Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: sontinh

Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 21/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

T H¤NG T ¦  
c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   2 1 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   3   n ¨ m 
2 0 0 5   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   q u i   c h Õ   c « n g   k h a i   t µ i   c h Ý n h   ® è i 
víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch vµ c¸c tæ chøc 
®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî 


C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004  
cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   Qui   chÕ   c«ng   khai   tµi  
chÝnh  ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c  ®¬n vÞ  dù  
to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch hç  trî, c¸c dù  
¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  n ­
íc, c¸c doanh nghiÖp  nhµ  níc, c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n  
s¸ch nhµ  níc vµ  c¸c quü  cã  nguån tõ  c¸c kho¶n  ®ãng gãp  
cña nh©n d©n.
Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh  
®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch,   c¸c   tæ   chøc   ® îc  
ng©n s¸ch nhµ níc hç trî nh sau:


I­ C«ng khai tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ 
dù to¸n ng©n s¸ch:


1. C«ng khai ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m:
1.1. §èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn: 
Thñ  trëng  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn c«ng bè  c«ng khai 
dù   to¸n   thu   ­   chi   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   kÓ   c¶   phÇn   ®iÒu 
chØnh  gi¶m  hoÆc bæ sung (nÕu cã)  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn 
giao; nguån kinh phÝ  kh¸c vµ  ph©n bæ cho c¸c  ®¬n vÞ  dù 
to¸n cÊp díi trùc thuéc (trong  ®ã  cã  dù  to¸n cña  ®¬n vÞ 
m×nh trùc  tiÕp  sö  dông),  c¸c  ®¬n vÞ   ®îc  ñy quyÒn  (phÇn 
kinh phÝ ñy quyÒn ­ nÕu cã):
a) Néi dung c«ng khai: 
­ C«ng khai c¸c c¨n cø, nguyªn t¾c ph©n bæ. 
­ C«ng khai sè liÖu: Theo BiÓu sè 1 ®Ýnh kÌm. 
b) H×nh thøc c«ng khai: 
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt); ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp 
díi trùc thuéc vµ c¸c ®¬n vÞ ®îc ñy quyÒn (nÕu cã).
c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
2

ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm 
quyÒn giao  ®Çu n¨m vµ   ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong 
n¨m (nÕu cã). 
1.2.  §èi  víi  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  trùc  tiÕp sö   dông kinh 
phÝ:  
Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n trùc tiÕp sö  dông kinh 
phÝ ng©n s¸ch nhµ níc c«ng bè c«ng khai dù to¸n thu ­ chi 
ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   kÓ   c¶   phÇn   ®iÒu   chØnh   gi¶m   hoÆc   bæ 
sung (nÕu cã) ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ nguån kinh 
phÝ kh¸c:
a) Néi dung c«ng khai: 
­ C«ng khai dù  to¸n mét sè  néi dung chi chñ  yÕu: Chi 
mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, chi söa ch÷a 
lín TSC§, chi héi nghÞ. ViÖc c«ng khai c¸c néi dung chi 
kh¸c do thñ trëng ®¬n vÞ qui ®Þnh.
­ C«ng khai sè liÖu: Theo BiÓu sè 2 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai: 
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt); ®ång thêi c«ng bè trong héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc,  
viªn chøc cña ®¬n vÞ.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc  ®¬n vÞ  dù  to¸n 
cÊp   trªn   hoÆc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   giao   ®Çu   n¨m   vµ   ®iÒu 
chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong n¨m (nÕu cã). 
2. C«ng khai quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc:
2.1. §èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn: 
Thñ  trëng  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn c«ng bè  c«ng khai 
quyÕt to¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc, kinh phÝ kh¸c:
a) Néi dung c«ng khai:
­ C«ng khai quyÕt to¸n  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª 
duyÖt, theo BiÓu sè 3 ®Ýnh kÌm. 
­ C«ng  khai  quyÕt  to¸n  do  ®¬n vÞ   phª duyÖt  cho  c¸c 
®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp díi trùc thuéc, theo BiÓu sè  4  ®Ýnh 
kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai: 
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt);   ®ång   thêi   th«ng   b¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   c¸c   ®¬n   vÞ 
trùc thuéc.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
3

ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm 
quyÒn phª duyÖt. 
2.2.  §èi  víi  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  trùc  tiÕp sö   dông kinh 
phÝ:
Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n trùc tiÕp sö  dông kinh 
phÝ  ng©n s¸ch  nhµ  níc, kinh phÝ  kh¸c  c«ng  bè  c«ng  khai 
quyÕt to¸n ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt: 
a) Néi dung c«ng khai:
­ C«ng khai quyÕt to¸n mét sè  néi dung chi chñ  yÕu: 
Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, chi söa 
ch÷a   lín   TSC§,   chi   héi   nghÞ.   ViÖc  c«ng   khai   quyÕt  to¸n  
c¸c néi dung chi kh¸c do thñ trëng ®¬n vÞ quy ®Þnh.
­ C«ng khai sè liÖu: Theo BiÓu sè 3 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai:
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt); ®ång thêi c«ng bè trong héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc,  
viªn chøc cña ®¬n vÞ.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai:
ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc  ®¬n vÞ  dù  to¸n 
cÊp trªn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 
3. C«ng khai c¸c viÖc thu vµ  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng 
gãp cña tæ chøc, c¸ nh©n:
Thñ  trëng   ®¬n vÞ   dù  to¸n  cã  c¸c kho¶n  thu   ®ãng  gãp 
cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i  thùc  hiÖn c«ng khai  theo  quy 
®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc II cña Th«ng t nµy. 


II­ C«ng khai tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc 
®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî:


1. C«ng khai kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc hç trî:
1.1. C«ng khai ph©n bæ dù to¸n kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ  
níc hç trî:
1.1.1. §èi víi tæ chøc cÊp trªn:
Thñ  trëng tæ chøc cÊp trªn c«ng bè  c«ng khai dù  to¸n 
kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî, kÓ  c¶ phÇn  ®iÒu chØnh 
gi¶m hoÆc  bæ sung  (nÕu  cã)  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  giao, 
nguån   kinh   phÝ   kh¸c   vµ   ph©n   bæ   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   cÊp   díi 
trùc thuéc (trong ®ã cã dù to¸n cña ®¬n vÞ m×nh trùc tiÕp 
sö dông): 
a) Néi dung c«ng khai:
4

­ C«ng khai c¸c c¨n cø, nguyªn t¾c ph©n bæ. 
­ C«ng khai sè liÖu : Theo BiÓu sè 5 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai:
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt); ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp 
díi trùc thuéc.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai:
ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm 
quyÒn giao  ®Çu n¨m vµ   ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong 
n¨m (nÕu cã). 
1.1.2. §èi víi ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ:
Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp sö  dông kinh phÝ  ng©n 
s¸ch nhµ  níc hç  trî  c«ng bè  c«ng khai dù  to¸n kinh phÝ 
ng©n s¸ch nhµ níc hç trî, kÓ c¶ phÇn ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc 
bæ sung (nÕu cã) ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ nguån kinh 
phÝ kh¸c:
a) Néi dung c«ng khai: Theo BiÓu sè 6 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai: Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së  
lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ   (thêi   gian   niªm   yÕt   Ýt   nhÊt   lµ   90 
ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi 
nghÞ c¸n bé, c«ng chøc.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
ChËm   nhÊt   sau   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   cã   thÈm 
quyÒn giao  ®Çu n¨m vµ   ®iÒu chØnh gi¶m hoÆc bæ sung trong 
n¨m (nÕu cã). 
1.2. C«ng khai quyÕt to¸n kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc 
hç trî:
1.2.1. §èi víi tæ chøc cÊp trªn:
Thñ   trëng   tæ   chøc   cÊp   trªn   c«ng   bè   c«ng   khai   quyÕt 
to¸n kinh phÝ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî, kinh phÝ kh¸c 
(nÕu cã):
a) Néi dung c«ng khai:
­ C«ng khai quyÕt to¸n  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª 
duyÖt. Theo BiÓu sè 7 ®Ýnh kÌm.
­ C«ng khai quyÕt to¸n do tæ chøc phª duyÖt cho c¸c 
®¬n vÞ cÊp díi trùc thuéc. Theo BiÓu sè 8 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai: 
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt); ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c ®¬n vÞ cÊp 
díi trùc thuéc.
5

c) Thêi ®iÓm c«ng khai:
  ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp cã  thÈm 
quyÒn phª duyÖt. 
1.2.2. §èi víi ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ: 
Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp sö  dông kinh phÝ  ng©n 
s¸ch nhµ  níc hç  trî  c«ng bè  c«ng khai quyÕt to¸n  ®∙  ®îc 
cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt:
a) Néi dung c«ng khai: Theo BiÓu sè 7 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai:
  Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  lµm viÖc cña  ®¬n vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng chøc 
cña ®¬n vÞ.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai:
  ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp cã  thÈm 
quyÒn phª duyÖt. 
2. C«ng khai viÖc thu vµ  sö  dông c¸c kho¶n  ®ãng gãp 
cña tæ chøc, c¸ nh©n (nÕu cã):
Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn c«ng khai viÖc thu vµ 
sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n:
2.1. C«ng khai thu:
a) Néi dung c«ng khai:
­ C«ng khai c¨n cø thu, môc ®Ých thu.
­ C«ng khai ®èi tîng thu, møc thu.
b) H×nh thøc c«ng khai:
  Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së  lµm viÖc cña  ®¬n vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng chøc 
cña ®¬n vÞ.
c) Thêi ®iÓm c«ng khai:
  ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy cã  v¨n b¶n th«ng 
b¸o cña cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp huy  ®éng  ®ãng gãp cña 
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n.
2.2. C«ng khai quyÕt to¸n sö dông c¸c kho¶n thu: 
a) Néi dung c«ng khai: Theo BiÓu sè 9 ®Ýnh kÌm.
b) H×nh thøc c«ng khai:
Niªm   yÕt   c«ng   khai   t¹i   trô   së   lµm   viÖc   cña   ®¬n   vÞ 
(thêi gian niªm yÕt  Ýt nhÊt lµ  90 ngµy, kÓ  tõ  ngµy niªm 
yÕt);  ®ång thêi c«ng bè  trong héi nghÞ  c¸n bé, c«ng chøc 
cña ®¬n vÞ.
6

c) Thêi ®iÓm c«ng khai: 
ChËm nhÊt sau 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc  ®¬n vÞ  dù  to¸n 
cÊp trªn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 


III­ ChÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra, gi¸m s¸t 
vµ xö lý vi ph¹m:


1. ChÕ   ®é  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai tµi 
chÝnh: 
1.1. §¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp I, tæ chøc ®îc ng©n 
s¸ch nhµ níc hç trî: 
B¸o   c¸o   tæng   hîp   t×nh   h×nh,   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   c«ng 
khai   ph©n   bæ   dù   to¸n   ®îc   giao,   kÓ   c¶   phÇn   ®iÒu   chØnh 
gi¶m, bæ sung (nÕu cã), c«ng khai quyÕt to¸n göi c¬  quan 
tµi chÝnh cïng cÊp (®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I), göi c¬  
quan tµi chÝnh cña cÊp ng©n s¸ch ®∙ thùc hiÖn hç trî (®èi 
víi tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî). Néi dung b¸o 
c¸o theo BiÓu sè 10 ®Ýnh kÌm.
­   B¸o   c¸o   c«ng   khai   ph©n   bæ   dù   to¸n   n¨m,   göi   tríc 
ngµy 30 th¸ng 4 hµng n¨m. 
­ B¸o c¸o c«ng khai ph©n bæ dù  to¸n  ®iÒu chØnh gi¶m 
hoÆc bæ sung, göi sau 30 ngµy, kÓ tõ ngµy ® îc cÊp cã thÈm 
quyÒn giao. 
­   B¸o   c¸o   c«ng   khai   quyÕt   to¸n   n¨m   tríc,   göi   tríc 
ngµy 1 th¸ng 10 hµng n¨m.  
1.2.   §¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   göi   b¸o   c¸o   ®∙   c«ng 
khai vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai dù to¸n ®îc 
giao, kÓ  c¶ phÇn  ®iÒu chØnh gi¶m, bæ sung (nÕu cã); c«ng 
khai quyÕt to¸n ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt cho ®¬n vÞ 
dù to¸n cÊp trªn.
§¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I, tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc 
hç trî quy ®Þnh thêi gian göi b¸o c¸o ®∙ c«ng khai vµ b¸o  
c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai ph©n bæ dù  to¸n, c«ng 
khai quyÕt to¸n  ®èi víi  ®¬n vÞ  cÊp díi trùc thuéc, nhng 
ph¶i b¶o ®¶m thêi h¹n göi b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh, kÕt 
qu¶  thùc hiÖn c«ng khai ph©n bæ dù to¸n, c«ng khai quyÕt 
to¸n cho c¬  quan tµi chÝnh, theo quy  ®Þnh  ®iÓm 1.1, Môc 
III trªn ®©y.
2. KiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn:
C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬  
quan kh¸c ë Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, ®¬n vÞ dù 
to¸n   cÊp   trªn,   MÆt   trËn   tæ   quèc   ViÖt   Nam,   c¸c   tæ   chøc 
chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ  trong c¬  quan, 
7

®¬n vÞ  vµ  nh©n  d©n chÞu tr¸ch  nhiÖm  kiÓm tra,  gi¸m  s¸t 
viÖc thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh cña c¸c c¬  quan,  ®¬n 
vÞ.
3. Xö lý vi ph¹m: 
3.1.  C¸c  hµnh vi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vÒ 
c«ng khai tµi chÝnh lµ nh÷ng hµnh vi sau ®©y:
­   C«ng   khai   kh«ng   ®Çy   ®ñ   néi   dung,   h×nh   thøc,   thêi 
gian quy ®Þnh.
­ C«ng khai sè liÖu sai sù thËt;
­ C«ng khai nh÷ng sè  liÖu thuéc bÝ  mËt nhµ  níc theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
­   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   hoÆc   b¸o   c¸o   chËm   thêi  
gian, b¸o c¸o sai sù thËt.  
3.2.  Tæ chøc,   ®¬n  vÞ, c¸  nh©n vi  ph¹m c¸c  quy  ®Þnh 
cña ph¸p luËt  vÒ  c«ng  khai  tµi chÝnh th×  tïy theo  tÝnh 
chÊt, møc ®é mµ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  
vÒ  xö  lý  kû  luËt vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c«ng chøc; 
xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ b¸o c¸o  
vµ   c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè 
185/2004/N§­CP ngµy 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý ph¹t 
vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n,   Th«ng   t  sè 
120/2004/TT­BTC ngµy 15/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng 
dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP 
ngµy 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  
luËt kh¸c cã liªn quan; hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  
sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


IV­ ChÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn:


1. ChÊt vÊn:
C¸c tæ chøc,  ®¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc  ®èi t îng  ®îc tiÕp 
nhËn th«ng tin c«ng khai tµi chÝnh theo c¸c qui  ®Þnh cña 
Th«ng t nµy cã quyÒn chÊt vÊn c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ vÒ  
c¸c néi dung c«ng khai tµi chÝnh.
2. Tr¶ lêi chÊt vÊn:
Thñ  trëng  c¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n,  c¸c  tæ chøc   ®îc ng©n 
s¸ch hç  trî  cã  tr¸ch nhiÖm c«ng khai tµi chÝnh theo qui 
®Þnh   cña   Th«ng   t  nµy   ph¶i   tr¶   lêi   chÊt   vÊn   vÒ   c¸c   néi 
dung c«ng khai tµi chÝnh. ViÖc tr¶ lêi chÊt vÊn ph¶i  ®îc 
thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ  göi tíi tæ chøc, c¸ nh©n chÊt 
vÊn.
Thñ   trëng   ®¬n   vÞ   bÞ   chÊt   vÊn   ph¶i   tr¶   lêi   cho   tæ 
chøc, c¸ nh©n chÊt vÊn chËm nhÊt sau 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy 
8

tiÕp nhËn néi dung chÊt vÊn. Trêng hîp néi dung chÊt vÊn 
phøc   t¹p,   cÇn   nhiÒu   thêi   gian   ®Ó   chuÈn   bÞ   tr¶   lêi   th× 
ph¶i cã  v¨n b¶n hÑn ngµy tr¶ lêi cô  thÓ  cho tæ chøc, c¸ 
nh©n chÊt vÊn, nhng kh«ng qu¸ 45 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­
îc néi dung chÊt vÊn.


V­ Tæ chøc thùc hiÖn: 


Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ 
ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o,   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   83/1999/TT­BTC 
ngµy 01/7/1999 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c«ng 
khai tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ 
níc.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ 
c¸c  ®¬n vÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  xem xÐt 
söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.
9


BiÓu sè 1


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
T H ¤ N G   B ¸ O   C ¤ N G   K H A I   D ù   T O ¸ N   T H U ­   C H I   N G ¢ N   S ¸ C H   § ¦ î C   G I A O 
V µ   P H ¢ N   B æ   C H O   C ¸ C   § ¥ N   V Þ   T R ù C   T H U é C   n¨m...

(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn)


§V tÝnh: ®ång
STT Tæng sè Tæng sè  Trong ®ã
®∙ ph©n  ¬n 
§ §¬n 
®îc  bæ vÞ... vÞ...
giao
A Dù to¸n thu
I Tæng sè thu        
1  Thu phÝ, lÖ phÝ        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
phÝ, lÖ phÝ)      
Thu ho¹t  ®éng SX, cung øng   
2 dÞch vô      
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
h×nh SX,  dÞch vô)      
  Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt 
 
3 tõng dù ¸n)      
4 Thu sù nghiÖp kh¸c         
( Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
thu )      
II Sè thu nép NSNN        
1 PhÝ, lÖ phÝ        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
phÝ, lÖ phÝ)      
Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch   
2 vô      
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
h×nh SX,  dÞch vô)      
3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c         
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
thu)      
Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ 
III ®é
1  PhÝ, lÖ phÝ        
10


(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
phÝ, lÖ phÝ)      
Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch  
2 vô      
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
h×nh SX,  dÞch vô)      
3  Thu viÖn trî        
4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c         
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i    
thu)      
Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ 
B níc
I Lo¹i ..., kho¶n …        
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n        
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín        
4   Chi kh¸c        
II Lo¹i ..., kho¶n …
Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu  
C cã)      
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n        
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín        
4   Chi kh¸c        

Ghi chó:  Nªu râ c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c ph©n bæ.


Ngµy.... th¸ng.... 
n¨m.......
Thñ trëng ®¬n vÞ
11


BiÓu sè 2


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O 
C ¤ N G   K H A I     D ù   T O ¸ N   T H U   ­   C H I  n¨m...

(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN)


§V tÝnh: ®ång


Dù to¸n ®îc  Ghi chó
STT ChØ tiªu giao
A Dù to¸n thu
I Tæng sè thu    
1  Thu phÝ, lÖ phÝ    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,  
lÖ phÝ)    
Thu ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch 
2 vô    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh  
SX,  dÞch vô)    
  Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt   theo 
3 tõng dù ¸n)    
4 Thu sù nghiÖp kh¸c     
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)    
II Sè thu nép NSNN    
1 PhÝ, lÖ phÝ    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,  
lÖ phÝ)    
2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh  
SX,  dÞch vô)    
3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c     
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)    
III Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é    
1  PhÝ, lÖ phÝ    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,  
lÖ phÝ)    
2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh  
SX,  dÞch vô)    
12


3  Thu viÖn trî    
4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c     
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)    
B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc
I Lo¹i..., kho¶n....    
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n    
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n    
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín    
4   Chi kh¸c    
II Lo¹i ..., kho¶n …    
C Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã)
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n    
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n    
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín    
4   Chi kh¸c    

Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ
13


BiÓu sè 3


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O
C ¤ N G   K H A I   Q U Y Õ T   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C 
n¨m...
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ 
dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN)


§¬n vÞ tÝnh: §ång


STT ChØ tiªu Sè liÖu  Sè liÖu 
b¸o c¸o  quyÕt to¸n 
quyÕt  ®îc duyÖt
to¸n
A QuyÕt to¸n thu    
I Tæng sè thu    
1  Thu phÝ, lÖ phÝ    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,    
lÖ phÝ)  
Thu ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch   
2 vô  
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh    
SX,  dÞch vô)  
  Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt   theo 
 
3 tõng dù ¸n)  
4 Thu sù nghiÖp kh¸c     
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)    
II Sè thu nép NSNN    
1 PhÝ, lÖ phÝ    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,    
lÖ phÝ)  
2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh    
SX,  dÞch vô)  
3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c     
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)    
III Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é    
1  PhÝ, lÖ phÝ    
14


(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ,    
lÖ phÝ)  
2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô    
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh    
SX,  dÞch vô)  
3  Thu viÖn trî    
4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c     
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu )    
B QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc
1 Lo¹i ..., kho¶n.....    
 ­ Môc:    
   + TiÓu môc.....    
   + TiÓu môc....    
2 Lo¹i..., kho¶n....    
C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c    
 ­ Môc:    
   + TiÓu môc...    
   + TiÓu môc....    

*  Ghi   chó:      QuyÕt   to¸n   chi   nguån   NSNN   bao   gåm   c¶ 
nguån viÖn trî


Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ
15


BiÓu sè 4


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI DUYÖT QUYÕT TO¸N THU ­ CHI 
N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C  n¨m...

(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn)


§V tÝnh: ®ång


STT ChØ tiªu §¬n vÞ trùc thuéc
§¬n vÞ A §¬n vÞ …
Sè  Sè liÖu  Sè  Sè liÖu 
liÖu  liÖu 
b¸o  ®îc  b¸o  ®îc 
c¸o duyÖt c¸o duyÖt
A QuyÕt to¸n thu
I Tæng sè thu        
1  Thu phÝ, lÖ phÝ        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
phÝ, lÖ phÝ)        
Thu   ho¹t   ®éng   SX,   cung   øng 
2 dÞch vô        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
hinh SX, dÞch vô)        
  Thu   viÖn   trî   (chi   tiÕt 
3 theo tõng dù ¸n)        
4 Thu sù nghiÖp kh¸c         
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
thu)        
II Sè thu nép NSNN        
1 PhÝ, lÖ phÝ        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
phÝ, lÖ phÝ)        
Ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch 
2 vô        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
hinh SX, dÞch vô)        
3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c         
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
thu)        
16


Sè   ®îc   ®Ó   l¹i   chi   theo   chÕ 
III ®é        
1  PhÝ, lÖ phÝ        
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
phÝ, lÖ phÝ)        
Ho¹t  ®éng SX, cung øng dÞch 
2 vô        
Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
hinh SX, dÞch vô        
3  Thu viÖn trî        
4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c         
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i  
thu)        
QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ 
B níc
1 Lo¹i..., kho¶n....        
 ­ Môc:        
   + TiÓu môc.....        
   + TiÓu môc.....        
2 Lo¹i..., kho¶n....        
C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c        
 ­ Môc:        
   + TiÓu môc....        
   + TiÓu môc....        

Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ
17


BiÓu sè 5


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
T H ¤ N G   B ¸ O   C ¤ N G   K H A I   D ù   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   N G ¢ N   S ¸ C H   N H µ   N ¦ í C 
N G U å N   K H ¸ C   V µ   P H ¢ N   B æ   C H O   C ¸ C   § ¥ N   V Þ   T R ù C   T H U é C  n¨m...

(Dïng cho c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî)


§V tÝnh: ®ång
STT Tæng sè Tæng sè  Trong ®ã
®îc  ®∙ ph©n §¬n vÞ §¬n vÞ 
giao bæ A ...
Dù to¸n thu nguån kh¸c 
A (nÕu cã)
1 Thu héi phÝ        
2 Thu kh¸c        
Dù to¸n chi ng©n s¸ch 
B nhµ níc
I Lo¹i ..., kho¶n …
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
    Chi   nghiÖp   vô   chuyªn 
 
2 m«n      
   Chi mua s¾m, söa ch÷a   
3 lín      
4   Chi kh¸c        
II Lo¹i ..., kho¶n …        
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
    Chi   nghiÖp   vô   chuyªn 
 
2 m«n      
   Chi mua s¾m, söa ch÷a   
3 lín      
4   Chi kh¸c        
Dù to¸n chi nguån kh¸c 
C (nÕu cã)
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
    Chi   nghiÖp   vô   chuyªn 
 
2 m«n      
   Chi mua s¾m, söa ch÷a   
3 lín      
4   Chi kh¸c        
18

Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ
19


BiÓu sè 6


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O 
C ¤ N G   K H A I     D ù   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   n¨m...

(Dïng cho tæ chøc, ®¬n vÞ cÊp díi cña c¸c tæ chøc ®îc 
ng©n s¸ch nhµ níc hç trî)


§V tÝnh: ®ång


STT ChØ tiªu Dù to¸n ®îc  Ghi 
giao chó
A Dù to¸n thu nguån kh¸c (nÕu cã)
1 Thu héi phÝ     
2 Thu kh¸c    
B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc
I Lo¹i ..., kho¶n …    
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n    
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n    
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín    
4   Chi kh¸c    
II Lo¹i ..., kho¶n …    
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n    
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n    
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín    
4   Chi kh¸c    
C Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã)
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n    
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n    
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín    
4   Chi kh¸c    

Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ
20
BiÓu sè 7


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O
C ¤ N G   K H A I   Q U Y Õ T   T O ¸ N   T H U   ­   C H I   N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C 
n¨m...
(Dïng cho c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ cÊp díi 
cña c¸c tæ chøc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî)


§¬n vÞ tÝnh: §ång
STT ChØ tiªu Sè liÖu b¸o  Sè liÖu 
c¸o quyÕt  quyÕt to¸n 
to¸n ®îc duyÖt
A QuyÕt to¸n thu
I Tæng sè thu    
1 Thu héi phÝ    
2 Thu kh¸c    
QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ 
B níc
1 Lo¹i ..., kho¶n.....    
 ­ Môc:    
   + TiÓu môc....    
   + TiÓu môc....    
 ­ Môc:    
   + TiÓu môc....    
   + TiÓu môc....    
2 Lo¹i..., kho¶n....    
C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c
 ­ Môc:    
   + TiÓu môc....    
   + TiÓu môc...    
 ­ Môc:    
   + TiÓu môc....    
   + TiÓu môc....    
...    

* Ghi chó:    Nguån NSNN bao gåm c¶ nguån viÖn trî
21Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ


BiÓu sè 8


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI DUYÖT QUYÕT TO¸N THU ­ CHI 
N G U å N   N S N N ,   N G U å N   K H ¸ C  n¨m...

(Dïng cho c¸c tæ chøc cÊp trªn ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç 
trî)


§V tÝnh: ®ång
STT ChØ tiªu §¬n vÞ cÊp díi
§¬n vÞ A §¬n vÞ …
Sè  Sè liÖu  Sè  Sè liÖu 
liÖu  liÖu 
b¸o  ®îc  b¸o  ®îc 
c¸o duyÖt c¸o duyÖt
A QuyÕt to¸n thu
I Tæng sè thu        
1 Thu héi phÝ        
2 Thu lÖ phÝ        
QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch 
B nhµ níc
1 Lo¹i ..., kho¶n.....        
 ­ Môc:        
   + TiÓu môc.....        
   + TiÓu môc.....        
 ­ Môc:        
   + TiÓu môc.....        
   + TiÓu môc.....        
2 Lo¹i..., kho¶n....        
C QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c
 ­ Môc:        
   + TiÓu môc....        
   + TiÓu môc....        
22


 ­ Môc:        
   + TiÓu môc.....        
   + TiÓu môc.....        
...        

Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
Thñ trëng ®¬n vÞ
BiÓu sè 9


CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


§¬n vÞ:
Ch¬ng:
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI QUYÕT TO¸N THU ­ CHI 
K H O ¶ N   § ã N G   G ã P   C ñ A   T æ   C H ø C ,   C ¸   N H ¢ N  n¨m...

(Dïng cho c¸c ®¬n vÞ cã thu vµ sö dông 
c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n)


§V tÝnh: ®ång
STT Néi dung Sè tiÒn Ghi chó
I Tæng sè tiÒn huy ®éng ®îc     
1 Cña c¸c tæ chøc    
2 Cña c¸c c¸ nh©n    
II Sö dông sè tiÒn huy ®éng ®îc    
1  C«ng viÖc A    
2  C«ng viÖc B    
3  C«ng viÖc ...    
.....    
II Sè tiÒn huy ®éng ®îc cßn d    
     
     
     

Ngµy.... th¸ng....  
n¨m…
23


Thñ trëng ®¬n vÞ
  
24


BiÓu sè 10


Tªn ®¬n vÞ b¸o c¸o CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
Sè.../...
V/v b¸o c¸o t×nh  Hµ   Néi,     ngµy.....  
h×nh thùc hiÖn  th¸ng.... n¨m 2005
c«ng khai tµi 
chÝnhKÝnh göi:   ­ ... (Tªn c¬  quan tµi chÝnh cïng 
cÊp hoÆc c¬ quan 
tµi chÝnh thùc hiÖn hç trî)


(Tªn  ®¬n vÞ  b¸o c¸o) b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh thùc 
hiÖn   c«ng   khai   ph©n   bæ   dù   to¸n   n¨m...   (hoÆc   c«ng   khai 
quyÕt   to¸n   n¨m)   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2004   ngµy 
16/11/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   Th«ng   t 
sè.../2005/TT­BTC   ngµy.../.../2005   cña   Bé   Tµi   chÝnh   nh 
sau:
1. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai:
  Nªu   tæng   sè  ®¬n   vÞ   cÊp   díi   trùc   thuéc,   trong   ®ã 
tæng   sè   ®¬n   vÞ   ®∙   c«ng   khai,   tæng   sè   ®¬n   vÞ   cha   c«ng 
khai. Trong tæng sè   ®¬n vÞ   ®∙ c«ng khai cã  bao nhiªu  ®¬n 
vÞ c«ng khai ®óng, cha ®óng. Sè ®¬n vÞ c«ng khai cha ®óng 
vÒ h×nh thøc, vÒ néi dung, thêi gian qui ®Þnh ...
Nªu   râ   nguyªn   nh©n   cha   c«ng   khai,   cha   c«ng   khai 
®óng...
V...v...
  Sè  liÖu chi  tiÕt  nh  sau:  (NÕu   ®óng   vÒ   néi   dung, 
2.     
h×nh thøc hay thêi gian th× ®¸nh dÊu x vµo c¸c cét ®¬n vÞ  
®Ó céng vµ ghi vµo cét tæng sè)


STT ChØ tiªu Tæng sè §¬n vÞ trùc 
thuéc
§¬n vÞ  §¬n 
A vÞ....
I Tæng sè ®¬n vÞ      
II §¬n vÞ cha c«ng bè c«ng khai      
III §¬n vÞ ®∙ c«ng bè c«ng khai:      
1 C«ng   khai   ph©n   bæ   dù   to¸n 
     
25


thu
 1. §óng néi dung c«ng khai      
 2. §óng h×nh thøc c«ng khai      
 3. §óng thêi gian c«ng khai      
C«ng   khai   ph©n   bæ   dù   to¸n 
 
2 chi    
 1. §óng néi dung c«ng khai      
 2. §óng h×nh thøc c«ng khai      
 3. §óng thêi gian c«ng khai      
3  C«ng khai dù to¸n thu ­ Chi      
 1. §óng néi dung c«ng khai      
 2. §óng h×nh thøc c«ng khai      
 3. §óng thêi gian c«ng khai      
4 C«ng khai quyÕt to¸n chi NS      
1.  §óng néi dung c«ng khai      
 2. §óng h×nh thøc c«ng khai      
 3. §óng thêi gian c«ng khai      
C«ng   khai   quyÕt   to¸n   kho¶n  
5 ®ãng gãp    
 1. §óng néi dung c«ng khai      
 2. §óng h×nh thøc c«ng khai      
 3. §óng thêi gian c«ng khai      

Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký tªn vµ ®ãng 
dÊu)


N¬i nhËn: 
  ­ Nh trªn  
  ­ ...
  ­ Lu ...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản