Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: chanhson

Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính

 

 1. T h«ng    t c ñ a  æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h  S è  1990/2001/TT­T C § C   T n g µ y  30 th¸ng 11 n¨ m  2001  í ng d É n   ¨n g  k ý  ® Ê t ® ai, H ®   l Ë p h å   ¬   Þ a  c h Ý n h   µ  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n   s® v q u y Ò n  s ö  d ô n g   Ê t ® ­ C¨n  LuËt  t  ai  µy  th¸ng 7  cø  ®Ê ® ng 14    n¨m  1993, LuËt  öa  æi      s® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  ai ngµy  th¸ng 12  m s® c Lu   ®  02    n¨m  1998  µ  Ët söa  v Lu   ® æi    bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m  2001; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 34/CP  µy  th¸ng 4  ng 23    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh; ch ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 29    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ñ  ôc  ph v th t chuyÓn  æi,  ® chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹    i , thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t; NghÞ   nh  è  ®Ê   ®Þ s 79/2001/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 01    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ   ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  ®Þ 17/1999/N§­ CP; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     µnh  Ët söa  æi, bæ   ph v thih Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Êt  m s® c Lu   ®ai;NghÞ   nh  è    ®Þ s 66/2001/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 28    n¨m  2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   öa  æi,bæ   vs ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­CP; Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   c§ ch h d vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ chÝnh  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    v c gi   nh quy sd ®Ê nh sau: C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Tæ     chøc, hé    nh,    ©n    gia ®× c¸ nh trong  íc,tæ  n   chøc  µ    ©n  íc v c¸ nh n  ngoµisö  ông  t  ¹  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      ícngoµivÒ   u    d ®Ê t i Vi   ng     ®Þ cën     ®Ç tl©u  µivµ  ö  ông  t  ¹ ViÖtNam,  êiViÖtNam   nh      ícngoµi® îc   d  sd ®Ê t i    ng     ®Þ cë n      mua  µ    ¾n  Òn víi nh ë g li     Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê ë (sau  y   äichung  µngêisö  ®© g   l    dông  t) ®Ò u   ®Ê   ph¶i thùc  Ön  ¨ng  ý  t  ai    hi ® k ®Ê ® theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng t nµy. Ng êi sö  ông  t   d ®Ê kh«ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý  t  ai  Ï kh«ng  îc thùc th   ® k ®Ê ® s   ®    hiÖn    Òn  ö  ông  t  c¸c quy sd ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Êt  ai;tuú theo  lu   ®   møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  ®é viph s   x ph     ®Þ c ph¸p luËt.   2. Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  µ cÊp    nh d x∙,ph   tr   ®© g   l  x∙) chÞu tr¸chnhiÖ m   chøc  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh, cÊp    tæ  vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  a   ¬ng  ×nh   nh quy sd ®Ê t i ®Þ ph m theo quy  nh   ®Þ cña Th«ng   µy. tn 3. Hå   ¬  a   Ýnh  îc lËp    s ®Þ ch ®   theo  n  Þ  µnh  Ýnh  Êp    É u   å  ®¬ v h ch c x∙;m h s¬  a  Ýnh  Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ®Þ ch do  c § ch ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy  µ      tn v ¸p dông  èng  Êt trong c¶  íc. th nh    n
 2. 4. Ng êisö  ông  t     d ®Ê sau    ùc hiÖn    khith   kª khai®¨ng  ý  t  ai  ×  îc   k ®Ê ® th ®   c¬ quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy xem   Ðt  Êp  Êy  xc gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t; giÊy  ®Ê   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  nh quy sd ®Ê do  c§ ch ph¸thµnh,sö  ông  èng  Êt trongc¶  íc.    d th nh    n 5. ThÈ m   Òn  Êp  Êy    quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ùc  Ön  sd ®Ê th hi theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  4  1  ®Þ s 66/2001/N§­   µy    CP ng 28 th¸ng 9    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi    c Ch ph v s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau ®Êy  äit¾tlµNghÞ   nh  è    g      ®Þ s 66/2001/N§­ CP). 6. ThÈ m   Òn    quy chøng  Ën  Õn  ng    Êy chøng  Ën  Òn  ö  nh bi ®é lªngi   nh quy s dông  t  ®Ê quy  nh    ®Þ nh sau: a)  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t  S§ ch  § ch ­ Nh ®Ê (sau  y   äi chung  µ Së   ®© g   l  §Þa  Ýnh)  ch chøng  Ën  Õn  ng  µo  Êy  nh bi ®é v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  éc  Èm   Òn  ña  û   thu th quy c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Êp. ¬c b)  ¬   C quan  Þa  Ýnh  Êp  § ch c huyÖn chøng  Ën  Õn  ng  µo  Êy nh bi ®é v gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  éc  Èm   Òn  ña  û   nh quy sd ®Ê thu th quy c U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  Êp.     x∙,th ph thu   c C h ¬ n g  2 § è i tî ng kª k h ai ® ¨ n g k ý  c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Êt 1.Ng êichÞu      tr¸chnhiÖ m      kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê a)  é     nh  ö  ông  t  chñ  é    nh  i diÖn  H gia ®× sd ®Ê do  h gia ®× ®¹   hoÆc   êi ng   ®¹idiÖn    kh¸c ® îcchñ  é  û  Òn  ùc hiÖn  Öc       h u quy th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö    k quy s dông  t. ®Ê b)  nh©n  ö  ông  t  C¸  sd ®Ê hoÆc   êi ® îc c¸ nh©n  û  Òn  ùc  Ön  ng       u quy th hi viÖc    kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê c) Tæ     chøc trong  íc sö  ông  t  ngêi ® øng  u   n  d ®Ê do    ®Ç hoÆc   êi ® îc ng     ngêi ® øng  u   ña  chøc    û  Òn  i diÖn  ùc  Ön  Öc  khai   ®Ç c tæ  ®ã u quy ®¹   th hi vi kª    ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k quy sd ®Ê Tæ  chøc trong  íc bao  å m:  ¬  n  g c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, chøc    éinghÒ   ch tr        tæ  x∙h   nghiÖp,tæ    chøc  kinhtÕ   . d) §¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n  ö  ông  t  thñ tr ng    d sd ®Ê do    ë hoÆc   êi® îc ng     thñ tr ng  ña  n  Þ  u   èi  éc Bé   èc    ë c ®¬ v ®Ç m thu   Qu phßng,Bé     C«ng  uû  Òn  an  quy ®¹idiÖn  ùc hiÖn  Öc      th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê §¬n  Þ  u   èi  éc Bé  èc  v ®Ç m thu   Qu phßng  bao  å m:  g Tæng  ôc,Qu © n   c  khu,   Qu © n   oµn, Qu © n   ñng,Binh  ñng,Bé   Önh  ®   ch   ch   tl Biªnphßng,Häc  Ön,Nhµ       vi   tr ng  ùc thuéc  é   èc  ê tr   B Qu phßng, c¸c c¬      quan, ®¬n  Þ   ùc thuéc  é   èc    v tr   B Qu phßng.   §¬n  Þ   u   èi  éc  é   v ®Ç m thu B C«ng  gå m:  an  Tæng   ôc, Bé    lÖnh, V¨n  c T   phßng  é  B C«ng    ôc  an,C qu¶n  ýtr¹giam, C¬   ë    ôc,Trêng    ìng,c¸c l    i   s gi¸od   gi¸od   
 3. tr ng  éc  èi®µo  ¹o,C«ng  c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  ê thu kh   t  an    v th ph tr   Trung ­ ¬ng. ®)  ¬   ë      ö  ông  t  C s t«n gi¸os d ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m   Th«ng   ªntÞch  è  ®Þ ti   1  tli   s 1646/2000/TTLT­ TC§C­TGCP   µy  th¸ng  n¨m   ng 30  10  2000  ña  c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh  µ  ch v Ban T«n Gi¸o ChÝnh  ñ  ngêi® øng  u   ùc hiÖn  Öc      ph do    ®Ç th   vi kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê e)  éng  ng  ©n    ö  ông  ¸t cã    C ®å d cs d ®   c¸c c«ng  ×nh ®×nh, ®Ò n,  Õu, tr     mi   am,  õ® êng,nhµ  ê hä  t    th   hoÆc     c¸cc«ng  ×nh kh¸cphôc  ô  îÝch  tr     v l  i c«ng  éng  c cña  éng  ng  ö  êi ®¹i diÖn  ùc  Ön  Öc  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  c ®å c ng     th hi vi kª    k quy s dông  t. ®Ê g)    Tæ chøc  íc ngoµi sö  ông  t  ¹  Öt  n   d ®Ê t iVi Nam   ngêi ® øng   u   do    ®Ç hoÆc   êi® îcngêi® øng  u   ña  chøc    û  Òn  idiÖn  ùc hiÖn  ng       ®Ç c tæ  ®ã u quy ®¹   th   viÖc    kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê Tæ  chøc  ícngoµisö  ông  t  ¹ ViÖtNam   n   d ®Ê t   i   bao  å m:  ¬  g c quan  idiÖn  ®¹   ngo¹igiao,c¬      quan    ù, c¬  l∙nh s   quan  i diÖn  ®¹   kh¸c cã    chøc  n¨ng  ¹igiao ngo     cña  ícngoµit¹  Öt Nam;  ¬  n   i Vi   c quan  idiÖn    chøc  ña    îp quèc; ®¹   c¸c tæ  c Liªnh     c¬  quan,tæ    chøc  ªnChÝnh  ñ,c¬  li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc    Ýnh   ®¹   c tæ  LiªnCh phñ  ¹ ViÖt Nam,    chøc  u    µo  Öt Nam   t i   c¸ctæ  ®Ç tv Vi   theo  Ët §Çu   ícngoµi Lu   tn     t¹ ViÖtNam.   i   h) C¸  ©n  ícngoµi, êiViÖtNam   nh      ícngoµi®Ç u    µo  Öt   nh n   ng     ®Þ cë n     tv Vi   Nam   ö  ông  t  ¹  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      íc ngoµi® îcmua   sd ®Ê t i Vi   ng     ®Þ cën      nhµ    ¾n   Òn víiquyÒn  ö  ông  t    ¹  Öt Nam   ùc hiÖn  Öc    ëg li     sd ®Ê ë t iVi   th   vi kª khai   ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k quy sd ®Ê i)ViÖc  û  Òn  ùc  Ön  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t    u quy th hi kª    k quy sd ®Ê ph¶i   b»ng    v¨n b¶n;®èi víi é    nh, c¸ nh©n, v¨n b¶n  û  Òn        gia ®×     h    u quy ph¶icã    chøng  thùc cña  û     U ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  ótheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      nh d c x∙n   tr     ®Þ t    i 48,49, 50,51,52,53  ña  é  Ëtd©n  ù.       c B lu   s 2.DiÖn  Ých  t      t ®Ê kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy s d ®Ê a) Ng êisö  ông  t  ã     d ®Ê c tr¸chnhiÖ m      kª khaitoµn  é  Ön  Ých  t  ang     b di t ®Ê ® sö  ông,®Êt  îcc¬  d   ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao,cho    ö  ông;kÓ     thuªs d   c¶  Ön  Ých  t  di t ®Ê cho  êi kh¸c  ng   thuª,m în,diÖn  Ých  t  a  a  µo  ö      t ®Ê ch ® v s dông, diÖn  Ých  t  ö  ông  ang  ã    t ®Ê s d ® c tranh  Êp  íingêi kh¸c,diÖn  Ých  ch v      t ®Êt  ña    chøc  c c¸ctæ  giao cho    é    c¸n b c«ng  ©n    µm  µ    ng  a  µn  nh viªnl nh ë nh ch b giao cho  Ýnh  Òn  a  ¬ng    ch quy ®Þ ph qu¶n  ý. l Ng êi ®ang  ö  ông  t    sd ®Ê thuª,m în cña  êi kh¸c,®Êt  Ën     ng     nh kho¸n  ña  c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,®Êt  nh n   thuª tõ  ü  t    qu ®Ê c«ng  ch  ña  Êp    × Ý cc x∙ th   kh«ng    kª khaidiÖn  Ých  .   t ®ã b) Uû     ban  ©n  ©n  Êp      nh d c x∙kª khaic¸clo¹ ®Êt    i   sau  y: ®© ­  Êt  Héi  ng  ©n  ©n,  û   § do  ®å nh d U ban  ©n  ©n  Êp    ùc tiÕp  ö  nh d c x∙ tr   s dông. ­ §Êt sö  ông  µo  ôc  ch    d vm ®Ý c«ng  éng    a   ¬ng  Uû   c ë ®Þ ph do  ban  ©n  nh d©n  Êp    ùctiÕp qu¶n  ý. c x∙tr     l ­ §Êt    n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt  Æt   íc nu«itrång thuû    m n      s¶n,   ®Êt  µm  èi  Ön  Uû   l mu hi do  ban  ©n  ©n  Êp    ùctiÕp  nh d c x∙ tr   qu¶n  ý®ang    l  cho thuª, înhay  u  Çu.    m ®Ê th
 4. ­ §Êt  ïng ®µo,  ïng ®Êu,    o¹n    th   th   c¸c ® s«ng  ôt,kªnh,r¹ch,®ª, ®Ëp,  ­ c       ® êng giao  th«ng, s©n  ¬i,nhµ    ph   kho, nhµ  ëng, tr¹ ch¨n    x    i nu«i vµ    ¹  t    c¸c lo i®Ê chuyªn  ïng  d kh¸c hiÖn    kh«ng  ö  ông, ®Êt  íi båi ven  sd   m    s«ng, ven  Ón, ®Êt    bi   hoang    t  a  ö  ông  éc ®Þa  íhµnh  Ýnh  Êp  ho¸,®Ê ch s d thu   gi   i ch c x∙. 3.Nh÷ng  êng  îp ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   tr h    gi   nh quy s d ®Ê a)  êi sö  ông  t  ã  ét  Ng   d ®Ê c m trong c¸c lo¹  Êy  ê sau  y   ×  îc cÊp    i gi t   ®© th ®   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t:   nh quy s d ®Ê ­ Quy Õt  nh   ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® ­ Nh÷ng  Êy tê® îcc¬    gi       quan  µ  íccã  Èm  Òn giao ®Êt,cho    nh n   th quy       thuª ®Êt  Êo  c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ýnh         c¸c ch s¸ch ®Êt  ai trong tõng  êikú    ®    th   cña  µ   íc ViÖt Nam   ©n  ñ  éng  µ, ChÝnh  ñ  Nh n     d ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m   êi m l th   céng  µ  Òn  ho mi Nam   Öt Nam,  µ   íc Céng  µ    éi chñ  Vi   Nh n   ho x∙ h   nghÜa  Öt Vi   Nam   µ   êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  t  õ®ã   n   m ng          v li     d ®Ê t   ®Õ nay; ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp;   ­ GiÊy  ê do  ¬    t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp  c th quy thu   ®é c c cho  êisö  ng   dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n   ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ  v kh«ng  ã  c tranhchÊp;   ­ GiÊy  ê vÒ   õa  Õ,    t   th k tÆng, cho  µ    ¾n  Òn víi t  µ   îcUû       nh ë g li    ®Ê m ®   ban nh©n  ©n  Êp    ¬icã  t    Ën  µ  t    d c x∙n   ®Ê x¸cnh v ®Ê ®ã kh«ng  ã c tranhchÊp;   ­ B¶n  hoÆc   Õt  nh  ña  µ  nh©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùc ph¸p   ¸n  quy ®Þ c To ¸n  d ® c hi l     luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai  ña  ¬    ®Ê ® c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; th quy ® c hi l     ­GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa;   t    t ngh ­ GiÊy  ê chuyÓn  îng ®Êt  ai,mua  nhµ    Ìm    t  nh   ®  b¸n  ë k theo  chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  îcUû   sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t  Èm    µ®Êt  nh d c x∙n   ®Ê th tral   ®ã  kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îcUû     v ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Ën  Õt  nh d c huy x¸c nh k qu¶  Èm    ña  û   th trac U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙; ­ GiÊy  êcña  îp t¸cx∙s¶n  Êtn«ng    t  h      xu   nghiÖp  Êp  t  c ®Ê cho  é    nh,  h gia®× x∙ viªncña  îp      õ tr c ngµy  th¸ng 6     h t¸cx∙ t   í   28    n¨m  1971  µy  (ng ban  µnh  h NghÞ   quyÕt  è  s 125­   ña  éi ®ång  Ýnh  ñ  Ò   Öc    êng  CP c H   Ch ph v vi t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  lýruéng  t);   ®Ê ­GiÊy  êvÒ     t   thanh  ý,     µ  l   gi¸nh theo quy  nh  ña  ho¸   ®Þ c ph¸p luËt.   b) Ng êisö  ông  t  ã  ét     d ®Ê c m trong c¸clo¹ giÊy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m       i      ®Þ ti  3.a cña  ¬ng  µy  µ   t    ch n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch  ©y  ùng  ∙  îc c¬  ho x d ® ®   quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  n   th quy phª  Öt  ng  a  ã  Õt  nh    åi®Êt    duy nh ch c quy ®Þ thu h   ®Ó thùc  Ön  hi quy  ¹ch    ×  Én  îc cÊp  Êy  ho ®ã th v ®  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  ng  nh ph¶ichÊp  µnh  ng      h ®ó c¸cquy  nh  Ò   ©y  ùng. ®Þ vx d c) Ng êisö  ông  t  ã  ét     d ®Ê c m trong c¸c lo¹  Êy tê quy  nh  ¹ ®iÓ m       i gi     ®Þ ti  3.a cña  ¬ng  µy  µ   t    ch n m ®Ê ®ã n»m   trong ph¹m      vib¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh nh­ tr   ng  a  ã  Õt  nh  håi ®Êt  ×  îc cÊp  Êy  ch c quy ®Þ thu    th ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ng  ®Ê nh ph¶i chÊp  µnh  ng    h ®ó quy  nh   Ò   ®Þ v b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  tr×nh theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 5. 4. Nh÷ng  êng  îp  îc xem   Ðt  Êp  Êy    tr h®  x c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt: a) Ng êisö  ông  t  ã  ét     d ®Ê c m trong c¸cgiÊy têquy  nh  ¹ ®iÓ m     ña        ®Þ t  i 3.a c ch¬ng  µy  µ     Êy  ê ®ã       êi kh¸c (do  a  µm  ñ  ôc chuyÓn  n m trªngi t   ghi tªn ng     ch l th t   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët)  îc Uû   lu ,®   ban  ©n  ©n  nh d cÊp    ¬icã  t    Ën  t    x∙n   ®Ê x¸cnh ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranhchÊp;   b)  êi sö  ông  t  Ng   d ®Ê kh«ng  ã    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   c c¸c gi t   ®Þ ti® 3.a  ña  c ch¬ng  µy,® îcUû   n     ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t    Ën  t    nh d c x∙n   ®Ê x¸c nh ®Ê ®ã kh«ng  cã tranh chÊp, phï hîp víiquy  ¹ch  ö  ông  t  ∙  îcc¬           ho sd ®Ê ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    Öt. quy phª duy Trêng  îp sö  ông  t  h  d ®Ê kh«ng  ã    Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m     ña  c c¸c gi t   ®Þ ti® 3.a c ch¬ng  µy  µ   t    n m ®Ê ®ã n»m   trong quy  ¹ch  ö  ông  µo  ôc  ch    ho sd vm ®Ý kh¸c ®∙    ® îc c¬    quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  phª duyÖt  ×  th kh«ng  îc cÊp  Êy ®  gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê 5. Nh÷ng  êng  îp  îc giao  t,thuª ®Êt  õ sau  µy    tr h®  ®Ê     t  ng Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùcth×  l   kh«ng  ph¶ithùc hiÖn        kª khaiquyÒn  ö  ông  t;ngêisö  ông    sd ®Ê    d ®Êt  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ®  gi   nh quy sd ®Ê sau    ∙  µn  Êtthñ tôc khi® ho t       giao ®Êt,cho    t.ViÖc  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh  ùc hiÖn      thuª®Ê   ® k v sæ ®Þ ch th   theo    quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng  Th«ng   µy. t i 4  tn C h ¬ n g  3 T h ñ  t ô c ® ¨n g k ý  ® Ê t ® ai       I ­ §¨ng k ý  ® Ê t ® ai b a n  ® Ç u 1.§èit ng thùc hiÖn.    î     §¨ng  ý  t  ai ban  u   ùc hiÖn  i víi êi®ang  ö  ông  t  ng  k ®Ê ®   ®Ç th   ®è     ng   sd ®Ê nh cha  khai ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ  a  îc cÊp  Êy  kª    k quy sd ®Ê v ch ®   gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  Tæng   ôc  sd ®Ê do  c Qu¶n  ýruéng  t,Tæng   ôc  Þa  Ýnh  l  ®Ê   c§ ch ph¸thµnh    hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ¹  «   Þ  ë t i th theo  ® quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 60/CP  µy  th¸ng 7    ng 05    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2.Hå   ¬      s kª khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t.   k quy sd ®Ê Hå   ¬  khai ®¨ng  ý  s kª    k quyÒn  ö  ông  t  ngêi sö  ông  t  Ëp sd ®Ê do   d ®Ê l   gå m: a)  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  § xin ® k quy sd ®Ê (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy); tn b) B¶n    sao  Êy têvÒ   Òn  ö  ông  t  îcUû   gi     quy sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ chøng  ùc; th c)Biªnb¶n    Ën      x¸cnh ranh  í   èc  í thöa ®Êt  ö  ông  gi im , gi   i   sd (theo m É u   ô    Ph lôc 10  ña    c quy  ¹m  µnh  Ëp  ph th l b¶n    a   Ýnh  ®å ®Þ ch ban  µnh  h theo  Quy Õt  ®Þnh   è  s 720/1999/Q§­   µy  th¸ng  n¨m  §C ng 30  12  1999  ña  c Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh)  i  íihé  ®è v   gia  nh,    ©n  ö  ông  t    ®× c¸ nh sd ®Ê ë kh«ng  ã  Êy  ê quy  c gi t   ®Þnh  ¹ ®iÓ m     ¬ng  cña  t i 3.a Ch 2  Th«ng   µy. tn
 6. d) V¨n b¶n  û  Òn  khai®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Õu  ã  û  u quy kª    k quy sd ®Ê (n c u quyÒn). 3.Tr×nh  ùthùc hiÖn.   t    a)  êi sö  ông  t  ã  Ng   d ®Ê c tr¸chnhiÖm   ép  å  ¬  khai®¨ng  ý  Òn    n h s kª    k quy sö  ông  t  ¹ Uû   d ®Ê t   ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t. i nh d c x∙n   ®Ê b)  û   U ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙ c tr¸chnhiÖ m   Èm     µ    Ën  µo    th trav x¸c nh v d¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  Ò     éidung  xin® k quy sd ®Ê v c¸cn   sau  y: ®© ­ HiÖn  ¹ngsö  ông  t:Tªn  êisö  ông  t,vÞ  Ý,diÖn  Ých,lo¹    tr   d ®Ê   ng   d ®Ê   tr   t  i ®Êt  µ  v ranh  ísö  ông  t; gi   d i ®Ê ­Nguån  èc  ö  ông  t;   g sd ®Ê ­T×nh  ¹ngtranhchÊp,khiÕu  ¹ivÒ   t  ai;   tr       n   ®Ê ® ­ Quy  ¹ch  ö  ông  t  ®èivíitr ng  îp quy  nh  ¹  iÓ m     ­   ho sd ®Ê (     ê h   ®Þ ti ® 4.b­Ch ¬ng  cña  2  Th«ng   µy). tn Thêi h¹n  µn  µnh  Öc  Ðt  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ¹    ho th vi x ®¬ xin ® k quy sd ®Ê t i cÊp    Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  i víi êng  îp cã  Êy têquy  nh   x∙k t   nh ®ñ h s h   ®è     tr h   gi     ®Þ t¹  iÓ m     ¬ng  cña  i® 3.a Ch 2  Th«ng   µy  µ kh«ng    ngµy,®èi víic¸c tr ng  tn l   qu¸ 7         ê hîp cßn  ¹lµkh«ng    ngµy.   l    i qu¸ 15    c) C¸c  êng  îp  ö  ông  t    tr h sd ®Ê kh«ng  ã  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m     c gi t   ®Þ ti® 3.a Ch ¬ng  cña  2  Th«ng   µy  tn ph¶ith«ng    qua  éi ®ång  H  §¨ng  ý  t  ai cÊp  k ®Ê ®   x∙. Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai Uû     ® k ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp    µnh  Ëp.Sè  îng nh d c x∙th l l  vµ  µnh  Çn  th ph tham    éi ®ång  gia H   §¨ng  ý  t  ai do  û   k ®Ê ®   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙quyÕt ®Þnh, trong®ã           ph¶icã    µnh    c¸cth viªn: ­ Chñ  Þch    t hoÆc   ã  ñ  Þch  û   Ph ch t U ban  ©n  ©n  Êp    ñ  Þch  éi nh d c x∙(Ch t H  ®ång) ­C¸n  é  a  Ýnh  Êp    êng  ùchéi®ång);   b ®Þ ch c x∙(th tr     ­C¸n  é     b tph¸p cÊp    x∙; ­§¹idiÖn  Æt   Ën Tæ   èc  Êp     M tr   qu c x∙; Trëng th«n,Êp,    b¶n hoÆc   tr ng  ©n  è  tæ  ë d ph tham    Ðt  Öt  n   gia x duy ®¬ xin ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña    i  îng  ö  ông  t  ¹  a   µn    k quy sd ®Ê c c¸c ®è t s d ®Ê t i®Þ b m × nh  ô  ph tr¸ch. Héi ®ång    §¨ng  ý  t  ai tæ  k ®Ê ®   chøc  äp  Ðt tõng ®¬n    ¨ng  ý  Òn  h x    xin® k quy sö  ông  t, thèng  Êt    Õn    µo  d ®Ê   nh ý ki ghi v biªn b¶n  Ðt  Öt  ña  éi  ng    x duy c H ®å (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy),kÕt  Ën  ña  éi ®ång  tn   lu c H   ph¶i® îc    Ýt  Êt 2/3 sè  µnh    Óu  Õt t¸nthµnh. nh     th viªnbi quy     Uû  ban  ©n  ©n  Êp    cø  µo    nh d c x∙ c¨n  v biªnb¶n  Ðt  Öt  ña  éi ®ång  x duy c H   §¨ng  ý  t  ai ®Ó     Ën  µo  n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t. k ®Ê ®   x¸cnh v ®¬ xin® k quy s d ®Ê d) K Õt  óc viÖc  Ðt ®¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t,Uû     th   x  xin® k quy sd ®Ê   ban  ©n   nh d©n  Êp    c x∙ c«ng  è b c«ng  khaikÕt    qu¶  Ðt  n  ¹  ôsë  û   x ®¬ t i   U ban  ©n  ©n  tr nh d cÊp    µ    x∙ v c¸c th«n,Êp,    b¶n, tæ  ©n  è    äi  êi d©n  îc tham       d ph ®Ó m ng   ®  gia ý kiÕn;thêigian c«ng       khailµ15  µy.H Õt  êih¹n  µy  û       ng   th   n U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙ ph¶ilËp        biªn b¶n  Õt  óc viÖc  k th   c«ng  è  b c«ng khaihå  ¬    s (theo m É u       ban hµnh  Ìm  k theo  Th«ng   µy).Nh÷ng  êng  îp  ã  n  Õu  ¹i,tè c¸o,Uû   tn   tr h c ®¬ khi n       ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ph¶ithÈm        trax¸cminh,gi¶i     Õt. quy
 7. ®)  û   U ban  ©n  ©n  Êp    Ëp  å  ¬  Êp  Êy  nh d c x∙l h s c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ×nh Uû   ®Ê tr   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  nh d c c th quy c gi   nh quyÒn  ö  ông  t,hå  ¬  å m   ã: sd ®Ê   s g c ­ Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp    Ìm  nh d c x∙ k theo danh s¸ch ®Ò   Þ    ngh cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; gi   nh quy s d ®Ê ­Biªnb¶n  Ðt duyÖt ®¬n  ña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai;    x    c H  ® k ®Ê ® ­Hå   ¬      s kª khaixin®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ña  êisö  ông  t;    k quy s d ®Ê c ng   d ®Ê Thêi h¹n  µn  µnh  Öc  Ëp  å  ¬  Êp  Êy    ho th vi l h s c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  i  íitr ng  îp  ã  Êy  ê quy  nh  ¹  iÓ m   ®Ê ®è v   ê h c gi t   ®Þ ti ® 3.a  ¬ng  cña  Ch 2  Th«ng   µy  µkh«ng    ngµy,®èi víi   êng  îp cßn  ¹ lµkh«ng      tn l   qu¸ 7        tr c¸c h  l    i qu¸ 15 ngµy. e) ThÈ m   nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   ®Þ h s c gi   nh quy s d ®Ê Së   Þa  Ýnh  ã  § ch c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh  å  ¬  Êp  Êy    th ®Þ h s c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  i  íic¸c ®èi  îng  éc  Èm   Òn  Êp  Êy  sd ®Ê ®è v     t thu th quy c gi chøng  nhËn  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. C¬     quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  ã  § ch c huy c tr¸chnhiÖm   Èm  nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i   th ®Þ h s c gi   nh quy sd ®Ê ®è   víic¸c ®èi îng  éc  Èm   Òn  Êp  Êy     t thu th quy c gi chøng  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n   nh d©n  Êp  Ön. c huy Néi  dung  Èm   nh  å  ¬  å m:  th ®Þ hsg Møc     y   ,  Ýnh    ña  å  ®é ®Ç ®ñ ch x¸c c h s¬, x¸c ®Þnh    iÒu  Ön     ®ñ ® ki hay  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy  ®ñ ® ki c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t.K Õt  sd ®Ê   qu¶  Èm  nh  îcghivµo  n    ¨ng  ý  Òn  th ®Þ ®   ®¬ xin® k quy sö  ông  t. d ®Ê Sau    µn  µnh  Öc  Èm   nh,  ë   Þa  Ýnh,  ¬  khi ho th vi th ®Þ S§ ch c quan  Þa  § chÝnh  Êp  Ön  c huy chuyÓn  å  ¬  Êp  Êy  h s c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê ®∙  îcthÈm  nh  n   û   ®  ®Þ ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  Ìm  nh d c  k theo      c¸c v¨n b¶n,tµi    liÖu sau:   ­Tê  ×nh thÈm  nh  å  ¬  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   tr   ®Þ h s c gi   nh quy sd ®Ê ­ Dù     th¶o  Õt  nh  Êp  Êy  quy ®Þ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ìm  nh quy sd ®Ê k theo danh    s¸ch c¸ct ng  îp sö  ông  t    iÒu  Ön  Êp  Êy chøng  Ën     ê h   d ®Ê ®ñ ® ki c gi   nh quyÒn  ö  ông  t; sd ®Ê ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp    iÒu  nh tr h ®ñ ® kiÖn. Thêih¹n  µn  µnh  Öc  Èm  nh  µ  Ëp  å  ¬  ×nh duyÖt  ña  ë    ho th vi th ®Þ v l h s tr   cS §Þa  Ýnh, c¬  ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  § ch c huy kh«ng  qu¸  ngµy  Ó   õ ngµy  15  k t  nhËn    å  ¬  îp lÖ. ®ñ h s h   g) Duy Öt  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   c gi   nh quy s d ®Ê Trong  êih¹n 7  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  c¬  th     ng k t   nh ®ñ h s do  quan  Þa  Ýnh  § ch cïng  Êp  c chuyÓn  n,  û   ®Õ U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, cÊp  Ön    huy xem   Ðt, x  quyÕt  nh   Êp  Êy  ®Þ c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µ  ý  Êy  sd ®Ê v k gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê cho  ÷ng  êng  îp ®ñ   iÒu  Ön. nh tr h  ® ki h)  ¬   C quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  nh d c c th quy cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ã  gi   nh quy sd ®Ê c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn      th   c¸c c«ng  viÖc sau:
 8. ­ Th«ng    b¸o cho  êi sö  ông  t  ùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  ng   d ®Ê th   ngh v t  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   ­ Thùc  Ön  Öc    î tiÒn sö  ông  t,thuÕ    hi vi ghin    d ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt,lÖ  Ý  ícb¹ cho  é    nh, c¸nh©n  ã  µn    ph tr     h gia®×     c ho c¶nh  ã  kh kh¨n theo quy      ®Þnh  ña  c ph¸p luËt, îcUû         ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  óx¸cnhËn  µo  n   ® nh d c x∙n   tr     v ®¬ ®Ò   Þ  µ  îcc¬  ngh v ®   quan  Õ     Ën  Thu x¸cnh cho    îvµo  êkhainép  Òn. ghin   t    ti i)Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µo    a   Ýnh    ® k v sæ ®Þ ch vµ  giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t      nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t; ng   d ®Ê II­  §¨ng k ý   Õ n  ® é n g  ® Ê t ® ai  bi 1.§èit ng thùc hiÖn.    î     §¨ng  ý  Õn  ng  t  ai  ùc hiÖn  i  íingêi sö  ông  t  ∙  îc k bi ®é ®Ê ® th   ®è v    d ®Ê ® ®   cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ë  gi   nh quy sd ®Ê   gi   nh quy s h÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  «   Þ  nh ë v quy sd ®Ê ë t i th (sau  y   äi chung  µ giÊy  ® ®© g   l  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)cã  ét  nh quy sd ®Ê   m trong nh÷ng    thay ® æi  Ò   ôc  ch    vm ®Ý sö  ông,lo¹ ®Êt  ö  ông,diÖn  Ých  ö  ông,tªnchñ  ö  ông  t,® æi  Êy  d  i   sd   t sd    sd ®Ê   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê 2. §¨ng ký chuyÓn  m ôc  ®Ých   ö  ông ®Êt n«ng  sd nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp,®Êt  µm  èi,®Êt  ,®Êt    l mu   ë  chuyªn dïng sang  ôc  ch      m ®Ý kh¸c. a) §èivíi é    nh, c¸nh©n, tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn          gia®×     h            nh sau: ­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Uû     gia ®×     sd ®Ê n h s ® k t   ban  ©n  i nh d©n  Êp    ¬icã  t,hå  ¬  å m: c x∙n   ®Ê   s g +  ¬n    § xinchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý s d ®Ê (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy); tn +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa dÊt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ôc  ch  ét  Çn  öa ®Êt). m ®Ý m ph th   ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   5  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp    c x∙ ph¶ihoµn  µnh  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  n      th th trah s     v ®¬ xin chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t  µ  öihå  ¬  ®Ý sd ®Ê v g   s cho  ¬  c quan  Þa  Ýnh  éc  û     § ch thu U ban nh©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  d c c th quy quy ®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 24a  ña  Ët §Êt ®ai. c Lu     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬    th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  ¹ §i   chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t  ®Ý sd ®Ê ph¶ihoµn  µnh  Öc    th vi xem   Ðt hå  ¬,ghiý  Õn  µo  x   s     ki v ®¬n    xin chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  i  íitr ng  îp    iÒu  Ön  µ  m ®Ý sd ®Ê ®è v   ê h ®ñ ® ki v göi hå  ¬  n   û     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c phª  Öt;tr ng  îp  duy   ê h kh«ng    ®ñ ®iÒu  Ön  ki chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  × tr¶l¹ hå  ¬  m ®Ý sd ®Ê th       s cho  êisö  ông  i ng   d ®Êt  µ  v th«ng    â lýdo. b¸o r     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  m ®Ý sö  ông  t. d ®Ê
 9. ­  ¬   C quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n  ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn  quyÕt  nh  ®Þ chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê th«ng  cho  êisö  ông  t  b¸o  ng   d ®Ê thùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh    ngh v t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ C¬     quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  § ch c huy chøng  Ën  nh thay ® æi  ôc  ch  ö    m ®Ý s dông  t  µo  Êy  ®Ê v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ýbiÕn  nh quy sd ®Ê ® c   l  ®éng  å  ¬  a   Ýnh  µ  h s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸ccÊp      ®Ó chØnh  ý, l  giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t      nh quy sd ®Ê cho  êisö  ng   dông  t  ®Ê sau    ∙  µn  µnh  Üa  ô  µichÝnh. khi® ho th ngh v t   b) §èivíi chøc,tr×nh   ùthñ tôcthùc hiÖn         tæ     t         nh sau: ­Tæ     chøc  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Së  Þa  Ýnh,hå  ¬  å m: sd ®Ê n h s ® k t   § ch i   sg +  ¬n    § xinchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý s d ®Ê (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy); tn +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ôc  ch  ét  Çn  öa ®Êt); m ®Ý m ph th   +  ù     u    ∙  îcc¬  D ¸n ®Ç t® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy phª  Öt  duy hoÆc   chÊp  Ën. thu ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   15  k t ng nh ®ñ h s h l   § chÝnh  µn  µnh  Öc  Èm    å  ¬,ghiý  Õn  µo  n    ho th vi th trah s     ki v ®¬ xinchuyÓn  ôc   m ®Ých  ö  ông  t  i víitr ng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   û     sd ®Ê ®è     ê h   ® ki v g   s ®Õ U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh; tr ng  îp    ê h kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki chuyÓn  ôc  ch  ö  m ®Ý s dông  t  × tr¶l¹hå  ¬  ®Ê th       s cho  êisö  ông  t  µ  i ng   d ®Ê v th«ng    â lýdo. b¸o r     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd ®Êt. ­ Së  Þa  Ýnh    § ch th«ng  cho  êisö  ông  t  ùc hiÖn  Üa  ô  µi b¸o  ng   d ®Ê th   ngh v t   chÝnh  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;chøng  Ën  lu   nh thay  æi  ôc   ch  ö  ® m ®Ý s dông  t  µo  Êy  ®Ê v gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp; chØnh  ýbiÕn  nh quy sd ®Ê ® c   l  ®éng  å  ¬  a   Ýnh  µ  h s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸c cÊp      ®Ó chØnh  ý hå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê 3. §¨ng  ý    k chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóa nícsang  tr       nu«itrång thuû       s¶n, trång c©y  ©u      l n¨m;  chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m  sang  trångc©y  µng    h n¨m. a) §èivíi é    nh, c¸nh©n, tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn          gia®×     h            nh sau:   ­ Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹ Uû     gia ®×     sd ®Ê n h s ® k t   ban  ©n  i nh d©n  Êp    ¬icã  t,hå  ¬  å m: c x∙n   ®Ê   s g +  ¬n    § xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  lo i   sd (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng  tnµy);   +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt). m ph th  
 10. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   5  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh d©n   Êp    c x∙ ph¶i hoµn  µnh  Öc  Èm     å   ¬, x¸c  Ën  µo  n       th vi th tra h s   nh v ®¬ xin chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  µ  öihå  ¬  n   ¬  lo   i sd v g   s ®Õ c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön. § ch c huy ­    Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, c¬  th   10  k t  nh ®ñ h s h l   quan  §Þa  Ýnh  Êp  Ön  µn  µnh  Öc  ch c huy ho th vi xem   Ðt  å  ¬, ghiý  Õn  µo  n   x h s     ki v ®¬ xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  i víi êng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n     lo i   sd ®è    tr h  ® ki v g   s ®Õ Uû   ban  ©n  ©n  Êp  Ön; tr ng  îp kh«ng    iÒu  Ön  × tr¶l¹ hå  ¬  nh d c huy  ê h   ®ñ ® ki th       s i cho  êisö  ông  t  µ  ng   d ®Ê v th«ng    â   ýdo. b¸o r  l   ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  c huy xem  Ðt,quyÕt ®Þnh  x    cho  Ðp  ph chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông. lo i  sd ­  ¬   C quan  Þa  Ýnh  Êp  § ch c huyÖn  chøng  Ën  nh thay  æi  ¹  t  ö  ® lo i®Ê s dông  µo  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ýbiÕn  ng   v gi   nh quy sd ®Ê ® c   l  ®é hå  ¬  a   Ýnh  µ  s ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý hå  ¬  a   Ýnh    l   s ®Þ ch c¸c cÊp    ®Ó chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê b) §èivíi chøc       tæ  kinhtÕ,tr×nh tùthñ tôcthùc hiÖn                nh sau:      ­ Tæ chøc kinh tÕ  ö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ë   Þa  Ýnh    sd ®Ê n h s ® k ti §S ch gå m   ã: c +  ¬n    § xinchuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông  lo i   sd (theo m É u     ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng  tnµy);   +  Êy  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê +  TrÝch lôc b¶n ®å  thöa ®Êt hoÆc  trÝch ®o  thùc ®Þa  (tr ng hîp ê   chuyÓn  ét  Çn  öa ®Êt); m ph th   +  ù     u    ∙  îcc¬  D ¸n ®Ç t® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy phª  Öt  duy hoÆc   chÊp  Ën. thu ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   15  k t ng nh ®ñ h s h l   § chÝnh  µn  µnh  Öc  Èm     å  ¬, ghi ý  Õn  µo  n    ho th vi th trah s     ki v ®¬ xin chuyÓn  ¹  lo i ®Êt  ö  ông  i víitr ng  îp ®ñ   iÒu  Ön  µ  öihå  ¬  n   û   sd ®è     ê h   ® ki v g   s ®Õ U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh; tr ng  îp    ê h kh«ng    iÒu  Ön  ×    ¹ hå  ¬  ®ñ ® ki th tr¶ l i s cho  êi sö    ng   dông  t  µ  ®Ê v th«ng    â lýdo. b¸o r     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  x    cho  Ðp  ph chuyÓn  ¹ ®Êt  ö  ông. lo i   sd ­  ë   Þa  Ýnh  S§ ch chøng  Ën  Öc  nh vi chuyÓn  ¹  t  ö  ông  µo  Êy lo i®Ê s d v gi   chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ∙  Êp, chØnh  ý biÕn  ng  å  ¬  a   sd ®Ê ® c   l  ®é h s ®Þ chÝnh  µ  v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý hå   ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸c  Êp    c ®Ó chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê cho ngêisö  ông  t.  d ®Ê 4.§¨ng  ý    k chiat¸chthöa ®Êt       hoÆc   thay ® æi    ñ  ö  ông  t.   tªnch s d ®Ê a) ViÖc  ¨ng  ý    ® k chiat¸chthöa  t     ®Ê hoÆc   thay ® æi    ñ  ö  ông  t    tªnch s d ®Ê thùc hiÖn    trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© ­ Tæ     chøc  ö  ông  t  sd ®Ê chia t¸ch thµnh  Òu  chøc     nhi tæ  ph¸p  ©n  íi nh m  tiÕp tôcsö  ông  t  Ön  ã.   d ®Ê hi c ­ NhiÒu  chøc  ö  ông  t    Ëp  µnh  ét  chøc  ö  ông  t    tæ  sd ®Ê s¸tnh th m tæ  sd ®Ê míi.
 11. ­Tæ     chøc  ö  ông  t  sd ®Ê thay ® æi    äi.   tªng ­Hé     nh  ö  ông  t    gia®× s d ®Ê chiat¸chthµnh  Òu  é.    nhi h ­    Tæ chøc, hé    nh,    ©n  ã    gia ®× c¸ nh c nhu  Çu  c chia t¸ch m ét  öa  t     th ®Ê thµnh  Òu  öa ®Êt  íi. nhi th   m b) Hå   ¬    ¨ng  ý  å m:    s xin® kg ­ §¬n      xin chia t¸chthöa  t     ®Ê hoÆc  thay ® æi    ñ  ö  ông  t    tªnch s d ®Ê (theo  m Éu   ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy).   tn ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê ­ TrÝch  ôc b¶n    öa  t    l  ®å th ®Ê hoÆc   Ých  o   ùc ®Þa   êng  îp  tr ® th   (tr h chia   t¸chthöa ®Êt);     ­ B¶n sao    é  Èu  ®èi víihé  sæ h kh (     gia  nh); quyÕt  nh   µnh  Ëp ®×   ®Þ th l  hoÆc   æi    ® tªn,t¸ch, Ëp  ®èivíi chøc).  nh (     tæ  c)Tr×nh  ùthùc hiÖn      t    nh sau:   ­  êi sö  ông  t  ép  å  ¬    ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai  ¹  ¬  Ng   d ®Ê n h s xin ® k bi ®é ®Ê ® t ic quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn   Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬    th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  Þa § chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ã  sd ®Ê c tr¸chnhiÖ m   Èm        Õn  µo  n  ña  êisö    th tra, ý ki v ®¬ c ng   ghi dông  t, göi hå  ¬  n   û   ®Ê     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng  Êp; tr ng  îp  nh d c c   ê h kh«ng    ®ñ ®iÒu  Ön  × tr¶l¹hå  ¬  µ  ki th       s v th«ng    i b¸o cho  êisö  ông  t  Õtlýdo. ng   d ®Ê bi     ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Uû     th   3  k t  nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh d©n  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µn  sd ®Ê ho thµnh  Öc  vi xem   Ðt,ký  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. x   gi   nh quy s d ®Ê ­C¬     quan  Þa  Ýnh thuéc Uû   § ch     ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  nh d c c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þu  nh quy sd ®Ê ch tr¸chnhiÖm     chØnh  ýbiÕn  ng  l  ®é hå  ¬  a   Ýnh, th«ng  s ®Þ ch   b¸o cho  ¬  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp  l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó  chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh; giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê d) Trêng  îp thay ® æi    ñ  ö  ông  t  chuyÓn  æi,chuyÓn  ­   h    tªnch s d ®Ê do  ®   nh îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  × thùc hiÖn    k quy sd ®Ê th     theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/ N§­CP   µy  th¸ng 3  ng 29    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, c Ch ph v th t   ®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp, gãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t;NghÞ   nh  è  gi¸tr   sd ®Ê   ®Þ s 79/2001/N§­ CP   µy  th¸ng11  ng 01    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  c NghÞ   nh   ®Þ 17/1999/N§­  CP (sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh   ®© g   l  ®Þ 17/1999/N§­ CP).ViÖc    chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh  ùc hiÖn  l  ®é h s ®Þ ch th   theo  quy  nh  ¹ Ch ¬ng  cña  ®Þ t  i 4  Th«ng   µy. tn 5.§¨ng  ý  Õn  ng  t  ai do    k bi ®é ®Ê ®   thiªntai . a) Ng êisö  ông  t     d ®Ê khaib¸o  ×nh  ¹ngbiÕn  ng  t  ai do    t tr   ®é ®Ê ®   thiªntai    g©y nªn  µ  ép  Êy  v n gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  û   nh quy sd ®Ê t i ban  ©n  ©n   U nh d cÊp  x∙. b) Trong  êigian  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc khaib¸o  ña  êi sö  th   10  k t  nh ®    c ng   dông  t. Uû   ®Ê   ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙ c tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o cho  ¬  c quan 
 12. §Þa  Ýnh  éc  û   ch thu U ban  ©n  ©n  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t    èi hîp  Óm     sd ®Ê ®Ó ph   ki tra x¸c minh  ùc  a   µ  o   c  th ®Þ v ® ®¹ chØnh  ý b¶n    a   Ýnh  öa  t  Õn  ng;  Õt  l  ®å ®Þ ch th ®Ê bi ®é k qu¶  Óm     ùc ki tra th   ®Þa ph¶ilËp thµnh       biªnb¶n.   C¨n  Biªn b¶n  Óm     ùc ®Þa   µ  Õt  cø    ki trath   v k qu¶  o   c  ® ®¹ chØnh  ýbiÕn  l  ®éng, c¬    quan  Þa  Ýnh  éc Uû   § ch thu   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  nh d c c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ùc hiÖn  nh quy sd ®Ê th   chøng  Ën  Õn  ng    nh bi ®é trªn giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp,chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a     nh quy s d ®Ê ® c   l  ®é h s ®Þ chÝnh  µ  v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý hå   ¬  a   Ýnh  l   s ®Þ ch c¸c  Êp    c ®Ó chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh.Trêng  îp biÕn  ng  l   s ®Þ ch   h  ®é kh«ng  cßn  t  ö  ông  × ®Ê s d th   huû  á  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. b gi   nh quy s d ®Ê 6.C Êp  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ  Êt.   l  i   nh quy s d ®Ê b m a)  êi cã  Êy  Ng   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ   Êt  nh quy sd ®Ê b m ph¶i®Õ n   û     U ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t  ép  n  nh d c x∙n   ®Ê n ®¬ khaib¸o  Ò   Öc  Êt  Êy    v vi m gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  µ  quy sd ®Ê v ph¶icam   oan  Þu    ® ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   Öc  vi khaib¸o cña  × nh.    m b) Sau    Ën  n    khinh ®¬ khaib¸o,c¸n bé  a  Ýnh  Êp    ã        ®Þ ch c x∙c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­ X¸c  nh  è  µo    Êp  Êy    ®Þ s v sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  nh quy sd ®Ê c giÊy chøng  Ën  Þ  Êt;ghiviÖc  Êt  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh b m     m gi   nh quy sd ®Ê vµo    a  Ýnh; sæ ®Þ ch   ­ ChuyÓn  n    ®¬ khaib¸o    ¬    lªnc quan  Þa  Ýnh  éc Uû   § ch thu   ban  ©n  ©n   nh d cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; c th quy c gi   nh quy s d ®Ê ­ Niªm  Õt    y th«ng  viÖc  Êt  Êy  b¸o  m gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  nh quy sd ®Ê t i trôsë  û     U ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  t. nh d c x∙n   ®Ê c)Sau    Ën  îckhaib¸o  Êt  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,   khinh ®     m gi   nh quy sd ®Ê   c¬ quan  Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  § ch c c th quy c gi chøng  Ën  nh ph¶ighiviÖc     m Êt  Êy  gi chøng  Ën  µo    a   Ýnh  µ  õng  Öc  ¨ng  ý  Õn  ng  nh v sæ ®Þ ch vd vi ® k bi ®é li   ªnquan  n   Êy chøng  Ën quyÒn  ö  ông  t  ∙  Êt. ®Õ gi   nh   sd ®Ê ® m d) Sau  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  n    th   60  k t  nh ®¬ khaib¸o  Êt  Êy   m gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t,n Õu  quy sd ®Ê   kh«ng  ×m  Êy  Êy  t th gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ×  ¬  ®Ê th c quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n   ©n   Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  quyÕt  nh  û  á  Êy  nh d c c ra  ®Þ hu b gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  ∙  Êt  µ  Êp  Êy  quy sd ®Ê ® m v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  íi;chØnh  ýsæ   a   Ýnh, sæ   Êp  Êy  m  l   ®Þ ch   c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt; th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýsæ   a   Ýnh      Êp    l   ®Þ ch ë c¸c c ®Ó chØnh  ýl  sæ   a  Ýnh;giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ®Þ ch       nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  ng   d ®Êt. Sau    îc cÊp  ¹ giÊy  khi®   li  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,n Õu  êi sö  nh quy sd ®Ê   ng   dông  t  ×m  ÊtgiÊy  ®Ê t th   chøng  Ën  ∙  Êt  ×  nh ®m th ph¶inép    cho  û   U ban  ©n   nh d©n  Êp      ¬i cã  t  c x∙ ­ n   ®Ê chuyÓn  Ò   ¬  v c quan  Þa  Ýnh  éc  Êp  ã  Èm   § ch thu c c th quyÒn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    û  á. c gi   nh quy sd ®Ê ®Ó hu b 7.§¨ng  ý  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   k® gi   nh quy s d ®Ê a)  Öc  ¨ng  ý  æi  Êy  Vi ® k® gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ùc  Ön  nh quy sd ®Ê th hi cho  ÷ng  êng  îp sau: nh tr h 
 13. ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þ   Ì,è, r¸ch,m ôc    nh quy sd ®Ê b nho       n¸thoÆc   kh«ng  Ó    Õn  ng  t  ai; th ghibi ®é ®Ê ® ­ Ng êicã      nhu  Çu  æi  ét  Êy  c ® m gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êp  nh quy sd ®Ê (c cho  Òu  öa  t)thµnh  Òu  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êp  nhi th ®Ê   nhi gi   nh quy sd ®Ê (c cho  õng thöa ®Êt). t    b) Hå   ¬  ¨ng  ý  æi  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  å m:   s® k® gi   nh quy s d ®Ê g ­  ¬n    æi  Êy  § xin ® gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (theo  É u     m ban hµnh  Ìm  k theo Th«ng   µy);   tn ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Çn  æi. nh quy s d ®Ê c ® c)Tr×nh  ùthùc hiÖn      t    nh sau: ­ Ng êisö  ông  t  ép  å  ¬  ¨ng  ý  ¹  ¬     d ®Ê n h s ® k t i quan  Þa  Ýnh  éc Uû   c § ch thu   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,c¬    th   10  k t  nh ®ñ h s h     quan  Þa  § chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µn  µnh  Öc  Èm    µ      Õn  µo  n    æi  sd ®Ê ho th vi th trav ghiý ki v ®¬ xin® giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;göihå  ¬  n   û     nh quy sd ®Ê     s ®Õ U ban  ©n  ©n  ïng nh d c  cÊp. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Uû     th   3  k t    ®ñ h s h l   ban  ©n   nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c c th quy c gi   nh quy sd ®Ê xem   Ðt, x  ký  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. c gi   nh quy sd ®Ê C¬  quan  Þa  Ýnh  éc  û   § ch thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  nh d c c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Þu  nh quy sd ®Ê ch tr¸ch nhiÖm     chØnh  ý sæ   a   l  ®Þ chÝnh, sæ   Êp  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  nh quy sd ®Ê v th«ng  b¸o  cho  ¬  c quan  qu¶n  ý sæ   a   Ýnh      Êp    l  ®Þ ch ë c¸c c ®Ó chØnh  ý sæ   a   Ýnh; giao l  ®Þ ch     giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy s d ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê III.§¨ng k ý  ch o  thuª l¹i® Ê t v µ  c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n       gi n q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t trong k h u  ch Õ   u Ê t, x   k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  c«n g  n g h Ö  ca o 1.Tr¸chnhiÖ m        kª khai®¨ng  ý    k cho    ¹®Êt. thuªl   i Tæ   chøc kinh  Õ  îc Nhµ   íc cho  t®  n  thuª ®Êt  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    x d csht trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp, khu    c«ng nghÖ  cao    ®Ó cho thuª l¹    i ®Êt (sau  y   äi lµ bªn  ®© g     cho  thuª l¹ ®Êt) cã   i     tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  Öc      ® k vi cho thuª l¹ ®Êt, xin cÊp  Êy   i      gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  chøc, c¸ tæ     nh©n    ¹®Êt  thuªl   i (sau ®©y  äilµbªn    ¹®Êt).   g     thuªl   i 2.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k cho    ¹®Êt: thuªl   i a) Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k cho    ¹®Êt  å m: thuªl   i g ­Hîp  ng    ¹®Êt;   ®å thuªl   i ­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  cho    ¹®Êt; nh quy s d ®Ê c bªn  thuªl   i ­TrÝch  ôcb¶n      l  ®å khu  t  ®Ê cho    ¹ ; thuªl i
 14. b) §èivíi êng  îp bªn    ¹ ®Êt  ∙  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý       tr h  thuªl   i ®®  gi   nh ® k thuªl¹®Êt  Êy chøng  Ën  µ u    i (Gi   nh m xanh)theo Th«ng   è      ts 679/TT­ ngµy    §C  12 th¸ng 5    n¨m  1997  ña  c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ×  å  ¬  å m   Êy chøng  Ën  c § ch th h s g gi   nh ®¨ng  ý    ¹ ®Êt  ña  thuªl¹ ®Êt)vµ  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  k thuªl  i (c bªn      i   gi   nh quy sd ®Êt  ña bªn  (c   cho    ¹®Êt). thuªl   i 3.Tr×nh  ùthùc hiÖn.   t    a) Bªn    cho  thuªl¹ ®Êt  ép  å  ¬    ¨ng  ý     i n h s xin® k cho    ¹ ®Êt  ¹  ë   Þa   thuªl   i ti § S chÝnh. b) Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   7  k t ng nh ®ñ h s h l   § chÝnh ph¶ithÈm    ÕtgiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×nh Uû       tra,vi     nh quy s d ®Ê tr   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh. c)  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Uû     th   3  k t ng nh ®ñ h s h l   ban nh©n   ©n   Êp  d c tØnh  µn  µnh  Öc  ho th vi xem   Ðt  ý  Êp  Êy  x kc gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê cho  thuªl¹®Êt. bªn      i d)  ë   Þa  Ýnh    Ën  Öc  S§ ch x¸c nh vi cho  thuª l¹ ®Êt    Êy   i   trªngi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  ña  cho    ¹  sd ®Ê c bªn  thuªl ichØnh  ýsæ   a  Ýnh  ang u  ÷ ; l   ®Þ ch ® l gi   vµ  th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   l  ®Þa  Ýnh;giao giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ch       nh quy s d ®Ê cho    c¸cbªn. C h ¬ n g  4  L Ë p  v µ  q u ¶ n  l ý h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h 1.Hå   ¬  a  Ýnh.   s ®Þ ch Hå   ¬  a  Ýnh  å m   ã: s ®Þ ch g c a) B¶n    a  Ýnh;   ®å ®Þ ch b) Sæ   a  Ýnh;   ®Þ ch c)Sæ   ôc    t;  m kª ®Ê d) Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   c gi   nh quy s d ®Ê ®)    Sæ theo dâibiÕn  ng  t  ai;    ®é ®Ê ® e)  ¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ    Êy  ê do  êi sö  ông  § xin ® k quy sd ®Ê v c¸c gi t   ng   d ®Êt  ép      n khikª khai®¨ng  ý  t    k ®Ê ban  u   µ  ¨ng  ý  Õn  ng  t  ai. ®Ç v ® k bi ®é ®Ê ® g) Tµi liÖu ® îch×nh  µnh        th trong qu¸ tr×nh thÈm    Ðt duyÖt  n  ña       trax   ®¬ c Uû   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙:Biªnb¶n  Ðt duyÖt  ña  éi ®ång    x  c H  §¨ng  ý  t  ai; k ®Ê ®   Tê  ×nh cña  û   tr   U ban  ©n  ©n  Êp    µ  ¬  nh d c x∙v c quan  Þa  Ýnh    Êp  § ch c¸c c tØnh,   huyÖn;  Danh  s¸ch    êng  îp    Þ   Êp  Êy  c¸c tr h ®Ò ngh c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t; ®Ê h) C¸c  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn:  Õt  nh   nh n   th quy quy ®Þ thµnh  Ëp  éi  ng  l H ®å §¨ng  ý  t  ai; quyÕt  nh   Êp  Êy  k ®Ê ®   ®Þ c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  µ    Õt    êng  îp viph¹m; quyÕt  nh  sd ®Ê v gi¶iquy c¸c tr h      ®Þ chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t, chuyÓn  ¹  t  ö  ông; quyÕt  nh  Êp  ¹ giÊy  ®Ý sd ®Ê   lo i®Ê s d   ®Þ c li  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê i)    Biªnb¶n  Óm    ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh. thu h s ®Þ ch
 15. 2.LËp  å  ¬  a  Ýnh.   h s ®Þ ch a) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  µ  ®¹ v tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Ëp  th   vi l b¶n    a  Ýnh    a  ¬ng  × nh.  ®å ®Þ ch ë ®Þ ph m B¶n    ®å ®Þa   Ýnh  îc lËp  ch ®  theo quy  ¹m  o   Ï b¶n    a   Ýnh  ña  ph ® v   ®å ®Þ ch c Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh. ch   b)  û   U ban  ©n  ©n  Êp    Þu  nh d c x∙ ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  Öc    tæ  th   vi lËp    a   Ýnh, sæ   ôc    t,sæ   sæ ®Þ ch  m kª ®Ê   theo  âibiÕn  ng  t  ai    a   d  ®é ®Ê ® ë ®Þ ph¬ng  × nh  m theo m É u     quy  nh  Ìm  ®Þ k theo Th«ng   µy.   tn c) Së   Þa  Ýnh,c¬    § ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  Þu  § ch c huy ch tr¸chnhiÖm   Ëp    l sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  i víi Êy chøng  Ën  Òn   c gi   nh quy s d ®Ê ®è    gi   nh quy sö  ông  t  éc thÈm  Òn  ña  û   d ®Ê thu   quy c U ban  ©n  ©n  Êp  ×nh  ý  Êp. nh d cm kc d)  ¬   C quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  Þu  § ch c huy ch tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm       tæ  ki tra nghiÖ m   hå  ¬  a   Ýnh  ña  Êp    ë   a   Ýnh  Þu  thu  s ®Þ ch c c x∙.S ®Þ ch ch tr¸chnhiÖ m     híng  Én  d chuyªn m«n     nghiÖp  ô  Ëp  å  ¬  a   Ýnh  µ  chøc  óc    v l h s ®Þ ch v tæ  ph tra kÕt qu¶ nghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  ña  ¬  thu h s ®Þ ch c c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön. § ch c huy 3.Ph ©n  Êp    c qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh. l   s ®Þ ch a) C¸c  µiliÖu sau  y   îc lËp  µnh  bé u  ÷ t¹  û   t    ®© ®   th 3  l gi   i ban  ©n  ©n   U nh d cÊp    ¬  x∙,c quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  µ  ë  Þa  Ýnh: § ch c huy v S § ch ­B¶n    a  Ýnh;   ®å ®Þ ch ­Sæ   a  Ýnh;   ®Þ ch ­Sæ   ôc    t;  m kª ®© ­Sæ     theo dâibiÕn  ng  t  ai.    ®é ®Ê ® b)    Êp  Êy  Sæ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ëp  ét  é, l t¹  ¬  nh quy sd ®Ê l m b  u  i c quan  Þa  Ýnh  éc cÊp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  § ch thu   c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t. ®Ê c) C¸c  µiliÖu quy  nh  ¹ ®iÓ m         µ    ña  ¬ng  µy  îc   t    ®Þ ti  1.e,1.g,1.h v 1.ic ch n ®  l t¹  ¬  u  i quan  Þa  Ýnh  éc  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c § ch thu c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê 4.ChØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh.   l  ®é h s ®Þ ch a) Hå   ¬  a  Ýnh    s ®Þ ch ph¶ichØnh  ýbiÕn  ng  å m   ã:   l  ®é g c ­B¶n    a  Ýnh;   ®å ®Þ ch ­Sæ   a  Ýnh;   ®Þ ch ­Sæ   ôc    t;  m kª ®Ê ­Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   c gi   nh quy s d ®Ê b)  êng  îp  Tr h chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  ®   nh   k quy sd ®Ê ®∙  µn  µnh  ñ tôc quy  nh  ¹  ho th th     ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP:  ¬  c quan  ®Þa   Ýnh  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  ch c c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê chøng  Ën  nh thay ® æi    Êy    lªngi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,chØnh  ýhå  nh quy sd ®Ê   l  s¬  a   Ýnh  µ  ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp  l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó  chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh, giao  Êy  l   s ®Þ ch   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  êisö  ông  t. ng   d ®Ê
 16. c) Trêng  îp cho    h  thuª,cho    thuªl¹ ®Êt  ∙  µn  µnh  ñ tôc quy  nh     i ® ho th th     ®Þ t¹  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP:  bé  a   Ýnh  Êp    c¸n  ®Þ ch c x∙ hoÆc   ¬  c quan  §Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm  Òn    Ën  îp ®ång  ch c c th quy x¸c nh h   cho  thuª,cho    thuªl¹ ®Êt     i thùc  Ön  ¨ng  ý  Öc  hi ® k vi cho  thuª,cho    thuª l¹  t  µo    a   Ýnh  µ    i®Ê v sæ ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þa  Ýnh. ch Khi chÊ m     Öc    døt vi cho  thuª,cho    ¹ ®Êt,c¨n cø  µo  îp  ng    thuªl   i     v H ®å thuª,   thuª l¹  t  ∙  ã    i®Ê ® c x¸c  Ën  Ê m   nh ch døt  Öc  vi thuª,thuª l¹  t, c¸n  é   a       i®Ê   b ®Þ chÝnh  Êp    c x∙ hoÆc   ¬  c quan  Þa  Ýnh  Êp  ã  Èm   Òn    Ën  îp § ch c c th quy x¸c nh h  ®ång  cho thuª,cho    thuªl¹ ®Êt  ùc hiÖn  Öc    éi dung  ∙  ¨ng  ý     i  th   vi xo¸ n   ®® k cho thuª,  cho    ¹ ®Êt      a  Ýnh  µ  thuªl  i trªnsæ ®Þ ch v th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  l  s¬  a  Ýnh    Êp    ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   a  Ýnh. l   ®Þ ch d)  êng  îp  Õ  Êp  µ  Tr h th ch v b¶o    l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙  gi¸tr   sd ®Ê ® hoµn  µnh  ñ tôc quy  nh  ¹  th th     ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP:    é  a   c¸n b ®Þ chÝnh  Êp    ®èivíi êng  îp thÕ  Êp,b¶o    ña  é    nh, c¸nh©n)  c x∙(     tr h  ch   l∙nhc h gia ®×     hoÆc   ë  Þa  Ýnh  ®èivíi êng  îp thÕ  Êp, b¶o    ña  chøc)®¨ng  S § ch (    tr h  ch   l∙nhc tæ    ký  Öc  Õ  Êp, b¶o    µo    a   Ýnh  µ  vi th ch   l∙nh v sæ ®Þ ch v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þ ch Khi chÊ m     Öc  Õ  Êp, b¶o      døt vi th ch   l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t, gi¸tr   sd ®Ê   c¨n  vµo  îp  ng  ∙  ã    Ën  cø  H ®å ® c x¸c nh xo¸  Õ  Êp,  th ch b¶o  l∙nh;c¸n  é  a     b ®Þ chÝnh  Êp    ®èivíi êng  îp thÕ  Êp,b¶o    ña  é    nh, c¸nh©n)  c x∙(     tr h  ch   l∙nhc h gia ®×     hoÆc   ë   Þa  Ýnh  ®èivíitr ng  îp  Õ  Êp, b¶o    ña  chøc) xo¸ S§ ch (     ê h th ch   l∙nhc tæ     néidung  ∙  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o        a  Ýnh  µ    ®® k th ch   l∙nhtrªnsæ ®Þ ch v th«ng  cho  b¸o  c¬ quan qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó chØnh  ýsæ   a  Ýnh. l   ®Þ ch ®)  êng  îp  ãp  èn  Tr h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙  µn  µnh  gi¸tr   sd ®Ê ® ho th thñ  ôc quy  nh  ¹  t  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­CP:  bé  a   Ýnh  Êp  c¸n  ®Þ ch c x∙(®èivíi êng  îp gãp  èn  ña  é    nh, c¸ nh©n)       tr h  v c h gia ®×    hoÆc   ë   Þa  Ýnh  S § ch (®èi víitr ng  îp  ãp  èn  ña  chøc) ®¨ng  ý  Öc  ãp  èn      ê h g v c tæ    k vi g v b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  µo    a   Ýnh  ang u  ÷ vµ  sd ®Ê v sæ ®Þ ch ® l gi   th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. l   s ®Þ ch c¸cc ®Ó ® k v sæ ®Þ ch Khi chÊ m     døt  Öc  ãp  èn  vi g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t; c¸n  é  gi¸tr   sd ®Ê   b ®Þa   Ýnh  Êp    ®èi víitr ng  îp  ãp  èn  ña  é   ch c x∙ (     ê hg v c h gia  nh,  nh©n)  ®× c¸  hoÆc   ë   Þa  Ýnh  ®èivíi êng  îp gãp  èn  ña  chøc)xo¸ néidung  ∙  S § ch (    tr h  v c tæ      ® ®¨ng  ý  ãp  èn  kg v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t      a   Ýnh  µ  gi¸tr   sd ®Ê trªn sæ ®Þ ch v th«ng b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a   Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýsæ   l  ®Þa  Ýnh. ch Trêng  îp  ãp  èn  h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µm    gi¸tr   sd ®Ê l ph¸tsinh ph¸p    nh©n  íisö  ông  t  × chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh  m  d ®Ê th   l   s ®Þ ch sau    khiph¸p  ©n  íi nh m  hoµn  µnh  Öc  ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  th vi ® k quy sd ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 34  NghÞ   nh  è  ®Þ s 17/1999/N§­ CP. e)  êng  îp  håi®Êt:C¨n  quyÕt  nh  håi®Êt  ña  ¬  Tr h thu      cø  ®Þ thu    c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  µ    n   th quy v biªnb¶n    åi®Êt  µithùc ®Þa,  ¬  thu h   ngo     c quan  Þa  § chÝnh  éc  û   thu U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh d c c th quy c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  Þu  sd ®Ê ch tr¸ch nhiÖm     thu  åi giÊy  h  chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ∙  Êp    ®Ê ® c ®Ó chØnh  ýhoÆc   û  á, chØnh  ýhå  ¬  a   Ýnh  µ  l  hu b   l   s ®Þ ch v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýhå  ¬  l  s ®Þa  Ýnh. ch
 17. g) Trêng  îp ® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  õngµy    h    n      thuª®Ê t   Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùc:Uû   l   ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m    chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh  l   s ®Þ ch vµ th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ýhå  ¬  a  Ýnh    Êp    l   s ®Þ ch c¸c c ®Ó chØnh  ýhå  l  s¬  a  Ýnh. ®Þ ch h)  èi víic¸c tr ng  îp  §       ê h chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, thay  æi  êi m ®Ý sd ®Ê   ® th   h¹n  ö  ông  t; chia t¸ch thöa  t  sd ®Ê      ®Ê hoÆc  thay  æi    ñ  ö  ông  t, ® tªn ch s d ®Ê   biÕn  ng  Ön  Ých  thiªnt¹   Êp  æi,cÊp  ¹ giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ®é di t do    ic ® ,   l i   nh quy s dông  t  × thùc hiÖn  ®Ê th     chØnh  ýhå  ¬  a  Ýnh  l   s ®Þ ch theo quy  nh  ¹ m ôc    ®Þ ti  II­ Ch ¬ng  cña  3  Th«ng   µy. tn C h ¬ n g  5 T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  chØ   d¹o thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp så  ¬  a  Ýnh  µ  Êp  Êy chøng      vi ® k ®Ê ®     s ®Þ ch v c gi   nhËn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn 2. Gi¸m  c  ë   Þa  Ýnh, Së   Þa  Ýnh    µ   t  ã    ®è S § ch  § ch ­ Nh ®Ê c tr¸chnhiÖ m     gióp  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ùc ¬ tæ  th   hiÖn  Öc  ¨ng  ý  t  ai,lËp  å  ¬  a   Ýnh  µ  Êp  Êy  vi ® k ®Ê ®   h s ®Þ ch v c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 3. Th«ng   µy    tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 346/1998/TT­TC§C   µy  th¸ng 3  ng 16    n¨m 1998, Quy Õt  nh  è    ®Þ s 499/Q§­ ngµy  th¸ng 7  §C  27    n¨m 1995  ña  c Tæng   côc  Þa  Ýnh. § ch 4. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý;trong 15  k t  k    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c   × ph¶n        n cv   th   ¶nh  Ò   v Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch ®Ó     Õt. gi¶iquy p h ô  l ô c M É u  t µi Ö u h å  s ¬  ® Þ a  c h Ý n h    li (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 1990/2001/TT­ TC§C   íng dÉn  ¨ng  ý  t  h  ® k ®Ê ®ai,   lËp hå  ¬  a  Ýnh,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t)   s ®Þ ch   gi   nh quy s d ®Ê 1­ M É u   µiliÖu hå  ¬  ïng trong ®¨ng  ý  t    t    s d     k ®Ê ban  u: ®Ç ­ Sæ   a   Ýnh  ïng    ®Þ ch d cho khu  ùc  v n«ng th«n  Éu  è  (m s 01.a/§K),dïng    cho  khu  ùc  «  Þ  Éu  è  v ® th (m s 1.b/§K); ­Sæ   ôc    t  ïng cho   m kª ®Ê d   khu  ùc  v n«ng  th«n (mÉu  è    s 02/§K); ­Sæ   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Éu  è    c gi   nh quy s d ®Ê (m s 03/§K); ­Sæ     theo dâibiÕn  ng  t  ai (mÉu  è     ®é ®Ê ®   s 04/§K); ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  ¨ng  ý  t  ai (mÉu  è    ®Þ th l    ® k ®Ê ®   s 05/§K);
 18. ­ §¬n    ¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  ïng    xin® k quy sd ®Ê d cho  khu  ùc  v n«ng  th«n  Éu  (m sè  06.a/§K)vµ  ïng cho   d   khu  ùc  «  Þ  Éu  è  v ® th (m s 06.b/§K); ­ B¶ng  Ötkª  t  ïng    li   ®Ê d cho  û   U ban  ©n  ©n  Êp    khai®¨ng  ý  nh d c x∙ kª    k (mÉu  è  s 06.c/§K); ­Biªnb¶n  Ðt duyÖt cña  éi ®ång  ¨ng  ý  t  ai (mÉu  è     x    H  ® k ®Ê ®   s 07/§K); ­ Biªn b¶n  Ò   Öc  Õt  óc c«ng      v vi k th   khaikÕt    qu¶  Ðt duyÖt  n  Éu  è  x  ®¬ (m s 08/§K); ­ Danh    s¸ch cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Éu  è    gi   nh quy sd ®Ê (m s 09.a/§K  vµ  É u   è  m s 09.b/§K); ­ Quy Õt  nh  Êp  Êy    ®Þ c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ña  û     nh quy sd ®Ê c U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh,cÊp  Ön  Éu  è    huy (m s 10/§K); ­Biªnb¶n  Óm       ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  Éu  è  thu h s ®Þ ch (m s 11/§K); ­K Õt    qu¶  Óm    ki tranghiÖm    å  ¬  a  Ýnh  Éu  è  thu h s ®Þ ch (m s 12/§K). 2­ M É u   µiliÖu hå  ¬  ïng trong ®¨ng  ý  Õn  ng  t  ai:   t    s d     k bi ®é ®Ê ® ­ §¬n    ¨ng  ý  Õn  ng  Éu  è    xin ® k bi ®é (m s 13/§K);dïng    trong c¸c tr ng  îp    ê h   xin chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, t¸ch hoÆc   ép  öa  t, thay ® æi      m ®Ý sd ®Ê     g th ®Ê     tªn chñ  ö  ông  t,xincÊp  æi,cÊp  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. sd ®Ê     ®   l i   nh quy s d ®Ê ­ Quy Õt  nh  Ò   Öc    ®Þ v vi chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê hoÆc  chuyÓn  lo¹ ®Êt  ö  ông  Éu  è    i sd (m s 14/§K). ­ Quy Õt  nh   Ò   Öc  Êp  ¹  Êy  ®Þ v vi c li gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (mÉu  è  s 15/§K);dïng    trong tr ng  îp  Êy    ê h gi chøng  Ën  Þ   Êt, saisãt,söa  nh bm      ch÷a. ­TrÝch  ôcb¶n    a  Ýnh  Éu  è    l  ®å ®Þ ch (M s 16/§K). ­Th«ng  vÒ   Öc    b¸o  vi chØnh  ýbiÕn  ng  å  ¬  a  Ýnh  Éu  è  l  ®é h s ®Þ ch (M s 17/ §K). Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng  M É u   è  s 1.a tsè    1990/2001/TT­TC§C   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph ­­­­­­­ ­­­­­­ ngµy 30/11/2001  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (27  38) x    cña  Tæng  ôc  Þa  Ýnh c § ch cm Sæ   ®Þa  Ýnh ch
 19. Khu  ùc  v n«ng  th«n  M∙  è s X∙:. . ........................... . . ........................... Huy Ön:.. . ....................... . . ...................... TØnh: .. . ........................   . . ........................ Quy Ó n   è:.. . . s . ..  Th«n  Êp,b¶n):. . ....... (  . . ...... Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . . Ngµy...  th¸ng..n¨m...   . Ngµy...  thn¸g.   .n¨m... . Gi¸m  c  ë  a  Ýnh/Së  ®è S ®Þ ch   Thñ  iöng c¬  tr   quan  TM/Uû  ban  ©n  ©n x∙ nh d   ®Þa  Ýnh   µ   t ch ­Nh ®Ê ®Þa  Ýnh  Êp  Ön ch c huy Chñ  Þch t (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H í ng d É n  l Ë p s æ  ® Þ a  c h Ý n h  k h u  v ù c n « n g  th«n  1.  ôc   ch  Ëp  M ®Ý l sæ:    a   Ýnh  îc lËp    ¨ng  ý  Òn  ö  Sæ ®Þ ch ®  ®Ó ® k quy s dông  t  îp ph¸p cña    chøc,hé    nh, c¸nh©n  µ  ¨ng  ý  t  ­ ®Ê h     c¸ctæ    gia®×     v® k ®Ê ch a giao,cha    cho thuª sö  ông, lµm  ¬  ë    µ  íc thùc hiÖn   d   c s ®Ó nh n     qu¶n  ý®Êt  l  ®ai theo ph¸p luËt.       2.Nguyªn  ¾c    t chung: a)  Ëp    L sæ theo  n  Þ   µnh  Ýnh    îc Uû   ®¬ v h ch x∙:®   ban  ©n  ©n      nh d x∙ x¸c nhËn,c¬    quan  a  Ýnh    Êp  Ön, tØnh  Öt. ®Þ ch c¸cc huy   duy b) Sæ   Ëp    vµo  å  ¬      l c¨n cø  h s kª khai®¨ng  ý  t  ∙  îcc¬    k ®Ê ® ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm   Òn  Öt  Êp  Êy  th quy duy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íi®©y   nh quy sd ®Ê (d   viÕtt¾tlµGCN QSD§).      c) Chñ   ö  ông  t  îc Uû     sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Êp  c GCN QSD§   ¨ng  ® ký  µo  Ón  è    t  Uû   v quy s 1; ®Ê do  ban  ©n  ©n    ¨ng  ý    µo  èiquyÓn  nh d x∙® k ghiv cu  
 20. sè    ñ   ö  ông  t  îc Uû   1. Ch s d ®Ê ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Êp  nh d c huy c GCN QS D§   ®¨ng  ý  µo    Ón  k v c¸cquy cßn  ¹   ñ  ö  ông  t    ót¹ ®iÓ m   ©n    µo  × l iCh s d ; ®Ê c tr   i   d c n th   ®¨ng  ý  µo  Ón  ña  iÓ m   ©n    ;  é     nh, c¸ nh©n      iÓ m   k v quy c® d c ®ã H gia ®×    ë c¸c ® d©n    á  × ®¨ng  ý  µo  Ón  ña  iÓ m   ©n    Çn  Êt n¬ihä  c nh th   k v quy c® d cg nh     tham    gia sinh  ¹t;c¸c hé    nh,    ©n  ã  t  ô  ho     gia ®× c¸ nh c ®Ê ph canh  trong    ¨ng  ý  µo  x∙ ® kv quyÓn  riªnghoÆc   µo  Ón  èicïng cña    v quy cu     x∙. d) Sæ   îclËp  Çn îtcho  õng  ñ  ö  ông  t,m çi  ñ  ét    ®   l l  t ch s d ®Ê   ch m trang,m çi    thöa  t  ét  ®Ê m dßng; chñ  ö  ông  t  Òu  öa  ¨ng  ý  trang kh«ng  Õt    sd ®Ê nhi th ® k 1    h th×  Ëp  µo  Òu  l v nhi trang,cuèitrang ghisè  ña          c trang tiÕp    theo  µ  u   v ®Ç trang   tiÕp theo    è  ña  ghi s c trang  µ   ã  Õ   Õp.Trªn  çi  m n k ti   m trang  sæ, sau  çi  Çn  ml ®¨ng  ý  k ph¶ikÎdßng     ng¨n c¸ch phÝa  íi öa ®¨ng  ý  èicïng.     d  th   k cu   3.C¸ch      ghisæ a) Trang  éidung  ¨ng  ý  t.   n  ® k ®Ê ­Ph Çn: "Chñ  ö  ông  t"® îcghinh      sd ®Ê       sau: +  ôc  M "Tªn chñ  ö  ông  t":Tæ     sd ®Ê   chøc  ö  ông  t      sd ®Ê ghitªntheo  Õt quy   ®Þnh  µnh  Ëp.C¬   ë  gi¸o,c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  Uû   th l   s t«n     tr   c do  ban  ©n   nh d©n    ¨ng  ý  ×      äi cña  x∙ ® k th ghi tªn g   c«ng  ×nh  Ìm  tr k theo  a   ®Þ danh  ã  c c«ng  tr×nh;nh÷ng  ¹ ®Êt    lo i   kh¸cdo  û     U ban  ©n  ©n    ¨ng  ý  × ghitªncña  ¹ nh d x∙® k th       lo i   ®Êt  :®Êt  nh   n«ng  nghiÖp  µnh  d cho  c«ng  ch    éi,s«ng  èi, t  Ý x∙h   su   ®Ê b»ng  a  ch sö  ông... d   Hé     nh  ö  ông  t  × ghitªn"Hé  gia®× s d ®Ê th       «ng  µ)vµ    ña  ñ  é" tªn (b   tªnc ch h     chñ  é    nh, c¸ nh©n    h gia ®×    ghitheo khaisinh;tr ng  îp   Òn  ö  ông  t      ê h   quy sd ®Ê cña chung    î chång  hai v   (kh«ng ph¶i ®Êt    giao cho  é    nh)  ×      h gia ®× th ghi tªn cña  vî,chång  µ    ó  c¶    v ghich thªm  Öc  ng  Òn  ö  ông  ña  îvµ  ång  vi ®å quy sd c v   ch vµo  Çn  I Ph II ; +  ôc   M "N¨m sinh":Ghi    theo khai sinh  µ    v chØ     i  íichñ  é    ghi ®è v   h gia ®×nh, c¸nh©n.    +  ôc  è  M "S CMN D":  Ghi  è  s chøng  minh  ©n  ©n  ña  ñ  é    nh, nh d c ch h gia ®×   c¸nh©n.   +  ôc  ä    î/chång"ghitheo  M "H tªnv    khaisinh cña  îhoÆc   ång  ña  ñ      v  ch c ch hé  Ön  hi cßn  èng. s +  M ôc  "N¬i êng tró":  th  Ghi ®Çy  ®ñ  tªn tØnh, huyÖn, x∙,  th«n (Êp,   xã m...  êng  è, sè  µ    ¬i®¨ng  ý  êng  ócña  ñ  ö  ông  t;n Õu   )® ph   nh ­ n   k th tr   ch s d ®Ê   n¬i th ng  ótrïngvíin¬i lËp    ×    ê tr        sæ th kh«ng  ph¶ighitªnx∙,huyÖn, tØnh, (®∙            ghi ë  ×a    b sæ). Ng êi sö  ông  t  ã  èc  Þnh  íc ngoµith×       d ®Ê c qu t n    ghi thªm  èc  qu tÞch  ña  êi®ã. c ng   +  ôc  M "Sæ  qu¶n  ý": l  Ghi  è  s thø  ù cña  ñ  ö  ông  t  t  ch s d ®Ê trong ph¹m      vi m çi    è nµy  ïngvíisè  å  ¬ u  ÷c¸c tµiliÖu h×nh  µnh  x∙(s   tr     h s l tr         th trong qu¸ tr×nh      ®¨ng  ý  ña  çi chñ  ö  ông  t). kc m   sd ®Ê ­Ph Çn: "§¨ng ký  ö  ông  t"       sd ®Ê +  ét      µy,th¸ng,n¨m  ña  çi lÇn  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. C 1:Ghi ng     c m  ® k v sæ ®Þ ch +  ét  vµ    C 2  3: Ghi  è  Öu  ê b¶n    a   Ýnh  µ  è  Öu  öa  t, s hi t   ®å ®Þ ch v s hi th ®Ê   thöa  ã  c thªm  è  Öu  öa  ô  ×    Çn ît  è  Öu  öa  Ýnh, sè  Öu  s hi th ph th ghi l l : hi th ch s   hi thöa phô  öaphô      (th   ghitrong ngoÆc   n).V Ý   ô:195    ®¬   d   (10).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản