Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: lawttnh1

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Nội dung Text: Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
T O NAM
------- c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 28/2009/TT-BGD T Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2009
THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY NNH V CH LÀM VI C I V I GIÁO VIÊN PH
THÔNG

B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O

Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph
quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang
b ;
Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy
nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o;
Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy
nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c;
Căn c Quy t nh s 188/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng
Chính ph v ch tu n làm vi c 40 gi ;
Theo ngh c a C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c,

B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh ch làm vi c i v i giáo viên ph
thông như sau:

i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy nh ch làm vi c i v i giáo viên
ph thông.

i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay
th Thông tư s 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 c a B Giáo d c. Các quy nh
trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u b bãi b .

i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Nhà giáo
và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo
d c và ào t o, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương,
Giám c các s Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./.


KT.B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- Văn phòng TW;
- Ban tuyên giáo TW;
- Văn phòng và UBVHGDTNTN&N c a Qu c h i;
- Văn phòng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
Nguy n Vinh Hi n
- UBTW M t tr n t qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL);
- Các S GD& T ( tri n khai th c hi n);
- Công báo, C ng thông tin i n t c a Chính ph ;
- Website B GD& T;
- Lưu VT, C c NGCBQLGD, V Pháp ch .
QUY NNH

CH LÀM VI C I V I GIÁO VIÊN PH THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 28 /2009/TT-BGD T ngày 21 tháng 10 năm 2009
c a B trư ng B Giáo d c và ào t o)

Chương I

QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Văn b n này quy nh ch làm vi c i v i giáo viên gi ng d y t i các cơ s giáo
d c ph thông, bao g m: nhi m v c a giáo viên; th i gian làm vi c trong m t năm;
nh m c ti t d y; ch gi m nh m c ti t d y và quy i các ho t ng khác ra
ti t d y.

i u 2. i tư ng áp d ng

1. Văn b n này áp d ng i v i giáo viên tr c ti p gi ng d y, giáo viên làm công tác
qu n lý các cơ s giáo d c ph thông thu c h th ng giáo d c qu c dân, bao g m:
trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph
thông có nhi u c p h c, trư ng ph thông dân t c n i trú, trư ng ph thông dân t c
bán trú, trư ng chuyên, trư ng l p dành cho ngư i khuy t t t (sau ây g i chung là
các trư ng ph thông).

2. Quy nh này không áp d ng v i giáo viên gi ng d y cơ s giáo d c ph thông
c a nư c ngoài m t i Vi t Nam và giáo viên gi ng d y theo ch th nh gi ng t i
các cơ s giáo d c ph thông.

Chương II

NHI M V C A GIÁO VIÊN, NNH M C TH I GIAN LÀM VI C

i u 3. Nhi m v c a giáo viên

Nhi m v c a giáo viên th c hi n theo quy nh t i i u l trư ng Ti u h c, i u l
Trư ng Trung h c cơ s , Trư ng Trung h c ph thông và Trư ng ph thông có nhi u
c p h c.
i u 4. Nhi m v c a giáo viên làm ch nhi m l p

Ngoài các nhi m v i v i giáo viên quy nh t i i u 3 c a Quy nh này, giáo viên
làm ch nhi m l p còn có nh ng nhi m v sau:

1. Tìm hi u và n m v ng h c sinh trong l p v m i m t có bi n pháp t ch c giáo
d c sát v i i tư ng nh m thúc Ny s ti n b c a t ng h c sinh và c a c l p;

2. Ph i h p ch t ch v i gia ình h c sinh, ch ng ph i h p v i các giáo viên b
môn, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, i Thi u niên ti n phong H Chí
Minh, các oàn th và các t ch c xã h i khác có liên quan trong ho t ng gi ng d y
và giáo d c h c sinh c a l p mình ch nhi m;

3. Nh n xét, ánh giá x p lo i h c sinh cu i kỳ và cu i năm h c, ngh khen thư ng
và k lu t h c sinh, ngh danh sách h c sinh ư c lên l p, danh sách h c sinh ph i
ki m tra l i, ph i rèn luy n thêm v h nh ki m trong kỳ ngh hè, ph i l i l p, hoàn
ch nh vi c ghi vào s i m và h c b h c sinh;

4. Tham gia hư ng d n ho t ng t p th , ho t ng giáo d c và rèn luy n h c sinh
do nhà trư ng t ch c;

5. Báo cáo thư ng kì ho c t xu t v tình hình c a l p v i Hi u trư ng.

i u 5. Th i gian làm vi c, th i gian ngh h ng năm

1. Th i gian làm vi c c a giáo viên ti u h c trong năm h c là 42 tu n, trong ó:

a) 35 tu n dành cho vi c gi ng d y và các ho t ng giáo d c theo quy nh v k
ho ch th i gian năm h c.

b) 05 tu n dành cho h c t p, b i dư ng nâng cao trình .

c) 01 tu n dành cho vi c chuNn b năm h c m i.

d) 01 tu n dành cho vi c t ng k t năm h c.

2. Th i gian làm vi c c a giáo viên trung h c cơ s và trung h c ph thông trong năm
h c là 42 tu n, trong ó:

a) 37 tu n dành cho vi c gi ng d y và ho t ng giáo d c theo quy nh v k ho ch
th i gian năm h c.

b) 03 tu n dành cho h c t p, b i dư ng nâng cao trình .

c) 01 tu n dành cho vi c chuNn b năm h c m i.

d) 01 tu n dành cho vi c t ng k t năm h c.

3. Th i gian ngh h ng năm c a giáo viên g m: ngh hè, ngh t t âm l ch, ngh h c kỳ
và các ngày ngh khác, c th như sau:
a) Th i gian ngh hè c a giáo viên thay cho ngh phép h ng năm là 02 tháng, ư c
hư ng nguyên lương và các ph c p (n u có);

b) Th i gian ngh t t âm l ch, ngh h c kỳ theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c
và ào t o;

c) Các ngày ngh khác theo quy nh c a B Lu t lao ng.

Căn c k ho ch năm h c, quy mô, c i m, i u ki n c th c a t ng trư ng, Hi u
trư ng b trí th i gian ngh h ng năm cho giáo viên m t cách h p lý theo úng quy
nh.

i u 6. nh m c ti t d y

nh m c ti t d y là s ti t lý thuy t ho c th c hành c a m i giáo viên ph i gi ng d y
trong m t tu n, c th như sau:

1. nh m c ti t d y c a giáo viên ti u h c là 23 ti t, giáo viên trung h c cơ s là 19
ti t, giáo viên trung h c ph thông là 17 ti t;

2. nh m c ti t d y c a giáo viên trư ng ph thông dân t c n i trú là 17 ti t c p
trung h c cơ s , 15 ti t c p trung h c ph thông;

nh m c ti t d y c a giáo viên trư ng ph thông dân t c bán trú là 21 ti t c p ti u
h c, 17 ti t c p trung h c cơ s ;

nh m c ti t d y c a giáo viên trư ng, l p dành cho ngư i tàn t t, khuy t t t là 21
ti t i v i giáo viên c p ti u h c, 17 ti t i v i giáo viên c p trung h c cơ s .

3. Giáo viên làm T ng ph trách i Thi u niên ti n phong H Chí Minh trư ng h ng
I d y 2 ti t m t tu n, trư ng h ng II d y 1/3 nh m c ti t d y, trư ng h ng III d y
1/2 nh m c ti t d y c a giáo viên cùng c p h c. Vi c phân h ng các trư ng ph
thông theo quy nh hi n hành.

i u 7. nh m c ti t d y i v i Hi u trư ng, Phó hi u trư ng

1. Hi u trư ng, Phó hi u trư ng trư ng ph thông có nhi m v gi ng d y m t s ti t
n m ư c n i dung, chương trình giáo d c và tình hình h c t p c a h c sinh nh m
nâng cao hi u qu trong công tác qu n lý.

2. Hi u trư ng d y 2 ti t/tu n. Phó hi u trư ng d y 4 ti t/tu n.

Chương III

CH GI M NNH M C TI T D Y VÀ QUY I CÁC HO T NG
CHUYÊN MÔN KHÁC RA TI T D Y

i u 8. Ch gi m nh m c ti t d y i v i giáo viên kiêm nhi m các công
vi c chuyên môn
1. Giáo viên ch nhi m l p c p ti u h c ư c gi m 3 ti t/tu n, c p trung h c cơ
s và c p trung h c ph thông ư c gi m 4 ti t/tu n.

2. Giáo viên ch nhi m l p trư ng ph thông dân t c n i trú c p trung h c cơ s và
c p trung h c ph thông ư c gi m 4 ti t/tu n. Giáo viên ch nhi m l p trư ng
chuyên, trư ng bán trú ư c gi m 4 ti t/tu n. Giáo viên ch nhi m l p trư ng, l p
dành cho ngư i tàn t t, khuy t t t ư c gi m 3 ti t/tu n.

3. Giáo viên kiêm ph trách phòng h c b môn ư c gi m 3 ti t/môn/tu n.

4. Giáo viên kiêm nhi m ph trách công tác văn ngh , th d c toàn trư ng, ph trách
vư n trư ng, xư ng trư ng, phòng thi t b , thư vi n (n u các công tác này chưa có
cán b chuyên trách) ư c tính gi m t 2 - 3 ti t/tu n tùy kh i lư ng công vi c và do
hi u trư ng quy t nh.

5. T trư ng b môn ư c gi m 3 ti t/tu n.

i u 9. Ch gi m nh m c ti t d y i v i giáo viên kiêm nhi m công tác
ng, oàn th và các t ch c khác trong nhà trư ng

1. Giáo viên kiêm bí thư ng b , bí thư chi b nhà trư ng, ch t ch công oàn trư ng
h ng I ư c gi m 4 ti t/tu n, các trư ng h ng khác ư c gi m 3 ti t/tu n.

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư oàn, phó bí thư oàn c p trư ng ư c hư ng ch
, chính sách theo Quy t nh s 61/2005/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 c a
Th tư ng Chính ph v ch , chính sách i v i cán b oàn Thanh niên c ng s n
H Chí Minh, H i sinh viên Vi t Nam, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam trong các
trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh và trung h c ph thông.

3. Giáo viên kiêm ch t ch h i ng trư ng, thư ký h i ng trư ng ư c gi m 2
ti t/tu n.

4. Giáo viên kiêm trư ng ban thanh tra nhân dân trư ng h c ư c gi m 2ti t/tu n.

5. m b o ch t lư ng gi ng d y và ch t lư ng công tác, m i giáo viên không làm
kiêm nhi m quá 2 ch c v và ư c hư ng ch gi m nh m c ti t d y c a ch c v
có s ti t gi m cao nh t.

i u 10. Ch gi m nh m c ti t d y i v i các i tư ng khác

1. Giáo viên ư c tuy n d ng b ng h p ng làm vi c l n u ư c gi m 2 ti t/tu n.

2. Giáo viên n có con nh t 12 tháng tr xu ng, m i tu n l ư c gi m 3 ti t ( i
v i giáo viên trung h c ph thông, trung h c cơ s ) và 4 ti t ( i v i giáo viên ti u
h c).

i u 11. Quy i các ho t ng chuyên môn khác ra ti t d y

1. Giáo viên d y môn chuyên t i các trư ng chuyên, l p chuyên, 1 ti t d y môn
chuyên ư c tính b ng 3 ti t nh m c.
2. Ngoài nhi m v gi ng d y chính trên l p, giáo viên còn ph i th c hi n nh ng
ho t ng chuyên môn và các ho t ng khác theo s phân công c a Hi u trư ng.
Vi c quy i nh ng ho t ng này ra ti t d y tính s gi gi ng d y cho t ng giáo
viên ư c th c hi n như sau:

a) i v i giáo viên ư c huy ng làm c ng tác viên thanh tra thì th i gian làm vi c
m t bu i ư c tính b ng 5 ti t nh m c.

b) i v i giáo viên ư c huy ng tham gia công tác hư ng d n, b i dư ng, t p
hu n chuyên môn, nghi p v do Phòng Giáo d c và ào t o, S Giáo d c và ào t o
t ch c thì 1 ti t gi ng d y th c t ư c tính b ng 1,5 ti t nh m c.

c) Báo cáo ngo i khóa cho h c sinh do nhà trư ng t ch c (có giáo án ho c cương
báo cáo) thì s ti t báo cáo th c t ư c tính tương ương s ti t nh m c.

d) Hi u trư ng căn c tình hình th c t quy nh vi c quy i ti t d y i v i các
công vi c chuyên môn khác sau khi có ý ki n ng ý c a Giám c S Giáo d c và
ào t o.

Chương IV

T CH C TH C HI N

i u 12. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương

U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Giáo d c và ào
t o, S Tài chính, S N i v , các cơ quan có liên quan, UBND c p huy n, theo thNm
quy n ư c giao có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n ch làm vi c
c a giáo viên t i quy nh này; h ng năm báo cáo nh kỳ g i B Giáo d c và ào
t o.

i u 13. Trách nhi m c a Hi u trư ng trư ng ph thông

Hi u trư ng trư ng ph thông ch u trách nhi m t ch c vi c th c hi n ch làm
vi c và t o i u ki n cho giáo viên th c hi n ch làm vi c theo Quy nh này.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản