Thông tư 253-TTHĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
5
download

Thông tư 253-TTHĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 253-TTHĐ về Điều lệ ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm đối với tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp do Hội đồng Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành bản Điều lệ ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế về sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm đối với tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 358-CP ngày 3/10/1979 của Hội đồng Chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 253-TTHĐ

  1. H I NG TR NG TÀI KINH T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NHÀ NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 253-TTH Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 1980 THÔNG TƯ C AH I NG TR NG TÀI KINH T NHÀ NƯ C S 253 – TTH NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1980 HƯ NG D N THI HÀNH B N I U L KÝ K T VÀ TH C HI N H P NG KINH T V S N XU T, CUNG NG V T TƯ VÀ TIÊU TH S N PH M I V I TI U CÔNG NGHI P VÀ TH CÔNG NGHI P BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 358 – CP NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1979 C A H I NG CHÍNH PH In trong Công báo 1979 - s 20 (968) trang 309 T trư c n nay, H i ng Chính ph ã ban hành nhi u chính sách, ch có liên quan n s n xu t, cung ng v t tư, tiêu th s n phNm i v i ti u công nghi p và th công nghi p nh m t o i u ki n và khuy n khích ti u công nghi p, th công nghi p phát tri n. th c hi n các chính sách, ch ó các B , T ng c c và U ban nhân dân các t nh, thành ph ã có nh ng quy nh c th v gia công t hàng, bán nguyên li u, mua s n phNm, s a ch a và d ch v ... Ngh quy t h i ngh l n th sáu c a Ban ch p hành trung ương ng (khoá IV) ã kh ng nh v trí, vai trò quan tr ng c a ti u công nghi p, th công nghi p trong công nghi p hàng tiêu dùng và công nghi p a phương. V t ch c th c hi n, Ngh quy t ã nêu rõ: "H i ng Chính ph ch o các B , T ng c c và U ban nhân dân các t nh, thành ph bi n ngh quy t này thành nh ng phương án kinh t - k thu t, quy ho ch và k ho ch c th ; thành nh ng chính sách, ch và pháp lu t c a Nhà nư c;...". Vi c ban hành kèm theo quy t nh s 358 - CP ngày 3 tháng 10 năm 1979 c a H i ng Chính ph b n i u l ký k t và th c hi n h p ng kinh t v s n xu t, cung ng v t tư và tiêu th s n phNm, i v i ti u công nghi p và th công nghi p là nh m th ch hoá các ch trương, chính sách c a ng theo yêu c u c a ngh quy t h i ngh l n th sáu c a trung ương ng; nâng cao hi u l c thi hành các ch trương, chính sách y trong th c ti n; quy nh m t s i m cơ b n v ký k t và th c hi n h p ng kinh t áp d ng th ng nh t trong các ho t ng kinh t gi a các t ch c kinh t c a Nhà nư c v i các t ch c kinh t t p th và h cá th , u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong các ho t ng kinh t có liên quan n ti u công nghi p, th công nghi p; t o i u ki n thu n l i cho vi c qu n lý, nâng cao hi u qu kinh t trong s n xu t, cung ng v t tư và tiêu th s n phNm i v i ti u công nghi p, th công nghi p. góp ph n th c hi n b n i u l này, trong ph m vi nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a mình, và sau khi tho thu n v i các B , các ngành có liên quan, ch t ch
  2. H i ng tr ng tài kinh t Nhà nư c ra thông tư hư ng d n và gi i thích m t s i m sau ây: 1. a) B n i u l này ư c áp d ng r ng rãi trong m i ho t ng kinh t v s n xu t, cung ng v t tư, tiêu th s n phNm i v i ti u công nghi p, th công nghi p (bao g m các hình th c gia công t hàng; bán nguyên li u, mua s n phNm; v n t i; s a ch a và các d ch v khác) gi a các ơn v kinh t cơ s c a Nhà nư c, cơ quan Nhà nư c, ơn v b i và t ch c xã h i v i các h p tác xã, t s n xu t và h cá th , k c các t s n xu t và h cá th làm ti u công nghi p, th công nghi p trong h p tác xã nông nghi p. M i ho t ng kinh t có liên quan gi a các h p tác xã, t s n xu t và h cá th cùng nhau th c hi n nhi m v s n xu t do ơn v kinh t cơ s c a Nhà nư c t hàng u ph i ký k t h p ng kinh t theo úng b n i u l này. b. Thông qua vi c ký k t và th c hi n h p ng kinh t , bên t hàng b o m cho bên s n xu t nh ng i u ki n và phương ti n v t ch t c n thi t ti n hành s n xu t ti u công nghi p, th công nghi p, m t khác òi h i bên s n xu t phát huy tình th n t l c, t cư ng t n d ng có hi u qu s c lao ng, nguyên li u, thi t b s n có cùng bên t hàng kh c ph c khó khăn, Ny m nh s n xu t nh m hoàn thành t t h p ng ã ký k t. Trên cơ s ó mà thúc Ny s n xu t ti u công nghi p, th công nghi p phát tri n theo úng phương ......... quy ho ch k ho ch c a Nhà nư c, b o m cho nh ng ngư i làm ngh ti u công nghi p, th công nghi p có ngu n thu nh p tho áng nh m n nh s n xu t và t ng bư c c i thi n i s ng, ng th i b o m Nhà nư c n m ch c nh ng s n phNm ti u công nghi p, th công nghi p thu c danh m c Nhà nư c qu n lý, ph c v các nhu c u v hàng tiêu dùng cho nhân dân và cho xu t khNu. c. Nh ng quy nh c a b n i u l v ch h p ng kinh t ban hành theo ngh nh s 54 - CP ngày 10 tháng 3 năm 1975 c a H i ng Chính ph và nh ng quy nh khác có liên quan n ti u công nghi p và th công nghi p là cơ s xây d ng n i dung b n i u l này. Do v y, khi ký k t và th c hi n h p ng kinh t iv i ti u công nghi p, th công nghi p, các bên h u quan ph i thi hành c nh ng i u quy nh trong b n i u l v ch h p ng kinh t và nh ng i u quy nh trong b n i u l này. C th là nh ng quy nh trong b n i u l v ch h p ng kinh t (như không có h p ng kinh t thì không ư c vay v n, không ư c thanh toán; nh ng trư ng h p ư c mi n ký k t h p ng kinh t , th i h n hoàn thành vi c ký k t h p ng, n i dung h p ng kinh t không ư c in s n; các i u kho n ch y u c a h p ng; các trư ng h p vi ph m h p ng...) u ư c áp d ng vào vi c ký k t và th c hi n h p ng kinh t i v i ti u công nghi p và th công nghi p. d. Trong quan h kinh t v i ti u công nghi p, th công nghi p có nh ng hình th c khác nhau như gia công t hàng, bán nguyên li u, mua s n phNm thì v t tư, nguyên li u do Nhà nư c cung ng và th ng nh t qu n lý, mua bán thông thư ng, s a ch a và các d ch v khác thì nguyên li u là c a bên s n xu t ho c Nhà nư c cung ng m t ph n. Do v y, v n i dung h p ng kinh t tuỳ theo hình th c quan h kinh t k trên và tuỳ theo tính ch t t ng m t hàng, có h p ng r t ph c t p òi h i quy cách, phNm ch t, th i gian b o hành, i u ki n giao nh n s n phNm h t s c ch t ch (như h p ng gia công t hàng, bán nguyên li u, mua s n phNm ho c h p ng xu t khNu...), nhưng cũng có h p ng r t ơn gi n (như s a ch a, d ch v , mua bán thông thư ng...). Cho nên khi ký k t h p ng kinh t , ph i căn c vào tình hình th c t và yêu c u th c t mà tho thu n n i dung ký k t h p ng cho phù h p, tránh d p
  3. khuôn, máy móc, th t c gi y t ph c t p. Theo s hư ng d n c a B , ngành ch qu n, cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a bên t hàng ra m u h p ng c th cho phù h p v i m i hình th c quan h kinh t k trên và v i tính ch t c a t ng m t hàng. N u n i dung h p ng có liên quan n các quy nh nói trong i u l này thì nh t thi t ph i áp d ng y . 2. a. N i dung h p ng kinh t bao g m các i u kho n t s lư ng, ch t lư ng s n phNm, giá c cung ng v t tư, tiêu th s n phNm, i u ki n giao nh n s n phNm, phương th c thanh toán n trách nhi m v t ch t khi vi ph m h p ng, u liên quan n nhi u chính sách, ch qu n lý kinh t c a Nhà nư c ư c phân công và phân c p cho nhi u ngành và a phương qu n lý. Vì v y, khi ký k t h p ng kinh t , th c hi n h p ng kinh t nh t thi t ph i áp d ng y d các quy nh hi n hành c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. N u chưa hi u rõ thì ph i tranh th s hư ng d n, gi i thích c a các cơ quan ó. N u chưa có quy nh c a Nhà nư c, c a ngành ho c c a a phương thì ngh v i cơ quan có thNm quy n k p th i ban hành. Trong khi ch i ban hành, các bên h u quan có th tho thu n ký k t h p ng kinh t theo nh ng nguyên t c nói i u 10 (v ch t lư ng), i u 12 (v th i gian b o hành), i u 13 (v giá c ) và i u 14 (v nh m c v t tư) c a b n i u l này. Trư ng h p các bên không tho thu n ư c v i nhau ký k t h p ng thì ph i báo cáo v i ch t ch U ban nhân dân huy n ho c c p tương ương (qu n, khu ph , th xã...) gi i quy t. Ch t ch U ban nhân dân huy n gi i quy t vi c tranh ch p này theo hư ng v a b o m l i ích chính áng c a bên s n xu t, v a b o m h ch toán cho bên t hàng. Quy t nh gi i quy t c a Ch t ch U ban nhân dân huy n có hi u l c thi hành n khi có nh ng quy nh m i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. N u xét th y vi c ký k t h p ng s n xu t m t m t hàng nào ó cũng không có l i cho c hai bên và bên t hàng cũng không em l i l i ích gì cho Nhà nư c, thì trên cơ s b o m th c hi n nhi m v và ch tiêu k ho ch s n xu t ti u công nghi p, th công nghi p c a t nh giao, ch t ch U ban nhân dân huy n i u ch nh k ho ch s n xu t gi a các ơn v kinh t cơ s c a huy n, ho c là ra l nh s n xu t thay th b ng m t hàng khác tương ng. b. Giá c là m t trong nh ng i u kho n quan tr ng c a h p ng kinh t , th hi n s v n d ng quy lu t giá tr , t c là m i quan h hàng hoá ti n t trong n n kinh t xã h i ch nghĩa. V n này thư ng gây ra tranh ch p trong khi ký k t h p ng. M i tranh ch p v giá c trong khi ký k t h p ng kinh t i v i ti u công nghi p, th công nghi p u do ch t ch U ban nhân dân huy n gi i quy t căn c vào chính sách gía v ch qu n lý giá c a Nhà nư c. Quy t nh gi i quy t v giá c c a ch t ch U ban nhân dân huy n có hi u l c thi hành n khi có quy nh m i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Khi ký k t h p ng kinh t , các bên h u quan c n ph i thi hành úng n nh ng i u quy nh i u 13 c a b n i u l này. - Nh ng m t hàng thu c di n Nhà nư c qu n lý ho c làm b ng v t tư nguyên li u do Nhà nư c th ng nh t qu n lý và cung ng thì ph i theo úng giá Nhà nư c quy nh. - Nh ng m t hàng thu c di n Nhà nư c qu n lý mà chưa có giá quy nh thì bên s n xu t ho c bên bán s n phNm ph i l p phương án giá làm căn c các bên ký k t h p ng kinh t bàn b c và xác nh giá tho thu n ghi trong h p ng. N u có s th ng nh t ý ki n gi a các bên h u quan thì sau khi h p ng ư c ký k t ph i báo cáo
  4. ngay ........ kèm theo y các tài li u quy nh cho cơ quan có thNm quy n quy t nh giá theo th t c, ch phân công phân c p qu n lý giá hi n hành c a Nhà nư c. Trong th i h n h p ng kinh t ang còn hi u l c mà ã có giá chính th c thì các bên ký k t ư c i u ch nh m i chênh l ch so v i giá tho thu n ã ký trư c ây trong h p ng. H t th i h n có hi u l c c a h p ng kinh t mà v n chưa có giá chính th c thì các bên ký k t ư c phép thanh toán theo giá tho thu n ho c theo quy t nh gi i quy t c a ch t ch U ban nhân dân huy n và k t thúc h p ng kinh t n u không có quy nh gì khác. - Nh ng m t hàng không do Nhà nư c qu n lý ho c làm b ng ph li u, ph phNm hay nguyên li u a phương mà Nhà nư c không qu n lý thì do các bên ký k t ư c phép tính giá tho thu n. 3. Nhi m v c a bên t hàng và bên s n xu t nói i u 3 và i u 4 c a b n i u l này th hi n tinh th n h p tác, bình ng gi a các bên t khi chuNn b n i dung ký k t n khi ký k t và th c hi n h p ng. Mu n ký k t và th c hi n t t h p ng ph i chuNn b y , chu áo khâu n i dung ký k t. B n i u l ã xác nh trách nhi m c a c hai bên, nh t là bên t hàng ph i ch ng cùng bên s n xu t bàn b c v n i dung h p ng s ký k t. Bên t hàng ph i thông báo cho bên s n xu t bi t nh ng quy nh c a Nhà nư c có liên quan n vi c ký k t và th c hi n h p ng kinh t , t c là nh ng văn b n giao nhi m v k ho ch s n xu t, thu mua c a huy n, nh ng quy nh v s lư ng và ch t lư ng s n phNm, nh ng quy nh v lưu thông, phân ph i, gía c có liên quan..., ng th i thông báo cho bên s n xu t bi t nh ng v t tư, nguyên li u, k c chính và ph Nhà nư c có th cung ng ư c. N u bên t hàng không có ho c có nhưng không cung ng v t tư, nguyên li u (c chính và ph ) mà l i giao cho bên s n xu t i tìm mua nh ng v t tư, nguyên li u ó thì ph i bàn b c gi i quy t theo úng s hư ng d n t i m c II, i m 1, ti t a, b, c c a thông tư liên B U ban V t giá Nhà nư c - B Lao ng s 688 - TT/LB ngày 15 tháng 12 năm 1979. V t tư, nguyên li u và v n s ng còn c a s n xu t, cho nên sau khi ký k t h p ng, bên t hàng có nhi m v cung ng nh ng v t tư, nguyên li u y cho bên s n xu t như ã tho thu n theo h p ng. Bên s n xu t có nhi m v b o qu n, s d ng úng m c ích, úng tiêu chuNn, nh m c nh ng v t tư, nguyên li u ư c Nhà nư c cung ng, ch ng tham ô, lãng phí, mua bán, i chác vì m c ích tư l i. N u cung ng v t tư, nguyên li u và s d ng v t tư, nguyên li u làm ra s n phNm hàng hoá là khâu ch y u c a quá trình th c hi n h p ng thì khâu giao n p y s n phNm, ti p nh n s n phNm và thanh toán sòng ph ng úng như h p ng ã ký k t là khâu k t thúc c a h p ng và là khâu quy t nh. Tóm l i, ba nhi m v c a bên t hàng và ba nhi m v c a bên s n xu t u tương ng và ràng bu c l n nhau. Nó v a là nghĩa v , trách nhi m, v a là quy n l i vì cùng nhau có nhi m v ph n u cho vi c hoàn thành k ho ch Nhà nư c. 4. Vi c thư ng v t ch t cho bên s n xu t hoàn thành vư t m c h p ng kinh t v i ch t lư ng t t và vi c xét khen thư ng cá nhân bên t hàng ã tích c c óng góp vào vi c hoàn thành t t h p ng u ph i áp d ng úng chính sách, ch hi n hành c a Nhà nư c. N u chưa có quy nh c a Nhà nư c v v n này thì ph i xin ý ki n c a cơ quan có thNm quy n. Cơ quan này có trách nhi m gi i quy t m c thư ng và qu
  5. thư ng, t o i u ki n v t ch t cho bên t hàng thư ng nh ng t ch c và cá nhân nói trên. Trư ng h p hoàn thành ho c hoàn thành vư t m c h p ng xu t khNu thì s ư c thư ng theo chính sách và bi n pháp khuy n khích phát tri n s n xu t hành xu t khNu ban hành theo ngh nh s 40 - CP ngày 7 tháng 2 năm 1980 c a H i ng Chính ph . Các cá nhân thu c bên t hàng ã tích c c óng góp vào vi c hoàn thành t t h p ng thì tuỳ theo thành tích c th ư c bên t hàng thư ng theo m t ho c các hình th c nói trong b n quy nh v ch trách nhi m, ch k lu t, ch b ov c a công và ch ph c v nhân dân c a cán b , nhân viên và cơ quan Nhà nư c ban hành theo ngh nh s 217 - CP ngày 8 tháng 6 năm 1979 c a H i ng Chính ph . 5. Vi c gi i quy t các tranh ch p và x ph t các v vi ph m h p ng kinh t ã ư c quy nh các i u 19, 20 c a b n i u l này. Dư i ây là m t s hư ng d n c th : a. N u x y ra tranh ch p trong khi ký k t h p ng, th c hi n h p ng ho c thanh lý h p ng thì các bên ph i ch ng g p nhau bàn bi n pháp gi i quy t. N u các bên không t gi i quy t ư c thì ph i g i ngay báo cáo kèm theo biên b n hi p thương n ch t ch U ban nhân dân huy n xem xét và gi i quy t trong ph m vi nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a mình và trong khuôn kh các chính sách, ch hi n hành c a Nhà nư c, ch t ch U ban nhân dân huy n, tuỳ t ng trư ng h p tranh ch p c th , có bi n pháp gi i quy t như sau: a - 1) Hư ng d n, ôn c bên có l i gây ra tranh ch p v h p ng kinh t ph i s a ch a nh ng thi u sót ký k t và th c hi n h p ng kinh t theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Hư ng d n các bên tho thu n v i nhau v vi c b i thư ng thi t h i cho bên b vi ph m và n p ph t h p ng (n u có). Nh ng vi c làm trên ây c a ch t ch U ban nhân dân huy n u mang tính ch t hoà gi i. a - 2) Ki n ngh v i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a ơn v kinh t cơ s gi i quy t k p th i nh ng tranh ch p v h p ng kinh t , n u xét th y tranh ch p là do l i c a cơ quan qu n lý c p trên này gây nên. a - 3) i u ch nh k ho ch s n xu t ti u công nghi p, th công nghi p gi a các ơn v kinh t cơ s c a huy n, n u xét g p ph i khó khăn khách quan, các bên ã c g ng h t s c mình kh c ph c mà không ký k t và th c hi n ư c h p ng. Nhưng vi c i u ch nh này không ư c gây khó khăn tr ng i cho vi c th c hi n nhi m v và ch tiêu k ho ch s n xu t c a t nh giao. a - 4) Sau khi hoà gi i mà không t k t qu , ch t ch U ban nhân dân huy n chuy n h sơ n ch t ch h i ng tr ng tài kinh t t nh, thành ph xét x trong trư ng h p các bên ký k t u có tư cách pháp nhân (nghĩa là i v i cơ quan, xí nghi p, h p tác xã ph i ư c Nhà nư c cho phép thành l p ho c th a nh n, có tài s n riêng và có trách nhi m c l p v tài s n ó, có tài kho n ho c ký qu ngân hàng. i v i t s n xu t và h cá th ph i ư c phép kinh doanh và có tài kho n ho c ký qu ngân hàng).
  6. a - 5) Chuy n th ng h sơ n ch t ch h i ng tr ng tài kinh t t nh, thành ph mà không hoà gi i trư c trong trư ng h p v tranh ch p mang thêm tính ch t hình s và các bên u có tư cách pháp nhân. Ch t ch h i ng tr ng tài kinh t a phương gi i quy t v tranh ch p này theo nh ng quy nh i m e dư i ây. i v i v tranh ch p mang thêm tính ch t hình s nói trên mà m t bên ho c các bên ký k t không có tư cách pháp nhân, thì ch t ch U ban nhân dân huy n chuy n th ng h sơ n vi n ki m sát nhân dân huy n mà không hoà gi i trư c, truy t v m t hình s . b) Theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, h i ng tr ng tài kinh t các c p, các ngành ch nh n xét x các v tranh ch p v h p ng kinh t mà các bên u có tư cách pháp nhân. Do ó, h i ng tr ng tài kinh t t nh, thành ph ch nh n xét x các v tranh ch p v h p ng kinh t i v i ti u công nghi p, th công nghi p mà các bên ký k t u có tư cách pháp nhân. Các v tranh ch p này có th do ch t ch U ban nhân dân huy n ho c các c p tương ương chuy n n; do các ương s tr c ti p g i ơn khi u n i n; do t mình phát hi n ho c do các ngu n tin khác ưa n. i v i các v tranh ch p v h p ng kinh t i v i ti u công nghi p, th công nghi p mà m t bên ho c các bên ký k t không có tư cách pháp nhân thì h i ng tr ng tài kinh t t nh, thành ph chuy n tr ngay h sơ v ch t ch U ban nhân dân huy n nơi x y ra tranh ch p gi i quy t, vì c p huy n là c p tr c ti p giao nhi m v k ho ch s n xu t cho các ơn v kinh t cơ s , là c p cho phép ăng ký kinh doanh ti u công nghi p, th công nghi p và các d ch v khác và là c p sát nh t i v i các cơ s c a mình, cho nên có i u ki n t t nh t gi i quy t các v tranh ch p ó. c. Nơi nh n ơn và h sơ khi u n i là h i ng tr ng tài kinh t t nh, thành ph nơi có bên s n xu t. Trư ng h p các bên ký k t u là h p tác xã, t s n xu t các a phương khác nhau thì h i ng tr ng tài kinh t nơi có bên b khi u n i s nh n ơn và h sơ v v tranh ch p ó. d. H i ng tr ng tài kinh t k t thúc v tranh ch p h p ng kinh t b ng m t quy t nh xét x . N u không ng ý v i quy t nh xét x ó, thì trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh xét x , ương s ph i g i ơn kháng cáo n ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph . Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph là ngư i quy t nh cu i cùng. N u ương s không ch u ch p hành nghiêm ch nh quy t nh xét x c a h i ng tr ng tài kinh t ho c c a ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ( ây là trư ng h p bên vi ph m h p ng là h cá th ho c h tư b n tư nhân, trong tài kho n không có ti n b i thư ng và n p ph t, và h cũng không t nguy n n p thêm cho ), thì bên b vi ph m h p ng kinh t t c là bên có quy n nh n ti n b i thư ng ph i báo cáo ngay v i ch t ch h i ng tr ng tài kinh t ho c ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph chuy n h sơ sang toà án nhân dân nơi ương s cư trú xét x theo pháp lu t, úng như quy nh i u 20 c a b n i u l . Nh ng quy nh các m c a, b, c, d thu c i m 5 trên ây không ch áp d ng cho vi c gi i quy t các tranh ch p v h p ng kinh t i v i ti u công nghi p và th công nghi p mà còn áp d ng cho vi c gi i quy t các tranh ch p v h p ng kinh t hai chi u. Do v y, nay bãi b nh ng quy nh o n cu i m c c, i m 2, ph n B (t c
  7. là t ... i v i các t oàn k t s n xu t, t p oàn s n xu t ho c h s n xu t cá th không có tài kho n ngân hàng n truy t trư c pháp lu t) c a thông tư s 114 - H ngày 24 tháng 5 năm 1978 và nh ng quy nh trong công văn s 252 - H ngày 7 tháng 9 năm 1979 c a ch t ch H i ng tr ng tài kinh t Nhà nư c hư ng d n thi hành b n quy nh t m th i s 65- CP ngày 23 tháng 3 năm 1978 c a H i ng Chính ph v ch h p ng kinh t hai chi u. ) Vi c b i thư ng thi t h i th c t và ph t vi ph m h p ng cũng như cách th c b i thư ng và m c x ph t v n theo úng quy nh c a i u l v ch h p ng kinh t ban hành theo ngh nh s 54 - CP ngày 10 tháng 3 năm 1975 c a H i ng Chính ph và thông tư s 180 - TTH ngày 20 tháng 7 năm 1979 c a ch t ch H i ng tr ng tài kinh t Nhà nư c hư ng d n nghi p v công tác xét x . Vi c ph t v t ch t nh ng cá nhân ph m l i thu c bên t hàng (t c là thu c cơ quan, xí nghi p Nhà nư c, ơn v b i, t ch c xã h i) ã gây ra v vi ph m h p ng kinh t làm thi t h i n tài s n c a Nhà nư c, thì v căn b n v n thi hành theo ch trách nhi m v t ch t c a công nhân, viên ch c i v i tài s n c a Nhà nư c ban hành theo ngh nh s 49 - CP ngày 9 tháng 4 năm 1968 c a H i ng Chính ph . i u 19 c a b n i u l ch quy nh m c ph t t 1 n 2 tháng lương chính , và tr d n hàng tháng t 10% n 30% s ti n ph t là th hi n m c áp d ng ch trách nhi m v t ch t nói trên vào vi c x ph t nh ng cá nhân vì thi u tinh th n trách nhi m gây ra v vi ph m h p d ng làm thi t h i n tài s n c a Nhà nư c. Khi ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n x ph t nh ng cá nhân ph m l i ó, h i ng tr ng tài kinh t ph i ki n ngh các hình th c k lu t và m c ph t c th như ph i ch u hình th c k lu t gì, ph i ph t 1 hay 2 tháng lương (n u có), và trong vòng m t tháng k t ngày nh n ư c ki n ngh , cơ quan có thNm quy n thông báo cho h i ng tr ng tài kinh t bi t k t qu vi c thi hành. Nh ng cá nhân c tình gây ra v vi ph m h p ng ho c là làm thi t h i nghiêm tr ng n tài s n c a Nhà nư c thì không thu c ph m vi thi hành c a i u l này, mà s do vi n ki m sát nhân dân truy t trư c pháp lu t. e. Nh ng trư ng h p m t mát v t tư hàng hoá, c t xén v t tư, hàng hoá s d ng vào m c ích riêng, bán s n phNm ra th trư ng t do ki m l i thì ti n ph t tính theo giá tr v t tư, hàng hoá bán trên th trư ng t do nơi x y ra vi ph m. S ti n ph t chênh l ch gi a giá mua c a Nhà nư c v i giá bán trên th trư ng t do ph i n p vào ngân sách a phương. Trư c khi xét x nh ng v , vi c vi ph m k trên, cơ quan tr ng tài kinh t ph i trao i ý ki n v i vi n ki m sát nhân dân và các cơ quan có liên quan ng c p (như giá, tài chính, thương nghi p, v t tư...) b o m vi c thi hành th ng nh t pháp lu t (k c vi c xác nh giá th trư ng t do nh ng v t tư, hàng hóa b m t mát ho c b t xén làm cơ s tính ti n ph t) trong a phương. Qua bàn b c c th , xét th y tính ch t v , vi c vi ph m chưa n m c ph i truy t v hình s thì cơ quan tr ng tài kinh t xét x luôn c ph n vi ph m h p ng kinh t và ph n vi ph m ch qu n lý kinh t , qu n lý th trư ng. Ngư c l i, xét th y tính ch t v , vi c vi ph m nghiêm tr ng thì ph i chuy n h sơ n vi c ki m sát nhân dân truy c u trách nhi m hình s , và trư c khi chuy n, cơ quan tr ng tài kinh t ph i xét x xong ph n vi ph m h p ng kinh t (b t b i thư ng theo giá tr v t tư, hàng hoá b m t mát b o m h ch toán cho bên b vi ph m, b t n p ph t h p ng).
  8. g. Bên nào có l i gây ra v vi ph m h p ng kinh t làm thi t h i n tài s n c a Nhà nư c thì bên y ph i ch u b i thư ng thi t h i và n p ph t h p ng. Trư ng h p cơ quan kinh doanh c p trên tr c ti p c a ơn v kinh t cơ s (như liên hi p xí nghi p, t ng công ty, công ty, ...) có l i gây ra v vi ph m h p ng thì i di n cơ quan này ph i có m t trong phiên h p xét x và ph i tr c ti p gánh ch u ti n b i thư ng và ti n n p ph t h p ng c a ơn v kinh t cơ s . T nay, vi c ký k t và th c hi n h p ng kinh t i v i ti u công nghi p, th công nghi p ph i thi hành úng nh ng i u quy nh trong b n i u l và thông tư này. N i dung i u l có m t s i m m i như xác nh h cá th là bên ký k t h p ng, ơn t hàng ngoài k ho ch là m t trong nh ng căn c ký h p ng, v n trách nhi m v t ch t... vì v y, ch t ch H i ng tr ng tài kinh t Nhà nư c ngh th trư ng các c p, các ngành, và yêu c u ch t ch h i ng tr ng tài kinh t các c p, các ngành áp d ng các i m b sung trên ây vào vi c ký k t và th c hi n các lo i h p ng kinh t khác. ngh các B , các ngành có liên quan và Liên h p tác xã th công nghi p Vi t Nam trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ra thông tư hư ng d n cho các cơ quan ơn v tr c thu c thi hành b n i u l này. ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , Liên hi p h p tác xã th công nghi p Vi t Nam , U ban nhân dân các t nh, thành ph ph bi n i u l và thông tư này n t n các ơn v kinh t cơ s tr c thu c n m v ng và thi hành y . Trong quá trình thi hành, n u g p m c m u khó khăn gì, ngh ph n ánh v ch t ch H i ng tr ng tài kinh t Nhà nư c nghiên c u, b sung hoàn ch nh thông tư này. Nguy n Quang Xá ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản