Thông tư 20-2009-TT-BTC

Chia sẻ: hungminhconkd

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Nội dung Text: Thông tư 20-2009-TT-BTC

fltr lVQi, t'tgiL1.' 0,/ thiLitg A2 nitm 20a9
/ \'\
4\
ttG'iAt!4
Ki Ii1lJiT
l*
il1r{l1
THGI{G T{T
N TOA LI
thu, ch6 d6 thu, nQp, qurin ly vir sfr dung phi
tf c loai rndy m6c, t.hi6t bf, v$t tu c6 yOu cf,u
7, ,.^., ^ X
Ll
e.*.v
I
fiu*l " ^,'
t

l, r ! rA I
nghidrn ng+t v6 an toirn lao clQng
-"*'l{d'{fu
- Hfft"%n.cir t.,tghi dinh s6 s7t2002lr,rD-cp nsay 03t6t2002cua chinh phir quy
./ u' '/ dinh chi ti€r thi hdnh Phap ldnh phi vi lQ phi;
4*]
. r I4l/
W f tU : "Cun cu Ngh!.dinh so 2412006n{E-!P ngay 061312006 cua Chinh phu sira
t. ful , -7 ddi, b6 sung mQt s6 di6u cua Nehi dinh s6 5712002ND-CP ngiy A31612002 c&a
,;"ry
q_ Chinh phu quy dinh chi ti6t rhi henh Phdp lgnh phi va phi;
16
ird,Pil Cdn cri lrbrr+ dinh s6 118/200841D-CP ngdy 0ru,.,t\tLvvv
u 27lLIl2008 cira Chinh phtr
l .{ghi s+,r
od^*t/
tt67J wLle vrrlur
."-:t l
.
.. :""'-v-s
g
W' quy dinh chric rdng, nhiQm vr.r, quy6n han vdr co cdu t6 chric cira Bd Tdi chffi;
Sau khi c6 y kii5n cua B6 Lao dQng - Thr-rcrng binh vA XA hQi t4i C6ng vdn
sO 3 O+O/I.DTB)G{-KHTC ngiy 09 I 1012008;
4\
\7..\
\a Bg Tdi chinh quy dinh vd mric thu, chd d6 thu, nQp, quin ly va sir ciung phi
{I] E
ki6m dinh c6c lo4i m6y m6c, thiOt bi, vflt tu c6 ydu, cAu ngtti6* ngflt vA an toin
l*
;t lao ddng nhu sau:

I. QUY DINH CHUNG
l. TO chirc, c6 nhAn khi duoc co quan qllan li nhd nudc hoflc co qr-ran dugc
uy quy6n t,thuc hiQn vi6c ki6m dinh (sar-r c16y go-i ld co quan Ki€m dinh) vd cflp
: 1
'


gi6y chfmg nh{n b6o dim an toan $ thuat AOi vOl m6y m6c, thi6t bi, vdt tu c6
y6r-r cdu nghiem ng4t v0 an tod.n lao d6ng theo quy dinh cua ph6p ludt thi phAi nQp
,u
phi ki6m dinh m6y m6c, thi€t bi, v4t tu c6 y6u cdu nghi€m ngflt vC an todn 1ao
dQng theo quy dinh tg.i Th6ng tu ndy.
' 2. Ban hanh kdm theo Thdng tu ndry Bi6u mric thu phi ki6m dinh c6c loai
''.,

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản