Thông tư 2433/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
78
lượt xem
3
download

Thông tư 2433/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 2433/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 26 ngày 26/4/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2433/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  kh oa  h ä c  « n g  n g h Ö   µ  M «i tr n g  s è  2433/TT­K C M  n g µ y  30  C v ê th¸ng  10 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c h í ng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  s è    h 26/CP  n g µ y 26/4/1996 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  vi Ö c x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   p c h Ý n h  v Ò  b¶ o  v Ö  m «i  ê n g tr Thùc  Ön  Òu  NghÞ   nh  è  hi §i 29  ®Þ s 26/CP  µy  ng 26/4/1996  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ®Þ x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng, Bé   tr   Khoa   häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  íng dÉn    µnh    tr h  thih nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò      h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  µ hµnh    tæ  tr l  vido  chøc,c¸    nh©n  ùc hiÖn  ét  th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸cquy  ¾c  t qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng  µ   a  n   tr m ch ®Õ møc  ph¶itruycøu     tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   h viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  u   tr ®Ò ph¶ixö  ¹t   ph   hµnh  Ýnh  ch theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 26/4/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 2.Tæ     chøc,c¸nh©n     quy  nh    ®Þ ë Kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  2,§i 1  ®Þ s 26/CP  ® îchiÓu      nh sau: a. Tæ     chøc bao  å m:  ¬   g C quan  µ   íc,M Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam,  Nh n   tr   qu Vi   c¸ctæ    chøc  µnh    ña  Æt   Ën,tæ  th viªnc M tr   chøc kinh tÕ,tæ      chøc    éivµ  n   x∙h   ®¬ vÞ  ò  v trang theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      b.C¸  ©n    nh bao  å m: g ­ Ng êi ViÖt nam   ã          c ®ñ n¨ng  ùc hµnh    l  vitheo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam:   Ng êitõ ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæichØ  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      14    d  16    b x ph     h ch vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng  i víi µnh    cè    ©y    êitõ®ñ   tuæitrëlªn tr ®è    h vido  ý g ra;ng     16      ph¶ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  i  íim äi  µnh      tr ®è v   h vivi ph¹m  m ×nh  ©y  do  g ra. Qu © n   ©n  ¹  ò, qu©n  ©n  ù  Þ   nh ting   nh d b trong  êigian  Ëp  th   t trung  Ên  hu luyÖn  µ  ÷ng  êi thuéc  ùc l ng C«ng  nh©n  ©n  Õu  ùc hiÖn  µnh  v nh ng   l  î   an  d n th   h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò      h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ×  Þ   ö  ¹tnh ®èi  íim äi  tr th b x ph   v  c«ng  ©n  d kh¸c. ­ C¸  ©n  êi níc ngoµi,ngêi kh«ng  ã  èc  Þch  ã  µnh      ¹m     nh ng         c qu t ch viviph hµnh  Ýnh  Ò   ch v b¶o  Ö   v m«i  êng      tr trªnl∙nhthæ  Öt nam,  Vi   ph¶ibÞ   ö  ¹tvi   x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP, trõtr ng  îp cã     ê h   §iÒu  cQuèc  Õ  í  t quy  nh  ®Þ kh¸c. 3. ChØ   ÷ng  êi ® îc quy  nh  ¹  Òu    Òu  NghÞ   nh  è    nh ng     ®Þ ti§i 20, §i 21  ®Þ s 26/CP  íicã  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   m   quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng.a. Tr­ tr    êng  îp cha  ã  h  c chøc danh  Êp  ëng  c tr quy  nh    Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ë §i 20  ®Þ s 26/ CP   × cÊp  ã  ña  th   ph c chøc  danh    ã  Èm  Òn  ö  ¹tnh  Êp  ëng. ®ã c th quy x ph   c tr b. Trêng  îp    h chøc  danh  Êp  ëng  c tr quy  nh    Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ë §i 20  ®Þ s 26/CP  ¾ng  Æt   v m hoÆc   îcsù  û  Òn  ®   u quy b»ng    v¨n b¶n  ña  ä  ×  Êp  ã  c h th c ph cña    c¸cchøc  danh    ã  Èm  Òn  ö  ¹tnh  Êp  ëng. ®ã c th quy x ph   c tr
  2. 2 4. Ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò       th quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng ph¶i c¨n  vµo  ©n  ©n, tÝnh  Êt vµ    cø  nh th   ch   møc       ¹m  µ    ×nh  ®é viph v c¸c t tiÕtgi¶m  Ñ,      nh t¨ng nÆng     Õt  nh  ×nh  ®Ó quy ®Þ h thøc,møc   ¹tvµ    Ön    ph   c¸c bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸cthÝch  îp.   h Nh÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  t ti   nh t¨ng nÆng   µm    l c¨n  quyÕt  nh   ×nh  cø  ®Þ h thøc,møc  ¹tbao  å m:   ph   g a. T×nh  Õtgi¶m  Ñ     ti   nh theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  ®Þ ti   7  l x l    hµnh  Ýnh  å m: ch g ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  ∙     viph h ch ® ng¨n  chÆn,  µm  l gi¶m  ítt¸c b    h¹icña    ¹m    viph hoÆc   ùnguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  t  kh ph h qu¶;båith ng  Öth¹i     ê thi   . ­  ph¹m  Vi  trong  ×nh  ¹ng bÞ   Ých  ng  Ò     Çn  hµnh      t tr   k ®é v tinh th do  vi tr¸i ph¸p luËtcña  êikh¸cg©y     ng     ra; ­ C¸  ©n    ¹m  µ phô  ÷  ã    nh viph l   n c thai, êigiµ yÕu, ngêicã  Önh   ng        b hoÆc   tµn  Ëtlµm  ¹n  Õ   t  h ch kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc  kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ® khi h vi cña  × nh; m ­ Vi ph¹m  hoµn     do  c¶nh  Æc   Ötkhã  ® bi   kh¨n m µ     kh«ng  ph¶itùm × nh  ©y     g ra hoµn    c¶nh  ; ®ã ­Vi ph¹m  tr×nh ®é   ¹chËu.    do    l  b.  ×nh  Õtt¨ng nÆng   T ti     theo quy  nh   ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ®Þ t i§i 8  l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  å m: h ch g ­Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  ­Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i ­  ói giôc,l«ikÐo  êi cha  µnh  X     ng   th niªn vi ph¹m,  p   éc  êi bÞ   ô     Ð bu ng   ph thuéc vµo  × nh  Ò   ËtchÊt,tinhthÇn    ¹m;   m vv     viph ­Vi ph¹m     trong t×nh  ¹ngsay  dïng r u,biahoÆc     ÊtkÝch  Ých    tr   do   î     c¸cch   th kh¸c; ­Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n ®Ó     ¹m; v  h   viph ­ Lîidông  µn     ho c¶nh  Õn  chi tranh,hoµn    c¶nh thiªntaihoÆc   ÷ng  ã     nh kh kh¨n ® Æc   Ötkh¸ccña    éi®Ó     ¹m.   bi     x∙h   viph ­Vi ph¹m     trong thêigian chÊp  µnh  ×nh  ¹tcña       h h ph   b¶n    ×nh  ù  ¸n h s hoÆc   ®ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; ch h quy   x l    h ch ­Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èntr¸nh,   khiviph ® c h vitr    che  Êu    ¹m  µnh  Ýnh. d viph h ch 5.M ét  êihoÆc   ét  chøc    ng   m tæ  trong cïng m ét  êi®iÓ m   ã  Òu  µnh      th   c nhi h viviph¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   õng  µnh      ¹m;     h ch th b x ph   ch vt h viviph trong tr ng  îp    µnh      ¹m  u   éc  Èm   Òn  ö  ¹tcña  ét    ê h c¸c h viviph ®Ò thu th quy x ph   m ngêith× ra m ét  Õt  nh  ö  ¹tchung;n Õu    ×nh       quy ®Þ x ph     c¸c h thøc xö  ¹tlµph¹t   ph       tiÒn th× ph¶icéng  ¹ thµnh       l  i møc  ¹tchung  ng  ph   nh ph¶ighirâ møc  ¹t®èi víi      ph       tõng  µnh      ¹m.  Õ u   ã  ét  h vi vi ph N c m trong    µnh      ¹m  c¸c h vi vi ph ph¶i xö  ¹të    ph   møc  cao  ¬n  Èm   Òn  ña  Êp  ×nh  ×  h th quy ccm th chuyÓn  å  ¬    Êp    ã  h s lªnc trªnc thÈm  Òn  quy cao  ¬n  Õt ®Þnh  ö  ¹t. h quy   x ph NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ng       mh viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  × m çi ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t. tr th        ®Ò b x ph
  3. 3 6. §èivíic¸c hµnh      ¹m  ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p,khã    nh          viviph c nhi t ti   t  x¸c ®Þ lµhµnh      ¹m  µnh  Ýnh    viviph h ch hay  µnh    ã  Êu  Öu  éi ¹m  × trao® æi  h vic d hi t   ph th     víiViÖn  Óm     ©n  ©n  ïng  Êp  µ    ki s¸tnh d c c v chØ   quyÕt  nh  ra  ®Þ sau    ã    khi c ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n  ña  Ön  Óm    ©n  ©n. c Vi ki s¸tnh d 7.Nh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr quy  nh  ¹ ®Þ t i NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  ïng víic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   tr       vi vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  îcquy  nh  ¹    tr ®  ®Þ t i NghÞ   nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c¸c ®Þ x ph     h ch kh¸c  cã quy  nh  Èm   ®Þ th quyÒn  ö  ¹tcña  x ph   Thanh   tra chuyªn  µnh  ng Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  × xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  tr th   ph     ®Þ t i ®Þ s 26/CP. 8.  ù   Ön  Êt  ê, t×nh  Õ  Êp  Õt,tr ng  îp  Êt  S ki b ng   th c thi   ê h b kh¶  kh¸ng  îc ®  hiÓu  µthiªntai  ch  ¹ vµ    ëlùckh¸ch quan  l   , ®Þ ho   c¸c tr       kh¸c kh«ng  Ó êng  íc   th l tr   ® îcvµ  ∙    µnh  äi  Ön    ® thih m bi ph¸p    ¾c  ôc  ng  ®Ó kh ph nh kh«ng  Ó  ¾c  ôc  th kh ph ® îc. II.  ¸p d ô n g  c¸c h × n h  thøc x ö  p h ¹t: 1. H×nh    thøc xö  ¹t:     ph   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Tæ    ch viviph h ch vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc ph¹tchÝnh     sau  y:  ®© C¶nh    ¹ttiÒn. c¸o,ph   H×nh  thøc  ö  ¹tchÝnh  îc ¸p  ông  c  Ëp  x ph   ® d ®é l hoÆc   ã  Ó  dông  c th ¸p  thªm  ×nh  h thøc ph¹tbæ       sung  theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP. a. C¶nh    dông  i  íitæ    c¸o:¸p  ®è v   chøc, c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  Ò      viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  á, lÇn  u,  lçiv«  , cã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ.    ¹t tr nh   ®Ç do    ý   t ti   nh b. Ph   tiÒn:¸p dông  i víi chøc,c¸nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  Ò      ®è    tæ     viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  ã  Ýnh  Êt,møc    ct ch   ®é ph¶i¸p dông  ×nh     h thøc xö  ¹ttiÒn.Møc  ¹ttiÒn    ph     ph   cô  Ó  i  íitõng  µnh      ¹m  dông  th ®è v   h vi vi ph ¸p  theo nguyªn  ¾c  t quy  nh   ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  è  5  ®Þ s 26/CP. c.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:Ngoµic¸ch×nh       thøc ph¹tchÝnh,tuú theo        tÝnh  Êt,møc       ¹m, tæ  ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n  ã  Ó  Þ   dông  ×nh     c th b ¸p  h thøc  xö  ¹tbæ   ph   sung: ­TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön,c«ng  ô    ¹m;    ti   c viph ­ Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  Ò      sd gi ph v m«i  êng  tr (ChØ  dông  ×nh  ¸p  h thøc  ph¹tbæ     sung  µy  i  íic¸c dù    ¬  ë  n ®è v     ¸n,c s s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ang  iÓn ® tr   khaivµ  ¹t®éng  îccÊp  Êy phÐp    ho   ®  gi   m«i  êng  ùctiÕp li   tr tr     ªnquan  n   µnh  ®Õ h viviph¹m);Khiph¸thiÖn  Êy phÐp  Ò          gi   v m«i  êng    ¹o, giÊy phÐp  Ò     tr gi¶m     v m«i tr ng  îccÊp  ê ®  kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy hoÆc   ã  éidung    cn  tr¸quy  nh  ña  i ®Þ c LuËt b¶o  Ö     v m«i  êng  ×  tr th ph¶ilËp      biªnb¶n    åingay  µ  thu h   v th«ng  b»ng  b¸o  v¨n b¶n    cho  é  B Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng,Së  tr   Khoa  äc  h C«ng  Ö   ngh vµ M«i  êng  µ    chøc  ªnquan  Õt. tr v c¸ctæ  li   bi C¸c  ×nh  h thøc  ¹tbæ   ph   sung    y   trªn®© kh«ng  îc ¸p  ông  c  Ëp  µ   ® d ®é l m ph¶i¸p  ông  Ìm   d k theo  ×nh  h thøc  ¹tchÝnh  ph   trong tr ng  îp    ê h NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  ã  c quy  nh  ×nh  ®Þ h thøc ph¹tbæ       sung. d. BiÖn    ph¸p  kh¸c:Ngoµic¸c h×nh       thøc  ö  ¹tnãit¹  x ph     i kho¶n    a, kho¶n    b, kho¶n  cña  iÓ m   µy, tæ  c  ® n   chøc, c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh  Ò      vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr cßn  ã  Ó  Þ     ông  ét  c th b ¸p d m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p  kh¸c nh:Buéc  åi    b  th ng  Öth¹itheo  ê thi     quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 2  ®Þ s 26/CP;  éc  ùc bu th   hiÖn    Ön  c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶, kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   Þ      t tr   ®Ç b thay ® æi  hµnh      ¹m  ©y    Õ u   chøc,c¸ nh©n    do  viviph g ra.N tæ     kh«ng  ù nguyÖn  t 
  4. 4 thùc hiÖn  × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t¸p dông    Ön    th     th quy x ph     c¸cbi ph¸p cìng chÕ         thi hµnh. M äi    Ý     chiph cho  Öc  dông    Ön  vi ¸p  c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   tæ  c ch do  chøc, c¸    nh©n    ¹m  Þu. viph ch 2. Nh÷ng  êng  îp    tr h kh«ng  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   b x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng: tr a.H Õt  êihiÖu  ö  ¹t.   th   x ph b. Vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò      h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ã  Êu  Öu  ña  éiph¹m  tr cd hi c t   vµ  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   c th quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ®∙  chuyÓn  å  ¬  n   ¬  h s ®Õ c quan  ã  Èm  Òn    Õt. c th quy gi¶iquy c. Ng êi díi14        tuæi,ngêi bÞ   ¾ c   Önh  ©m   Çn     m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c  lµm  Êt  m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hay    kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  ×nh. ® khi h vic m d.  ph¹m  Vi  trong    êng  îp  éc  ×nh  Õ  Êp  Õt,sù  Ön  Êt c¸c tr h thu t th c thi   ki b   ngê,tr ng  îp bÊt kh¶   ê h     kh¸ng. 3. Nh÷ng  µnh      ¹m  ∙  Þ  ö  ¹ttheo      h viviph ® b x ph   c¸cNghÞ   nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ quy  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ®Þ x ph     h ch v H¶i  quan, Th¬ng  ¹i,Hµng    m  h¶i.   µ   ã  ©y  .m c g tæn  ¹ivÒ   . h   m«i  êng  × ph¶ibåithõ thiÖth¹itheo quy  nh   tr th            ®Þ cña ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 4. Trêng  îp viph¹m    h    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng    ö  ông, khaith¸ckhu  tr khi s d      c¶nh  quan thiªnnhiªn th×  ö  ¹ttheo      x ph   §iÒu  NghÞ   nh  è  7  ®Þ s 26/CP. 5. Hµnh    Èy xo¸,gi¶m¹o,söa  ÷a  Êy phÐp  Ò     vit         ch gi   v m«i  êng  tr hoÆc   îp h  lýho¸  å  ¬    Êy  Ðp  Ò     h s xin gi ph v m«i  êng  ×  ö  ¹ttheo  tr th x ph   kho¶n    Òu    2, §i 10 NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP. 6. Trêng  îp xuÊt khÈu, nhËp  Èu    h      kh c«ng  Ö,  ÕtbÞ   µn  é, thiÕt ngh thi   to b     bÞ   Îquan  äng,ho¸ chÊt ®éc  ¹i  Ó   È m     l  tr      h, ch ph visinh vËt (gäichung  µ hµng      l  ho¸) cã  ªnquan  n     li   ®Õ b¶o  Ö   v m«i  êng  ng  tr nh kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph hoÆc   kh«ng  theo ®óng  éidung  Êy phÐp  × xö  ¹ttheo Kho¶n      n  gi   th   ph     2,kho¶n  §iÒu  3  10 NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP; n Õu  µng    ãi trªnkh«ng  îc c¬    h ho¸ n     ®   quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íc vÒ   n   b¶o  Ö   v m«i  êng  Êp  Êy  Ðp  tr c gi ph hoÆc   iÒu  ® chØnh  Êy  Ðp   gi ph th× buéc    ph¶it¸ xuÊt ra kháiViÖt Nam    i          trong vßng  ngµy.Qu¸  êih¹n      60    th   trªn n Õu kh«ng  ùc hiÖn  ÏbÞ  Þch    th   s  t thu sung  c«ng  ü  qu hoÆc     û. tiªuhu Trêng  îp    ¹m  h viph quy  nh  Ò   Êy  Ðp  Ëp  Èu, xuÊt khÈu    ®Þ v gi ph nh kh     c¸c chÕ   È m   ph sinh häc    hoÆc     äc,chÊt phãng  ¹,c¸clo¹ ®éng  Ët,thùc vËt, ho¸ h     x    i   v     nguån  gien  ã  ªnquan  n   c li   ®Õ b¶o  Ö   v m«i  êng  ×  ö  ¹t theo  Òu    tr th x ph   §i 10 NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP. 7. Trêng  îp viph¹m    h    quy  nh  Ò   ®Þ v phßng,chèng,kh ¾c  ôc  ù  è        ph s c m«i tr ng  ê trong  Õ   Õn, tµng  ÷dÇu  Ý   ×  ö  ¹ttheo  ch bi   tr   kh th x ph   Kho¶n    Òu    1, §i 12 NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP. 8. Trêng  îp viph¹m    h    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng    Æt    iÓ m   Ëp  tr khi® c¸c ® t trung,b∙ichøa,n¬ixö  ýr¸cth× xö  ¹ttheo        l       ph     kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  3,§i 15  ®Þ s 26/CP. 9. Trêng  îp viph¹m    h    quy  nh  Ò   t  ®Þ v ®è ph¸o hoa  ×  ö  ¹ttheo  th x ph   kho¶n  2,§iÒu  NghÞ   nh  è    18  ®Þ s 26/CP.
  5. 5 III.T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t   1.Thanh        traviªnchuyªn ngµnh    khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  éc tr thu   c¸ctæ    chøc  thanh    tra:Thanh    ë  tras Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng, Thanh    ôc  ¬  tra C M«i  êng  µ  tr v Thanh    é  tra B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ang    µnh  tr ® thih c«ng  ô  ùc hiÖn  Òn  v th   quy xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ph     ®Þ t  i 1  20  ®Þ s 26/CP. 2. Ch¸nh    thanh    tra chuyªn  µnh  ng Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr thuéc  ë  s Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     trung ¬ng    (ch¸nh thanh    ë    tras Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng) thùc hiÖn  tr     quyÒn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  x ph     ®Þ t i 2,§i 20  ®Þ s 26/CP. a. §èi víinh÷ng  µnh    ã  ×nh  Õtphøc  ¹phoÆc   dông  ×nh  ¹t      h vic t ti   t  ¸p  h ph   bæ  sung  µ   m tang  Ët,ph¬ng  Ön vµ  v  ti   c«ng  ô    ¹m  Þ  Þch    c viph b t thu hoÆc  ph¶i  tiªuhuû  ã    Þ trªn 15  iÖu  ng  ×  öi hå  ¬  µ    c gi¸tr     tr ®å th g   s v b¸o  c¸o cho  Ch¸nh  Thanh    traKhoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng. Sau    ã  ù  íng  Én  ña  tr   khic s h d c Ch¸nh Thanh    é  × míira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t. traB th         x ph b.  èi víinh÷ng  ô    ¹m  dông  ×nh  §   v vi ph ¸p  h thøc  ¹ttiÒn    tr Öu ph   trªn10  i   ®ång  ×  µm  ñ  ôc chuyÓn  å  ¬  th l th t   h s sang  UBND   Êp  c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  íi y  äit¾tlµtØnh)®Ó   ñ  Þch    ¬ (d  ®© g         Ch t UBND   tØnh    Õt ra quy   ®Þnh  ö  ¹t.Hå   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   x ph   s viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    tr khichuyÓn  sang  ñ  Þch  Ch t UBND  tØnh ph¶ikÌm    theo  b¶n  c¸o cña  b¸o    Gi¸m  c  ë  ®è S Khoa  häc, C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  ãm  ¾t néi dung  ù  Öc  µ  Õn  Þ   ×nh  tr t t    s vi v ki ngh h thøc xö  ¹tvµ  Ön    ph   bi ph¸p kh¸c.   Sau    ã  Õt  nh  ö  ¹tcña  ñ   Þch  khic quy ®Þ x ph   Ch t UBND  tØnh,Ch¸nh    thanh  traSë    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Þu  tr ch tr¸chnhiÖm  chøc    µnh    tæ  thi h quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   x ph 3. Ch¸nh thanh    ôc  tra C M«i  êng  ùc  Ön  tr th hi quyÒn  ö  ¹t theo    x ph   quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  t i 3,§i 20  ®Þ s 26/CP. a)  èi víinh÷ng  ô    ¹m  ã  Ýnh  Õtphøc  ¹p hoÆc   dông  ×nh  §   v vi ph ct ti   t  ¸p  h ph¹tbæ     sung  µ   m tang  Ët,ph¬ng  Ön vµ  v  ti   c«ng  ô    ¹m  Þ  Þch    c viph b t thu hoÆc   tiªuhuû    tr Öu®ång  × göihå  ë        trªn25  i   th     s b¸o c¸o cho Ch¸nh  thanh    é  traB Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng,sau    ã  ù  íng dÉn  ña  tr   khic s h   c Ch¸nh  thanh    é  traB míira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.      x ph b)  èivíinh÷ng  µnh      ¹m  dông  ×nh  §   h viviph ¸p  h thøc  ö  ¹ttiÒn      x ph   trªn20 tr Öu®ång  × lµm  ñ tôcchuyÓn  å  ¬  n   i  th   th     h s ®Õ UBND  tØnh  ¬ix¶y      ¹m   n  ra viph hoÆc  UBND   tØnh  ¬i tæ  n   chøc  ©y  vi ph¹m  ng  ô së    ñ   Þch  g ra    ®ã tr   ®Ó Ch t UBND   tØnh    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph Hå   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   s viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    tr khichuyÓn  n   ñ  ®Õ Ch tÞch UBND   Êp  c tØnh  ph¶ikÌm    theo b¸o  tãm  ¾t néi dung  ù  Öc,kiÕn  c¸o  t    s vi   nghÞ   ×nh  h thøc  ö  ¹t,biÖn  x ph   ph¸p  kh¸c  µ  v c«ng v¨n    ®Ò nghÞ   ñ   Þch  Ch t UBND  tØnh    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph 4. Ch¸nh    Thanh    é   tra B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ùc  Ön  tr th hi quyÒn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  x ph     ®Þ t  i 3,§i 20  ®Þ s 26/CP. a. Ch¸nh    thanh    é   ö  ¹tnh÷ng  µnh      ¹m  c¸c §oµn  traB x ph   h viviph do    thanh  trab¶o  Ö     v m«i  êng  Bé   ëng  é   tr do  tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    tr ra quyÕt  nh  µnh  Ëp,c¸c §oµn  ®Þ th l   thanh    trab¶o  Ö   v m«i  êng  Ch¸nh  tr do  thanh  tra Bé   quyÕt  nh  µnh  Ëp  µ    ra  ®Þ th l v Thanh      éc  tra viªn thu Thanh    é   tra B ph¸t  
  6. 6 hiÖn  µ  Õn  Þ   ö  ¹t;xem   Ðt  quyÕt  nh  ö  ¹tnh÷ng    ¹m  v ki ngh x ph   x ra  ®Þ x ph   viph theo kiÕn  Þ  ña    ngh c Ch¸nh thanh    ôc  traC M«i  êng. tr Xö   ¹tnh÷ng  µnh      ¹m  ph   h viviph theo ChØ   Þ  ña  ¬  th c c quan qu¶n  ýNhµ   l  níccÊp    trªn. b.§èivíi ÷ng  µnh      ¹m    ông  ×nh       nh h viviph ¸p d h thøc ph¹ttiÒn trªn20  iÖu        tr   ®ång  ×  µm  ñ  ôc  th l th t chuyÓn  å  ¬  n   h s ®Õ UBND   tØnh  ¬i xÈy  vi ph¹m   n  ra    hoÆc  UBND  tØnh  ¬i tæ  n   chøc  ©y  vi ph¹m  ng  ô së    ñ   Þch  g ra    ®ã tr   ®Ó Ch t UBND  tØnh    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph Hå   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   s viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    tr khichuyÓn  n   ñ  ®Õ Ch tÞch UBND   tØnh ph¶ikÌm    theo  c¸o tãm  ¾t néidung  ù  Öc,kiÕn  Þ  b¸o    t    s vi   ngh h×nh  thøc  ö  ¹t,c¸c biÖn  x ph     ph¸p kh¸c vµ    c«ng  v¨n  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ  v M«i  êng    Þ   ñ   Þch  tr ®Ò ngh Ch t UBND  tØnh  quyÕt  nh  ö  ¹t. ra  ®Þ x ph   Ch¸nh  Thanh    ë  chøc  ùc  Ön  tra s tæ  th hi quyÕt  nh   ö  ¹tcña  ñ   Þch  ®Þ x ph   Ch t UBND   tØnh. 5. Chñ   Þch    t UBND     Êp  ùc hiÖn  Òn  ö  ¹ttheo  c¸c c th   quy x ph   quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n    4,kho¶n   5,kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  6  20  ®Þ s 26/CP. a. Chñ   Þch    t UBND     êng,thÞ  Ên cã  Òn  ¹ttiÒn ®Õ n   x∙,ph   tr   quy ph     200.000  ®ång; tÞch      thu hoÆc     û  tiªuhu tang  Ët,ph¬ng  Ön vµ  v  ti   c«ng  ô    ¹m  ã    c viph c gi¸ trÞ ®Õ n     500.000  ng. §èi víinh÷ng  ô    ¹m  dông  ×nh  ®å      v viph ¸p  h thøc  ö  ¹t x ph   trªn200.000  ng; ¸p  ông  ×nh  ¹tbæ     ®å  d h ph   sung  µ   m tang  Ët,ph¬ng  Ön  µ  v  ti v c«ng  ô    ¹m  Þ  Þch    c viph b t thu hoÆc     û    tiªuhu trªn500.000  ng  × lµm  ñ tôc ®å th   th     chuyÓn  å  ¬  n   h s ®Õ UBND   Ön, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh. huy     x∙,th ph tr     Hå   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   s viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    tr khichuyÓn  n   ñ  ®Õ Ch tÞch UBND   Ön, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  huy     x∙,th ph tr     ph¶ikÌm    theo b¸o    c¸o tãm  ¾tnéidung  ù  Öc  µ    t   s vi v c«ng    ña  ñ   Þch  v¨n c Ch t UBND     êng,thÞ  x∙,ph   trÊn    Þ   ñ   Þch  ®Ò ngh Ch t UBND  huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  ùc thuéc qu th x∙,th ph tr     tØnh    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph b. Chñ   Þch    t UBND   Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  ùcthuéc  huy qu   x∙,th ph tr   tØnh  ã  c quyÒn  ¹t®Õ n   tr Öu ®ång. §èivíinh÷ng  µnh      ¹m  dông  ×nh  ph   10  i        h viviph ¸p  h thøc  ö  ¹ttrªn 10  iÖu  ng  ×  ñ   Þch  x ph     tr ®å th Ch t UBND  huyÖn,  Ën,  Þ    qu th x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh  µm  ñ tôcchuyÓn  å  ¬  n   ph tr     l th     h s ®Õ UBND   tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng. tr     ¬ Hå   ¬    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   s viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    tr khichuyÓn  n   ñ  ®Õ Ch tÞch UBND   tØnh  ph¶ikÌm    theo  c¸o tãm  ¾tnéidung  ù  Öc  µ  b¸o    t   s vi v c«ng   v¨n cña  ña  ñ   Þch  c Ch t UBND   Ön, quËn, thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh    huy     x∙,th ph tr     ®Ò nghÞ  ñ  Þch  Ch t UBND  tØnh    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph 6. C¸c  chøc    tæ  thanh    µ   íc chuyªn ngµnh  µ    traNh n     v H¶i quan  ùc hiÖn  th   quyÒn  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  x ph     ®Þ t i 21  ®Þ s 26/CP. IV. h ñ  t ô c x ö  p h ¹t  T  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v µ  th ù c hi Ö n  q u y Õ t  ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h: 1. Khixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò       ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr b»ng  ×nh  h thøc  c¶nh  th×  c¸o  kh«ng ph¶ilËp      biªn b¶n    ¹m  µ   ã  Ó  quyÕt  nh  ö  viph m c th ra  ®Þ x ph¹tt¹ chç.    i 2.Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ®Þ x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ã  Ó  tr c th ghingµy  ã  Öu  ùc(trong nh÷ng  êng  îp xö  ¹t®èi víitæ    c hi l     tr h   ph       chøc,c¸ nh©n      nícngoµikh«ng  ã  Æt   ¹  Öt Nam   ¹ thêi®iÓ m     Õt  nh,  ÷ng  ­     cm tiVi   ti     ra quy ®Þ nh tr
  7. 7 êng  îp  ×  iÒu  Ön  êigian,kh«ng  h v® ki th     gian hoÆc   ÷ng  ý do  nh l   kh¸c kh«ng    thÓ  ùc hiÖn  îcquyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën  th   ®  ®Þ x ph       5  k t  nh ® îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t)     x ph . 3. §èivíinh÷ng  êng  îp ¸p dông  ×nh       tr h    h thøc  ö  ¹ttiÒn kÌm  x ph     theo  Ön  bi ph¸p  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön,c«ng  ô    ¹m    êih¹n  Êp  µnh  v  ti   c viph qu¸ th   ch h quyÕt  nh  ö  ¹tnhng  ¬ng  ù  ®Þ x ph   ® s kh«ng  ùc  Ön  ×  th hi th ph¶i tæ    chøc  ìng c  chÕ     ép  Òn ph¹tvµ  Þch    thu n ti     t thu tang vËt,ph¬ng  Ön,c«ng  ô    ¹m.    ti   c viph 4.Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    tr c¸c cÊp, Ch¸nh    thanh    ôc  traC M«i  êng    Çu  ùcl ng C¶nh    ©n  ©n  èi tr yªu c l  î   s¸tnh d ph   hîp  íic¬  v   quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    tr tæ chøc    µnh  thih Quy Õt  nh  ìng chÕ   ®Þ c  theo quy  nh      ®Þ ë kho¶n    Òu  Ph¸p  3,§i 55  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch V. Gi¶i q u y Õ t k hi Õ u  n ¹i: 1.Ng êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò         th quy quy   x ph     h ch v b¶o vÖ  m«i  êng  ã  tr c tr¸chnhiÖ m     Õt  Õu  ¹ilÇn    gi¶iquy khi n   thø  Êt ®èi  íikhiÕu  nh   v  n¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tdo  ×nh    Õt ®Þnh.     x ph   m ra quy   2. Ch¸nh    thanh    é   traB Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng,Ch¸nh  tr   thanh  trasë    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  tr v Ch¸nh  thanh    ôc  traC M«i  êng  tr gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  ®èi víi   Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tcña    khi n   2      khi n   c¸c ®Þ x ph   thanh  tra viªn thuéc  chøc     tæ  Thanh    ïng  Êp. Quy Õt  nh     tra c c  ®Þ gi¶iquyÕt  µy  µ n l  quyÕt ®Þnh  èicïng.   cu   3. Gi¸m  c  ë    ®è s Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    Õt  Õu  ¹i tr gi¶iquy khi n   lÇn  2  i víiquyÕt  nh  ö  ¹tcña  thø  ®è     ®Þ x ph   Ch¸nh thanh    ë; Côc  ëng  ôc  traS   tr c M«i  ëng    tr gi¶iquyÕt  Õu  ¹ilÇn  khi n   thø  ®èi  íiquyÕt  nh   ö  ¹t cña  2  v  ®Þ x ph   Ch¸nh  thanh    ôc;  é   ëng  é   tra C B tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    tr gi¶i quyÕt  Õu  ¹ilÇn  2  i víi khi n   thø  ®è     Õt  nh  ö  ¹tcña  quy ®Þ x ph   Ch¸nh thanh    é. traB   Quy Õt  nh    Õt nµy  µquyÕt ®Þnh  èicïng. ®Þ gi¶iquy   l    cu     4. Chñ   Þch    t UBND   Ön    Õt  Õu  ¹ilÇn  huy gi¶iquy khi n   thø  ®èi  íiquyÕt  2  v  ®Þnh   ö  ¹t cña  ñ   Þch  x ph   Ch t UBND     êng, thÞ  Ên. Quy Õt  nh     x∙,ph   tr   ®Þ gi¶i quyÕt nµy  µquyÕt ®Þnh  èicïng.   l    cu   5.  ñ   Þch  Ch t UBND  tØnh    Õt  Õu  ¹ilÇn  gi¶iquy khi n   thø  ®èi  íiquyÕt 2  v    ®Þnh   ö  ¹tcña  ñ   Þch  x ph   Ch t UBND   huyÖn. Quy Õt  nh     ®Þ gi¶iquyÕt  µy  µ n l  quyÕt ®Þnh  èicïng.   cu   6. Bé   ëng  é     tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ëng    Õt  Õu  ¹i tr gi¶iquy khi n   lÇn  thø  ®èi  íiquyÕt  nh  ö  ¹tcña  ñ   Þch  2  v  ®Þ x ph   Ch t UBND   tØnh. N Õ u   ñ    Ch tÞch  UBND   tØnh  ng    íiquyÕt  nh  ña  é   ëng  é   ®å ýv   ®Þ c B tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ×  Õt  nh  ña  é   ëng  µ quyÕt  nh  èicïng. tr th quy ®Þ c B tr l  ®Þ cu     Trêng  îp Chñ   Þch  h  t UBND   tØnh kh«ng  ng    íi ®å ýv   Quy Õt  nh  ña  é   ëng  ®Þ c B tr Bé  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ×  ñ   Þch  tr th Ch t UBND   tØnh  Õu  ¹i khi n   lªn Tæng     Thanh    µ   íc.Quy Õt  nh   ña  tra Nh n   ®Þ c Tæng   µnh    µ   íc lµ th tra Nh n     quyÕt ®Þnh  èicïng.   cu   Tr×nh  ù,thñ tôc khiÕu  ¹iquyÕt  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t      n  ®Þ v x ph     h ch vÒ  b¶o  Ö   v m«i  êng  îcgi¶iquyÕt  tr ®    theo  iÒu    vµ  Ph¸p  Önh  ö  ý ® 87, 88  89  l x l  viph¹m  µnh  Ýnh.   h ch
  8. 8 V I. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Ch¸nh    Thanh    é   traB Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Côc  ëng  tr   tr Côc m«i  êng, Gi¸m  c  ë  tr   ®è s Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  chøc  tr tæ  kiÓm     trachÆt  ÏviÖc  ùc hiÖn  ch   th   nguyªn  ¾c,tr×nh tù xö  ¹tviph¹m  µnh  t      ph     h chÝnh  theo ®óng      c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Ch¸nh  thanh    é  traB Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng,Ch¸nh  tr   thanh    tra Côc M«i  êng, Ch¸nh  tr   thanh    ë  tras Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  íng tr h  dÉn nghiÖp  ô  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   v x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr cho      c¸c tæ chøc thanh    traKhoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    Êp  µ  tr c¸cc v thanh   traviªn. 2. ViÖc    µ  ö  ông  Òn ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     thu v s d ti       h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  ùc  Ön  th hi theo Th«ng   sè  t 52/TC/CSTC   µy  ng 12/9/1996  ña  é   µi c B T  chÝnh  íng dÉn  Öc    µ  ö  ông  Òn xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  h  vi thu v s d ti   ph       h viviph h chÝnh. 3. Nh÷ng    thanh    tra viªn,Thñ  ëng  chøc    tr tæ  thanh    tra Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   tr c¸c c c th quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng, n Õu   ã  µnh      ¹m  tr   ch vi vi ph nguyªn  ¾c, tr×nh  ù xö  ¹tvi t  t   ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,hoÆc   Õu    Çn  lu   thi tinhth tr¸ch   nhiÖ m  hay s¸ch  Ôu, vô  î th×  ú  nhi   l   i tu theo  møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýtheo  ®é vi ph s   x l  ph¸p  Ët;n Õu  ©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt cho  chøc, c¸ nh©n  ×  lu   g thi     v     tæ     th ph¶ibåi    th ng  ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. tn c hi l     k Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  ã  tr th hi n c kh kh¨n,víng  ¾ c   Þp  êiph¶n    m k th   ¸nh  Ò   v thanh    é   tra B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng      Êt  é  tr ®Ó ®Ò xu B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản