Thông tư 22-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
37
lượt xem
2
download

Thông tư 22-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22-BYT/TT về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 22-BYT/TT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-BYT/TT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1994 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 22/BYT-TT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1994 HƯ NG D N VI C U TƯ C A NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C KHÁM B NH, CH A B NH T I VI T NAM Căn c vào Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 29/12/1987 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 23/12/1992 và Ngh nh s 18/CP ngày 16/4/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t u tư Vi t Nam; Căn c Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh s 06/CP v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân; m r ng h p tác khoa h c, kinh t , k thu t và khai thác v n u tư c a nư c ngoài vào các cơ s khám ch a b nh c a Vi t Nam. Sau khi có ý ki n c a U ban Nhà nư c v h p tác và u tư t i Công văn s 1949/UB/LXT ngày 8/10/1994, B Y t hư ng d n vi c u tư c a nư c ngoài trong lĩnh v c khám b nh, ch a b nh t i Vi t Nam như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Các t ch c cá nhân nư c ngoài ư c u tư vào lĩnh v c khám b nh ch a b nh t i Vi t Nam dư i các hình th c quy nh t i i u 4 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam nhưng khuy n khích các hình th c liên doanh: - B nh vi n liên doanh - Phòng khám liên doanh - H p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác d ch v k thu t y t . i u 2: 1. i tư ng ư c liên doanh: - B nh vi n c a Nhà nư c - B nh vi n tư nhân
 2. - Phòng khám a khoa, chuyên khoa c a Nhà nư c - Phòng khám a khoa, chuyên khoa ư c thành l p theo Lu t công ty. 2. Các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c ư c liên doanh ph i là nh ng ơn v có tư cách pháp nhân ư c Nhà nư c giao v n, ho t ng trên nguyên t c t h ch toán c l p, t ch u trách nhi m v tài chính và ph i b o toàn v n ư c giao. i u 3: 1. U ban Nhà nư c v h p tác u tư xem xét c p gi y phép và u tư cho các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B Y t . 2. Sau khi thNm nh, B Y t s xem xét vi c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài. 3. Khi có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p do B Y t c p, các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài m i ư c phép ho t ng. i u 4: 1. Sau 12 tháng k t ngày c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài, n u các cơ s này không th c hi n y quy nh ghi trong gi y ch ng nh n ho c không khai trương ho t ng thì s b thu h i gi y ch ng nh n. 2. G y ch ng nh n có giá tr 5 năm k t ngày c p. H t th i h n trên, các cơ s ph i làm th t c g i B Y t xin gia h n. i u 5: B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v m t chuyên môn, ghi p v và ch t lư ng khám b nh, ch a b nh i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. Chương 2: TIÊU CHU N VÀ I U KI N THÀNH L P CƠ S KHÁM CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 6: Vi c thành l p cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i căn c vào nhu c u do B Y t xác nh d a trên quy ho ch t ch c m ng lư i khám ch a b nh và i tư ng ph c v trên a bàn. i u 7:
 3. 1. Các cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có ngư i i u hành có năng l c, cán b k thu t có trình và có v n u tư c n thi t. 2. Tiêu chuNn c a Giám c cơ s khám b nh có v n u tư nư c ngoài ph i theo quy nh t i kho n a m c 1 ph n II c a Thông tư s 07/BYT-TT ngày 30/4/1994 c a B Y t hư ng d n v hành ngh y tư nhân. N u Giám c cơ s này là ngư i nư c ngoài có văn b ng bác sĩ nư c ngoài thì B trư ng B Y t xem xét quy t nh cho phép hành ngh t i Vi t Nam. i u 8: 1. Các cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i ddb ư c các phương pháp chuNn oán, i u tr , chăm sóc kinh i n, hi n i v i ch t lư ng cao, an toàn cho ngư i b nh. 2. Cơ s khám,ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i có cơ s h t ng úng quy cách ki n trúc, trang thi t b , d ng c y t hi n i áp ng nhu c u bd ch t lư ng. Chương 3: TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N THÀNH L P CƠ S KHÁM CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 9: Ngư i xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i g i h sơ n B Y t , trong h sơ ph i có ý ki n ng ý b ng văn b n c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài t tr s . i u 10: 1. H sơ xin c p gi y ch ng nh n ph i theo úng quy nh c a i m b, kho n 1, i u 24 c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân n u là cơ s khám b nh, ch a b nh liên doanh thì ph i có h p ng khám,ch a b nh liên doanh ho c h p ng h p tác d ch v k thu t y t . 2. H p ng khám ch a b nh liên doanh ph i nêu rõ ư c qu c t ch, a ch , i di n có thNm quy n c a các bên, nơi liên doanh, quy mô, cơ c u t ch c, v n góp c a các bên, i tư ng ph c v , di n gi i v tài chính, ph m vi ho t ng k thu t, danh m c trang thi t b , d ng c y t và nh ng cam k t c a m i bên. 3. H p ng h p tác d ch v k thu t y t ph i nêu rõ ư c n i dung c a d ch v k thu t y t mà hai bên h p tác kinh doanh, nh ng nghĩa v , quy n l i m i bên b o m ch t lư ng d ch v k thu t y t . i u 11:
 4. 1. B trư ng B Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. 2. giúp vi c B trư ng B Y t , có "H i ng thNm nh cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài" v i s tham gia c a i di n T ng h i y, dư c h c Vi t Nam, chuyên viên chuyên khoa u ngành, V trư ng V i u tr là thư ng tr c H i ng. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A CƠ S KHÁM CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 12: Quy n và nghĩa v c a cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài và ngư i hành ngh trong cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a i u 17, i u 19 Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và i u 16 c a Ngh nh s 06/CP c a Chính ph v c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân. Chương 5: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 13: Cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài ph i ch u s ki m tra, thanh tra theo nh kỳ t xu t c a B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s . i u 14: Thanh tra Nhà nư c v y t có quy n thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a Thông tư này, các quy nh v nghi p v chuyên môn k thu t y, dư c i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài. i u 15: Trong quá trình thanh tra, thanh tra viên y t có quy n: - Yêu c u cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài cung c p tài li u c n thi t có liên quan n n i dung thanh tra và t o i u ki n thanh tra viên y t thi hành nhi m v . - X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i ch p hành quy t nh c a thanh tra viên y t , có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t v
 5. khi u n i và t cáo. Quy t nh c a B trư ng B Y t là quy t nh cu i cùng v vi c gi i quy t khi u n i và t cáo trong lĩnh v c chuyên môn nghi p v y, dư c. i u 17. Cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài n u không có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p do B Y t c p, hành ngh quá ph m vi chuyên môn quy nh trong gi y ch ng nh n, vi ph m các quy nh chuyên môn nghi p v k thu t y, dư c ho c vi ph m các quy nh khác c a Thông tư này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 18. B Y t giao cho V i u tr ph i h p v i Văn phòng và các V có liên quan t ch c, hư ng d n vi c th c hi n Thông tư này. i u 19. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u hu b . Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) HƯ NG D N M T S Y U T CH Y U C A CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C KHÁM B NH, CH A B NH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư s 22/BYT-TT ngày 29 tháng 12 năm 1994 c a B Y t ) I. HÌNH TH C U TƯ: - B nh vi n liên doanh - Phòng khám liên doanh - H p tác kinh doanh trên cơ s h p ng d ch v k thu t y t - Cơ s khám b nh, ch a b nh có 100% v n nư c ngoài. II- PH M VI HO T NG - Quy mô b nh vi n, phòng khám
 6. - Nhi m v , ch c năng, k thu t ch y u ư c áp d ng trong khám b nh, ch a b nh. - i tư ng b nh nhân - T ch c, ho t ng, i u hành. III- NA I M, DI N TÍCH TS D NG - Mô t a i m, di n tích t s d ng v i y văn b n pháp lý theo quy nh. - ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch p nh n. IV- V N U TƯ - Phòng khám a khoa t i thi u 2.000.000 USD - Phòng khám chuyên khoa t i thi u 1.000.000 USD - B nh vi n t i thi u 20.000.000 USD. V- THI T BN MÁY MÓC - Danh m c trang thi t b k thu t d ng d y t v i yêu c u hi n i, trình k thu t cao b o m ch t lư ng khám b nh, ch a b nh. VI- VI C GÓP G N PHÁP NNH C A BÊN VI T NAM - Không ít hơn 30%, trong quá trình kinh doanh, bên Vi t Nam ư c quy n mua l i ph n v n góp c a nư c ngoài trên cơ s tho thu n. VII- GIÁ KHÁM B NH, CH A B NH - Giá ph i phù h p trên cơ s tính y chi phí cho b nh nhân. - Vi c tuy n ch n, s d ng và tr công cho ngư i Vi t Nam ph i cơ s h p ng lao ng và phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. VIII- TH I I U TƯ - i v i các d án có quy mô dư i 20.000.000 USD th i i t i a 20 năm. - i v i các d án có quy mô t 20.000.000 USD tr lên th i h n t i a 30 năm. Trư ng h p k t thúc th i h n ho t ng, n u bên nư c ngoài chuy n giao tài s n cho bên Vi t Nam mà không òi b i hoàn thì th i h n có th kéo dài thêm 5 năm so v i m c quy nh trên. Nh ng d án có quy mô r t l n thì th i h n có th ư c xét dài hơn. IX- THU
 7. Th c hi n theo pháp lu t c a Vi t Nam. X- B O V MÔI TRƯ NG Có bi n pháp x lý ch t th i c a b nh vi n b o v môi trư ng XI- CÁC V N KHÁC - Vi c chi phí n bù, gi i phóng m t b ng c n ư c tính thành kho n góp v n riêng ho c c a bên nư c ngoài, ho c c a Vi t Nam, ho c chi phí c a cơ s khám b nh, ch a b nh ư c thành l p, không góp vào giá tr quy n s d ng t do bên Vi t Nam góp v n ho c ti n thuê t tr cho Nhà nư c. - Th c hi n y các quy nh c a B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v kh u hao, ch ki m toán, m tài kho n, qu n lý ngo i h i. - D án ph i có ý ki n c a S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, s ch p thu n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương kèm theo ki n ngh v di n tích t và m c giá thuê t. - Ph i có biên b n ánh giá tài s n c a bên Vi t Nam ưa vào góp v n (n u có góp v n b ng tài s n Nhà nư c). B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S 9550/ tr Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1994 B CÂU H I V U TƯ V N NƯ C NGOÀI VÀO LĨNH V C KHÁM CH A B NH (KCB) C A VI T NAM 1. Công ty/T ch c/Cá nhân nư c ngoài g i là bên nư c ngoài có ý nh u tư v n vào lĩnh v c khám ch a b nh Vi t Nam. 1.1. Tên công ty, ngư i i di n hay ti p xúc, Văn phòng i di n t i Vi t Nam n u có. 1.2. T gi i thi u v công ty, ngu n g c xu t x , v n, ngu n l c (resources), năng l c capabilities c a công ty. 2. i tác c a bên nư c ngoài g i là bên Vi t Nam 2.1. N u ã có: - Ghi rõ tên phòng khám, b nh vi n, t ch c c a Nhà nư c hay t p th , tư nhân. a ch , ngư i ti p xúc.
 8. 2.2. N u chưa có: - G i ý, xu t tìm ki m, gi i thi u. 3. Hai bên ã ti p xúc, trao i, thương lư ng hay có biên b n ghi nh v h p tác kinh doanh hay chưa - Ho c ã có ơn xin phép thành l p g i n m t c p chính quy n nào c a Vi t Nam chưa (U ban Nhà nư c v h p tác và u tư - SCCI, B Y t , S Y t , U ban nhân dân t nh thành...). 4. M c tiêu u tư: h p tác k thu t, kinh doanh hay c hai 4.1. Lĩnh v c u tư: - Phòng khám ngo i trú, a khoa, chuyên khoa - 01 b ph n khoa phòng lâm sàng, c n lâm sàng BV. - B nh vi n - D ch v y t liên quan n khám ch a b nh như tư v n, thông tin liên l c, d ch v khám ch a b nh, t i thương, c p c u, h i hương, th h i viên, b o hi m y t ... 4.2. L i ích u tư - V m t xã h i... -V m tb o m ch t lư ng (quality assurance) - V m t ào t o nghi p v và qu n lý, c p nh t ki n th c - V m t kinh t ... 5. Hình th c u tư 5.1. H p ng d ch v (contractual business co.operation) 5.2. H p ng h p tác liên doanh (joint venture) thành l p cơ s KCB liên doanh: phòng khám, khoa phòng b ph n c a BV, BV liên doanh... 5.3. Cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài 100% do bên nư c ngoài qu n lý ch u trách nhi m và không có h p ng h p tác. 6. Tên c a cơ s khám ch a b nh liên doanh b ng ti ng Vi t, ti ng Anh hay ti ng nư c ngoài a i m. 7. i tư ng khám ch a b nh 7.1. Thành ph n:
 9. - Ngư i nư c ngoài du l ch n Vi t Nam, ngư i nư c ngoài n công tác ng n/dài h n t i Vi t Nam và gia ình c a h . - Các cơ quan, Văn phòng i di n nư c ngoài và các t ch c c a Chính ph và không Chính ph ... - Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i Vi t Nam công tác t i các cơ quan, t ch c, xí nghi p nư c ngoài ho c liên doanh. - Ngư i Vi t Nam t nguy n... 7.2. Phân tích cơ c u, t l , thành ph n i tư ng trên, n u ư c. 8. Quy mô cơ s liên doanh 8.1 S l n khám b nh, ngo i trú/năm 8.2 S giư ng b nh n i trú (ưu tiên d án có quy mô b t u nh kho ng 50 giư ng b nh có hư ng phát tri n m r ng, quy mô l n sau này). 9. Nhi m v ch c năng c a liên doanh 9.1. Lo i d ch v khám ch a b nh ngh h p ng v i bên Vi t Nam 9.2 Khám b nh, ch a b nh, các d ch v ngo i trú, n i trú, phòng b nh, qu n lý. 9.3 Các d ch v hu n luy n, ào t o, nghiên c u khoa h c. 10. Sơ t ch c khoa phòng c a cơ s khám ch a b nh liên doanh (oraganizational structure). 11. Sơ t ch c qu n lý kinh doanh (corperate organization chart). 12. Cơ s nhà c a - Thi t k sơ m t b ng, di n tích t, di n tích sàn s d ng, bình quân m2/giư ng b nh ? - Ưu tiên ph c h i c i t o k t h p xây d ng m i b nh vi n ho c m t b ph n b nh vi n v i n i th t ư c ngư i nư c ngoài ch p nh n. - Ho c xây d ng m i hoàn toàn. 13. Ph m vi k thu t ưu tiên u tư 13.1 ChNn oán hình nh 13.2 Các labo chuNn th c (referance laboratory) huy t h c, hoá sinh, vi khuNn lâm sàng.
 10. 13.3. Nh ng k thu t chNn oán, i u tr và chăm sóc chuyên sâu mà các b nh vi n c a Vi t Nam chưa tri n khai ư c ho c ã tri n khai nhưng c n ư c hoàn thi n nâng cao như: - Ph u thu t qua n i soi - Các k thu t chNn oán, i u tr , chăm sóc, c bi t v tim m ch, thông tim, can thi p v ng m ch vành, ch p m ch (angiography) c p c u h i s c, t o hình m ch máu, (angioplasty), ngo i khoa th n kinh s não. - Tán s i siêu âm - Th thai trong ng nghi m. 13.4 Ngân hàng máu 13.5 Trung tâm ti t trùng, oxy 13.6 Phương ti n chNn oán t xa (Telemedical facilities). 14. Danh m c trang thi t b chuyên dùng ch y u áp ng nhu c u v k thu t i u tr c a cơ s khám ch a b nh. - M u mã, nhãn hi u, hãng s n xu t, th i gian s n xu t - Giá c a trang thi t b theo v i ch t lư ng và th i giá trên th trư ng th gi i, ch n th u. Không s d ng trang thi t b cũ, l c h u ã s d ng. 15. B o v môi trư ng - S lý ch t th i: phương pháp, quy trình - S lý nư c th i. 16. Ho t ng c a cơ s khám ch a b nh - S l n khám b nh ngo i trú/năm - S ngày i u tr n i trú năm/công su t s d ng - Ngày i u tr trung bình. 17. Cơ ch kinh phí - Thu ti n d ch v (services hfees) - Thu qua b o hi m y t - Thu vi n phí (hospital fees)
 11. - Do b nh nhân tr tr c ti p b ng ti n m t hay tín d ng. Do gia ình ngư i b nh hay do ch ngư i lao ng tr . Ho c do công ty ký h p ng d ch v v i b nh vi n tr ti n d ch v . 18. Giá d ch v d ki n, giá ngày giư ng theo chuyên khoa, giá khám b nh xét nghi m: - So sánh giá c a cơ s khám ch a b nh v i giá c a các nư c trong khu v c. - Kh năng c nh tranh v i các nư c trong khu v c. 19. V n c a cơ s khám ch a b nh (tính chuy n i sang USD) 19.1 T ng s v n u tư c a cơ s khám ch a b nh USD a. Trong ó: + V n c nh USD + V n lưu ng USD b. Trong ó - V n pháp nh USD N u là liên doanh + óng góp c a bên Vi t Nam USD + óng góp c a bên nư c ngoài USD - V n vay USD 19.2 V n vay: - Do ai vay cho liên doanh và lãi su t d ki n 20. T l , s lư ng nhân viên so v i giư ng b nh c a b nh vi n ho c s lư ng nhân viên c a phòng khám (n u là phòng khám). - Thành ph n cơ c u nhân viên theo ch c danh, theo ngư i trong nư c hay ngoài nư c. - Lương và ph c p m i lo i. 21. Phân tích s d ng v n c a d án - Giá tr quy n s d ng t USD - Xây d ng cơ b n USD - Trang thi t b USD - N i th t USD
 12. - ào t o USD - V n lưu ng ban u USD - V n tri n khai d án USD T ng s : USD 22. B ng phân tích ho t ng tài chính c a cơ s liên doanh (analysis offinancing activities). - B ng d toán l lãi (projected income statement) 23. Th i gian thu h i v n 24. Nh ng ki n ngh xu t.
Đồng bộ tài khoản