Thông tư 21/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
123
lượt xem
28
download

Thông tư 21/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 21/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I U C A THÔNG TƯ S 05/2009/TT-NHNN NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2009 C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM QUY NNH CHI TI T THI HÀNH VI C H TR LÃI SU T I V I CÁC T CH C, CÁ NHÂN VAY V N TRUNG, DÀI H N NGÂN HÀNG TH C HI N U TƯ M I PHÁT TRI N S N XU T – KINH DOANH Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 443/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s a i, b sung m t s i u c a Thông tư s 05/2009/TT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2009 quy nh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t i v i các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh như sau: i u 1. S a i, b sung i u 2, 3, 4 Thông tư s 05/2009/TT-NHNN như sau: 1. S a i, b sung i u 2 như sau: a) i m a kho n 3 ư c s a i, b sung như sau: “a) Các kho n cho vay c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính ư c th ng kê theo quy nh t i Ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các t ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 477/2004/Q -NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Quy t nh s 143 TCTK/PPC ngày 22 tháng 12 năm 1993 c a T ng c c trư ng T ng C c Th ng kê v vi c ban hành h th ng ngành kinh t c p II, c p III và c p IV và danh m c h th ng ngành kinh t qu c dân, bao g m: - Ngành nông nghi p và lâm nghi p; - Ngành th y s n; - Ngành công nghi p khai thác m ; - Ngành công nghi p ch bi n;
  2. - Ngành công nghi p s n xu t và phân ph i i n, khí t và nư c; - Ngành xây d ng; tr các công trình xây d ng: Công trình xây d ng văn phòng (cao c) cho thuê; công trình xây d ng và s a ch a nhà bán và cho thuê; công trình xây d ng ph c v ho t ng s n xu t – kinh doanh thu c các ngành, lĩnh v c kinh t không ư c h tr lãi su t; - Ngành thương nghi p, s a ch a xe có ng cơ, mô tô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình; - Ngành v n t i, kho bãi và thông tin liên l c; - Ho t ng khoa h c và công ngh ; - Các kho n cho vay áp ng nhu c u v n lưu ng mà chu kỳ s n xu t – kinh doanh trên 12 tháng thu c các ngành, lĩnh v c kinh t ư c h tr lãi su t theo quy nh t i i m này.” b) B sung kho n 4 như sau: “4. Các kho n cho vay trung, dài h n c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính không thu c i tư ng ư c h tr lãi su t: - Các kho n cho vay b ng ngo i t ; - Các kho n cho vay b ng ng Vi t Nam n p tr c ti p cho ngân sách nhà nư c (Kho b c Nhà nư c) các kho n thu , các lo i phí và l phí; - Các kho n cho vay b ng ng Vi t Nam mua ngo i t thanh toán cho nư c ngoài ti n nh p khNu các m t hàng tiêu dùng ho c thanh toán cho nhà phân ph i trong nư c ti n mua các m t hàng tiêu dùng có ngu n g c nh p khNu t nư c ngoài v i m c ích làm v t tư, v t li u và tài s n th c hi n d án u tư phát tri n s n xu t – kinh doanh, mà các m t hàng tiêu dùng nh p khNu này thu c Danh m c hàng tiêu dùng quy nh t i Quy t nh s 07/2007/Q -BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 c a B Thương m i, Quy t nh s 10/2008/Q -BCT ngày 16 tháng 5 năm 2008 c a B Công Thương và Quy t nh s 27/2008/Q -BCT ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B Công Thương; - Các kho n cho vay ư c th ng kê tín d ng vào các ngành, lĩnh v c kinh t sau ây theo quy nh t i Quy t nh s 447/2004/Q -NHNN và Quy t nh s 143/TCTK/PPC : Khách s n, nhà hàng; tài chính, tín d ng; các ho t ng liên quan n kinh doanh tài s n và d ch v tư v n; qu n lý nhà nư c và an ninh qu c phòng, b o hi m xã h i b t bu c; giáo d c và ào t o; y t và ho t ng c u tr xã h i; ho t ng văn hóa và th thao; các ho t ng ng, oàn th và hi p h i; ho t ng ph c v cá nhân và công c ng; ho t ng làm thuê công vi c gia ình trong các h tư nhân; ho t ng c a các t ch c và oàn th qu c t .” 2. S a i, b sung kho n 3 i u 3 như sau: “3. M c h tr cho khách hàng vay:
  3. a) M c lãi su t h tr cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên s ti n vay và th i h n cho vay th c t , n m trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 4 năm 2009 n 31 tháng 12 năm 2011. b) Trư ng h p khách hàng có nhu c u vay v n trung, dài h n b ng ng Vi t Nam t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính ư c c m c , b o lãnh b ng gi y t có giá, s ti t ki m và các hình th c b ng ti n khác (g i chung là gi y t có giá), ho c khách hàng có ti n g i t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính mà kho n vay ó thu c i tư ng ư c h tr lãi su t, thì th c hi n h tr lãi su t như sau: - i v i gi y t có giá ư c mua ho c ã có (phát sinh) trư c ngày 01 tháng 02 năm 2009, thì ngân hàng thương m i, công ty tài chính th c hi n h tr lãi su t cho toàn b dư n vay phát sinh; i v i gi y t có giá ư c mua ho c ã có (phát sinh) k t ngày 01 tháng 02 năm 2009, thì ngân hàng thương m i, công ty tài chính ch th c hi n h tr lãi su t i v i ph n dư n cho vay b ng ti n chênh l ch gi a s dư n cho vay so v i giá tr gi y t có giá ư c c m c ho c b o lãnh c a khách hàng. - i v i khách hàng có ti n g i t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính ã có (phát sinh) k t ngày 01 tháng 02 năm 2009: Ngân hàng thương m i, công ty tài chính yêu c u khách hàng tính toàn b giá tr tài kho n ti n g i là v n t có ghi trong d án u tư phát tri n s n xu t – kinh doanh và ch th c hi n h tr lãi su t i v i ph n dư n cho vay b ng chênh l ch gi a s dư n cho vay so v i giá tr tài kho n ti n g i c a khách hàng.” 3. S a i, b sung i u 4 như sau: a) B sung i m e kho n 1 như sau: “e) Cung c p y , trung th c các thông tin, tài li u ch ng minh m c ích vay v n ư c h tr lãi su t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các thông tin, tài li u ã cung c p cho ngân hàng thương m i, công ty tài chính.” b) i m d kho n 2 ư c s a i, b sung như sau: “ ) Th c hi n vi c ki m tra trư c, trong, sau khi cho vay và có bi n pháp ph i h p gi a các ngân hàng thương m i, công ty tài chính trong vi c ki m tra, thNm nh cho vay m b o vi c h tr lãi su t theo úng quy nh c a pháp lu t. N u phát hi n khách hàng vay s d ng v n vay không úng m c ích thu c i tư ng h tr lãi su t, thì thu h i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t trư c ó; trư ng h p không thu h i ư c, thì báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý ho c kh i ki n vi c vi ph m h p ng tín d ng c a khách hàng vay”. c) i m l kho n 2 ư c s a i, b sung như sau: “l) Qu n lý và lưu gi h sơ các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo quy nh t i i u 55 Lu t Các t ch c tín d ng và c a pháp lu t liên quan”. i u 2. T ch c th c hi n
  4. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các kho n cho vay ã phát sinh t ngày 01 tháng 4 năm 2009 thu c i tư ng h tr lãi su t theo quy nh t i Thông tư này mà chưa áp d ng cơ ch h tr lãi su t, thì các ngân hàng thương m i, công ty tài chính th c hi n h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t k t ngày phát sinh kho n vay. Các kho n cho vay ư c h tr lãi su t t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính mà không phù h p v i quy nh t i Thông tư này, thì các ngân hàng thương m i, công ty tài chính và khách hàng vay ti n hành i u ch nh h p ng tín d ng k t ngày Thông tư này có hi u l c th c hi n. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) ngân hàng thương m i và công ty tài chính, khách hàng vay ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 2; - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo; - Lưu: VP, V CSTT Nguy n ng Ti n
Đồng bộ tài khoản