Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2004/NĐ-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 289/2004/TT-UBTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A U BAN TH D C TH THAO S 289/2004/TT-UBTDTT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 141/2004/N - CP NGÀY 01/7/2004 C A CHÍNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TH D C, TH THAO Ngày 01 tháng 7 năm 2004, Chính ph ban hành Ngh nh s 141/2004/N -CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c th thao. th ng nh t thi hành, U ban Th d c th thao hư ng d n thi hành m t s n i dung c th như sau: 1. Trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c th thao và hành vi vi ph m c a thí sinh d tuy n: a) Trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c, th thao bao g m: Câu l c b th thao; trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c th thao các t nh, thành, ngành; các trung tâm hu n luy n th thao qu c gia và các cơ s ào t o v n ng viên khác; b) Các i u ki n mà thí sinh gian l n ư c tham gia thi tuy n bao g m: H tên, tu i, nơi sinh, quê quán; các ch s v s c kho và thành tích th thao; c) Gian l n khi thi tuy n vào các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c th thao là nh ng hành vi vi ph m quy ch thi do cơ quan có thNm quy n ban hành. 2. Thành viên H i ng tuy n ch n và hành vi vi ph m: a) Thành viên H i ng tuy n ch n là nh ng ngư i ư c cơ quan có thNm quy n giao nhi m v tuy n ch n thí sinh vào trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c, th thao; b) Các hành vi vi ph m c a thành viên H i ng tuy n ch n bao g m: Làm sai l ch h sơ liên quan n thí sinh, k t qu thi tuy n c a thí sinh; quy t nh tuy n ch n thí sinh không i u ki n ho c không tuy n ch n thí sinh có các i u ki n. 3. Hành vi vi ph m c a cá nhân, t ch c trong hu n luy n, gi ng d y t i các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c th thao: a) Hu n luy n, gi ng d y nh ng bài t p, môn t p b c m;
  2. b) Phương pháp hu n luy n, gi ng d y b c m là phương pháp hu n luy n không úng i tư ng; phương pháp b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c m ho c ình ch , t m ình ch th c hi n. 4. Hành vi vi ph m c a h c viên trong các trư ng, l p năng khi u nghi p v th d c th thao: a) H c viên c ý dùng công c , phương ti n, hoá ch t t o ra b nh, ho c thương tích cho mình ho c cho ngư i khác; b) H c viên t ý ch m d t t p luy n, thi u cho nhà trư ng khi chưa ư c c p có thNm quy n cho phép. 5. Trách nhi m c a cơ quan y t có thNm quy n: a) Cơ quan y t có thNm quy n bao g m: Phòng y t t i các trung tâm hu n luy n th thao qu c gia; trung tâm y h c th thao; b nh vi n th thao; b nh vi n a khoa t c p huy n tr lên; b) Cơ quan y t có thNm quy n có trách nhiêmph i h p v i các cơ quan có liên quan xác nh n các hành vi làm nh hư ng n s c kho c a ngư i tham gia luy n t p, thi u, bi u di n th d c th thao. 6. Hành vi x ép c a tr ng tài trong thi u, bi u di n th d c th thao là vi c c tình l i d ng quy n h n x ph t ho c không x ph t nh m t o thu n l i ho c gây b t l i cho t p th ho c cá nhân tham gia thi u bi u di n. 7. Vi c s d ng ch t kích thích b c m: a) Danh m c các ch t kích thích b c m trong luy n t p, thi u, bi u di n th d c th thao th c hi n theo quy nh c a U ban Th d c Th thao ho c Hi p h i phòng ch ng doping qu c t ; a) Áp d ng tình ti t gi m nh i v i hu n luy n viên, bác sĩ, v n ng viên dùng ch t kích thích b c m n u do vô ý ho c không c p nh t ư c thông tin. 8. Các i u ki n mà v n ng viên gian l n ư c tham gia thi u, bi u di n th d c th thao bao g m: H tên, tu i, nơi sinh, quê quán; các ch s v s c kho ; thành tích th thao; i tư ng và khu v c tham gia thi u theo quy nh c a i u l gi i. 9. Hành vi móc ngo c, cá trong thi u th thao: a) Móc ngo c là hành vi bàn b c, tho thu n, th ng nh t c a hai hay nhi u i tư ng, trong ó có ít nh t m t i tư ng liên quan n các bên tham gia thi u, nh m làm thay i k t qu theo ý c a ngư i tham gia moc ngo c; b) Cá là hành vi ánh b c b t h p pháp trong thi u th thao; c) Móc ngo c nh m m c ích cá gây h u qu nghiêm tr ng là hành vi móc ngo c làm thay i k t qu toàn gi i, gây dư lu n x u trong xã h i.
  3. 10. Vi c s d ng trang ph c; âm thanh; ánh sáng; hình nh; gây ti ng n trong luy n t p, thi u, bi u di n th d c th thao: a) Hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài c tình s d ng trang ph c không theo quy nh c a i u l gi i gây nh hư ng t i thu n phong, m t c; b) C tình s d ng âm nh c, ánh sáng; hình nh không úng quy nh c a B Văn hoá - Thông tin; Ban t ch c cu c thi; lu t thi u c a t ng môn th thao gây nh hư ng t i quá trình luy n t p, thi u th thao; c) C tình gây ti ng n, ánh sáng quá m c quy nh trong các a i m thi u, bi u di n th d c th thao làm nh hư ng n k t qu thi u c a v n ng viên. 11. Trình chuyên môn c a hu n luy n viên, hư ng d n viên, nhân viên y t c u h và tiêu chuNn k thu t c a công trình th thao: a) Hu n luy n viên, hư ng d n viên, nhân viên y t c u h là nh ng ngư i ư c ào t o, có b ng c p chuyên môn do cơ quan có thNm quy n c p; b) Các công trình, trang thi t b t p luy n, thi u, bi u di n th d c th thao ph i t tiêu chuNn chuyên môn, k thu t do U ban Th d c Th thao và cơ quan có thNm quy n quy nh; c) Tiêu chuNn các công trình d ch v th d c, th thao ph i m b o yêu c u an toàn cho ngư i t p, v sinh môi trư ng và v sinh t p luy n theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 12. Th t c x ph t theo quy nh t i Chương VI (t i u 53 n i u 69) c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002. 13. M u bi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 14. Hi u l c thi hành: a) Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. b) V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c Th thao, Giám c S Th d c Th thao, S Văn hoá - Thông tin và Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v U ban Th d c Th thao xem xét gi i quy t./. Nguy n Danh Thái ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản