Thông tư 22/2009/TT-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
5
download

Thông tư 22/2009/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22/2009/TT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUY N THÔNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 22/2009/TT-BTTTT Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V QU N LÝ THUÊ BAO DI NG TR TRƯ C B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c B Lu t Dân s ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t An ninh Qu c gia ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Ngh nh s 160/2004/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông v vi n thông; Căn c Ngh nh s 142/2004/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 2004 c a Chính ph quy nh Quy nh x ph t vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n; Căn c Ngh nh s 50/2009/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph v vi c b sung i u 12a Ngh nh s 142/2004/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n; Theo ngh c a V trư ng V Vi n thông, QUY NNH: Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này i u ch nh các ho t ng ăng ký, lưu gi và s d ng các thông tin v nhân thân và s máy c a cá nhân ho c ngư i ng tên i di n cho cơ quan, t ch c s d ng d ch v thông tin di ng m t t tr trư c, d ch v i n tho i trung k vô tuy n tr trư c (sau ây g i t t là d ch v di ng tr trư c) nh m s d ng, khai thác hi u qu tài nguyên vi n thông, thúc Ny s phát tri n b n v ng c a th trư ng vi n thông Vi t Nam và m b o an toàn, an ninh thông tin trong ho t ng vi n thông. i u 2. i tư ng áp d ng
  2. Thông tư này áp d ng i v i: a) Cơ quan nhà nư c trung ương và a phương có liên quan tr c ti p n ho t ng qu n lý d ch v di ng tr trư c; b) Doanh nghi p thông tin di ng; c) Ch i m giao d ch ư c u quy n; d) Ch thuê bao di ng tr trư c. i u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. D ch v di ng tr trư c là d ch v mà ngư i s d ng d ch v ph i tr ti n trư c cho doanh nghi p thông tin di ng thông qua hình th c n p ti n vào th SIM tr trư c ho c máy u cu i di ng tr trư c (lo i không dùng th SIM) ho c các hình th c tương t khác. 2. Doanh nghi p thông tin di ng là doanh nghi p vi n thông ư c B Thông tin và Truy n thông c p phép thi t l p m ng và cung c p d ch v thông tin di ng. 3. Ch i m giao d ch ư c u quy n là doanh nghi p, cá nhân ã ký k t h p ng y quy n ti p nh n ăng ký thông tin thuê bao v i doanh nghi p thông tin di ng. 4. Ch thuê bao di ng tr trư c là cá nhân ho c ngư i ng tên i di n cho cơ quan, t ch c, s d ng d ch v thông tin di ng tr trư c, bao g m: a) Ch thuê bao di ng tr trư c c a các m ng i n tho i di ng m t t; b) Ch thuê bao di ng tr trư c c a m ng i n tho i trung k vô tuy n; c) Ch thuê bao di ng tr trư c c a các m ng vi n thông khác do B Thông tin và Truy n thông quy nh. 5. Cơ s d li u thông tin thuê bao di ng tr trư c là t p h p các trang thi t b (bao g m c ph n c ng và ph n m m) ư c liên k t v i nhau ph c v vi c c p nh t, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao c a doanh nghi p thông tin di ng. 6. SIM (Subscriber Identity Module) là m t th i n t thông minh ư c dùng trong i n tho i di ng ch a thông tin c a ch thuê bao, d ch v thuê bao và doanh nghi p thông tin di ng. i u 4. Nguyên t c ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao 1. Phương th c, th t c ăng ký ph i h p lý, ơn gi n; không gây phi n hà và không làm phát sinh thêm chi phí cho ch thuê bao.
  3. 2. m b o thông tin thuê bao ư c ăng ký, lưu gi th ng nh t, t p trung, tin c y và s d ng úng m c ích. 3. m b o bí m t i v i thông tin thuê bao theo quy nh c a pháp lu t. Doanh nghi p thông tin di ng có trách nhi m b o m bí m t thông tin thuê bao tr các trư ng h p sau ây: a) Ch thuê bao ng ý cho cung c p các thông tin c a mình; b) Các doanh nghi p thông tin di ng có tho thu n b ng văn b n v i nhau v vi c trao i, cung c p thông tin thuê bao qu n lý cư c phí s d ng và ngăn ch n hành vi tr n tránh th c hi n nghĩa v theo h p ng c a ch thuê bao; c) Khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c, bao g m: 1. S d ng ch ng minh thư ho c h chi u c a ngư i khác ăng ký thông tin thuê bao. 2. S d ng ch ng minh thư ho c h chi u c a mình ăng ký thông tin thuê bao cho ngư i khác tr trư ng h p quy nh t i Kho n 5, i u 7 c a Thông tư này. 3. Kích ho t d ch v di ng tr trư c cho thuê bao khi chính ch thuê bao v n chưa th c hi n vi c ăng ký thông tin thuê bao theo quy nh. 4. Lưu thông trên th trư ng nh ng SIM ã ư c kích ho t s n d ch v di ng tr trư c. 5. Ti t l , s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c trái pháp lu t. Chương II. ĂNG KÝ, LƯU GI VÀ S D NG THÔNG TIN THUÊ BAO DI NG TR TRƯ C i u 6. i tư ng ăng ký M i i tư ng quy nh t i Kho n 4, i u 3 u ph i ăng ký thông tin thuê bao, bao g m: 1. Ch thuê bao b t u s d ng d ch v di ng tr trư c. 2. Ch thuê bao di ng tr trư c ang ư c m hai chi u. 3. Ch thuê bao di ng tr trư c ã b khoá m t chi u.
  4. 4. Ch thuê bao di ng tr trư c ã b khoá hai chi u, nhưng ang còn trong th i gian 30 ngày k t ngày b khóa ư c gi s thuê bao theo quy nh và ăng ký s d ng l i. 5. Ch thuê bao di ng tr trư c thay i thông tin thuê bao ã ăng ký. i u 7. ăng ký thông tin thuê bao 1. Các ch thuê bao ư c quy nh t i i u 6 ph i n ăng ký tr c ti p t i i m giao d ch ư c u quy n cung c p s thuê bao, ch ng minh thư ho c h chi u ang còn th i h n s d ng và gi y gi i thi u (áp d ng cho thuê bao i di n cho cơ quan, t ch c) cho ch i m giao d ch. 2. Doanh nghi p thông tin di ng ch ký h p ng y quy n ti p nh n ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c i v i các ch i m giao d ch áp ng y các i u ki n sau: a) Có a i m giao d ch c nh, a ch c th , rõ ràng; b) Có trang b máy tính k t n i v i m ng vi n thông ho c Internet i v i các ch i m giao d ch t i các qu n, phư ng n i thành thu c các thành ph , th xã. Có trang b t i thi u m t trong các thi t b : máy tính, máy i n tho i c nh, máy Fax, máy i n tho i di ng ư c k t n i v i m ng vi n thông ho c Internet i v i các ch i m giao d ch t i các vùng còn l i (tr qu n, phư ng n i thành thu c các thành ph , th xã); c) i v i ch i m giao d ch là cá nhân, ph i là ngư i có qu c t ch Vi t Nam trên 18 tu i, có gi y ch ng minh thư, ho c h chi u h p l và còn th i h n theo quy nh; d) i v i ch i m giao d ch là doanh nghi p ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h p l ; e) Cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý thuê bao di ng tr trư c. 3. Vi c ăng ký thông tin thuê bao ư c ch thuê bao th c hi n tr c ti p t i i m giao d ch ư c y quy n, thông qua “B n khai thông tin thuê bao di ng tr trư c” theo m u th ng nh t do doanh nghi p ban hành. 4. B n khai thông tin thuê bao di ng tr trư c t i thi u ph i có y thông tin dư i ây: a) i v i ch thuê bao là cá nhân ngư i Vi t Nam: - S máy thuê bao y (mã m ng ho c mã vùng và s thuê bao); - H và tên y c a ch thuê bao; - Ngày tháng năm sinh c a ch thuê bao;
  5. - S ch ng minh thư ho c h chi u, nơi c p c a ch thuê bao ( ang còn trong th i h n s d ng). b) i v i ch thuê bao là ngư i nư c ngoài: - S máy thuê bao y (mã m ng ho c mã vùng và s thuê bao); - H và tên y c a ch thuê bao; - Ngày tháng năm sinh c a ch thuê bao; - Qu c t ch c a ch thuê bao; - S h chi u c a ch thuê bao ( ang còn trong th i h n s d ng). c) i v i ch thuê bao là ngư i ng tên i di n cho cơ quan, t ch c: - S máy thuê bao y (mã m ng ho c mã vùng và s thuê bao); - Tên g i và a ch giao d ch c a cơ quan, t ch c (theo gi y gi i thi u); - H và tên y c a ch thuê bao; - Ngày tháng năm sinh c a ch thuê bao; - S ch ng minh thư ho c h chi u, nơi c p c a ch thuê bao ng tên i di n ( ang còn trong th i h n s d ng). 5. i v i ngư i dư i 14 tu i (không có ch ng minh nhân dân ho c h chi u) ph i có b m ho c ngư i giám h theo quy nh c a pháp lu t ng b o lãnh ăng ký. 6. Khi ti p nh n ăng ký thông tin thuê bao, ch i m giao d ch ph i ki m tra ch ng minh thư, h chi u c a ch thuê bao b o m thông tin trong “B n khai thông tin thuê bao di ng tr trư c” và thông tin trong ch ng minh thư, h chi u là như nhau. Trong trư ng h p ch thuê bao cung c p không y ho c không chính xác các thông tin thuê bao quy nh t i Kho n 4 i u này thì doanh nghi p thông tin di ng ho c ch i m giao d ch ư c u quy n không ư c ch p nh n thông tin ăng ký và ph i thông báo cho ch thuê bao bi t. 7. Tên, a ch c a ch i m giao d ch ư c u quy n ã ti p nh n, ăng ký cùng v i s li u thông tin thuê bao quy nh t i Kho n 4 i u này ph i ư c c p nh t vào cơ s d li u t p trung c a doanh nghi p thông tin di ng ch m nh t là 48 gi k t khi ti p nh n ư c b n khai ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c h p l , tr c ti p t i i m giao d ch. 8. i v i i tư ng quy nh t i Kho n 1, Kho n 3 và Kho n 4 i u 6, ch m nh t là ba (03) gi (trong i u ki n h th ng ho t ng bình thư ng) sau khi ti p nh n b n khai ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c h p l t i i m giao d ch, doanh nghi p thông tin di ng ph i kích ho t y các d ch v cho thuê bao.
  6. 9. Do kho s di ng là h u h n, b o m s d ng ti t ki m, hi u qu và công b ng tài nguyên vi n thông, m i m t cá nhân ch ư c s d ng s ch ng minh thư, h chi u c a mình ăng ký t i a ba (03) s thuê bao di ng tr trư c c a m i m ng thông tin di ng (tr trư ng h p cá nhân là ngư i ng tên i di n cho cơ quan t ch c). 10. K t ngày 01 tháng 01 năm 2010, thuê bao di ng tr trư c quy nh t i i u 6 không ăng ký thông tin thuê bao theo quy nh ho c cung c p thông tin không chính xác s b ch m d t ho t ng. Các thuê bao này mu n s d ng l i d ch v ph i làm th t c như i v i thuê bao m i. i u 8. Lưu gi thông tin thuê bao 1. Vi c lưu gi thông tin thuê bao ư c th c hi n trên nguyên t c thi t l p cơ s d li u thông tin thuê bao t p trung và th ng nh t trong t ng doanh nghi p thông tin di ng. H th ng cơ s d li u thông tin thuê bao c a doanh nghi p ph i ư c t ch c khoa h c, tin c y, an toàn. 2. Cơ s d li u thông tin thuê bao c a doanh nghi p thông tin di ng ư c k t n i v i cơ s d li u c a các cơ quan qu n lý nhà nư c s d ng cho các trư ng h p quy nh t i Kho n 1, Kho n 2, i u 9. 3. B n khai thông tin thuê bao di ng tr trư c ph i ư c c p nh t vào máy tính (t i các i m có trang b máy tính) ho c ph i ư c lưu gi b ng b n gi y trong th i gian t i thi u mư i hai (12) tháng k t ngày ăng ký ph c v vi c ki m tra, i soát c a cơ quan qu n lý. i u 9. S d ng thông tin thuê bao Thông tin thuê bao ch ư c cung c p, s d ng cho các m c ích sau ây: 1. Ph c v cho công tác m b o an toàn, an ninh thông tin. 2. Ph c v cho công tác qu n lý v m ng lư i, d ch v và qu n lý tài nguyên vi n thông. 3. Ph c v cho ho t ng qu n lý, khai thác m ng và cung c p d ch v c a doanh nghi p thông tin di ng. Chương III. TRÁCH NHI M TH C HI N ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ THUÊ BAO DI NG TR TRƯ C i u 10. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c 1. B Thông tin và Truy n thông
  7. a) Ch o các ơn v thu c B và các doanh nghi p thông tin di ng t ch c tuyên truy n, ph bi n vi c th c hi n Thông tư này trên các phương ti n thông tin i chúng hư ng d n dư lu n và ngư i s d ng d ch v . b) Xây d ng, ban hành k ho ch tri n khai vi c qu n lý thuê bao di ng tr trư c theo quy nh này. c) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo trong các ho t ng ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c theo thNm quy n và các quy nh hi n hành c a pháp lu t. d) Ch trì ph i h p v i B Công an, U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai vi c qu n lý thuê bao di ng tr trư c theo quy nh. 2. U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Thông tin và Truy n thông: a) Ch trì, ph i h p v i Công an t nh, thành ph tuyên truy n, hư ng d n các doanh nghi p, i lý thông tin di ng trên a bàn trong ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao theo các quy nh t i Thông tư này. b) Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m hành chính và gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c trên a bàn theo thNm quy n, theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 11. Trách nhi m c a doanh nghi p thông tin di ng 1. u tư xây d ng, t ch c v n hành, khai thác an toàn h th ng trang thi t b ph c v vi c ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao theo các quy nh t i Thông tư này. 2. Trên cơ s k ho ch tri n khai qu n lý thuê bao di ng tr trư c c a B Thông tin và Truy n thông, xây d ng, tri n khai và báo cáo k ho ch qu n lý thuê bao di ng tr trư c c a mình v i B Thông tin và Truy n thông. 3. Xây d ng, ban hành và t ch c th c hi n quy trình, th t c ăng ký thông tin thuê bao quy nh t i i u 7. 4. Th c hi n vi c ký h p ng u quy n v i các ch i m giao d ch. H p ng y quy n ph i có i u kho n quy nh doanh nghi p thông tin di ng ư c ơn phương ình ch , ch m d t h p ng khi ch i m giao d ch vi ph m i u kho n c a Thông tư này và vi ph m h p ng. 5. T ch c ph bi n, hư ng d n cho ch i m giao d ch ư c u quy n, ch thuê bao di ng tr trư c v Thông tư này và k ho ch, quy trình ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c c a doanh nghi p. 6. T ch c, ki m tra, giám sát vi c tuân th các quy nh, các văn b n hư ng d n th c hi n Thông tư này và các quy trình ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c c a doanh nghi p i v i ch i m giao d ch ư c u quy n.
  8. 7. Ch m d t h p ng u quy n v i các ch i m giao d ch vi ph m các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 5 c a Thông tư này. 8. Ch ng ph i h p và cung c p cho Thanh tra B Thông tin và Truy n thông, cơ quan nhà nư c có thNm quy n v s ch ng minh thư, h chi u c a ch thuê bao ki m tra, i soát s li u thông tin thuê bao di ng tr trư c ã ăng ký phát hi n, x lý nh ng trư ng h p vi ph m các quy nh v qu n lý thuê bao di ng tr trư c. 9. Gi i quy t các khi u n i c a khách hàng v vi c ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c c a doanh nghi p. 10. Ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 11. Báo cáo B Thông tin và Truy n thông nh kỳ và t xu t khi có yêu c u v các n i dung qu n lý thuê bao di ng tr trư c quy nh t i Thông tư này. 12. Th ng kê và báo cáo S Thông tin và Truy n thông v s li u thuê bao, ch i m giao d ch ư c y quy n ăng ký thuê bao di ng tr trư c trên a bàn. 13. Ch ng t ch c và ph i h p v i các cơ quan báo chí, ài phát thanh, truy n hình Trung ương và a phương ph bi n, tuyên truy n các quy nh v qu n lý thuê bao di ng tr trư c. 14. Công b và ăng t i trên trang thông tin i n t c a doanh nghi p thông tin di ng danh sách các ch i m giao d ch ư c u quy n ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c. i u 12. Trách nhi m c a ch i m giao d ch ư c u quy n 1. Ch u trách nhi m ăng ký, qu n lý thông tin thuê bao di ng tr trư c theo úng các quy nh t i Thông tư này và quy trình ăng ký thông tin thuê bao di ng tr trư c c a doanh nghi p thông tin di ng u quy n. 2. Ch u trách nhi m ki m tra, c p nh t và truy n k p th i, chính xác s li u thông tin thuê bao di ng tr trư c ã ăng ký t i i m giao d ch c a mình cho doanh nghi p thông tin di ng. 3. Gi i quy t các khi u n i c a ch thuê bao di ng tr trư c v vi c ăng ký, qu n lý thông tin thuê bao ã ăng ký v i mình. 4. Ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Thông báo v i doanh nghi p thông tin di ng, S Thông tin và Truy n thông ho c các cơ quan có thNm quy n khi phát hi n các vi ph m trong quá trình ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c. i u 13. Trách nhi m c a ch thuê bao di ng tr trư c
  9. 1. Th c hi n vi c ăng ký thông tin thuê bao theo quy nh t i i u 7. 2. T o i u ki n c n thi t doanh nghi p thông tin di ng, ch i m giao d ch ư c u quy n và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c ki m tra, xác nh n các thông tin thuê bao ã cung c p nh m b o v quy n và l i ích c a mình trong quá trình s d ng. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính xác th c c a thông tin thuê bao mà mình ăng ký. 4. Thông báo v i doanh nghi p thông tin di ng ho c ch i m giao d ch ư c u quy n khi có thay i v ch thuê bao. 5. Thông báo v i doanh nghi p thông tin di ng ho c ch i m giao d ch ư c u quy n ho c các cơ quan có thNm quy n khi phát hi n các vi ph m trong quá trình ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c. Chương IV. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 14. Thanh tra, ki m tra Vi c thanh tra, ki m tra các ho t ng ăng ký, lưu gi và s d ng thông tin thuê bao di ng tr trư c theo Thông tư này do Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truy n thông th c hi n theo quy nh t i Lu t Thanh tra và các văn b n hư ng d n khác có liên quan. i u 15. X lý vi ph m 1. Doanh nghi p thông tin di ng, ch i m giao d ch ư c u quy n và ngư i s d ng d ch v di ng tr trư c vi ph m các quy nh t i Thông tư này tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c x ph t hành vi vi ph m hành chính v qu n lý thuê bao di ng tr trư c ư c th c hi n theo Ngh nh s 142/2004/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 2004 c a Chính ph quy nh Quy nh x ph t vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n và Ngh nh s 50/2009/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a Chính ph v vi c b sung i u 12a Ngh nh s 142/2004/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n. Chương V. I U KHO N THI HÀNH i u 16. Hư ng d n thi hành
  10. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 8 năm 2009 và thay th cho Quy t nh s 03/2007/Q -BTTTT ngày 04 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông v vi c ban hành Quy nh qu n lý thuê bao di ng tr trư c. 2. Các i m giao d ch ư c u quy n không áp ng ư c i u ki n quy nh t i Kho n 2, i u 7 ph i ng ng ho t ng ti p nh n, ăng ký thuê bao di ng tr trư c k t ngày Thông tư này có hi u l c, tr vi c trang b máy tính k t n i v i m ng vi n thông ho c Internet cho các i m giao d ch ư c u quy n t i các qu n, phư ng n i thành thu c các thành ph , th xã quy nh t i i m b, Kho n 2, i u 7 ph i ư c hoàn thành xong trư c ngày 30 tháng 9 năm 2009. 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Vi n thông, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Thông tin và Truy n thông, T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p thông tin di ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan c n ph n ánh k p th i v B Thông tin và Truy n thông xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - PTTg Nguy n Sinh Hùng; - PTTg Nguy n Thi n Nhân; - Văn phòng Chính ph ; - B Công an; Lê Doãn H p - UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Th trư ng các cơ quan ơn v thu c B ; - Các S Thông tin và Truy n thông; - Các doanh nghi p thông tin di ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, V VT.
Đồng bộ tài khoản