h  
n h c

Cña  . . .....................................
.. . .....................................
Ngµy... 
.th¸ng.. 
. .n¨m...
.  
.


C¬  
quan  Ó m  
ki tra:. . .................
. . ................


T h µ n h  p h Ç n  t æ  ki Ó m  tra:


1.¤ng  µ). . ...................................Tæ   ëng
  (b . . ..................................  tr
.
.
2.¤ng  µ). . ....................................
  (b . . ...................................
3.¤ng  µ). . ....................................
  (b . . ...................................
4.¤ng  µ). . ....................................
  (b . . ...................................
5.¤ng  µ). . ....................................
  (b . . ...................................
6.¤ng  µ). . ....................................
  (b . . ...................................
Cïng  íi  
v   «ng,bµ:.. . ...........................
c¸c   . . ...........................
.. . .............................................
. . ............................................


K Õ t q u ¶  ki Ó m  tra:


1.§¸nh    ×nh  ×nh  Óm    ña    Êp  íc®©y:
  gi¸t h ki trac c¸cc tr  
.. . ............................................
. . ...........................................
.. . ............................................
. . ...........................................
.. . ............................................
. . ...........................................
2.Møc    y      µiliÖu:
  ®é ®Ç ®ñ c¸ct  
­ Tæng   è  ê b¶n    a   Ýnh 
  s t  ®å ®Þ ch (can/in) . .......................
. . ..................... 
.

­  Tæng  sè  hå  s¬  kÜ  thuËt hoÆc  s¬   ®å  trÝch  do  thöa 
®Êt:. . .........  ê
. . .........t
.
.
­ Tæng  è 
  s GCN   Òn  ö  ông  t  ∙  Õt: . ..ê,cÊp 
quy sd ®Ê ® vi . . .   
t cho:. . ..  ñ 
. . ...
.
ch
sö  ông  t
d ®Ê
Trong  :      +  é     nh,    ©n:.. .  ê,cÊp 
®ã       H gia ®× c¸ nh . .t  
. cho:. . .... é, c¸
. . ....    
 h
nh©n;
                       +   
                      Tæ chøc:. . ............ê,cÊp 
. . ..........   
.t cho:. . .....  
. . ... 
.tæ
chøc.
­    a   Ýnh  ∙  Ëp:. . .quyÒn  . bé; ®∙  Ëp 
Sæ ®Þ ch ®l . . . x..     l cho:. . ... ñ  ö 
. . . ..ch s
 
dông  t;
®Ê
­Sæ   ôc    t  ∙  Ëp:.  Òn  .bé;®∙  Ëp cho:. . ..têb¶n  ;
 m kª ®Ê ® l .quy
. x..     l  
. . . .   
.
. ®å
­    Êp 
Sæ c GCN   Òn  ö  ông  t  ∙  Ëp 
quy sd ®Ê ® l cho.. . .giÊy 
. . . chøng  Ën 
nh
quyÒn  ö  ông  t;
sd ®Ê
­BiÓu  èng    t  ai ®∙  Ëp c¸cm É u   è.. . .......  å m... . ..bé
  th kª ®Ê ®   l     s . . .......g .. . . . 
..
­C¸c  µiliÖu kh¸c.. . ....................................
  t    . . ....................................
.. . ...................................................
. . ..................................................
3.K Õt 
  qu¶  Óm   
ki trab¶n    a  Ýnh:
®å ®Þ ch
a­ H×nh 
  thøc tr×nh bµy:. . .................................
    . . .................................
b­  Õt 
K qu¶  i  Õu  íib¶n    èc  µ 
®è chi v   ®å g v b¶n    ö  ông    khai
®å s d khi kª   
®¨ng  ý:
k
.. . ....................................................
. . ...................................................
.. . ....................................................
. . ...................................................
4. K Õt 
  qu¶  Óm       a   Ýnh, giÊy 
ki trasæ ®Þ ch   chøng  Ën  µ    Êp  Êy
nh v sæ c gi  
chøng  Ën 
nh QSD§
a­ H×nh 
  thøc,quy 
  c¸ch tõng lo¹ tµi Öu:. . ....................
      i li . . ...................
.. . ...................................................
. . ...................................................
.. . ...................................................
. . ...................................................
b. K Õt 
  qu¶  i so¸tvíi n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ    ôc  
®è       ®¬ xin® k quy sd ®Ê v sæ m
kª ®Êt:
 
­ Tæng  è  öa  Óm  . . .. öa;tæng  è  ñ  ö  ông  t  îckiÓm  
  s th ki tra: . ..
 th   s ch s d ®Ê ®  
tra: .  ñ
.. .
ch
­ Tæng  è  öa 
  s th sai: . .. öa;sè  ñ  ö  ông  t  ã    ãt: . .. ñ,tû
. . ..
 
th   ch s d ®Ê c sais . . .  
ch    
lÖ 
sai. .
. .%
Trong  :
®ã +    Ön  Ých:. . .. höa;   ¹ ®Êt:. . ... höa
Saidi t . . .t   lo i
sai   . . ..t
+    è  Öu  öa vµ  è  Öu  êb¶n  :.. . .t öa
Sais hi th   s hi t   ®å . . . h
.. . ..................................................
. . ..................................................
5.K Õt 
  qu¶  Óm    ôc    t,BiÓu  èng    t:
ki tram kª ®Ê   th kª ®Ê
a­ H×nh 
  thøc tµiliÖu:. . ..................................
   . . ..................................
.. . ..................................................
. . ..................................................
.. . ..................................................
. . .................................................
b­ §èiso¸tgi÷a sæ   ôc    t  íi
      m kª ®Ê v  b¶n    a  Ýnh  µ  µiliÖu ®o  c 
®å ®Þ ch v t     ®¹
kh¸c:
­Sè  êb¶n    Óm  . . . ê,sè  öa kiÓm  . . .thöa
  t  ®å ki tra: . ..   th  
 
t tra: . ..
 
.
­Sè  öa saikh¸c:. . .thöa,tûlÖ 
  th     . .. 
.     sai. . ...
. . ...%
c­Tæng  è  èitrangsæ   ôc    t:
  s cu    m kª ®Ê
Sè  trang  Óm  
ki tra: . . 
. . .trang, sè 
.   trang tæng  îp 
h sai: . . 
. . .trang, tû  Ö 
.  l
sai. . 
...
%
d­ Tæng  îp lªnbiÓu  èng    t
  h   th kª ®Ê
.. . ..................................................
. . .................................................
.. . ..................................................
. . .................................................
.. . ..................................................
. . .................................................
Nh Ën  Ðt ®¸nh 
x  gi¸
.. . ..................................................
. . .................................................
.. . ..................................................
. . .................................................
.. . ..................................................
. . .................................................
(KÌm theo biªn b¶n  µy  µ K Õt 
  n l  qu¶  i  Õu    µiliÖu  å  ¬ 
®è chi c¸c t   h s theo 
m É u   è 
s 12/§K).


Chñ  Þch
t Tæ   ëng 
tr
UBND  X∙  êng,thÞ  Ên)
  (ph   tr Tæ   Óm 
ki tra
(Ký,ghirâ hä 
      tªn) (Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d
 
phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATA


(MÉu  è 
s 12/§K)


X∙.. . ....
. . .... K Õ t q u ¶  ® è i c hi Õ u  t µi Ö u
 li
Huy Ön... . .
..
TØnh... . ..
. . .. Tµi liÖu  Ó m   . . ........
  ki tra. . ........
Ngµy... th¸ng.. .n¨m...
. . .

Tê 
b¶n   
®å Thöa  Néi dung    ãt
  sais TµiliÖu sai
  
sè sè
Ng êilËp tµiliÖu
     Ng êikiÓm 
  tra
(Ký,ghirâ hä 
      tªn) (Ký,ghirâ hä 
      tªn)


 
65M É u   è 
s 13/§K

Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   
ho x∙h   ngh vi     
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
­­­ ­­
­ ­ ***­­ ­

§ ¬ n  xin ® ¨n g k ý  bi Õ n  ® é n g  ® Ê t ® ai 
.. . ..........(1)
. . ...........
.

          Ýnh  öi: . ..................................
        K g . . .................................

1.Chñ   ö  ông  t:
  sd ®Ê
a­ Tªn  ña  é    nh 
  c h gia®× hoÆc     ©n:.. . ...................
c¸nh . . ...................
.. . .................................................
. . .................................................
­N¨m  
  sinh (cña chñ  é    nh, c¸nh©n):.. . ...............
    h gia®×       . . ..............
­Sè 
  CMND:  . . .........cÊp  µy.. / ....t¹ .. . .........
.. . .........  .
. ng . . ./.    . . ........
.i
.
­Quèc  Þch:.. . ........................................
  t   . . .......................................
b­ Tªn  chøc :. . ......................................
  tæ  . . .....................................
­Thµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è:.. . .....ngµy.. / ./ . . ......
  l    ®Þ s   . . ....  .. . . . . .......
 ..
­C¬  
  quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp:.. . ........................
quy   th l   . . .......................
c­§Þa 
  chØ  êng  ó: . . ...............................
th tr   . ................................
..
2.HiÖn  ¹ngsö  ông  t::
  tr   d ®Ê
a­ §ang sö  dông thöa ®Êt sè:. . .... ê  b¶n ®å  sè:. . ... DiÖn 
. . ...;  T . . ... ,
tÝch:. . .....
. . .....m2.
T¹i(2).. . ...............................................
    . . ..............................................
b­ M ôc  ch  ö  ông  t:. . ......  êih¹n sö  ông  n... . ....
  ®Ý s d ®Ê . . ......Th     d
.; ®Õ . . ...
c­§∙® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è:.. . .......
     gi   nh quy s d ®Ê s   . . ......
  è ghië  ãc  tr¸trang 2  ña  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)
(s     g bªn    i   c gi   nh quy s d ®Ê
3­ Néi dung    ¨ng  ý  Õn  ng  :
   xin® k bi ®é (3)


.. . .................................................
. . .................................................
.. . .................................................
. . .................................................
4­ Lý  biÕn  ng: .. . .................................
  do  ®é   . . .................................
.. . .................................................
. . .................................................
5­ Gi¸ytênép  Ìm 
     k theo ®¬n  µy  å m   ã:
  ng c
­GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  . . ....................
nh quy s d ®Ê .. . ....................
­.. . ................................................
  . . ................................................
­.. . ................................................
  . . ................................................
T«ixincam   oan   
   ® kª khaitrªn®¬n  µ®óng  µ  Êp  µnh 
   l  v ch h nghiªm  chØnh 
chÝnh  s¸ch,ph¸p luËtvÒ   t  ai.
      ®Ê ®
Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  . .
 
. .. .
66

Ng êisö  ông  t  ýtªn)
 d ®Ê (k    
(C¬ 
quan,tæ 
  chøc  × thñ tr ng  ý    ng  Êu)
th     ë k tªn, ®ã d
X¸c n h Ë n  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n
 p
(§èivíi é    nh, c¸nh©n 
    gia®×    
h chuyÓn  ôc  ch, lo¹ ®Êt  ö  ông)
m ®Ý   i   sd  


­V Ò   Ön  ¹ngsö  ông  t:. . . . . .......................
  hi tr   d ®Ê . . . . .......................
 ..
­Lý  chuyÓn  ôc  ch, chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông:.. . ........
  do  m ®Ý   lo i
  sd   . . ........
­V Ò  
  quy  ¹ch sö  ông  t:. . ...........................
ho   d ®Ê . . ...........................
.. . .................................................
. . ................................................


Ngµy  .
.. th¸ng.. . 
    . .n¨m  . .
. .. .
T/M  û  
U ban  ©n  ©n 
nh d
Chñ   Þch  ýtªn, ng  Êu)
t (k     ®ã d


           
           

ý  ki Õ n c ñ a c ¬  q u a n  ® Þ a  c h Ý n h
(Thuéc  û  
U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn)
nh d c c th quy


­V Ò  
  møc    y  ,  Ýnh    ña  å  ¬:.. . .................
®é ®Ç ®ñ ch x¸cc h s   . . .................
­   §ñ   ®iÒu   kiÖn   hay   kh«ng   ®ñ   ®iÒu 
kiÖn.. . ........................
. . ........................
.. . ...................................................
. . ..................................................
.. . ..................................................
. . ..................................................
Ngµy...
 th¸ng.. . 
...
n¨m... .
.
Thñ  ëng  ¬ 
tr c quan  a  Ýnh 
®Þ ch
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


Ghi  ó: §¬n  µy  ö  ông 
ch   n sd trong  êng  îp    ¨ng  ý 
tr h xin ® k chuyÓn  ôc  
m
®Ých  ö  ông  t,chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông,chiat¸chthöa  t,thay ® æi   
sd ®Ê   lo i
  sd      ®Ê     tªn
chñ,cÊp  ¹GCN   Þ  Êt 
  l i b m hoÆc   Êp  æi 
c® GCN   ∙  Êp.
®c
(1)­Ghi cô  Ó  ×nh 
     th h thøc biÕn  ng    ¨ng  ý 
  ®é xin® k (theo m ét 
  trong c¸ctr
   ­
êng  îp thay ® æi  ãitrªn)
h    n 
(2) ­ 
  Ghi      êng, thÞ  Ên),huyÖn  Ën, thÞ    phè  éc
tªn x∙ (ph   tr   (qu   x∙.T.  thu  
tØnh),tØnh    è) n¬icã  t 
  (T.ph     ®Ê
(3)­Néi dung    Þ 
     ®Ò ngh thay ® æi  Çn    ô  Ó.
  c ghic th
­ Chia t¸chthöa ®Êt:Ghi "Chiat¸chthöa"vµ  è  Öu,diÖn  Ých    öa
               s hi   t c¸cth  
míi
67

­ Thay  æi    ñ: Ghi    ñ  ö  ông  t  íi vµ   
  ® tªn ch   tªn ch s d ®Ê m   c¸c th«ng    Ìm 
tink
theo (nh n¨m 
   sinh,vµ  è 
  s CMND...) ;
­ C Êp  l¹ hoÆc  cÊp ® æi GCN: Ghi xin ® îc cÊp l¹ hoÆc  cÊp ® æi 
i i
GCN QS D§   µ 
v nhu  Çu 
c kh¸cn Õu  ã.
  c
Trêng  îp  Êt 
hm GCN   Çn 
c khaib¸o:Sè   Êy 
    gi chøng  Ën 
nh hoÆc   è  öa 
s th
®Êt  ã  
c GCN   Þ   Êt  µo  iÓ m  
bm v® 2.a  µ    ×nh  ¹ng m Êt  Êy  êigian,
v ghi t tr   gi (th    
®Þa  iÓ m   Êt) vµo  iÓ m   µy.
® m   ® n
68M É u   è 
s 14/§K


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
Uû  
ban  ©n  ©n
nh d ho x∙h   ngh Vi  
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­ §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Sè:.. . /Q§­
. . UB ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
.. .  µy..  
. .ng
, .th¸ng.. 
. .n¨m... 
. ..
               
              

Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  

V/v ....................................(1)   
 


U û  ban nh © n   © n  
d


­ C¨n  LuËt tæ 
  cø    chøc  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û  
H  nh d v U ban  ©n  ©n  µy 
nh d ng
21/6/1994.
­ C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy 
  cø      14/7/1993 vµ  Ët söa  æi   
  Lu   ® bæ sung  ét  è 
ms
®iÒu  ña  Ët §Êt ®ai,ngµy  th¸ng6 
c Lu       29    n¨m  2001
­ C¨n  Th«ng    è: 1990/2001/TT­
  cø  ts   TC§C   µy  th¸ng 11 
ng 30    n¨m  2001 
cña Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh 
c§ ch H   ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch
vµ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
c gi   nh quy s d ®Ê
X Ðt    Þ  ña    . . .....................................
®Ò ngh c (2) .. . ......................................


Q uy Õ t  Þ nh  
®

§i Ò u   
1: Nay  phÐp  ñ  ö  ông  t  ã    . . .............
cho  ch s d ®Ê c tªn: . .............
..
.. . .....................................................
. . .....................................................
§Þa 
chØ  êng  ót¹   . . ..................................
th tr   i.. . ...................................
:
§ang  ö  ông:Thöa  t  è.. . .. ê 
sd   ®Ê s . . .T b¶n    è:. . .. Ön  Ých  . . .
 
. ®å s . . .
 Di t .. . ..m2
T¹i(3): . . ..............................................
    . ..............................................
..
M ôc  ch  ö  ông  t:. . ...........Thêih¹n sö  ông  n:.. . ...
®Ý s d ®Ê . . ..........  .
.  d ®Õ . . ..
Sè  µo    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t:.. . ............
v sæ c gi   nh quy s d ®Ê   . . ...........
§îcthay ® æi   
    nh sau:   . . ................................
.. . ................................
(4)


.. . .....................................................
. . ....................................................
.. . .....................................................
. . ....................................................
69§i Ò u    chñ  ö  ông  t  ã   
2: C¸c  s d ®Ê c tªntrong Quy Õt  nh  µy 
  ®Þ n ph¶ithùc
   
hiÖn  y    Üa  ô  µichÝnh 
®Ç ®ñ ngh v t   theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 


§i Ò u 3:  C¸c «ng  µ) Ch¸nh 
(B   V¨n phßng  û  
U ban  ©n  ©n,  ñ  ­
nh d Th tr
ëng  ¬ 
c quan  Þa  Ýnh  µ  ñ   Þch  û  
§ ch v Ch t U ban  ©n   ©n     êng,  Þ 
nh d x∙ (ph th
trÊn). . ....chÞu 
. . ... 
.. tr¸chnhiÖ m    µnh 
  thih Quy Õt  nh  µy.
®Þ n


N¬i nhËn:
  T/M  û  
U ban  ©n  ©n
nh d
Chñ   Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


Ghi chó:
 
(1)­
 Ghi  ãm t¾t néi
t  dung "chuyÓn  ôc   ch  sö dông ®Êt" hoÆc  
m ®Ý
"chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông"
lo i
  sd
(2)­ Ghi tªn c¬  quan §Þa  chÝnh thuéc UBND  cÊp cã thÈm  quyÒn 
chuyÓn  ôc  ch, lo¹ ®Êt
m ®Ý     i
(3)­Ghi tªn®Þa 
     danh  Êp    Êp  Ön, cÊp 
c x∙, c huy   tØnh  ¬icã  t
n   ®Ê
(4)­Ghi m ôc  ch  ö  ông 
   ®Ý s d hoÆc   ¹ ®Êt  ö  ông  îcthay ® æi,vÞ  Ý,
lo i
  sd ®      tr  
diÖn  Ých 
t thay  æi  µ  ã  ¬    Ých  ôc hoÆc   Ých  o   Ìm 
® v c s ®å tr l  tr ® k theo  Õu (n
chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt).
m ph th  
                                        
                                        
70

M É u   è 
s 15/§K


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
Uû  
ban  ©n  ©n
nh d ho x∙h   ngh Vi  
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­ §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Sè:.. . /Q§­
. . UB ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
.. .  µy..  
. .ng
, .th¸ng.. 
. .n¨m... 
. ..


Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  
V/V  Êp  Êy 
c gi chøng  Ën 
nh quy Ò n   ö  ông  t  
sd ®Ê   


U û  ban nh © n   © n  
d


­ C¨n  LuËt tæ 
  cø    chøc  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û  
H  nh d v U ban  ©n  ©n  µy 
nh d ng
21/6/1994.
­ C¨n  Th«ng    è: 1990/2001/TT­
  cø  ts   TC§C   µy  th¸ng 11 
ng 30    n¨m  2001 
cña Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh 
c§ ch H   ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch
vµ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;
c gi   nh quy s d ®Ê
X Ðt    Þ  ña    . . .....................................
®Ò ngh c (1) .. . ......................................


Q uy Õ t  Þ nh  
®

§i Ò u  1: Huû  bá  giÊy chøng nhËn  quyÒn  sö  dông ®Êt ®∙ cÊp 
cho:. . .
..
.. . ......................................................
. . ......................................................
§Þa 
chØ  êng  ót¹   . . ....................................
th tr   i.. . ....................................
:
Sè  cña  giÊy  chøng  nhËn  quyÒn  sö  dông  ®Êt  bÞ  huû  bá 
   . . .........
:.. . ..........
(2)


Lý  huû  á:. . . ..........................................
do  b . . ...........................................


§i Ò u  2:   Êp  l¹ giÊy chøng nhËn  quyÒn  sö  dông ®Êt míi nh 
C i
sau(3) . . ...
:. . ....
.. . .....................................................
. . ....................................................
.. . .....................................................
. . ....................................................


§i Ò u    «ng  µ)Ch¸nh  phßng  û  
3: C¸c  (b   V¨n  U ban  ©n  ©n, Thñ  ëng 
nh d   tr
c¬ quan  Þa  Ýnh  µ 
§ ch v «ng  µ  ã    ¹  Òu  chÞu 
b c tªn t i§i 1  tr¸chnhiÖ m     µnh 
  thih
Quy Õt  nh  µy.
®Þ n 
71

N¬i nhËn:
  T/M  û  
U ban  ©n  ©n
nh d
Chñ   Þch
t
(Ký    ng  Êu)
tªn,®ã d


Ghi  ó:M É u   µy  ïng 
ch   nd trong tr ng  îp huû  á  µ  Êp  ¹ GCN  
 ê h   b v c l  i QSD§    
do
bÞ  Êt,saisãt.
m   
(1)­ Ghi    ¬ 
   tªnc quan  Þa  Ýnh  éc 
§ ch thu UBND   Êp  ã  Èm  Òn  Êp 
c c th quy c
GCN QS D§.
(2)­Ghi sè  µo    Êp 
     v sæ c GCN QSD§   ña  Êy chøng  Ën 
c gi   nh ph¶ihuû  á.
  b
(4)­ Ghi  è  µo    Êp 
   s v sæ c GCN QSD§   ña  Êy chøng  Ën  Êp  ¹  
c gi   nh c l iTæng  
.
diÖn  Ých  Êp,vÞ  ÝcÊp  è hiÖu  êb¶n    µ  è  Öu  öa  t)cÊp 
t c   tr   (s   t  ®å v s hi th ®Ê   theo 
GCN QS D§   íi.
m
72

M É u   è 
s 16/§K


Tr Ý c h l ô c b ¶ n  ® å  ® Þ a  c h Ý n h  


Thöa  t  è:. . .............Tê 
®Ê s . . ............  b¶n    è:. . ...............
.
. ®å s . . ...............
Tªn    . . .........  Ön: .. . ............ 
x∙:.. . ..........huy
.
.   . . ............tØnh:.. . ......
..   . . .....
Tªn  ñ  ö  ông  t:. . ....................................
ch s d ®Ê . . ...................................
N¬i th ng  ó: . . .......................................
  ê tr   . .......................................
..
(TrÝch lôcb»ng  ùc  en  µ 
   m ® v chØnh  ýb»ng  ùc  )     Tû  Ö:1/.. . ...
l  m ®á       l   . ...
   
  Chøng  ùc trÝch lôc
th     Chøng  ùc chØnh  ýbiÕn  ng
th   l  ®é
TrÝch  ôc
l Chøng  ùc
th ChØnh  ý
l KiÓ m  
tra Chøng  ùc
th
Ngµy... . ... ngµy.. . .... ngµy.. . ..... µy.. . .....ngµy.. . .....
/ ./. . / ./.. . / ./..ng . / ./... . / ./...
..
Hä     ÷  ý  ÷  ký, ®ãng  ä     ÷  ý  ä     ÷  ý  ÷  ký, ®ãng 
tªn,ch k Ch H tªn,ch k H tªn,ch k Ch  
ngêivÏ. . ... dÊu   c¬   quan  êichØnh  ýngêikiÓm 
  . . ... ng   l   tra dÊu  cña  c¬ 
.. . ........trÝch lôc
  quan   §Þa 
. . ......... .. . .......... . ..........
. . ........ . . .........
.
chÝnh 
.. .. . ........... .
. . ............ ..
.. . ......... .. . .......... . .......... . . .........
. . ........ . . ......... . .........
..
. . ........
. .
...
.. .. . ........... .
. . ............ ..
.. . ......... .. . .......... . .......... . . .........
. . ........ . . ......... . .........
..
. . ........
. .
...
.. .. . ........... .
. . ............ ..
.


                                       
                                       
73

M É u   è 
s 17/§K


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam         
       
Uû  
ban  ©n  ©n
nh d ho x∙h   ngh Vi  
­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­ §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Sè:.. . /Q§­
. . UB ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
.. .  µy..  
. .ng
, .th¸ng.. 
. .n¨m...
. .Th«ng b¸o 
V Ò  vi Ö c c h Ø n h  lý  Õ n  ® é n g  h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h
bi


K Ýnh  öi: . . .................
g   . ..................
..


C¨n  vµo    . . ........................................
cø  .. . .........................................
(1)


1­ Chñ  ö  ông  t  ¨ng  ý  Õn  ng
  sd ®Ê ® k bi ®é
a­ Tªn  ña  ñ  é    nh 
  c ch h gia®× hoÆc     ©n: .. . ...................
c¸nh   . . ..................
.. . ....................................................
. . ...................................................
­N¨m  
  sinh,(cña chñ  é    nh, c¸nh©n):.. . .................
    h gia®×       . . ................
­Sè 
  CMND:  . . ..........  Êp  µy  . . ../.t¹ .. . .........
.. . ...........c ng .. . /...    . . ........
.. .i
.
­Quèc  Þch:.. . ..........................................
  t   . . .........................................
b­ Tªn  chøc:.. . .......................................
  tæ    . . .......................................
­Thµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è:.. . ....  µy.. / ..............
  l    ®Þ s   . . ....ng
.. . . ./............
­C¬  
  quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp:.. . ..........................
quy   th l   . . ..........................
c­§Þa 
  chØ  êng  ó: . . ..................................
th tr   . ..................................
..
2­ Sö  ông  t  ¹ (2): . ....................................
 d ®Ê t  i . . ...................................
3­ Néi dung  Õn  ng   
   bi ®é nh sau:


Tê   
b¶n Thöa          Néi dung 
           thay ® æi
 
®å   è
s ®Êt  è
s
TríckhibiÕn  ng
   ®é Sau    Õn  ng
khibi ®é
74

4­  å   ¬  a   Ýnh 
H s ®Þ ch ph¶ichØnh  ý(ghirâ tªntµiliÖu vµ  éidung 
  l            n  ph¶i
 
chØnh  ý):
l
  . . ....................................................
.. . .....................................................
.. . .....................................................
. . ....................................................
.. . .....................................................
. . ....................................................
§ Ò   Þ  . . ........ 
ngh .. . .........chØnh  ýbiÕn  ng  µo    µiliÖu trªn.
.
. l  ®é v c¸ct    
S¬     öa  t  ã  Õn  ng  ×nh  Ó  Ìm 
®å th ®Ê c bi ®é h th k theo  . . ..    ã 
.. . ...(ghic hoÆc  
..
kh«ng):
 


  ñ  ëng  ¬ 
Th tr c quan 
  ý    ng  Êu)
(K tªn,®ã d


Ghi chó:
   
(1) Ghi   
  tªn v¨n b¶n  µ  è, ký  Öu, ngµy  ý, c¬ 
v s   hi   k   quan  ý 
k v¨n b¶n   
cho
phÐp hoÆc     Ën 
x¸cnh thay ® æi.
   
(2)Ghi tªn®Þa 
     danh  Êp    Êp  Ön, cÊp 
c x∙, c huy   tØnh  ¬icã  t.
n   ®Ê
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản