Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
137
lượt xem
4
download

Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ/CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. t h«ng t cña bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 20/2005/tt-bl®tbxh ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP ngµy 28/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP ngµy 28/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm (say ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP), Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: 1. Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, bao gåm: - Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp; - Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm do Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp; - Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm do Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng cña Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm nªu trªn sau ®©y ® îc gäi chung lµ Trung t©m. 2. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, bao gåm: - Doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; - Doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm nªu trªn sau ®©y ®îc gäi chung lµ Doanh nghiÖp. II. §iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña trung t©m: 1. §iÒu kiÖn thµnh lËp Trung t©m theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Cã ®Þa ®iÓm vµ trô së lµm viÖc æn ®Þnh tõ 36 th¸ng trë lªn kÓ tõ ngµy Trung t©m ®îc thµnh lËp míi hoÆc ®îc thµnh lËp l¹i theo quy ®Þnh t¹i
 2. NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP; n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc giao dÞch trùc tiÕp víi ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng; cã ®ñ diÖn tÝch lµm viÖc cho nh©n viªn cña Trung t©m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n íc vÒ tiªu chuÈn, ®Þnh møc sö dông trô së lµm viÖc cho c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ cã ®ñ diÖn tÝch cho viÖc giao dÞch vµ ho¹t ®éng (t vÊn, ®ãn tiÕp ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng, tra cøu th«ng tin thÞ trêng lao ®éng) cña Trung t©m. b. Cã c¸c trang thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc phï hîp víi tõng nhiÖm vô nh bµn, ghÕ, tñ hå s¬, ®iÖn tho¹i, m¸y fax, m¸y vi tÝnh, c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c t vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm, th«ng tin thÞ trêng lao ®éng vµ ph- ¬ng tiÖn ®i l¹i (« t« hoÆc xe m¸y). NÕu cã ho¹t ®éng d¹y nghÒ th× ph¶i cã c¸c trang thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn d¹y nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. c. Cã Ýt nhÊt 05 nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn thuéc c¸c chuyªn ngµnh kinh tÕ, luËt, ngo¹i ng÷; mçi chuyªn ngµnh ph¶i cã Ýt nhÊt mét ngêi. Ngêi ®îc tuyÓn dông vµo Trung t©m ph¶i lµ ngêi cã lý lÞch râ rµng, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, kh«ng cã tiÒn ¸n ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ngêi ®ã c tró x¸c nhËn. §èi víi nh©n viªn ®îc ®iÒu ®éng sang lµm viÖc t¹i Trung t©m, ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan cò. d. Trung t©m dù kiÕn thµnh lËp hoÆc thµnh lËp l¹i ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch hÖ thèng Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm trªn ®Þa bµn ®· ®îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp Trung t©m theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a Kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP do c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp Trung t©m chuÈn bÞ, bao gåm: a. C«ng v¨n ®Ò nghÞ thµnh lËp Trung t©m göi c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c Kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§- CP; b. §Ò ¸n thµnh lËp Trung t©m, bao gåm c¸c néi dung cô thÓ sau: - Sù cÇn thiÕt thµnh lËp Trung t©m; - Môc tiªu ho¹t ®éng cña Trung t©m: nªu cô thÓ môc tiªu dµi h¹n vµ môc tiªu ng¾n h¹n; - NhiÖm vô cô thÓ cña Trung t©m: x¸c ®Þnh vµ lîng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña tõng nhiÖm vô trong 05 n¨m ®Çu vÒ t vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm, th«ng tin thÞ trêng lao ®éng, d¹y nghÒ; - Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña Trung t©m: + §Þa ®iÓm, mÆt b»ng, nhµ xëng; c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ; + Bé m¸y, nh©n sù vµ biªn chÕ (l·nh ®¹o Trung t©m, c¸c tæ chøc gióp viÖc cña Gi¸m ®èc, biªn chÕ) cña Trung t©m; + Nguån lùc ®Çu t, qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh cña Trung t©m; - TÝnh kh¶ thi cña ®Ò ¸n:
 3. + Thêi ®iÓm b¾t ®Çu ho¹t ®éng cña Trung t©m; + Dù kiÕn nh÷ng kÕt qu¶ vµ t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m trong 05 n¨m ®Çu; + C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn; + Chøng minh c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ gi¶i ph¸p nªu trªn. c. V¨n b¶n cña c¸c c¬ quan cã liªn quan: - §èi víi Trung t©m thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh th× §Ò ¸n thµnh lËp Trung t©m ph¶i cã ý kiÕn nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Së Tµi chÝnh, Së Néi vô; - §èi víi Trung t©m thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi th× ph¶i cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i Trung t©m sÏ ®Æt trô së vµ ho¹t ®éng; d. C¸c giÊy tê vµ v¨n b¶n cã liªn quan chøng minh ®· ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn hoÆc cam kÕt cña c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp Trung t©m theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc II cña Th«ng t nµy, bao gåm: - B¶n sao (cã c«ng chøng) mét trong c¸c giÊy tê sau: giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u hoÆc v¨n b¶n giao trô së lµm viÖc cho Trung t©m sö dông cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång thuª trô së lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm trong thêi h¹n tèi thiÓu 36 th¸ng; - B¶n kª khai trang thiÕt bÞ, c¸c ph ¬ng tiÖn lµm viÖc vµ ®i l¹i; danh s¸ch nh©n viªn cña Trung t©m t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ thµnh lËp cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp Trung t©m; 3. Hå s¬ ®Ò nghÞ chÊp thuËn thµnh lËp Trung t©m thuéc c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ chÊp thuËn thµnh lËp Trung t©m cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng cña Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi göi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i Trung t©m sÏ ®Æt trô së vµ ho¹t ®éng; - C¸c giÊy tê, v¨n b¶n theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, d ®iÓm 2 Môc II cña Th«ng t nµy. 4. TiÕp nhËn, thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp Trung t©m thuéc quyÒn qu¶n lý cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc hå s¬ ®Ò nghÞ chÊp thuËn thµnh lËp Trung t©m cña c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, c, d, Kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/ N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm trao giÊy biªn nhËn hå s¬ cho c¬ quan nép hå s¬. GiÊy biªn nhËn ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m nhËn hå s¬, nh÷ng v¨n b¶n cã trong hå s¬ vµ thêi h¹n tr¶ lêi.
 4. b. ThÈm ®Þnh hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp Trung t©m hoÆc hå s¬ ®Ò nghÞ chÊp thuËn thµnh lËp Trung t©m: Trong thêi h¹n 15 ngµy (tÝnh theo ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ vµ tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m thuéc quyÒn qu¶n lý hoÆc v¨n b¶n chÊp thuËn thµnh lËp Trung t©m thuéc c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. Trong thêi h¹n nªu trªn, nÕu kh«ng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m hoÆc kh«ng chÊp thuËn thµnh lËp Trung t©m th× Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. 5. ViÖc ký kÕt hîp ®ång cung øng lao ®éng; giíi thiÖu viÖc lµm; tuyÓn lao ®éng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, thùc hiÖn theo c¸c mÉu sau: a. Hîp ®ång cung øng lao ®éng; hîp ®ång tuyÓn lao ®éng ký kÕt theo mÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; b. Hîp ®ång giíi thiÖu viÖc lµm ký kÕt theo mÉu sè 02 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 6. ViÖc ký kÕt hîp ®ång d¹y nghÒ, häc nghÒ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 09/01/2001 quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. 7. MÉu biÓu, trang phôc cña nh©n viªn Trung t©m theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. MÉu biÓn cña nh©n viªn Trung t©m h×nh ch÷ nhËt kÝch thíc 8 cm x 12 cm, Ðp nhùa cøng, dßng trªn cïng ghi tªn c¬ quan cÊp trªn qu¶n lý trùc tiÕp cña Trung t©m, dßng díi ghi tªn Trung t©m; bªn tr¸i biÓn g¾n ¶nh mµu chôp kiÓu chøng minh nh©n d©n cì 3 cm x 4 cm cña nh©n viªn Trung t©m, bªn ph¶i ®Ò tªn vµ m· sè (nÕu cã); phÝa díi cã ghi râ chøc danh, n¬i lµm viÖc. b. MÉu trang phôc thèng nhÊt khi lµm viÖc do Trung t©m chän sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp. 8. LËp sæ theo dâi c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 6 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP vµ b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 10 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Trung t©m lËp sè theo dâi c¸c ho¹t ®éng theo c¸c mÉu sè 03a, 03b, 03c, 03d, 03®, 03e ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; b. Tríc ngµy 05 th¸ng 7 vµ ngµy 05 th¸ng 01 hµng n¨m, Trung t©m cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Þnh kú 06 th¸ng ®Çu n¨m vµ c¶ n¨m theo mÉu sè 04 kÌm theo Th«ng t nµy: - §èi víi c¸c Trung t©m thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh qu¶n lý, b¸o c¸o ®Þnh kú göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi n¬i ®Æt trô së chÝnh.
 5. - §èi víi c¸c Trung t©m thuéc c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi qu¶n lý, th× b¸o c¸o ®Þnh kú göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi n¬i ®Æt trô së chÝnh vµ c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m. - C¸c Trung t©m thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ lao ®éng. III. ®iÒu kiÖn, thñ tôc vµ thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cho doanh nghiÖp: 1. §iÒu kiÖn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm (sau ®©y gäi chung lµ giÊy phÐp) theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Cã ®Þa ®iÓm vµ trô së lµm viÖc dµnh cho ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm æn ®Þnh tõ 36 th¸ng trë lªn, n»m ë vÞ trÝ thuËn lîi vµ ®ñ diÖn tÝch cho viÖc giao dÞch, ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp; b. DiÖn tÝch lµm viÖc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ ®ñ c¸c phßng: t vÊn, giíi thiÖu vµ cung øng lao ®éng, th«ng tin thÞ tr êng lao ®éng vµ cã trang bÞ m¸y vi tÝnh, ®iÖn tho¹i, m¸y fax, email vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thÞ trêng lao ®éng vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c ®Ó phôc vô kh¸ch hµng; c. Cã Ýt nhÊt 300 triÖu ®ång ViÖt Nam ký quü t¹i Ng©n hµng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c rñi ro vµ c¸c kho¶n ®Òn bï cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; d. Cã Ýt nhÊt 05 nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn thuéc c¸c chuyªn ngµnh kinh tÕ, luËt, ngo¹i ng÷; mçi chuyªn ngµnh ph¶i cã Ýt nhÊt mét ngêi. Ngêi ®îc tuyÓn dông vµo doanh nghiÖp ®Ó ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm ph¶i lµ ngêi cã lý lÞch râ rµng, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, kh«ng cã tiÒn ¸n ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i ngêi ®ã c tró x¸c nhËn. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP do doanh nghiÖp chuÈn bÞ, bao gåm: a. §¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu: tªn doanh nghiÖp; ®Þa chØ; sè ®iÖn tho¹i, fax, email; sè tµi kho¶n giao dÞch; sè giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh; vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp phÐp; hä vµ tªn Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc); kÕ ho¹ch ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm trong thêi h¹n ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm (theo mÉu sè 05 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy); b. B¶n sao giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp (cã c«ng chøng); c. C¸c giÊy tê vµ v¨n b¶n chøng minh ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc III cña Th«ng t nµy, bao gåm: - B¶n sao (cã c«ng chøng) mét trong c¸c giÊy tê sau: giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u hoÆc v¨n b¶n giao trô së lµm viÖc cho doanh nghiÖp sö dông
 6. cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc hîp ®ång thuª trô së lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm trong thêi h¹n tèi thiÓu 36 th¸ng; - B¶n kª khai trang thiÕt bÞ, c¸c ph ¬ng tiÖn lµm viÖc vµ ®i l¹i; danh s¸ch nh©n viªn cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp; - B¶n sao giÊy chøng nhËn ký quü t¹i Ng©n hµng (cã c«ng chøng). 3. Tr×nh tù cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp t¹i Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së vµ ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm. b. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tiÕp nhËn hå s¬ vµ cã tr¸ch nhiÖm trao giÊy biªn nhËn hå s¬ cho doanh nghiÖp. GiÊy biªn nhËn ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m nhËn hå s¬, c¸c v¨n b¶n cã trong hå s¬ vµ thêi h¹n tr¶ lêi. Trong thêi h¹n 15 ngµy (tÝnh theo ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cho doanh nghiÖp. Tr êng hîp kh«ng cÊp giÊy phÐp ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. 4. MÉu giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. H×nh thøc giÊy phÐp: giÊy phÐp cã kÝch thíc giÊy in khæ A4; cã nÒn mµu tr¾ng, hoa v¨n mµu xanh nh¹t, ë gi÷a cã h×nh ng«i sao; b. Néi dung giÊy phÐp: bao gåm c¸c th«ng tin cña doanh nghiÖp ®îc cÊp phÐp, thêi h¹n cÊp giÊy phÐp (theo mÉu sè 06 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy); c. GiÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm do Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - X· héi thuéc Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi in Ên vµ ph¸t hµnh thèng nhÊt. 5. Thêi h¹n cña giÊy phÐp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP quy ®Þnh lÇn cÊp phÐp ®Çu tiªn lµ 36 th¸ng; nh÷ng lÇn gia h¹n tiÕp theo tèi ®a kh«ng qu¸ 36 th¸ng kÓ tõ ngµy ® îc cÊp hoÆc gia h¹n giÊy phÐp. 6. Thñ tôc gia h¹n giÊy phÐp: a. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm nép hå s¬ ®Ò nghÞ gia h¹n t¹i Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph¬ng n¬i ®· cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng tríc khi giÊy phÐp hÕt h¹n Ýt nhÊt lµ 30 ngµy. Hå s¬ bao gåm: - §¬n ®Ò nghÞ gia h¹n giÊy phÐp theo mÉu sè 07 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy kÌm theo giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm ®· ®îc cÊp; - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cña doanh nghiÖp theo thêi h¹n giÊy phÐp ®ang ho¹t ®éng vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong thêi h¹n giÊy phÐp tiÕp theo; - C¸c giÊy tê vµ v¨n b¶n cã liªn quan chøng minh doanh nghiÖp cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn gia h¹n giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i tiÕt c ®iÓm 2 Môc III cña Th«ng t nµy;
 7. b. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tiÕp nhËn vµ cã tr¸ch nhiÖm trao giÊy biªn nhËn nhËn hå s¬. GiÊy biªn nhËn ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m nhËn hå s¬; nh÷ng v¨n b¶n cã trong hå s¬ vµ thêi h¹n tr¶ lêi. Trong thêi h¹n 15 ngµy (tÝnh theo ngµy lµm viÖc) kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh gia h¹n giÊy phÐp theo mÉu sè 08 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. Trêng hîp kh«ng gia h¹n ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. 7. ViÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng lao ®éng, giíi thiÖu viÖc lµm, tuyÓn lao ®éng vµ d¹y nghÒ, häc nghÒ theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5 vµ 6 Môc II cña Th«ng t nµy. 8. LËp sæ theo dâi c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 6 §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP vµ b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 10 §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp lËp sæ theo dâi c¸c ho¹t ®éng theo mÉu sè 03a, 03b, 03c, 03d, 03®, 03e ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. b. Tríc ngµy 05 th¸ng 7 vµ ngµy 05 th¸ng 01 hµng n¨m, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Þnh kú 06 th¸ng ®Çu n¨m vµ b¸o c¸o ®Þnh kú c¶ n¨m theo mÉu sè 09 kÌm theo Th«ng t nµy vµ göi Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së vµ ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ lao ®éng. 9. B¸o c¸o viÖc sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP, quy ®Þnh nh sau: a. Doanh nghiÖp thùc hiÖn khai tr×nh viÖc sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 182 cña Bé LuËt lao ®éng vµ Th«ng t sè 06/1998/TT-BL§TBXH ngµy 15/4/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn khai tr×nh viÖc sö dông lao ®éng khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµ b¸o c¸o viÖc chÊm døt sö dông lao ®éng khi doanh nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng. b. Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 20/2003/TT-BL§TBXH ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt lao ®éng vÒ tuyÓn lao ®éng. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: a. Quy ho¹ch hÖ thèng Trung t©m trªn ®Þa bµn ®Þa ph ¬ng theo c¸c néi dung sau: - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng Trung t©m trªn ®Þa bµn vÒ c¸c mÆt: sè lîng, c¬ cÊu c¸c Trung t©m; n¨ng lùc, tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé
 8. lµm c«ng t¸c giíi thiÖu viÖc lµm; c¬ së vËt chÊt, tµi chÝnh cña c¸c Trung t©m; kÕt qu¶ ho¹t ®éng theo tõng nhiÖm vô cña c¸c Trung t©m; - X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ giao dÞch cña thÞ tr êng lao ®éng ®Õn n¨m 2010, 2015; tõ ®ã x¸c ®Þnh sè l îng, ph©n bè vµ c¬ cÊu cña hÖ thèng Trung t©m trªn ®Þa bµn; nhu cÇu vÒ nh©n viªn ho¹t ®éng trong tõng nhiÖm vô phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng cña hÖ thèng Trung t©m; nhu cÇu vÒ ®Çu t c¬ së vËt chÊt, tµi chÝnh, mua s¾m trang thiÕt bÞ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cho hÖ thèng Trung t©m giíi thiÖc viÖc lµm; - X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c Trung t©m. ViÖc x©y dùng vµ phª duyÖt quy ho¹ch hÖ thèng Trung t©m ® îc thùc hiÖn trong thêi h¹n tèi ®a 06 th¸ng kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm göi 01 b¶n quy ho¹ch vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó theo dâi. b. ChØ ®¹o Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan tiÕn hµnh rµ so¸t vµ s¾p xÕp l¹i hÖ thèng tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm thuéc quyÒn qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch hÖ thèng Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm trªn ®Þa bµn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. c. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc gi¶i thÓ, chÊn chØnh ho¹t ®éng cña c¸c Trung t©m thuéc quyÒn qu¶n lý, chÊp thuËn viÖc thµnh lËp c¸c Trung t©m cña Bé, ngµnh, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng. QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c Trung t©m vµ c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP vµ h íng dÉn t¹i Th«ng t nµy. d. QuyÕt ®Þnh sè biªn chÕ cña Trung t©m vµ cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cho c¸c ho¹t ®éng kh«ng cã thu cña c¸c Trung t©m thuéc quyÒn qu¶n lý; ®. ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng theo dâi, kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña c¸c Trung t©m, doanh nghiÖp giíi thiÖu viÖc lµm trªn ®Þa bµn; 2. Tr¸ch nhiÖm cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: a. Gióp Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh x©y dùng quy ho¹ch hÖ thèng Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm trªn ®Þa bµn; b. TiÕp nhËn hå s¬, thÈm ®Þnh vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp, hoÆc chÊp thuËn viÖc thµnh lËp c¸c Trung t©m trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c. CÊp vµ thu håi giÊy phÐp cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d. KiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm cña c¸c Trung t©m, c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn vµ xö lý c¸c vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 9. ®. Tríc ngµy 15 th¸ng 7 vµ 15 th¸ng 01 hµng n¨m, tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú 06 th¸ng ®Çu n¨m vµ c¶ n¨m theo mÉu sè 10 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ göi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 3. C¸c Bé, ngµnh vµ c¬ quan Trung ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã tr¸ch nhiÖm : a. TiÕn hµnh rµ so¸t, s¾p xÕp, tæ chøc l¹i c¸c Trung t©m thuéc quyÒn qu¶n lý theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng ®a vµo quy ho¹ch hÖ thèng Trung t©m trªn ®Þa bµn vµ b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi; b. §Çu t c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ; quyÕt ®Þnh sè biªn chÕ cña Trung t©m vµ cÊp kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cho c¸c ho¹t ®éng kh«ng cã thu cña Trung t©m thuéc quyÒn qu¶n lý; c. KiÓm tra, chÊn chØnh ho¹t ®éng cña c¸c Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm thuéc quyÒn qu¶n lý; d. Tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ c¶ n¨m theo mÉu sè 11 kÌm theo Th«ng t nµy vµ göi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 4. Trung t©m vµ doanh nghiÖp nµy ®îc phÐp ho¹t ®éng vÒ giíi thiÖu viÖc lµm cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; ®èi víi c¸c Trung t©m vµ doanh nghiÖp ®· ®îc thµnh lËp vµ ®ang ho¹t ®éng tríc khi NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh th× thùc hiÖn nh sau: a. §èi víi c¸c Trung t©m ®· ®îc thµnh lËp vµ ®ang ho¹t ®éng th× vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Ó thµnh lËp l¹i theo quy ®Þnh t¹i Môc II cña Th«ng t nµy. NÕu kh«ng ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp l¹i th× ph¶i chÊm døt ho¹t ®éng. Tr êng hîp cã lý do chÝnh ®¸ng, Trung t©m cha kÞp thùc hiÖn c¸c thñ tôc thµnh lËp l¹i th× ph¶i b¸o c¸o Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan Trung ¬ng cña tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt; b. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm th× ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i Môc III cña Th«ng t nµy. NÕu kh«ng ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó xin cÊp giÊy phÐp th× ph¶i chÊm døt ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn nghÜa vô liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o; B·i bá Th«ng t sè 08/L§TBXH-TT ngµy 10/3/1997 cña Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm theo NghÞ ®Þnh 72/CP ngµy 31/10/1995 cña ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 10. MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH ngµy 22/6/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc hîp ®ång cung øng lao ®éng hoÆc hîp ®ång tuyÓn lao ®éng - C¨n cø Bé luËt Lao ®éng Níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 5/7/1994; - C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng n¨m 2002; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP ngµy 28/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm; - C¨n cø Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH ngµy 22/6/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP ngµy 28/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm, H«m nay, ngµy th¸ng n¨m........, t¹i............................................................. chóng t«i gåm: Bªn A: Tªn Doanh nghiÖp (hoÆc c¬ quan, tæ chøc) cã nhu cÇu tuyÓn dông/®îc cung øng lao ®éng: - §¹i diÖn lµ ¤ng/Bµ:........................................................................................ - Chøc vô:........................................................................................................ - §Þa chØ:........................................................................................................... - §iÖn tho¹i:..................................................................................................... Bªn B: Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm........ hoÆc Doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm...........: - §¹i diÖn lµ ¤ng/Bµ:........................................................................................ - Chøc vô:........................................................................................................ - §Þa chØ:...........................................................................................................
 11. - §iÖn tho¹i:..................................................................................................... Hai bªn tho¶ thuËn vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång sau ®©y: §iÒu 1: Bªn A cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho bªn B c¸c néi dung sau: - Tæng sè lao ®éng ®Ò nghÞ bªn B cung øng hoÆc tuyÓn:..... ngêi, trong ®ã nªu cô thÓ tõng vÞ trÝ c«ng viÖc víi néi dung sau: + Sè lao ®éng cÇn tuyÓn: + §é tuæi: + Giíi tÝnh: + Søc khoÎ + Yªu cÇu (V¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, tay nghÒ, ngo¹i ng÷, vi tÝnh...): - C¸c th«ng tin vÒ n¬i lµm viÖc: + §Þa ®iÓm lµm viÖc: + Thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng: + Thêi gian b¾t ®Çu lµm viÖc: + Thêi gian thö viÖc: + §iÒu kiÖn lµm viÖc: + Møc l¬ng: + C¸c chÕ ®é kh¸c: §iÒu 2. Hai bªn ®· tháa thuËn thêi gian vµ ph¬ng thøc bµn giao lao ®éng, cô thÓ nh sau: - Ph¬ng thøc bµn giao: - Thêi gian bµn giao: - §Þa ®iÓm bµn giao: - Thanh to¸n phÝ, lÖ phÝ: §iÒu 3. Bªn B cã tr¸ch nhiÖm cung øng lao ®éng hoÆc tuyÓn lao ®éng theo ®óng yªu cÇu cña bªn A. §iÒu 4. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm: - Th«ng b¸o kÕt qu¶ tuyÓn lao ®éng cho bªn B sau khi bªn A giao kÕt hîp ®ång lao ®éng víi ngêi lao ®éng. Trêng hîp kh«ng tuyÓn dông, nªu râ lý do;
 12. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c tho¶ thuËn cô thÓ víi bªn B trong hîp ®ång nµy; - Th«ng b¸o cho bªn B ®èi víi nh÷ng lao ®éng (do bªn B cung øng) chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tríc thêi h¹n ®èi víi nh÷ng lao ®éng ®îc tuyÓn dông trong thêi h¹n 01 n¨m kÓ tõ ngµy ngêi lao ®éng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ lý do chÊm døt. § iÒu 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh hai bªn cïng bµn b¹c, gi¶i quyÕt ®óng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña mçi bªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Hîp ®ång nµy ®îc lµm thµnh bèn b¶n, hai b¶n do bªn A gi÷, hai b¶n do bªn B gi÷ ®Ó thùc hiÖn, cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ cã gi¸ trÞ ®Õn........... Hai bªn ph¶i thanh lý hîp ®ång vµ gi¶i quyÕt mäi víng m¾c trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång nµy hÕt hiÖu lùc. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)
 13. MÉu sè 02 ban hµnh theo Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH ngµy 22/6/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc hîp ®ång giíi thiÖu viÖc lµm - C¨n cø Bé luËt Lao ®éng Níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam c«ng bè ngµy 5/7/1994; - C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng n¨m 2002; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP ngµy 28/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm; - C¨n cø Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH ngµy 22/6/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 19/2005/N§-CP ngµy 28/2/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, thñ tôc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm, H«m nay, ngµy th¸ng n¨m........, t¹i............................................................. chóng t«i gåm: Bªn A: Tªn Doanh nghiÖp (hoÆc c¬ quan, tæ chøc) cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng: - §¹i diÖn lµ ¤ng/Bµ:........................................................................................ - Chøc vô:........................................................................................................ - §Þa chØ:........................................................................................................... - §iÖn tho¹i:..................................................................................................... Bªn B: Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm........ hoÆc Doanh nghiÖp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm...........: - §¹i diÖn lµ ¤ng/Bµ:........................................................................................ - Chøc vô:........................................................................................................ - §Þa chØ:........................................................................................................... - §iÖn tho¹i:.....................................................................................................
 14. Hai bªn tho¶ thuËn vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång sau ®©y: §iÒu 1. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho bªn B c¸c néi dung sau: - Tæng sè lao ®éng cÇn tuyÓn vµ ®Ò nghÞ bªn B giíi thiÖu lµ:..... ngêi, trong ®ã nªu cô thÓ tõng vÞ trÝ c«ng viÖc víi c¸c néi dung sau: + Sè lao ®éng cÇn tuyÓn: + §é tuæi: + Giíi tÝnh: + Søc khoÎ + Yªu cÇu (V¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, tay nghÒ, ngo¹i ng÷, vi tÝnh...): - C¸c th«ng tin vÒ n¬i lµm viÖc: + §Þa ®iÓm lµm viÖc: + Thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng: + Thêi gian b¾t ®Çu lµm viÖc: + Thêi gian thö viÖc: + §iÒu kiÖn lµm viÖc: + Møc l¬ng: + C¸c chÕ ®é kh¸c: §iÒu 2. Hai bªn ®· tháa thuËn thêi gian vµ ph¬ng thøc giíi thiÖu viÖc lµm, cô thÓ nh sau: - Ph¬ng thøc giíi thiÖu viÖc lµm: - Thêi gian thùc hiÖn: - §Þa ®iÓm : - Thanh to¸n phÝ, lÖ phÝ: §iÒu 3. Bªn B cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu viÖc lµm theo ®óng yªu cÇu cña bªn A. §iÒu 4. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm: - Th«ng b¸o kÕt qu¶ tuyÓn lao ®éng cho bªn B sau khi bªn A giao kÕt hîp ®ång lao ®éng víi ngêi lao ®éng. Trêng hîp kh«ng tuyÓn dông, nªu râ lý do; - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c tho¶ thuËn cô thÓ víi bªn B trong hîp ®ång nµy; - Th«ng b¸o cho bªn B ®èi víi nh÷ng lao ®éng (do bªn B cung øng) chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tríc thêi h¹n ®èi víi nh÷ng lao ®éng ®îc tuyÓn dông
 15. trong thêi h¹n 01 n¨m kÓ tõ ngµy ngêi lao ®éng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ lý do chÊm døt. § iÒu 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh hai bªn cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt ®óng chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña mçi bªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Hîp ®ång nµy ®îc lµm thµnh bèn b¶n, hai b¶n do bªn A gi÷, hai b¶n do bªn B gi÷ ®Ó thùc hiÖn, cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ cã gi¸ trÞ ®Õn........... Hai bªn ph¶i thanh lý hîp ®ång vµ gi¶i quyÕt mäi víng m¾c trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång nµy hÕt hiÖu lùc. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)
 16. MÉu sè 03a ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi MÉu sæ theo dâi ho¹t ®éng t vÊn Ngµy, th¸ng, STT Th«ng tin vÒ ngêi ®Õn xin t vÊn (1) Sè lîng ngêi H×nh Néi §èi tîng PhÝ t Ghi n¨m t¹i mçi cuéc thøc t dung t t vÊn (4) vÊn chó Hä tªn Tuæi Giíi Sè chøng §Þa chØ, t vÊn vÊn (2) vÊn (3) (nÕu tÝnh minh nh©n ®iÖn tho¹i cã) d©n liªn hÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ngµy ..... 1 2 ...... Céng: Ngµy .... 1 2 ....... Céng: .......... .......... Céng trong th¸ng (1) §èi víi t vÊn tËp thÓ th× ghi tªn ngêi ®¹i diÖn; (2) H×nh thøc t vÊn: T vÊn trùc tiÕp, th (bao gåm c¶ email), ®iÖn tho¹i, kh¸c; (3) Néi dung t vÊn: T vÊn nghÒ, t vÊn viÖc lµm, t vÊn chÝnh s¸ch ph¸p luËt lao ®éng, t vÊn kh¸c; (4) §èi tîng t vÊn: Ngêi lao ®éng; ngêi sö dông lao ®éng; ngêi cÇn häc nghÒ; ngêi tù t¹o viÖc lµm, ®èi tîng kh¸c.
 17. Cuèi mçi ngµy, mçi th¸ng, mçi quý (hoÆc 6 th¸ng), mçi n¨m tiÕn hµnh tæng hîp c¸c chØ tiªu ®· ghi trong sæ theo dâi.
 18. MÉu sè 03b ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi mÉu sæ theo dâi ngêi ®¨ng ký t×m viÖc t¹i trung t©m/doanh nghiÖp Ngµy, STT Th«ng tin vÒ ngêi t×m viÖc Yªu cÇu vÒ c«ng viÖc Ghi th¸ng, chó M· sè Hä Ngµy, Giíi Sè §Þa Tr×nh Tr×nh ®é Kh¶ VÞ trÝ Møc §Þa C¸c yªu n¨m (1) tªn th¸ng, tÝnh CMND chØ, ®é ngo¹i ng÷, n¨ng c«ng l¬ng ®iÓm cÇu n¨m sinh §T liªn chuyªn tin häc kh¸c viÖc (2) lµm kh¸c l¹c m«n (nÕu viÖc (nÕu cã) cã) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ngµy... 1 2 ... Céng... Ngµy... 1 2 ... Céng ....... ......... Céng trong th¸ng: (1) M· sè: Trung t©m/Doanh nghiÖp ®Æt m· sè ngêi lao ®éng ®Ó tiÖn theo dâi. (2) Yªu cÇu vÒ møc l¬ng cã thÓ ghi theo kho¶ng tõ møc thÊp ®Õn møc cao b»ng ®ång ViÖt Nam. (3) Yªu cÇu kh¸c ghi nh÷ng yªu cÇu vÒ c«ng viÖc nh thêi giê lµm viÖc; ®iÒu kiÖn, ph¬ng tiÖn lµm viÖc....
 19. Cuèi mçi ngµy, mçi th¸ng, mçi quý (hoÆc 6 th¸ng), mçi n¨m tiÕn hµnh tæng hîp c¸c chØ tiªu ®· ghi trong sæ theo dâi.
 20. MÉu sè 03c ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 20/2005/TT-BL§TBXH cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi mÉu sæ theo dâi chç lµm viÖc trèng Ngµy, STT Th«ng tin chç lµm trèng Yªu cÇu Ghi th¸ng, chó M· sè VÞ trÝ Nguån Sè lîng Tªn §Þa §Þa Møc ChÕ Tr×nh Tr×nh Thêi Yªu cÇu n¨m c«ng lµm thu (3) doanh chØ ®iÓm l¬ng ®é ®é ®é ngo¹i h¹n kh¸c viÖc viÖc nhËp nghiÖp liªn hÖ lµm kh¸c chuyªn ng÷, tin tuyÓn (nÕu cã) (1) trèng (2) viÖc (4) m«n, tay häc (5) nghÒ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ngµy... 1 2 ... Céng... Ngµy... 1 2 ... Céng ....... ......... Céng trong th¸ng: (1) M· sè c«ng viÖc: Trung t©m/Doanh nghiÖp ®Æt m· sè c«ng viÖc ®Ó tiÖn theo dâi. (2) Nguån thu nhËp: Doanh nghiÖp yªu cÇu cung øng, trung t©m tù khai th¸c (tõ c¸c nguån th«ng tin ®¹i chóng, do liªn hÖ trùc tiÕp víi doanh nghiÖp...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản