Thông tư 27/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
81
lượt xem
2
download

Thông tư 27/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996 và số 60/CP ngày 06/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/2001/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  v¨n h o¸  th«ng tin s è  27/2001/TT­B V H T T   n g µ y 10  th¸ng 5 n¨ m  2001 H í ng d É n  th ù c  Ö n  n g h Þ  ® Þ n h   hi s è  67/C P n g µ y  29/11/1996, N g h Þ  ® Þ n h   è  60/CP n g µ y 6/6/1997    s c ñ a  h Ý n h  p h ñ  H í ng d É n  thi µ n h  m é t s è  q u y  ® Þ n h   c  h v Ò   u y Ò n  t¸c q  gi¶ trong b é  lu Ët  © n   ù d s C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 8/11/1993 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n   ho¸ Th«ng   tin. C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 76/CP  µy  ng 29/11/1996  ña  Ýnh  ñ  íng  c Ch ph h dÉn    µnh  ét  è  thih m s quy  nh  Ò   Òn      ®Þ v quy t¸cgi¶ trong Bé   ËtD © n   ù  íi   lu   s (d   ®©y  Õtt¾t lµNghÞ   nh  è  vi       ®Þ s 76/CP);NghÞ   nh  è    ®Þ s 60/CP  µy  ng 6/6/1997  cña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  Ch ph h d thih c¸c quy  nh   ña  é   Ët D © n   ù  Ò   ®Þ c B lu   sv quan  Ö   ©n  ù  ã  Õu  è  íc ngoµi (d i®©y   Õt t¾t lµ NghÞ   nh   è  hd scy tn    í  vi       ®Þ s 60/CP) Bé  V¨n ho¸ Th«ng    íng  Én  ét  è  tinh d m s quy  nh  Ò   Òn        ®Þ v quy t¸cgi¶ nh sau: I.  Gi¶i th Ý ch thu Ë t n g ÷ M ét  è  Ët ng÷  ö  ông  s thu   sd trong c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v quyÒn    t¸c gi¶  îc ®  hiÓu    nh sau: 1. "S¸ng  ¹o"v¨n  äc, nghÖ   Ët,khoa  äc  µ ho¹t®éng      t  h   thu   h l    t duy  ña    c t¸c gi¶ trùctiÕp  µm  m ét  Çn     l ra  ph hoÆc   µn  é    È m   îc thÓ  Ön  íim ét  to b t¸cph ®  hi d   h×nh  thøc vËtchÊtnhÊt ®Þnh.        2. "B¶n  èc" t¸cphÈ m   µ b¶n  u     ña    È m   t¸cgi¶ s¸ng  ¹o   g    l  ®Ç tiªnc t¸cph do      t  ra. "T¸cphÈ m   îcb¶o  é    ®  h ph¶ilµb¶n  èc" ® îchiÓu  µnh÷ng    È m   îc    g   l  t¸cph ®  ®Þnh  ×nh  íi ét  ×nh  h d  mh thøc vËtchÊtnhÊt ®Þnh  µ  ã  Ýnh         vct nguyªn gèc.   3. "T¸c phÈ m   èc"  µ t¸cphÈ m   îc sö  ông      g l    ® d ®Ó s¸ng  ¹o ra    È m   t   t¸cph dÞch,   ãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó,tuyÓn  Ëp,hîp tuyÓn,chó    ph t¸c,biªnso       th   t     gi¶i. 4. "Sao  Ðp"    È m   µviÖc  Ó  Ön  ¹ phÇn  äng yÕu    ch t¸cph l  th hi l   i tr   hoÆc   µn  to bé    È m   íi Êt kú  ×nh  t¸cph d    h b thøc vËtchÊtnµo      5."Sao  ôp"t¸cphÈ m   îchiÓu  µhµnh      ch     ®  l  visao  Ðp  nguyªn t¸cphÈ m   ch y     hoÆc   ét  Çn    È m   m ph t¸cph b»ng  c¸ch photocopy,chôp      ¶nh hay    c¸c c¸ch thøc     t ng  ùkh¸c; ¬ t  6."B¶n    sao" t¸cphÈ m   µb¶n     l  sao  Ðp  ch hoÆc   sao  ôp  ét  Çn  ch m ph hoÆc   toµn  é    È m. b t¸cph 7. "Chñ  ë  ÷u    È m"  µ c¸ nh©n    s h t¸cph l    hoÆc   chøc  ë  ÷u    Òn   tæ  s h c¸c quy cña      ã  Ó  t¸cgi¶c th chuyÓn  giao ® îctheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËt.  
 2. 2 8. "T¸c phÈ m   ng      µ t¸cphÈ m   2      ®å t¸cgi¶"l     do  hoÆc   Òu      nhi t¸cgi¶ s¸ng  t¹o. 9. "T¸c phÈ m       khuyÕt danh"  µ t¸cphÈ m   l    kh«ng  ã          Ët c tªn t¸cgi¶ (tªnth   hoÆc   ótdanh)trªnt¸cphÈ m     b       khic«ng  è. b 10. "T¸c phÈ m       kh«ng  â    r t¸cgi¶" lµ t¸cphÈ m     îc c«ng  è  a         khi ®   b ch x¸c ®Þnh  îct¸cgi¶. ®   11. "T¸c phÈ m         dic¶o" lµ t¸cphÈ m   îcc«ng  è  Çn  u        ®  b l ®Ç sau        khit¸cgi¶ ®∙  Õt ch 12."C«ng  è,phæ   Õn    È m":   b  bi t¸cph "C«ng  è,phæ   Õn    È m"  µthÓ  Ön    È m   ícc«ng  óng  íi b  bi t¸cph l  hi t¸cph tr   ch d  d¹ng thuyÕttr×nh,tr bÇy, xuÊt b¶n,biÓu  Ôn,ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ      ng        di       h v c¸ch×nh    thøc vËtchÊtkh¸c.      XuÊt b¶n  È m   å m     ¹  ×nh: s¸ch,tµiliÖu,tranh,¶nh, ¸p  Ých, ph g c¸c lo ih            ph   catal«,tê  ¬i,tê  Êp,  Þch, b¶n  ,    t b¶n  ¹c,cê, truyÒn  n,  Èu   r g l   ®å ¸tl¸   , nh     ®¬ kh hiÖu, c©u  i, cuèn  , b¨ng  m     ®è   th   © thanh, ®Ü a   m     © thanh, b¨ng  ×nh, ®Ü a     h   h×nh thay s¸ch hoÆc   Ìm      k theo s¸ch.   "T¸c phÈ m   Çn  u     îc c«ng  è, phæ   Õn  ¹  Öt    l ®Ç tiªn®   b  bi t iVi Nam"  µ t¸c l    phÈ m   ña  êinícngoµi,ph¸p  ©n  ícngoµicha  îcc«ng  è, phæ   Õn    c ng       nh n    ®  b  bi ë bÊt kú  ícnµo  íckhi® îcc«ng  è,phæ   Õn  ¹ ViÖtNam.   n  tr       b  bi t   i   T¸c  È m   îc coilµ t¸cphÈ m   Çn  u     îc c«ng  è, phæ   Õn  ¹ ph ®        l ®Ç tiªn®   b  bi t   i ViÖt Nam       È m     îcc«ng  è,phæ   Õn    Öt Nam     khit¸cph ®ã ®   b  bi ë Vi   trong thêih¹n     30  µy  Ýnh  õngµy    È m     îcc«ng  è,phæ   Õn  Çn  u       Êt ng t t  t¸cph ®ã ®   b  bi l ®Ç tiªnë b   kú  ícnµo. n  II.  T¸c p h È m  ® î c b ¶ o  h é 1.C¸c    È m   îcb¶o  é  ¹ ViÖtNam:   t¸cph ®  h t  i   a.T¸c phÈ m   ña      µc«ng  ©n  ÖtNam;    c t¸cgi¶l   d Vi   b. T¸c  È m   éc  ë  ÷u  ña  ph thu s h c c«ng  ©n,  d ph¸p  ©n,  chøc  Öt nh tæ  Vi   Nam; c. T¸c  È m   ña  êi níc ngoµi,ph¸p  ©n  íc ngoµi ® îc s¸ng  ¹o vµ    ph c ng       nh n     t  thÓ  Ön  íi ×nh  hi d   h thøc vËtchÊtnhÊt ®Þnh  ¹ ViÖtNam;        t i   d. T¸c  È m   ña  ícngoµi,ph¸p  ©n  ícngoµilÇn  u     îcc«ng    ph c n    nh n    ®© tiªn®   bè,phæ   Õn  ¹ ViÖtNam;   bi t  i   e.T¸c phÈ m   ña  êinícngoµi,ph¸p nh©n  ícngoµi® îcb¶o  é  ¹ ViÖt    c ng         n     h ti     Nam   theo c¸c®iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   ∙  ý  Õt     í  t m Vi   ® k k hoÆc   tham gia; 2. C¸c    È m   îc b¶o  é  ¹  Öt Nam     t¸cph ®  h ti Vi   ph¶ilµ c¸c lo¹  ×nh    È m        i h t¸cph quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 4  ®Þ s 76/CP; kh«ng  µ ®èi îng    l  t b¶o  é  ë  ÷u  hsh c«ng  nghiÖp;kh«ng  ã  éidung      cn  nh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  1  749  é   Ët B Lu   D © n   ù. s
 3. 3 III.q u y Ò n  c ñ a t¸c    gi¶, h ñ  s ë  h ÷ u  T¸c p h È m    c 1.T¸c gi¶s¸ng t¹ot¸cphÈ m           theo nhiÖm  ô  îcgiao ® îchëng    Òn    v®     c¸cquy quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 752  é  ËtD © n   ù. B lu   s T¸c    gi¶ s¸ng  ¹ot¸cphÈ m   t    theo  îp ®ång  ng  îchëng    Òn    h  ®å ®  c¸c quy quy ®Þnh  ¹ §iÒu  t i 752  é  ËtD © n   ù    ¬  ë  îp ®ång  ∙  ý  Õt. B lu   s trªnc s h   ®kk 2. ViÖc  ëng    Òn  µis¶n  ña        h c¸c quy t  c t¸cgi¶ kh«ng  ng  êilµ chñ  ë  ®å th     s h÷u    È m   t¸cph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  2  572  é   ËtD © n   ù  îc thùc hiÖn  B lu   s®    trªnc¬  ë  îp ®ång  ÷a t¸cgi¶vµ  ñ  ë  ÷u    È m.   sh  gi       ch s h t¸cph 3. C¸  ©n  chøc  ùa  µo    È m   Þch, phãng      nh tæ  d v t¸cph d   t¸c,biªn so¹n,c¶i      biªn,chuyÓn  Ó  ña  êi kh¸c ®Ó     th c ng     s¸ng  ¹o ra    È m   íi,quy  nh   ¹ t   t¸cph m  ®Þ ti   §iÒu  NghÞ   nh  è  11  ®Þ s 76/CP, ph¶ixinphÐp      µ chñ  ë  ÷u  Õu  ñ       t¸cgi¶(v   sh n ch së  ÷u  h kh«ng  ng  êilµ t¸cgi¶)t¸cphÈ m   Þch, phãng    ®å th           d   t¸c,biªn so¹n,c¶i      biªn,chuyÓn  Ó  µ        È m   èc  õtr ng  îp  ÷a t¸cgi¶ t¸cphÈ m     th v t¸cgi¶ t¸cph g tr   ê h gi         dÞch, phãng      ¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  µ        È m   èc  ã    t¸c,biªn so       th v t¸cgi¶ t¸cph gc tho¶ thuËn    kh¸c. 4.§èivíi   È m           ph t¸c dic¶o,trong tr ng  îp cha    nh  îcngêithõa kÕ      ê h   x¸c®Þ ®      th×  êichiÕm  ÷ hîp ph¸p    È m     ng   gi     t¸cph dic¶o  îchëng    Òn  ©n  ©n  ®  c¸c quy nh th quy  nh   ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ t i® c  ® d  1  751  µ  Òn  µis¶n    v quy t  quy ®Þnh  ¹  iÓ m         ti ® a, b, c, kho¶n  §iÒu  2  751  é   ËtD © n   ù  B lu   s trong  êih¹n    th   50 n¨m  Ó   õ ngµy    È m   îc c«ng  è  Çn  u   k t  t¸cph ®  b l ®Ç tiªn.N Õ u     trong  êih¹n    th   50 n¨m  Ó   õ ngµy    È m   îc c«ng  è  Çn  u     µ     nh  îc ngêi k t  t¸cph ®  b l ®Ç tiªnm x¸c ®Þ ®    thõa  Õ   ×  êithõa  Õ   îctiÕp tôc hëng    Òn  ãitrªntrong thêih¹n  k th ng   k®     c¸c quy n       b¶o  é  h cßn  ¹trõtr ng  îp ph¸p luËtcã  l    ê h   i     quy  nh ®Þ kh¸c. 5. C¸c  Òn  µ  Üa  ô  ÷a ngêibiÓu  Ôn  µ      ©n, tæ    quy v ngh v gi     di v c¸cc¸nh   chøc  ®Ç u    tµichÝnh  t  cho  ¬ng  ×nh  Óu  Ôn  îc x¸c  nh     ¬  ë  îp ch tr bi di ®   ®Þ trªn c s h   ®ång. IV. ö   d ô n g  t¸c h È m  S  p 1. Côc    b¶n  Òn      ã  quy t¸cgi¶ c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýc¸c t¸cphÈ m   éc vÒ   l      thu   Nhµ   íctrong tr ng  îp kh«ng  ã  êithõa  Õ,  êithõa  Õ   õ chèinhËn    n   ê h   c ng   k ng   k t    di s¶n hoÆc  kh«ng  îcquyÒn  ëng    ®  h dis¶n  quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  B,  1  764,§iÒu    765  é  ËtD © n   ù  µ  B lu   s v kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  13  ®Þ s 76/CP; t¸c    phÈ m  kh«ng  â      r t¸cgi¶ hoÆc     È m   t¸cph khuyÕt danh quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n    5 §iÒu 766  é   ËtD © n   ù; nhËn  µ  B lu   s  v qu¶n  ý nhuËn  ót ®èi  íic¸c t¸cphÈ m   l  b  v      ®ã.  C¸  ©n,  chøc    ö  ông      È m   ãi trªnph¶ithùc hiÖn    nh tæ  khis d c¸c t¸cph n        c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®© ­ Xin  Ðp  µ    Ën  ót cho  ôc    ph v tr¶nhu b   C b¶n  Òn        ö  ông    quy t¸cgi¶ khis d t¸c phÈ m;  ­  Ò     Ët hoÆc   ót danh  ña      Õu  ã) trªn t¸c phÈ m,    § tªn th   b  c t¸c gi¶ (n c     ®Ò ®óng      È m,  ¶m   tªnt¸cph ® b¶o  ù  µn  Ñn  éidung    È m. s to v n   t¸cph
 4. 4 2. Côc    b¶n  Òn      ã  quy t¸cgi¶ c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýquyÒn  ©n  ©n  i l  nh th ®è   víi ÷ng    È m   ∙  Õt  êih¹n b¶o  é   nh t¸cph ® h th     h quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 766  é  ËtD © n   B lu   sù.C¸  ©n, tæ    nh   chøc    ö  ông    È m     khis d t¸cph ®ã ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh   ®Þ sau  y: ®© ­Th«ng  víi ôc    b¸o    C b¶n  Òn      Ò   Öc  ö  ông    È m;  quy t¸cgi¶v vi s d t¸cph ­  Ò     Ët hoÆc   ót danh  ña      Õu  ã) trªn t¸c phÈ m,    § tªn th   b  c t¸c gi¶ (n c     ®Ò ®óng      È m,  ¶m   tªnt¸cph ® b¶o  ù  µn  Ñn  éidung    È m. s to v n   t¸cph ­ Nép  b¶n    01  sao    È m   t¸cph cho  ôc  C b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ trong thêih¹n        30 ngµy  Ó   õngµy  k t  phæ   Õn,l hµnh. bi  u    3. C¸  ©n, tæ    nh   chøc    ö  ông    È m   ∙  khis d t¸cph ® c«ng  è  b nh»m   ôc  ch   m ®Ý kinh doanh    hoÆc   Öc  ö  ông    È m   ∙  vi s d t¸cph ® c«ng  è  b kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  ng  µm    nh l ¶nh  ëng  n   Öc  h ®Õ vi khaith¸cb×nh  êng    È m   ña     th t¸cph c t¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m   × ph¶ixinphÐp  µ    Ën  óthoÆc   ïlao    s h t¸cph th      v tr¶nhu b   th    cho      t¸cgi¶hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ch s h t¸cph theo hîp ®ång  ö  ông    È m.    sd t¸cph N Õ u   ö  ông      È m   sd c¸c t¸cph trong lÜnh  ùc  Êt b¶n  ×    v xu   th bªn  ö  ông    sd t¸c phÈ m   cßn  ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi quy  nh  ña  ËtxuÊt b¶n  µ    ®Þ c lu     v c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan;      li   Trêng  îp  ö  ông  µi h¸t,b¶n  ¹c  ∙  h sd b    nh ® c«ng  è    Óu  Ôn  b ®Ó bi di nh»m   m ôc  ch  ®Ý kinh doanh  ×    th ph¶itr¶nhuËn  ót hoÆc   ïlao cho         b  th     t¸cgi¶ hoÆc   chñ  ë  ÷u    È m   s h t¸cph theo tháa thuËn;       C¸  ©n, tæ  nh   chøc    ö  ông    È m   ã  Ó  ùctiÕp ký  îp ®ång  ö  khis d t¸cph c th tr    h  s dông    È m   íit¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m   t¸cph v      s h t¸cph hoÆc   th«ng qua  chøc  i tæ  ®¹   diÖn  îp ph¸p ® îct¸cgi¶hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   y  Òn. h        ch s h t¸cph ñ quy C¸c  êng  îp sö  ông    È m   tr h  d t¸cph kh«ng  ph¶ixinphÐp, kh«ng       ph¶itr¶thï     lao cho        t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ùc hiÖn  ch s h t¸cph th   theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 760,761  é  ËtD © n   ù.   B lu   s V. §¨ng k ý  q u y Ò n  t¸c gi¶, u y Ò n  s ë  h ÷ u  t¸c h È m  q  p 1. Theo    quy  nh  ¹ §iÒu      NghÞ   nh  è  ®Þ ti  23,24,27  ®Þ s 76/CP, chñ  ë  ÷u    sh t¸cphÈ m   ã  Òn  ùc tiÕp    c quy tr   hoÆc   y  Òn  ñ quy cho    ©n  c¸ nh hoÆc   chøc  tæ  dÞch  ô  v b¶n  Òn        Êp  Êy  quy t¸cgi¶ xin c gi chøng  Ën  nh b¶n  Òn      ¹  quy t¸cgi¶ t i Côc b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ hoÆc   ë   hãa  S v¨n  th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬it¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m     ó.   ¬ n     s h t¸cph c tr C¸  ©n, ph¸p nh©n  ícngoµicã    È m   îcb¶o  é  nh     n    t¸cph ®  h theo quy  nh  ¹   ®Þ t i ®iÓ m   (c), (d)vµ  (e),m ôc  cña  1    1    1    2  Th«ng   µy  ã  Òn  ùctiÕp hoÆc   t n c quy tr     ñy  Òn  quy cho  chøc  Þch  ô  tæ  d v b¶n  Òn        Êp  Êy  quy t¸cgi¶ xin c gi chøng  Ën  nh b¶n  Òn      ¹  ôc  quy t¸cgi¶ t iC b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ hoÆc   ë   S v¨n  ãa  h th«ng      tinc¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 2.Hå   ¬    Êp  Êy chøng  Ën    s xinc gi   nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶bao  å m: g a) §¬n    Êp  Êy chøng  Ën    xinc gi   nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶(theom É u).   §¬n    Êp  Êy  xin c gi chøng  Ën  nh b¶n quyÒn    t¸c gi¶ ph¶i ® îc viÕt b»ng       tiÕng  Öt  µ  chÝnh      ñ  ë  ÷u    È m   Vi v do  t¸c gi¶, ch s h t¸c ph hoÆc   êi ® îc ñy  ng    
 5. 5 quyÒn  ép  n  ý    Õ u   n ®¬ k tªn.N ph¸p  ©n  ép  n  ×  nh n ®¬ th ph¶i ký    ng  Êu    tªn ®ã d theo quy  nh.   ®Þ b) T¸c phÈ m   ¨ng  ý  Òn      Òn  ë  ÷u    È m,  b¶n.    ® k quy t¸cgi¶,quy s h t¸cph 2  §èi víinh÷ng    È m   ã  Æc   ïriªng nh tranh, t ng, t ng  i, phï    t¸c ph c® th       î   î ®µ     ®iªu,tranh hoµnh      tr¸ngg ¾n  íic«ng  ×nh kiÕn  ócvµ  ÷ng  ¹  ×nh  ¬ng    v  tr   tr   nh lo ih t tù,t¸cphÈ m      trong hå  ¬  ¨ng  ý  µ b¶n  ÕtkÕ,    s® k l  thi   ph¸c th¶o    hoÆc  ¶nh  ôp  ch (®en  ¾ng)thÓ  Ön  y     ëng  tr   hi ®Ç ®ñ ý t s¸ng t¹o.    c)GiÊy  êtïyth©n    t    (CMT,  é  Õu)cña  êi®Õ n   ép  å  ¬. h chi   ng   n hs Ngoµi c¸c  Êy  ê  gi t quy  nh   ®Þ trªn,n Õu   êi nép  å   ¬    ng   h s xin  Êp  Êy c gi   chøng  Ën  nh b¶n  Òn      µ ngêi ® îc ñy  Òn;  ñ  ë  ÷u    È m   quy t¸cgi¶ l       quy ch s h t¸cph kh«ng  ng  êilµt¸cgi¶th× ph¶icã  Êy têchøng  ®å th             gi     minh  ×nh  µchñ  ë  ÷u  m l  sh hîp ph¸p.C¸c  Êy  ê nµy  Õu     gi t   n b»ng  Õng  íc ngoµi th×  ti n    ph¶i kÌm    theo    b¶n dÞch    Õng  Ötcña  ra ti Vi   c«ng  chøng  µ  íc. nh n 3. Côc    b¶n  Òn      ã  quy t¸cgi¶ c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt  å  ¬    Êp  Êy x h s xin c gi   chøng  Ën  nh b¶n  Òn      µ    Õt  quy t¸cgi¶ v tr¶k qu¶  ¹  ¬i thô  ý hå  ¬  ti   n l   s ban  u   ®Ç trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ýnh  õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö         10  l vi t t  nh ®ñ h s h l nh quy ®Þnh  ¹  iÓ m     ôc    ña  ti ® 2, m V c th«ng   µy. Trêng  îp  tn   h kh«ng  Êp  Êy  c gi chøng  nhËn  b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ph¶itr¶lêi     b»ng    v¨n b¶n,nªu  â lýdo.   r    4.  ë   S v¨n  ãa  h th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm   íng  Én  êi ®Õ n   ¨ng  ý  µm    ñ  ôc xin ®¨ng  ý, tiÕp   h d ng   ® k l c¸c th t     k    nhËn  µ  öihå  ¬    Êp  Êy  v g   s xinc gi chøng  Ën  nh b¶n  Òn      n   ôc    quy t¸cgi¶ ®Õ C b¶n quyÒn      t¸cgi¶ngay  sau    ô lýhå  ¬  îp lÖ    khith     s h   nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    ®Þ t i 2  V cña Th«ng   µy; Thu  Ö  Ý   ¨ng  ý  Òn      tn   l ph ® k quy t¸cgi¶ theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ cc quan  ã  Èm   Òn  µ  ÷ng    Ý   c th quy v nh chiph ph¸tsinh do      chuyÓn  å  ¬; tr¶kÕt  hs   qu¶  cho  êi ®Õ n   ép  å  ¬  ng   n h s ngay  sau    Ën  îc kÕt  khi nh ®  qu¶  õ  ôc    tC b¶n quyÒn      t¸cgi¶. 5. C¸c  ¹ giÊy chøng  Ën    lo i     nh b¶n  Òn      h∙ng  quy t¸cgi¶do  b¶o  é  Òn    h quy t¸c gi¶ ViÖt Nam.  ¬       C quan  b¶o  é  Òn      Öt Nam,  ôc  h quy t¸cgi¶ Vi   C b¶n  Òn    quy t¸c gi¶ cÊp  íc ngµy  é   ËtD © n   ù  ã  Öu  ùc thihµnh  Én  ã  Öu  ùc.T¸c    tr   B lu   s c hi l     v c hi l   gi¶,chñ  ë  ÷u    È m   îc hëng    Òn    s h t¸cph ®  c¸c quy theo quy  nh  ña  é   Ët ®Þ c B lu   D © n   ù. s T¸c    ñ  ë  ÷u    È m   ã  gi¶,ch s h t¸cph c nhu  Çu    Êp  ¹  c xin c li hoÆc   æi  Êy  ® gi chøng  Ën  nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ ph¶icã  n    ®¬ nªu  â  ýdo  µ  ép  å  ¬  r l   v n h s theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  Th«ng   µy. ®Þ t i 2  V  tn 6. C¸  ©n,  chøc  îc cÊp  Êy    nh tæ  ®  gi chøng  Ën  nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ ph¶i   nép  Ö  Ý  l ph theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 7.Côc  ëng  ôc    tr C b¶n  Òn      ã  Òn  Êp  µ    åigiÊy chøng  quy t¸cgi¶c quy c v thu h     nhËn  b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ trong  êng  îp    nh  êi ® îc cÊp  Êy  tr h x¸c ®Þ ng     gi chøng  nhËn  b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ kh«ng ph¶ilµt¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m   µ  ÷ng         s h t¸cph v nh tr ng  îp t¸cphÈ m   ê h   kh«ng  éc ®èi t ng b¶o  é  thu    î   h theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    vÒ   Òn    quy t¸cgi¶. VI. æ  c h ø c d Þ c h  v ô  b ¶ n  q u y Ò n  t¸c  T  gi¶
 6. 6 1.    Tæ chøc  Þch  ô  d v b¶n  quyÒn     t¸c gi¶ quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 27  ®Þnh  è  s 76/CP  µ doanh  l  nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng  ¹t®éng  Þch  ô  µ   Ên  ho   d v v tv ph¸p luËtvÒ   Òn      ∙  îcthµnh  Ëp hîp ph¸p.     quy t¸cgi¶® ®   l   2.§iÒu  Ön  ¹t®éng  Þch  ô    ki ho   d v b¶n  Òn    quy t¸cgi¶. ­ Ng êi® øng  u,  ÷ng  êiphã  ña  êi®ã   µ  ÷ng  êitrùctiÕp     ®Ç nh ng   c ng   v nh ng       hµnh  Ò   ôc  ô  ngh ph v b¶n  Òn      µc«ng  ©n  ÖtNam   ã  a  quy t¸cgi¶l   d Vi   c ®Þ chØ  ­th êng  ót¹  Öt Nam,  ã  tr   i Vi   c n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  y     µ  ètnghiÖp  i l  vid s ®Ç ®ñ v t   ®¹   häc  Ët; Lu   ­ Ng êi® øng  u,  ÷ng  êiphã  ña  êi®ã   µ  ÷ng  êitrùctiÕp     ®Ç nh ng   c ng   v nh ng       hµnh  Ò   Þch  ô  ngh d v b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ ph¶icã    chøng chØ  ∙  ® qua    ípbåi c¸c l     dìng kiÕn    thøc vÒ   Òn      Côc    quy t¸cgi¶do  b¶n  Òn      Êp. quy t¸cgi¶c 3.Tæ     chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn      ã  Ö m  ô  quy t¸cgi¶c nhi v sau: ­   vÊn  ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n     T nh v ®Ò c li   ®Õ c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët vÒ   lu   quyÒn      t¸cgi¶; ­ Thay  Æt         m t¸cgi¶hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m     Êp  Êy chøng  Ën  ch s h t¸cph xinc gi   nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶theo sù  y  Òn;   ñ quy   ­ Tham         gia c¸c quan  Ö   h ph¸p luËtkh¸c vÒ   Òn           quy t¸cgi¶,b¶o  Ö   Òn  v quy lîhîp ph¸p cña      ñ  ë  ÷u    È m      i   t¸cgi¶,ch s h t¸cph theo ñy  Òn.   quy 4. Tæ     chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn      quy t¸cgi¶chØ  îcphÐp  ¹t®éng    îc ®  ho   khi®   thµnh  Ëp  îp  l h ph¸p,khingêi ® øng  u,  ÷ng  êi phã  ña  êi ®ã   éc      ®Ç nh ng   c ng   thu   tæ chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn      µ  ÷ng  êi hµnh  Ò   Þch  ô    quy t¸cgi¶ v nh ng   ngh d v b¶n quyÒn      ∙  îccÊp  Îngêi®¹idiÖn  Òn    t¸cgi¶® ®   th     quy t¸cgi¶. 5. Tæ     chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn      ¹t®éng  quy t¸cgi¶ ho   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,    theo giÊy phÐp  µnh  Ëp do  ¬      th l   c quan  ã  Èm  Òn  Êp  µ  c th quy c v trong   ph¹m    îcquyÒn. vi®   6. Tæ     chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ ph¶ithùc hiÖn  Õ         ch ®é b¸o   c¸o, th«ng    tincho  ôc  c b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ theo  nh  ú  th¸ng,m ét  ®Þ k 6    n¨m  Ò     v c¸c ho¹t®éng  Þch  ô    d v b¶n  Òn. Khi cã  quy     thay ® æi  Ò   chøc    v tæ  hoÆc   Ò   ©n   v nh sù  Þu  ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýtæ  l   chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn      ÷ng  êi quy t¸cgi¶,nh ng   hµnh  Ò   Þch  ô  ngh d v b¶n  Òn      × ph¶ib¸o    Þp  êicho  ôc    quy t¸cgi¶ th     c¸o k th   C b¶n quyÒn   t¸cgi¶. 7.  ôc  C b¶n  Òn      ã  Èm   Òn  Êp  µ  quy t¸cgi¶ c th quy c v thu  åi thÎngêi ®¹i h      diÖn  Òn      quy t¸cgi¶;quy  nh  Öc  ö  ông  Îngêi®¹idiÖn. ®Þ vi s d th     Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  th   3    t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh,c¸c tn c hi l        tæ chøc  ôc  ô  ph v b¶n  Òn      ang  ¹t®éng  quy t¸cgi¶ ® ho   ph¶ilµm  ñ tôc xincÊp    th       thÎngêi®¹idiÖn  Òn      Î ngêi®¹idiÖn  Òn      îcCôc         quy t¸cgi¶.Th      quy t¸cgi¶ ®   b¶n quyÒn      Êp  ¹theo ®Þnh  ú  n¨m. t¸cgi¶c l  i   k 2  VII. Ó m  tra,  Ki  thanh tra v µ  gi¶i u y Õ t k hi Õ u  n ¹i,  q   t è c¸o q u y Ò n  t¸c gi¶ 1.Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh  ®Þ t  i 33  §i 36  ®Þ 76/CP:
 7. 7 a) T¸c    ñ  ë  ÷u    È m     Þ  êikh¸c x© m   ¹iquyÒn        gi¶,ch s h t¸cph khib ng     h  t¸cgi¶, quyÒn  ë  ÷u    È m   ã  Òn    Çu  êicã  µnh    © m   ¹ichÊ m     s h t¸cph c quy yªu c ng   h vix h  døt hµnh      ¹m,    çi c¶ichÝnh  viviph xin l     , c«ng khaivµ  åi th ng  Öth¹i    b   ê thi   ;yªu  Çu  c hoÆc   Õu  ¹ithanh    µ   ícvÒ     ãa  khi n   traNh n   v¨n h th«ng    tin(thanh traBé     ãa      v¨n h th«ng    tin,thanh    ë   tra S v¨n  ãa  h th«ng    tin)hoÆc  Tßa  nh©n  ©n    ¸n  d ®Ó xem   xÐt,gi¶i     Õt theo thÈm  Òn. quy     quy b) C¸  ©n, tæ    nh   chøc      Ön  µnh    © m   ¹iquyÒn      Òn   khiph¸thi h vix h  t¸cgi¶,quy chñ  ë  ÷u    È m,  ã  Òn  öi®¬n  Õn  Þ, tè c¸o ®Õ n   é   s h t¸cph c quy g  ki ngh       B V¨n  ãa  h th«ng    ôc  tin(C b¶n  Òn    quy t¸cgi¶),Së     V¨n  ãa  h th«ng    tinhoÆc     ¬  c¸c c quan  Nhµ   íckh¸ccã  Èm  Òn    ö  ýtheo quy  nh  n    th quy ®Ó x l     ®Þ ph¸p luËt.   2. Côc    b¶n  Òn      ¬  quy t¸cgi¶,c quan  ña  é   c B V¨n  ãa  h th«ng    ùc hiÖn  tinth   quyÒn qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  é  Òn      h quy t¸cgi¶trongc¶  íccã    n   tr¸chnhiÖ m:   a)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   quyÒn        ¹m    níc; t¸cgi¶trªnph vic¶  b) Tr¶  êic¸c ®¬n    khiÕu  ¹i,tè  l    th n   c¸o  ã  ªnquan  n   Öc  c li   ®Õ vi b¶o  é  h quyÒn      t¸c gi¶ hoÆc  chuyÓn  cho  ¬  c quan thanh    é   tra B V¨n  ãa  h th«ng    tin, thanh    ë  traS V¨n  ãa  h th«ng    µ    ¬  tinv c¸cc quan  µ   íccã  Èm  Òn    ö  Nh n   th quy ®Ó x lýtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;     c) Phèi hîp víic¸c Së             V¨n  ãa  h th«ng    tin,thanh    é   traB V¨n  ãa  h th«ng   tin vµ    ¬  c¸c c quan  ÷u  h quan    ö  ý kÞp  êihµnh      ¹m    ®Ó x l   th   vi vi ph c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p luËtvÒ   Òn        quy t¸cgi¶. 3. Së     V¨n  ãa  h th«ng    tinhoÆc   ë   S V¨n  ãa  h th«ng    Th Ó   tin­  thao  µ c¬  l  quan  óp UBND   Êp  gi   c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc hiÖn  Òn    ph tr     ¬ th   quy qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  é  Òn        a  ¬ng  ã  h quy t¸cgi¶ë ®Þ ph c tr¸chnhiÖm:   a) H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn  ÷ng        travi th   nh quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ      quyÒn      ¹ ®Þa  ¬ng; t¸cgi¶t  i ph   b) Tr¶  êi   n    Õu  ¹i, èc¸o cã  ªnquan  n     l   ®¬ thkhi n       li   c¸c t ®Õ b¶o  é  Òn    h quy t¸c gi¶ hoÆc     yªu  Çu    ¬  c c¸c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn    ö  ý theo    Nh n   th quy ®Ó x l   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   c) Phèihîp víi ôc         C b¶n  Òn      quy t¸cgi¶,Thanh    é  traB V¨n  ãa  h th«ng    µ  tinv c¸cc¬    quan  ÷u  h quan    ö  ýkÞp  êinh÷ng  µnh      ¹m    ®Ó x l   th   h viviph c¸cquy  nh   ®Þ ph¸p luËtvÒ   Òn        quy t¸cgi¶. 4. Thanh    é     traB V¨n  ãa  h th«ng    tin,Thanh    ë   traS V¨n  ãa  h th«ng    ùc tinth   hiÖn chøc n¨ng thanh    trachuyªn ngµnh  hãa    v¨n  th«ng    tin,theo quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  NghÞ   nh  è  34  ®Þ s 76/CP. VIII. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Côc B¶n  Òn      ë   quy t¸cgi¶,S v¨n  ãa  h th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,thanh    é    ¬  traB V¨n  ãa  h th«ng    tin,Thanh    ë  traS V¨n  ãa  h th«ng  tin,   chøc,c¸nh©n  ã  ªnquan  n   Òn      Þu    tæ  c¸c    c li   ®Õ quy t¸cgi¶ch tr¸chnhiÖ m      thi hµnh  Th«ng   µy. tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k
 8. 8 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   µy    ô  ôcsè    ô  ôcsè    ô  ôc tn c¸c Ph l   1, Ph l   2, Ph l   sè    ô  ôcsè    ô  ôcsè  3,Ph l   4,Ph l   5.
 9. 9 P h ô  l ô c s è  1 Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¬ n  xin c Ê p  c h ø n g  n h Ë n  b ¶ n  q u y Ò n  t¸c gi¶ K Ý nh   öi:C ôc  g  b¶n  quy Ò n     t¸cgi¶ 1.Ng êinép  n     ®¬ Hä   vµ   tªn   ngêi   nép  ®¬n:.. . ....................................... . . ...................................... Lµ:.. . ..................................................... . ..................................................... .. . . . .. (T¸c gi¶;chñ  ë  ÷u    È m;  êi thõa  Õ   Òn      êi dîc uû     s h t¸cph ng   k quy t¸cgi¶;ng     quyÒn) Sinh   ngµy:. . .... . . ....   th¸ng.. . ...  . . .... . n¨m... . ............................ . . ............................ Quèc  tÞch:. . ................................................... . . ................................................... §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . .................................................... Sè   ®iÖn  tho¹i . .................. : . ........................... : . ................. Fax . ............................ Nép   hå   s¬   xin   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   b¶n   quyÒn   t¸c   gi¶:. . ................ . . ............... (NÕu  êi   îc uû  Òn  ép  å  ¬  ×  ng   ®   quy n h s th ph¶ikhairâ nép  å  ¬       h s cho    t¸c gi¶hay  ñ  ë  ÷u    È m)   ch s h t¸cph 2.T¸c phÈ m   ¨ng  ý    ® k Tªn   t¸c   phÈ m:.. . ................................................ . . ............................................... Lo¹i  h×nh:.. . ................................................... . . .................................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. (NÕu  µt¸cphÈ m   Þch,biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu      tªn t¸cgi¶vµ      È m   èc)     tªnt¸cph g Thêi   gian   c«ng   bè   (hoÆc   cha   c«ng  bè):. . ............................ . . ...........................
 10. 10 N¬i   c«ng  bè:.. . ................................................. . ................................................. H×nh   thøc   c«ng   bè   (XuÊt   b¶n,   biÓu  diÔn).. . ........................... . . .......................... Néi   dung   chÝnh   cña   t¸c   phÈ m:.. . ................................... . . ................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... (Tr ng  îp    È m   ng      ê h t¸cph ®å t¸cgi¶,ph¶ikª khaiphÇn       s¸ng  ¹oriªngcña  t    tõng ngêi)   3.T¸c gi¶    Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . .............................................. . . ............................................. Bót   danh:.. . .................................................... . .................................................... Sinh   ngµy:. . ....t ¸ . . ..... . . .... h ng . ....  . n¨m... . ............................. . . ............................. Quèc  tÞch:. . ................................................... . . ................................................... §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . .................................................... Sè   ®iÖn  tho¹i . .................. : . ........................... : . ................. Fax . ............................ (Tr ng  îp    È m   nhiÒu  êi s¸ng  ¹o,ph¶i kª  ê h t¸cph do  ng   t    khai ®Çy         ®ñ c¸c ®ång    t¸cgi¶) 4.Chñ  ë  ÷u    È m   s h t¸cph Tªn   chñ   së   h÷u   t¸c   phÈ m:.. . ....................................... . . ...................................... Sinh   ngµy:. . .... . . ....   th¸ng.. . ...  . . .... . n¨m... . ............................. . . ............................. (NÕu  µ tæ  l   chøc  ×    µy, th¸ng,n¨m,  è  th ghi ng     s quyÕt  nh   µnh  Ëp ®Þ th l  hoÆc   Êy phÐp) gi   Quèc  tÞch:. . ................................................... . . ................................................... §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . ....................................................
 11. 11 Sè   ®iÖn   tho¹i . .................. : . ................  . Fax:.. . .......................... . .......................... C¬   së   ph¸t   sinh   quyÒn   chñ   së   h÷u   t¸c   phÈ m:.. . ........................ . . ........................ (Lµ  ñ  ë  ÷u    È m   m × nh   ch s h t¸c ph do  s¸ng  ¹o;c¬  t   quan, tæ    chøc  giao  v cho        b é  v¨n  h o  th chøc  hoÆc ¸  «n g  tin kÕt  îp  ng  íit¸cgi¶; nhiÖ m   ô  t¸cgi¶;c¸ nh©n  tæ  giao  h ®å v      hîp ®ång    chuyÓn giao quyÒn      Ò ngêithõa kÕ)   cô c b¶n quy n t¸c gi   t¸cgi¶hay   ¶ T«i xin cam   oan  ÷ng  êikhai trªnlµ ®óng  ù  Ët.N Õ u            ® nh l       s th   sai t«ixin chÞu  tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     .. . ., µy.. .th¸ng.. .n¨m... . . ..  ng . . . . . Ng êinép  n   ®¬ (Ghirâ hä,tªnvµ  ý)        k gi y  Ê chøng  Ë n  nh b¶n  Ò n ¸ gi quy t c  ¶ côc  b¶n  Ò n ¸ gi chøng  Ë n quy tc  ¶  nh P h ô  l ô c s è  2 §∙® ¨ ký    ng  b¶n  Ò n ¸ gi tiC ôc  quy tc  ¶ ¹  b¶n  Ò n ¸ gi quy tc  ¶ H µ  éi  µy..t ng..n¨ .. n ,ng . h¸ .  m .  t­ côc r ëng  ôc  c b¶n  Ò n ¸ gi quy tc  ¶ S è:..VH TT­ TG ../ BQ
 12. 12 P h ô  l ô c s è  3 m É u   îp ®ång  ö dông    È m h  s  t¸cph (Trong lÜnh  ùc  Óu  Ôn)   v bi di Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph h î p ® å n g  s ö  d ô n g  t¸c h È m  p H«m   nay,   ngµy.. . .... . . ...   th¸ng.. . .... . . ..  . n¨m... . ......................... . . ......................... T¹i: . ...................................................... . . ..................................................... .. . . .. ¤ng  (bµ): . .................................................... . . .................................................... Lµ:.. . ..................................................... . ..................................................... .. . . . .. (T¸c gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m;  ñ  ë  ÷u    È m;  êi    th     s h t¸cph ch s h t¸cph ng   thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p) ng     quy h  (Sau  y  äilµbªn  ®© g     A) §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . .................................................... §iÖn   tho¹i . ..................  : . ................... . Fax:.. . ........................... . ........................... Vµ   m ét   bªn   lµ   ¤ng  (bµ): . ......................................... . . ........................................ Chøc  vô:. . ..................................................... . . .................................................... (Gi¸m  c,Phã  ®è   gi¸m  c... ®è ) §¹i   diÖn   cho   bªn   sö   dông   t¸c   phÈ m... . ............................... . . .............................. (Sau  y  îcgäilµbªn  ®© ®       B) §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . .................................................... §iÖn  tho¹i . ................... Fax . ............................ : . ................... : . ............................ Hai bªn  ïng tho¶ thuËn  µ  ý  îp ®ång  íi   iÒu   c    vkh  v  ®c¸c kho¶n    nh sau:
 13. 13 §i Ò u1: Bªn    ng    A ®å ý chuyÓn    È m   éc  t¸c ph thu quyÒn  ë  ÷u  ña  sh c m × nh   cho   bªn  B   ®Ó   biÓu   diÔn  t¹ . ........................................... i . ........................................... Tªn   t¸c   phÈ m:.. . ................................................ . . ............................................... (NÕu  µ t¸cphÈ m   Þch, biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu  â    r tªn t¸cgi¶ vµ      È m   èc: n Õu  õ 2    È m   ë lªncã  Ó  Ëp  µnh        tªn t¸cph g  t   t¸cph tr     th l th danh  ôc  Ìm  m k theo Hîp  ng)   ®å Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . .............................................. . . ............................................. Chñ   së   h÷u   quyÒn   t¸c   gi¶:. . ....................................... . . ...................................... Sè   Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k quyÒn     t¸c gi¶  Õu  ã).. . ...... Êp  (n c . . .....c   ngµy.. . ... . . .. §i Ò u 2:  Bªn  cã  A  tr¸chnhiÖm     chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho bªn  tr c B  í   ngµy.. . . . ..   th¸ng.. . .. . . ..   n¨m... . ..   . .. t¹i   ®Þa   ®iÓ m... . ........................ . . ....................... N Õ u   ã  ù  c s tranh chÊp  Òn      ña    È m,    quy t¸cgi¶ c t¸cph bªn  chuyÓn  A  giao  t¸cphÈ m     kh«ng  ng  êih¹n  ®ó th   cho  A  × ph¶ichÞu  bªn  th     tr¸chnhiÖ m   åith ng    b  ê toµn  é  Öth¹i®∙  ©y    b thi     g ra cho  B,  B  ã  Ó  Ê m     îp ®ång. bªn  bªn  c th ch døt h   §i Ò u  3: Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, bªn A  kh«ng ® îc  chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho bªn thø  ®Ó   Óu  Ôn  ®èi víic¸c tr ng  îp ba  bi di (       ê h   biÓu  Ôn  ång, chÌo,c¶i l ng, kÞch, m óa   èi . .trõ tr ng  îp    di tu      ¬     r . .    ê ) h hai bªn  ã  c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u    4: Bªn  ph¶it«n  äng h×nh  B    tr   thøc  ö  ông  sd theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn      äi  êng  îp söa  ÷a    È m   lu   quy t¸cgi¶.M tr h  ch t¸cph hoÆc   èn  ö  mu s dông    È m   t¸cph kh¸cvíi    tho¶ thuËn  Ò   ×nh    vh thøc sö  ông    È m    d t¸cph quy  nh   ®Þ t¹  Òu    i§i 1, ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  c bªn  Hai bªn  ã  Üa  ô  A.    c ngh v phèihîp víi      nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång.        h  §i Ò u    B    5: Bªn  ph¶ithanh    Òn  ö  ông    È m   bªn  theo  to¸nti s d t¸cph cho  A  ph¬ng  thøc sau:   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . ..
 14. 14 (Møc    tr¶ thanh to¸n 1  Çn    l hay  Òu  Çn; thêi gian  nhi l     thanh to¸n,®Þa     ®iÓ m   thanh  to¸n. . .) Bªn  ph¶im êi  B    bªn    A xem   íc khibiÓu  Ôn  íc c«ng  óng, trõtr ng  tr     di tr   ch    ê hîp haibªn  ã      c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 6:  Êt  nh÷ng  T c¶  tranh chÊp  Èy  trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    x ra    tr th hi hîp ®ång    hoÆc   ªnquan  n   éidung  îp ®ång  îc gi¶iquyÕt  th«ng    li   ®Õ n   h  ®      qua tho¶  Ën  ùc tiÕp  ÷a    thu tr   gi hai bªn. N Õ u     tho¶  Ën  thu kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, m ét    trong   hai   bªn   cã   thÓ   ® a   ra   Toµ   ¸n   nh©n  d©n... . ................................... . . .................................. §i Ò u 7: Nh÷ng  öa  ÷a  s ch hoÆc     bæ sung  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  haibªn  íicã    Þ. c c¶    m   gi¸tr §i Ò u    îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  ã    Þ ®Õ n   8: H ®å n c hi l   t   k v c gi¸tr   h Õt  µy.. . ...... ng . . ...... §i Ò u    îp  ng  µy  îclËp  µnh  b¶n  ã    Þ nh  9: H ®å n ®   th 02  c gi¸tr   nhau, m çi    bªn  ÷01  gi   b¶n. (Ghi chó: Tuú      theo  õng  êng  îp,hai bªn  Ën  ông  µ  ã  t tr h   v d v c thªm  tho¶  thuËn    ®Ó thªm  hoÆc   ítnéi dung  ña  îp  ng  ng  b    c H ®å nh kh«ng  îc tr¸ víic¸c ®     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt)     bªn  A bªn  B Ký  tªn Ký  tªn (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k
 15. 15 P h ô  l ô c s è  4 m É u   îp ®ång  ö  ông    È m h  sd t¸cph (Trong lÜnh  ùc  Êtb¶n)   v xu   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph h î p ® å n g  s ö  d ô n g  t¸c h È m  p H«m   nay,   ngµy.. . .... . . ....   th¸ng.. . .... . ... . n¨m... . ......................... . . ........................ T¹i: . ...................................................... . . ..................................................... .. . . .. ¤ng  (bµ): . .................................................... . . .................................................... Lµ:.. . ..................................................... . ..................................................... .. . . . .. (T¸c gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m;  ñ  ë  ÷u    È m;  êi    th     s h t¸cph ch s h t¸cph ng   thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p) ng     quy h  (Sau  y  äilµbªn  ®© g     A) §Þa  chØ:.. . .................................................... . . .................................................... §iÖn  tho¹i . ................... Fax . ............................ : . ................... : . ........................... Vµ   m ét   bªn   lµ   ¤ng  (bµ): . ........................................ . . ........................................ Chøc  vô:. . .................................................... . . .................................................... (Gi¸m  c,Phã  ®è   gi¸m  c... ®è ) §¹i   diÖn   cho   Nhµ   xuÊt  b¶n.. . ..................................... . . ..................................... (Sau  y  îcgäilµbªn  ®© ®       B) §Þa  chØ:.. . .................................................... . . .................................................... §iÖn   tho¹i . ..................  : . ................... . Fax:.. . .......................... . .......................... Hai bªn  ïng tho¶ thuËn  µ  ý  îp ®ång  íi   iÒu   c    vkh  v  ®c¸c kho¶n    nh sau:
 16. 16 §i Ò u1: Bªn    ng    A ®å ý chuyÓn    È m   éc  t¸c ph thu quyÒn  ë  ÷u  ña  sh c m × nh   cho   bªn   B   ®Ó   xuÊt   b¶n   vµ   ph¸t   hµnh  t¹ . ...................................... i . ..................................... B»ng  tiÕng:. . .................................................. . . .................................................. Tªn   t¸c   phÈ m:.. . ................................................ . . ............................................... (NÕu  µ t¸cphÈ m   Þch, biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu  â    r tªnt¸cgi¶vµ      È m   èc)       tªnt¸cph g Sè   trang   b¶n   th¶o:. . ....................   khæ   . . .................... giÊy.. . ................ . . ............... Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . .............................................. . . ............................................. Chñ   së   h÷u   quyÒn   t¸c   gi¶:. . ....................................... . . ...................................... Sè   Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k quyÒn     t¸c gi¶  Õu  ã).. . .....cÊp  (n c . . .....   ngµy.. . ... . . .. Sè îng in. . ........ b . l   . . ........ ¶n §i Ò u 2:  Bªn  cã  A  tr¸chnhiÖm     chuyÓn  giao    È m   t¸cph cho bªn  tr c B  í   ngµy.. . . . ..   th¸ng.. . .. . . ..   n¨m... . ..   . .. t¹i   ®Þa   ®iÓ m... . ........................ . . ....................... N Õ u   ã  ù  c s tranh chÊp  Òn      ña    È m,    quy t¸cgi¶ c t¸cph bªn  chuyÓn  A  giao  t¸c phÈ m     kh«ng  ng  êih¹n  ×  ®ó th   th bªn    A ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   åi th ng    b ê toµn  é  Öth¹i®∙  ©y    b thi     g ra cho  B,  B  ã  Ó  Ê m     îp ®ång. bªn  bªn  c th ch døt h   §i Ò u  3: Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, bªn A  kh«ng ® îc   chuyÓn giao    È m   t¸cph cho bªn thø  trõ tr ng  îp    ba    ê h hai bªn  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c. §i Ò u    4: Bªn  ph¶it«n  äng h×nh  B    tr   thøc  ö  ông  sd theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn      äi  êng  îp söa  ÷a    È m   lu   quy t¸cgi¶.M tr h  ch t¸cph hoÆc   èn  ö  mu s dông    È m   t¸cph kh¸cvíi    tho¶ thuËn  Ò   ×nh    vh thøc sö  ông    È m    d t¸cph quy  nh   ®Þ t¹  Òu    i§i 1, ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  c bªn  Hai bªn  ã  Üa  ô  A.    c ngh v phèihîp víi      nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång.        h  §i Ò u    B    5: Bªn  ph¶ithanh    Òn  ö  ông    È m   bªn  theo  to¸nti s d t¸cph cho  A  ph¬ng  thøc sau:   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . ..
 17. 17 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. (Møc    tr¶ thanh to¸n 1  Çn    l hay  Òu  Çn; thêi gian  nhi l     thanh to¸n,®Þa     ®iÓ m   thanh  to¸n. . .) Bªn  tÆng  A... . .. s¸ch vµo  êi®iÓ m   B  bªn  . . .   b¶n    th   thanh    Òn sö  ông  to¸nti   d t¸cphÈ m,  õtr ng  îp haibªn  ã    tr   ê h     c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 6: Nh÷ng  öa  ÷a  s ch hoÆc     bæ sung  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  haibªn  íicã    Þ. c c¶    m   gi¸tr §i Ò u    7: Trong    ×nh thùc hiÖn  îp  ng, nÕu  A  cÇu  ×  qu¸ tr     h ®å   bªn  yªu  th bªn  ph¶icung  Êp    B    c c¸c chøng  õ cã  ªnquan  n   è îng s¸ch in®Ó   t   li   ®Õ s l      bªn    A kiÓm    Õ u   B    tra. N bªn  inthªm  µihîp ®ång  × ngoµiviÖc  ngo     th     ph¶itr¶thªm  Òn    ti   sö  ông    È m   ¬ng  d t¸cph t øng  íisè îng    v   l in thªm, cßn    ph¶i båi th ng.. . .....    ê . . .... (%).. . ....... Çn  . . ...... ph tr¨m tæng    Þ thµnh  Òn  ña  è îng  gi¸tr   ti c s l s¸ch    in thªm  céng  íi è  Òn chiphÝ  îp lýcho    ×nh kiÓm    Õ u   v   ti     s h    qu¸ tr   tra.N sau    Óm    khiki tra, kh«ng    Ön  bªn  cã    ph¸thi ra  B  in thªm  è îng,chiphÝ   sl    cho    ×nh kiÓm     qu¸ tr   tra do  A  Þu. bªn  ch §i Ò u 8:  Êt  nh÷ng  T c¶  tranh chÊp  Èy  trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    x ra    tr th hi hîp ®ång    hoÆc   ªnquan  n   éidung  îp ®ång  îc gi¶iquyÕt  th«ng    li   ®Õ n   h  ®      qua tho¶  Ën  ùc tiÕp  ÷a    thu tr   gi hai bªn. N Õ u     tho¶  Ën  thu kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, m ét    trong   hai   bªn   cã   thÓ   ® a   ra   Toµ   ¸n   nh©n  d©n... . ................................... . . .................................. §i Ò u    îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  ã    Þ ®Õ n   9: H ®å n c hi l   t   k v c gi¸tr   h Õt  µy.. . ...... ng . . ...... §i Ò u    îp  ng  µy  îclËp  µnh  b¶n  ã    Þnh  10: H ®å n ®   th 02  c gi¸tr   nhau,m çi    bªn  ÷01  gi   b¶n. (Ghi chó: Tuú      theo  õng  êng  îp,hai bªn  Ën  ông  µ  ã  t tr h   v d v c thªm  tho¶  thuËn    ®Ó thªm  hoÆc   ítnéi dung  ña  îp  ng  ng  b    c H ®å nh kh«ng  îc tr¸ víic¸c  ®    i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    bªn  A bªn  B Ký  tªn Ký  tªn (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k
 18. 18 P h ô  l ô c s è  5 m É u   îp ®ång  ö  ông    È m h  sd t¸cph (Trong lÜnh  ùc    v s¶n  Êtb¨ng  m   xu   © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,   h   ®Ü a   ×nh,phim  µ  ¬ng  ×nh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh) h   v ch tr       h Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph h î p ® å n g  s ö  d ô n g  t¸c h È m  p H«m   nay,   ngµy.. . ....t ¸ng . ..... ¨m. . ........................... . . .... h . . .... n . . ........................... T¹i: . ...................................................... . . ..................................................... .. . . . .. ¤ng  (bµ): . .................................................... . . .................................................... Lµ:.. . ..................................................... . ..................................................... .. . .. . .. (T¸c gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m;  ñ  ë  ÷u    È m;  êi    th     s h t¸cph ch s h t¸cph ng   thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶hoÆc   êi® îcuû  Òn  îp ph¸p) ng     quy h  (Sau  y  äilµbªn  ®© g     A) §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . .................................................... §iÖn  tho¹i . ................... Fax . ............................ : . ................... : . ............................ Vµ   m ét   bªn   lµ   ¤ng  (bµ): . ......................................... . . ........................................ Chøc  vô:. . ..................................................... . . .................................................... (Gi¸m  c,Phã  ®è   gi¸m  c... ®è ) §¹i   diÖn   cho   bªn   sö   dông   t¸c   phÈ m... . ............................... . . .............................. (Sau  y  îcgäilµbªn  ®© ®       B) §Þa  chØ:.. . ..................................................... . . .................................................... §iÖn  tho¹i . ................... Fax . ............................ : . ................... : . ............................ Hai bªn  ïng tho¶ thuËn  µ  ý  îp ®ång  íi   iÒu   c    vkh  v  ®c¸c kho¶n    nh sau:
 19. 19 §i Ò u1: Bªn    ng    A ®å ý chuyÓn    È m   éc  t¸c ph thu quyÒn  ë  ÷u  ña  sh c m × nh cho  bªn  ®Ó   B  s¶n  Êt (Ch¬ng  ×nh b¨ng  m   xu   tr   © thanh,®Ü a   m     © thanh,   b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh,phim, ch¬ng  ×nh ph¸tthanh,truyÒn  ×nh) ph¸thµnh  h   h     tr       h    t¹ . .................... i . ................... Tªn   t¸c   phÈ m:.. . ................................................ . . ............................................... (NÕu  µ t¸cphÈ m   Þch, biªnso¹n,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó  ×  l    d         th th ph¶inªu  â    r tªnt¸cgi¶vµ      È m   èc)       tªnt¸cph g Hä   vµ   tªn   t¸c   gi¶:. . .............................................. . . ............................................. Chñ   së   h÷u   quyÒn   t¸c   gi¶:. . ....................................... . . ...................................... Sè   Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k quyÒn     t¸c gi¶  Õu  ã).. . .....cÊp  (n c . . .....   ngµy.. . ... . . .. Sè îng s¶n  Êt.. . .......b¶n. l  xu . . ......  .. §i Ò u 2: Bªn  cã  A  tr¸chnhiÖm     chuyÓn giao    È m   t¸cph cho bªn  tr c B  í   ngµy.. . . . ..   th¸ng.. . .. . . ..   n¨m... . .. . ..   t¹i   ®Þa   ®iÓ m... . ........................ . . ....................... N Õ u   ã  ù  c s tranh chÊp  Òn      ña    È m,    quy t¸cgi¶ c t¸cph bªn  chuyÓn  A  giao  t¸c phÈ m     kh«ng  ng  êih¹n  ×  ®ó th   th bªn    A ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   åi th ng    b ê toµn  é  Öth¹i®∙  ©y    b thi     g ra cho  B,  B  ã  Ó  Ê m     îp ®ång. bªn  bªn  c th ch døt h   §i Ò u  3: Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, bªn A  kh«ng ® îc   chuyÓn giao    È m   t¸cph cho bªn thø  trõ tr ng  îp    ba    ê h hai bªn  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c. §i Ò u    B    ùc hiÖn    ®Þnh  ña  4: Bªn  ph¶ith   c¸c quy  c ph¸p  ËtvÒ   Òn  lu   quy t¸cgi¶ M äi  êng  îp söa  ÷a    È m      tr h  ch t¸cph hoÆc   èn  ö  ông    È m   mu sd t¸cph kh¸c  víi  tho¶  Ën  Ò   ×nh  thu v h thøc  ö  ông    È m   sd t¸cph quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 1, ph¶i® îc    sù  ng    ®å ý b»ng v¨n b¶n  ña  c bªn  Hai  A.  bªn  ã  Üa  ô  èi hîp  íinhau  c ngh v ph   v  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp ®ång.        h  §i Ò u    B    5: Bªn  ph¶ithanh    Òn  ö  ông    È m   bªn  theo  to¸nti s d t¸cph cho  A  ph¬ng  thøc sau:   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .
 20. 20 (Møc    tr¶møc  thanh    lÇn  to¸n1  hay  Òu  Çn;thêigian thanh  nhi l       to¸n,®Þa     ®iÓ m   thanh  to¸n. . .) Trong vßng... . .....ngµy,sau      È m   îcs¶n  Êt,bªn  ph¶i . ..... . .   khit¸cph ®  xu   B    thanh    Òn cho  A  µ  to¸nti   bªn  v tÆng  cho  A... . ..........(hoÆc  êi    bªn  . . ......... . . m bªn A xem),trõtr ng  îp haibªn  ã      ê h     c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 6: Nh÷ng  öa  ÷a  s ch hoÆc     bæ sung  ªnquan  n   îp  ng  li   ®Õ h ®å ph¶i® îcsù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  haibªn  íicã    Þ. c c¶    m   gi¸tr §i Ò u    7: Trong    ×nh thùc hiÖn  îp  ng, nÕu  A  cÇu  ×  qu¸ tr     h ®å   bªn  yªu  th bªn  ph¶icung  Êp    B    c c¸cchøng  õ cã  ªnquan  n   è îng in®Ó   A  Óm   t   li   ®Õ s l     bªn  ki tra.N Õ u     bªn    B s¶n  Êt thªm  µi hîp  ng  ×  µi viÖc  xu   ngo   ®å th ngo   ph¶i tr¶thªm     tiÒn  ö  ông    È m   ¬ng  sd t¸cph t øng  íisè îng  v   l s¶n  Êt thªm, cßn  xu     ph¶i båi th    ­ êng.. . ..... . . .... (%).. . ....... Çn  . . ......  ph tr¨m tæng    Þ thµnh  Òn  ña  è îng gi¸tr   ti c s l   s¶n  Êtthªm  éng  íi è  Òn chiphÝ  îp lýcho    ×nh kiÓm    Õ u     xu   c v   ti     s h    qu¸ tr   tra.N sau khikiÓm      tra,kh«ng    Ön    ph¸thi ra bªn  cã  B  s¶n  Êt thªm  è îng,chiphÝ    xu   sl    cho qu¸ tr×nh kiÓm    bªn  chÞu.     trado  A  §i Ò u 8:  Êt  nh÷ng  T c¶  tranh chÊp  Èy  trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn    x ra    tr th   hîp ®ång    hoÆc   ªnquan  n   éidung  îp ®ång  îc gi¶iquyÕt  th«ng    li   ®Õ n   h  ®      qua tho¶  Ën  ùc tiÕp  ÷a    thu tr   gi hai bªn. N Õ u     tho¶  Ën  thu kh«ng  t kÕt  ®¹   qu¶, m ét    trong   hai   bªn   cã   thÓ   ® a   ra   Toµ   ¸n   nh©n  d©n... . ................................... . . .................................. §i Ò u    îp  ng  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  ã    Þ ®Õ n   9: H ®å n c hi l   t   k v c gi¸tr   h Õt  µy.. . ...... ng . . ...... §i Ò u    îp  ng  µy  îclËp  µnh  b¶n  ã    Þnh  10: H ®å n ®   th 02  c gi¸tr   nhau,m çi    bªn  ÷01  gi   b¶n. (Ghi chó: Tuú      theo  õng  êng  îp,hai bªn  Ën  ông  µ  ã  t tr h   v d v c thªm  tho¶  thuËn    ®Ó thªm  hoÆc   ítnéi dung  ña  îp  ng  ng  b    c H ®å nh kh«ng  îc tr¸ víic¸c  ®    i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    bªn  A bªn  B Ký  tªn Ký  tªn (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k (Ghirâ hä    µ  ý)     tªnv k
Đồng bộ tài khoản