Thông tư 27/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
5
download

Thông tư 27/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 27/2003/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH CHO HO T NG TƯ V N, PH N BI N VÀ GIÁM NNH XÃ H I C A LIÊN HI P CÁC H I KHOA H C VÀ K THU T VI T NAM Căn c Quy t nh s 22/2002/Q -TTg ngày 30/01/2002 c a Th tư ng Chính ph v ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và k thu t Vi t Nam. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Liên hi p các H i Khoa h c và k thu t Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý tài chính, s d ng kinh phí cho ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i các án phát tri n kinh t - xã h i, giáo d c - ào t o, khoa h c, công ngh và môi trư ng c a Liên hi p các H i Khoa h c và k thu t Vi t Nam như sau: I- QUY NNH CHUNG 1- Ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và k thu t Vi t Nam (g i t t là Liên hi p H i), các H i Khoa h c k thu t chuyên ngành Trung ương và Liên hi p các H i Khoa h c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là các H i thành viên) là ho t ng mang tính ch t phi l i nhu n. 2- Vi c xác nh kinh phí cho ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i i v i các chương trình, d án, án (g i chung là án) v phát tri n kinh t xã h i, giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh , tài nguyên và môi trư ng theo nguyên t c m b o bù p các chi phí ph c v tr c ti p cho các ho t ng này. Các án do Liên hi p H i tư v n, ph n bi n và giám nh ph i là các án mang tính a ngành ho c liên ngành, các án mang tính chuyên ngành thu c i tư ng c a các H i Khoa h c và k thu t chuyên ngành thành viên. 3- Ho t ng tư v n, ph n bi n các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo Thông tư s 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý c p phát và quy t toán kinh phí h tr xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t. II- N I DUNG VÀ M C CHI HO T NG TƯ V N PH N BI N VÀ GIÁM NNH XÃ H I 1- N i dung chi ư c xác nh căn c vào n i dung, quy mô, tính châts c a án và i u kho n giao vi c.
  2. 2- M c chi c th cho t ng n i dung c a ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i ư c th c hi n theo các quy nh sau ây: STT N i dung chi ơn v tính M c chi (1.000 ) I Chi phí cho công tác chu n b (làm rõ ph m vi, n i dung, k t qu ph i t ư c, th i h n và các i u ki n m b o). 1 Xây d ng cương i u kho n giao vi c án 2.500 - 5.000 2 Nghiên c u h sơ c a các án tìm ra nh ng chuyên gia 500 n i dung c n tư v n ph n bi n: chuyên gia 1.000 - H sơ n 500 trang - H sơ n 1000 trang 3 Xây d ng n i dung và quy trình nghiên c u ngày/ngư i 100 th c hi n các ho t ng: án 1.000-2.000 - L p quy trình nghiên c u 300 - Tri n khai th c hi n các quy trình c a án 5.000- 7.000 - Chuyên gia vi t báo cáo v n i dung và quy 1.000 trình - T ch c H i th o nh thông qua và hoàn thi n quy trình nghiên c u - T ng h p, hoàn thi n cương chi ti t II Chi phí cho ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i - theo h p ng giao vi c 1 Nghiên c u, phân tích, ánh giá và vi t báo cáo các chuyên thu c t ng chuyên ngành: - Nghiên c u chuyên v khoa h c xã h i Chuyên 2.000-5.000 - Nghiên c u các quy trình công ngh , các gi i Chuyên 7.000- pháp KHCN ( ư c ch p nh n) 20.000 - Tính toán ki m tra xác nh các thông s k Chuyên gia 3.000 thu t và kinh t theo các chuyên ngành - Xây d ng báo cáo t ng h p c a các nhóm Báo cáo 500-1.000 chuyên gia theo t ng chuyên 2 T ch c H i th o c a các nhóm chuyên gia H i th o 10.000- 15.000 3 Báo cáo t ng h p k t qu tư v n, ph n bi n và báo cáo 3.500-7.000 giám nh xã h i cho t ng th toàn án. III Chi phí t ng k t ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh 1 - H i th o m r ng góp ý b sung, hoàn thi n h i th o 12.000- báo cáo 20.000
  3. 2 - S a ch a, b sung, hoàn thi n báo cáo bàn án 5.000-10.000 giao k t qu cho bên t yêu c u IV Chi phí qu n lý chung: án 15.000- Thuê phòng làm vi c cho các nhóm chuyên gia 30.000 Thuê h i trư ng khi t ch c h p và h i th o Văn phòng phNm Chi phí ánh máy tài li u Sao ch p h sơ làm tài li u cho chuyên gia nghiên c u, phân tích Sao ch p tài li u óng quy n s n phNm Thuê giao liên (g i tài li u, l y thông tin) Thuê ngư i ph c v khi h p chung và h i th o ô tô i l i trong nh ng ngày h i th o 3- Các kho n chi khác không quy nh t i Thông tư này th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. III. NGU N KINH PHÍ CHO CÁC HO T NG TƯ V N, PH N BI N VÀ GIÁM NNH XÃ H I: 1- i v i các án do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t yêu c u th c hi n tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i và các án do Liên hi p H i và các H i thành viên t xu t và ư c các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch p nh n, kinh phí th c hi n nhi m v tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i ư c xác nh trên cơ s h p ng do hai bên tho thu n phù h p v i nh ng n i dung và m c chi quy nh t i Thông tư này và ư c trích t ngu n kinh phí c a án. Trư ng h p các án không ư c b trí ngu n kinh phí riêng thì ư c s d ng t kinh phí ho t ng c a cơ quan t yêu c u (ho c ch p nh n), thanh toán tr c ti p cho Liên hi p H i ho c các H i thành viên theo h p ng. 2- i v i các án ư c Chính ph yêu c u (ho c ch p nh n), d toán kinh phí do Liên hi p H i và các H i thành viên l p trên cơ s n i dung và m c chi quy nh t i Thông tư này, ư c Ngân sách Nhà nư c b trí kinh phí và c p phát theo ti n công vi c. IV- CÔNG TÁC QU N LÝ, C P PHÁT VÀ QUY T TOÁN Công tác qu n lý tài chính i v i ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p H i và các H i thành viên ph i th c hi n theo các quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, các ch qu n lý tài chính hi n hành và các quy nh c th dư i ây: 1- L p d toán: Hàng năm, căn c vào k ho ch ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i và n i dung, m c chi ư c quy nh t i M c II Thông tư này, Liên hi p H i và các H i thành viên l p d toán chi cho ho t ng này; trong ó phân ra:
  4. - D toán kinh phí th c hi n ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i các án ư c Chính ph yêu c u (ho c ch p nh p). - D toán kinh phí th c hi n ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i các án ư c U ban nhân dân các t nh, thành ph yêu c u (ho c ch p nh n). Liên hi p H i t ng h p và d toán Ngân sách hàng năm c a Liên hi p g i B Tài chính, B K ho ch và u tư ( i v i Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam và các H i Trung ương); g i S tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư ( i v i Liên hi p h i và các H i a phương) t ng h p trình Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2- C p phát kinh phí: Trên cơ s d toán chi Ngân sách ư c Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao, căn c vào nhi m v ư c giao th c t , cơ quan tài chính c p phát cho Liên hi p h i và các H i Trung ương, a phương theo phân c p Ngân sách th c hi n. 3- Quy t toán kinh phí: Trư ng h p h t năm Ngân sách, kinh phí chưa s d ng h t ư c x lý như sau: - i v i d toán kinh phí do Ngân sách Nhà nư c c p phát cho Liên hi p h i và các H i thành viên, th c hi n quy t toán kinh phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. - Kinh phí thu ư c t các h p ng th c hi n ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i các án, Liên hi p h i và các H i thành viên sau khi ã chi ph v tr c ti p cho ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i, ph n còn l i ư c s d ng vào vi c tăng cư ng cơ s v t ch t ph c v cho các ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i. Hàng năm, Liên hi p H i và các H i thành viên có trách nhi m báo cáo cơ quan tài chính ng c p v tình hình qu n lý, s d ng thu, chi t ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i. IV- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u s a i b sung cho phù h p. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản