Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: vanson

Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 22/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATATh«ng t
c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g  
BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  22/TT­L§ T B X H  n g µ y  8 
th¸ng 11 n¨ m  1996  í ng d É n  vi Ö c k hai b¸o, ® ¨n g  k ý   µ  xin c Ê p  gi Ê y 
h v
p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c lo¹i ¸ y, 
 m thi Õt b Þ , v Ë t t v µ  c¸c  h Ê t c ã  yªu c Ç u  
c
n g hiª m  n g Æ t  v Ò  a n   µ n lao  é n g
to ®


C¨n  §iÒu   
cø  96,185  µ 
v 186  ña  é  ËtLao  ng  µy 
c B lu   ®é ng 23/6/1994;
C¨n  NghÞ   nh  è 
cø  ®Þ s 96/CP  µy 
ng 7/12/1993 cña  Ýnh  ñ 
  Ch ph quy  nh  
®Þ
chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é 
  v  h v tæ  b m¸y  ña  é  
c B Lao  ng    ­
®é ­ Th
¬ng binh vµ  héi;
  X∙ 
Bé  
Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  Öc 
  X∙      vi khaib¸o,®¨ng  ý  µ 
   kv
xincÊp  Êy phÐp  ö  ông    ¹ m¸y,thiÕtbÞ, vËt tvµ    Êt cã    Çu  
  gi   sd c¸clo i
           c¸cch   yªu c
nghiªm ngÆt  Ò   toµn    ng   
v an  lao®é nh sau:


I. è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g
 §


TÊt  c¸c doanh 
c¶    nghiÖp,c¬ 
  quan, tæ 
  chøc,c¸ nhËn  äit¾t lµ c¬  ë)
   (g       s  
díi y  ã  ö  ông    ¹ 
 
®© c s d c¸c lo im¸y,thiÕtbÞ, vËt tvµ    Êt (gäit¾t lµc¸c ®èi
         c¸c ch            
t ng)cã 
î   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng  éc 
v an  lao ®é thu danh  ôc  Bé  
m do 
Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi quy  nh  ¹  ô  ôc I ban  µnh  Ìm 
v X∙    ®Þ ti Ph l     h k theo 
Th«ng   nµy, ®Ò u  
t   ph¶i thùc  Ön  Öc 
  hi vi khai b¸o, ®¨ng  ý  µ    Êp  Êy 
    k v xin c gi
phÐp  ö  ông  íi ¬ 
sd v   quan 
c Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng:
traNh n   an  lao®é
­C¸c 
  doanh 
nghiÖp  µ  íc;
nh n
­ C¸c 
  doanh nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn 
thu     ph kinh tÕ 
  kh¸c,c¸chîp t¸cx∙,tæ 
       
s¶n  Êt,c¸ctæ 
xu     chøc,c¸nh©n;
  
­C¸c 
  doanh 
nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,  
c v ®Ç tn     doanh 
c¸c nghiÖp 
trongkhu 
 
chÕ   Êt,khu 
xu   c«ng 
nghiÖp;
­ C¸c  ¬ 
  c quan, tæ 
  chøc  íc ngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ng  ¹  Öt
n    tæ  qu t ®ã ti Vi  
Nam;
­ C¸c  n   Þ   ù 
®¬ v s nghiÖp, kinh 
  doanh, dÞch  ô  éc  ¬ 
  v thu c quan  µnh 
h
chÝnh  ù 
s nghiÖp,®oµn  Ó  ©n  ©n  µ  chøc  Ýnh  Þ,x∙héikh¸c;
  th nh d v tæ  ch tr      
­C¸c  ¬ 
  c quan  µ   íc,tæ 
Nh n   chøc  Ýnh  Þx∙héikh¸c.
ch tr      
 
II.K h ai b¸o, ® ¨n g  k ý   µ  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c lo¹i ¸ y, 
  v  m thi Õt 
b Þ ,  Ë t t v µ  c¸c c h Ê t c ã  
v yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò  an  to µ n lao ® é n g


1.Khaib¸o:
   
a. Khaib¸o  µsù   
    l   kª khai,b¸o    ña  ¬  ë  íiThanh    µ   ícvÒ    
  c¸o c c s v   traNh n   an
toµn    ng  éc Bé 
lao®é thu   Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héihoÆc   éc Së   
  X∙    thu   Lao
®éng    ¬ng 
­ Th binh vµ  héivÒ   è îng,chÊt l ng vµ  ôc  ch  ö  ông   
  X∙    s l    î   m ®Ý sd c¸c
®èi t ng cã    Çu 
 î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng.
v an  lao®é
2

b.  èi t ng 
§   î ph¶i khai b¸o 
    bao  å m: 
g c¸c  i  îng  éc 
®è t thu danh  ôc    
m quy
®Þnh  ¹  ô  ôc 1  îcban  µnh  Ìm 
ti Ph l   ®   h k theo  Th«ng   µy  µ   a  îckhaib¸o,
tn m ch ®     
®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  ö  ông 
kvc gi ph sd hoÆc   ∙  îc khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp 
®®      kvc
giÊy phÐp  ö  ông  ng 
  sd nh chuyÓn  n   ¬  ë 
®Õ c s kh¸c.
c.Thñ  ôckhaib¸o.
  t   
C¸c  ¬  ë 
c s ph¶ikhaib¸o c¸c®èi t ng cã    Çu 
         î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn 
v an 
lao ®éng 
  theo  É u  
m quy  nh  ¹  ô   ôc 2  îc ban  µnh  Ìm 
®Þ ti Ph l   ®   h k theo  Th«ng   
t
nµy  íi
v  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng 
traNh n   an  lao®é theo quy  nh 
  ®Þ sau:
­ C¬   ë  õc¬  ë  éc 
  s (tr   s thu khu  Õ   Êt)ph¶ikhaib¸o    i îng 
ch xu       c¸c ®è t theo  
thø  ù tõ 1  n   cña 
t     ®Õ 16  danh  ôc  ¹ Phô  ôc1  îcban  µnh  Ìm 
m ti   l ®   h k theo  Th«ng 
tnµy  íi
  v  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  éc Së  
traNh n   an  lao ®é thu   Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th
binh vµ    éitØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬il gi÷vµ  ö  ông  i
  X∙ h     ph tr     ¬ n  u    s d ®è  
t ng cña  ¬  ë      îcxem  Ðt cÊp  Êy phÐp;
î  c s ®ã ®Ó ®   x  gi  
­ C¬   ë 
  s ph¶ikhaib¸o    i t ng theo  tù tõ 17­ cña 
    c¸c ®è  î   thø      22  danh  ôc  ¹
m ti
 
Phô   ôc 1  îc ban  µnh  Ìm 
l ®   h k theo Th«ng   µy  íiThanh    µ   íc vÒ    
tn v   traNh n   an
toµn    ng  éc  é  
lao ®é thu B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi ®Ó   îc xem   Ðt,
v X∙    ®  x 
cÊp  Êy phÐp.
gi  
­ C¬   ë  éc c¸c khu  Õ   Êt ph¶ikhaib¸o  Êtc¶  i t ng thuéc danh 
  s thu     ch xu       t   ®è  î    
m ôc  ¹ Phô  ôc1 
t  i l   ban  µnh  Ìm 
h k theo Th«ng   µy  íi
tn v   Thanh    µ   ícvÒ    
traNh n   an
toµn    ng  éc  é  
lao ®é thu B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi ®Ó   îc xem   Ðt
v X∙    ®  x 
cÊp  Êy phÐp.
gi  
2.Xin cÊp  Êy phÐp  ö  ông
   gi   sd
a. Xin  Êp  Êy  Ðp  ö  ông  µ thñ  ôc hµnh  Ýnh  ¾t  éc  ùc
c gi ph sd l  t  ch b bu th  
hiÖn  i víi   ¬  ë  íckhi® a  µo  ö  ông    i t ng thuéc danh  ôc  ­
®è     c s tr     v s d
c¸c c¸c®è  î     m ®
îcquy  nh  ¹ Phô  ôc1  îcban  µnh  Ìm 
  ®Þ t i l ®   h k theo Th«ng   µy.
  tn
b.§èit ng m µ   ¬  ë 
   î   c s ph¶ixincÊp  Êy phÐp  ö  ông 
   gi   sd bao  å m:
g
­ §èit ng thuéc danh  ôc 
   î     m quy  nh  ¹ Phô  ôc1  îcban  µnh  Ìm 
®Þ t  i l ®   h k theo 
Th«ng   µy  a  îcThanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  Êp  Êy phÐp;
tn ch ®   traNh n   an  lao®é c gi  
­ §èit ng ®∙  îccÊp  Êy phÐp  ö  ông  µ  
   î   ®   gi   sd m sau    îctiÕn hµnh 
®ã ®     trung 
tu,®¹ituvµ    ¹o;
      c¶it
­ §èit ng thuéc lo¹ l¾p  Æt  è  nh  ∙  îccÊp  Êy phÐp  µ  
   î    i   ® c ®Þ ®®  gi   m sau   
®ã
® îc chuyÓn  n   ¾p  Æt     a   iÓ m  
  ®Õ l ® ë ®Þ ® kh¸c hoÆc   õ  ¬  ë 
  t c s kh¸c chuyÓn 
 
®Õ n.
c.Thñ  ôcxincÊp  Êy phÐp  ö  ông:
  t   gi   sd
C¬   ë  öihå  ¬    Êp  Êy phÐp  ö  ông  í Thanh    µ   ícvÒ    
s g   s xinc gi   sd t  i traNh n   an
toµn    ng 
lao®é theo quy  nh   
  ®Þ nh sau:
+  Êp  Êy phÐp  Çn  u:
C gi   l ®Ç
C¬   ë  öihå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ö  ông  Çn  u   í Thanh    µ  
s g   s xin c gi ph sd l ®Ç t   i traNh
nícvÒ   toµn    ng  ¬i®∙  Ën  n 
  an  lao ®é n   nh ®¬ khaib¸o.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp 
    s xinc gi  
sö  ông 
d bao  å m:
g
­ §¬n    Êp  Êy  Ðp  ö  ông 
  xin c gi ph sd theo  É u   ¹  ô  ôc 3  îc ban  µnh 
m ti Ph l   ®   h
kÌm 
theo Th«ng   µy;
  tn
­Lý  Þch m¸y,thiÕtbÞ  Ìm 
 l       (k theo c¸cb¶n  Ï);
   v
3

­Quy  ×nh vËn  µnh,l¾p  Æt  Õu  ã)vµ  ö  ýsù  è;
  tr   h   ® (n c   x l   c
­ Biªn b¶n  Óm   nh  ü  Ët an  µn  ña 
    ki ®Þ k thu   to c Trung  ©m   Óm   nh  ü 
t ki ®Þ k
thuËtan  µn  îcthµnh  Ëp 
  to ®   l theo  Õt  nh 
quy ®Þ hoÆc  theo  ù 
s tho¶  Ën  ña 
thu c
Bé Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héi.
  X∙ 

Gia  ¹n giÊy phÐp:
h   
Tríckhih Õt  ¹n m ét 
   h  th¸ngc¬  ë  öihå  ¬      ¹n  Êy phÐp  ö  ông 
  s g   s xingiah gi   sd
tí 
iThanh    µ   íc vÒ   toµn 
tra Nh n   an  lao  ng  ¬i ®∙  Êp  Êy  Ðp  Çn  Çn  
®é n  c gi ph lg
nhÊt.Hå   ¬      ¹n giÊy phÐp  ö  ông 
  s xingiah     sd bao  å m:
g
­ §¬n      ¹n  Êy  Ðp 
  xin gia h gi ph theo  É u   îc quy  nh  ¹  ô  ôc 3   
m ®  ®Þ ti Ph l   ban
hµnh  Ìm 
k theo Th«ng   µy;
  tn
­GiÊy  Ðp  ö  ông  ∙  îccÊp  Çn  Çn  Êt;
  ph s d ®®   lg nh
­ Biªn b¶n  Óm   nh  ü  Ët an  µn 
    ki ®Þ k thu   to øng  íithêigian    Êp  Êy
v    xin c gi  
phÐp  ña 
c Trung  ©m   Óm   nh   ü  Ët toµn  îc thµnh  Ëp 
t ki ®Þ k thu   ®  l theo  Quy Õt 
®Þnh hoÆc   theo sù 
  tho¶ thuËn  ña  é 
  c B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héi;
  X∙ 
­B¶n   
  bæ sung  ýlÞch thiÕtbÞ  Õu  ã).
l      (n c
+  Êp  ¹giÊy phÐp:
C l  i  
ViÖc  Êp  ¹giÊy phÐp    ông 
c l  i   ¸p d cho    êng  îp sau:
c¸ctr h 
­ Sau   
  khitrung tu,®¹i tu vµ    ¹o theo 
        c¶it   quy  nh  ña      Èn,
®Þ c c¸c tiªuchu  
quy  ¹m  ü  Ëtan  µn;
ph k thu   to
­Tõ  ¬  ë 
  c s kh¸cchuyÓn  n;
  ®Õ
­ Sau    ¾p  Æt   i îng  éc  ¹  ¾p  Æt   è  nh    a   iÓ m  
  khi l ® ®è t thu lo i l® c ®Þ ë ®Þ ®
míi.
C¬   ë 
s ph¶igöihå  ¬    Êp  ¹ giÊy  Ðp  í Thanh    µ   íc vÒ    
    s xin c l   i ph t 
i traNh n   an
toµn    ng 
lao ®é theo 
quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  phÇn    ña 
®Þ ti  c  1  IIc Th«ng   µy.Hå  
tn  
s¬    Êp  ¹giÊy phÐp 
xinc l   i   bao  å m:
g
­§¬n    Êp  ¹giÊy phÐp 
  xinc l  
i   theo m É u   îcquy  nh  ¹ Phô  ôc3  îcban 
  ®  ®Þ t  i l  ®  
hµnh  Ìm 
k theo Th«ng   µy;
  tn
­GiÊy  Ðp  ∙  îccÊp  Çn  Çn  Êt;
  ph ® ®   lg nh
­ Lý  Þch m¸y,thiÕtbÞ  Ìm 
 l      (k theo    c¸c b¶n  Ï). êng  îp sau   
v  Tr h  khitrung tu,
  
®¹ituhoÆc     ¹oph¶ikÌm 
   c¶it     theo tµiliÖu kü  Ëtcã  ªnquan;
      thu   li  
­Quy  ×nh vËn  µnh,l¾p  Æt  Õu  ã)vµ  ö  ýsù  è;
  tr   h   ® (n c   x l   c
­ Biªn b¶n  Óm   nh  ü  Ët an  µn  ña 
    ki ®Þ k thu   to c Trung  ©m   Óm   nh  ü 
t ki ®Þ k
thuËttoµn  îcthµnh  Ëp 
  ®  l theo  Õt  nh 
quy ®Þ hoÆc  
theo  ù 
s tho¶  Ën  ña  é  
thu c B
Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héi.
  X∙ 
3.§¨ng  ý  µ  Êp  Êy phÐp  ö  ông
  k v c gi   sd
a. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Çy     å  ¬    Êp 
  th   20  k t  nh ®  ®ñ h s xin c
giÊy phÐp  ña  ¬  ë,Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng 
  c cs  traNh n   an  lao ®é xem   Ðt,®¨ng 

ký  µ  Êp  Êy  Ðp.  êng  îp 
vc gi ph Tr h kh«ng  ã    iÒu  Ön  Êp  Êy  Ðp  
c ®ñ ® ki c gi ph
Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng 
tra Nh n   an  lao ®é th«ng b¸o cho  ¬  ë 
c s b»ng  v¨n   
b¶n
nªu  â lýdo    ¬  ë  ¾c  ôc      ãt.
r     ®Ó c s kh ph c¸csais
b.GiÊy  Ðp  ö  ông.
  ph s d
4

GiÊy  Ðp  ö  ông  Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng  Êp  µ
ph sd do  traNh n   an  lao ®é c l 
giÊy  Ðp  îcban  µnh  Ìm 
ph ®  h k theo Quy Õt  nh  è 
®Þ s 1407/Q§­ L§TBXH   µy   
ng 8
th¸ng11 
  n¨m  1996  ña  é 
c B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi.
  X∙ h
Nh÷ng  Êy phÐp  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  ∙  Êp  íc
gi   do  traNh n   an  lao®é ® c tr  
khiban  µnh 
  h Th«ng   µy  Én 
tn v cßn  Öu  ùccho  n   Õt  ¹n giÊy phÐp.
hi l   ®Õ h h    


III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n
 


1.Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  é 
  traNh n   an  lao®é B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ 
 
X∙  éichÞu 
h  tr¸chnhiÖ m:
 
a. Tæ  
  chøc  iÓn khaithùc hiÖn  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp 
tr       ® k v c gi ph theo  Èm  
th
quyÒn  îcgiao t¹ Th«ng   µy.
®    i tn
b. H íng  Én,  Óm     Öc  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  ña 
  d ki tra vi ® kvc gi ph c Thanh    tra
Nhµ   ícvÒ   toµn    ng  éc c¸cSë 
n   an  lao®é thu     Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi.
  X∙ h
c. §Þnh  ú 
  k tæng  îp 
h b¸o  l∙nh®¹o  é  
c¸o    B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ   
v X∙
héivÒ   ×nh  ×nh  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp 
 t h ® k v c gi ph trong ph¹m    níc.2. Së    
  vic¶      Lao
®éng    ¬ng 
­ Th binh  µ  héi chÞu 
v X∙    tr¸chnhiÖ m  
  chØ   o 
®¹ Thanh    µ   íc
traNh n  
vÒ   toµn    ng  éc Së  ùc hiÖn    Ö m  ô 
an  lao®é thu   th   c¸cnhi v sau:
a. Tæ  
  chøc  iÓn khaithùc  Ön  Öc  ¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp 
tr     hi vi ® kvc gi ph theo 
thÈm  Òn  îcgiao t¹ Th«ng   µy.
quy ®      i tn
b.  íng  Én,  «n  c  µ  Óm     Öc 
H d ® ®è v ki tra vi khai b¸o  ¨ng  ý  µ    Êp 
  ® k v xin c
giÊy phÐp  ö  ông  i víi   ¬  ë    a  µn  a  ¬ng.
  sd ®è     c s trªn®Þ b ®Þ ph
c¸c
c.§Þnh  ú  µng  ý  c¸o Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  é 
  kh qu b¸o    traNh n   an  lao ®é B
Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héivÒ   ×nh  ×nh 
  X∙    t h khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy 
   k v c gi
phÐp  ö  ông    a  ¬ng.
sd ë ®Þ ph
Trícm ¾t  ÷ng  ë 
  nh S Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng  a  ã 
  X∙    ph ch c
kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  Ö m   ô  îc quy  nh  ¹ 
th   nhi v®  ®Þ tikho¶n  m ôc  I ña 
2  II c Th«ng   t
nµy ph¶i b¸o 
  c¸o  íiBé  
v   Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi.Nh÷ng  Ö m   ô 
v X∙    nhi v
nµy  Ïdo 
s   Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  é  
traNh n   an  lao ®é B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh 
vµ  héithùc hiÖn.
X∙     
C¸c  é, Ngµnh, ®Þa  ¬ng  ã 
B    ph c tr¸chnhiÖm  
  chØ  o,®«n  c    ¬  ë 
®¹   ®è c¸cc s
thuéc quyÒn  ùc  Ön  Öc 
th hi vi khai b¸o, ®¨ng  ý  µ    Êp  Êy  Ðp 
    k v xin c gi ph theo 
®óng  quy  nh  ña 
®Þ c Th«ng   µy.
tn
Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý.
tn c hi l     k
Nh÷ng quy  nh  íc ®©y   Ò  
®Þ tr   v khai b¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp  ö 
    kvc gi ph s
dông    i t ng cã    Çu 
c¸c®è  î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng  u     á.
v an  lao®é ®Ò b∙i b
 

Ph ô   ôc 
l 1:
5

D a n h  m ô c  c¸c lo¹im ¸ y, thi Õt b Þ , v Ë t t v µ  c¸c c h Ê t c ã  
  yªu c Ç u  n g hiª m 
n g Æ t  v Ò  a n   µ n lao  é n g
to ®
(KÌm 
theo Th«ng   è 
  ts 22/TT­L§TBXH   µy  th¸ng11 
ng 8    n¨m 
1996
cña  é 
B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi)
  X∙ h


1. Nåi h¬i c¸c lo¹ 
    i (bao  å m   bé    Ötvµ  é  © m   íc)cã  suÊt
g c¶  qu¸ nhi   b h n   ¸p   
lµm  Öc  nh 
vi ®Þ møc  ña  ¬itrªn0,7 kg/cm2.
c h     
2.Nåi ®un  ícnãng  ã  Öt®é  
   n  c nhi   m«i  Êtlính¬n 
ch     115   
®é C;
3. C¸c  ×nh  Þu  lùc cã  suÊt  µm  Öc  nh  
b ch ¸p    ¸p  l vi ®Þ møc  cao  ¬n   
h 0,7
kg/cm2  (kh«ng  Ó     Êt thuû  Ünh),trõc¸c b×nh  ã 
k ¸p su   t     c dung  Ých  á  ¬n   
t nh h 25
lÝt Õu  tÝch sè gi÷a dung tÝch (tÝnh b»ng lÝt) íi
 n  v  ¸p suÊt (tÝnh b»ng 
kg/cm2) kh«ng  ính¬n 
  l  200  µ    ×nh 
v c¸cb kh«ng  µm 
l b»ng  kim  ¹ ;
lo i
4.B Ó   tÐc)vµ  ïngdïng   
  (xi   th   ®Ó chøa,chuyªn chë  Ý    áng hoÆc    
    kh ho¸ l   c¸c
chÊt láng cã    Êt lµm  Öc 
    ¸p su   vi cao  ¬n   
h 0,7 kg/cm2  hoÆc   Êt láng,chÊt r¾n 
ch      
d¹ng  ét kh«ng  ã  suÊtnhng   
b  c ¸p  khith¸o ra  ïng  Ý  ã  suÊt cao  ¬n   
 d kh c ¸p    h 0,7
kg/cm2;
5.H Ö   èng  ¹nhc¸clo¹   õh Ö   èng  ¹nhcã 
  th l     itr   th
, l   m«i  Êtlµm  Öc 
ch   vi b»ng  ­
n
íc,kh«ng  Ý; h Ö   èng  ¹nh cã îng 
  kh   th l   l m«i  Êt n¹p  µo  á  ¬n  kg  i  íi
ch   v nh h 5  ®è v  
m«i  Êt lµm  ¹nh thuéc  ã m     á  ¬n 
ch   l  nh 1, nh h 2,5  ®èi  íim«i  Êt lµm  ¹nh
kg  v  ch   l 
thuéc nhã m   (theo ph©n  ¹ t¹ tiªuchuÈn  ÖtNam  
  2    lo i    
 i Vi   TCVN  
4206­86);
6. §êng  ng  Én  ¬iníc,nícnãng  Êp  ét  µ  cã  êng  Ýnh  µitõ
  è d h      c m v 2  ® k ngo    
51  m   ëlªn,   êng  ng  Én  Êp  I µ  Êp  cã  êng  Ýnh  µitõ 76 
m tr     ® c¸c è d c II  c IV  ®
v k ngo    
m m   ëlªn(theo ph©n  ¹ t¹ quy  ¹m  ÖtNam  
tr       lo    
ii ph Vi   QPVN   77);
09­
7.C¸c  êng  ng  Én  Ý  t;
  ® è d kh ®è
8.C Ç n   ôcc¸clo¹   Ç n   ôc«t«,cÇn  ôcb¸nh  èp,cÇn  ôcb¸nh  Ých,
  tr     iC : tr     tr   l  tr   x  
cÇn  ôc® êng  ¾t,cÇn  ôcth¸p,cÇn  ôcch©n  ,  Çn  ôcc«ng 
tr   s  tr     tr   ®Õ c tr   x«n,cÇn 
 
trôcthiÕu nhi;
   
9.C Ç u   ôc: Çu  ôcl¨n, Çu  ôctreo;
  tr   c tr     c tr  
10.Cæng   ôc:
  tr   cæng  ôc, öa 
tr   n cæng  ôc;
tr
11.Trôc c¸p;
   
12.Pal¨ng®iÖn;
   
13.Xe  êi iÖn  ¹ytrªnray;
  t  ® ch    
14.Têi®iÖn  ïng ®Ó   ©ng   
   d n t¶itheo ph¬ng  ¼ng  øng;
  th ®
15.Têi(thñc«ng,®iÖn) dïng ®Ó   ©ng  êi;
          n ng
16.M¸y  Ën 
  v th¨ng;
17.Chaidïng ®Ó  
      chøa,chuyªn chë  Ý  Ðn, khÝ    áng,khÝ  µ   
    kh n   ho¸ l   ho tan
cã    Êtlµm  Öc 
¸p su   vi cao  ¬n   
h 0,7 KG/cm2;
18.H Ö   èng  iÒu  Õ, n¹p khÝ,khÝ    áng,khÝ  µ 
  th ® ch       ho¸ l   ho tan;
19.Thang 
  m¸y    ¹ ;
c¸clo i
20.Thang  èn;
  cu
21.C¸c  ¹ thuèc næ;
  lo  
i  
6

22.Ph¬ng  Ön næ   Ýp,d©y 
  ti   (k   næ,  ©y 
d ch¸ychË m...)
 
Ph ô   ôc 
l 2:
M É u  ® ¬ n  b¸o  è i tî ng c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t  v Ò  a n  to µ n 
® lao ® é n g
(KÌm 
theo Th«ng   è 
  ts 22/TT­L§TBXH   µy  th¸ng11 
ng 8    n¨m 
1996
cña  é 
B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi)
  X∙ h


(Tªn c ¬   ë.........)      
s               é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m
C  
     è:.. . ....                          éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
   S . . ...                         § l    do  
.. ph

V/v khaib¸o ®èi t ng     
       î      
cã    Çu 
yªu c nghiªm  ngÆt
vÒ   toµn    ng 
an  lao®é   ..   µy..  
   .ng
. .th¸ng.. . n  
. . . ¨m199

K Ý nh   öi:
g  Thanh    µ   ícv Ò   toµn  ®éng
traNh n   an  lao 
(Bé  Æc   ë 
ho S Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh  µ    éi)
v X∙ h


­ C¨n  Th«ng   è 
  cø  ts 22/TT­ L§TBXH   µy 
ng 8/11/1996  ña  é  
c B Lao  ng   
®é ­
Th¬ng binh  µ  héi vÒ   Öc  íng  Én 
v X∙    vi h d khai b¸o,®¨ng  ý  µ    Êp  Êy 
    k v xin c gi
phÐp  ö  ông    ¹ 
sd c¸c lo im¸y, thiÕtbÞ,  Ët   vµ    Êt cã 
    vt c¸c ch   yªu  Çu 
c nghiÖm  
ngÆt  Ò   toµn    ng;
v an  lao®é
­§¬n  Þ 
  v hoÆc     ©n: (Ghirâ tªn®¬n  Þ 
c¸nh        v hoÆc   êikhaib¸o)
ng    
Trô  ë  Ýnh... . .....................
s ch . ......................
§iÖn  ¹i . ........ 
tho . . ........Fax.. . ...........
.
. . . ..........
Xin khai b¸o    ¹  i  îng  ã 
  c¸c lo i®è t c yªu  Çu 
c nghiªm ngÆt  Ò   toµn   
v an  lao
®éng sau  y:
®©


Sè  Tªn  i t ng cã   
®è  î   yªu M∙  N¨m    
§Æc   Ýnh  ü  Ët
t k thu M ôc  
TT cÇu nghiªm ngÆt  Ò   hiÖu
v s¶n  ®Ých  ö 
s
an  dông
toµn    ng
lao®é xuÊt ThiÕtkÕ
  Thùc  Õ
t
7
           
           C¬   ë  ý    µ  ng  Êu
s k tªnv ®ã d
Ghi chó:Trong  Çn  Æc   Ýnh  ü  Ët
    ph ® t k thu
­  èi víinåi h¬i ghi râ  suÊt lµm  Öc, c«ng  Êt h¬i,lo¹ 
§           ¸p    vi   su     inhiªn liÖu 
 
®èt.
­  èi víithiÕtbÞ   Þu  lùc ghi râ  suÊt lµm  Öc, dung  Ých,m«i 
§     ch ¸p      ¸p    vi   t  
chÊtlµm  Öc;
  vi
­§èivíi
     m¸y  ¹nhghirâ c«ng  Êt,lo¹ m«i  Êtlµm  Öc;
l      su     i ch   vi
­§èivíi ÕtbÞ  ©ng    â trängt¶i tÇm  íi
     thi   n ghir      , v;
­§èivíi
     thang 
m¸y    â søc 
ghir   chøa,vËn  èc;
  t
­ §èi víivËt liÖu næ     â 
         ghi r c«ng næ,  èc ®é  
t   næ,  kh¶ n¨ng truyÒn   
næ,
thêigian b¶o 
    qu¶n.
8


P h ô   ôc 
l 3:
M É u  ® ¬ n  xin c Ê p  (c Ê p l¹i o Æ c  
 h gia h ¹ n)  Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c  è i t­
gi ®
î ng c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  n g Æ t
v Ò  a n   µ n lao  é n g
to ®
(KÌm 
theo Th«ng   è 
  ts 22/TT­L§TBXH   µy  th¸ng11 
ng 08    n¨m 
1996
cña  é 
B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi)
  X∙ h


 (Tªn c ¬  s ë......)      
                é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m
C  
    Sè:.. . .. 
     . . ...
.   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
§ l    do   ph

   .ngµy.. .th¸ng.. 
 ..  
. . . .n¨m 
. 199...


§ ¬ n  xin  Ê p  (c Ê p l¹i o Æ c  gia h ¹ n) gi Ê y p h Ð p  s ö  d ô n g  c¸c ® è i tî ng c ã 
c  h
yªu c Ç u   g hiª m   g Æ t   Ò  an  to µ n lao ® é n g
n n v


K Ý nh   öi:
g  
Thanh    µ   ícv Ò   toµn  ®éng
traNh n   an  lao 
(Bé  Æc   ë 
ho S Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh  µ    éi)
v X∙ h


­ C¨n  Th«ng   è 
  cø  ts 22/TT­L§TBXH   µy 
ng 8/11/1996  ña  é  
c B Lao  ng   
®é ­
Th¬ng  binh  µ  héivÒ   Öc  íng dÉn 
v X∙    vi h   khaib¸o,®¨ng  ý  µ  Êp  Êy  Ðp 
   k v c gi ph
sö  ông    ¹ 
d c¸c lo im¸y,thiÕtbÞ, vËt tvµ    Êt cã  cÇu 
         c¸c ch   yªu  nghiÖ m  
ngÆt  Ò  
v
an  µn    ng;
to lao®é
§¬n  Þ 
v hoÆc     ©n: (ghirâ tªn®¬n  Þ 
c¸nh        v hoÆc   êixincÊp  Êy phÐp)
ng     gi  
Trô  ë  Ýnh:.. . ........................
s ch . ....................... .
§iÖn  ¹i . ........Fax... . .............
tho : . ....... 
.. . ............ .
Xin cÊp  Êy phÐp  ö  ông 
  gi   sd cho    i t ng cã    Çu 
c¸c®è  î   yªu c nghiªm 
ngÆt  Ò  
v
an  µn    ng 
to lao®é sau  Ìm (k theo hå  ¬    Êp  Êy phÐp):
  s xinc gi  
Sè  Tªn  i t ng cã 
®è  î   M∙  N¨m    
§Æc   Ýnh  ü  M ôc  
t k Lý   
do
TT yªu cÇu 
  nghiªm  hiÖu s¶n  thuËt ®Ých  ö  xincÊp 
s  
dông giÊy 
ngÆt  Ò  
v an  xuÊt ThiÕt Thùc 
  phÐp
toµn    ng
lao®é kÕ tÕ
      
      
9

§ Ò   Þ 
ngh Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng 
traNh n   an  lao ®é xem   Ðt vµ  Êp  Êy 
x   c gi
phÐp  ö  ông 
sd cho    i t ng trªn.
c¸c®è  î  


C¬   ë  ý    µ  ng  Êu 
s k tªnv ®ã d


Ghi chó:Trong  Çn  Æc   Ýnh  ü  Ët
    ph ® t k thu
­ §èi víinåi h¬i ghi râ  suÊt lµm  Öc,c«ng  Êt h¬i,lo¹  nhiªn liÖu
            ¸p    vi   su     i     
®èt.
­ §èivíi ÕtbÞ  Þu    ùcghirâ ¸p suÊt lµm  Öc,dung 
     thi   ch ¸p l           vi   tich,
 m«i  Êt
ch  
lµm  Öc;
vi
­§èivíi
     m¸y  ¹nhghirâ c«ng  Êt,lo¹ m«i  Êtlµm  Öc;
l      su     i ch   vi  
­§èivíi ÕtbÞ  ©ng    â trängt¶i tÇm  íi
     thi   n ghir      , v;
­§èivíi
     thang 
m¸y    â søc 
ghir   chøa,vËn  èc; 
  t 
­ §èivíivËt liÖu næ     â 
         ghir c«ng næ,  èc ®é  
t   næ,  kh¶ n¨ng truyÒn  næ, 
 
thêigian b¶o 
    qu¶n.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản