Thông tư 24/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 24/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2003/TT-BTC về việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 24/2003/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2003 S A IM TS I M C A THÔNG TƯ S 43/2002/TT-BTC NGÀY 7/5/2002 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, C P PHÁT V N NSNN CHO D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG B TÀI CHÍNH Căn c Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng; Quy t nh s 251/Q -TTg ngày 22/03/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung s a i th t c thanh toán v n cho vi c th c hi n d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng; Văn b n s 301/CP-NN ngày 18/4/2001 c a Chính ph v vi c gi i quy t cơ ch th c hi n Chương trình 661; Căn c Thông tư Liên t ch s 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B K ho ch và u tư - B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 661/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; Văn b n s 95/ CP- NN ngày 23/01/2003 c a Chính ph v cơ ch tr ng r ng thu c chương trình d án Tr ng m i 5 tri u ha r ng; B Tài chính hư ng d n s a i m t s i m c a Thông tư s 43/ 2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát v n NSNN cho d án tr ng m i 5 tri u ha r ng như sau: S a g ch u dòng th 4, i m 1, m c I ph n II- V n u tư d án tr ng r ng phòng h và c d ng như sau: - Tr ng m i r ng phòng h vùng r t xung y u và xung y u, r ng c d ng v i m c u tư tr c ti p n ngư i tr ng r ng bình quân 4 tri u ng/ha, bao g m tr ng m i và chăm sóc theo quy trình k thu t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản