Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 8/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  La o  ® é n g   ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi   S è  20/1999/TT­B L § T B X H  n g µ y  8 th¸ng 9 n¨ m   1999 H í ng d É n  th ù c  Ö n  hi Q u y Õ t ® Þ n h  s è  121/1999/Q§­T T G  n g µ y 08/5/1999  c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  ti Ò n l¬ n g   µ  thu n h Ë p   v c ñ a  æ n g  C « n g  ty §i Ö n  l ù c Vi Ö t N a m T Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 121/1999/Q§­ TTg  µy  ng 8/5/1999 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   Òn l ng  µ    Ëp  ña  ph v ti  ¬ v thu nh c Tæng  C«ng    Ön  ùcViÖt Nam,   ty§i l     sau    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh  ¹ C«ng    è  khic ý ki c B T   ti  v¨n s 4074  TC/TCDN   µy    ng 18 th¸ng 8    n¨m 1999, Bé     C«ng  nghiÖp  ¹  ti C«ng    è  v¨n s 3008/CV­ TCCB   µy    ng 21 th¸ng 7    n¨m 1999  µ  v Tæng  C«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ¹  ty§i l     tiC«ng    è  v¨n s 4106  EVN/TCCB­L§  µy  th¸ng 7  ng 19    n¨m 1999, Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héihíng dÉn  ùc hiÖn        th   nh sau: I. è i tî ng, h ¹ m  vi ¸p d ô n g  §  p §èi t ng  dông  µ c«ng  ©n,     î ¸p  l  nh viªn chøc Tæng  C«ng    Ön  ùc ViÖt ty §i l     Nam   å m     n  Þ   µnh    éc  èi s¶n  Êt,trùc tiÕp  iÒu  µnh  g c¸c ®¬ v th viªn thu kh   xu     ® h phôc  ô,phô  î v  tr s¶n  Êtkinh doanh  iÖn,cô  Ó: xu     ®   th ­Héi ®ång     qu¶n  Þ;C¬   tr   quan  Tæng  C«ng  ty; ­C¸c  µ     Nh m¸y    iÖn  ph¸t® (nhiÖt®iÖn,thuû ®iÖn,diªzel tuèc binkhÝ);           ,    ­C¸c    C«ng    tyTruyÒn    iÖn; t¶i® ­C¸c    C«ng    Ön  ùc; ty§i l ­Trung  ©m  Òu    Ö   èng  iÖn  èc    t §i ®é h th ® Qu gia; ­Trung  ©m    t nghiªncøu    khoa  äc   h ­C«ng  Ö   M«i  êng  µ  ngh ­  tr v m¸y  Ýnh; t ­C«ng      tyTh«ng    Ôn  tinVi th«ng  iÖn  ùc. ® l II.  C¸c c h Õ  ® é  ¸p d ô n g 1.§¬n    Òn l ng.   gi¸ti  ¬ a.ViÖc  ©y  ùng  µ  Èm  nh  n    Òn l ng;   xd v th ®Þ ®¬ gi¸ti  ¬ Tæng  C«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ©y  ùng,thÈm  nh  n    Òn l ty§i l     xd   ®Þ ®¬ gi¸ti  ­ ¬ng  ña  µn  é  c to b Tæng   c«ng    µ    n  Þ   ùc thuéc  ty v c¸c ®¬ v tr   theo  íng  Én  ¹ h d t i Th«ng   sè  t 13/L§TBXH   TT   µy  ­ ng 10/4/1997  µ  v Th«ng   sè  t 14/L§TBXH­TT   ngµy 10/4/1997 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  b.§iÒu  Ön    ông  Ö   è  iÒu    ki ¸p d h s® chØnh    t¨ngthªm  Òn l ng  èi Óu: ti  ¬ t   thi   ViÖc    ông  Ö   è  iÒu  ¸p d h s® chØnh    t¨ng thªm  Òn l ng  èithiÓu    Ýnh  ti  ¬ t   ®Ó t ®¬n    Òn l ng  ña  gi¸ti  ¬ c Tæng  C«ng    tytheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 28/CP  ngµy 28/3/1997 cña  Ýnh  ñ    ùc hiÖn  y      iÒu  Ön    Ch ph khith   ®Ç ®ñ c¸c® ki sau:
  2. 2 ­S¶n  Êt,kinhdoanh  ã  i   xu     c l∙ ; ­ B¶o  ¶m   ùc hiÖn      ® th   c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc theo  ng      n  ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   ­ M çi    n¨m gi¶m tæn  Êt ®iÖn  th   n¨ng  õ 0,2%    t  ­ 0,3%  víichØ     Õ   so    tiªuk ho¹ch  îc Héi  ng  ®  ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   C«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   ty §i l     phª  Öt duy   (chØ    tiªutæn  Êt ®iÖn  îc x©y  ùng    ¬  ë  è  ùc hiÖn  ña  th   ®  d trªnc s s th   c n¨m  íctr   liÒn kÒ).   ­ N¨ng  Êt lao ®éng  ×nh  ©n  ña    su     b qu c c«ng  ©n, viªnchøc  µnh  iÖn  nh    ng ® tÝnh  theo Kwh  iÖn  ¬ng  È m     ® th ph n¨m  sau ph¶icao  ¬n    h n¨m  ícliÒn kÒ. tr     c.§¬n    Òn l ng:   gi¸ti  ¬ §¬n    Òn l ng  ña  gi¸ti  ¬ c Tæng  C«ng    å m   phÇn: tyg 2  ­  ¬n    Òn ¬ng  Ýnh  § gi¸ ti l t theo quy  nh   µ  íng  Én  ¹  ®Þ vh d t iTh«ng   sè  t 13/L§TBXH­TT  µy  /4/1997 cña  é  ng 10    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h ­ TiÒn  ëng  Ën  µnh  toµn  iÖn  îc tÝnh   ¬ng  Êp  Ëc    th vh an  ® ®  trªnl c b c«ng  viÖc  theo híng dÉn  ¹ ®iÓ m     ôc    ña      t  i 2,m IIc Th«ng   µy. tn Trªn c¬  ë  n    Òn ¬ng  îc Bé     s ®¬ gi¸ti l ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    thÈm  nh, Héi ®ång  ®Þ    qu¶n  Þcã  tr   tr¸chnhiÖ m    giao ®¬n    Òn l ng    gi¸ti  ¬ cho   c¸c ®¬n  Þ  µnh  v th viªn,trong ®ã     â  Çn  Òn  ëng  Ën  µnh  toµn      ghir ph ti th vh an  trong  ®¬n    Òn l ng  Ýnh  gi¸ti  ¬ t theo Th«ng   è    ts 13/L§TBXH­  nªu  TT  trªn. 2.Ch Õ     ëng  Ën  µnh  toµn  iÖn.   ®é th vh an  ® a.§èit ng ¸p dông:theo quy  nh  ¹ m ôc      î         ®Þ t  i ITh«ng   µy. tn b.Møc  ëng:   th ­ Møc  15%  ¬ng  Êp  Ëc  l c b c«ng  Öc, ¸p  ông  i  íic«ng  ©n,    vi   d ®è v   nh viªn chøc  èikinh doanh,phôc  ô,phô  î kh       v  tr  s¶n  Êtkinhdoanh  iÖn,cô  Ó: xu     ®   th +  C¸c  C«ng    Ön  ùc(trõm ét  è  i t ng hëng  ty§i l     s ®è  î   møc  20%); + C«ng    tyTh«ng    Ôn  tinVi th«ng  Ön  ùc(trõm ét  è  i t ng hëng  §i l     s ®è  î   møc   20%); + Trung  ©m   t nghiªn cøu    Khoa  äc  C«ng  h ­  nghÖ   M«i  êng  µ    ­  tr v m¸y tÝnh; + Trung  ©m   Òu    Ö   èng  iÖn  èc    õm ét  è  i  îng  ­ t §i ®é h th ® Qu gia (tr   s ®è t h ëng  møc  20%); +  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,C¬   tr   quan  Tæng  C«ng  ty. Møc  ëng  h 20%  ¬ng  Êp  Ëc  l c b c«ng  Öc,¸p dông  i víi vi     ®è     c«ng  ©n, viªn nh    chøc  èis¶n  Êt,truyÒn    iÖn,cô  Ó: kh   xu   t¶i®   th +  C¸c  µ  nh m¸y  û ®iÖn,nhiÖt®iÖn,diªzel tuèc binkhÝ; thu           ,    + Qu¶n  ý vËn  µnh  Ö   èng  l  h h th truyÒn    iÖn  µ  ©n  èi ®iÖn  ã  t¶i® v ph ph   c cÊp  iÖn    ính¬n  ® ¸p l   380V; h Ö   èng    th th«ng    iÖn  ùctõ110Kv  n   tin® l    ®Õ 500Kv; +  µ m   Öc    Êp  iÖn    ính¬n  L vi ë c ® ¸p l   380Kv:söa  ÷a  ín, öa  ÷a  ù  è,   ch l   s ch s c   söa  ÷a  êng  ch th xuyªn,thÝ    nghiÖ m  trong    µ  c¸c nh m¸y  iÖn,  êng  ©y  µ  ® ® d v thiÕtbÞ  iÖn;  ® +  Trung  ©m   Òu    Ö   èng  iÖn  èc  t §i ®é h th ® Qu gia  ®iÒu    Ö   èng  ( ®é h th ®iÖn).
  3. 3 c.C¸ch  Ýnh  Òn th ng  µo  n    Òn l ng  ña    t ti   ë v ®¬ gi¸ti  ¬ c Tæng  C«ng    Ön. ty§i ­ C¨n  vµo  è  i t ng ® îc¸p dông  µ    cø  s ®è  î       v møc  ëng  th quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  a, b, ®iÒ m     ôc       2, m IInªu trªn,   nh  û lÖ    ®Þ x¸c t   (%)  ëng  ×nh  ©n  ña  õng th b qu ct  ®¬n  Þ  µ  µn  é  v v to b Tæng  C«ng    ty(theo ph¬ng    ph¸p b×nh  ©n    Òn);   qu giaquy ­ C¨n  vµo  Ö   è ¬ng  Êp  Ëc    cø  h sl c b c«ng  Öc  ×nh  ©n  µ  û lÖ  vi b qu v t   (%)  ­th ëng  ×nh  ©n  ña  õng  n  Þ  µ  µn  é  b qu ct ®¬ v v to b Tæng  C«ng      nh  Ö   è  ty,x¸c ®Þ hs tiÒn  ëng  ×nh  ©n  tt   víimøc  ¬ng  èithiÓu  Ýnh  th b qu (H ) so    l t  t trong ®¬n    ña    gi¸c tõng  n  Þ   µ  µn  é  ®¬ v v to b Tæng   C«ng    ty b»ng c¸ch  Êy  Ö   è ¬ng  Êp  Ëc  l h sl c b c«ng  Öc  ×nh  ©n  ©n    íi ûlÖ  vi b qu nh (x)v     (%)  ëng  ×nh  ©n; t th b qu ­ C¨n  vµo    cø  quy  nh  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  ®Þ vh   ti  ts 13/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  Ö   è  Òn th ng  ×nh    X∙    h s ti   ë b qu©n  ña  õng  n  Þ  µ  µn  é  ct ®¬ v v to b Tæng  C«ng    n    Òn l ng  ña  õng ty,®¬ gi¸ti  ¬ c t   ®¬n  Þ  µ  µn  é  v v to b Tæng  C«ng    îctÝnh    ty®   nh sau: +  Õ u   n    Òn l ng  Ýnh  N ®¬ gi¸ti  ¬ t theo  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m   Ó  s¶n  È m   ph (k c¶  ph quy  æi) th×: ®   §¬n    Òn l gi¸ti  ­ TLmindn  (Hcb  H pc) x  +    TLmindn  H tt x  ¬ng  doanh  = x  sp + 26    (8  ÷  h) x  sp T T x  h   6 ngµy nghiÖp 26 ngµy  (8  ÷  h) x  h   6 Trong  : ®ã * TLmindn:Møc ¬ng  èithiÓu cña      l t    doanh  nghiÖp lùachän     theo quy  nh     ®Þ t¹ Th«ng   è    i ts 13/L§TBXH­  nãitrªn; TT    * H cb: H Ö   è ¬ng  Êp  Ëc      sl c b c«ng  Öc  ×nh  ©n  vi b qu theo quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 13/L§TBXH­TT  ãitrªn; n  * H pc:H Ö   è  ×nh  ©n        sb qu c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  îctÝnh  ph c l ®  trong ®¬n      gi¸ tiÒn l ng   ¬ theo quy  nh  ¹ Th«ng   è    ®Þ t  i ts 13/L§TBXH­TT  ãitrªn; n  T  *  sp: Møc  lao  ng  ®é tæng  îp  Ýnh  ht cho  n   Þ   ®¬ v s¶n  È m   ph theo    quy ®Þnh  ¹  ti Th«ng   è  t s 14/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997  ña  é   c B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héi;      X∙         * H tt   Ö   è  Òn  ëng  ×nh  ©n  ña    : H s ti th b qu c doanh nghiÖp theo c¸ch  Ýnh  t trªn; * 26 ngµy:lµsè  µy  µm  Öc        ng l vi trong th¸ng;   * 8h ÷  h:lµsè  ê lµm  Öc      6     gi   vi theo  quy  nh  ®Þ trong ca  µm  Öc  útheo    l vi (tu   nghÒ   îcrótng ¾n  ®   hay kh«ng  îcrótng ¾n  êigian lµm  Öc). ®   th     vi +  Õ u   n    Òn l ng  Ýnh  N ®¬ gi¸ti  ¬ t theo danh      thu (doanh  è),hoÆc   s  tæng    thu trõ (­    ) tæng   chi (trong tæng    a  ã  Òn ¬ng)    chi ch c ti l hoÆc  theo  î nhuËn, th× l i    ®¬n    îc tÝnh  µm  phÇn, trong ®ã   Çn  Òn  ëng  îc tÝnh    ¬  ë  gi¸®   l 2      ph ti th ®  trªnc s h Ö   è  Òn  ëng  ×nh  ©n  ña  s ti th b qu c doanh  nghiÖp. Ph¬ng    ph¸p  Ýnh    íng t nh h   dÉn  ¹ Th«ng   è  t  i ts 13/L§TBXH­TT  ãitrªn. n  V Ý   ô: N¨m   d  1999,qua  Èm  nh  Ö   è ¬ng  Êp  Ëc    th ®Þ h sl c b c«ng  Öc  ×nh  vi b qu©n  H cb) cña  (   Tæng  C«ng    Ön  ùcViÖt Nam   µ2,75;møc ¬ng  èithiÓu ty§i l     l    l t    ®Ó   Ýnh  n    Òn ¬ng  TLmindn) lµ 350.000®/th¸ng;h Ö   è    t ®¬ gi¸ti l (      s c¸c kho¶n  ô  ph
  4. 4 trong  n    H pc) lµ 0,35;tû lÖ  ëng  toµn  ×nh  cÊp  ×nh  ©n  Ýnh  b qu t ®¬ gi¸(        th an  b c b c«ng  Öc  µ  Ö   è  Òn th ng  ×nh  ©n  H tt   qu©n  µ17,8% ¬ng  Êp  Ëc  l  l vi v h s ti   ë b qu () lµ 0,49  2,75  17,8%),®Þnh    (=  x    møc     ng  lao ®é tæng  îp  h cho  ét  m 1000  kwh  ®iÖn  ¬ng  È m   Tsp) lµ7,5 h, thêigian lµm  Öc  ×nh  ©n  th ph (           vi b qu trong ca  µ7h/   l  ngµy.Nh   Ëy  n    Òn l ng    v ®¬ gi¸ti  ¬ theo  n  Þ  ®¬ v s¶n  È m   ph giao cho    Tæng  C«ng  ty§iÖn  ùcViÖtNam     l    n¨m 1999  µ: l §¬n    TLmindn  (Hcb  H pc) gi¸ x  +    TLmindn  H tt x  tiÒn l =  ­ x  x  h/1000kwh  26  µy  (8   x  h ng 7,5 ¬ng  h 7,5 /1000kwh + 26 ngµy  (8  ÷  h) ÷6h) x  h   6 350.000  (2,75+  x    0,35) 350.000  0,49 x  = x  h/1000kwh  7,5 x  h/1000kwh 7,5 + 26  µy  7h x  26    7x  ng ngµy h = 44.712®/1000kwh  iÖn  ¬ng  È m   7.067®/1000kwh  iÖn  ¬ng  ® th ph +  ® th phÈ m. C¨n  vµo  n     îc thÈm   nh,  ¬ng  ù nh c¸ch  Ýnh    cø  ®¬ gi¸®   ®Þ t t  t ë trªn,Héi    ®ång  qu¶n  Þ Tæng  tr   C«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   ty §i l     giao  n    Òn ¬ng    ®¬ gi¸ti l cho c¸c®¬n  Þ  µnh    v th viªn. d.Nguyªn  ¾c  ëng.   t th ­ G ¾ n   Òn  ëng  íiviÖc    ti th v  b¶o  ¶m   toµn  ® an  s¶n  Êt ®iÖn, kh«ng    xu     an toµn  × kh«ng  ëng; th   th ­ TiÒn  ëng  ñ  Õu  Ëp    th ch y t trung cho  i t ng lµm      ®è  î   c¸cc«ng  Öc  ùctiÕp vi tr     ®Õ n   Ën  µnh  toµn  ¹ng íi iÖn  µ  vh an  m l ® v cung  Êp  iÖn; c® ­ N Õu       ®Ó x¶y  sù  è  ra  c kh«ng  toµn  µ   an  m ¶nh  ëng  n   Õt  h ®Õ k qu¶    s¶n xuÊtcña  µn    to Tæng  C«ng    × ph¶igi¶m  õtiÒn th ng  ña  tyth     tr     ë c Tæng  C«ng  ty; ­ Khèi nµo, ®¬n  Þ   µo          v n ®Ó x¶y  sù  è  ra  c kh«ng  toµn  ×  èi ®ã,  an  th kh   ®¬n  Þ      vµo  v ®ã c¨n cø  møc    ù  è    ®é s c ®Ó gi¶m  õhoÆc   tr   kh«ng  îcth ng; ®  ë ­ Quy  nh  â tr¸chnhiÖ m   ña    é,c«ng  ©n      ®Þ r    c c¸n b   nh viªnchøc  trong quan    h Ö   íikh¸ch hµng, tr¸nhcöa  Òn, s¸ch nhiÔu  íikh¸ch hµng, n Õu    ¹m  v        quy     v      viph th× bÞ    gi¶m  õhoÆc   tr   kh«ng  îcth ng; ®  ë ­ Quy  Õ     ch ph¶ithÓ  Ön  â th ng,ph¹tnghiªm    hi r   ë     minh.Nh÷ng  êng  îp vi   tr h    ph¹m  éiquy  toµn    ng    n  an  lao ®é ®Ó x¶y    ù  è  ra s c kh«ng  toµn  an  hoÆc   kh«ng  kÞp  êikh ¾c  ôc  ù  è, thiÕu  th   ph s c   tr¸chnhiÖ m   íikh¸ch  µng, ngoµi viÖc  Þ     v  h     b xö  ýkû  Ëtvµ  åith ng  ËtchÊt,cÇn  l   lu   b   ê v     quy  nh  Õ     ¹t; ®Þ ch ®é ph ­ TiÒn  ëng  Ën  µnh  toµn    th vh an  kh«ng  îc tr¶cïng  íitiÒn ¬ng  µ     ®   v  l m tr¶ theo kÕt    qu¶ b¶o  ¶m   toµn  iÖn. ® an  ® Tæng  C«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ã  ty§i l     c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    xd quy  Õ   ­ ch th ëng  Ën  µng  toµn  vh an  theo    c¸cnguyªn t¾c  trªnvµ  Êy ý  Õn  ña  é      nªu    l   ki c B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héitr ckhiban  µnh.Trêng  îp cha  ã    X∙    í     h   h  c quy  Õ   ­ ch th ëng  × cha  îc¸p dông  Õ     ëng  Ën  µnh  toµn  iÖn. th   ®    ch ®é th vh an  ® 3.Phô  Êp    ót.   c thu h a.§èit ng vµ  ¹m      ông:    î   ph vi¸p d
  5. 5 C«ng  ©n  nh viªn lµm  Öc      vi ë c¸c  tæ,  i  ®é qu¶n  ý,vËn  µnh  öa  ÷a  l  h s ch ®iÖn, thÝ    nghiÖ m   iÖn, th«ng    iÖn  ùc thuéc  Ö   èng  ®   tin® l  h th truyÒn    iÖn  t¶i® 500kv. b.Møc  ô  Êp.   ph c ­Møc    70%  ¬ng  Êp  Ëc  l c b (chøc  ô)¸p dông  i víi v    ®è   : +  ¹m  äc  ¹c,tr¹m Nh   ©n  éc tØnh  Tr Ng L     Xu thu   Thanh  Ho¸; +  ¹m  Tr lÆp  ú  K Anh  tØnh  µ   Ünh; HT +  ¹m  íc S¬n,  ¹m  Tr Ph   tr Gi»ng, chèt vËn  µnh  íc S¬n,  èt vËn  µnh      h Ph   ch   h Gi»ng  éc tØnh  thu   Qu¶ng  Nam; +  ¹m  äc  åi,tr¹m  ¾c    ètvËn  µnh  ¾c    éc tØnh    Tr Ng H   § Uy, ch   h § Leithu   Kon Tum; +  ¹m  Rø   éc tØnh  Tr IA  thu   Gia  Lai; +  ¹m    Ð,  ¹m  Tr C N tr Qu¶ng  Ýn,  ¹m  T tr Qu¶ng  ¬n, chèt vËn  µnh  S     h Kr«ng  N«  éc tØnh  ¾c  ¾c. thu   § L ­Møc    50%  ¬ng  Êp  Ëc  l c b (chøc  ô)¸p dông  i víi v    ®è   : +  èt  Ën  µnh  È m   û, chèt vËn  µnh  Ch v h C Thu     h Yªn    éc tØnh  C¸tthu   Thanh  Ho¸; +  ¹m  Tr lÆp  Yªn  µnh,tr¹m lÆp  Th    Nam   µn  éc tØnh  § thu   Ngh Ö   An; +  ¹m  ¹ch  thuéc tØnh  õa  Tr B M∙    Th Thiªn­Hu Õ;    +  ¹m  µ   ©n,  ¹m    § ¾c   Tr Ho Xu tr t¶iba  N«ng,  èt vËn  µnh  ¾c   ch   h § N«ng  thuéc tØnh  ¾c  ¾c;   § L +  èt vËn  µnh  ¾c  thuéc tØnh  Ch   h § T«    Kon  Tum; +  èt vËn  µnh    ­ ©ycu,tr¹m biÕn    Ch   h Ch Sª Pl    ¸p 500  Pl©ycu  éc tØnh  Kv  thu   Gia  Lai; +  èt vËn  µnh  ï  thuéc   Ch   h B Na   tØnh  ×nh  íc. B Ph ­Møc    30%  ¬ng  Êp  Ëc  l c b (chøc  ô)¸p dông  i víi v    ®è   : +  èt L¹c S¬n, Tr¹m  Ch       lÆp  ¹c S¬n  éc tØnh  µ   ×nh; L  thu   Ho B +  Êt  Ën  µn  ôc  ¬  éc tØnh  Ch v h M S thu   Thanh  Ho¸; +  èt vËn  µnh  Ch   h Ngh Üa  µn  éc tØnh  § thu   Ngh Ö   An; +  èt vËn  µnh  ú  Ch   h K Anh  éc tØnh  µ   Ünh; thu   HT +  ¹m  è  ¹ch,tr¹m L Ö   û  éc tØnh  Tr B Tr     Thu thu   Qu¶ng  ×nh; B +  ¹m  Tr Cam   é  éc tØnh  L thu   Qu¶ng  Þ; Tr +  ¹m  Tr Phong  ¬n  éc tØnh  õa  S thu   Th Thiªn­Hu Õ;    +  èt vËn  µnh  Ch   h Kon  Tum   éc tØnh  thu   Kon  Tum; +  ¹m  è  thuéc tØnh  ×nh  ¬ng; Tr B La    B D +  èt vËn  µnh  ång  µithuéc tØnh  ×nh  íc. Ch   h § Xo     B Ph ­Møc    20%  ¬ng  Êp  Ëc  l c b (chøc  ô)¸p dông  i víi v    ®è   : +  ¹m  Tr 500Kv  µ   ×nh; Ho B
  6. 6 +  ¹m  ïHµ   Ünh  éc tØnh  µ   Ünh; Tr b   T thu   HT +  èt  Ën  µnh  §ån, chèt vËn  µnh  ång  íithuéc  Ch v h Ba      h § H  tØnh Qu¶ng  B×nh; +  èt vËn  µnh  Ch   h §«ng  µ   éc tØnh  H thu   Qu¶ng  Þ; Tr +  èt vËn  µnh  Õ   éc tØnh  õa  Ch   h Hu thu   Th Thiªn­Hu Õ;    +  èt vËn  µnh  Ch   h Bu«n    éttØnh  ¾c  ¾c; Ma Thu   § L +  ¹m  Õn    Tr bi ¸p 500  §µ  ½ ng,  ètvËn  µnh  µ  ½ ng; Kv  N ch   h §N +  ¹m  Õn    Tr bi ¸p 500  Phó  © m. Kv  L c.Thêigian hëng,c¸ch tÝnh  µ    ô  Êp    ót.           v tr¶ph c thu h Thêi gian  ëng  ô  Êp    h ph c thu  ót lµ 3  h     n¨m  Ó   õ  µy  k t ng 1/1/1999. C¸ch    tÝnh vµ  tr¶ phô  c¸p thu hót thùc hiÖn theo híng dÉn  t¹ Th«ng  t è  i  s 16/L§TBXH­TT  µy  ng 2/6/1993 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h   III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. C¨n  vµo    iÒu  Ön    ông  Ö   è      cø  c¸c® ki ¸p d h s t¨ngthªm  Òn l ng  èithiÓu ti  ¬ t     quy  nh  ¹  iÓ m     ôc    ®Þ ti® 1, m IInªu    µ  íng dÉn  ¹  trªnv h   ti Th«ng   è  ts 13/L§TBXH­ TT  µy  ng 10/4/1997;Th«ng   è    t s 14/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997  ña  é     c B Lao ®éng  Th¬ng  ­  binh  µ  héi,Tæng   v X∙    Gi¸m  c  ®è C«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   ty §i l     chØ  o  ©y  ùng  n    Òn l ng, b¸o    éi ®ång  ®¹ x d ®¬ gi¸ti  ¬   c¸o H   qu¶n  Þ xem   Ðt,cã  tr   x  c«ng    öiBé   v¨n g   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®Ò   Þ  Èm  nh  n     X∙    ngh th ®Þ ®¬ gi¸tiÒn l ng     ¬ theo quy  nh.   ®Þ 2. Tæng    C«ng    Ön  ùcViÖt Nam   Èn  ¬ng  chøc  ©y  ùng    ty§i l     kh tr tæ  xd quy chÕ   ëng  Ën  µnh  toµn  iÖn  th v h an  ® theo nguyªn  ¾c  t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    d ®iÓ m     ôc    2, m IITh«ng   µy  íc ngµy  t n tr   30/9/1999,göi vÒ   é       B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héitho¶ thuËn  íckhithùc hiÖn.   X∙      tr       3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy    tn c hi l     t  23/5/1999.C¸c  Õ     Òn   ch ®é ti   l ng  ¬ quy  nh  ¹ m ôc    trªn® îctÝnh  ëng  õngµy  ®Þ ti   IInªu      h t  1/1/1999.Riªng ®iÒu      kiÖn    ông  Ö   è  iÒu  ¸p d h s® chØnh    t¨ngthªm  Òn l ng  èithiÓu  ti  ¬ t   theo quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n    iÓ m     ôc    ã  Öu  ùcthi µnh    i b,® 1,m IIc hi l     h trong 2    n¨m  (1999   ­2000). Trong    ×nthùc hiÖn  ã  ×  íng n ¾c, ®Ò   Þ  qu¸ tr     cgv     ngh ph¶n  vÒ   é    ¸nh  B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héinghiªncøu    Õt.   X∙      gi¶i quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản