Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh

Chia sẻ: vanson

Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh vễcã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/04/1995 về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nội dung Text: Thông tư 23/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATATh«ng t
c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è  23/L§T B X H­T T  n g µ y    
19
th¸ng  n¨ m  1995 h í ng d É n   æ   u n g  T h « n g  t
9  b s
s è 08/L§T B X H­T T  n g µ y   11­4­1995 v Ò  c«n g  t¸c
huÊn   luy Ö n  a n  to µ n lao ® é n g, v Ö  sinh  lao ® é n g


Thi hµnh 
  NghÞ   nh   è 
®Þ s 06/CP  µy  1­
ng 20­ 1995  ña  Ýnh  ñ   
c Ch ph quy
®Þnh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   toµn    ng, vÖ  
chiti   s® c B Lu   ®é v an  lao ®é  
sinh lao  ng,  Õp 
®é ti theo Th«ng   08/L§TBXH­TT   µy  4­
t ng 11­ 1995, Bé  
  Lao 
®éng    ¬ng 
­ Th binh vµ  héihíng dÉn   
  X∙      bæ sung  ét  è  éidung  Ò  
m sn  v c«ng   
t¸c
huÊn  Ön  Ò   toµn    ng, vÖ  
luy v an  lao®é   sinhlao®éng   
   nh sau:


I ­ H u Ê n  luy Ö n  ® è i v íi h ÷ n g  n g ê i l µ m  c « n g  vi Ö c
 n
c ã  yªu c Ç u  n g hiª m n g Æ t  v Ò  a n  to µ n lao ® é n g,
v Ö  sinh lao ® é n g


1. Nh÷ng 
  c«ng  Öc  ã  cÇu 
vi c yªu  nghiªm ngÆt  Ò   toµn    ng, vÖ  
v an  lao ®é  
sinh lao ®éng  µnh÷ng 
   l  c«ng  Öc  ã    iÒu  Ön  ©y  c  ¹i 
vi c c¸c ® ki g ®é h , nguy  Ó m  
hi
cho b¶n  ©n  êilao®éng  µ  ÷ng  êixung 
th ng     v nh ng   quanh;
­Cã   ö  ông 
  sd m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Ô   ©y      ¹n lao®éng;
m     d g ra tai    
n
­  µ m   Öc 
L vi trong    iÒu  Ön  c  ¹i 
c¸c ® ki ®é h ,nguy  Ó m    lµm  Öc   
hi nh vi trªn
cao, lÆn  ©u  íiníc,trong 
  s d    m«i  êng  ãng  ¹ cêng   
tr ph x  ®é cao, ë  Çn 
 g hoÆc  
tiÕp xóc  íi   Êtd Ô  
  v   ch   ch¸ynæ,  Êt®éc...
c¸c   ch  
­Quy  ×nh thao t¸c®¶m  
  tr      b¶o  toµn 
an  phøc  ¹p.
t
2. C¨n  vµo  iÒu  Ön 
  cø  ® ki nªu  trªn.Bé  
  Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi
v X∙   
quy  nh 
®Þ danh  ôc  Ò, 
m ngh c«ng  Öc  ã 
vi c yªu  Çu 
c nghiªm ngÆt  Ò   toµn 
v an 
lao®éng, vÖ  
    sinhlao®éng   
   nh sau:
2.1.C¸c 
  c«ng  Öc  êng 
vi th xuyªn tiÕp  óc  íinguån  iÖn  µ  Ô   ©y   
  x v  ® vd g tai
n¹n vÒ   iÖn;
 ®
2.2.C¸c 
  c«ng  Öc  Õn hµnh 
vi ti   trong m«i  êng  ã  Õu  ènguy  Ó m,  c 
  tr cy t  hi ®é
h¹inh  Êt®éc, phãng  ¹,vitrïngg©y  Önh...
  ch     x      b ;
2.3.S¶n  Êt,sö  ông,b¶o 
  xu   d   qu¶n,vËn 
  chuyÓn  Êtnæ;
ch  
2.4.C¸c 
  c«ng  Öc  ã 
vi c kh¶ n¨ng   
ph¸tsinhch¸y,næ;
   
2.5.Khoan,®µo  Ç m     å  ©u, khaith¸ckho¸ng s¶n,khaith¸c®¸;
    h lß,h s            
2.6.V Ën  µnh  åih¬i, ×nh  Þu    ùc,h Ö   èng  ¹nh;
  h n    b ch ¸p l   th l
2.7.Khaith¸cl©m 
     s¶n,thuû s¶n;
   
2.8.C¸c 
  c«ng  Öc  ã  ªnquan  n  
vi c li   ®Õ b¶o  ¶m   toµn  ña    ¬ng 
® an  c c¸c ph
tiÖn giao th«ng  Ën  ;
    v t¶i
2.9.C¸c 
  c«ng  Öc   
vi trªncao,lÆn  ©u  íi íc,trªns«ng,trªnbiÓn;
  s d     n   
2.10.VËn  µnh    ÕtbÞ  ©ng, thang 
  h c¸cthi   n   m¸y,thang  èn;
  cu
2

2.11.VËn  µnh   
  h c¸c m¸y  a, c ¾t,®ét,dËp... Ô   ©y      ¹n    èn 
c       g
d c¸c tain nh cu
tãc,cuèn    ©y,kÑp,va,®Ëp...
  taych     
3. ViÖc  chøc  µ 
  tæ  v qu¶n  ýc«ng    Ên  Ön  i víi ÷ng  êilµm 
l  t¸chu luy ®è     nh ng  
c¸c c«ng  Öc  ã 
  vi c yªu  Çu 
c nghiªm ngÆt  Ò   toµn 
v an  lao  ng,  Ö  
®é v sinh   
lao
®éng  ãi trªnph¶i® îc tiÕn  µnh  êng 
n       h th xuyªn víichÊt l ng 
    î cao  ¬n  µ 
h v chÆt 
chÏh¬n  i víi êilao ®éng  µm   
  ®è     ng     l c¸cc«ng  Öc 
vi kh¸c;®ång  êingêisö  ông 
  th    d
lao ®éng 
  ph¶ib¸o  danh 
  c¸o  s¸ch  êi lµm 
ng   c«ng  Öc  µy  íiSë  
vi n v   Lao  ng   ®é ­
Th¬ng binh vµ    éivµ  ¬ 
  X∙ h   c quan  ñ  ch qu¶n   
®Ó theo dâi.
 
4.Qu¶n  ývµ  ö  ông  Îan  µn:
  l  s d th  to
­ ThÎ an  µn  Së  
    to do  Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi in,ph¸thµnh  µ 
v X∙        v
qu¶n  ýtheo  É u  
l  m quy  nh  èng  Êt cña  é 
®Þ th nh   B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ   
  X∙
héiban  µnh  ô  ôckÌm 
  h (ph l   theo);
­ Ng êi sö  ông    ng  ã 
   d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   Êp  Îan  µn 
  c th   to cho  êi lao
ng    
®éng sau    Ên  Ön  µ  Óm    tyªu cÇu;
khihu luy v ki tra®¹    
­ Ng êilao ®éng 
     trong khilµm  Öc 
   vi ph¶imang 
  theo  Îvµ  Êt tr×nh khi
th  xu     
cã  cÇu  ña  êi sö  ông    ng 
yªu  c ng   d lao ®é hoÆc  Thanh    µ   ícvÒ   toµn 
traNh n   an 
lao®éng.
 
5. Ng êi lao ®éng  ù do  µm   
     t   l c¸c c«ng  Öc  ã 
vi c yªu  Çu 
c nghiªm ngÆt  Ò  
v
an  µn    ng, vÖ  
to lao ®é   sinh lao ®éng  × 
   th ph¶i®¨ng  ý  íiSë  
  k v   Lao  ng    ­
®é ­ Th
¬ng binh  µ  héi®Þa   ¬ng  µ 
v X∙    ph v ph¶i® îc Së  
    Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ   
v X∙
héitæ 
  chøc  Ên  Ön  µ  Êp  Îan  µn.
hu luy v c th  to


II
 ­ T µ i li Ö u h u Ê n  luy Ö n  v Ò  a n  to µ n lao ® é n g,
v Ö  sinh lao ® é n g


1. H Ö   èng  µiliÖu lµm    ®Ó     ¹n néidung  Ên  Ön   
  th t    c¨n cø  biªnso     hu luy bao
gå m:
­ C¸c  b¶n 
  v¨n  ph¸p quy  ña  µ   íc vÒ   toµn    ng, vÖ  
c Nh n   an  lao ®é   sinh lao
  
®éng  µ    Ên    ªnquan;
v c¸cv ®Ò li  
­ C¸c    Èn, quy  ¹m  µ   íc,ngµnh  Ò   toµn 
tiªuchu   ph Nh n   v an  lao  ng,  Ö  
®é v
sinhlao®éng;
  
­ C¸c quy  nh   ña    é,  µnh,   
®Þ c c¸c B Ng c¸c TØnh,  µnh  è  ùc thuéc
Th ph tr    
Trung  ng  µ    n   Þ   îc uû  Òn 
¬ v c¸c ®¬ v ®   quy qu¶n  ý vÒ   toµn    ng,  Ö  
l   an  lao ®é v
sinhlao®éng    ông  ¹ c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng,®¬n  Þ).
   (¸pd t     
i   ph   v
­C¸c  µiliÖu kü  Ëtcña   
  t     thu   c¸cm¸y  ãc, thiÕtbÞ, c¸cho¸ chÊt;
m       
­ C¸c  µiliÖu khoa  äc  ã  ªnquan  n   Ên    toµn    ng, vÖ  
  t    h c li   ®Õ v ®Ò an  lao ®é  
sinh lao ®éng  ña   
   c c¸c m¸y  ãc,  ÕtbÞ,    Êt do   
m thi   c¸c ch   c¸c doanh nghiÖp   
quy
®Þnh.
2. C¸c  é,  µnh  chøc    ¹n  ¬ng  ×nh,néidung  Ên  Ön 
  B ng tæ  biªnso ch tr    hu luy
an  µn    ng, vÖ  
to lao®é   sinh lao®éng 
   cho  õng 
t chuyªn ngµnh    toµn  iÖn,
  nh an  ®  
an  µn    Êt,an  µn  ãng  ¹,an  µn  ö  ông  Ët liÖu næ, 
to ho¸ ch   to ph x   to s d v    phßng  µ 
v
ch÷a ch¸yc«ng 
  nghiÖp...
3

3.Ng êisö  ông    ng  chøc    ¹n ch¬ng  ×nh,néidung  Ên 
   d lao®é tæ  biªnso   tr    hu
luyÖn  ïhîp víi ôc  ch, yªu cÇu  µ  i t ng cô  Ó  ña  n  Þ.
ph       m ®Ý     v ®è  î   th c ®¬ v
Trªn ®©y  µm ét  è  éidung  íng dÉn   
  l  sn  h  bæ sung 
Th«ng   è 
ts 08/L§TBXH­
TT  µy  4­
ng 11­ 1995  ña  é  
c B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi ®Ò   Þ    
v X∙    ngh c¸c
Bé, ngµnh  a  ¬ng  chøc  íng dÉn  ùc hiÖn  ètc¸cquy  nh  Ò  
  ®Þ ph tæ  h  th   t    ®Þ v c«ng 
t¸chuÊn  Ön  toµn    ng, vÖ  
  luy an  lao®é   sinhlao®éng.
  Ph ô   ôc
l
M É u  thÎ n  to µ n
 a


      M Æt  
B
M Æ t  A                                                      

S ë  Lao ® é ng T h ­ ¬ ng binh v µ  X ∙ h é i    B é  (ng µ nh, ® Þ a ph ­ ¬ ng)        
        
TØ nh t µnh  è)
(h ph   oanh 
D nghi p:            
Ö              
                    
                   
  ä ª ............... 
H t n:...............
  ghÒ  c«ng  Ö c).......... 
N ( vi :..........
ThÎ
¶nh 
3x4   êigi huÊ n uyÖ n õ:...... 
Th   an  l t .......
  Õ n  µy...t ng..  m ..... 
® ng .. h¸ ..n¨ .....
A n oµn
t   è  hÎ....                               g­êi
S t ....                              N  
SD L§   
  
  ã  ¸ tÞ   Õ n                      ( ý  ª  
C gi  r ®                       K t n,
® ãng  Ê u)
d
  gµy..t ng..n¨ ..
N . h¸ .  m .
K Ýnh  íc:9cm  6cm 
th   x 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản