Thông tư 26/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
1
download

Thông tư 26/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do ADB tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 26/1999/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH CHO D ÁN KHU V C LÂM NGHI P VÀ QU N LÝ R NG PHÒNG H U NGU N DO ADB TÀI TR Căn c : Hi p nh vay v n s 1515 - VIE (SF) gi a CHXHCN Vi t Nam và Ngân hàng Phát tri n châu á (ADB) cho d án "Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n" ký ngày 11/6/1997; Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph qui nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph quy nh v Quy ch qu n lý vay và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c và các Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh; Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch u th u và Ngh nh 93/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Quy ch u th u; Quy t nh s 22/TTg ngày 11/1/1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t D án ti n kh thi Khu v c lâm nghi p và và qu n lý r ng phòng h u ngu n các t nh Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai; Quy t nh s 661/TTg ngày29/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. Thông tư Liên t ch B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c s 81/1998/TTLT/BTC-NHNN ngày 17/6/1998 hư ng d n quy trình th t c và qu n lý vi c rút v n i v i các d án ODA; Quy t nh s 1680A/1998/Q -BTC ngày 16/12/1998 c a B trư ng B Tài chính ban hành hư ng d n chi ti t v quy trình và th t c rút v n ODA; Sau khi th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý s d ng v n cho d án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Gi i thích t ng : Các khái ni m, thu t ng s d ng trong thông tư này có cùng ý nghĩa như trong Hi p nh vay v n và ư c hi u như sau:
  2. - D án: là D án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n vay v n Ngân hàng Phát tri n Châu á, ư c tri n khai th c hi n 4 t nh Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai. - Ch u tư: là B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có nhi m v t ch c i u hành vi c th c hi n D án và bàn giao các công trình XDCB cho UBND a phương sau khi hoàn thành. - Ban Qu n lý D án Trung ương là ơn v ơc thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ch c vi c i u hành, th c hi n d án. - Ban qu n lý d án t nh là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a U ban Nhân dân các t nh thu c ph m vi d án t ch c vi c th c hi n d án a phương. - Ban qu n lý D án huy n là ơn v ư c thành l p theo quy t nh c a UBND t nh Gia Lai. 2. Nguyên t c qu n lý: - Ngu n v n vay c a ADB và vi n tr c a Chính ph Hà Lan (sau ây g i chung là ngu n v n ADB) cho D án là ngu n thu vay n và vi n tr nư c ngoài c a Chính ph Vi t Nam, vì v y toàn b ti n vay và vi n tr ph i ư c ph n ánh vào Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính qu n lý, theo dõi vi c th c hi n kho n vay và tr n cho ADB khi n h n, theo các i u kho n do Hi p nh quy nh và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. - D án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n là d án xây d ng cơ b n mang tính c thù và ư c qu n lý theo ch qu n lý ngân sách hi n hành v TXDCB và u tư lâm sinh. - B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m ch o s d ng v n úng m c ích và n i dung d án ã ư c duy t, phù h p v i các i u ki n ã cam k t trong Hi p nh và các quy nh hi n hành c a Vi t Nam. - Ban Qu n lý d án Trung ương ch u trách nhi m th ng nh t qu n lý vi c rút v n, thanh toán chi tiêu cho các ho t ng c a d án t trung ương n cơ s . - Các Ban qu n lý d án t nh, huy n ch u trách nhi m qu n lý, chi tiêu thanh toán cho các ho t ng c a d án theo phân c p hay u quy n c a Ban qu n lý D án Trung ương, cung c p y và k p th i các tài li u, ch ng t liên quan n chi tiêu c a D án thu c ph m vi t nh, huy n mình Ban Qu n lý d án Trung ương làm th t c rút v n và thanh toán chi tiêu chung c a D án. - i v i các h ng m c có kh năng hoàn v n, B Tài chính s th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy nh cơ ch cho vay l i và hoàn v n c th . - Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là ngân hàng ph c v d án, th c hi n các th t c rút v n t ADB và thanh toán theo yêu c u c a D án khi có ý ki n
  3. ng ý c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c hư ng phí d ch v theo t ng nghi p v phát sinh theo bi u phí c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phù h p v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua ngân hàng. Kho n phí d ch v trên ư c tính trong t ng m c u tư c a d án. II.L P K HO CH V N U TƯ C A D ÁN B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m l p và trình duy t k ho ch v n u tư cho D án t các ngu n v n ADB và v n i ng trong nư c theo ch qui nh hi n hành. - Hàng năm, theo ch l p, trình và xét duy t d toán ngân sách nhà nư c, Ban Qu n lý d án T nh l p k ho ch v n u tư cho d án t i t nh mình bao g m c chi tiêu cho ho t ng c a Ban qu n lý d án t nh. K ho ch này ph i l p theo úng n i dung và bi u m u do Ban Qu n lý d án Trung ương hư ng d n th ng nh t, có ý ki n phê duy t c a UBND t nh và g i cho Ban Qu n lý d án Trung ương ch m nh t là cu i tháng 7 hàng năm trư c năm k ho ch. - Ban qu n lý d án Trung ương có trách nhi m t ng h p k ho ch v n u tư c a D án cho năm k ho ch và trình B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ng h p vào k ho ch v n u tư c a B , g i và b o v k ho ch v i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. - Sau khi ư c Chính ph giao k ho ch v n u tư, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn phân b k ho ch v n u tư ư c giao cho D án (bao g m: k ho ch v n u tư c a D án, chi ti t v n vay ADB, v n vi n tr Hà Lan, v n i ng trong nư c, v n u tư do Ban qu n lý d án trung ương th c hi n, v n u tư do Ban qu n lý d án T nh th c hi n). Thông báo phân b k ho ch v n u tư cho D án ư c g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n). - Căn c vào k ho ch v n u tư hàng năm c a d án ã ư c giao, hàng quý Ban qu n lý d án trung ương có trách nhi m l p k ho ch rút v n t Tài kho n t m ng theo quý và g i B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) phê duy t. K ho ch này sau khi ã ư c B Tài chính phê duy t s là căn c rút v n t Tài kho n t m ng. Trư ng h p u năm khi d án chưa ư c giao k ho ch, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có văn b n g i B Tài chính ngh vi c t m ng ch tiêu k ho ch v n u tư làm cơ s xây d ng k ho ch rút v n quý t tài kho n t m ng. K ho ch rút v n t tài kho n t m ng có th ư c i u ch nh theo ti n th c hi n d án. ngh i u ch nh k ho ch rút v n t tài kho n t m ng c n g i cho T ng c c u tư Phát tri n phê duy t ít nh t là 15 ngày trư c khi h t quý. - Cơ ch chuy n ti p k ho ch v n u tư iv i u tư lâm sinh: * Khi k t thúc năm k ho ch, khi d án chưa th c hi n h t k ho ch v n u tư lâm sinh ư c giao, d án có th chuy n ph n k ho ch ó sang năm sau th c hi n ti p (không tr vào k ho ch năm sau).
  4. * i v i v n ã t m ng cho nh ng h ng m c u tư lâm sinh nhưng n khi k t thúc năm chưa i u ki n thanh toán: ư c thu h i vào kh i lư ng th c hi n năm sau (không tr vào k ho ch năm sau). M u bi u l p k ho ch theo Ph l c 1 kèm theo. III. M TÀI KHO N: 1. Ban qu n lý d án trung ương m các tài kho n sau: - Hai Tài kho n t m ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p nh n v n t m ng t ngu n v n vay c a ADB và ngu n vi n tr c a Chính ph Hà Lan (sau ây g i chung là Tài kho n t m ng) chi tiêu cho các ho t ng c a D án. - Tài kho n t i T ng c c u tư Phát tri n c p phát v n i ng cho Ban qu n lý d án trung ương và theo dõi v n ADB c p phát cho d án. 2. Các ban qu n lý d án T nh m các tài kho n sau: - Tài kho n c p phát v n t i C c u tư phát tri n t nh ti p nh n v n i ng c p phát cho d án và theo dõi v n ADB c p phát cho d án. - Tài kho n giao d ch t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn giao d ch thanh toán khi c n thi t. 3. Các tài kho n ho c S ti t ki m: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (chi nhánh huy n) m các tài kho n ho c s ti t ki m cho các h gia ình tham gia d án ti p nh n ti n thanh toán cho các h gia ình IV. RÚT V N, C P PHÁT VÀ QU N LÝ V N U TƯ CHO D ÁN: A. QU N LÝ VÀ C P PHÁT V N I NG: - Căn c theo s phân công, phân c p c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v th c hi n các nhi m v c a d án gi a Ban qu n lý d án trung ương và các Ban qu n lý d án t nh, căn c vào d toán ngân sách v n i ng hàng năm cho D án ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phân b chi ti t cho Ban qu n lý d án trung ương và các Ban qu n lý d án t nh, căn c vào k ho ch rút v n t tài kho n t m ng ã ư c phê duy t, T ng c c u tư Phát tri n s chuy n v n ngân sách cho các c c u tư phát tri n các t nh có d án c p phát ph n v n i ng và ng v n thanh toán ph n v n ADB tài tr theo ti n th c hi n d án. V n i ng thu c trách nhi m chi tiêu c a Ban qu n lý d án trung ương, s do T ng c c u tư Phát tri n tr c ti p c p phát. Vi c thanh toán b ng ngu n v n i ng c a các Ban qu n lý d án t nh do C c u tư phát tri n t nh th c hi n.
  5. - V n i ng s ư c c p phát theo úng t l tài tr cho t ng h ng m c công vi c c a d án như ã th ng nh t v i ADB trong Hi p nh vay và các tài li u D án. T l thanh toán c th theo Ph l c 2. 1. Thanh toán cho các kh i lư ng XDCB: Trình t và th t c thanh toán c th th c hi n theo Thông tư s 63 TC/ TPT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, c p phát, v n TXDCB thu c ngu n v n NSNN. 2. Thanh toán cho các h gia ình/nhà th u th c hi n các h ng m c tr ng r ng, b o v r ng t nhiên, tr ng cây, nông lâm k t h p, c i t o ng c và m t s h ng m c XDCB nh : C c u tư Phát tri n thanh toán ph n v n i ng i v i m i kho n thanh toán ng th i ư c s d ng ngu n v n trong nư c ng trư c thanh toán ph n v n ADB trong cùng m t phi u giá. Ph n v n ng trư c này s ư c thu h i hoàn tr C c u tư Phát tri n t tài kho n t m ng c a d án. Ban qu n lý d án t nh ch u trách nhi m t ng h p các yêu c u thanh toán t m ng/thanh toán kh i lư ng c a các h gia ình ho c nhà th u, ki m tra, tính toán xác nh s ti n ư c thanh toán trong ó xác nh rõ s ti n thanh toán b ng ngu n v n i ng và s ti n thanh toán b ng ngu n v n ADB, l p danh sách ngh C c u tư Phát tri n t nh xác nh n. Sau khi nh n ư c ngh thanh toán c a Ban qu n lý d án t nh, trong vòng 5 ngày làm vi c, C c u tư Phát tri n ki m tra, xác nh n vào phi u giá trong ó ghi rõ s ti n ư c thanh toán b ng ngu n v n i ng và s ti n ư c thanh toán b ng ngu n v n ADB và chuy n ti n (bao g m c ph n v n i ng và ph n ng v n thanh toán cho ph n ADB tài tr ) cho Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (chi nhánh t nh/ho c chi nhánh huy n) thanh toán b ng chuy n kho n vào các tài kho n ho c s ti t ki m c a các h gia ình ho c nhà th u. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có nhi m v báo cáo C c u tư Phát tri n t nh, Ban Qu n lý d án Trung ương, Ban Qu n lý d án t nh tình hình c p phát cho các h gia ình ho c nhà th u. Ban Qu n lý d án t nh có nhi m v làm các th t c rút v n t Tài kho n T m ng hoàn tr cho C c u tư Phát tri n s ti n ã ng thanh toán ph n v n do ADB tài tr . Quy trình rút v n theo Ph l c 3B. B. RÚT V N, C P PHÁT VÀ QU N LÝ V N VAY ADB - Vi c rút v n t ngu n v n vay ADB thanh toán cho các ho t ng c a d án theo các hình th c Thanh toán Tr c ti p, Hình th c thư cam k t, Th t c hoàn v n, Tài kho n T m ng s do Ban qu n lý d án trung ương th c hi n, theo úng quy trình, th t c rút v n ngu n v n h tr phát tri n chính th c, quy nh t i Thông tư liên t ch Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c s 81/1998/TTLT/BTC-NHNN ngày 17/6/1998 và
  6. quy nh chi ti t t i Quy t nh s 1860A/1998/Q -BTC ngày 16/12/1998 c a B trư ng B Tài chính. - Trư ng h p rút v n thanh toán theo các hình th c Thanh toán Tr c ti p, Hình th c thư cam k t, Th t c hoàn v n theo ngh c a các Ban qu n lý d án t nh, Ban qu n lý d án t nh có trách nhi m cung c p y và k p th i các tài li u, ch ng t liên quan n chi tiêu c a D án thu c ph m vi t nh mình Ban Qu n lý d án Trung ương làm th t c rút v n và thanh toán. 1.Trư ng h p thanh toán chi tiêu t Tài kho n t m ng: 1. Rút v n t Tài kho n t m ng thanh toán Ban Qu n lý d án Trung ương rút v n t Tài kho n t m ng thanh toán s căn c vào K ho ch chi tiêu t Tài kho n t m ng theo quý ã ư c B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n) phê duy t, và ăng ký v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Trư ng h p thanh toán cho các h p ng thanh toán m t l n ho c thanh toán l n cu i cho các h p ng, Ban qu n lý d án trung ương g i h sơ ch ng t theo quy nh hi n hành cho T ng c c u tư Phát tri n ngh xác nh n kh i lư ng hoàn thành i u ki n thanh toán. Trong vòng 5 ngày làm vi c, T ng c c u tư Phát tri n xem xét, xác nh n phi u giá và thanh toán ph n v n i ng cho nhà th u. Căn c vào ý ki n ng ý c a T ng c c u tư Phát tri n, Ban qu n lý d án trung ương làm th t c v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thanh toán t tài kho n t m ng cho nhà th u. M i kho n thanh toán t Tài kho n t m ng u ph i tuân th theo úng t l v n nư c ngoài/v n trong nư c quy nh t i Ph l c 2. M i kho n thanh toán t tài kho n t m ng theo ngh c a Ban qu n lý d án Trung ương ph i ư c g i n T ng c c u tư Phát tri n làm th t c ki m tra sau (ngay sau khi kho n thanh toán ư c th c hi n). 2. Thanh toán theo ngh c a Ban qu n lý d án t nh: rút v n t Tài kho n t m ng thanh toán cho các nhà th u, Ban qu n lý d án t nh c n g i các ch ng t ã ư c C c u tư Phát tri n xác nh n cho Ban Qu n lý d án Trung ương. Sau khi nh n ư c ngh thanh toán c a Ban qu n lý d án t nh, trong vòng 5 ngày làm vi c, Ban Qu n lý d án Trung ương ki m tra tính h p l c a các ch ng t , ngh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn chuy n ti n thanh toán t Tài kho n t m ng cho nhà th u. i v i các kho n thanh toán t tài kho n t m ng theo ngh c a các Ban Qu n lý d án t nh, do ã có xác nh n c a C c u tư Phát tri n t nh nên không c n g i h sơ n T ng c c u tư Phát tri n. Quy trình rút v n theo Ph l c 3A.
  7. 3. Rút hoàn v n t Tài kho n T m ng hoàn tr các kho n thanh toán do C c u tư Phát tri n ng v n i v i các kho n chi t i các h gia ình ho c nhà th u th c hi n các h ng m c tr ng r ng, b o v r ng t nhiên, tr ng cây, nông lâm k t h p, c i t o ng c và m t s h ng m c XDCB nh : Sau khi thanh toán cho các h gia ình, nhà th u, Ban Qu n lý d án t nh có trách nhi m t p h p ch ng t chi tiêu ã ư c C c u tư Phát tri n ng v n thanh toán, ph n v n ADB tài tr và chuy n cho Ban Qu n lý d án trung ương ngh rút v n t Tài kho n t m ng hoàn tr v n ng trư c c a C c u tư Phát tri n. Trong vòng 3 ngày k t khi nh n ư c ch ng t , Ban Qu n lý d án Trung ương có trách nhi m ki m tra tính h p l c a các ch ng t và làm th t c v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn rút ti n t Tài kho n t m ng chuy n tr cho các C c u tư Phát tri n. Quy trình rút v n theo Ph l c 3B. 4. Thanh toán chi thư ng xuyên c a Ban qu n lý d án trung ương và các Ban qu n lý d án t nh: Căn c vào d toán chi thư ng xuyên c a Ban qu n lý d án trung ương và các Ban qu n lý d án t nh ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t, Ban qu n lý d án trung ương làm th t c v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thanh toán b ng v n ADB theo t l quy nh t i Ph l c 2. 5. Chi cho các ho t ng ào t o, h i th o: Ban qu n lý d án trung ương l p d toán chi ti t g i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn xem xét. Căn c vào d toán ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phê duy t, Ban qu n lý d án trung ương làm th t c v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn rút v n t m ng theo d toán. Chi tiêu cho ho t ng ào t o, h i th o ư c quy t toán theo úng quy trình th t c hi n hành. V. CH BÁO CÁO, KI M TRA, KI M TOÁN, QUY T TOÁN: 1. Ch báo cáo: - Ban qu n lý d án trung ương có trách nhi m t ng h p toàn b chi tiêu c a D án, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và B Tài chính (T ng c c u tư Phát tri n, V Tài chính i ngo i) tình hình th c hi n D án, c bi t là tình hình rút, s d ng v n ADB và v n i ng hàng quý, báo cáo k toán năm và báo cáo quy t toán hoàn thành d án. - th c hi n t ng h p báo cáo và quy t toán: Ban qu n lý d án trung ương có trách nhi m hư ng d n các d án thành ph n th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 66 TC/ TPT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán v n u tư XDCB và các quy nh c thù v u tư lâm sinh. - Ban qu n lý d án t nh l p s sách k toán toàn b chi tiêu c a các d án t i t nh, báo cáo quý, báo cáo năm tình hình th c hi n ti u d án, tình hình s d ng v n ADB,
  8. v n i ng và làm báo cáo k toán năm, báo cáo quy t toán hoàn thành d án g i UBND t nh, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Ban qu n lý d án trung ương. 2. Ki m tra: - nh kỳ và t xu t, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn s ki m tra tình hình th c hi n d án và vi c s d ng v n. N u phát hi n trư ng h p s d ng v n không úng quy nh, B Tài chính s ình ch chuy n v n và x lý vi ph m theo quy nh hi n hành. - Ki m tra vi c s d ng tài kho n t m ng: nh kỳ và t xu t, B Tài chính có th ti n hành ki m tra vi c s d ng tài kho n t m ng, n u phát hi n s d ng sai m c ích, B Tài chính s ình ch rút v n và ngh x lý theo pháp lu t. 3. Ki m toán: - Hàng năm các Tài kho n t m ng, tài kho n c a các Ban qu n lý d án t nh, s sách, ch ng t , h sơ k toán c a d án ph i ư c công ty ki m toán c l p ư c B Tài chính và ADB ch p thu n ki m toán phù h p v i quy nh c a Vi t Nam và ADB. - Vi c l a ch n công ty ki m toán th c hi n theo phương th c u th u l a ch n d ch v tư v n theo quy nh hi n hành. K t qu l a ch n ph i ư c B Tài chính và ADB ch p thu n. - Báo cáo ki m toán ph i ư c g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i và T ng c c u tư Phát tri n), B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Quan h Qu c t ). VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan c n ph n ánh k p th i B Tài chính nghiên c u s a i, b sung. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản