Thông tư 2150/1999/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
1
download

Thông tư 2150/1999/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2150/1999/TT-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ đối với việc kinh doanh hàng hóa là hóa chất độc hại và sản phẩm có hóa chất độc hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2150/1999/TT-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG ******** ****** S : 2150/1999/TT- Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 1999 BKHCNMT THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 11/1999/N -CP NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 1999 C A CHÍNH PH I V I VI C KINH DOANH HÀNG HÓA LÀ HÓA CH T C H I VÀ S N PH M CÓ HÓA CH T CH I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 3 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v hàng hóa c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hóa, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n: Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Công nghi p B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n viêc kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n ph m có hóa ch t c h i như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i ho t ng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t ch i và s n phNm có hóa ch t c h i. 2. Thương nhân, k c thương nhân nư c ngoài có ho t ng thương m i h p pháp t i Vi t Nam, ch ư c ho t ng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i, s n phNm có hóa ch t c h i khi ã ăng ký kinh doanh và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh t i Thông tư này c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. Danh m c hàng hóa kinh doanh là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i do Th tư ng Chính ph quy nh. Trong trư ng h p c n thi t ph i s a i, b sung, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th ng nh t v i B Công nghi p B Thương m i t ng h p, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. II. I U KI N KINH DOANH HÀNG HÓA LÀ HÓA CH T C H I VÀ S N PH M CÓ HÓA CH T CH I 1. i u ki n v ch th kinh doanh Là thương nhân ã ăng ký kinh doanh, trong ó có ăng ký kinh doanh m t hàng lá hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i. 2. i u ki n v cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b .
  2. 2.1 C a hàng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i ph i có quy ch ho t ng phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v Tiêu chuNn Vi t Nam. TCVN 5507-1991- Hóa ch t nguy hi m - Quy ph m an toàn trong s n xu t, s d ng, b o qu n và v n chuy n. 2.2 C a hàng kinh doanh ph i có y trang thi t b b o qu n hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t phù h p v i các quy nh hi n hành v an toàn, s d ng, b o qu n và v n chuy n hóa ch t. 2.3 Phương ti n, trang thi t b b o v cá nhân khi ti p xúc v i hóa ch t c h i ph i ư c trang b y (găng tay, m t n phòng c ....) và ư c kê khai trong h sơ xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. 3. i u ki n v trình chuyên môn Cán b k thu t, nhân viên làm vi c t i c a hàng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i ã qua trư ng, l p hu n luy n chuyên môn, nghi p v v hóa ch t, có văn b ng, ch ng ch ho c xác nh n phù h p v i quy nh c a B Giáo d c và ào t o và cơ quan qu n lý chuyên ngành n m v ng các quy nh k thu t trong ho t ng kinh doanh hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i. 4. i u ki n v s c kh e. Cán b , nhân viên làm vi c t i c a hàng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i ph i ch p hành y các quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o v s c kh e và lao ng. 5. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n C a hàng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i ph i b o m v sinh môi trư ng theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v b o v môi trư ng. Cán b , nhân viên làm vi c t i các c a hàng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i ph i ư c hu n luy n v phòng cháy, ch a cháy. C a hàng kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i ph i có các phương ti n, thi t b phòng cháy, ch a cháy và ư c cơ quan công an phòng cháy ch a cháy có thNm quy n ki m tra, c p, gi y xác nh n m b o an toàn phòng cháy, ch a cháy theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy. III. TH T C, TRÌNH T , TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH 1. Thương nhân có nhu c u kinh doanh hàng hóa quy nh t i Thông tư này ph i l p h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh n p cho cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. H sơ g m có:
  3. 1.1 ơn ngh c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh (theo m u kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 3 tháng 3 nănm 1999 c a Chính ph ). 1.2 B n sao h p l Quy t nh ho c Gi y phép thành l p doanh nghi p do Cơ quan có thNm quy n c p. 1.3 B n kê khai v thi t b k thu t và trang b phòng h lao ng và an toàn (ph l c 2), nhân viên kinh doanh (ph l c 3). Văn b ng v trình chuyên môn nghi p v c a các cán b k thu t, nhân viên làm vi c t i c a hàng kinh doanh (tương ng v i b n kê khai theo Kho n 3 m c II c a Thông tư này) 2. i v i thương nhân ã có ăng ký kinh doanh trư c ngày Thông tư này có hi u l c nhưng chưa ư c c p ch ng ch hành ngh ho c gi y phép hành ngh n u có nhu c u ti p t c kinh doanh thì ph i th c hi n th t c xin c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh h sơ như quy nh t i Kho n 1 M c này. 3. Trư ng h p Thương nhân có nhi u i m kinh doanh cùng m t lo i hàng hóa thì m i i m kinh doanh ph i l p h sơ như trên cho t ng i m kinh doanh. 4. i v i Thương nhân ã có ăng ký kinh doanh, ã ư c c p ch ng ch hành ngh /gi y phép hành ngh ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh n u hoàn toàn phù h p v i các i u ki n quy nh t i Thông tư này và ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n thì không ph i làm l i th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. N u chưa m b o các i u ki n ư c quy nh t i M c II c a Thông tư này thì thương nhân ph i b sung y và làm th t c t i cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh i ch ng ch hành ngh /gi y phép hành ngh ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ã ư c c p trư c ây l y Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh m i. H sơ ngh i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh g m: + ơn ngh i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo m u ph l c 1a/1b. + B n sao h p l Quy t nh ho c Gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p. + Ch ng ch hành ngh ho c gi y phép hành ngh ã c p trư c ây. 5. ThNm quy n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh: 5.1 Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n (g i t t là Cơ quan ch ng nh n) i u ki n kinh doanh là S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5.2 Cơ quan ch ng nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh c a Thương nhân, xem xét tính h p l c a h sơ. + N u h sơ không y ho c chưa h p l , trong th i h n 03 ngày, Cơ quan ch ng nh n g i tr h sơ cho thương nhân chuNn b l i ho c b sung v i nh ng ch d n c n thi t.
  4. + N u h sơ y , h p l Cơ quan ch ng nh n ph i vào s theo dõi, có phi u nh n, h n th i h n gi i quy t. 5.3 Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , Cơ quan ch ng nh n t ch c và hoàn thành vi c thNm tra th c t tính phù h p v i các i u ki n quy nh t i Thông tư này c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hóa tương ng cho thương nhân theo m u kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 3 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph . 5.4 Trư ng h p thương nhân có nhi u i m kinh doanh hàng hóa, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ư c ghi rõ t ng i m kinh doanh ã ư c xác nh i u ki n kinh doanh. 5.5 Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i có th i h n hi u l c phù h p v i th i h n ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a thương nhân. 6. Gi i quy t khi u n i v vi c không c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh: Thương nhân có quy n khi u n i theo quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo ngày 2 tháng 12 năm 1998 i v i các hành vi vi ph m các quy nh c a Thông tư này c a cán b , công ch c, cơ quan trong qúa trình th c hi n vi c thNm tra, c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. IV. TRÁCH NHI M C A THƯƠNG NHÂN 1. Thương nhân n p ơn ngh c p Gi y ch ng ch ng nh n i u ki n kinh doanh ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính và có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Cơ quan ch ng nh n thNm tra các i u ki n kinh doanh c a mình. 2. Thương nhân có trách nhi m m b o duy trì úng các i u ki n kinh doanh như ã ư c ch ng nh n trong qúa trình kinh doanh hàng hóa tương ng. Trong trư ng h p có thay i v i u ki n kinh doanh, thương nhân ph i thông báo b ng văn b n b sung t i Cơ quan ch ng nh n ư c xác nh n l i i u ki n kinh doanh. 3. Thương nhân ph i ch u s ki m tra, thanh tra c a Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i mn 5.1 Kho n 5 M c III c a Thông tư này. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v kinh doanh hàng hóa là hóa ch t c h i và s n phNm có hóa ch t c h i trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Các ông Giám c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m: - Ph bi n, hư ng d n các ngành, a phương, thương nhân th c hi n Thông tư này.
  5. - T ch c vi c thanh tra, giám sát i u ki n kinh doanh c a thương nhân kinh doanh hàng hóa thu c ph m vi qu n lý trong Thông tư này. 3. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày Thông tư này có hi u l c, thương nhân ã ư c c p ăng ký kinh doanh hàng hóa trư c ngày Thông tư này có hi u l c u ph i b sung các i u ki n kinh doanh ph i hoàn thành th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh t i Thông tư này. H t th i h n này thương nhân nào không có ho c không i u ki n xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh s ph i ng ng ho t ng kinh doanh lo i hàng hóa tương ng cho n khi th c hi n y các i u ki n theo quy nh t i Thông tư này. 4. Thương nhân trong qúa trình kinh doanh hàng hóa tương ng, không m b o các i u ki n quy nh t i Thông tư này u b coi là hành vi kinh doanh trái phép và b x lý theo quy nh pháp lu t hi n hành. Trong m i trư ng h p vi ph m i u ki n kinh doanh ã quy nh t i Thông tư này mà thương nhân không k p th i kh c ph c, Cơ quan ch ng nh n s h y b hi u l c c a Gi y ch ng i u ki n kinh doanh và ki n ngh v i Cơ quan nhà nư c có thNm quy n thu h i ăng ký kinh doanh c a thương nhân. 5. Cán b , công ch c nhà nư c n u có hành vi l m d ng ch c v , quy n h n, làm trái pháp lu t, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t hi n hành. 6. Trong qúa trình th c hi n n u có phát sinh nh ng vư ng m c c n ư c ph n ánh v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét, s a i, b sung. B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Chu Tu n Nh Ph l c 1a C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- ƠN NGHN I GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH (dùng cho doanh nghi p) Kính g i: S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t nh (thành ph ) .....
  6. H và tên ngư i làm ơn: ............................. Ngày tháng năm sinh: ........................ Nam/N : ....... Ch c danh (Giám c/Ch doanh nghi p): ..................... a ch thư ng trú (ho c t m trú): ........................ Tên Doanh nghi p: ........................... Quy t nh ho c Gi y phép thành l p s : ........... do: ................. C p ngày: ............... Nơi t tr s chính: .................................. M t hàng, ngành ngh kinh doanh .......................... ngh S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét và i l y Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh cho doanh nghi p theo Thông tư s : .../1999/TT - BKHCNMT ngày ... tháng ... năm 1999 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Ngày ... tháng ... năm .... Ngư i làm ơn ( óng d u n u là công ty, doanh nghi p) H sơ kèm theo 1. Danh sách, a ch các cơ s 2. Ch ng ch hành ngh /gi y phép hành ngh / ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. 3. B n sao Quy t nh, Gi y phép thành l p doanh nghi p 4. Các gi y t liên quan Ph l c 1b C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------------- ƠN NGHN I GI Y CH NG NH N I U KI N KINH DOANH (dùng cho h gia ình) Kính g i: S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t nh (thành ph ) ... H và tên ngư i làm ơn: ................... Ngày tháng năm sinh: ....................... Nam/n : .........
  7. a ch thư ng trú (ho c t m trú): ............................ a i m kinh doanh: ................................... Tên c a hàng, c a hi u: ................................ M t hàng, ngành ngh kinh doanh: ...................... ngh S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét và i l y Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh cho doanh nghi p theo Thông tư s : .../1999/TT - BKHCNMT ngày ... tháng ... năm 1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Ngày ... tháng ... năm .... Ngư i làm ơn H sơ kèm theo: 1. Ch ng ch hành ngh /gi y phép hành ngh / ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh 2. Các gi y t liên quan. Xác nh n c a UBND Xã, Phư ng v a ch thư ng trú (ho c t m trú) c a ngư i làm ơn. Ph l c 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------ B N KÊ KHAI CÁC TH T BN K THU T, TRANG BN PHÒNG H LAO NG Và AN TOÀN C A C A HÀNG KINH DOANH Tên các thi t b k thu t, c trưng Nư c, năm Ghi chú ( ã hi u STT trang b phòng h lao ng và k thu t s n xu t chuNn, ki m nh) an toàn Ngày ... tháng ... năm .... i di n có th m quy n ( óng d u n u là công ty, doanh nghi p)
  8. Ph l c 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------- B N KÊ KHAI CÁN B K THU T, NHÂN VIÊN C A C A HÀNG KINH DOANH H Trình Ch c ào t o Năm S c Ghi STT và Nam/n chuyên môn, v /ch c nghi p sinh kh e chú tên nghi p v danh v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ngày ... tháng ... năm .... i di n có th m quy n ( óng d u n u là công ty, doanh nghi p)
Đồng bộ tài khoản