Thông tư 22/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
70
lượt xem
5
download

Thông tư 22/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 22/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi sè 22/2000/TT-BL§TBXH ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi lao §éng tham gia x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 18/2000/Q§-TTg ngµy 03/02/2000 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ ®Çu t x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi h- íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi lao ®éng tham gia x©y dùng ® êng Hå ChÝ Minh nh sau: I. §èI T¦îNG ¸P DôNG: 1. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ thanh niªn xung phong ® îc Nhµ níc giao nhiÖm vô trùc tiÕp x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh, kÓ c¶ lao ®éng nhµn rçi t¹i ®Þa ph¬ng ký hîp ®ång trùc tiÕp víi doanh nghiÖp. 2. Lao ®éng nhµn rçi cña c¸c ®Þa ph ¬ng t×nh nguyÖn lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn, ®¬n vÞ thanh niªn xung phong (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn) nhËn kho¸n gän theo khèi l îng c«ng viÖc víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh. II. CHÕ §é §èI VíI NG¦êI LAO §éNG: A. §èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ thanh niªn xung phong ®îc Nhµ níc giao nhiÖm vô trùc tiÕp x©y dùng ®ång Hå ChÝ Minh: 1. Khi sö dông lao ®éng, doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ Thanh niªn xung phong ph¶i thùc hiÖn viÖc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng. C¸c chÕ ®é ® îc tháa thuËn trong hîp ®ång lao ®éng thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. 2. VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng lµm c¨n cø x¸c ®Þnh ®¬n gi¸, dù to¸n c«ng tr×nh: a- L¬ng tèi thiÓu: ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc qui ®Þnh. T¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ 01/01/2000 lµ l80.000®/th¸ng. b- HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc: CÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n ®èi víi lao ®éng lµm cÇu lµ bËc 4,5/7, hÖ sè l¬ng 2,26; ®èi víi lao ®éng lµm ®- êng lµ bËc 3,5/7, hÖ sè l¬ng 1,82. c- ChÕ ®é phô cÊp - Phô cÊp khu vùc: ¸p dông b»ng møc phô cÊp khu vùc quy ®Þnh cho ®Þa ph¬ng cÊp huyÖn, x· n¬i cã tuyÕn ®êng ®i qua.
  2. 2 - Phô cÊp lu ®éng: + ¸p dông møc 1, hÖ sè 0,6 so víi môc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc ë n¬i tuyÕn ®êng ®i qua cã phô cÊp khu vùc tõ 0,5 trë lªn. + ¸p dông møc 2, hÖ sè 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc ë n¬i tuyÕn ®êng ®i qua cña nh÷ng khu vùc cßn l¹i. - Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm: + ¸p dông møc 4, hÖ sè 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc lµm viÖc ë n¬i tuyÕn ®êng ®i qua cã phô cÊp khu vùc tõ 0,5 trë lªn. + ¸p dông møc 3, hÖ sè 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë n¬i tuyÕn ®êng ®i qua cña nh÷ng khu vùc cßn l¹i. Phô cÊp thu hót: ¸p dông møc 20% so víi l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, chuyªn m«n, nghiÖp vô. - C¸c chÕ ®é phô cÊp kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. C¸ch tÝnh vµ chi tr¶ c¸c kho¶n phô cÊp nãi trªn ® îc thùc hiÖn theo c¸c Th«ng t híng dÉn thi hµnh cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi. d- HÖ sè kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt: ¸p dông møc 10% so víi møc l ¬ng cÊp bËc, chøc vô, l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô. e- C¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng: C¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng vµ c¸c th«ng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¹i tiÕt a, b, c vµ d nãi trªn c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo khèi lîng, chÊt lîng x©y dùng ®îc hoµn thµnh nhng kh«ng lµm t¨ng thªm tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®îc duyÖt. 3. ChÕ ®é ¨n gi÷a ca: §îc ¸p dông chÕ ®é ¨n gi÷a ca theo h íng dÉn t¹i Th«ng t sè 15/1999/TT-BL§TBXH ngµy 22/6/1999 cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ¨n gi÷a ca ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. 4. TiÒn thëng ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. B. ChÕ ®é ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn nhËn kho¸n gän theo khèi lîng c«ng viÖc víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh: 1. C¸c ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn khi tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng ph¶i thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 770/TTg ngµy 20/12/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ chÝnh s¸ch ®èi víi thanh niªn xung phong. ViÖc tÝnh chi phÝ cho mçi lao ®éng lµm c¬ së ®Ó tÝnh tæng chi phÝ lao ®éng trong hîp ®ång kho¸n gän víi doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m c¸c kho¶n sau: a- TiÒn c«ng: Møc tiÒn c«ng kho¸n gän theo ®Þnh møc khèi lîng c«ng viÖc t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay kh«ng thÊp h¬n 15.000 ®/c«ng. b- B¶o hiÓm x· héi: 15% møc tiÒn c«ng ®îc lÊy lµm c¬ së kho¸n gän. c- B¶o hiÓm y tÕ: 2% møc tiÒn c«ng ®îc lÊy lµm c¬ së kho¸n gän.
  3. 3 d- B¶o hé lao ®éng: + Trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n: TÝnh to¸n theo thùc chi ®Ó ®¶m b¶o trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ngêi lao ®éng ®óng chÊt lîng, quy c¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + ChÕ ®é ®èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng: TÝnh to¸n theo thùc chi. e- Cø 20 lao ®éng trùc tiÕp th× ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn ®îc tÝnh thªm mét lao ®éng gi¸n tiÕp theo møc tiÒn c«ng ®îc dïng lµm c¬ së kho¸n gän. f- C¸c chi phÝ kh¸c: - Chi phÝ l¸n tr¹i, níc uèng cho ngêi lao ®éng: TÝnh to¸n thùc chi theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Chi phÝ tiÒn tµu xe ®i l¹i mét lÇn ®i vµ vÒ tõ ®Þa ph ¬ng ®Õn n¬i lµm viÖc cho ngêi lao ®éng: TÝnh to¸n theo thùc chi. 2. ChÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau: a- C¸c kho¶n doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng th«ng qua ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn ®Ó ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn tr¶ trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng: - TiÒn c«ng: Møc tiÒn c«ng kho¸n gän theo ®Þnh møc khèi lîng, chÊt lîng c«ng viÖc t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay kh«ng thÊp h¬n 15.000 ®/c«ng; nÕu do tÝnh chÊt c«ng viÖc kh«ng thÓ kho¸n gän theo ®Þnh møc th× tr¶ c«ng theo thêi gian còng kh«ng thÊp h¬n 15.000 ®/c«ng. - B¶o hiÓm x· héi: 10% møc tiÒn c«ng ®îc lÊy lµm c¬ së kho¸n gän (b¶o hiÓm x· héi vÒ hu trÝ) - B¶o hiÓm y tÕ: 2% møc tiÒn c«ng ®îc lÊy lµm c¬ së kho¸n gän. §¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng hoÆc mua B¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cho ngêi lao ®éng b. C¸c kho¶n doanh nghiÖp gi÷ l¹Þ ®Ó thanh to¸n cho ng êi lao ®éng theo møc chi thùc tÕ: - B¶o hiÓm x· héi (5%): + Ngêi lao ®éng khi nghØ èm ®au: §îc hëng trî cÊp b»ng 75% møc tiÒn c«ng trong thêi gian nghØ èm ®au, thêi gian tèi ®a ® îc nghØ hëng trî cÊp lµ 12 ngµy/th¸ng. + §èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng: Sau khi th¬ng tËt æn ®Þnh ®îc doanh nghiÖp giíi thiÖu ®i gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng t¹i Héi ®ång Gi¸m ®Þnh y khoa theo qui ®Þnh cña Bé Y tÕ. NÕu møc suy gi¶m tõ 5% ®Õn 30% ®îc trî cÊp mét lÇn b»ng 12 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu; tõ 31 % trë lªn th× cø 1% t¨ng lªn ®îc céng thªm 0,5 th¸ng l¬ng tèi thiÓu chung t¹i thêi ®iÓm chi tr¶. + Ngêi lao ®éng bÞ chÕt trong thêi gian lµm viÖc th× th©n nh©n lo mai t¸ng ®îc trî cÊp tiÒn mai t¸ng b»ng 8 th¸ng l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh.
  4. 4 + Ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng mµ bÞ khuyÕt tËt mét hay nhiÒu bé phËn c¬ thÓ hoÆc chøc n¨ng do bÞ tai n¹n lao ®éng, biÓu hiÖn díi nh÷ng d¹ng tËt kh¸c nhau, lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, khiÕn cho lao ®éng, sinh ho¹t, häc tËp gÆp nhiÒu khã kh¨n th× ® îc hëng c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi ngêi tµn tËt. - B¶o hé lao ®éng: + Trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n: Ngêi lao ®éng ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. + Thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ y tÕ, tiÒn ph ¬ng tiÖn giao th«ng cÊp cøu vµ tiÒn c«ng trong thêi gian ch÷a trÞ tõ khi s¬ cøu, cÊp cøu ®Õn khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th¬ng tËt víi møc b»ng 100% møc tiÒn c«ng tríc khi bÞ tai n¹n lao ®éng cho ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng. + Båi thêng tai n¹n lao ®éng: Ngêi lao ®éng bÞ chÕt v× tai n¹n lao ®éng, kÓ c¶ chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ lÇn ®Çu hoÆc bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn do tai n¹n lao ®éng mµ kh«ng do lçi cña ngêi lao ®éng th× doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm båi thêng Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh cho th©n nh©n cña hä; trêng hîp do lçi cña ngêi lao ®éng, th× th©n nh©n còng ®îc trî cÊp mét kho¶n tiÒn Ýt nhÊt b»ng 12 th¸ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh. - Mét sè chÕ ®é kh¸c: + §îc bè trÝ ph¬ng tiÖn hoÆc tiÒn tµu xe mét lît ®i vµ vÒ tõ ®Þa ph¬ng ®Õn n¬i lµm viÖc + §îc bè trÝ l¸n tr¹i, chç ¨n, nghØ vµ níc uèng. Ngoµi c¸c chÕ ®é nªu trªn, ngêi lao ®éng sau khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng sÏ ®îc u tiªn tuyÓn chän, tiÕp nhËn nÕu ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn cã nhu cÇu. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. C¸c chÕ ®é nªu t¹i Môc II Th«ng t nµy ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. C¸c doanh nghiÖp ®îc giao tham gia x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch vµ sö dông tèi ®a lao ®éng nhµn rçi lµ nh÷ng ng êi cã søc khoÎ cã ý thøc tæ chøc kû luËt tèt vµ tù nguyÖn tham gia x©y dùng ® - êng Hå ChÝ Minh (u tiªn sö dông lao ®éng t¹i c¸c ®Þa ph¬ng n¬i cã tuyÕn ®- êng ®i qua). Doanh nghiÖp ph¶i göi yªu cÇu vÒ sè lîng lao ®éng, thêi gian lao ®éng, thêi gian cÇn cung cÊp lao ®éng, c«ng viÖc cÇn lµm vµ ®Þa ®iÓm lµm viÖc cho Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh) n¬i cã tuyÕn ®êng ®i qua. 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ñy quyÒn cho tØnh ®oµn, thµnh ®oµn tæ chøc tuyÓn chän, lËp c¸c ®¬n vÞ thanh niªn t×nh nguyÖn ®Ó nhËn kho¸n gän khèi lîng c«ng viÖc cña doanh nghiÖp x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh.
  5. 5 4. Së Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã tuyÕn ®êng ®i qua cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy. 5. Bé Giao th«ng vËn t¶i lËp kÕ ho¹ch vµ giao khèi lîng c«ng viÖc cã sö dông lao ®éng nhµn rçi cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®êng Hå ChÝ Minh vµ phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. 6. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c, cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản