Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
112
lượt xem
9
download

Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 25/2009/TT-BGD T Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG DANH SÁCH ƠN VN CH QU N VÀ ƠN VN LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG – AN NINH, QUY NNH T I QUY T NNH S 57/2008/Q -BGD T NGÀY 14/10/2008 C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O BAN HÀNH QUY NNH V LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG – AN NINH C A CÁC CƠ S GIÁO D C IH C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 116/2007/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v Giáo d c qu c phòng – an ninh; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Qu c phòng, B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh: i u 1. Ban hành Thông tư S a i, b sung Danh sách ơn v ch qu n và ơn v liên k t giáo d c qu c phòng – an ninh, quy nh t i Quy t nh s 57/2008/Q - BGD T ngày 14/10/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o Ban hành Quy nh v liên k t giáo d c qu c phòng – an ninh c a các cơ s giáo d c i h c (có danh sách kèm theo). i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 12 tháng 11 năm 2009. Danh sách ơn v ch qu n và ơn v liên k t giáo d c qu c phòng – an ninh ban hành kèm theo Thông tư này thay th Danh sách ơn v ch qu n và ơn v liên k t giáo d c qu c phòng – an ninh ban hành kèm theo Quy t nh s 57/2008/Q -BGD T ngày 14/10/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh v liên k t giáo d c qu c phòng – an ninh c a các cơ s giáo d c i h c. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Giáo d c Qu c phòng, V trư ng V Giáo d c i h c, Th trư ng ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c và cao ng; Giám c trung tâm giáo d c qu c phòng – an ninh sinh viên ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nguy n Vinh Hi n DANH SÁCH ƠN VN CH QU N VÀ ƠN VN LIÊN K T GIÁO D C QU C PHÒNG – AN NINH (ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/Q -BGD T ngày 24 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) STT ơn v ch qu n ơn v liên k t 1 Trư ng i h c Sư 1. Trư ng HSP Th d c Th thao Hà N i ph m Th d c Th thao Hà N i 2. Trư ng i h c Công oàn 3. Trư ng i h c Lu t Hà N i Trung tâm GDQP – 4. H c vi n Ngân hàng AN Hà N i 1 5. Trư ng H M thu t Công nghi p Hà N i 6. Trư ng H Ki n trúc Hà N i 7. Trư ng H Hà N i 8. Trư ng HSP Ngh thu t Trung ương 9. H c vi n Y h c c truy n Vi t Nam 10. Trư ng H Thành Tây 11. Trư ng H Dân l p ông ô 12. Trư ng C Kinh t - K thu t thương m i 13. Trư ng C Ngh thu t Hà N i
  3. 2 Trư ng i h c Sư 1. Trư ng HSP Hà N i 2 ph m Hà N i 2 2. Trư ng H Thương m i 3. Trư ng H Ngo i thương Trung tâm GDQP – AN Hà N i 2 4. Trư ng H Công nghi p Hà N i 5. Trư ng H Hùng Vương 6. Trư ng H FPT 7. Trư ng H Kinh doanh và Công nghi p Hà N i 8. Vi n H M Hà N i 9. Trư ng H Dân l p Phương ông 10. Trư ng H Công ngh Thông tin – HQG TP H Chí Minh (Trung tâm tin h c Trí c) 11. Trư ng H Lao ng Xã h i (h i h c) 12. Trư ng H Th y L i 13. Trư ng C Sư ph m Vĩnh Phúc 14. Trư ng C Công nghi p Phúc Yên 15. Trư ng C In Hà N i 16. Trư ng C Cơ i n 17. Trư ng C Kinh t - K thu t Vĩnh Phúc 3 i h c Qu c gia Hà 1. Các trư ng thành viên thu c H Qu c gia HN N i 2. Trư ng H Lao ng Xã h i (h liên thông) 3. Nh c vi n Hà N i Trung tâm GDQP - AN HQG Hà N i 4. Trư ng H i Nam 5. Trư ng C Xây d ng s 1 4 i h c Thái Nguyên 1. Các trư ng thu c H Thái Nguyên 2. Trư ng C Văn hóa Ngh thu t Vi t B c Trung tâm GDQP –
  4. AN Thái Nguyên 3. Trư ng C Y t Thái Nguyên 4. Trư ng C Thương m i Du l ch 5 Trư ng H H i Phòng 1. Trư ng H H i Phòng 2. Trư ng H Dân l p H i Phòng Trung tâm GDQP – 3. Trư ng C Công ngh Viettronics AN H i Phòng 4. Trư ng C C ng ng H i Phòng 5. Trư ng C Giao thông V n t i Trung ương 2 6. Trư ng C Hàng h i 6 Trư ng H Vinh 1. Trư ng H Vinh 2. Trư ng H Sư ph m K thu t Vinh Trung tâm GDQP – 3. Trư ng C Y t Ngh An AN Vinh 4. Trư ng C Văn hóa Ngh thu t Ngh An 7 i h c Hu 1. Các trư ng thu c H Hu 2. Trư ng C SP Th a Thiên – Hu Trung tâm GDQP – 3. Trư ng C Công nghi p Hu AN TP Hu 4. Trư ng C Y t Th a Thiên – Hu 5. Trư ng C Xây d ng Th a Thiên – Hu 6. Trư ng C Kinh t - K thu t thương m i (cơ s 2) 8 Trung tâm GDQP – 1. Các trư ng thu c i h c à N ng AN 2. Trư ng H Ki n trúc à N ng 3. Trư ng H TDTT à N ng Trư ng Quân s Quân khu 5 4. Trư ng H Duy Tân (h i h c) 5. Trư ng H Phan Chu Trinh 6. Trư ng C Lương th c – Th c phNm
  5. 7. Trư ng C K thu t Y t Trung ương 2 8. Trư ng H ông Á 9. Trư ng C DL Kinh t - K thu t ông Du 10. Trư ng C N i v (cơ s 2) 11. Trư ng C Công ngh TT h u ngh Vi t – Hàn 12. Trư ng C Giao thông v n t i II 13. Trư ng C Kinh t - K ho ch 14. Trư ng C Thương m i 9 Trư ng i h c Nha 1. Trư ng i h c Nha Trang Trang 2. Trư ng C Y t Khánh Hòa Trung tâm GDQP – AN Khánh Hòa 10 i h c Qu c gia TP 1. Các trư ng thu c H Qu c gia TP HCM H Chí Minh 2. Trư ng H Ki n trúc TP H Chí Minh 3. Trư ng H Nông lâm TP H Chí Minh Trung tâm GDQP – AN 4. Trư ng H Kinh t TP H Chí Minh 5. Trư ng H Th d c Th thao TP HCM 6. Trư ng H Giao thông V n t i (cơ s 2) 7. Trư ng H Lu t TP H Chí Minh 8. Trư ng HSP K thu t TP H Chí Minh 9. Trư ng H Bình Dương 10. H c vi n CN Bưu chính Vi n thông 11. Trư ng H Bà R a – Vũng Tàu 12. Trư ng H Văn hóa TP H Chí Minh 13. Trư ng H Giao thông V n t i TP HCM 14. Trư ng C Tài chính H i quan 15. Trư ng C Vi n ông
  6. 11 Trung tâm GDQP – 1. Trư ng H K thu t công ngh TPHCM AN 2. Trư ng HDL Ngo i ng - Tin h c TPHCM 3. Trư ng H Bán công Marketing Trư ng Quân s Quân khu 7 4. Trư ng HDL Công ngh Sài Gòn 5. Trư ng HSP Th d c Th thao TPHCM 6. Trư ng H Lao ng Xã h i (cơ s 2) 7. Trư ng H Công ngh thông tin Gia nh 8. Trư ng C Văn hóa Ngh thu t 9. Trư ng C Phát thanh Truy n hình 2 TPHCM 10. Trư ng C kinh t - K thu t Bình Dương 11. Trư ng H Kinh t công nghi p Long An 12 Trư ng H Tây 1. Trư ng H Tây Nguyên Nguyên 2. Trư ng C SP kL k 3. trư ng C Văn hóa Ngh thu t kL k Trung tâm GDQP – AN Tây Nguyên 4. Trư ng C Y t kL k 13 Trư ng ih cC n 1. Trư ng H C n Thơ Thơ 2. Trư ng H An Giang 3. Trư ng HSP ng Tháp Trung tâm GDQP – AN C n Thơ 4. Trư ng H Tây ô 5. Trư ng H Y – Dư c C n Thơ 6. Trư ng H B c Liêu 7. Trư ng C Kinh t K thu t C n Thơ 8. Trư ng C Y t C n Thơ 9. Trư ng C Nông nghi p Nam B 10. Trư ng H Võ Trư ng To n
  7. 14 Trư ng i h c Sư 1. Trư ng HSP Hà N i ph m Hà N i 2. Trư ng H Dân l p Thăng Long 3. Trư ng H i n l c 4. Trư ng C i n t - i n l nh 5. Trư ng C Sư ph m Hà N i 6. Trư ng C Công ngh Hà N i 15 Trư ng ih cM - 1. Trư ng H M - a ch t a ch t 2. H c vi n Ngo i giao 3. Trư ng C Du l ch Hà N i 4. Trư ng C Tài nguyên và Môi trư ng 5. Trư ng C N i v 16 Trư ng i h c Giao 1. Trư ng H Giao thông V n t i thông v n t i 2. Trư ng i h c Nguy n Trãi 3. H c vi n Qu n lý giáo d c 4. Trư ng C Múa Vi t Nam 5. Trư ng C C ng ng Hà N i 17 H c vi n K thu t M t 1. H c vi n K thu t m t mã mã 2. Trư ng C Giao thông V n t i 3. Trư ng H Công ngh và Qu n lý H u Ngh 18 Trư ng i h c Nông 1. Trư ng H Nông nghi p Hà N i nghi p Hà N i 2. Trư ng C Xây d ng Công trình ô th 3. Trư ng C D t may th i trang Hà N i 4. Trư ng C Tài chính Qu n tr Kinh doanh Hưng Yên 19 Trư ng i h c Hàng 1. Trư ng i h c Hàng h i h i 2. Trư ng H Y H i Phòng
  8. 20 Trư ng H Lâm 1. Trư ng H Lâm Nghi p nghi p 2. Trư ng C C ng ng Hà Tây 3. Trư ng C Nông nghi p và PTNT B c B 4. Trư ng C Vi t Hung 21 Trư ng i h c Y Hà 1. Trư ng H Y Hà N i N i 2. Trư ng H Y t công c ng 3. Trư ng C Y t Hà N i 4. Trư ng H Răng Hàm M t 22 Trư ng i h c Kinh 1. Trư ng H Kinh t Qu c dân Hà N i t Qu c dân Hà N i 2. Trư ng H Kinh t K thu t – Công nghi p 23 Trư ng i h c Th 1. Trư ng H Th d c Th thao B c Ninh d c Th thao B c Ninh 2. Trư ng C Công ngh B c Hà 3. Trư ng C Th y s n 4. Trư ng C Ngo i ng Công ngh Vi t Nh t 5. Trư ng H Qu c t B c Hà 6. Trư ng Cao ng Công nghi p Hưng Yên 24 H c vi n K thu t 1. H c vi n K thu t quân s quân s 2. Trư ng C Kinh t K thu t Hà N i 25 Trư ng i h c Xây 1. Trư ng H Xây d ng d ng 2. Vi n i h c M Hà N i (h liên thông) 3. Trư ng C Truy n hình 26 Trư ng i h c Qu ng 1. Trư ng H Qu ng Nam Nam 2. Trư ng C Phương ông 3. Trư ng C Y t Qu ng Nam 4. Trư ng C Công k ngh ông Á Qu ng Nam 27 Trư ng i h c Sư 1. Trư ng HSP TP H Chí Minh ph m TP H Chí Minh
  9. 2. Trư ng H Ngân hàng 3. Trư ng H Ngo i thương TPHCM 4. Trư ng H Văn Hi n 5. Nh c vi n TP H Chí Minh 6. Trư ng C SP Trung ương TPHCM 7. Trư ng C BC Công ngh và Qu n tr doanh nghi p 8. Trư ng C Tài nguyên và Môi trư ng 9. Trư ng C Nguy n T t Thành 28 Trư ng H Y - Dư c 1. Trư ng H Y – Dư c TP H Chí Minh TP H Chí Minh 2. Trư ng H Qu c t H ng Bàng 3. Trư ng H Hùng Vương 4. Trư ng H Hoa Sen 5. Trư ng C Công ngh thông tin TPHCM 6. Trư ng C Kinh t Công ngh TPHCM 7. Trư ng C VH Ngh thu t Du l ch Sài Gòn 29 Trung tâm GDQQ – 1. Trư ng H Trà Vinh AN 2. Trư ng H Dân l p C u Long 3. Trư ng H Ki n trúc TPHCM (Phân hi u 2) i h c Trà Vinh 4. Trư ng C Y t Trà Vinh 30 Trư ng Cao ng K 1. Trư ng H Văn Lang thu t Vin-Hem-Pic 2. Trư ng H M TPHCM 3. Trư ng H M thu t TP H Chí Minh 4. Trư ng H Tôn c Th ng (h i h c) 5. Trư ng C Cao Th ng 6. Trư ng C i nl c
  10. 7. Trư ng C Kinh t TP H Chí Minh 31 Trung tâm GDQP – 1. Trư ng H L c H ng AN 2. Trư ng C KT Công ngh ng Nai 3. Trư ng C Công ngh và qu n tr SoNadezi (Trư ng Cao ng ngh s 8 – B Qu c 4. Trư ng C Y t ng Nai phòng) 5. Trư ng C M thu t trang trí ng Nai
Đồng bộ tài khoản