Thông tư 23/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
107
lượt xem
10
download

Thông tư 23/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi S è  32/1999/TT­L § T B X H  n g µ y  23 th¸ng 12 n¨ m  1999  H í ng d É n  th ù c  Ö n  Q u y Õ t  Þ n h  s è  198/1999/Q§­T T g   hi ® n g µ y  30/9/1999  ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   Ò  ti Ò n  ¬ n g   c p v l ® è i víi c¸c  a n  q u ¶ n  lý d ù   ® Ç u  t x © y  d ù n g B ¸n  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 25/CP, NghÞ   nh   è    ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  cña  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 198/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/9/1999  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Òn l ng  ña    t  ph v ti  ¬ c c¸cBan  qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng, l   ¸n ®Ç tx d   sau    ã    Õn  ña  ét  è  é, ngµnh  ªnquan,Bé  khic ý ki c m s B   li     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  i víi X∙      th   ch ®é ti  ¬ ®è     Ban qu¶n  ýdù    u   l   ¸n ®Ç tx©y  ùng      d nh sau:  I. è i tî ng ¸p d ô n g:  § §èi t ng  dông  µ c¸n  é, viªnchøc  µm  Öc  ¹     î ¸p  l  b     l vi t i Ban  c¸c qu¶n  ýdù    l   ¸n ®Ç u   x©y  ùng, kÓ   ban  Èn  Þ   ù  ®Ç u    x©y  ùng  ã    iÒu  t d   c¶  chu b d ¸n  t d c ®ñ ® kiÖn  ña  ét  c m ban  qu¶n  ýdù    u    äit¾tlµBan  l   ¸n ®Ç t(g       qu¶n  ýdù    éc c¸c l   ¸n)thu     Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng,doanh      ph   nghiÖp,cô  Ó:   th ­Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh  ña  é;   cB ­Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n chuyªn ngµnh  ña  a  ¬ng;   c ®Þ ph ­ Ban    qu¶n  ý dù  khu  ùc  ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  l   ¸n  v c B ng   ph hoÆc  doanh  nghiÖp; ­ Ban    qu¶n  ý cña  ét  ù  cña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  l  m d ¸n  B ng   ph hoÆc  doanh  nghiÖp; II. Ò u ki Ö n ¸p d ô n g:  §i C¸c Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶i®ñ   ®iÒu  Ön    3  ki sau  y  × ® îc¸p dông  Ö   ®© th       h sè t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu    ti l t  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/3/1997 cña  Ýnh  ñ:   Ch ph 1/ Ban    qu¶n  ýdù    îcthµnh  Ëp  l   ¸n ®   l theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   CP ngµy  08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2/ Quü   Òn ¬ng      ti l tr¶cho    é, viªnchøc  c¸n b     Ban qu¶n  ýdù  ® îclÊy tõ l   ¸n        nguån  kinh phÝ    qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng. l   ¸n ®Ç tx d 3/  Khi  dông  Ö   è  ¸p  h s t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu    Ëp  ü ¬ng    ti l t  ®Ó l qu l kh«ng  µm  l t¨ng thªm    Ý     chiph qu¶n  ýcña  l  Ban qu¶n  ýdù  theo  l   ¸n  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  Bé   ©y  ùng  íng dÉn  h (do  x d h  sau    èng  Êt víi é   Õ   ¹ch vµ  khith nh     K ho   B §Çu ,Bé  µichÝnh). t  T  
  2. 2 III.V Ò  vi Ö c x Õ p  l¬ n g  v µ  p h ô  c Ê p  ® è i v íi « n g  n h © n, viªn c h ø c     c c¸c B a n  q u ¶ n  l ý d ù  ¸n A. V Ò  vi Ö c x Õ p  l¬ n g: 1/ C¸n  é, viªn chøc  µm  Öc  ¹      b    l vi t ic¸c Ban  qu¶n  ý dù  thuéc    é, l   ¸n  c¸c B   ngµnh,®Þa   ¬ng  × xÕp ¬ng    ph th   l theo  b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh,sù  l h ch   nghiÖp    ban hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph 2/ C¸n  é, viªnchøc  µm  Öc  ¹      b    l vi t i Ban  c¸c qu¶n  ýdù    éc c¸c doanh  l   ¸n thu     nghiÖp  ×  Õp ¬ng  th x l theo thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph 3/ Viªn chøc  íc khu      tr   chuyÓn sang  µm  Öc    l vi ë Ban  qu¶n  ýdù  ®ang  l   ¸n  xÕp ¬ng  l chøc  ô  ©n  ö,bÇu  ö  vd c  c hoÆc   ùcl ng vò  l  î   trang theo    b¶ng ¬ng    l quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   Õt  è  quy s 35/N§/UBTVQHK9   µy ng 17/5/1993  µ  v NghÞ   Õt  quy sè 52/NQ/UBTVQHK9   µy ng 7/12/1993  ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi,Quy Õt  th v Qu h   ®Þnh  è  s 69/Q§­   µy  TW ng 17/5/1993  ña  c Ban  Ý     µ  B th v NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  ngµy  23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  ×  îc chuyÓn  Õp ¬ng  c Ch ph th ®   x l theo  íng  Én  ¹ h d t i Th«ng   sè  t 06/1998/TTLT­ BTCCBCP­BL§TBXH­BTC   µy  ng 20/10/1998  ña  c LiªntÞch    Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ    é   b Ch ph ­ B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi­Bé  µichÝnh. h    T   4/ Viªn chøc  íc khichuyÓn      tr     sang  µm  Öc  ¹  l vi t i Ban qu¶n  ýdù  ®ang  l   ¸n  xÕp ¬ng  l Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c, K Õ   ®è   to¸n tr ng    ë trong doanh    nghiÖp  theo  b¶ng ¬ng  l quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  c Ch phñ  th× ® îc chuyÓn  xÕp  theo híng dÉn  t¹ Th«ng t è  17/1998/TTLT­ i  s BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh X∙  éi­   h    TµichÝnh.   B.  h ô  c Ê p  ch øc  v ô :  P C¸c chøc  danh  ñ  Öm,  ã  ñ  Ö m  Ch nhi Ph Ch nhi (hoÆc Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  ®èc) Ban    qu¶n  ýdù    îchëng  ô  Êp  l   ¸n ®   ph c chøc  ô    v nh sau:  1/ Ban    qu¶n  ýdù  cÊp  é,  l   ¸n  B Tæng   ôc  ¹ I,lo¹    ú  c (lo     i , theo  i II) tu quy    m« dù  ® îc hëng  ô  Êp  ¸n    ph c chøc  ô  ¬ng  ¬ng  Êp  ô   éc  é,  vt ® c V thu B Tæng   ôc  c hoÆc   Êp  c phßng  éc Bé, Tæng  ôc; thu     c 2/ Ban    qu¶n  ýdù    Êp  l   ¸n c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ú theo   ph tr     ¬ tu     quy    ù    îchëng  ô  Êp  m« d ¸n ®   ph c chøc  ô ¬ng  ¬ng  Êp  ë  éc tØnh,thµnh  vt ® c s thu     phè hoÆc   Êp  c phßng  éc tØnh,thµnh  è; thu     ph 3/ Ban    qu¶n  ýdù    Êp  ë  µ ¬ng  ¬ng  îchëng  ô  Êp  l   ¸n c S v t ® ®  ph c chøc  ô ­ vt ¬ng  ¬ng  Êp  ® c phßng  ña  ë; cS 4/ Ban    qu¶n  ýdù  cÊp  Ön  µ ¬ng  ¬ng  îchëng  ô  Êp  l   ¸n  huy vt ® ®  ph c chøc  vô ¬ng  ¬ng  Êp  t ® c phßng  éc huyÖn; thu   5/ Ban    qu¶n  ýdù    éc c¸cdoanh  l   ¸n thu     nghiÖp  îchëng  ô  Êp  ®  ph c chøc  ô  v t ng  ¬ng  Êp  ¬® c phßng,ban  ña  ¹ng    ch doanh nghiÖp  îcxÕp. ® 
  3. 3 Trêng  îp tr ckhi® îc®iÒu  ng  Ò   µm  Öc    h   í      ®é v l vi ë Ban  qu¶n  ýdù    ∙  ­ l   ¸n ® h ëng  ô  Êp  ph c chøc  ô  v cao  ¬n  × ® îcb¶o u. h th     l IV. ¸p d ô n g  h Ö  s è  t¨ng thª m  ti Ò n l¬ n g  t èi thi Ó u: A.  g u yªn t ¾ c: N 1/ Trong  ¹m    ån  ph vi ngu kinh  Ý   ph qu¶n  ý theo  l  quy  nh   Ön  µnh, ®Þ hi h   Ban  qu¶n  ý dù  ® îc quyÒn  ùa chän  Ö   è  l   ¸n    l  h s t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu    ti l t  (K1vµ  2) theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  K  h  ti   ts 13/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997 cña  é     B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  2/ C¸c  Ban qu¶n  ý dù  ® îc lùa  än  Ö   è  l   ¸n    ch h s t¨ng thªm  Òn ¬ng  èi   ti l t  thiÓu trong kho¶ng  õ0,1 ®Õ n     Çn ¬ng  èi Óu trung(t¹thêi®iÓ m   Ön      t    1,5 l l t  thi        i hi nay  µ144.000  ng/th¸ng)theo quy  nh: l  ®å     ®Þ ­ N Õ u   ÕtkiÖm     Ý   Òu  ×  Ö   è      ti   chiph nhi th h s t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu ti l t    cao; n Õu  ÕtkiÖm     Ý   t  ×  Ö   è      ti   chiph Ý th h s t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu  Êp; ti l t  th   n Õu  kh«ng  ÕtkiÖm    Ý  × kh«ng    ông  Ö   è    ti   chiph th   ¸p d h s t¨ngthªm  Òn l ng  èi ti  ¬ t   thiÓu. ­ Trêng  îp      h c¸c Ban qu¶n  ýdù  ®∙    Òn ¬ng  îtqu¸  l   ¸n  chiti l v  tæng  ån  ngu kinhphÝ    qu¶n  ýquy  nh  × ph¶ihoµn    Çn  Òn l ng  ît   . l  ®Þ th     tr¶ph ti  ¬ v   ®ã qu¸ B. C¸ch x¸c ® Þ n h  q u ü  l¬ n g   Õ  h o ¹ ch: k 1/C«ng    thøc tÝnh:   ∑ V kh     ®b   TLmin  (Hcb + H pc  x  th¸ng    = L x  x      )  12  Trong  : ®ã ­  ®b : Lao  ng  nh   L  ®é ®Þ biªn lµ sè      lao  ng  Çn  Õt®Ó   µn  µnh  ®é c thi   ho th nhiÖ m   ô  v qu¶n  ýdù  ® îc cÊp  ã  Èm   Òn  l   ¸n    c th quy phª  Öt.C¸ch    nh   duy   x¸c ®Þ theo  íng  Én  ¹  h d t iTh«ng   sè  t 14/L§TBXH­TT   µy  ng 10/4/1997  ña  é     c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi;   X∙  ­ LTmin:Møc  ¬ng  èithiÓu  Ban      l t  do  qu¶n  ýdù    ùa chän    ¬  ë  Ö   l   ¸n l   trªnc s h sè  iÒu  ® chØnh    t¨ngthªm    nh sau: +  Ö   è  iÒu  H s® chØnh  theo ngµnh    ông    ¸p d chung  µ1,2; l  +  Ö   è  iÒu  H s® chØnh theo  ïng:0,3  dông  i  íic¸c Ban  ng    v   ¸p  ®è v     ®ã trªn ®Þa   µn  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   b th ph H N   ph H Ch Minh;0,2 ¸p dông  i víic¸c      ®è       Ban  ng    a   µn  µnh  è  ¹    µ    ®ã trªn®Þ b th ph lo i v c¸c khu  II c«ng nghiÖp  Ëp  t trung;  0,1 ¸p dông  i víi      ®è     Ban  ng    Þa  µn    c¸c ®ã trªnd b c¸ctØnh  cßn  ¹ . li Ph¬ng ph¸p  Ýnh  Òn l ng  èithiÓu  ùc hiÖn  t ti  ¬ t   th   theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   h  ti  t sè  13/L§TBXH­TT  µy  ng 10/4/1997 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h ­H cb:H Ö   è ¬ng  Êp  Ëc      sl c b c«ng  Öc  ×nh  ©n; vi b qu
  4. 4 ­H pc:H Ö   è        s c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  ×nh  ©n. ph c l b qu V Ý   ô    d 1:Ban  qu¶n  ýdù    cã    ng  nh    µ36  êi;h Ö   è ­ l   ¸n A  lao®é ®Þ biªnl   ng   s l ¬ng  Êp  Ëc  c b c«ng  Öc  ×nh  ©n  µ3,1;h Ö   è  ô  Êp  ×nh  ©n  µ0,15; vi b qu l     s ph c b qu l    møc ¬ng  èi Óu tùchän  l t thi     316.000  ng/th¸ng.Quü  ¬ng  Õ   ¹ch lµ: ®å   l k ho     36  êi x  ng   316.000  ng/th¸ng (3,1 +  ®å     0,15  x  th¸ng  443,7  iÖu )  12  =  tr   ®ång/n¨m. 2/ Hµng    n¨m  ïng víi Öc  Ëp  Õ   ¹ch thu,chitµichÝnh,c¸cBan  c    vi l k ho            qu¶n  lý dù  lËp  Õ   ¹ch  ü  Òn ¬ng    ¸n  k ho qu ti l n¨m  ña  c Ban.  Õ u   Õ   ¹ch    N k ho chi (bao  gå m   chi tiÒn ¬ng)  îtqu¸  c¶    l v  møc   îc trÝch  ®  cho    Ý   chi ph qu¶n  ý theo    l  quy ®Þnh  Ön  µnh  ×  hi h th ph¶ilËp  ¹ quü  Òn ¬ng  Õ   ¹ch      l i ti l k ho ®Ó b¶o  ¶m   ® tæng  møc    chikh«ng  ît   v   tæng  ån  qu¸ ngu kinhphÝ  îctrÝch theo quy  nh.   ®      ®Þ V Ý   ô    d 2:Ban  qu¶n  ýdù    cã  ån    Ý  l   ¸n A,  ngu chiph qu¶n  ý® îctrÝch (trong l        ®ã   ã  Òn l ng) lµ 1.400  iÖu ®ång. Quü  ¬ng  Õ   ¹ch  îcx¸c ®Þnh  c ti  ¬     tr     l k ho ®   theo  vÝ  ô  nªu    µ443,7 tr Öu ®ång, c¸c chiphÝ  d 1  trªnl    i       kh¸c theo  Õ   ¹ch dù  Ýnh    k ho   t lµ1.000  iÖu®ång. Nh   Ëy    tr     v tæng    chitheo kÕ   ¹ch cña    ho   Ban  µ1.443,7tr Öu l   i   ®ång, vîtqu¸ møc  îctrÝch 43,7 tr Öu ®ång       ®     i   (1443,7tr Öu ®ång     i   ­ 1400  iÖu tr   ®ång).§ Ó     b¶o  ¶m   ® nguyªn t¾c  trªnth× ph¶ilËp l¹ kÕ   ¹ch vµ    nªu            ho   gi¶m  õ i tr   quü ¬ng  Õ   ¹ch  õ  l k ho t 443,7  iÖu  ng  èng  tr ®å xu cßn  400  iÖu  ng  tr ®å (443,7   tr Öu®ång    i  ­ 43,7 tr Öu ®ång)     i   ®Ó tæng    µ1.400  iÖu®ång  chil   tr   kh«ng  îtqu¸ v    tæng  ån  ngu kinhphÝ  îctrÝch lµ1.400  iÖu®ång.   ®     tr   Nh   Ëy,quü ¬ng  Õ   ¹ch sÏlµ400  iÖu®ång. v  l k ho       tr   V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1/ C¨n  híng dÉn  ¹ Th«ng   µy,c¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng    cø    ti  tn         ph chØ  o  ®¹ c¸cBan    qu¶n  ýdù    ¾p  Õp, tæ  l   ¸n s x   chøc    ng  îp lý, ©y  ùng  nh    lao®é h     xd ®Þ biªn lao ®éng  µ  ü ¬ng  Õ   ¹ch,tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    v qu l k ho     c th quy phª  Öt  íckhi duy tr     thùc hiÖn.   2/Ban    qu¶n  ýdù    ã  l   ¸n c tr¸chnhiÖm  ©y  ùng  ü ¬ng  Õ   ¹ch vµ      xd qu l k ho   quy chÕ    ¬ng  ña  tr¶l c Ban  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  tr   c th quy phª  Öt  íckhithùc hiÖn. duy tr         Quy  Õ    ¬ng  îc x©y  ùng  ch tr¶l ®  d theo  íng dÉn  ¹  h  ti Th«ng   è  t s 13/L§TBXH­TT   ngµy  10/4/1997  µ  v C«ng  v¨n  è  s 4320/L§TBXH­TL  µy  ng 29/12/1998  ña  é   cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  3/ §èivíi   é,c«ng       b c¸n chøc  îcbiÖtph¸isang  µm  Öc  ¹ c¸c Ban  ®     l vi t i    qu¶n  lýdù  th×  îc hëng  Òn ¬ng  ¹  ¬    ¸n  ®   ti l t i quan  ö  Öt ph¸i. Õ u   Òn ¬ng    ¬  c c bi    N ti l ëc quan  ö  Ötph¸ithÊp  ¬n  Òn ¬ng    c bi     h ti l ë Ban qu¶n  ýdù  th×  îchëng  l   ¸n  ®   thªm  m ét kho¶n  Òn ¬ng  ti l chªnh  Öch  µm  Öc    l l vi ë Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n.Møc  ëng  ô  h c thÓ b»ng  møc   Òn ¬ng  µm  Öc  ¹  ti l l vi t i Ban qu¶n  ýdù  trõ®i  ) møc   Òn ­ l   ¸n    (­  ti l ¬ng  ∙  Ën    ¬  ® nh ë c quan  ö  Ötph¸i. c bi   4/ §èi víic¸n  é, c«ng       b  chøc kiªm  Ö m   nhi c«ng    t¸cqu¶n  ýdù  th×  îc l   ¸n  ®   lùa chän  ëng ¬ng    h l theo c«ng  Öc  ã  vi c møc  ¬ng  l cao  Êt.Kh«ng  Æt   Ên  nh   ® v ®Ò   ëng  h thªm  ô  Êp  ph c kiªm  Ö m. nhi 5/   Tæng  ü  Òn l ng      qu ti  ¬ chitr¶trong n¨m    kh«ng  îcvîtqu¸ quü  Òn l ng  ®     ti  ¬ kÕ   ¹ch  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  ho ®®  c th quy phª  Öt.Trêng  îp chiphÝ    duy   h   ph¸tsinh  trong n¨m  îtqu¸ tæng  ån    v    ngu kinh phÝ   ∙  îc phª  Öt  ×    ®®  duy th ph¶itrõlï quü       i
  5. 5 tiÒn l ng   ¬ cho  n     ®Õ khitæng    Ý  chiph kh«ng  îtqu¸ tæng  ån  v    ngu kinh phÝ  ∙  ­   ®® îcduyÖt.   6/Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng10    tn c hi l   t   15    n¨m  1999. Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c,    Þ    é, ngµnh,Uû   qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh c¸cB     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ c¸c Ban qu¶n  ýdù  l  ¸n  u    ©y  ùng  ®Ç t x d ph¶n ¸nh  Ò   é   v B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi xem   v X∙    xÐt,gi¶i     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản