Thông tư 28/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
420
lượt xem
9
download

Thông tư 28/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 28/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. T h«ng t cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n  s è   2 8 / 2 0 0 5 / T T ­ B N N   n g µ y   2 6   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   h í n g   d É n   s ö a  ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 63/2004/TT­BNN  n g µ y   1 1 / 1 1 / 2 0 0 4   c ñ a   B é   N « n g   n g h i Ö p   v µ   p h ¸ t   t r i Ó n   n « n g   t h « n  h í n g   d É n   m é t   s è   n é i   d u n g   c ñ a   N g h Þ   ® Þ n h   s è   1 3 9 / 2 0 0 4 / N § ­ C P  n g µ y   2 5 / 6 / 2 0 0 4   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h  trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng  vµ qu¶n lý l©m s¶n Ngµy   11/11/2004,   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n  ®∙ ban hµnh Th«ng t  sè  63/2004/TT­BNN híng dÉn mét   sè   néi   dung   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   139/2004/N§­CP   ngµy   25/6/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m   s¶n. Qua mét thêi gian thùc hiÖn, Th«ng t sè  63/2004/TT­ BNN ®∙ ph¸t huy t¸c dông, ®¸p øng yªu cÇu c¬ b¶n cña viÖc   xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ   qu¶n lý  l©m s¶n. Tuy nhiªn, viÖc xö  lý  tÞch thu  ®èi víi   ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn l©m s¶n tr¸i phÐp cßn mét sè  víng   m¾c,   nªn viÖc ¸p dông thiÕu thèng nhÊt. §Ó  thèng nhÊt   trong   viÖc   ¸p   dông   ph¸p   luËt,   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn n«ng th«n híng dÉn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm díi   ®©y: I .   S ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   n é i   d u n g   c ñ a   g ¹ c h   ® Ç u   d ß n g   t h ø  nhÊt thuéc tiÕt a, ®iÓm 2 phÇn B, môc II nh sau: 1. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn l©m s¶n gåm:  a. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  ®êng bé  gåm: c¸c lo¹i « t«,  m¸y kÐo, xe c«ng n«ng, xe g¾n m¸y, xe  ®¹p, xe th« s¬  vµ  sóc vËt kÐo, c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c tham gia giao th«ng ®êng  bé. b.   Ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   ®êng   thñy:   tÇu,   can«,   bÌ  m¶ng, thuyÒn, c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c tham gia giao th«ng  ® ­ êng néi thñy. 2. Ph¬ng tiÖn  ®îc coi lµ  bÞ  chiÕm  ®o¹t tr¸i phÐp khi:  Ph¬ng tiÖn cña chñ së h÷u hîp ph¸p bÞ lÊy c¾p, bÞ c íp, bÞ  cìng  ®o¹t, lîi dông chñ  tµi s¶n kh«ng cã   ®iÒu kiÖn ng¨n  c¶n   ®Ó   c«ng   khai   chiÕm   ®o¹t   tµi   s¶n   (c«ng   nhiªn   chiÕm  ®o¹t), hoÆc bi c¸c hµnh vi tr¸i ph¸p luËt kh¸c tíc  ®o¹t  quyÒn  chiÕm  h÷u, qu¶n  lý,  sö  dông  cña  chñ  së  h÷u ph¬ng  tiÖn ®ã.
  2. 2 3. Ph¬ng tiÖn  ®îc coi lµ  bÞ  sö  dông tr¸i phÐp  ®Ó  thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc mét trong c¸c trêng  hîp sau ®©y: a.  Chñ  së  h÷u  hîp ph¸p  cho  ngêi kh¸c  thuª,  cho mîn  ph¬ng tiÖn hoÆc thuª ngêi kh¸c  ®iÒu khÓn ph¬ng tiÖn cña  m×nh,  ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých chÝnh  ®¸ng, nhng ngêi  ®îc  thuª,  ®îc mîn ph¬ng tiÖn, hoÆc ngêi  ®îc thuª  ®iÒu khiÓn  ph¬ng tiÖn ®ã ®∙ tù ý sö dông vµo viÖc vËn chuyÓn l©m s¶n   tr¸i phÐp. ViÖc   cho   thuª,   cho   mîn,   hoÆc   thuª,   ngêi   ®iÒu   khiÓn  ph¬ng tiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm nµy, ph¶i  ® îc giao kÕt  b»ng v¨n b¶n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, cã  sù  ký  kÕt  gi÷a chñ  së  h÷u hîp ph¸p vµ  ngêi  ®îc thuª,  ®îc mîn tríc  khi hµnh vi vi ph¹m x¶y ra. Néi dung b¶n giao kÕt ph¶i  ghi   râ   néi   dung   sö   dông   ph¬ng   tiÖn   cho   thuª,   cho   mîn,  hoÆc thuª ngêi  ®iÒu khiÓn vµ  trong thêi h¹n 24 giê  kÓ  tõ  khi ph¬ng tiÖn bÞ t¹m gi÷, ngêi cã hµnh vi vËn chuyÓn l©m  s¶n tr¸i phÐp ph¶i xuÊ  tr×nh v¨n b¶n giao kÕt  ®ã  cho c¬  quan, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn ®ang gi¶i quyÕt vô viÖc ®ã. b.  Tæ chøc  cã  t  c¸ch  ph¸p  nh©n giao  ph¬ng tiÖn  cho  ngêi lao  ®éng thuéc  ®¬n vÞ  m×nh  ®Ó  qu¶n lý,  ®iÒu khiÓn,  sö  dông vµo môc  ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh hîp ph¸p nhng  ngêi lao  ®éng  ®∙ tù   ý  sö  dông c¸c ph ¬ng tiÖn  ®ã  vµo viÖc  vËn chuyÓn l©m s¶n tr¸i phÐp. II. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o.   C¸c   néi   dung   kh¸c   cña   Th«ng   t  sè  63/2004/TT­BNN vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc thi hµnh. 2. C¸c trêng hîp vËn chuyÓn l©m s¶n tr¸i phÐp x¶y ra   tríc khi Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ cha ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  viÖc xö  lý   ®èi víi ph¬ng tiÖn quy  ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a,   kho¶n   2,   §iÒu   32   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   139/2004/N§­CP   ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  63/2004/TT­BNN ngµy 11/11/2004 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t  triÓn n«ng th«n híng dÉn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè  139/2004/N§­CP ngµy 25/6/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng  vµ qu¶n lý l©m s¶n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  vÊn  ®Ò  g×  víng m¾c,  c¸c   ®¬n   vÞ   kÞp   thêi   b¸o   c¸o   vÒ   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t  triÓn n«ng th«n ®Ó ®îc híng dÉn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản