Thông tư 27/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: ngoctrang

Thông tư 27/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam

Nội dung Text: Thông tư 27/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B C À XÃ H
VÀ PHÁT TRI -T -H

S : /2009/TT-BNN Hà N ngày tháng 5 9
Ban hành q p kh ò
t

C nc -CP ngày 03/01/2008 c
quy ng, nhi àc c
Nông nghi à Phát tri

ày 24 tháng 3 ;
-
Chính ph ành m
-CP ngà
Chính ph -CP ngày
ành m
Pháp l
B à Phát tri ki nh
trâu, bò t Lào và vào ViNH


1. Ph
quy v vi nh kh , bò làm gi ,
Lào và C vào Vi .
,t
cá nhân ài có ho trâu bò
làm gi , vào Vi .
ht
, các t
1. Ch àng bao g buôn bán, v trâu bò
t vào Vi .
2. Nh là vi àng mua trâu, bò ào và
uchia vào Vi hông qua các h v .

1
3. Thu gom sau nh là vi àng thu mua trâu, bò t ã
biên gi kh vào Vi thông qua hình th mua bán,
c mua bán v .KI TRÂU, BÒ


. Yêu c trâu, bò
1. Ch àng có nhu c trâu, bò t
vào Vi àm gi m ph
ki theo quy t Quy
-BNN ngày 08/3/2006 c à Phát tri
v ình, th d
thú y và Thông t s 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 c B tr B Nông
nghi và Phát tri nông thôn v vi s m v
trình, th d .
ào tình hình d
d êu c v trâu, bò vào Vi
.N trâu bò
1. àng v trâu, bò t
Lào, vào Vi và ly ki ,C xem xét và
ch , thú y th ki
v ki trâu, bò theo các nêu
t .
2. Trâu, bò ã thú y
ki tra b các .
Riêng v trâu, bò nh
gi
3. Yêu c v cách ly ki .
cách ly ki
a) cách ly ki êng bi
v ch tr
chính và khu v ;
b) Có hàng rào kép nh s
v ên ngoài;
c) Có các dãy chu ò
âu, bò trong th
ki
d) Quy mô, di tr
êu c àn trâu, bò;

2
Th trâu, bò nh
và o yêu c v àn trâu, bò
nh
e) cách ly ki x lý các ch
r ình nuôi cách ly ki
f) trâu, bò ách bi v cách ly
trâu, bò;
cách ly ki và
sau trâu, bò vào nuôi nuôi cách ly ki .KI , BÒ SAU NH


5. trâu, bò nh thu gom
1. Trâu, bò nh ch ép s
2. Toàn b ò nuôi cách ly
ki ã biên gi êu c êu t
kho 3 i 4c
3. Ch àng ph à làm th ò
thu gom sau nh
6. Ki ò thu gom sau nh
1. Chi c ên gi t
v ò thu gom sau nh
2. N dung ki cách ly ki :
ò ch ly ki - 2 ngày, Chi
c
a) Theo dõi và ki àng s àn trâu, bò;
trâu, bò b
s -BNN ngày 14/9/2006 c B à Phát
tri s -BNN
ngày 13 thán ;
c) L trâu, bò ruy
nhi ò;
d) Tiêm phòng v ùng trâu
bò theo quy
ông b ò nh
kh Kh àng, có k
v ã êm phòng các lo
và ã u t ký sinh trùng ngoài da; N trâu, bò không

3
b các i ki công b k thúc th gian nuôi cách ly ki d thì Chi
c Thú y báo cáo v C Thú y h d x lý k th .
e) Th là 15 ngày; n y ki
d êu trên thì Chi c ph àng bi õ
lý do.T


7. Trách nhi ên gi
1. Ch các c và các ban ngành ch
t à các t ên gi
và kiên quy trâu, bò trái
phép .
2. Ch ành có liên quan trong t :
a) Kh à xây d trâu, bò
sau nh kh t

th êu c hàng xây d cách ly trâu, bò .
c) Th êm túc vi trâu, bò thu gom sau nh kh
t ã biên gi theo .
d) Ki nh ,v trâu, bò qua
biên gi ;x nh bán,
v trâu, bò ;n trâu, bò m
b ì ph
chóng và kh ì ph
nghi
8. Trách nhi nghi à Phát tri
1. B à Phát tri h
a) T u, bò chính ng
chia vào Vi
b) ám sát Chi c ên gi vi
ki trâu, bò thu gom sau nh ã biên gi , t
xét nghi m êu c
c) Ph
vi v trâu, bò qua biên gi
2. B Nông nghi và Phát tri nông thôn ph h v các B : Qu
phòng, Công an, Công th Tài chính ch Ban, ngành có liên quan
( B ên phòng, C sát môi
Qu ) ph

4
àx buôn bán,
tiêu th trâu, bò không th .
9. Trách nhi h àng
1. Ch trâu, bò t õ ràng, t ùng
an toàn, không có d c xu .
2. Th
t .
3. Khai báo ngay v n trâu, bò có hi
ho ìb ì.
4. Ch trách nhi chi phí cho vi ôi cách ly ki d và các chi phí
liên quan vi ki d nh kh trâu, bò h
phòng ch àb
c
lây lan.
0. Hi ành
hành sau 45 ngày k ày ký./.


- òng Chính ph
- Công báo Chính ph ;
- Ban Ch
- UBND các t
-C -B
- Các B : Công an, ,B B
ên phòng;
- V Pháp ch Trung tâm KNKN Qu -B
- Các C : Qu -B ; Quân nhu –
B òng; C
-B ;
-T - B ài chính;
- S NN & PTNT, CCTY các t
- Các , TTKTVSTY TW thu
C
- VT, TY.
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản