Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: vanson

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


th«ng t  
cña bé lao ®éng th¬ng binh  vµ x∙ héi 
sè 21/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22/9/2003 híng dÉn thi hµnh 
mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP ngµy 09/5/2003 
cña ChÝnh phñ vÒ hîp ®ång lao ®éng


Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP ngµy 09 th¸ng 5  
n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi  
hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   vÒ   hîp   ®ång   lao  
®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP), sau  
khi cã   ý  kiÕn tham gia cña Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt  
Nam vµ  cña c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan, Bé  Lao  ®éng ­ Th ­
¬ng binh vµ X∙ héi híng dÉn thi hµnh nh sau:


I. h×nh thøc, néi dung vµ lo¹i Hîp ®ång lao ®éng  


1. H×nh thøc hîp  ®ång lao  ®éng theo §iÒu 3 cña NghÞ 
®Þnh sè 44/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
a)   Hîp   ®ång   lao   ®éng   kh«ng   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n,   hîp 
®ång   lao   ®éng   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n   tõ   ®ñ   12   th¸ng   ®Õn   36 
th¸ng, hîp  ®ång lao  ®éng cã  thêi h¹n tõ  3 th¸ng  ®Õn díi 
12 th¸ng ph¶i ký  kÕt b»ng v¨n b¶n theo MÉu sè  1 kÌm theo  
Th«ng t nµy. Ngêi sö  dông lao  ®éng chuÈn bÞ  hîp  ®ång lao 
®éng theo mÉu quy  ®Þnh trªn khæ giÊy A4 vµ   ®ãng dÊu gi¸p 
lai gi÷a c¸c trang ®Ó sö dông trong ®¬n vÞ.
Trêng hîp mét bªn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng lµ ngêi n­
íc ngoµi th×  néi dung hîp  ®ång ph¶i b»ng tiÕng ViÖt, sau 
phÇn tiÕng ViÖt cã  thÓ  thªm phÇn tiÕng níc ngoµi do hai 
bªn tháa thuËn. Néi dung b»ng tiÕng ViÖt cã  gi¸ trÞ  ph¸p 
lý.
B¶n  hîp  ®ång  lao  ®éng cã   thÓ  viÕt  b»ng  bót mùc  c¸c 
mÇu (trõ mÇu ®á) hoÆc ®¸nh m¸y.
b)  Hîp  ®ång  lao  ®éng  cã  thêi  h¹n  díi 03 th¸ng  hoÆc 
hîp  ®ång lao  ®éng  ®Ó  gióp viÖc gia  ®×nh hai bªn cã  thÓ 
giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng miÖng, nhng ph¶i b¶o  ®¶m néi 
dung theo qui  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 29 cña Bé  LuËt Lao 
®éng. 
c) Hîp  ®ång lao  ®éng trong doanh nghiÖp n«ng nghiÖp,  
l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp cã thÓ gi¶m bít mét sè  
néi dung cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp.  
d) Ngoµi hîp ®ång lao ®éng hai bªn cã thÓ ký hîp ®ång 
tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n ®îc giao.
2

2. ViÖc ¸p dông c¸c lo¹i hîp  ®ång lao  ®éng theo §iÒu 
4 cña NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  nh 
sau:
a) Ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng c¨n cø vµo 
thêi h¹n cña c«ng viÖc  ®Ó  ¸p dông mét trong c¸c lo¹i hîp 
®ång lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 4 cña 
NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP;
Riªng   ®èi   víi   ngêi   ®∙   nghØ   hu,   hai   bªn   ®îc   ký   kÕt 
nhiÒu  lÇn  lo¹i  hîp  ®ång lao  ®éng theo  mïa  vô  hoÆc  theo 
mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng. 
b) Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n ®∙ ký kÕt tríc 
ngµy 01 thn¸g 01 n¨m 2003 mµ   ®Õn thêi  ®iÓm  ®ã   ®ang cßn 
hiÖu lùc thi hµnh, th×   ®îc tÝnh lµ  hîp  ®ång lao  ®éng thø 
nhÊt ®Ó ¸p dông quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh  
sè 44/2003/N§­CP. 


II. Giao kÕt, thay ®æi  néi dung hîp ®ång lao ®éng


1. Ngêi cã  thÈm quyÒn giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng víi  
ngêi lao ®éng theo §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP,  
®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
­   §èi   víi   doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh  
nghiÖp nhµ  níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp cã 
vèn  ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ  Tæng Gi¸m  ®èc hoÆc 
Gi¸m ®èc doanh nghiÖp;
­ §èi víi hîp t¸c x∙ lµ Chñ nhiÖm hîp t¸c x∙, ®èi víi  
Liªn hiÖp hîp t¸c x∙ lµ Gi¸m ®èc Liªn hiÖp hîp t¸c x∙;
­ §èi  víi c¸c  c¬  quan,  tæ chøc,  c¸c  chi nh¸nh,   c¸c 
v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   (gäi   chung   lµ   tæ   chøc)   cña   quèc   tÕ 
hoÆc níc ngoµi ®ãng t¹i ViÖt Nam lµ ngêi ®øng ®Çu tæ chøc 
(Trëng chi nh¸nh, Trëng v¨n phßng, Trëng ®¹i diÖn...).
­ §èi víi c¸ nh©n, hé  gia  ®×nh lµ  ngêi trùc tiÕp sö 
dông lao ®éng.
Trêng   hîp   nh÷ng   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   kh«ng   trùc   tiÕp 
giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng th×  cã  thÓ  uû  quyÒn cho ngêi 
kh¸c b»ng v¨n b¶n, trõ  trêng hîp  ®∙ qui  ®Þnh vÒ  ph©n cÊp 
qu¶n lý  nh©n sù. Riªng  ®èi víi ngêi sö  dông lao  ®éng lµ 
c¸ nh©n th× kh«ng ®îc uû quyÒn.
2. Hîp ®ång lao ®éng ký víi ngêi ®∙ nghØ hu ®ang hëng 
b¶o hiÓm x∙ héi hµng th¸ng vµ  ngêi lµm viÖc cã  thêi h¹n 
díi 03 th¸ng, th× ngoµi tiÒn l¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc, 
ngêi lao  ®éng  cßn   ®îc ngêi sö  dông lao  ®éng  thanh  to¸n 
c¸c kho¶n sau:
3

­ B¶o hiÓm x∙ héi = 15%;
­ B¶o hiÓm Y tÕ    = 2%;
­ NghØ hµng n¨m  = 4%;
­ TiÒn tµu xe  ®i l¹i khi nghØ phÐp do hai bªn tháa 
thuËn kh«ng thÊp h¬n 9%.
Tû  lÖ  % nªu trªn  ®îc tÝnh so víi tiÒn l¬ng theo hîp 
®ång lao ®éng.
3. Thñ  tôc thay  ®æi néi dung hîp  ®ång lao  ®éng theo 
kho¶n  2   §iÒu   8   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2003/N§­CP   ® îc   tiÕn 
hµnh theo tr×nh tù nh sau:
­ Bªn  ®Ò  xuÊt yªu cÇu nªu néi dung cÇn thay  ®æi vµ 
th«ng b¸o cho bªn kia biÕt b»ng v¨n b¶n.
­ Bªn nhËn  ®îc v¨n b¶n yªu cÇu ph¶i chñ   ®éng gÆp bªn 
®Ò xuÊt ®Ó tháa thuËn vÒ néi dung cÇn thay ®æi, chËm nhÊt 
trong thêi h¹n 3 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n yªu 
cÇu;
­ Trêng hîp hai bªn tháa thuËn  ®îc viÖc thay  ®æi néi 
dung hîp  ®ång lao  ®éng, th×  tiÕn hµnh ký  kÕt phô  lôc hîp 
®ång   lao   ®éng   theo   MÉu   sè   2   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t 
nµy. 
­   Trêng   hîp   hai   bªn   kh«ng   tháa   thuËn   ®îc   viÖc   thay 
®æi néi dung hîp  ®ång  lao   ®éng,  th×  tiÕp tôc thùc  hiÖn 
hîp  ®ång lao  ®éng   ®∙ giao  kÕt  hoÆc  tháa thuËn  chÊm  døt 
theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 36 cña Bé LuËt Lao ®éng.


III. ChÊm døt hîp ®ång lao ®éng, trî cÊp th«i viÖc 
vµ båi thêng chi phÝ ®µo t¹o  


1. Thêi gian b¸o tríc  ®Ó  chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng 
thùc hiÖn nh sau: 
a) Trêng hîp chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng theo §iÒu 36  
cña Bé LuËt Lao ®éng th× hai bªn kh«ng ph¶i b¸o tríc.
b) Trêng hîp ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy 
®Þnh t¹i §iÒu 37 hoÆc §iÒu 38 cña Bé  LuËt Lao  ®éng, th× 
bªn cã  quyÒn  ®¬n ph¬ng ph¶i thùc hiÖn viÖc b¸o tríc cho 
bªn kia b»ng v¨n b¶n. Sè  ngµy b¸o tríc cña ngêi lao  ®éng 
®îc qui  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 37; cña ngêi sö 
dông lao  ®éng t¹i kho¶n 3 §iÒu 38 cña Bé  LuËt Lao  ®éng. 
Sè  ngµy b¸o tríc lµ  ngµy lµm viÖc. Riªng trêng hîp ngêi 
lao ®éng bÞ kû luËt sa th¶i th× kh«ng ph¶i b¸o tríc.
2. C¸c trêng hîp  ®îc trî  cÊp th«i viÖc vµ  kh«ng  ®îc 
trî  cÊp th«i viÖc theo kho¶n 1 §iÒu 14 cña NghÞ   ®Þnh sè 
44/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
4

a) C¸c trêng hîp ®îc trî cÊp th«i viÖc:
­ Ngêi lao  ®éng chÊm døt hîp  ®ång theo §iÒu 36; §iÒu 
37; c¸c  ®iÓm a, c, d kho¶n 1 §iÒu 38; kho¶n 1 §iÒu 41; 
®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng.
­ Ngêi lao  ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp nhµ  níc 
®îc tuyÓn dông  tríc khi cã chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng, th×  
khi nghØ viÖc  ®îc tÝnh trî  cÊp th«i viÖc nh  ngêi  ®∙ ký 
hîp ®ång lao ®éng.
­   Ngêi   lao   ®éng   bÞ   chÊm   døt   hîp   ®ång   lao   ®éng   do 
doanh   nghiÖp,   c¬   quan,   tæ   chøc   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   quy 
®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 1 §iÒu 38 cña Bé  LuËt Lao  ®éng lµ 
c¸c trêng hîp: Doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc  ® îc cÊp cã 
thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ, tßa ¸n tuyªn bè  ph¸ s¶n, 
giÊy phÐp ho¹t ®éng ®∙ hÕt h¹n, doanh nghiÖp vi ph¹m ph¸p  
luËt   bÞ   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   rót   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng 
hoÆc thu håi giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. 
b) C¸c trêng hîp kh«ng ®îc trî cÊp th«i viÖc:
­   Ngêi   lao   ®éng   bÞ   sa   th¶i   theo   ®iÓm   a   vµ   ®iÓm   b, 
kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng.
­ Ngêi lao  ®éng  ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng 
mµ  vi ph¹m vÒ  lý  do chÊm døt hoÆc thêi h¹n b¸o tríc quy 
®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Bé LuËt Lao ®éng.
­ Ngêi lao  ®éng nghØ viÖc  ®Ó  hëng chÕ   ®é  hu trÝ  hµng 
th¸ng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu 145 cña 
Bé LuËt Lao ®éng.
­ Ngêi lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng theo kho¶n  
1 §iÒu 17 vµ §iÒu 31 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc hëng trî 
cÊp mÊt viÖc lµm.
3.  C¸ch tÝnh  vµ  chi  tr¶ tiÒn  trî   cÊp th«i  viÖc  ®îc 
thùc hiÖn nh sau:
C«ng thøc tÝnh trî cÊp th«i viÖc ë tõng doanh nghiÖp: 


TiÒn trî  Tæng thêi gian  x TiÒn l¬ng lµm  x 1/
cÊp th«i  = lµm viÖc  t¹i  c¨n cø tÝnh trî  2
viÖc doanh nghiÖp cÊp th«i viÖc

Trong ®ã:
­ Tæng thêi gian lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp lµ  sè  n¨m 
ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ®îc lµm trßn theo 
nguyªn t¾c qui  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 14 cña NghÞ   ®Þnh sè 
44/2003/N§­CP.
­ TiÒn l¬ng lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp th«i viÖc lµ tiÒn 
l¬ng b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ  tríc khi chÊm døt hîp 
5

®ång lao  ®éng, bao gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô  vµ  phô 
cÊp khu vùc, phô  cÊp chøc vô  (nÕu cã) qui  ®Þnh t¹i §iÒu 
15 cña NghÞ   ®Þnh sè  114/2002/N§­CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 
2002 cña ChÝnh phñ.
a) Trêng hîp ngêi lao  ®éng thùc hiÖn nhiÒu hîp  ®ång 
lao  ®éng t¹i mét doanh  nghiÖp  mµ  khi kÕt thóc  tõng  hîp 
®ång   cha   ®îc   thanh   to¸n   trî   cÊp   th«i   viÖc,   th×   doanh  
nghiÖp céng thêi gian lµm viÖc theo c¸c hîp ®ång lao ®éng  
vµ  lÊy tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng liÒn kÒ  tríc khi chÊm 
døt hîp ®ång lao ®éng cuèi cïng ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc 
cho ngêi lao  ®éng. Trêng hîp trong c¸c hîp  ®ång lao  ®éng  
cã mét hîp ®ång lao ®éng ngêi lao ®éng ®¬n ph¬ng chÊm døt 
tr¸i ph¸p luËt, th×  thêi gian lµm viÖc theo hîp  ®ång lao 
®éng chÊm døt tr¸i ph¸p luËt ngêi lao  ®éng kh«ng  ®îc trî 
cÊp th«i viÖc, cßn c¸c hîp ®ång kh¸c vÉn ®îc hëng trî cÊp 
th«i viÖc.
VÝ dô 1: Bµ Vò ThÞ T©m chÊm døt hîp ®ång lao ®éng t¹i 
C«ng ty Th¨ng Long sau khi  ®∙ thùc hiÖn 3 hîp  ®ång lao 
®éng: Hîp  ®ång thø nhÊt 14 th¸ng víi tiÒn l ¬ng b×nh qu©n 
6 th¸ng cuèi cña hîp ®ång lµ 500.000 ®ång/th¸ng; hîp ®ång  
thø hai 18 th¸ng víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi cña 
hîp  ®ång 600.000  ®ång/th¸ng vµ  hîp  ®ång thø ba 24 th¸ng  
víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi cña hîp ®ång 800.000  
®ång/th¸ng. Trî cÊp th«i viÖc cña Bµ T©m ®îc tÝnh nh sau:
­ Tæng thêi gian lµm viÖc lµ: 14 th¸ng + 18 th¸ng + 
24 th¸ng = 56 th¸ng (lµm trßn b»ng 5 n¨m);
­ Trî  cÊp th«i viÖc lµ: 800.000   ®ång x 5,0 x 1/2  =  
2.000.000 ®ång.
Trêng hîp  bµ  T©m  chÊm døt  hîp  ®ång  lao  ®éng thø  ba 
tr¸i ph¸p luËt, th×  hîp  ®ång thø ba bµ  T©m kh«ng  ®îc trî 
cÊp th«i viÖc. C«ng ty Th¨ng Long chØ céng thêi gian lµm 
viÖc theo hîp  ®ång thø nhÊt vµ  hîp  ®ång thø hai  ®Ó  tÝnh 
trî cÊp th«i viÖc lµ: 
­ Tæng thêi gian lµm viÖc lµ: 14 th¸ng + 18 th¸ng = 
32 th¸ng (lµm trßn b»ng 3 n¨m);
­   Trî   cÊp   th«i   viÖc   lµ:   600.000   ®ång   x   3   x   1/2   = 
900.000 ®ång
C«ng ty Th¨ng Long thanh to¸n cho bµ  T©m sè  tiÒn trî 
cÊp th«i viÖc sau 7 ngµy, kÓ  tõ  ngµy chÊm døt hîp  ®ång 
lao ®éng thø ba.
b) Trêng hîp ngêi lao  ®éng lµm viÖc cho doanh nghiÖp 
nhµ  níc nhng cã  c¶ thêi gian lµm viÖc theo chÕ   ®é  biªn 
chÕ  vµ  cã  c¶ thêi gian lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng, 
th× céng c¶ hai thêi gian ®ã ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc.
6

VÝ  dô  2: ¤ng NguyÔn V¨n Toµn c«ng nh©n c¬  khÝ  (thang  
l¬ng A1 nhãm II) lµm viÖc t¹i c«ng ty B tõ  th¸ng 4 n¨m 
1991 ®Õn th¸ng 2 n¨m 1994 theo  biªn chÕ vµ lµm viÖc theo  
chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng tõ th¸ng 3/1994. §Õn th¸ng 6 n¨m 
2003 «ng Toµn chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng. Tæng thêi gian 
lµm viÖc cña «ng Toµn  lµ  147 th¸ng  (quy trßn b»ng  12,5 
n¨m) cã tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi lµ 823.600 ®ång/
th¸ng (hÖ  sè  2,84). Kho¶n tiÒn trî  cÊp th«i viÖc cña «ng 
Toµn ®îc tÝnh nh sau:
823.600 ®ång x 12,5 x 1/2 = 5.147.500 ®ång.
c)   Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   lµm   viÖc   ë   nhiÒu   doanh 
nghiÖp nhµ  níc do chuyÓn c«ng t¸c tríc ngµy 01 th¸ng 01 
n¨m 1995, th×  tÝnh trî  cÊp th«i viÖc cho ngêi lao  ®éng  ë 
tõng doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng cña ngêi lao  ®éng tríc ngµy 
01 th¸ng 4 n¨m 1993  ®îc quy  ®æi theo NghÞ   ®Þnh sè  25/CP, 
26/CP t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1993.    
VÝ  dô  3:  Bµ  Lª ThÞ  Bª lµ  c«ng nh©n x©y dùng c¬  b¶n  
(thang l¬ng A6 nhãm II) cã  qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i 3  ®¬n 
vÞ  thuéc doanh  nghiÖp  nhµ  níc: T¹i C«ng ty Y theo  biªn 
chÕ  tõ  th¸ng 10 n¨m 1988  ®Õn th¸ng 12 n¨m 1990 (22 th¸ng 
quy trßn b»ng 2 n¨m) víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi 
quy   ®æi   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   26/CP   t¹i   thêi   ®iÓm   ngµy   01 
th¸ng 4 n¨m 1993 lµ  142.000  ®ång/th¸ng (hÖ  sè  1,55); t¹i 
C«ng ty Z theo biªn chÕ  tõ  th¸ng 1 n¨m 1991  ®Õn th¸ng 5 
n¨m 1994 (41 th¸ng quy trßn b»ng 3,5 n¨m) víi tiÒn l¬ng 
b×nh   qu©n   6   th¸ng   cuèi   lµ   186.000   ®ång/th¸ng   (hÖ   sè 
1,55); t¹i c«ng ty X theo hîp  ®ång lao  ®éng tõ  th¸ng 6 
n¨m   1994   vµ   ®Õn   ngµy   31   th¸ng   5   n¨m   2003   chÊm   døt   hîp 
®ång   lao   ®éng   víi   tiÒn   l¬ng   b×nh   qu©n   6   th¸ng   cuèi   lµ 
823.600  ®ång/th¸ng (hÖ  sè  2,84). Thêi gian lµm viÖc t¹i 
C«ng ty X lµ  108 th¸ng (quy trßn b»ng 9 n¨m). TiÒn trî 
cÊp th«i viÖc cña bµ Bª ®îc tÝnh nh sau: 
­   T¹i   C«ng   ty   Y   lµ:   142.000   ®ång   x   2,0   x   1/2     = 
142.000 ®ång
­   T¹i   C«ng   ty   Z   lµ:   186.000   ®ång   x   3,5   x   1/2     = 
325.500 ®ång
­   T¹i   C«ng   ty   X   lµ:   823.600   ®ång   x   9   x   1/2   = 
3.706.200 ®ång
                  Tæng céng: 4.173.700 ®ång. 
C«ng ty X thanh to¸n toµn bé  kho¶n trî  cÊp th«i viÖc 
trªn cho bµ  Bª, råi sau  ®ã  th«ng b¸o theo MÉu sè  3 ban 
hµnh kÌm theo Th«ng t nµy  ®Ó  C«ng ty Y vµ  C«ng ty Z hoµn  
tr¶ sè tiÒn mµ m×nh ®∙ chi hé.
Trêng hîp C«ng ty Y hoÆc C«ng ty Z  ®∙ chÊm døt ho¹t 
®éng,   th×   C«ng   ty   X   sÏ   ®îc   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hoµn   tr¶ 
theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 
7

d) Trêng hîp sau khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch 
doanh   nghiÖp,   chuyÓn   quyÒn   së   h÷u,   quyÒn   qu¶n   lý   hoÆc 
quyÒn sö  dông tµi s¶n doanh nghiÖp mµ  ngêi lao  ®éng chÊm 
døt hîp  ®ång lao  ®éng, th×  ngêi sö  dông lao  ®éng kÕ  tiÕp 
ph¶i cã  tr¸ch  nhiÖm  tr¶ trî  cÊp th«i viÖc  cho  ngêi lao 
®éng, kÓ  c¶ thêi gian lµm viÖc cho ngêi sö  dông lao  ®éng 
liÒn kÒ tríc ®ã. Riªng doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn ph­
¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i hoÆc chuyÓn  ®æi h×nh thøc së  h÷u (cæ 
phÇn   hãa,   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   doanh 
nghiÖp),  th×  ¸p dông theo  qui   ®Þnh  cña Nhµ  níc  ®èi víi 
c¸c trêng hîp nµy.
VÝ  dô  4:  ¤ng Bïi V¨n An lµm viÖc  ë  doanh nghiÖp Nhµ 
níc   A   tõ   th¸ng   6   n¨m   1990.   §Õn   th¸ng   6   n¨m   1998   doanh 
nghiÖp nµy cæ phÇn hãa trë  thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ  ho¹t 
®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. §Õn th¸ng 6 n¨m 2003 «ng An 
chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. ¤ng An cã tiÒn l¬ng b×nh qu©n 
6 th¸ng tríc khi cæ phÇn hãa lµ  300.000  ®ång/th¸ng vµ  6 
th¸ng   tríc   khi   chÊm   døt   hîp   ®ång   lao   ®éng   lµ   800.000  
®ång/th¸ng. Trî cÊp th«i viÖc cña «ng An ®îc tÝnh nh sau:
­   Trî   cÊp   th«i   viÖc   ë   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   lµ: 
300.000 ®ång x 8 x 1/2 = 1.200.000 ®ång.
­   Trî   cÊp   th«i   viÖc   ë   c«ng   ty   cæ   phÇn   lµ:   800.000 
®ång x 5 x 1/2 = 2.000.000 ®ång.
Tæng céng: 3.200.000 ®ång.
C«ng ty cæ phÇn ph¶i thanh to¸n toµn bé  sè  tiÒn trî 
cÊp th«i viÖc cho «ng An. Nguån chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc 
thùc   hiÖn   theo   §iÒu   27   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP 
ngµy   09   th¸ng   6   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   chuyÓn 
doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn.
4.  ViÖc båi  thêng  chi phÝ   ®µo t¹o  theo  §iÒu 13  cña 
NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP ®îc thùc hiÖn nh sau:
a) Ngêi lao  ®éng  ®îc  ®µo t¹o  ë  trong níc hoÆc ngoµi 
níc tõ kinh phÝ cña ngêi sö dông lao ®éng, kÓ c¶ kinh phÝ 
do phÝa níc ngoµi tµi trî  cho ngêi sö  dông lao  ®éng, sau 
khi häc xong ph¶i lµm viÖc cho ngêi sö  dông lao  ®éng mét 
thêi gian do hai bªn tháa thuËn.
b) Ngêi lao ®éng tù ý bá viÖc hoÆc ®¬n ph¬ng chÊm døt 
hîp ®ång lao ®éng, trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 
cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng,   khi   cha   häc   xong   hoÆc   häc   xong 
kh«ng lµm viÖc cho ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ñ  thêi gian nh
®∙ tháa thuËn, th× ph¶i båi thêng møc chi phÝ ®µo t¹o bao 
gåm c¸c kho¶n chi phÝ cho ngêi d¹y, tµi liÖu häc tËp, tr­
êng líp, m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu thùc hµnh vµ  c¸c chi 
phÝ   kh¸c   hç   trî   cho   ngêi   häc   do   ngêi   sö   dông   lao   ®éng 
tÝnh cã sù tháa thuËn cña ngêi lao ®éng.
8

Tháa thuËn nªu  ë   ®iÓm a vµ   ®iÓm b trªn  ®©y ph¶i b»ng 
v¨n b¶n cã  ch÷  ký  cña ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao 
®éng.     


iv. ®iÒu kho¶n thi hµnh


1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy 
®¨ng C«ng b¸o; b∙i bá  c¸c v¨n b¶n sau  ®©y: QuyÕt  ®Þnh sè 
66/L§TBXH­Q§   ngµy  12   th¸ng   02  n¨m  1993   cña   Bé  tr ëng   Bé 
Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vÒ  ph¸t hµnh vµ  qu¶n lý 
b¶n hîp  ®ång lao  ®éng; QuyÕt  ®Þnh sè  207/L§TBXH­Q§ ngµy 
02 th¸ng 4 n¨m 1993 cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ X∙ héi vÒ mÉu hîp ®ång lao ®éng; Th«ng t sè 21/L§TBXH­
TT ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh 
vµ X∙ héi híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè  
198/CP   ngµy   31   th¸ng   12   n¨m   1994   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   hîp 
®ång   lao   ®éng;   Th«ng   t  sè   02/2001/TT­BL§TBXH   ngµy   09 
th¸ng 01 n¨m 2001 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi 
b∙i bá ®iÓm 4 Môc III cña Th«ng t sè 21/L§TBXH­TT ngµy 12 
th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi.
2. Kh«ng ¸p dông c¸ch tÝnh trî cÊp th«i viÖc quy ®Þnh  
t¹i   Th«ng   t  nµy   ®Ó   tÝnh   l¹i   trî   cÊp   th«i   viÖc   ®èi   víi 
nh÷ng trêng hîp  ®∙ chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng tríc ngµy 
Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh.     
3. §Þnh kú  6 th¸ng vµ  hµng n¨m c¸c  ®¬n vÞ  cã  sö  dông  
lao  ®éng theo hîp  ®ång lao  ®éng ph¶i b¸o c¸o Së  Lao  ®éng 
­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi hoÆc Ban qu¶n lý  Khu c«ng nghiÖp 
®Þa ph¬ng n¬i cã  trô  së  chÝnh cña  ®¬n vÞ  vÒ  t×nh h×nh ký  
kÕt, sö  dông,  chÊm  døt hîp  ®ång lao  ®éng theo  quy   ®Þnh 
cña ph¸p luËt. 
4. Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Ban qu¶n lý 
Khu c«ng nghiÖp c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng 
cã tr¸ch nhiÖm gióp Uû ban nh©n d©n tæ chøc híng dÉn, ®«n 
®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× v íng m¾c, ®Ò nghÞ 
ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi 
®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt./.
9

MÉu sè 1

MÉu Hîp ®ång lao ®éng
Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2003/TT­BL§TBXH 
ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi
     
Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


Tªn ®¬n vÞ:.......
Sè:....................

hîp ®ång lao ®éng


Chóng   t«i,   mét   bªn   lµ   ¤ng/Bµ:  
Quèc tÞch:
Chøc vô:
§¹i diÖn cho (1):  §iÖn tho¹i: 
§Þa chØ: 
Vµ   mét   bªn   lµ   ¤ng/Bµ: 
Quèc tÞch:
Sinh ngµy....... th¸ng..... n¨m...... t¹i.
NghÒ nghiÖp (2):
§Þa chØ thêng tró: 
Sè   CMTND:                                               cÊp  
ngµy...../...../...... t¹i
Sè   sæ   lao   ®éng   (nÕu   cã):................   cÊp 
ngµy......../...../...... t¹i 
Tháa  thuËn  ký  kÕt  hîp  ®ång  lao  ®éng vµ   cam kÕt  lµm 
®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y:


§i Ò u  1:  Thêi h¹n vµ c«ng viÖc hîp ®ång
­ Loai hîp ®ång lao ®éng(3):
­ Tõ  ngµy….  th¸ng…….  n¨m……..   ®Õn   ngµy……..  th¸ng………  
n¨m……
­   Thö   viÖc   tõ   ngµy……   th¸ng…..   n¨m……   ®Õn   ngµy…… 
th¸ng….. n¨m.....
­ §Þa ®iÓm lµm viÖc(4): 
10

­   Chøc   danh   chuyªn   m«n: 
Chøc vô (nÕu cã):
­ C«ng viÖc ph¶i lµm (5):
 
§i Ò u  2:   ChÕ ®é lµm viÖc
­ Thêi giê lµm viÖc (6)
­ §îc cÊp ph¸t nh÷ng dông cô lµm viÖc gåm: 


§i Ò u  3:  NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng
1. QuyÒn lîi:
­ Ph¬ng tiÖn ®i l¹i.lµm viÖc (7):
­ Møc l¬ng chÝnh hoÆc tiÒn c«ng (8):
­ H×nh thøc tr¶ l¬ng: 
­ Phô cÊp gåm (9):
­ §îc tr¶ l¬ng vµo c¸c ngµy....... hµng th¸ng. 
­ TiÒn thëng:
­ ChÕ ®é n©ng l¬ng:
­ §îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng gåm:
­   ChÕ   ®é   nghØ   ng¬i   (nghØ   hµng   tuÇn,   phÐp   n¨m,lÔ  
tÕt...):
­ B¶o hiÓm x∙ héi vµ b¶o hiÓm y tÕ (10):
­ ChÕ ®é ®µo t¹o (11):
Nh÷ng tháa thuËn kh¸c (12):
2. NghÜa vô:
­   Hoµn   thµnh   nh÷ng   c«ng   viÖc   ®∙   cam   kÕt   trong   hîp 
®ång lao ®éng.
­ ChÊp hµnh lÖnh  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt­kinh doanh, néi 
quy kû luËt lao ®éng, an toµn lao ®éng....
­ Båi thêng vi ph¹m vµ vËt chÊt (13):


§i Ò u   4:  NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña ngêi sö dông lao 
®éng
1. NghÜa vô:
­ B¶o  ®¶m viÖc lµm vµ  thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nh÷ng  ®iÒu  ®∙ 
cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng.
11

­   Thanh   to¸n   ®Çy   ®ñ,   ®óng   thêi   h¹n   c¸c   chÕ   ®é   vµ 
quyÒn lîi cho ngêi lao  ®éng theo hîp  ®ång lao  ®éng, tháa 
íc lao ®éng tËp thÓ (nÕu cã).
2. QuyÒn h¹n: 
­ §iÒu hµnh ngêi lao  ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc theo 
hîp ®ång (bè trÝ, ®iÒu chuyÓn, t¹m ngõng viÖc…) 
­ T¹m ho∙n, chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng, kû  luËt ngêi 
lao  ®éng theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt,  tháa  íc lao  ®éng 
tËp thÓ (nÕu cã) vµ néi quy lao ®éng cña doanh nghiÖp.   


§i Ò u  5:  §iÒu kho¶n thi hµnh
­ Nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  lao  ®éng kh«ng ghi trong hîp  ®ång 
lao  ®éng nµy th×  ¸p dông qui  ®Þnh cña tháa  íc tËp thÓ, 
trêng hîp cha cã tháa íc tËp thÓ th× ¸p dông quy ®Þnh cña  
ph¸p luËt lao ®éng.
­ Hîp  ®ång lao  ®éng  ®îc lµm thµnh 02 b¶n cã  gi¸ trÞ 
ngang   nhau,   mçi   bªn   gi÷   mét   b¶n   vµ   cã   hiÖu   lùc   tõ  
ngµy…..th¸ng……   n¨m……...   Khi   hai   bªn   ký   kÕt   phô   lôc   hîp 
®ång lao  ®éng th×  néi dung cña phô  lôc hîp  ®ång lao  ®éng 
còng cã gi¸ trÞ nh c¸c néi dung cña b¶n hîp ®ång lao ®éng  
nµy.


Hîp   ®ång   nµy   lµm   t¹i.... 
ngµy.... th¸ng.... n¨m.....


Ngêi lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng
(Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Ghi râ Hä vµ Tªn Ghi râ Hä vµ Tªn
12


Híng dÉn c¸ch ghi hîp ®ång lao ®éng


1. Ghi cô  thÓ  tªn doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc, vÝ 
dô: C«ng ty X©y dùng Nhµ ë Hµ néi.
2. Ghi râ  tªn nghÒ  nghiÖp (nÕu cã  nhiÒu nghÒ  nghiÖp  
th× ghi nghÒ nghiÖp chÝnh), vÝ dô: Kü s.
3. Ghi râ lo¹i hîp ®ång lao ®éng, vÝ dô 1:  Kh«ng x¸c  
®Þnh thêi h¹n; vÝ dô 2:  06 th¸ng.
4. Ghi cô  thÓ    ®Þa  ®iÓm chÝnh, vÝ  dô: Sè  2 ­ §inh lÔ  
­ Hµ  Néi; vµ   ®Þa  ®iÓm phô  (nÕu cã), vÝ  dô: Sè  5 ­ Trµng 
Thi ­ Hµ Néi.
5. Ghi c¸c c«ng viÖc chÝnh ph¶i lµm, vÝ dô:  L¾p ®Æt, 
kiÓm tra,  söa  ch÷a    hÖ  thèng  ®iÖn;  thiÕt bÞ  th«ng  giã; 
thiÕt bÞ l¹nh... trong doanh nghiÖp.
6. Ghi cô  thÓ  sè  giê  lµm viÖc trong ngµy hoÆc trong 
tuÇn, vÝ dô: 08 giê/ngµy hoÆc 40 giê/tuÇn.
7. Ghi râ  ph¬ng tiÖn  ®i l¹i do bªn nµo  ®¶m nhiÖm, vÝ 
dô: xe ®¬n vÞ ®a ®ãn hoÆc c¸ nh©n tù tóc.
8. Ghi cô  thÓ  tiÒn l¬ng theo thang l¬ng hoÆc b¶ng l­
¬ng   mµ   ®¬n   vÞ   ¸p   dông,   vÝ   dô:   Thang   l¬ng   A.1.C¬   khÝ, 
§iÖn, §iÖn tö  ­ Tin häc; Nhãm III; BËc 4/7; HÖ  sè  2,04; 
Møc   l¬ng   t¹i   thêi   ®iÓm   ký   kÕt   hîp   ®ång   lao   ®éng   lµ  
428.400 ®ång/th¸ng.
9. Ghi tªn lo¹i phô  cÊp, hÖ  sè, møc phô  cÊp t¹i thêi 
®iÓm ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, vÝ dô: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm 
Phã   trëng   phßng;   HÖ   sè   0,3;   Møc   phô   cÊp   63.000 
®ång/th¸ng.
10.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   thuéc   ®èi   tîng   ®ãng   b¶o 
hiÓm x∙ héi b¾t buéc th× ghi tû lÖ % tiÒn l ¬ng h»ng th¸ng 
hai bªn ph¶i trÝch nép cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, vÝ 
dô: H»ng th¸ng ngêi  sö dông lao ®éng trÝch 6% tõ tiÒn l ­
¬ng th¸ng cña ngêi lao ®éng vµ sè tiÒn trong gi¸ thµnh t­
¬ng   øng   b»ng   17%   tiÒn   l¬ng   th¸ng   cña   ngêi   lao   ®éng   ®Ó 
®ãng 20% cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi vµ  3% cho c¬  quan 
B¶o hiÓm y tÕ.
§èi víi ngêi lao  ®éng kh«ng  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi b¾t 
buéc th× kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi tÝnh thªm vµo tiÒn l­
¬ng  ®Ó ngêi lao ®éng tham gia B¶o hiÓm tù nguyÖn hoÆc tù  
lo   lÊy   b¶o   hiÓm,   vÝ   dô:   Kho¶n   tiÒn   b¶o   hiÓm   x∙   héi   ®∙ 
tÝnh thªm vµo tiÒn l¬ng cho ngêi lao  ®éng lµ  17% tiÒn l­
¬ng th¸ng.
11. Ghi cô thÓ trêng hîp ®¬n vÞ cö ®i ®µo t¹o th× ng­
êi lao ®éng ph¶i cã nghÜa vô g× vµ ®îc hëng quyÒn lîi g×, 
vÝ   dô:   Trong   thêi   gian   ®¬n   vÞ   cö   ®i   häc   ngêi   lao   ®éng 
13

ph¶i hoµn thµnh kho¸ häc  ®óng thêi h¹n,  ®îc hëng nguyªn 
l¬ng vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c nh ngêi  ®i lµm viÖc, trõ  tiÒn 
båi dìng ®éc h¹i.
12. Ghi nh÷ng quyÒn lîi mµ  cha cã  trong Bé  LuËt Lao 
®éng, trong tháa  íc lao  ®éng tËp thÓ  hoÆc  ®∙ cã  nhng cã 
lîi h¬n cho ngêi lao  ®éng, vÝ  dô:  ®i tham quan, du lÞch, 
nghØ m¸t, quµ sinh nhËt.
13. Ghi râ  møc båi thêng cho mçi trêng hîp vi ph¹m, 
vÝ dô: Sau khi ®µo t¹o mµ kh«ng lµm viÖc cho doanh nghiÖp 
th× ph¶i båi thêng 06 (s¸u) triÖu ®ång; kh«ng lµm viÖc ®ñ 
02 n¨m th× båi thêng 03 (ba) triÖu ®ång.MÉu sè 2
MÉu phô lôc Hîp ®ång lao ®éng
Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2003/TT­BL§TBXH 
ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi
     
Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
.....   ,   ngµy.....   th¸ng.....  
n¨m ....
Tªn ®¬n vÞ:.......
Sè:....................
phô lôc hîp ®ång lao ®éng


Chóng   t«i,   mét   bªn   lµ 
¤ng/Bµ:............................   Quèc 
tÞch:......................  
Chøc 
vô:......................................................
................................................
§¹i   diÖn   cho 
(1):   ................................................. 
§iÖn tho¹i:.....................
§Þa 
chØ:.....................................................
....................................................
Vµ   mét   bªn   lµ 
¤ng/Bµ:.........................................   Quèc 
tÞch:......................
14

Sinh   ngµy.........   th¸ng.......   n¨m...... 
t¹i......................................................
...
NghÒ   nghiÖp 
(2):.....................................................
......................................
§Þa   chØ   thêng 
tró:.....................................................
..................................
Sè   CMTND:.......   cÊp   ngµy...../...../...... 
t¹i...................................................
Sè   sæ   lao   ®éng   (nÕu   cã):..........   cÊp 
ngµy......./....../.........t¹i.........................
C¨n cø Hîp ®ång lao ®éng sè.... ký ngµy..../..../....  
vµ nhu cÇu sö dông lao ®éng, hai bªn cïng nhau tháa thuËn 
thay  ®æi mét sè  néi dung cña hîp  ®ång mµ  hai bªn  ®∙ ký 
kÕt nh sau:
1.  Néi dung  thay  ®æi (ghi  râ  néi  dung g×,  thay  ®æi 
nh thÕ nµo.....):  
.....................................................
.........................................................
.......
.....................................................
.........................................................
.......
2. Thêi gian thùc hiÖn (ghi râ  néi dung  ë  môc 1 nªu 
trªn cã hiÖu lùc trong bao nhiªu l©u):
.....................................................
.........................................................
.......
.....................................................
.........................................................
.......
Phô lôc nµy lµ bé phËn cña hîp ®ång lao ®éng sè...  ,  
®îc lµm thµnh hai b¶n cã gi¸ trÞ nh  nhau, mçi bªn gi÷ mét 
b¶n vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt khi cã tranh chÊp lao ®éng.


Ngêi lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng
(Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Ghi râ Hä vµ Tªn Ghi râ Hä vµ Tªn
15

MÉu sè 3
MÉu th«ng b¸o chuyÓn tr¶ trî cÊp th«i viÖc
Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2003/TT­BL§TBXH 
ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi
     
Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
.....   ,   ngµy.....   th¸ng.....  
n¨m ....
Tªn ®¬n vÞ:.......
Sè:....................


Th«ng b¸o 
V/v chuyÓn tr¶ trî cÊp th«i viÖcKÝnh göi: C«ng ty B


­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2003/N§­CP   ngµy   09/5/2003 
cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét 
sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng;
­ C¨n cø Th«ng t  sè.………cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh 
vµ X∙ héi ...
¤ng (Bµ): NguyÔn V¨n A  ®∙ chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng 
ngµy... th¸ng.... n¨m.….. (Th«ng b¸o hoÆc QuyÕt  ®Þnh kÌm 
theo).
Theo  hå  s¬,  ¤ng NguyÔn   V¨n A cã  thêi  gian  lµm viÖc 
t¹i C«ng ty B  lµ... n¨m (tõ  ngµy... th¸ng... n¨m...  ®Õn 
ngµy... th¸ng... n¨m...).
C«ng ty chóng t«i  ®∙ chi hé  kho¶n trî  cÊp th«i viÖc 
®èi   víi   thêi   gian   lµm   viÖc   t¹i   C«ng   ty   B   víi   sè   tiÒn  
lµ:.... ®ång.
§Ò   nghÞ   C«ng   ty   B   chuyÓn   tr¶   sè   tiÒn   trî   cÊp   th«i 
viÖc   mµ   C«ng   ty   chóng   t«i   ®∙   chi   hé   theo   sè   tµi 
kho¶n....../. 


Gi¸m ®èc hoÆc thñ trëng ®¬n 

Ký tªn, ®ãng dÊu
(Ghi râ hä vµ tªn)
16N¬i nhËn: 
­ Nh trªn; 
­ Lu ®¬n vÞ. 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản