Thông tư 25/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư 25/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25/2005/TT-BTC về việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 25/2005/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ NG D N VI C PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY D NG T QU C NĂM 2005 - CÔNG TRÁI GIÁO D C Thi hành Ngh nh s 42/2005/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh vi c phát hành Công trái xây d ng T qu c năm 2005 - Công trái giáo d c, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Chính ph phát hành Công trái xây d ng T qu c năm 2005 mang tên Công trái giáo d c ti p t c huy ng v n h tr cho các t nh mi n núi, Tây Nguyên, các t nh có nhi u khó khăn th c hi n m c tiêu xoá phòng h c 3 ca, phòng h c tranh tre, n a lá và kiên c hoá trư ng h c theo Ngh quy t s 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 c a Qu c h i. 2. Công trái giáo d c năm 2005 ư c phát hành và thanh toán t i h th ng Kho b c Nhà nư c trong ph m vi toàn qu c. 3. Các t ch c, cá nhân mua Công trái giáo d c theo nguyên t c t nguy n. Nhà nư c ng viên các t ch c, cá nhân tích c c tham gia mua công trái thông qua công tác tuyên truy n và giao ch tiêu v n ng mua công trái. Trên cơ s ch tiêu v n ng mua công trái, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai vi c v n ng có tr ng tâm, tr ng i m n t ng t ch c, cá nhân nh m b o m m c huy ng v n ư c giao. II. QUY NNH C TH 1. Kh i lư ng, kỳ h n, th i i m phát hành công trái Công trái giáo d c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam. T ng m c phát hành năm 2005 là 1.500 t ng (m t nghìn năm trăm t ng). Công trái giáo d c có th i h n 5 năm, ư c b t u phát hành t ngày 19 tháng 5 năm 2005. Th i i m k t thúc phát hành công trái do B trư ng B Tài chính quy t nh căn c vào k t qu phát hành công trái t i các ơn v Kho b c Nhà nư c.
  2. 2. Lãi su t Công trái giáo d c Lãi su t ghi trên Công trái giáo d c năm 2005 là 8,2%/năm. M c lãi su t này bao g m c m c trư t giá hàng năm và t l lãi su t th c mà ngư i mua công trái ư c hư ng là 1,5%/năm. Lãi su t Công trái giáo d c tính cho c 5 năm là 41%. Trư ng h p m c trư t giá th c t trong 5 năm c ng v i lãi su t th c mà ngư i s h u công trái ư c hư ng trong 5 năm (7,5%) l n hơn 41% thì ngư i s h u công trái s ư c Nhà nư c bù ph n chênh l ch. M c chênh l ch ư c B Tài chính xác nh và thông báo công khai vào th i i m thanh toán công trái trên cơ s ch s v trư t giá do T ng c c Th ng kê công b . Trư ng h p m c trư t giá th c t trong 5 năm c ng v i lãi su t th c mà ngư i s h u công trái ư c hư ng trong 5 năm (7,5%) th p hơn 41% thì ngư i s h u công trái v n ư c hư ng lãi su t 41% như ghi trên công trái ã phát hành. 3. Hình th c, m nh giá công trái 3.1. Công trái giáo d c ư c phát hành theo 2 hình th c: a) Ch ng ch không ghi tên, in trư c m nh giá (sau ây g i là công trái không ghi tên) g m 11 lo i: 50.000 ng, 100.000 ng, 200.000 ng, 500.000 ng, 1.000.000 ng, 2.000.000 ng, 5.000.000 ng, 10.000.000 ng, 20.000.000 ng, 50.000.000 ng, 100.000.000 ng. b) Ch ng ch có ghi tên, không in trư c m nh giá (sau ây g i là công trái có ghi tên): S d ng i v i các trư ng h p cá nhân, t ch c mua công trái có giá tr t 50.000.000 ng (năm mươi tri u ng) tr lên. M nh giá t i a ghi trên ch ng ch công trái là 10.000.000.000 ng (mư i t ng). 3.2. Ch ng ch công trái có kích thư c 270 mm x 100 mm, bao g m 2 ph n: Ph n thân giao cho ngư i mua công trái có kích thư c 180 mm x 100 mm; Ph n cu ng lưu t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành có kích thư c 90 mm x 100 mm. c i m màu s c và tiêu chuNn k thu t c a ch ng ch công trái: a) Công trái không ghi tên: - M t trư c: + N n màu h ng 2 bên, cách s c gi a b i màu vàng n n và hoa văn màu vàng m. T t c các màu vàng u phát quang dư i ánh èn c c tím. + C m hoa văn hai bên và ch l ng CT phát quang dư i ánh èn c c tím. + Ph n thân phi u công trái có 2 dãy sê ri (góc trên bên ph i và góc dư i bên trái), m i dãy b t u b ng 2 ch cái và 7 ch s . Sê ri công trái có màu cánh sen, phát quang dư i ánh èn c c tím.
  3. + M t trư c c a ch ng ch công trái có óng d u m c v i dòng ch "Công trái giáo d c". Kho b c Nhà nư c ư c s d ng các d u m c "Công trái giáo d c" ã kh c năm 2003 và kh c b sung thêm nh ng nơi còn thi u. - M t sau: Có n n màu , khung và ch màu m. - Gi y in: Ch ng ch công trái ư c in b ng gi y c ch ng, có kh năng ch ng làm gi . - M c in: Ch ng ch công trái ư c in b ng lo i m c không tNy xoá ư c, có s d ng lo i m c phát quang ch ng làm gi . - Ch ký c a ngư i có thNm quy n: B trư ng B Tài chính ký trên ch ng ch công trái. b) Công trái có ghi tên: - M t trư c: N n màu xanh 2 bên, cách s c gi a b i màu vàng n n và hoa văn màu vàng m. - M t sau: N n màu xanh, khung và ch màu xanh m. Gi y in, m c in, ch ký c a ngư i có thNm quy n và các y u t khác c a công trái có ghi tên ư c th c hi n như i v i công trái không ghi tên. 3.3. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t ch c in, b o qu n và cung c p ch ng ch công trái cho các ơn v Kho b c Nhà nư c trong toàn h th ng. Vi c qu n lý, giao nh n, v n chuy n, b o qu n ch ng ch công trái ư c th c hi n như i v i ti n m t và các n ch có giá. Kho b c Nhà nư c ư c s d ng s n ch công trái ã in năm 1999 (tr lo i m nh giá 20.000 ng) và năm 2003 nhưng chưa phát hành h t và in thêm theo nhu c u s d ng cho t phát hành Công trái giáo d c năm 2005. 4. i tư ng mua công trái 4.1. i tư ng mua Công trái giáo d c bao g m: a) Công dân Vi t Nam trong và ngoài nư c; b) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; c) Ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam; d) Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p; ) T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p;
  4. e) Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ; f) T ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Các i tư ng quy nh t i i m d, , e không ư c s d ng kinh phí c a ngân sách nhà nư c c p mua công trái. i tư ng là ngư i Vi t Nam nư c ngoài có th mua công trái thông qua t ch c, cá nhân i di n cho mình t i Vi t Nam. 4.2. Các t ch c, cá nhân có th mua công trái b ng ti n m t ho c chuy n kho n v i s lư ng không h n ch . 4.3. Căn c vào m c thu nh p c a dân cư và kh năng tài chính c a các doanh nghi p, các cơ quan, t ch c, B Tài chính giao ch tiêu v n ng mua công trái cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c. i v i các t ch c có khó khăn v tài chính, các xã nghèo c bi t khó khăn, các i tư ng dân cư có thu nh p th p, B Tài chính không giao ch tiêu v n ng mua công trái. 5. Thanh toán g c, lãi công trái 5.1. Thanh toán công trái khi nh n a) Ti n g c công trái ư c thanh toán m t l n khi nh n( 60 tháng). b) Ti n lãi công trái ư c thanh toán m t l n khi n h n cùng v i ti n g c. c) a i m thanh toán công trái: - Công trái không ghi tên ư c thanh toán t i b t kỳ ơn v Kho b c Nhà nư c nào trong ph m vi toàn qu c theo yêu c u c a ch s h u công trái. - Công trái có ghi tên ư c thanh toán t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. d) Khi thanh toán công trái, ch s h u công trái có th nh n ti n m t ho c ngh Kho b c Nhà nư c chuy n toàn b s ti n g c, lãi công trái vào tài kho n. Phí chuy n ti n g c, lãi công trái b ng m c phí thanh toán qua ngân hàng. ) Trư ng h p n h n thanh toán g c và lãi mà ch s h u công trái chưa n thanh toán thì s ti n g c và lãi ư c Kho b c Nhà nư c b o lưu trên m t tài kho n riêng và hoàn tr khi ch s h u công trái có nhu c u; không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. 5.2. Thanh toán công trái trư c h n a) Ch s h u công trái là cá nhân có khó khăn c bi t ho c r i ro b t kh kháng (thiên tai, ho ho n,...) ư c cơ quan qu n lý tr c ti p ho c chính quy n xã, phư ng, th tr n xác nh n, s ư c Kho b c Nhà nư c gi i quy t cho thanh toán công trái trư c th i h n.
  5. b) Lãi su t công trái thanh toán trư c h n ư c tính như sau: - N u th i gian mua công trái chưa 12 tháng thì không ư c hư ng lãi. - N u th i gian mua công trái t 12 tháng n dư i 24 tháng thì ư c hư ng lãi là 8,2%. - N u th i gian mua công trái t 24 tháng n dư i 36 tháng thì ư c hư ng lãi là 16,4%. - N u th i gian mua công trái t 36 tháng n dư i 48 tháng thì ư c hư ng lãi là 24,6%. - N u th i gian mua công trái t 48 tháng n dư i 60 tháng thì ư c hư ng lãi là 32,8%. Lãi su t thanh toán trư c h n là c nh, không ph thu c vào s bi n ng c a m c trư t giá. c) a i m thanh toán công trái: Vi c thanh toán công trái trư c h n ư c th c hi n t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành (áp d ng i v i c công trái không ghi tên và công trái có ghi tên). 6. X lý các trư ng h p m t, hư h ng công trái 6.1. Công trái không ghi tên b m t ho c b tNy xoá, s a ch a, rách nát, hư h ng không còn gi ư c hình d ng, n i dung ban u thì không ư c thanh toán. 6.2. Công trái có ghi tên b m t ho c b rách nát, hư h ng, ch s h u công trái ph i báo ngay b ng văn b n cho Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. Th trư ng ơn v Kho b c Nhà nư c ki m tra, n u phi u công trái ó chưa b l i d ng rút ti n thì xác nh n và s gi i quy t thanh toán khi n h n. Trư ng h p công trái ã b l i d ng rút ti n thì Th trư ng ơn v Kho b c Nhà nư c có trách nhi m xác nh nguyên nhân và có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. 7. Chuy n như ng, c m c công trái 7.1. i v i lo i công trái không ghi tên: a) Vi c chuy n như ng quy n s h u công trái (do mua, bán, t ng, cho, l i th a k ) không ph i ăng ký v i Kho b c Nhà nư c. b) Kho b c Nhà nư c không xác nh n quy n s h u i v i công trái không ghi tên trong m i trư ng h p. 7.2. i v i công trái có ghi tên: Vi c chuy n như ng quy n s h u công trái ho c xác nh n quy n s h u công trái th c hi n t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành.
  6. 8. Quy n l i và trách nhi m c a ch s h u công trái 8.1. ư c Chính ph b o m thanh toán y , úng h n g c và lãi công trái khi n h n. Trong trư ng h p c bi t, có quy n yêu c u thanh toán trư c h n như quy nh t i ti t 5.2, i m 5, ph n II Thông tư này. 8.2. Ch s h u công trái có quy n bán, t ng, cho, l i th a k ho c c m c công trái. Ch s h u công trái là t ch c tín d ng ư c giao d ch công trái trên th trư ng ti n t , chi t kh u, tái chi t kh u và c m c vay v n t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 8.3. Ch s h u công trái là cá nhân ư c mi n thu thu nh p t lãi công trái và chênh l ch mua, bán công trái. 8.4. Ch s h u công trái là t ch c ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p iv is ti n lãi thu ư c t công trái mua l n u do Kho b c Nhà nư c phát hành. Vi c s d ng v n mua công trái l n u, h ch toán ti n lãi công trái ư c hư ng và vi c kinh doanh mua, bán công trái c a các t ch c ư c phép kinh doanh công trái ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 46/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n vi c tham gia mua công trái l n u và ho t ng kinh doanh công trái c a các t ch c ư c phép kinh doanh công trái. 8.5. Ch s h u công trái có trách nhi m gi gìn, b o qu n công trái c a mình. Trư ng h p có nhu c u, ch s h u công trái ư c g i t i Kho b c Nhà nư c b o qu n, c t gi và ư c mi n phí. 8.6. Không ư c dùng công trái thay th ti n trong lưu thông, n p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác v i Nhà nư c. 8.7. Công trái ã mua (bao g m c mua l i) c a t ch c ư c qu n lý như các tài s n khác c a ơn v . Trư ng h p gi i th , phá s n, sáp nh p, h p nh t, chia tách ho c ch m d t ho t ng thì tài s n là công trái ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. III. QU N LÝ NGU N THU, NGU N THANH TOÁN G C, LÃI VÀ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, THANH TOÁN CÔNG TRÁI 1. Qu n lý ngu n thu t phát hành công trái 1.1. Toàn b s ti n thu t phát hành công trái ư c ghi thu ngân sách Trung ương t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành theo Chương 160A, Lo i 10, Kho n 05, M c 086, Ti u m c 03. 1.2. Ngu n thu t phát hành Công trái giáo d c năm 2005 ch ư c s d ng cho m c tiêu không còn phòng h c 3 ca, không còn phòng h c tranh tre, n a lá và kiên c hoá trư ng h c theo Ngh quy t s 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 c a Qu c h i; không ư c s d ng cho các m c tiêu khác.
  7. 2. Ngu n thanh toán g c, lãi công trái 2.1. Ngu n thanh toán g c, lãi công trái và c p bù chênh l ch trư t giá (n u có) do ngân sách Trung ương b o m. 2.2. Kho b c Nhà nư c ng t n ngân Kho b c Nhà nư c thanh toán (trư c h n, n h n, quá h n) cho ch s h u công trái. nh kỳ hàng tháng, Kho b c Nhà nư c t ng h p s ti n ã thanh toán ngh B Tài chính c p hoàn tr s ã t m ng. 3. Chi phí phát hành, thanh toán công trái Chi phí phát hành và thanh toán công trái do ngân sách Trung ương b o m, bao g m: 3.1. Chi phí v in ch ng ch công trái theo h p ng v i cơ quan in n. 3.2. Chi phí phát hành và thanh toán công trái c a h th ng Kho b c Nhà nư c ư c xác nh như sau: a) i v i ph n bán cho B o hi m xã h i: Kho b c Nhà nư c ư c hư ng m c phí là 0,2% trên giá tr công trái phát hành. b) i v i các i tư ng còn l i: Kho b c Nhà nư c ư c hư ng m c phí là 0,5% trên giá tr công trái phát hành. IV. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c mua Công trái giáo d c, trong công tác v n ng mua công trái, t ch c phát hành công trái thì ư c Nhà nư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí khen thư ng, m c ti n thư ng th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và b o v T qu c. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v công trái thì b x lý theo quy nh t i Pháp l nh công trái xây d ng t qu c và quy nh c a pháp lu t hi n hành. V. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam, các cơ quan thông t n, báo chí có trách nhi m v n ng và t ch c công tác tuyên truy n v t phát hành Công trái giáo d c năm 2005 các t ng l p nhân dân hi u và tích c c hư ng ng tham gia. T ng c c Th ng kê có trách nhi m tính toán và công b m c trư t giá làm căn c ph c v vi c thanh toán công trái khi n h n.
  8. 2. S Tài chính có trách nhi m giúp U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n công tác tuyên truy n v n ng phát hành công trái t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m: 3.1. Tính toán l p k ho ch in phi u công trái theo cơ c u m nh giá h p lý, cung c p y cho các ơn v Kho b c Nhà nư c phát hành. 3.2. T ch c các bàn bán công trái c nh và lưu ng; ơn gi n hoá th t c hành chính nh m t o m i i u ki n thu n l i cho các i tư ng mua công trái. 3.3. T ch c h ch toán k toán các kho n thu và các kho n thanh toán g c, lãi công trái theo quy nh c a pháp lu t. 3.4. Hư ng d n ch s h u công trái th c hi n các quy n l i theo ch quy nh. 3.5. Theo dõi và báo cáo B Tài chính k t qu th c hi n ch tiêu v n ng mua công trái c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, xu t vi c khen thư ng i v i t p th , cá nhân có m c mua công trái cao. VI. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Thông tư này. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính; Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v hư ng d n và t ch c th c hi n Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản